wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowiska Okręgowych Zarządów, działkowców i ogrodów PZD w sprawie wystąpienia Marszałka Sejmu do TK

Strona główna

OZ w Poznaniu


                                                Pan
                                                Grzegorz Schetyna
                                                Marszałek Sejmu RP
                                                Warszawa
 


Szanowny Panie Marszałku,

Działkowcy z terenu Okręgu Poznańskiego uczestniczący w naradzie apelują do Pana Marszałka, aby zechciał Pan uwzględnić aktualną sytuację ponad miliona polskich działkowców gospodarujących na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Dla zdecydowanej większości działkowców ten skrawek ziemi, którą uprawiają stanowi powód satysfakcji i zadowolenia, iż mają zajęcie, miejsce wypoczynku (dla wielu, szczególnie w podeszłym wieku - jedyne), owoce i warzywa dla potrzeb własnych a często i rodziny. Przez dziesiątki lat utożsamiali się z tym skrawkiem ziemi w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. W rozmowach podkreślają element pomocy socjalnej, którą sami przy akceptacji ówczesnych władz przygotowywali dla siebie ograniczając ilość funduszu socjalnego na wczasy, kolonie dla dzieci, wyjazdy do teatru i opery, a przeznaczając część tych pieniędzy na urządzenie ogrodu, który w efekcie podbudowywał ich skromny budżet domowy.
Dzisiaj Panie Marszałku to już historia, ale przecież tradycja, do której działkowcy przywykli, buduje społeczeństwo obywatelskie, które jest fundamentem bytu i rozwoju naszej Ojczyzny. Jesteśmy przekonani, że Pan Marszałek sprzyja swoim autorytetem takim działaniom.
Działkowcy zetknęli się w ostatnim okresie z faktem, że niektórzy posłowie w imię „zasady państwa demokratycznego i sprawiedliwego społecznie' postanowili zmienić a wręcz likwidować to, co przez dziesiątki lat było akceptowane i przynosiło pożytek ludziom o niższym statusie materialnym. Takim działaniem było zgłoszenie do Sejmu RP poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posłów PiS, ze szczególną rolą, jak sam to przyznaje, posła Andrzeja Dery. Przypominamy, że 16 lipca 2009r. Sejm RP odrzucił w pierwszym czytaniu jego autorski projekt reformowania ogrodów działkowych. Z ubolewaniem przyjęliśmy więc decyzję Komisji Ustawodawczej Sejmu, by temu posłowi powierzyć zaszczyt reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym. Decyzja ta jest odbierana jako policzek wymierzony przez Sejm RP polskim działkowcom. Zadziwia również, że obowiązek reprezentowania Sejmu RP powierzony został przedstawicielom partii, której niechęć do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Polskiego Związku Działkowców a nawet samych działkowców jest powszechnie znana. Czy naprawdę nie można znaleźć reprezentantów Sejmu z grona posłów, którzy znają to środowisko i jego problemy? Na posiedzeniach Komisji Kontroli Państwowej i Samorządu Terytorialnego omawiających krzywdzący działkowców raport NIK dawali oni wyraz dezaprobaty dla działań organów Państwa na polityczne zamówienie. Panie Marszałku, sądzimy że jest jeszcze czas naprawić tę oczywistą niezręczność. Chcemy wierzyć, że była to tylko niezręczność.
Na pewno nieobcy jest Panu Marszałkowi fakt zebrania ponad 620 tysięcy podpisów działkowców pod apelem w obronie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zaniepokoiło nas jednak Stanowisko Pana Marszałka w przedmiocie zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych kierowane do Trybunału Konstytucyjnego. Uważamy, że podnoszone w nim kwestie przeciwdziałania monopolowi PZD nie znajdują uzasadnienia także w stanowisku Komisji Ustawodawczej Sejmu RP. Wszystkie organizacje chcące zakładać ogrody mają wystarczające podstawy prawne, by móc to czynić. Dlaczego tego nie czynią? Nie godzimy się jednak z próbą odbierania ogrodów przez stowarzyszenia liczące po kilkunastu członków, które reprezentują głównie swoje interesy, rozbieżne z ideą rodzinnych ogrodów działkowych. Nie ukrywają oni przecież, że nie podoba im się Polski Związek Działkowców walczący z samowolą budowlaną, zamieszkiwaniem na terenie ogrodu. Nie odbieramy im prawa głosu, ale nie godzimy się na równe traktowanie głosu milionowej organizacji w zderzeniu z głosami kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset myślących inaczej.
Apelujemy do Pana Marszałka o to, by zechciał w dogodnym dla Siebie, możliwie krótkim czasie spotkać się z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców - organizacji, która czyni wszystko, by nałożone ustawą zadania rozwoju ogrodów działkowych jak najlepiej wykonywać. Uważamy, iż w bezpośrednim kontakcie z nami mógłby Pan Marszałek zapoznać się z racjami Polskiego Związku Działkowców, akceptowanymi i czynnie popieranymi przez obywateli naszej Ojczyzny.
                                
                                                Z wyrazami szacunku
                                                niżej podpisani przedstawiciele
                                                ogrodnictwa działkowego
                                                z Okręgu Poznańskiego
                                                /79 podpisów/


Poznań, dnia 15 lutego 2011 r.

 

PZD
OZ w Pile

                                                         Szanowny Pan
                                                         Grzegorz Schetyna
                                                         Marszałek Sejmu RP
                                                         Warszawa
 


Szanowny Panie Marszałku!
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile pragnie poinformować Pana Marszałka, że zapoznaliśmy się ze Stanowiskiem z dnia 8 grudnia 2010 roku (sygn. akt TK - K 8/10) w przedmiocie zaskarżenia ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności jej zapisów z Konstytucją RP, które skierował Pan Marszałek w imieniu Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego. Naszą wolą jest poinformowanie Pana, po raz kolejny w imieniu 14,5 tysiąca działkowców i ich rodzin użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych naszego okręgu, że nie zgadzamy się z zarzutami wnioskodawcy, który twierdzi że zapisy ustawy o ROD 2005 roku są niezgodne z Konstytucją RP. W stanowisku Pana Marszałka kierowanym do Trybunału Konstytucyjnego w imieniu Sejmu RP niepokoją nas wnioski końcowe a w szczególności dotyczące stwierdzeń, że art. 6 ustawy nadaje Związkowi szczególny status prawny i eliminuje zorganizowanie ogrodu działkowego „nierodzinnego' jakiejkolwiek innej organizacji i dlatego należy przepis ten zmienić.
Ta argumentacja nie odpowiadająca prawdzie , gdyż na terenie północnej Wielkopolski i całego kraju funkcjonują ogrody działkowe zorganizowane przez inne organizacje. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku nie wyklucza takiej możliwości tworzenia ogrodów.
Każdy podmiot może wystąpić do gminy o grunty korzystając z zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i zorganizować ogród.
Działkowcy i samorządy wszystkich jednostek organizacyjnych Związku wiedzą ile na przestrzeni ponad 110 lat w budowę ogrodów włożono środków i wysiłku ze strony zakładów pracy i Związku oraz ile własnej pracy i środków finansowych włożyli sami działkowcy przywracając wiele tysięcy hektarów gruntów przyrodzie a przede wszystkim społecznościom lokalnym. Dużą pomoc otrzymały również ogrody działkowe przy ich budowie od Państwa Polskiego, które dzisiaj szuka argumentów aby zmienić ustawę o ROD z 2005 roku  po to, aby doprowadzić do szybkiego przejęcia w dużych aglomeracjach gruntów ogrodów na inne cele , jakby nie można było tego uczynić zgodnie z ustawą o ROD.
Pytamy więc dlaczego i komu ma służyć zmiana art. 6 ustawy o ROD z 2005 roku ? Z całą pewnością nie ogrodom i działkowcom.
Celem zmiany zapisu art.6 naszej Ustawy jest wyłącznie likwidacja Związku, który bardzo dobrze wypełnia swoja rolę wobec ogrodów i jego członków.

