wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Legalne przejęcie działki

Strona główna » Prawo w PZD »  » 

Czy zarząd ogrodu może odmówić nadania członkostwa i działki osobie, która – bez wiedzy i zgody zarządu – samowolnie przystąpiła do użytkowania działki po rozliczeniu się z dotychczasowym użytkownikiem?

Procedurę uzyskania członkostwa Związku i prawa użytkowania działki należy rozpocząć od wypełnienia deklaracji członkowskiej. Taką deklarację składa się w zarządzie ogrodu, który najpierw kieruje kandydata na szkolenie, a po jego ukończeniu – nadaje mu członkostwo
i przydziela działkę. Dopiero z tą chwilą działkowiec nabywa prawo użytkowania działki i zobowiązany jest uiścić wstępne opłaty organizacyjne (małżonkowie i inne osoby bliskie działkowca korzystają z licznych zwolnień). Musi też ewentualnie zapłacić poprzedniemu użytkownikowi działki uzgodnioną kwotę za urządzenia (altana, szklarnia itp.) i nasadzenia (np. drzewka owocowe) znajdujące się na działce. Taka konieczność wynika z tego, że działko - wiec jest właścicielem wszystkich na sadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce. Dopiero po spełnieniu powyższych obowiązków – jednak nie wcześniej
– można przystąpić do użytkowania działki.

Jak wynika z treści pytania, rozliczenie z poprzednim użytkownikiem działki nastąpiło przed uzyskaniem członkostwa Związku. Ta kie postępowanie jest nieprawidłowe, gdyż kupujący nie może mieć pewności co do decyzji zarządu w zakresie nadanie członkostwa i przydziale działki. Działa więc niejako na własne ryzyko. Pamiętać bowiem trzeba, że za rząd ogrodu nie ma bez względnego obowiązku przyjmowania w poczet członków i przydzielania działki. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, zarząd ogrodu może podjąć decyzję odmowną w tym zakresie. Ocena konkretnej sytuacji należy do zarządu ROD.

Nie oznacza to jednak całkowitej dowolności tego organu w podejmowaniu przedmiotowej decyzji. Zarząd ogrodu musi bowiem wnikliwie rozpatrzyć, czy w danym przypadku zachodzą okoliczności przemawiające za tym, aby nie przyjmować danej osoby w poczet członków Związku. Uchwała w tym zakresie powinna zatem starannie wskazywać konkretne przesłanki, które uzasadniały jej podjęcie. Mogą się one przykładowo sprowadzać do konieczności przyznania działki innej osobie ze względu na przysługujące jej prawo pierwszeństwa wynikające ze statusu osoby bliskiej poprzedniego użytkownika, albo też z uwagi na obowiązek przydziału takiej działki na rzecz osoby, która figurowała na liście oczekujących podczas „zwolnienia” działki.

Należy zatem stwierdzić, że – przynajmniej teoretycznie – istnieje możliwość odmowy kandydatowi nadania członkostwa i przy działu działki, jednak od takiej uchwały przysługuje prawo odwołania się do instancji wyższej, czyli do właściwego okręgowego zarządu. Powyższe potwierdza treść § 68 ust. 4 statutu PZD, który stwierdza, że „Odmowa przydziału działki następuje w formie uchwały z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie i trybie odwołania do organu wyższego stopnia”. Z przepisu tego wynika, że uchwała odmawiająca przydział działki powinna być podjęta w formie odrębnego dokumentu. Taka uchwała po winna być również odpowiednio doręczona zainteresowanemu, aby zapewnić mu skorzystanie z prawa do złożenia odwołania.

Trzeba jednak zaznaczyć, że do czasu podjęcia przez zarząd uchwały o przyznaniu członkostwa i prawa użytkowania działki nie można legalnie objąć działkę w posiadanie, gdyż brak do tego odpowiedniego tytułu prawnego. Potwierdza to jedno znacznie § 72 ust. 3 regulaminu ROD, który stanowi, że „Samowolne objęcie działki w użytkowanie może stanowić podstawę do odmowy nadania członkostwa PZD i prawa użytkowania działki”.

Tomasz Terlecki

« Powrót