wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Minimalne wynagrodzenie oraz współczynnik urlopowy na 2012 rok.

Strona główna

W związku z kończącym się rokiem Krajowa Rada PZD przekazuje informacje z zakresu prawa pracy, mające znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania biur w jednostkach organizacyjnych Związku. Dotyczą one:

 

- Minimalnego wynagrodzenia. Od dnia 1 stycznia 2012r. wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe aniżeli 1500 zł.

Nowa wysokość tego wynagrodzenia została określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 września 2011r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 2012r. (Dz. U. Nr 192,poz. 1141). W związku z tym w OZ należy pamiętać o przeliczeniu składników wynagrodzenia pracowników naliczanych od wynagrodzenia minimalnego.

- Współczynnika urlopowego na 2012r. Współczynnik urlopowy jest ustalany na dany rok kalendarzowy i wyraża średniomiesięczną liczbę dni roboczych w danym roku. Wartość ta służy do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. W 2012r. w przypadku pracowników pracujących od poniedziałku do piątku wyniesie on 21. Ustala się go odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy (366 dni - (53 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 wolne soboty)= 366-114=252 : 12= 21. Współczynnik ekwiwalentu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy przy pięciodniowym tygodniu pracy wynosi odpowiednio:
- na 3/4 etatu - 15,75,
- na 1/2 etatu -10,5,
- na 1/3 etatu - 7,00,
- na 1/4 etatu - 5,25.

Mówiąc o ekwiwalencie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy pamiętać, że ekwiwalent ten przysługuje pracownikowi wyłącznie w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art.171 § 1 Kodeksu pracy). Ekwiwalent   za   niewykorzystany   urlop   wypoczynkowy   powinien być wypłacony pracownikowi w dniu rozwiązania z nim stosunku pracy.

Prosimy o stosowanie powyższych zmian od dnia 1 stycznia 2012r.

 

 

« Powrót