wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Czy wykonanie szamba na terenie działki rodzinnej wymaga pozwolenia na budowę?

Strona główna » Prawo w PZD »  » 

Czy wykonanie szamba na terenie działki rodzinnej wymaga pozwolenia na budowę?

      Wskazane zagadnienie normuje § 106 regulaminu ROD, z którego wynika, że zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) na działce można wybudować wyłącznie w ogrodzie podmiejskim. Wykluczone jest zatem zlokalizowanie takiego urządzenia w ROD o statusie miejskim. Wypada także odnotować, że szczegółowe zagadnienia odnoszące się do lokalizacji i budowy zbiornika na nieczystości ciekłe określa instrukcja Krajowej Rady, która została wprowadzona uchwałą nr 17/96 Prezydium KR PZD (zob. Biuletyn nr 5 z 1996).
       Zgodnie z postanowieniem tej instrukcji, zarząd ogrodu sprawuje nadzór nad lokalizacja i budową zbiornika na nieczystości i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego budowie ma prawo wstrzymać budowę do czasu ich usunięcia. Oznacza to, że przed przystąpieniem do budowy szamba powinno się zawiadomić zarząd o zamiarze rozpoczęcia prac, aby umożliwić temu organowi sprawowanie stosownego nadzoru.
        Zasadniczo obiektami budowlanymi są budynki, budowle oraz obiekty małej architektury (art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane). Szamba zaliczają się do kategorii budowli, gdyż są zbiornikami (por. art. 3 pkt 3 tej ustawy). Zgodnie z jedną z podstawowych zasad Prawa budowlanego wyrażoną w jego art. 28 ust. 1 - wszelkie roboty budowlane można rozpocząć wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 3 pkt 12 ustawy, pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Wyjątki od tej zasady zostały określone w art. 29-31 ustawy i są to jedyne odstępstwa od przedstawionej powyżej reguły. Warto w tym miejscu podkreślić, że wyjątki te mają charakter listy zamkniętej i niedopuszczalne jest stosowanie w tym zakresie wykładni rozszerzającej.
      W ww. katalogu obiektów i robót budowlanych, zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, nie ma przepisu dotyczącego budowy zbiorników na nieczystości płynne. Warto też zaznaczyć, że w zakresie budowy takiego zbiornika ustawodawca nie przewidział dogodnej formy zgłoszenia takiej inwestycji właściwemu organowi. Zastosowanie ma więc ogólna zasada, czyli na wykonanie szamba konieczne jest uzyskanie pozwolenie na budowę.
       Powyższy wniosek potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące przedmiotowego zagadnienia. W swoim wyroku z dnia 16 grudnia 2004 r., IV SA 2884/03 (LEX nr 175350) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że „(…) zbiornik szamba stanowi zgodnie z przepisami art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenie instalacyjne gromadzenia ścieków.
       Zatem w przypadku samowoli budowlanej dotyczącej zbiornika szamba zastosowanie ma przepis art. 51 Prawa budowlanego zgodnie z pkt 4 tego przepisu”. Na uwagę zasługuje również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 1999 r., IV SA 1855/96 (LEX nr 47818), według którego „Niesporny jest fakt, że na budowę nowego zbiornika na ścieki wymagane jest pozwolenie budowlane w myśl art. 28 aktualnego Prawa budowlanego. Strona takiego pozwolenia nie uzyskała, rodzi to konsekwencje przewidziane w art. 48 Prawa budowlanego z 1994 r. w postaci przymusowej rozbiórki tego obiektu”.

Tomasz Terlecki

« Powrót