wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Obradował OZ Sudecki

Strona główna

W dniu 5 marca 2012 roku odbyło się zebranie plenarne Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju.

W zebraniu uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Alina Śliwka. Obradom przewodniczył Prezes OZS PZD- Pan Wincenty Kulik.

Tematyka zebrania obejmowała zagadnienia wynikające ze Statutu PZD, natomiast wiodącym tematem merytorycznym była aktualna sytuacja ogrodów i PZD oraz przyjęcie programu modernizacji działek. PZD
Szczegółowa tematyka zebrania obejmowała:

 aktualną sytuację ogrodów i PZD,
 przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD  za    2011 rok oraz planu pracy na 2012 rok,
 przyjęcie sprawozdania finansowego i bilansu OZS PZD za rok 2011 oraz  `  preliminarza finansowego OZS PZD na 2012 rok,
 przyjęcie planu pracy z zakresu działalności oświatowo- ogrodniczej OZS PZD,
 przyjęcie programu modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych  okręgu sudeckiego,
 sprawy organizacyjne związane z obsługą walnych zebrań sprawozdawczych w 2012 roku.

W pierwszym punkcie obrad Prezes W. Kulik przestawił zebranym aktualną sytuację ogrodów i Polskiego Związku Działkowców, w związku z zaskarżeniem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomniał członkom OZS PZD o konieczności zapoznania działkowców z zagrożeniami, jakie niesie zaskarżenie ustawy o ROD, a w szczególności o zagrożeniu utraty przez działkowców dotychczasowych praw, przysługujących im na mocy obecnej ustawy i w związku z tym o potrzebie powszechnej obrony tej ustawy.

Ponadto poinformował zebranych, że list IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD skierowany do Marszałek Sejmu RP- Pani Ewy Kopacz o wsparcie w obronie praw działkowców- jak do tej pory pozostał bez odpowiedzi, proponując jednocześnie zebranym podjęcie w tej sprawie uchwały, której projekt przedstawi komisja uchwał i wniosków.

Realizując porządek obrad Prezes W. Kulik przedstawił sprawozdanie merytoryczne Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju za 2011 rok oraz plan pracy OZS PZD na 2012 rok.
 
Członkowie OZS PZD zapoznani zostali przez Gł. Księgową OZS PZD Karolinę Dobrosielską ze sprawozdaniem finansowym OZS PZD za 2011 rok i preliminarzem finansowym na 2012 rok. W imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Alina Śliwka- Przewodnicząca przedstawiła protokół z badania sprawozdania finansowego oraz ocenę preliminarza finansowego na rok 2012. W imieniu Komisji stwierdziła, że badane sprawozdanie finansowe za rok 2011 kwalifikuje się do przyjęcia. Ponadto stwierdziła, że przedstawiony preliminarz finansowy zapewnia finansowanie zadań przyjętych w planie pracy i kwalifikuje się do przyjęcia.

W dalszej kolejności Instruktor ds Ogrodnictwa OZS PZD przedstawiła projekt planu pracy z zakresu działalności oświatowo- ogrodniczej OZS PZD na 2012 rok.

Następnie Prezes W. Kulik zapoznał zebranych z założeniami i potrzebą realizacji programu modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych. Podkreślił, że zgodnie z decyzją Krajowej Rady PZD- rok 2012 jest dla Związku rokiem modernizacji działek i działania w kierunku zmiany wizerunku ROD należy traktować jako priorytetowe, bowiem ogrody poza różnymi dotychczasowymi działaniami obronnymi winny się bronić swoim wyglądem. W swojej wypowiedzi Prezes W. Kulik położył nacisk na dotychczasowy stan ogrodów, z których wiele nie przynosi nam chluby i daje obraz ogrodów i działek nie taki, jak byśmy oczekiwali. Stąd program modernizacji ma zmienić obraz i wygląd naszych ogrodów. Szczegóły realizacji programu zawiera załącznik do projektu uchwały przedłożonej na zebranie OZS PZD, który mówi o głównych zadaniach programowych, działaniach wspierających realizację programu, zasady monitorowania sposobu wdrażania programu. Ponadto uczestnikom rozdano informację zbiorczą  OZS PZD z wizji lokalnych na działkach wytypowanych do badania sondażowego w zakresie modernizacji.

Na zebraniu omówiono także sprawy związane z obsługą walnych zebrań sprawozdawczych.

OZS PZD przyjął następujące uchwały:
1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności OZS PZD w Szczawnie Zdroju za 2011 rok
2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OZS PZD za 2011 rok
3. w sprawie planu pracy OZS PZD w Szczawnie Zdroju na 2012 rok
4. w sprawie preliminarza finansowego OZS PZD w Szczawnie Zdroju na 2012 rok
5. w sprawie przyjęcia programu modernizacji działek w ROD okręgu sudeckiego
6. w sprawie planu pracy z zakresu działalności oświatowo- ogrodniczej
7. w sprawie wystąpienia do Marszałek Sejmu RP- Pani Ewy Kopacz o obronę ustawy o ROD.

Prezes OZS PZD
w Szczawnie Zdroju
Wincenty Kulik
/-/

« Powrót