Szanowny Panie Marszałku!
Stawianie zarzutów, że nasz Związek jest jakimś monopolistą jest nie uzasadniony. Takim samym monopolistą w ocenie naszej działkowej społeczności jest dla wędkarzy Polski Związek Wędkarski czy dla myśliwych- Polski Związek Łowiecki. Dlaczego wobec tego tamtych Związków nie określa się monopolistami? Piszemy do Pana Marszałka te ostre słowa w imieniu naszych działkowców i ich rodzin, gdyż w naszej ocenie zapisy działu III .Uwagi końcowe - to wskazywanie Sędziom Trybunału Konstytucyjnego jakiego stanowiska oczekuje Sejm RP w sprawie wniosku byłego Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego RP o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o ROD z 2005 roku Bo jak mamy odnieść się do zapisu uwag końcowych cyt. „ Przychylenie się Trybunału Konstytucyjnego do argumentacji przedstawionej w niniejszym piśmie i dokonanie jedynie częściowej derogacji zaskarżonej ustawy doprowadzi do zniesienia uprzywilejowania PZD w stosunku do innych organizacji zrzeszających działkowców, w zakresie dostępu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a także pozwoli usunąć z systemu prawa przepisy tej ustawy naruszające prawo własności zarówno podmiotów publicznoprawnych, jak i osób trzecich, którym przysługuje tytuł prawny do gruntów, na których istnieją rodzinne ogrody działkowe'. Taki zapis to w naszej ocenie jest sygnałem , że oczekuje Pan Marszałek by to przysłowiowymi rękami Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w aureoli prawa doprowadzić do likwidacji naszej społecznej organizacji i tym samym potem, bez zbędnych trudności sięgnąć wreszcie po tereny obecnie zajmowane przez działkowców zrzeszonych w PZD!
Zastanawia nas także skąd w Pana stanowisku znalazła się teza o ponoć monopolu naszego Związku, skoro tego nie zauważyli nawet niezbyt nam przychylni posłowie Sejmowej Komisji Ustawodawczej formułując swoją Opinię nr 476 z dnia 1 grudnia 2010 roku.
Pozwalamy sobie przesłać nasze stanowisko także do:
-Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
-Wicemarszałków Sejmu RP: Ewy Kierzkowskiej, Stefana Niesiołowskiego i Jerzego Wenderlicha,
-Prezesa i Sędziów Trybunału Konstytucyjnego
-Parlamentarzystów ziemi pilskiej: Stanisława Kalemby, Stanisława Steca, Romualda Ajchlera, Adama Szejnfelda, Stanisława Chmielewskiego, senatora Mieczysława Augustyna,
oraz przekazać do wiadomości Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego.

                         Z działkowym pozdrowieniem
       Wiceprezes                                           Prezes
       OZ PZD w Pile                                       OZ PZD w Pile
       Maria Fojt                                             Marian Praczyk

 


Piła, dnia 16 lutego 2011 r.

 

PZD
OZ Sudecki

                                                 Pan Grzegorz Schetyna
                                                 Marszałek Sejmu RP


Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Marszalka skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Okręgowy Zarząd Sudecki Polskiego Związku Działkowców krytycznie ocenia poglądy zamieszczone w części stanowiska pod nazwą „Uwagi końcowe'.
Pozbawienie mocy obowiązującej niektórych przepisów ustawy i zastąpienie ich w przyszłości innymi przepisami, których treść wyraźnie sugeruje Pan Marszałek w swoich uwagach końcowych, jest niczym innym jak aprobatą stanowiska dotychczasowych polityków PiS wobec Polskiego Związku Działkowców oraz w odniesieniu do gruntów ogrodów działkowych i praw nabytych przez Związek i działkowców. Stanowisko Pana Marszałka w tym zakresie, jakkolwiek w innej szacie redakcyjnej Jest bowiem zbieżne ze stanowiskiem i oczekiwaniami polityków PiS. Dlatego też wywody i poglądy w odniesieniu do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz zapowiedź przyszłych zmian legislacyjnych tej ustawy powodują uzasadnione obawy i oburzenie w środowisku działkowców.
Ewentualna derogacja przepisów art. 10. art. 17 ust. 2, art. 18 i art. 24 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez Trybunał Konstytucyjny, w naszej ocenie, nie przesądza, aby ustawa ta nabrała charakteru „kadłubowego' i z tego powodu wymagała zmian sugerowanych przez Pana Marszałka. Nie można bowiem zgodzić się z tym, że monopol PZD w odniesieniu do ogrodów działkowych jest stanem niezgodnym z konstytucją Rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej służącymi ogółowi społeczeństwa, a więc są i powinny być zarządzane przez jeden podmiot uprawniony, podobnie jak jeden podmiot, zwany władzą zarządza państwem.
Monopol ten przysługuje przecież istniejącym i należycie funkcjonującym rodzinnym ogrodom działkowym. I nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustawodawca stworzył możliwości nabywania gruntów na takich samych zasadach jak PZD i zakładania na nich nowych ogrodów działkowych przez inne organizacje działkowe jeśli zostaną zalegalizowane.
Ów monopol funkcjonuje w europejskich ogrodach działkowych i żadna partia polityczna ani władze państwowe nie widzą żadnego uzasadnienia dla zmiany dotychczasowego status quo.
Na marginesie zauważyć trzeba, że kilka istniejących „organizacji działkowych' zrzesza nielicznych działkowców którzy nie przestrzegają prawa, posiadają altany przekraczające dopuszczalny normatyw i wykorzystują te altany do zamieszkiwania a nierzadko do prowadzenia działalności gospodarczej, a jedynym ich celem jest taka zmiana ustawy jak sugeruje to Pan Marszałek.
Zapowiadane przez Pana Marszałka przyszłe regulacje prawne w odniesieniu do rodzinnych ogrodów działkowych wyraźnie pozwalające na istnienie w tych ogrodach wielu organizacji działkowych jest świadomym zamierzeniem skierowanym przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców i obliczonym na skutki, które nastąpią w związku z zarządzaniem ogrodami przez różne organizacje, bądź podmioty w tym wyżej wspomniane organizacje. Taki stan rzeczy bez wątpienia spowoduje rozbicie jedności działkowej, a więc dotychczasowej siły PZD. Organizacje pozbawione jedności są ułomne i niezdolne do samodzielnej egzystencji, obrony i do przetrwania. I o to chodzi przeciwnikom PZD, dotychczasowym „konstruktorom' kilku już projektów ustawy o ogrodach działkowych, których dzięki jedności blisko milionowej rzeszy polskich działkowców i ich organizacji nie uchwalono w Sejmie RP.
Przekazując niniejszą ocenę niektórych wątków zawartych w „Uwagach końcowych' Pana Marszałka, Okręgowy Zarząd Sudecki Polskiego Związku Działkowców z przykrością stwierdza, że intencją Pana nie jest troska i dbałość o naprawę „kadłubowego' charakteru ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Owe luki, bądź brak zapisów w ustawie w miejsce ewentualnie zniesionych przepisów przez Trybunał Konstytucyjny można zastąpić innymi rozwiązaniami, satysfakcjonującymi działkowców użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych.
Prawo ma przecież dobrze służyć obywatelom, a konstytucyjna gwarancja ochrony praw nabytych nie powinna podlegać jakiemukolwiek wzruszeniu w odniesieniu do działkowców i ich Związku.

Szczawno Zdrój, dnia 21 lutego 2011 r. 

Jerzy Karpiński
Wrocław
Działkowiec z ROD „Radość”
we Wrocławiu
 
                                                    MARSZAŁEK SEJMU RP
                                                    Pan Grzegorz SCIIKTYNA
                                                    WARSZAWA

 

Szanowny Panie Marszałku,
Z wielkim zdumieniem i niepokojem obserwuję przebieg wydarzeń będących następstwem zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezesa Sądu Najwyższego RP ustawy z  dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Już sam fakt tego zaskarżenia wzbudził moje frustracje, a potęgują się one ilekroć słyszę o tym co robi w tej sprawie sam ustawodawca czyli Sejm RP. Ja, działkowiec i emeryt, którego bezpośrednio dotyczą sprawy wynikające ze wspomnianego zaskarżenia, jestem tym wszystkim wstrząśnięty. Dlatego też pozwolę sobie zwrócić Panu Marszałkowi uwagę na kilka bardzo istotnych elementów w przedmiocie sprawy.
W moim odczuciu nie do przyjęcia jest fakt, że w całej tej sprawie, w imię prawa i sprawiedliwości zamierza się wprowadzić bezprawie i niesprawiedliwość, a tym samym uderzyć w najuboższe warstwy społeczeństwa - nas działkowców, w większości emerytów i rencistów. Tak, Panie Marszałku, to my działkowcy możemy stać się głównymi ofiarami wrogów ogrodnictwa działkowego w Polsce, Próby pozbawienia nas wiciu praw wynikających z ustawy można porównać do działań z okresu faszyzmu i komunizmu, kiedy to w majestacie prawa bezprawnie zagrabiano mienie obywateli. Pozbawianie nas prawa do decydowania o losie przydzielonych nam gruntów i prawa do odszkodowań za utracone przez nas mienie będzie dowodem na tego rodzaju działania. Sejm RP powinien stać na straży praw przyznanych obywatelom, a nie stwarzać przesłanki do podważania tych praw. W ostatnim okresie można dostrzec, że Sejm RP próbuje wyjść naprzeciw intencjom zaskarżenia. Dowodem na to są chociażby ostatnie opinie w tej sprawie pochodzące od sejmowej Komisji Ustawodawczej, a także od samego Pana Marszalka, przesłane do Trybunału Konstytucyjnego. Ta ostatnia opinia, z dnia 8.12.2010 r., podpisana przez Pana Marszałka, wyraźnie sugeruje konieczność rozbicia naszego związku, doprowadzenia do powstania nieefektywnego układu wielu stowarzyszeń, które nie będą w stanie bronić podstawowych praw działkowców, W swoich końcowych wnioskach wręcz sugeruje Pan Trybunałowi Konstytucyjnemu docelowe i określone rozwiązania. Jest to wyraźna manipulacja! Ponadto, prezentuje i podpisuje Pan Marszałek wspomnianą opinię jakoby w imieniu Sejmu RP, a przecież opinia ta nie została w ogóle zatwierdzona przez Sejm w obowiązującym trybie. Nie miał więc Pan w tym przypadku prawa występować w imieniu Sejmu i była to wyłącznie Pana osobista opinia. Z mojej strony zgłaszam zdecydowany sprzeciw wobec treści obu wspomnianych opinii i domagam się ich weryfikacji. Uważam, że Sejm RP powinien bronić całej ustawy uchwalonej w dniu 8 lipca 2005 roku, a nie podważać jej postanowienia!

