wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

IX Krajowy Zjazd Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw

Strona g│ˇwna

IX Krajowy Zjazd Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw


W 2011 r., up│ywa czteroletnia kadencja krajowych organˇw PZD: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej. Zgodnie z ž 141 statutu PZD Krajowa Rada podczas XXIV posiedzenia w dniu 14 pa╝dziernika 2011 r. podjŕ│a uchwa│ŕ o zwo│aniu w dniach 16 – 17 grudnia 2011r. IX Krajowego Zjazdu Delegatˇw PZD. Zjazd odbŕdzie siŕ w Warszawie.  Przypominamy, ┐e VIII Krajowy Zjazd odby│ siŕ 8 – 9 grudnia 2007 r., a wiŕc IX Zjazd odbŕdzie w wyznaczonym przez statut terminie.
Okrŕgowe zjazdy delegatˇw, ktˇre odbywa│y siŕ od po│owy czerwca do ko˝ca wrzeÂnia br. wybra│y 460 delegatˇw na IX Krajowy Zjazd Delegatˇw PZD.
Krajowy Zjazd Delegatˇw PZD jest najwy┐szym organem Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw, do zada˝ ktˇrego nale┐y: zatwierdzenie sprawozda˝ za okres kadencji z dzia│alnoÂci Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej; podjŕcie decyzji, na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, w sprawie absolutorium dla Krajowej Rady PZD; uchwalenie programu dzia│ania Zwi▒zku na nastŕpn▒ kadencjŕ; ustalenie liczby i dokonanie wyboru Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej, a tak┐e uchwalenie ewentualnych zmian w statucie PZD, lub uchwalenie nowego statutu. Do Krajowego Zjazdu Delegatˇw nale┐y rˇwnie┐ rozpatrzenie zg│oszonych wnioskˇw i podjŕcie stosownych uchwa│.

MP

« Powrˇt