wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Propozycje zmian w Regulaminie ROD, rozpatrzone przez Komisjŕ Problemow▒ ds. Nowelizacji Regulaminu ROD

Strona g│ˇwna

Zgodnie z Uchwa│▒ IX Krajowego Zjazdu Delegatˇw Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw do Statutu PZD (z 6 kwietnia 2006 r.) wprowadzonych zosta│o kilka zmian. Nowelizacja poci▒gnŕ│a za sob▒ koniecznoŠ aktualizacji wybranych punktˇw Regulaminu ROD. Zadanie to powierzone zosta│o powo│anej specjalnie w tym celu (decyzj▒ obraduj▒cego w dniu 26 stycznia br. Prezydium KR) Komisji Problemowej ds. Nowelizacji Regulaminu ROD. Pierwsze posiedzenie Komisji odby│o siŕ 1 lutego br. w Warszawie. Obradom jedenastoosobowej Komisji przewodniczy│ Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczy│a tak┐e przewodnicz▒ca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.
        
Poza zmianami wynikaj▒cymi z nowelizacji Statutu PZD szczegˇ│owo omˇwione zosta│y propozycje zmian w Regulaminie ROD, ktˇre nap│ynŕ│y do KR PZD z siedemnastu okrŕgˇw, od pojedynczych dzia│kowcˇw oraz zg│oszone zosta│y przez wydzia│y KR PZD. NajczŕÂciej zg│aszane propozycje, wymagaj▒ce doprecyzowania b▒d╝ uregulowania, dotyczy│y takich spraw jak:  zbiorniki na nieczystoÂci ciek│e, na dzia│kach w mieÂcie; spalanie na dzia│kach;  kominek w altanach ogrodˇw miejskich; grill murowany na dzia│ce; opiekun dzia│ki; osoby niepe│nosprawne ruchowo; op│aty; zamiana dzia│ek w tym samym lub innym ogrodzie.

Komisja Problemowa ds. Nowelizacji Regulaminu ROD przyjrza│a siŕ wszystkim zg│oszonym propozycjom zmian w Regulaminie ROD. Wyniki swojej pracy zaprezentuje na drugim Posiedzeniu Krajowej Rady,  a propozycje zmian poddane zostan▒ pod g│osowanie. Nastŕpnie przygotowany zostanie znowelizowany Regulamin ROD, ktˇrego oceny dokona ww. Komisja.

MZ

« Powrˇt