Zgłaszam tak/c swój zdecydowany sprzeciw wobec Taktu wyznaczenia w tej sprawie na obrońców stanowiska Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym posłów PiS, w osobach panów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery, Domagam się zmiany wyznaczonych obrońców na posłów z innych ugrupowań. Posłowie PiS już wielokrotnie udowodnili, ze są przeciwni w/w ustawie, a zwłaszcza pan poseł Andrzej Dera. Wyznaczenie w/w panów do roli reprezentantów Sejmu przed TK i do roli OBROŃCÓW stanowiska Sejmu uważam za wielkie nieporozumienie. Przecież jest oczywistym, że przeciwnik jakiejś idei nigdy nie będzie jej BRONIŁ, nawet w sytuacji gdy będzie do tego wyznaczony, lak już było, gdy Pan POSEŁ Andrzej Dera „BRONIŁ' wspomnianej ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 9 grudnia 2008 i Wtedy to zamiast bronić stanowiska Sejmu właśnie atakował ustawę sejmową o rodzinnych ogrodach działkowych.

Szanowny Panie Marszalku.
Nie jest rzeczą prostą w paru zdaniach wyrazić swoją opinię w sprawie o tak złożonym zakresie problemów jak sprawa wspomnianej ustawy o rodzinnych ogrodach DZIAŁKOWYCH i ataków na tę ustawę. Z mojej strony ograniczyłem się tylko do krótkiej oceny postępowania Sejmu RP oraz do faktu wyznaczenia przez Sejm swoich reprezentantów. Mam nadzieję, że zostanę właściwie zrozumiany. Mam też nadzieję, że Pan Marszalek wykorzysta swoje możliwości działania i że możliwie szybko spowoduje:
- weryfikację opinii Sejmu RP w sposób negujący całość zaskarżenia Pierwszego Sędziego SN
- i wyznaczenie nowego składu swoich przedstawicieli do obrony stanowiska Sejmu.
Pozytywne załatwienie mojej prośby będzie powodem do radości wszystkich działkowców w Polsce. Podniesie też stopień wiary w to, że Sejm RP rzeczywiście stoi na straży naszych praw, praw ponad milionowej części naszego Narodu. Z góry dziękuję Panu Marszalkowi za takie działanie, życzę też dużo zdrowia i satysfakcji z pełnionej funkcji.

                                                
                                                             Z poważaniem:
                                                             Jerzy Karpiński

Wrocław, dnia 18 lutego 2011 r.

OZ w Opolu


APEL

Uczestników Walnego Zebrania Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców w Opolu odbytego w dniu
18.02.2011 r.


Szanowny Panie Marszałku
Gremium nasze wybrane w demokratycznych wyborach zapoznało się z pismem z dnia 8.12.2010r, w sprawie sygn. akt. K 8/10 sygnowanym przez Pana Marszałka w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22.02.201 Or, rozszerzonego pismem procesowym Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 6.09.201 Or, w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej części zapisów ustawy z dnia 8.07*2005r, o rodzinnych ogrodach działkowych /DzJJ.Nr.l69,poz,1419 ze zm./

W roku bieżącym będziemy obchodzić 30 rocznicę pierwotnej ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 roku, wyrosłej na tle ruchu Związku Zawodowego „Solidarność'.

W obecnym kształcie ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych obowiązuje od roku 2005. Ustawa ta jest dorobkiem i pokłosiem doświadczeń z przeszłości. Na pierwszym w historii Kongresie PZD odbitym latem 2009 roku licznie reprezentowani członkowie wszystkich ugrupowań politycznych poza PIS szeroko poparli istnienie tej ustawy i sens jej bytu. Zaowocowało to odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu ustawy PIS przez Sejm R.P zmierzającego w praktyce do likwidacji naszego milionowego Związku, jego struktur i nacjonalizacji majątku bez odszkodowań. Związkowcy nasi odetchnęli po Kongresie z ulgą. Myśleliśmy, że wreszcie nastąpił, po kolejnych atakach na nasz Związek i jego struktury, czas spokoju i stabilizacji. Niestety nasze nadzieje okazały się złudne. Omawiany wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego popierana w istocie przez ugrupowanie polityczne Pana Marszałka, odczytujemy jako kolejny atak na nasz Związek i jego członków.

Szczególnie niepokoją nas wnioski końcowe pisma pana Marszałka. Z lektury treści tych wniosków wynika bowiem wola polegająca na przygotowaniu i uchwaleniu przepisów będących głęboką nowelizacją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych bądź tworzących zupełnie nowy akt ustawowy. Takimi planami czujemy się głęboko zagrożeni, czujemy się niepewni i pozbawieni poczucia stabilizacji.

Związkowcy nasi w zdecydowanej swojej masie to renciści i emeryci o niskich dochodach. Praktycznie pozbawienie ich prawa do działek ogrodniczych na dotychczasowych warunkach pozbawi ich sensu życia.

Apelujemy do Pana Marszałka o pozostawienie omawianej ustawy w obecnym kształcie. Bilans istnienia tej ustawy bez zmian przemawia zdecydowanie za jej dalszym trwaniem.

Obecna ustawa zapewnia naszemu Państwu miedzy innymi;
-podtrzymanie ponad 100 letniej tradycji ruchu działkowego
-ruch działkowy jest organizacją sprawdzoną, która oparła się nawet PRL
-struktury Związku są demokratyczne i jasne
-nasz ruch tylko w znikomej części korzysta z subwencji Państwa
-zagospodarowaliśmy i czynimy to nadal, nieużytki rolne
-nasze działki spełniają swoją rolę rekreacyjną, gospodarczą i edukacyjną dla dzieci i młodzieży
-stanowią zielone płuca miast
-ani nasze Państwo ani też Samorządy nie są przygotowane logistycznie i kadrowo do przejęcia i zarządzania majątkiem Związku na wypadek nacjonalizacji
-nacjonalizacja majątku PZD spowoduje falę spekulacji gruntami, korupcje i inne niepożądane zachowania się ludzi
-pozostają ostatnią ostoją dla ludzi starszych i schorowanych użytkujących kawałek ziemi
Ideę, sens i motywacje społeczno-polityczne istnienia kwestionowanej ustawy najlepiej oddają zapisy art. l - 8 ustawy, które nie są kwestionowane - i niech tak zostanie.


Opole, dnia 18 lutego 2011r.

 

