wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

II posiedzenie Krajowej Rady PZD – najważniejsze postanowienia i wnioski

Strona główna

II posiedzenie Krajowej Rady PZD – najważniejsze postanowienia i wnioski

      W dniu 24 lutego br. w Warszawie odbyło się II posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.
       W pierwszej części obrad Prezes PZD dokonał oceny aktualnej sytuacji ogrodów i Związku. Przypomniał, że przed Trybunałem Konstytucyjnym ważą się losy Ustawy o ROD z 2005 roku, która zdaniem społeczności działkowej jest zgodna z Konstytucją i powinna zostać zachowana w niezmienionym kształcie. Potwierdzeniem tego są tysiące listów w obronie, które działkowcy  od wielu miesięcy kierują do Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Rządu oraz Sejmu. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki zaznaczył, że społeczność działkowa z zaniepokojeniem odbiera milczenie najważniejszych przedstawicieli naszego Państwa, którzy lekceważą głos milionowej społeczności i kierowaną do nich korespondencję pozostawiają bez odpowiedzi.
       Następnie głos w dyskusji zabrali uczestnicy obrad, którzy przedstawili propozycje działań oraz liczne postulaty w oparciu o problemy i doświadczenia z jakimi spotykają się w okręgach i ogrodach. Pozwoliło to wysnuć wspólne wnioski odnośnie kierunku przyszłych działań PZD. Za priorytetowe uznano: Kwestie budowania dobrego i spójnego wizerunku działkowców w mediach oraz reagowanie na kłamliwe zarzuty. Aktywność za pomocą dostępnych kanałów, tj. stron internetowych poszczególnych ogrodów i okręgów. Za niezwykle ważne uznano dotarcie do kręgów decyzyjnych na wszystkich szczeblach, zaczynając od parlamentarzystów, kończąc na samorządowcach. Wysoko oceniono potencjał i możliwości działkowców podkreślając równocześnie, że należy usuwać wszelkie bariery utrudniające pionowy przepływ informacji wewnątrz PZD. Uznano każdy głos wychodzący od użytkowników działek za szczególnie ważny. Uznano, że KR dostrzega i docenia pozytywną energię i wolę walki tkwiącą w członkach Związku i dołoży wszelkich starań, aby ten zapał przekuć w możliwość konkretnych działań na rzecz naszej wspólnej sprawy.
        Następnie przewodniczący IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD – Izabela Ożegalska oraz Tadeusz Jarzębak - dokonali oceny przebiegu i wyników Zjazdu. Uznali, że organ ten w pełni zrealizował stojące przed nim cele statutowe, a realizacja dorobku Zjazdu powinna znaleźć odzwierciedlenie w codziennej działalności wszystkich ogrodów skupionych w PZD.
        W dalszej części Główna Księgowa KR PZD Mirosława Marks przedstawiła sprawozdanie finansowe KR PZD za miniony rok oraz projekt preliminarza KR PZD na 2012 r. Przedstawione dokumenty  pozytywnie zaopiniowała Krajowa Komisja Rewizyjna, o czym poinformowała przewodnicząca Komisji Maria Fojt. Komisja wysoko oceniła działalność finansową KR PZD, zwróciła uwagę na celowość wydatków i oszczędne gospodarowanie środkami. Dostrzegła zbieżność wydatków z planem merytorycznym KR PZD na 2011r. Stwierdziła, że cała działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, ogrodów i Związku.  Komisja uznała, że preliminarz finansowy jest zgodny ze Statutem PZD, Zakładowym Planem Kont PZD i  Planem Pracy KR PZD na 2012 r.
       Następnie Krajowa Rada zapoznała się z programem modernizacji działek oraz wynikami badań pilotażowych „Jak modernizować działki”, które przeprowadzone zostały przez OZ.  Realizację programu KR PZD uznała za priorytet.
       W dalszej Radca Prawny KR PZD Tomasz Terlecki przedstawił propozycje zmian w regulaminie ROD, które napłynęły do KR PZD z okręgów, od pojedynczych działkowców oraz zgłoszone zostały przez wydziały KR PZD. Przypomniał także, że nowelizacja regulaminu podyktowana jest zmianami w statucie PZD, które zatwierdzone zostały Uchwałą IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.
        Krajowa Rada PZD powołała 9 komisji problemowych: Historii ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, Gospodarki nieruchomościami i współpracy z samorządem terytorialnym, Polityki finansowej, Prawno statutową, Odznaczeń i wyróżnień związkowych, Porządku i bezpieczeństwa w ROD, Polityki społecznej, Zagospodarowania i modernizacji ogrodów i działek, Promocji i działalności medialnej.
       W ostatniej części członkowie KR PZD skierowali list do pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz.  KR PZD przyjęła osiem uchwał, w tym m.in. w sprawie: oceny i przebiegu IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, planu pracy KR PZD na 2012 r., programu modernizacji działek w ROD, powołania stałych komisji problemowych, zmiany regulaminu ROD.

 

« Powrót