wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Czy działka podlega dziedziczeniu?

Strona główna » Prawo w PZD »  » 

Czy działka podlega dziedziczeniu? Jakie są podstawowe zasady przyjęcia działki po zmarłym działkowcu?

Z przepisów związkowych wynika, że na skutek śmierci członka Związku przysługujące mu prawo użytkowania działki w ROD wygasa, a głównym dysponentem działki zasadniczo staje się zarząd ogrodu (§ 30 ust 1 pkt 1 statutu PZD  oraz § 81 ust. 1 pkt 1 regulaminu ROD).  Skoro więc dane prawo użytkowania wygasa, to niepodległa ono dziedziczeniu, a więc nie wchodzi do spadku po zmarłym. Należy jednak dodać, iż w skład masy spadkowej wchodzą wierzytelności wynikające z prawa do nasadzeń i urządzeń znajdujących się na działce, które prawnie stanowiły własność zmarłego członka Związku, wobec czego te składniki majątkowe podlegają dziedziczeniu (art. 15 ust. 2 ustawy o ROD). Oznacza to, że spadkobiercom przysługuje prawo do mienia znajdującego się na działce .
Inaczej przedstawiają się ich prawa do samej działki. W tym względzie przepisy związkowe przewidują, że pierwszeństwo w przydziale działki zmarłego przypada jego osobom bliskim, które wspólnie z nim użytkowały działkę. Za osoby bliskie należy rozumieć: współmałżonka, dzieci, rodziców, wnuki, rodzeństwo i ich dzieci. Aby skorzystać z prawa pierwszeństwa, osoby te powinny złożyć  odpowiedni wniosek w terminie 3 miesięcy od śmierci członka Związku (§ 68 ust. 3 statutu PZD).
Należy tu wszakże zaznaczyć, że działowiec niebędący w związku małżeńskim może złożyć do zarządu ogrodu pisemne oświadczenie, w którym wskaże osobę bliską wspólnie z nim korzystającą z działki jako swojego następcę  na  wypadek śmierci, (§ 79 ust. 1 regulaminu ROD). Takie oświadczenie wiąże zarząd, czyli organ ten zasadniczo musi przydzielić działkę po zmarłym wskazanej osobie bliskiej, o ile wystąpi ona o przydział w terminie 3 miesięcy od śmierci dotychczasowego użytkownika. Należy podkreślić, iż mowa tu o osobie bliskiej w rozumieniu § 5 pkt 6 statutu PZD, czyli dzieciach, rodzicach, wnukach, rodzeństwie i ich dzieciach. Tak więc oświadczenie to nie może wskazywać np.  konkubiny  (konkubenta) jako następcy. Warto dodać, iż takie oświadczenie zainteresowany członek Związku może odwołać w każdym czasie. Jak zatem widać powyższe rozwiązanie jest swoistym „testamentem działkowym”, a zatem ma na celu umożliwienie działkowcowi  zadysponowania swoją działką na wypadek śmierci, o ile oczywiście zostaną spełnione  wszelkie warunki określone w § 79 regulaminu ROD.

Katarzyna Dudzińska

« Powrót