wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

2012 rokiem modernizacji Rodzinnych Ogrodˇw Dzia│kowych

Strona g│ˇwna

Bie┐▒cy rok w Zwi▒zku up│ynie pod has│em Modernizacji Dzia│ek. Modernizacja jest przedsiŕwziŕciem niezbŕdnym i koniecznym. Aby poprawnie oceniŠ skalŕ potrzeb i okreÂliŠ zadania stoj▒ce przed nami Prezydium KR PZD podjŕ│o decyzje o wdro┐eniu programu „Jak modernizowaŠ Dzia│ki”. Program bŕdzie realizowany przy wsparciu miesiŕcznika „dzia│kowiec”, ktˇry co miesi▒c bŕdzie publikowa│ artyku│y dotycz▒ce modernizacji.

Inspiracj▒ dla prowadzonych modernizacji ma przede wszystkim byŠ, opisany przez nas wczeÂniej „Album projektˇw zagospodarowania dzia│ek w ROD”, a tak┐e przygotowywane obecnie wydawnictwo pod roboczym tytu│em „Vademecum dzia│kowca”.

W zwi▒zku z podjŕtymi decyzjami Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, zwrˇci│ siŕ do prezesˇw Okrŕgowych Zarz▒dˇw z pismem, ktˇre dok│adnie t│umaczy motywacje jakimi kierowa│o siŕ Prezydium KR, a tak┐e mechanizm i chronogram prowadzenia dzia│a˝ programu „Jak modernizowaŠ dzia│ki”. Zachŕcamy do pobrania tego dokumentu i zapoznania siŕ z nim.

TR

« Powrˇt