OZ w Zielonej Górze

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku !
Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgu Zielonogórskiego, (z rejonów: Żar, Żagania, Gozdnicy, Jasienia, Tuplic, Iławy, Lubska, Nowogrodu Bobrzańskiego, Nowej Soli, Nowego Miasteczka, Bytomia Odrzańskiego, Kożuchowa, Szprotawy, Wschowy, Lginia, Szlichtyngowej, Sławy, Małomic.) po zapoznaniu się z treścią wystąpienia Pana Marszałka do Trybunału Konstytucyjnego wyrażamy swoje oburzenie i stanowczy sprzeciw.
Z niedowierzaniem i zdziwieniem odebraliśmy informację 0 stanowisku, jakie złożył Pan w imieniu Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Bardzo dziwi nas treść tego pisma, a zwłaszcza „uwagi końcowe', z których to wynika, iż Sejm uznał, że uchwalona przed niespełna sześcioma laty ustawa nie spełnia standardów konstytucyjnych, Dziwi nas takie stwierdzenie, zwłaszcza że tydzień przed Pańskim wystąpieniem Sejmowa Komisja Ustawodawcza uznała, iż wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest zasadny jedynie co do 3 artykułów (art. 10, art. 18 oraz art. 24).
Co do zasadności nie zgadzamy się z wnioskami Sejmowej Komisji Ustawodawczej, bo to nie PZD ponosi odpowiedzialność za przekazanie nam gruntów, co do których zachodzą dzisiaj roszczenia, tylko ich właściciel, czyli Skarb Państwa (art. 24). W przypadku art., 10 uważamy, iż jego likwidacja zahamuje rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce, które przecież Jest ważnym elementem życia społecznego i swoistym świadczeniem socjalnym dla niemalże milionowej społeczności. Ciężko nam też doszukać się w Konstytucji artykułu, z którym niezgodny jest przepis (art., 18), dający działkowcom prawo do zebrania swoich plonów z działki przed jej likwidacją z treści Pańskiego pisma wynika, iż Sejm uznaje za zasadne podważenie jedynie 4 artykułów (art.10, art.17, art.18 oraz art.24) Ustawy. W piśmie odrzuca Pan zarzut co do niekonstytucyjności całej ustawy oraz pozostałych zaskarżonych dodatkowo przepisów. Trudno nam zrozumieć, iż z jednej strony przychyla się Pan do oddalenia wniosku o zakwestionowanie całej ustawy, a z drugiej strony uznaje Pan, iż po ewentualnym wykreśleniu z niej czterech artykułów, mających w zasadzie marginalne znaczenie dla całości, ustawa będzie miała charakter kadłubowy I trzeba będzie ją zmienić. Uważamy, Iż takie stawianie sprawy jest demagogią, co potwierdza treść pisma, które jest merytoryczne i poparte wnioskami komisji ustawodawczej, a wnioski końcowe zupełnie oderwane od treści i zniekształcające faktyczne zdanie Sejmu na ten temat. Uderzające jest zwłaszcza sformułowanie, że w niedalekiej przyszłości zajdzie potrzeba podjęcia prac nad nowym uregulowaniem prawnym, dotyczącym ogrodów działkowych, Deklaracja ta jest całkowicie niezrozumiała,
Panie Marszałku !
Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zabezpiecza interesy Działkowców, jest gwarantem dalszego istnienia I jedności ogrodnictwa działkowego w Polsce. Uchylenie ustawy o ROD doprowadzi do rozbicia ruchu ogrodnictwa działkowego i totalnej likwidacji ogrodów działkowych w Polsce. Czy chce Pan, Panie Marszałku wpisać się w tę niechlubną akcję przeciwko polskim działkowcom?
Zwracamy się do Pana Marszałka o zmianę zajętego stanowiska, a przede wszystkim o wycofanie tej szkodliwej dla jednego miliona rodzin działkowych w Polsce opinii z Trybunału Konstytucyjnego.

Podpisy uczestników narady /24 podpisy/

Zielona Góra, dnia 22 lutego 2011 r.

 

Krajowa Komisja Rewizyjna
w Warszawie
 
                                                                                       

                                                                                        Szanowny Pan
                                                                                        Grzegorz Schetyna
                                                                                        Marszałek Sejmu RP
                                                                                        Warszawa

 

Szanowny Panie Marszałku!

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej naczelnego organu kontrolnego Polskiego Związku Działkowców, społecznie wykonujący swoje mandaty wobec członków i Związku, po zapoznaniu się ze Stanowiskiem Pana Marszałka z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wniosku byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zapisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, przedstawiają swoje zdanie w przedmiotowej sprawie.
Posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania pionu rewizyjnego Polskiego Związku Działkowców wyrażamy zadowolenie, że Pan Marszałek podobnie jak działkowcy i ich organy zauważył, iż wnioskodawca nie wykonał udowodnienia domniemania niekonstytucyjności zaskarżonej Ustawy, a więc tym samym istnieje niedopuszczalność wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w zakresie badania całej Ustawy.
Nie mniej jednak ze zdziwieniem i wielkim niepokojem przyjęliśmy informację, że jednak uznał Pan, iż cztery artykuły naszej Ustawy: art.10, art.17 ust.2, art.18 i art.24 są niezgodne z Konstytucją RP i zdaniem Sejmu winny być uchylone.
Uznanie tych zapisów za niekonstytucyjne oznaczać będzie bezpowrotne usunięcie niezwykle istotnych gwarancji prawnych zabezpieczających słuszne interesy miliona polskich rodzin użytkujących działki w naszych Ogrodach. W niezwykle trudnej sytuacji znajdą się działkowcy w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie występuje zjawisko roszczeń do gruntów i istnieje groźba likwidacji tych Ogrodów. Warto pamiętać, że te zakwestionowane przepisy przez Pana Marszałka, szczególnie służą i bronią interesów właśnie tych działkowców. Zastanawia nas, czy kierując do Trybunału swoje stanowisko uwzględnił Pan Marszałek, jakie będą skutki dla działkowców w przypadku uchylenia podważonych czterech artykułów?

Szanowny Panie Marszałku!

Pragniemy również odnieść się do zaskakujących w swej treści wniosków zawartych w „Uwagach końcowych” Pana Stanowiska.
Nie rozumiemy skąd i dlaczego wywiódł Pan wniosek, że w przypadku uznania przez Trybunał tych czterech artykułów za niezgodne z Konstytucją RP, cała Ustawa o ROD „będzie mieć w znacznej mierze „kadłubowy” charakter” i koniecznym stanie się dokonanie jej głębokiej zmiany, a nawet jej zniesienie, a co za tym idzie pozostawienie spraw ogrodów i działkowców przepisom ogólnym, przepisom, które nie zawierają żadnych praw przysługujących obecnie społeczności działkowej.
Nie rozumiemy tym bardziej, że dokonana ocena podważonych przez Pana Marszałka przepisów nie daje żadnych podstaw do przyjęcia, iż ich brak przekreśla zasadność funkcjonowania pozostałej regulacji prawnej zawartej w naszej Ustawie o ROD.
Stwierdzamy, że nie doszukaliśmy się w Stanowisku powiązania argumentacji merytorycznej ze sformułowanymi wnioskami końcowymi.
Nie znaleźliśmy wyjaśnienia, dlaczego ewentualne uwzględnienie przez Trybunał stanowiska zajętego przez Pana Marszałka ma spowodować, że nasza Ustawa o ROD będzie miała „kadłubowy” charakter i tym samym nie będzie mogła zabezpieczać praw działkowców. Trudno nam zrozumieć ten tok rozumowania, bowiem pozostałe przepisy nadal będą stanowiły zabezpieczenie interesów działkowców i ich rodzin.
W świetle stanowiska skierowanego przez Pana Marszałka do Trybunału Konstytucyjnego stwierdzamy, że inicjatywa byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest niestety wykorzystywana, jako pretekst do dokonania radykalnej zmiany istniejącego ustroju funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Nasze działkowców wątpliwości, co do rzeczywistych powodów i intencji Pana Marszałka zapowiadającego wręcz konieczność wprowadzenia zmian w prawie są bardzo niepokojące.
Zawarte w „Uwagach Końcowych” sformułowania dowodzą, że ewentualne orzeczenie Trybunału zgodne z Pana poglądami będzie musiało skutkować przebudową obecnie obowiązującej Ustawy o ROD lub też dokonaniem wyboru nowej koncepcji unormowania tworzenia i użytkowania ogrodów działkowych. Oznacza to ni mniej ni więcej tylko likwidację Polskiego Związku Działkowców i rozbicie ogólnopolskiego samorządu działkowców.
Te sformułowania w powszechnej teraz opinii działkowców pokazują, jaki jest faktyczny stosunek do Ogrodów i działkowców.
Dzisiaj nasza ogólnopolska organizacja zrzeszająca prawie milion członków daje nam gwarancję skutecznej obrony praw działkowców i istnienia Ogrodów.
Dzisiaj istnienie tej ogólnopolskiej organizacji powoduje, że działkowcy nie są petentami dla różnych urzędników niezbyt liczącymi się z naszymi prawami, lecz partnerami społecznymi, którzy potrafią bronić swych interesów.
Czy mamy oczekiwać, że po Pana zapowiedzi dotyczącej dokonania radykalnej zmiany Ustawy o ROD lub wręcz jej usunięcia z porządku prawnego, zostaną usunięte kolejne prawa zagwarantowane działkowcom - prawa bez, których zabraknie przepisów gwarantujących odszkodowania na wypadek likwidacji ROD i otrzymania działek zamiennych, utraty obecnych zwolnień od podatków czy wreszcie prawa do bezpłatnego korzystania z działek?
Zapowiedzi zawarte przez Pana Marszałka, po ich ewentualnym nie daj Boże wdrożeniu, będą dla działkowców w naszym Związku bardzo brzemienne w skutkach.

Szanowny Panie Marszałku!
Nie rozumiemy, dlaczego Pan Marszałek stając w obronie większości zapisów Ustawy o ROD poparł jednocześnie zakwestionowanie czterech zapisów tej ustawy, a we wniosku końcowym wręcz stwierdził, że nasza Ustawa wymaga całkowitej przebudowy a nawet uchylenia?
Nie rozumiemy także, dlaczego w tych rozważaniach pominął Pan Marszałek absolutnym milczeniem konieczność ochrony praw majątkowych PZD i działkowców oraz konstytucyjnej gwarancji równego traktowania przez prawo?
Dlaczego w stanowisku nie uwzględniono zasady poszanowania praw nabytych i zasad współżycia społecznego?
Dlaczego w stanowisku dokonano jawnego absolutyzowania prawa własności Skarbu Państwa i gminy oraz roszczeń byłych właścicieli przy jednoczesnym zastosowaniu lekceważenia praw działkowców i naszego Związku?
Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców protestują przeciwko inicjowaniu jakichkolwiek radykalnym zmianom w prawie regulującym funkcjonowanie ogrodów działkowych.
Ze smutkiem stwierdzamy, że podważanie ustroju funkcjonowania ogrodów działkowych wykształconego na przestrzeni ponad 110 lat oceniamy wyłącznie w kategoriach stricte politycznych.
Cel tych działań jest tylko jeden – pozbawić działkowców i ogrody wszystkich dotychczasowych praw oraz własnej, dzisiaj bardzo skutecznej reprezentacji pełnionej przez Polski Związek Działkowców. Konsekwencją widoczną przysłowiowym okiem jest stworzenie możliwości dowolnego dysponowania terenami zajmowanymi przez ogrody działkowe na komercyjne cele.

