wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Komunikat w sprawie zwolnień podatkowych

Strona główna

Komunikat w sprawie zwolnień podatkowych

Przypominamy, iż na mocy art.12 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, Polski Związek Działkowców jest zwolniony z podatku rolnego z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów ROD.

Jednak, aby to zwolnienie obowiązywało od 1 stycznia 2012 roku, zarząd ROD, winien złożyć stosowny wniosek do urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu jeszcze w grudniu br. (w załączeniu wzór wniosku). Niektóre urzędy posiadają własne wzory wniosków, które udostępniane są na stronach internetowych miast i gmin. Zwolnienie z podatku rolnego stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

W przypadku wydania przez urząd decyzji o odmowie udzielenia PZD zwolnienia z podatku rolnego, należy w terminie 14 dni złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję odmowną.

Niezależnie od wniosku o zwolnienie z podatku rolnego, konieczne jest, aby do 15 stycznia 2012 roku, zarząd ROD złożył również deklarację na podatek rolny wraz załącznikami. Powyższą deklarację sporządza się na formularzu, który udostępniony jest zarówno na stronach internetowych urzędów miast i gmin, jak i na stronie Ministerstwa Finansów. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, Polski Związek Działkowców podlega także zwolnieniu z podatku od nieruchomości. W tym przypadku, nie ma jednak obowiązku składania wniosku o zwolnienie, jak przy podatku rolnym. Wystarczy jedynie, aby zarząd ROD złożył – do 31 stycznia - deklarację na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają również altany w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie dotyczy jednak altan ponadnormatywnych. W takich sytuacjach obowiązek podatkowy ciąży bezpośrednio na użytkowniku działki.

AR

 

WZÓR WNIOSKU:


     ……………………..,dnia…………………

Polski  Związek  Działkowców
Zarząd ROD…………………………
……………………………………....
adres  do korespondencji

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………..
w…………………………………
…………………………………..

Wniosek
o zwolnienie Polskiego Związku Działkowców z podatku rolnego od gruntów zajmowanych przez  ROD ………………………………………

Na podstawie art.13d ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
( Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 2 pkt 6 tej ustawy oraz art. 16 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych ( Dz.U.05.169.1419; z późn.zm.), wnosimy o zwolnienie z dniem 1 stycznia 2012r. Polskiego Związku Działkowców z podatku rolnego od gruntów Rodzinnego Ogrodu Działkowego........………………..w……………………….

Uzasadnienie
      

         Stosownie do zapisów art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku rolnym Polski Związek Działkowców uzyskał zwolnienie podmiotowe z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z art. 13 d ust.1 ustawy o podatku rolnym powyższe zwolnienie ustawowe wydawane jest na wniosek podatnika.
         W związku z powyższym Zarząd ROD……………………………………
w ……………………………………, działając na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 27 ust. 3 ustawy o ROD w związku z § 91 ust. 2 pkt 1 Statutu PZD, w imieniu Polskiego Związku Działkowców wnosi o wydanie decyzji o zwolnieniu z podatku rolnego ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2011 r.
          Biorąc pod uwagę fakt, że powyższy wniosek ma pełne umocowanie ustawowe, prosimy o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę.


    …………………………..                                ……………………………..
 Członek Zarządu ROD                             Prezes Zarządu ROD
      


« Powrót