wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Je┐eli nikt z rodziny zmar│ego cz│onka Zwi▒zku nie zg│osi│ siŕ...

Strona g│ˇwna » Prawo w PZD »  » 

Je┐eli nikt z rodziny zmar│ego cz│onka Zwi▒zku nie zg│osi siŕ po odbiˇr wp│aconej przez nastŕpnego u┐ytkownika wartoÂci nasadze˝ i urz▒dze˝ na dzia│ce, czy mo┐na wˇwczas przeznaczyŠ te Ârodki np. na Fundusz Rozwoju ROD?

Sprawa jest rozstrzygniŕta w ž 88 ust. 3 regulaminu ROD, a wiŕc nie mo┐na wp│aconych przez nowego u┐ytkownika Ârodkˇw, jako rˇwnowartoŠ nasadze˝ i urz▒dze˝ na dzia│ce, przeznaczyŠ na jakikolwiek cel wewn▒trz ogrodowy. Te Ârodki maj▒ w│aÂciciela – by│y u┐ytkownik lub jego spadkobiercy i nale┐y postŕpowaŠ ÂciÂle wed│ug cytowanych wy┐ej przepisˇw zwi▒zkowych, a wiŕc wp│aciŠ do depozytu s▒dowego.

Marek Pytka

« Powrˇt