Nasze niniejsze, kolejne wystąpienie do Pana Marszałka pozwalamy sobie przekazać również do:
- Wicemarszałka Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej,
- Wicemarszałka Sejmu RP Stefana Niesiołowskiego,
- Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha,
- Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego i Sędziów Trybunału,
- Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego,
- Ministra Infrastruktury  Cezarego Grabarczyka
- Przewodniczących Klubów Parlamentarnych: Platformy Obywatelskiej Tomasza Tomczykiewicza, PSL Stanisława Żelichowskiego i Lewicy Grzegorza Napieralskiego
oraz do wiadomości Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.
                                                                                      

                                            Z wyrazami szacunku i poważania

                                     
                                      Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

Przewodniczący                                       Maria Fojt
Z-ca Przewodniczącego                            Olgierd Kaunas-Kownacki
Sekretarz                                               Jerzy Jaksoń      

Członkowie:

Stanisław Burzyński, Bogusław Dąbrowski, Ryszard Dorau, Mieczysław Górski, Krzysztof Kapciak, Włodzimierz Leśnierowski, Eugeniusz Lubosch, Kazimierz Pabian, Henryk Tomaszewski i Dorota Zerba.

 

Warszawa, dnia 28 luty 2011 r.

 

OZ we Wrocławiu

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2011 roku w sprawie Opinii Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP przepisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu po zapoznaniu się z Opinią z dnia 8 grudnia 2010r. wyrażoną w imieniu Sejmu RP przez Marszałka Sejmu a skierowaną do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o uznanie za niezgodne z Konstytucją RP niektórych przepisów a nawet całej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych -stwierdza, że Opinia Marszałka Sejmu wychodzi naprzeciw tym grupom interesów i układom politycznym, które założyły wyraźne osłabienie praw działkowców, ogrodów i Związku w celu uzyskania szybkiego i bezproblemowego dostępu do terenów rodzinnych ogrodów działkowych, a w następnie do ich likwidacji. Temu celowi ma służyć wniosek Marszałka Sejmu RP o stwierdzenie niezgodności z Konstytucja RP art. 17 ust. 2 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, który uzależnia likwidację terenu ogrodu na cele komercyjne od zgody Polskiego Związku Działkowców,
Likwidacji dotychczasowych rodzinnych ogrodów działkowych sprzyjać ma również wniosek o uznanie za niezgodne z Konstytucją RP art. 24 ustawy, który zakłada poniesienie skutków zasadnych roszczeń osób trzecich do gruntów ogrodów przez właścicieli nieruchomości i poprzez wypłatę odszkodowań lub zapewnienia nieruchomości zamiennej.
Uchylenie art. 18 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych o co również wnioskuje Marszałek Sejmu RP stwarza możliwość likwidacji terenu ogrodu, w każdym czasie i w każdych warunkach a wniosek dotyczący uchylenia art. 10 ustawy ma w praktyce ograniczyć a nawet zamknąć możliwość nieodpłatnego przekazywania gruntów pod założenie nowych ogrodów działkowych.
Zatem pozytywne zaopiniowanie w/w wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wyraźnie wzmacnia ich siłę i uwiarygodnia je przed Trybunałem Konstytucyjnym. Włączenie się Marszałka Sejmu RP w kampanię przeciwko obecnemu funkcjonowaniu ogrodów jest zbieżne w wiciu przypadkach z dążeniami „Prawa i Sprawiedliwości', którego celem było uchylenie całej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Potwierdzeniem tych dążeń są tezy zawarte w „Uwagach Końcowych' Opinii Marszałka Sejmu, w których czytamy, że „przychylenie się przez Trybunał Konstytucyjny do argumentacji przedstawionej w niniejszym piśmie doprowadzi do zniesienia uprzywilejowania PZD ... a także pozwoli usunąć z systemu prawa przepisy tej ustawy naruszające prawo własności zarówno podmiotów publicznoprawnych jak i osób trzecich, którym przysługuje tytuł prawny do gruntów, na których istnieją ogrody działkowe', n Po ewentualnej derogacji tych przepisów zaskarżona ustawa będzie mieć w znacznej mierze charakter kadłubowy'.
Z lej tezy wyraźnie przebija cel odebrania Związkowi wszelkich uprawnień w zakresie możliwości prawnego przeciwstawienia się likwidacji terenów ogrodów pod inwestycje o charakterze komercyjnym, a trzeba przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny uchylił już zgodę Związku na likwidację ogrodów na cele publiczne. W dalszej części „Uwag' czytamy, że „Sejm jest świadom ułomności takiego stanu prawnego dlatego też utrzymanie tego stanu powinno mieć charakter przejściowy'. „Po ewentualnym stwierdzeniu niekonslytueyjności części zaskarżonych przepisów ustawa będzie obowiązywać w postaci ukształtowanej wyrokiem Trybunału aż do czasu dokonania przez ustawodawcę wyboru nowej koncepcji unormowania problematyki tworzenia i użytkowania ogrodów działkowych'. Jak z powyższego wynika. Marszałek Sejmu opowiada się za uchwaleniem w przyszłości przez Sejm całkiem nowej ustawy, która uregulowałaby na nowo zasady tworzenia, istnienia i funkcjonowania ogrodów działkowych.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stanowczo protestuje wobec tak przygotowywanego zamachu na dotychczasowe prawa działkowców, ogrodów i Związku, tym bardziej, że nie ma żadnych uzasadnień i potrzeb by zmieniać prawo, które dobrze funkcjonuje i które jest akceptowane społecznie i które w żadnym stopniu nie stoi na przeszkodzie rozwoju miast i gmin, co wielokrotnie podkreślały organy Polskiego Związku Działkowców. Rodzinne Ogrody Działkowe lo nie związki zawodowe, których ilość i różnorodność związana jest z wykonywanym zawodem. Rodzinne ogrody działkowe jako tereny użyteczności publicznej służą mieszkańcom miast i gmin, rodzinom dla których działka jest niezbędna w celach socjalnych, społecznych i zdrowotnych. Rodzinne Ogrody Działkowe i ich apolityczna organizacja Polski Związek Działkowców są z dala od wielkiej polityki i nie powinny być do niej wtłaczane a tak to wynika z założeń i tez prezentowanych przez Marszałka Sejmu RP«
Polski Związek Działkowców w minionych 30 -latach dał się poznać jako dobry organizator, zarządca i obrońca praw działkowców i terenów ogrodów ceniony i uznawany na arenie międzynarodowej, co z pewnością wyraźnie przeszkadza przeciwnikom ogrodów.
Twierdzenie zawarte w „Uwagach Końcowych', że „w wyniku realizacji tej koncepcji mogłoby dojść do uchylenia Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych' jest absolutnie nie do przyjęcia.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stawia pytanie, kto upoważnił Pana Marszałka do przedstawienia takiego stanowiska w imieniu Sejmu RP ? W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej są bowiem ugrupowania polityczne i bardzo wiciu posłów, którzy nie podzielają stanowiska Marszałka Sejmu.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się zatem do Marszałka Sejmu RP o zrewidowanie swojej Opinii i o wyraźną zmianę zajętego stanowiska oraz wycofanie Opinii z Trybunału Konstytucyjnego. Tego domaga się 58 tysięcy rodzin działkowców' okręgu wrocławskiego dając wyraz w dotychczasowych, licznych wystąpieniach, protestach. Działkowcy domagają się poważnego traktowania i poszanowania ich woli.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się jeszcze raz do Trybunału Konstytucyjnego o odrzucenie wszelkich wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz szkodliwych Opinii Marszałka
Okręgowy Zarząd sprzeciwia się również próbie podzielenia działkowców i narzucenia poprzez ustawowe uregulowanie, zarządzania ogrodami przez wiele różnych organizacji działkowców. Okręgowy Zarząd stwierdza, ze nie ma żadnych podstaw do prawnego narzucania koncepcji wielości organizacji działkowców, tym bardziej, że nie ma ona odniesienia do stanu jaki istnieje w państwach Unii europejskiej. Należy także przypomnieć, że przez ostatnie 30 lal to Polski Związek Działkowców doprowadził do zbudowania i modernizacji ogromnej infrastruktury ogrodów i ma pełne i wyłączne prawo do dysponowania i zarządzania terenami ogrodów i tą infrastrukturą.

