wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Co rozumie się pod pojęciem porzucenie działki

Strona główna » Prawo w PZD »  » 

Co rozumie się  przez pojęcie „porzucenie działki” i jakie konsekwencje prawne wynikają z takiego porzucenia?

Długotrwała niemożność użytkowania działki rodzinnej nie oznacza jedynie zaniedbania upraw ogrodniczych, ale wiąże się również z negatywnymi skutkami prawnymi.
Wypada bowiem przypomnieć, że w myśl § 80 regulaminu ROD pozbawia się członkostwa osobę, która porzuciła działkę. Wydaje się zatem zasadne sprecyzowanie pojęcia „porzucenie działki”.
Dotychczasowe rozwiązania dotyczące przedmiotowego zagadnienia stwierdzały, że porzucenie jest równoznaczne z nieużytkowaniem działki przez co najmniej jeden rok kalendarzowy. Rodziło to czasem wątpliwości. Sprowadzały się one najczęściej do trudności w rozpoznaniu, czy dana działka jest rzeczywiście nieużytkowana.
Mając ten problem na uwadze, regulamin ROD zawiera dodatkowe wskazówki, które ułatwią określenie porzuconych działek w ogrodzie. W § 80 stwierdzono mianowicie, że „na porzucenie wskazuje przede wszystkim stan zagospodarowania urządzeń, altany i nasadzeń na działce świadczący o jej trwałym nieużytkowaniu”. Porzucenie działki powinno zatem klarownie wynikać z okoliczności będących bezpośrednim następstwem długotrwałego nieużytkowania działki (np. nieestetyczny wygląd działki, brak uiszczania składki członkowskiej i innych opłat na rzecz ogrodu). W rezultacie porzucenie jest działaniem
użytkownika polegającym na opuszczeniu działki na co najmniej rok, połączone z zaprzestaniem troszczenia się o nią, bez zapewnienia jej opieki ze strony innych osób.
Trzeba powtórzyć, że takie zachowanie pociąga za sobą utratę prawa użytkowania działki wskutek pozbawienia członkostwa Związku. Jest to najbardziej dolegliwa sankcja, jaką ma do swojej dyspozycji zarząd ROD, w związku z czym powinien z niej korzystać niezwykle
rozważnie. Aby zatem właściwie zabezpieczyć interes działkowca w takich przypadkach, regulamin ROD wprowadza odpowiedni tryb w omawianym zakresie.
Istnieje mianowicie zapis, według którego „porzucenie stwierdza zarząd ogrodu na podstawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem właściwej komisji problemowej”.
Zakłada się zatem konieczność przeprowadzenia właściwego postępowania wyjaśniającego, zanim zarząd ogrodu stwierdzi porzucenie działki przez użytkownika i pozbawi go członkostwa i prawa użytkowania działki.

Tomasz Terlecki

« Powrót