wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Czy dzia│kowiec kupuje prawo do gruntu wraz z dzia│k▒?

Strona g│ˇwna » Prawo w PZD »  » Czy dzia│kowiec kupuje prawo

Czy dzia│kowiec kupuje prawo do gruntu wraz z dzia│k▒?

Zgodnie z art. 15 ustawy o rodzinnych ogrodach dzia│kowych, nasadzenia, urz▒dzenia i obiekty znajduj▒ce siŕ na dzia│ce, wykonane i nabyte ze Ârodkˇw finansowych u┐ytkownika dzia│ki, stanowi▒ jego w│asnoŠ. Natomiast prawo do gruntu – zgodnie z art. 10 ustawy o rodzinnych ogrodach dzia│kowych – ustanawiane jest przez w│aÂciciela na rzecz Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw, a nie poszczegˇlnych u┐ytkownikˇw dzia│ek.
A zatem nowy u┐ytkownik dzia│ki p│aci poprzednikowi za nasadzenia, altanŕ, ogrodzenie dzia│ki oraz inne elementy znajduj▒ce siŕ na dzia│ce, ktˇre od tego momentu stanowi▒ jego w│asnoŠ. Natomiast prawo do u┐ytkowania dzia│ki otrzymuje wraz przydzia│em dzia│ki i uzyskaniem cz│onkostwa w PZD. Zgodnie z ž 63 ust. 1 statutu PZD, nastŕpuje to z dniem podjŕcia przez zarz▒d ROD uchwa│y w tej sprawie. Z przedstawionego stanu prawnego wynika wprost, ┐e dzia│kowiec nie jest w│aÂcicielem gruntu, a jedynie jego u┐ytkownikiem – na warunkach wskazanych w ustawie o rodzinnych ogrodach dzia│kowych.

Gra┐yna Franke

« Powrˇt