OZ PZD we Wrocławiu


Wrocław, dnia 19 lutego 2011 r.

 

ROD im. kmdr ppor.
J. Grudzińskiego w Gdyni

                                                        Szanowny Pan
                                                        Grzegorz Schetyna
                                                        Marszałek Sejmu RP
                                                        Warszawa

 

Szanowny Panie Marszałku!
Posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania 358 członków Polskiego Związku Działkowców, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego wraz z Komisją Rewizyjną i Rozjemczą ROD  w Gdyni protestują przeciwko sugerowaniu Trybunałowi Konstytucyjnemu, że cztery artykuły: 10, 17 ust.2, 18 i 24 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku są ponoć niezgodne z Konstytucją RP i powinny być uchylone.
To sugerujące stwierdzenie znajduje się w Pana Stanowisku z dnia 8 grudnia 2010 roku, z którym jako działkowcy i członkowie polskiego społeczeństwa absolutnie się nie zgadzamy!
Zakwestionował Pan Marszałek konstytucyjność zapisów Ustawy o ROD:
- art.10 umożliwiający bezpłatne przekazywanie gruntów publicznych pod ogrody w oparciu o tytuł prawny użytkowania lub użytkowania wieczystego,
- art.17 ust.2 uzależniający likwidację ogrodów na cele niepubliczne od zgody, PZD czyli samorządu działkowców,
- art. 18 zabraniający likwidację ogrodów w okresie wegetacji roślin,
- art. 24 nakazujący zaspokajać zasadne roszczenia do gruntów ogrodów poprze zapewnienie terenu zamiennego lub wypłaty odszkodowania by działkowcy mogli zachować swoje działki oraz majątek
nie zdając sobie, a może zdając sobie sprawę, że zmierzają one do bezpowrotnego usunięcia istotnych gwarancji prawnych, które zabezpieczają słuszne interesy miliona polskich rodzin użytkujących od dziesięcioleci działki w naszych ogrodach.

Szanowny Panie Marszałku!

Zdaniem Pana Marszałka uchylenie przez Trybunał Konstytucyjny przepisów naszej Ustawy o ROD, co do których podzielił Pan stanowisko byłego I Prezesa SN o ich niekonstytucyjności, doprowadzić ma do dokonania przez Sejm RP wyboru nowej koncepcji unormowania tworzenia i użytkowania ogrodów działkowych.
Zastanawia nas, na jakiej podstawie i z jakiego powodu twierdzi Pan Marszałek, że podzielenie przez Trybunał wyrażonego stanowiska spowoduje, że Ustawa o ROD „będzie mieć znacznej mierze „kadłubowy” charakter”?
Nasze pytanie jest tym bardziej zasadne, jeśli przestudiuje się zawarte w Stanowisku uwagi odnoszące się do poszczególnych zakwestionowanych przepisów a zwłaszcza dotyczących funkcjonowania ogrodów w ramach ogólnopolskiego samorządu, czyli Polskiego Związku Działkowców i stwierdzi się, że odpowiedzi na to pytanie w tych uwagach nie ma!
Z zawartych w Pana Stanowisku uwagach wynika niezbicie, że celem jest likwidacja naszego Związku i rozbicie ogólnopolskiego samorządu działkowców.
Szczególnie dziwnie brzmi treść „Uwag Końcowych”, które jakoś bardzo trudno powiązać z argumentacją merytoryczną, bo w żadnym miejscu Pana Stanowiska nie możemy się doszukać ich związku logicznego.
Nie możemy znaleźć wyjaśnienia, dlaczego ewentualne uwzględnienie przez Trybunał Pana Stanowiska ma spowodować, że nasza Ustawa o ROD będzie miała „kadłubowy” charakter i w ogóle przestanie ona realizować swoją podstawową funkcję, czyli zabezpieczać prawa działkowców.
Nie zgadzamy się na takie stawianie sprawy, bowiem większość naszych praw pozostanie nienaruszona i nadal będą one stanowić zabezpieczenie interesów miliona członków Związku i ich rodzin użytkujących swoje działki w naszych Ogrodach.
Jednocześnie uważamy, że niezbyt trafnie użyto słowa „kadłub, kadłubowy” w Stanowisku, bowiem oznacza ono bardzo istotny element wewnętrznej struktury czegokolwiek odpornej na działanie sił zewnętrznych.
List niniejszy drogą elektroniczną przekazujemy także do:
- Wicemarszałka Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej,
- Wicemarszałka Sejmu RP Stefana Niesiołowskiego,
- Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha,
- Posłów na Sejm RP Jana Kulasa, Sławomira Neumanna, Stanisława Kalemby i Wiesława Szczepańskiego,
- Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego,
- Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego
oraz do wiadomości:
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego.


Z poważaniem

Społecznie wykonujący swoje obowiązki wobec członków i Związku

Prezes ROD Józef Matwies
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Bogusław Dąbrowski
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozjemczej ROD Hieronim Kozłowski

Gdynia, dnia 5 marca 2011 roku

 

OZ w Częstochowie

STANOWISKO
OKRĘGOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW W
CZĘSTOCHOWIE
Z DNIA 28.02.2011 ROKU
W sprawie opinii Marszałka Sejmu dotyczącej wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.


Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Marszałka Sejmu RP dotyczącym wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego wyrażają swoją dezaprobatę dla tych wniosków.
Marszałek Sejmu kwestionując konstytucyjność tylko czterech art. spośród wniesionych trzynastu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych , wydawałoby się działa na rzecz działkowców jednakże dogłębna analiza zmusza do wniosków zgoła odmiennych . W razie uchylenia art. 10 , 17 ust. 2 , 18 i 24 ustawy już wg Marszałka cała dotychczasowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych będzie miała jedynie charakter kadłubowy , co stanie się powodem konieczności jej dogłębnej zmiany.
Rodzinne ogrody działkowe jako urządzenia użyteczności publicznej służą zaspokojeniu potrzeb socjalnych , wypoczynkowych i rekreacyjnych lokalnej społeczności poprzez powszechny do nich dostęp . W tym celu ustawodawca utworzył specyficzną kategorię ogrodów ( rodzinne ogrody działkowe ) , które realizują wyznaczone cele i funkcje publiczne dla najuboższych członków lokalnej społeczności. Dlatego też rodzinne ogrody działkowe zakładane są na gruntach stanowiących własność skarbu państwa tzn. publicznych . Taka sytuacja spowodowała powołanie przez Sejm w drodze ustawy samorządu działkowego , który realizuje określone ustawą zadania i cele o znaczeniu ogólnospołecznym.
Argumentacja Marszałka Sejmu zdaniem działkowców opiera się na nierealnych założeniach , które są oderwane od przyjętych realiów funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych . Zdaniem Marszałka przyjęcie jego argumentów przez Trybunał Konstytucyjny spowoduje konieczność przyjęcia nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących funkcjonowania rodzinnych ogrodów   działkowych lub rezygnację z odrębnej ustawy na rzecz regulacji spraw ogrodnictwa działkowego o ogólne zasady wynikające z prawa o stowarzyszeniach oraz w ustawie o gospodarce gruntami.
Naszym zdaniem Polski Związek Działkowców jako ogólnopolska organizacja zrzeszająca polskich działkowców umożliwia skuteczną obronę praw swoich członków zagwarantowanych w obecnie funkcjonującej ustawie i dlatego są podejmowane na szczeblu rządowym prace nad osłabieniem tego liczącego się partnera społecznego jakim jest Polski Związek Działkowców . Podważanie dotychczasowego systemu funkcjonowania ogrodnictwa działkowego , który ukształtował się na przestrzeni ponad 110 lat rozwoju i działalności daje podstawy do oceny tych wniosków jako aktu czysto politycznego , którego celem jest pozbawienie działkowców i ogrodów wszystkich dotychczasowych praw oraz własnej reprezentacji jaką jest Polski Związek Działkowców. Działania te mają za zadanie doprowadzić do dowolnego dysponowania terenami dotychczas zajmowanymi pod ogrody działkowe na cele czysto komercyjne. Działkowcy uznają , że obecnie organy państwa - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego , Najwyższa Izba Kontroli oraz Marszałek Sejmu chcą doprowadzić do uchylenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, rozbicia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce i jego likwidacji bez poszanowania zagwarantowanych obecną ustawą praw i interesów działkowców , w obronie których skutecznie walczy samorząd działkowców zorganizowany w Polskim Związku Działkowców.

Za Okręgowy Zarząd PZD
w Częstochowie
Prezes OZ


Częstochowa 28.02.2011.

 

OZ w Lublinie


                               Stanowisko
Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie sformułowane na posiedzeniu plenarnym w dniu 22 lutego 2011 roku w sprawie stanowiska Marszałka Sejmu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.


