wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Opodatkowanie "sprzedaży" działki

Strona główna » Prawo w PZD »  » 

Czy tzw. „sprzedaż” działki w ROD jest opodatkowana?

W sytuacjach, w których mówi się potocznie o sprzedaży czy kup nie dział ki w ROD, na prawdę chodzi wy łącznie o przeniesienie na nowego działkowca własności urządzeń, obiektów i nasadzeń znajdujących się na danej działce, a wzniesionych czy kupionych przez poprzedniego użytkownika z własnej kieszeni. Przez długi okres czasu sprawa opodatkowania takich transakcji była sporna. Wynikało to przede wszystkim z art. 16 usta wy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. nr 169, poz. 1419 ze zm.), który w zasadzie zwalnia działkowców ze wszelkich podatków, które mają związek z użytkowaniem działki rodzinnej. Na tle tej regulacji zarysowały się dwie koncepcje.

Według pierwszej z nich, nabycie przez nowego użytkownika naniesień znajdujących się na działce korzysta z powyższego zwolnienia. Takie stanowisko zaprezentował m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, który w wyroku z 28 listopada 2007 r. (sygn. akt I SA/Bd 676/06) stwierdził, że „(…) nakłady (na nasadzenia, altanę, ogrodzenie) niewątpliwie zostały poniesione z powodu użytkowania działki.
Gdyby nie jej użytkowanie nakłady te by nie powstały i skarżący nie miałby obowiązku rozliczenia się z poprzednim użytkownikiem. W konsekwencji z tytułu zwrotu nakładów, dotychczasowego i nowego użytkownika nie powinien obciążać podatek od czynności cywilnoprawnych (obowiązek zapłaty podatku ma charakter solidarny i ciąży na stronach czynności cywilnoprawnej). Zwolnienie przewidziane w art. 16 ustawy obejmuje swoim zakresem tego rodzaju świadczenia”

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), który zaprezentował inną koncepcję w przedmiotowej sprawie.
Uznał mianowicie, że omawiane transakcje są obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Taka konkluzja wynika z wyroku wydanego w dniu 10 czerwca br. (sygn. akt II FSK 265/08), w którym przesądzono, iż za czynność objętą PCC należy uznać rozliczenie między działkowcami nakładów poczynionych na działce rodzinnej.
We dług NSA zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 16 usta wy o rodzinnych ogrodach działkowych nie obejmuje sytuacji, w której jeden działkowiec spłaca wartość poczynionych przez poprzedniego użytkownika nakładów, np. na wybudowanie altany. Sąd uznał, że zwolnienie to obejmuje tylko użytkowanie działek, a w analizowanej sprawie – według NSA – mamy do czynienia ze sprzedażą, wobec czego umowa między działkowcami podlega PCC. Ten wyrok jest prawomocny.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi w tym wypadku 2 proc. wartości. Chodzi bowiem o własność, a stawka tego podatku obciążająca sprzedaż nieruchomości i rzeczy będących własnością sprzedającego to właśnie 2 proc. Jeśli więc ustalona w umowie wartość altany, nasadzeń itp. wynosi np. 20 tys. zł, to fiskusowi na leży oddać 400 zł. Podatek ten płaci się w urzędzie skarbowym właściwym wedle miejsca zamieszkania nabywcy działki. Aby dopełnić tego obowiązku, trzeba się posłużyć urzędowym formularzem (PCC-1 i PCC-1A), który można otrzymać w
urzędzie skarbowym albo ściągnąć z Internetu. Podatek od czynności cywilno prawnych nie obciąża natomiast ustanowienia przez za rząd ROD na rzecz swojego członka użytkowania działki.

Tomasz Terlecki

« Powrót