wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja z zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Pile

Strona główna

Informacja z zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

W dniu 10 marca 2012 roku odbyło się IV zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Pile. W posiedzeniu uczestniczyło 32 z 35 członków oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD.  
Prezesa Krajowej Rady PZD reprezentował Wiceprezes KR PZD Tadeusz Jarzębak.
Zebraniu przewodniczył Prezes OZ PZD Marian Praczyk
Przewodnimi tematami okręgowego zarządu były:
- Aktualna sytuacja ogrodów, Związku i ustawy o ROD- zadania dla jednostek organizacyjnych PZD i ich organów. Temat przedstawili Prezes OZ PZD oraz Wiceprezes Maria Fojt. Wskazali na skutki, jakie dla ogrodów, działkowców i Związku oraz ruchu ogrodnictwa działkowego niesie zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na brak odpowiedzi i jasnego stanowiska od Marszałek Sejmu Ewy Kopacz na nasze sprawy wyartykułowane w skierowanym do Niej liście Delegatów IX Krajowego Zjazdu PZD w grudniu 2011 roku. Przedstawili informacje z odbytych spotkań z parlamentarzystami i władzami samorządowymi wszystkich szczebli oraz o osiągniętych efektach. Odnieśli się do aktywności działkowców, zarządów i komisji statutowych ROD oraz organów okręgowych PZD w obronie ustawy o ROD.  Przedstawili działania dla jednostek organizacyjnych PZD.
- Program modernizacji działek - realizacja programu w ogrodach okręgu pilskiego. Program modernizacji działek, jako priorytetowe zadanie w Związku na najbliższą kadencję przedstawiła w imieniu Prezydium OZ -Wiceprezes OZ PZD Maria Fojt. Stwierdziła, że jest to zadanie wymagające zaktywizowania wielu działkowców do podniesienie stanu zagospodarowania a przede wszystkim uporządkowania swoich działek. Przedstawiła zadania dla zarządów ROD, które winny być wykonane w każdym ogrodzie w okresie wiosennym. Szczegółowy program realizacji w ogrodach zostanie przedstawiony przez Prezydium OZ do zatwierdzenia na kolejnym zebraniu okręgowego zarządu.
-Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu PZD za II półrocze 2011 roku, sprawozdanie finansowe i bilans za 2011 rok, plan pracy i preliminarz na 2012 rok.
-Protokół z oceny sprawozdań OZ PZD za 2011 rok przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD oraz opinię do preliminarza finansowego przedstawił Edward Stawny - Zastępca Przewodniczącego OKR.
W dyskusji nad przedstawionymi materiałami udział wzięło 11 członków okręgowego zarządu, którzy odnieśli się do następujących tematów: potrzeby większej aktywności działkowców i organów ROD w obronie naszej ustawy, wskazywali na duże potrzeby finansowe ogrodów na modernizację infrastruktury ROD, celowości przeglądu stanu zagospodarowania działek, o regulaminach konkursów organizowanych dla ogrodów przez Okręgowy Zarząd PZD, działaniach podejmowanych przez Związek w sprawie działających na terenach ROD Stowarzyszeń, ustawie śmieciowej oraz potrzebie współpracy wszystkich Zarządów ROD i OZ PZD z władzami samorządowymi.
Wiceprezes KR PZD Tadeusz Jarzębak w swoim wystąpieniu wysoko ocenił aktywność wszystkich organów PZD naszego okręgu w obronie ustawy o ROD z 2005 roku. Poinformował o działaniach podejmowanych przez Krajowa Radę PZD w sprawie obrony ustawy. Apelował o dalszą aktywność. Odpowiedział również na wszystkie sprawy poruszone w dyskusji.
Prezes OZ PZD Marian Praczyk- poinformował członków okręgowego zarządu o uchwałach podjętych przez ostatnie zebranie Krajowej Rady PZD oraz o planie wydawniczym KR PZD.
Okręgowy Zarząd PZD przyjął pięć uchwał w sprawach statutowych oraz listy do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz i Premiera Rządu Donalda Tuska.
Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali "Album projektów zagospodarowania działek" wydany przez Krajową Radę PZD oraz zestaw bylin.


Sekretarz OZ PZD w Pile
Andrzej Kierzkowski

 

« Powrót