Po wielu analizach w Sejmie i poza nim wniosków I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności, początkowo części zapisów w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych a później całej ustawy, Marszałek Sejmu określił swój pogląd w piśmie z dnia 8 grudnia 2010 r. O ile pozytywne reakcje w odniesieniu do tego stanowiska spowodowało ogólne stwierdzenie, że niekonstytucyjność całej ustawy o r.o.d. jest wyraźnym podważeniem uprawnień ustawodawczych Sejmu i jednocześnie przekroczeniem uprawnień 1 Prezesa SN do kontroli tych uprawnień, o tyle poparcie niekonstytucyjności czterech zapisów ustawy z uzasadnieniem oraz wnioski końcowe były zaskakujące zarówno co do intencji, jak i skutków przewidywanych następstw podjętych czynności. Cel działań I Prezesa SN i Marszałka Sejmu w sumie okazał się tożsamy, czyli zmierzający do zburzenia życia znacznej części naszego społeczeństwa w interesie władz stolicy i jeszcze kilku większych miast kosztem reszty Polski. Likwidacja ogrodnictwa działkowego w obecnym kształcie dotknie parę milionów ludzi z warstw najuboższych, których jak to widać z działań I Prezesa SN i Marszałka Sejmu, te dwa urzędy wydają się nie reprezentować. A kogo reprezentują? Grupy interesów skupione w stolicy i w większych miastach i realizujące swoje cele bez względu na dobro i poszanowanie praw pozostałych obywateli, Z czego to wywodzimy? A chociażby z ataku na ustawę o r.o.d. Wskazany jako niekonstytucyjny art. 10 ustawy o r.o.d, mówiący o bezpłatnym przekazywaniu gruntów przez jednostki samorządu terytorialnego na ogrody działkowe jest kwestionowany ze względu na bezpłatność. A gdzie jest w Konstytucji powiedziane, że wszystkie świadczenia władz samorządowych na rzecz obywateli muszą być wyłącznie płatne. Zmuszając samorząd terytorialny do komercyjnego działania we wszystkich sprawach ogranicza się jego możliwości działania. W wielu małych miastach jest wystarczająca ilość terenów do zagospodarowania i rzesze obywateli żyjących w ubóstwie. Ogrody działkowe zapewniają im poprawę egzystencji. Czy w takiej sytuacji też należy grunty na ogrody oddawać odpłatnie i żądać odpłatności za ich użytkowanie? Wydaje się, że na wielkie miasta i pozostałą część kraju trzeba patrzeć zupełnie inaczej. Kwestionowane z reakcji niekonstytucyjności artykuły 17 ust. 2, 18 i 24 ustawy o r.o.d. zostały uchwalone  myślą o ochronie słusznych praw działkowców. Wymienione artykuły z ustawy umieszczone zostały w niej dla zapewnienia ochrony ogrodów przed zbyt pochopnym ich likwidowaniu. Kto w tej materii ma największy zasób wiedzy dla uzasadnienia istnienia lub nieistnienia ogrodów jeśli nie PZD? Wiedza ta wynika z ciągłości dbania o tereny użytkowane jako ogrody i na pewno nie jest taka sama z wiedzą osób kadencyjnie zajmujących się sprawami dotyczącymi ich. Z tego powodu konieczna jest zgoda organów PZD przy podejmowaniu decyzji o likwidacji ogrodów. Czy to ogranicza likwidację w razie koniecznej potrzeby? W żadnym przypadku, jeśli jest to ważny interes publiczny. Gwarantują  to  przecież  w  szeregu  przypadków  inne przepisy. Wnioskować trzeba w tej sytuacji, tak, jak stwierdziliśmy to na początku naszego stanowiska. Cel główny wystąpienia Marszałka Sejmu to, przez pozbawienie ochrony funkcjonowania ogrodów działkowych, zdążanie do zburzenia istniejącego systemu. Artykuł 24 ustawy o r.o.d. nie przeszkadzał nikomu dotąd, dokąd sądy nie zaczęły widzieć w nim lex specialis w stosunku do wyjątkowo szkodliwie sformułowanych przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami dotyczących zwrotu gruntów byłym ich właścicielom. Przepisy o zwrocie we wskazanej ustawie są tak sformułowane, że nie ma w nich żadnych terminowych ani podmiotowych ograniczeń żądania zwrotu gruntów i to bez zapewnienia choćby najprostszej rekompensaty za majątek i wieloletnią pracę działkowców, którzy przecież sami, czy z własnej inicjatywy nie wdarli się na ten grunt. Jest to niemal uczniowski przykład na nierówne traktowanie w prawie różnych grup obywateli. Art. 24 znalazł się w ustawie aby tę niekonstytucyjną sytuację wyeliminować. Obecny pogląd wyrażony w piśmie Pana Marszałka znowu zmierza w kierunku różnicowania pozycji obywateli w stosunku do prawa. We wszystkich przypadkach zwrotów gruntów byłym właścicielom organy administracji państwowej, czy też samorządowej skrupulatnie wyliczają wysokość zwrotu odszkodowań wypłacanych przy wywłaszczaniu, łącznie z waloryzacją tych kwot i porównywaniu do cen aktualnych, ale ani w jednym przypadku organy te nie ustosunkowały się do istniejącego na gruntach oddanych przez nich na ogrody mienia działkowców i PZD i nie uważały, że czyniąc szkodę są zobowiązane ją naprawić przez rozliczenie się nie tylko z odzyskującymi własność, ale także z tymi, którzy swoją własność tracą. Jest to największa niesprawiedliwość wynikająca zarówno z prawa jak i zasad współżycia społecznego tolerowana w naszym państwie a w intencji pisma Marszałka do Trybunału Konstytucyjnego wręcz popierana. Takie stanowisko osoby reprezentującej władzę ustawodawczą jest, jeśli uważamy się za państwo prawa, nie do zaakceptowania. Dlatego protestujemy razem z całą społecznością działkową Lubelszczyzny przeciwko takiemu traktowaniu naszej organizacji i ludzi, którzy mozolną pracą działają na rzecz ochrony środowiska i zapewnienia nie tylko sobie warunków do zwykłego życia, podstawowej rekreacji a w wielu przypadkach rehabilitacji po przebytych chorobach. Dziwnie to wygląda jeśli wybierane władze naszego państwa nie widzą potrzeb jego obywateli i nie czują się zobowiązani do zaspakajania tych potrzeb. Społeczność działkowa Lubelszczyzny popiera stanowisko zawarte w opracowaniu prawnym Krajowej  Rady PZD i deklaruje dalsze konieczne działania na rzecz obrony naszych słusznych spraw.

Członkowie Zarządu Okręgu PZD w Lublinie

Lublin, dnia 25 lutego 2011 r.

 

OZ Świętokrzyski

                                            Marszałek Sejmu RP
                                            Sz.P. Grzegorz Schetyna


Szanowny Panie Marszałku!

Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach w dniu 23 lutego 2011 roku na swym posiedzeniu zapoznało się ze Stanowiskiem Pana Marszałka w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP wybranych zapisów obowiązującej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku, względnie niezgodności z Konstytucją całej Ustawy o ROD.
Z grupy trzynastu zaskarżonych zapisów przedmiotowej Ustawy, Pan Marszałek poparł argumentację Profesora Gardockiego - byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w odniesieniu do czterech artykułów.
Zdaniem Pana Marszałka znaczne ograniczenie a wręcz stagnacja w rozwoju ogrodnictwa działkowego w naszym kraju ma swoje źródło w regulacji art. 10 Ustawy o ROD. Niniejszy zapis w żaden sposób nie jest odpowiedzialny za tempo rozwoju i liczbę nowo powstałych ogrodów działkowych. Przyczyn zahamowania ogrodnictwa działkowego, rozumianego poprzez przekazywanie nowych terenów pod urządzenie ROD, należy upatrywać w niemalże powszechnym stanowisku władz samorządowych nastawionych negatywnie co do możliwości udostępniania swoich gruntów pod infrastrukturę działkową. Takiego spojrzenia nie zmieni z pewnością uchylenie art. 10.
W artykule 17 ust.2 wskazuje Pan na argumentację, w myśl której w sposób nieuprawniony ograniczone zostały uprawnienia właściciela co do swojej nieruchomości. To rzekoma zgoda Związku na likwidację ogrodu na inny cel niż publiczny ma być przykładem owego silnego ograniczenia właściciela w decydowaniu o losach swojej własności. Takim stanowiskiem, pozbawia Pan członków PZD ich praw konstytucyjnych przejawiających się m. in. w ochronie praw majątkowych indywidualnych użytkowników.
Popierając stanowisko Profesora Gardockiego w opracowanym przez niego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego RP w kwestii niezgodności z Konstytucją art. 24 Ustawy o ROD, wspiera Pan Marszałek argumentację nakierowaną na pozbawienie działkowców praw nabytych. Użytkownicy działek w PZD, niegdyś wprowadzeni na teren decyzjami administracyjnymi, mieliby nagle w chwili zwrotu gruntu byłym właścicielom zostać pozbawieni swojego majątku zgromadzonego w ogrodzie a gwarantem którego jest art. 15 Ustawy.

