wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

XXV Posiedzenie Krajowej Rady PZD

Strona główna

17 listopada 2011 roku odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, który odniósł się do aktualnej sytuacji ogrodów i Związku. Następnie postawił przed uczestnikami spotkania pytania dotyczące obrony ogrodów i ich przyszłości. Posiedzenie przybrało formę otwartej dyskusji. Goście przedstawili propozycje zmian oraz liczne postulaty w oparciu o problemy i doświadczenia z jakimi spotykają się w okręgach i ogrodach. Pozwoliło to wysnuć wspólne wnioski odnośnie kierunku przyszłych działań PZD. Za priorytetowe uznano:

Kwestie budowania dobrego i spójnego wizerunku działkowców w mediach oraz reagowanie na kłamliwe zarzuty. Aktywność za pomocą dostępnych kanałów, tj. stron internetowych poszczególnych ogrodów i okręgów. Za niezwykle ważne uznano dotarcie do kręgów decyzyjnych na wszystkich szczeblach: parlamentarzystów, ale też samorządowców: burmistrzów, wójtów, jednostek odpowiedzialnych za kształtowanie ładu przestrzennego i planowanie inwestycji infrastrukturalnych. Wysoko oceniono potencjał i możliwości działkowców podkreślając równocześnie, że należy usuwać wszelkie bariery utrudniające pionowy przepływ informacji wewnątrz PZD. Uznano każdy głos wychodzący od użytkowników działek za szczególnie ważny. Obecność w mediach i przy podejmowaniu decyzji dotyczących ROD osób zaznajomionych z problematyką działkową, rozumiejących wagę przestrzegania regulaminu ROD i chronienia ruchu działkowego jest szczególnie istotna. KR dostrzega i docenia pozytywną energię i wolę walki tkwiącą w członkach Związku i dołoży wszelkich starań, aby ten zapał przekuć w możliwość konkretnych działań na rzecz naszej wspólnej sprawy.

W dalszej części spotkania omówiono przygotowania do IX krajowego Zjazdu PZD oraz przedstawiono sprawozdanie z działalności KR za okres mijającej kadencji. Mecenas Tomasz Terlecki przedstawił propozycje zmian w statucie PZD, które spotkały się z pozytywnym przyjęciem na wcześniejszym wspólnym posiedzeniu Komisji Statutowej i Prezydium KR. Główna księgowa PZD Mirosława Marks zarysowała sytuację finansową PZD oraz przedstawiła plany i perspektywy na 2012 rok.
Posiedzenie podsumował prezes PZD Eugeniusz Kondracki - zaakcentował najważniejsze z poruszanych kwestii:
•Obecność w mediach jako konieczny warunek skutecznej walki o zachowanie obecnego kształtu ustawy o ROD,
•Poprawna współpraca społeczności działkowców z ich otoczeniem: mieszkańcami, samorządami i środowiskiem naturalnym,
•Współpraca z władzami wszystkich szczebli w kwestiach dotyczących naszych spraw,
•Pobudzanie pozytywnej aktywności działkowców.

MZ, TR

« Powrót