Szanowny Panie Marszałku !
Nie możemy po analizie Pańskiego Stanowiska nie wyrazić naszego wzburzenia i daleko idącego niezrozumienia co do treści ostatniej części przedmiotowego pisma. W „Uwagach Końcowych' zawarł Pan zdumiewającą w naszej ocenie konkluzję, z której wynika, że w sytuacji gdyby Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i stwierdził niekonstytucyjność czterech wskazanych artykułów Ustawy o ROD (Art. 10, 17 ust.2, 18 i 24), wówczas Ustawa nabierze charakteru „kadłubowego' i zasadnym będzie wybranie przez organ ustawodawczy nowej koncepcji tworzenia i funkcjonowania ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Z tak przedstawioną argumentacją nie możemy się w żaden sposób zgodzić.
Przyjmując nawet sytuację o której wyżej mowa, Ustawa zawiera także szereg innych fundamentalnych praw dla działkowców i ewentualne uchylenie wspomnianych regulacji, nie powoduje, że jej dalsze obowiązywanie jest w nowym kształcie niemożliwe.

Szanowny Panie Marszałku!
W roku bieżącym Polski Związek Działkowców obchodzi jubileusz 30 - lecia istnienia. Ponad 110 - letniemu ruchowi ogrodnictwa działkowego w naszym kraju przychodzi uczcić to wydarzenie nieustającą obawą o dalsze istnienie blisko miliona działek rodzinnych i pięciu tysięcy ogrodów działkowych.
Prosimy o dostrzeżenie głosu 620 tysięcy użytkowników działek, którzy złożyli swój podpis potwierdzając nim pełną akceptację i nienaruszalność obowiązujących zapisów ustawowych w akcie normatywnym z 8 lipca 2005 roku.


Za Prezydium

OZS PZD w Kielcach /-/ Prezes OZ

 


Kielce, dnia 23 lutego 2011 r.
 

PZD
OZ w Zielonej Górze

                                                     Marszałek Sejmu RP
                                                     Grzegorz Schetyna


Szanowny Panie Marszalku!

Jako członkowie Okręgowego Zarządu PZD, działający w imieniu 28 tysięcy członków PZD i użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu zielonogórskiego, pragniemy przedstawić nasz pogląd odnoszący się do stanowiska, jakie zostało przez Pana podpisane i skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w związku z wnioskiem o uznanie niekonstytucyjności kilku artykułów ustawy o ROD.
Zapoznaliśmy się dokładnie z prezentowanym przez Sejm poglądem w sprawie w/w ustawy i budzi on nasze zaniepokojenie.
Pan Marszałek pisze, że skutkiem ewentualnych zmian będzie zniesienie uprzywilejowania PZD w stosunku do innych organizacji zrzeszających działkowców. Chcemy zapytać, czy to właśnie jest głównym i najważniejszym celem ewentualnych zmian? Nam, szeregowym obywatelom, zawsze się wydawało, że decyzje władz mają służyć dobru obywateli właśnie.
Tymczasem skutek zrealizowania tego celu będzie dla ogrodów działkowych zgubny.
Nie mamy nic przeciwko umożliwieniu innym organizacjom(stowarzyszeniom) prowadzenia ogrodów działkowych. Nie zgadzamy się jednak, aby działo się to kosztem obecnie istniejących ROD, bo nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, w której jednym ogrodem zarządzać będzie kilku różnych decydentów. Gdzie były dotychczas te inne organizacje? Dlaczego przykładem nowych, założonych przez stowarzyszenia ogrodów, nie potwierdziły one swoich racji. A no przede wszystkim dlatego, że takie ogrody jeszcze nie powstały, choć ziemi w Polsce dużo, a po drugie - tzw. innym organizacjom nie chodzi przecież o nowe ogrody, tylko o zagarnięcie tego, co członkowie PZD budowali przez kilkadziesiąt lat. Szkoda, że Pan Marszałek zdaje się przychylać do takiego stanowiska, ale takim sposobem autorytet Sejmu wpisuje się w filozofię budowania niepewnego przez niszczenie tego, co jest sprawdzone i dobrze służy ludziom. A z tym się nie zgadzamy.
W omawianym piśmie Pan Marszałek zwraca uwagę na problem roszczeń osób trzecich, zgłaszających pretensje do gruntów zajmowanych przez niektóre ROD. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę, że to nie działkowcy i nie PZD przydzielili sobie grunty, o których tutaj mowa. Szanujemy własność, ale nasz szacunek odnosi się do każdej własności, w tym własności działkowców, zgromadzonej kosztem wieloletnich wyrzeczeń, składanych w imię zbudowania sobie miejsca wypoczynku bez oglądania się na państwo i bez wyciągania ręki.
Oczekujemy, że w imię zwyczajnej przyzwoitości dorobek niezasobnej części społeczeństwa nie zostanie zniszczony po to, by zaspokoić żądania tych, dla których ta ziemia stała się ważna dopiero teraz, bo wcześniej jakoś jej nie widzieli. Mamy świadomość, ze zawsze lepiej brać gotowe, nie zgadzamy się jednak na to, by taka niesprawiedliwość stała się w majestacie prawa.
Zdumiewa nas, panie Marszałku także i to, że władza ustawodawcza, którą Pan reprezentuje, zupełnie lekceważy, a przynajmniej pomija stanowisko i opinie organizacji liczącej prawie milion członków. Mamy za sobą lata wytężonej pracy i niezaprzeczony dorobek, tymczasem stajemy wobec prezentowanych przez Sejm poglądów w sprawie ustawy o ROD jak na cenzurowanym. Dlaczego? PZD, Panie Marszałku, to nie tylko literowy skrót. W nim mieści się, jak już zwracaliśmy uwagę, kilkadziesiąt tysięcy ludzkich marzeń o aktywnym i pożytecznym wypoczynku, o realizacji specyficznych przyrodniczych zainteresowań i obronie naturalnego środowiska - co czynią działkowcy mimo zaawansowanego wieku i nie zawsze najlepszego zdrowia. Dlaczego więc Sejm RP wpisuje się w zamiar zmiany ustawy o ROD, w obronie której podpisało się 619 tysięcy osób.
Szkoda, że Sejm, jak to widać w treści pisma, chce przyczynić się do zniszczenia rodzinnych ogrodów działkowych i samorządnej organizacji, jaką jest PZD. I szkoda, że czyni się to pod płaszczykiem zachowania konstytucyjnych standardów.
To przecież nie przypadek, że do zmieniania praw Działkowców, likwidacji ROD i Polskiego Związku Działkowców zaangażowano najważniejsze organy prawne Państwa-Rzecznika Praw Obywatelskich, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Najwyższą Izbę Kontroli i 3 komisje sejmowe. Dla nas cel jest jasny: Okroić ustawę z jej najważniejszych zapisów, a potem stwierdzić, iż jest na tyle ułomna, że nadaje się jedynie do kosza, a w jej miejsce uchwali się następną. Zapewne będzie ona bardzo wygodna dla samorządów, gmin, miast, deweloperów no i dla skarbu państwa, który w końcu sięgnie do kieszeni działkowców, oraz dla przedstawicieli szemranych stowarzyszeń którzy będą mogli zalegalizować wreszcie samowole budowlaną i fakt zamieszkiwania w ROD.
Panie Marszalku!
Przedstawiony w materiale zarys koncepcji zmian w ogrodnictwie działkowym jest dla nas wizją przerażająca, bo będzie to koniec istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Będziemy podejmować wszelkie dostępne metody i środki działania, aby do tego nie doszło. Będziemy bronić nabytych praw działkowców. Bronić rodzinnych ogrodów działkowych przed likwidacją, bronić istnienia Polskiego Związku Działkowców.

                                                              Z wyrazami szacunku
                                                              Okręgowy Zarząd PZD
                                                              w Zielonej Górze

                                                              /38 podpisów/

Zielona Góra, dnia 17 lutego 2011 r.

 

PZD
OZ w Zielonej Górze

Stanowisko
Prezesów z Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgu Zielonogórskiego z dnia 23.02.2011r.

W sprawie: Wystąpienia Marszałka sejmu do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niekonstytucyjności Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r.

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgu Zielonogórskiego, (rejonów: Droszkowa, Ochli, Wilkanowa, Przylepu, Nowego Kisielina, Świdnicy, Gubina, Krosna Odrzańskiego, Czerweleńska, Sulechowa, Świebodzina, Zbąszynka, Babimostu, Kargowej, Ciborza i Zielonej Góry) po zapoznaniu się z wystąpieniem Pana Marszałka wyrażamy swoje oburzenie i dezaprobatę dla tego typu poczynań. Z treści tego wystąpienia odczytujemy, iż według całego sejmu, którego Pan Marszałek jest reprezentantem, zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego artykuły ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r mają dla tego Aktu znaczenie fundamentalne i podstawowe, a ich „wycięcie' przez Trybunał sprawi, iż ustawa będzie miała charakter kadłubowy. Będzie to doskonały pretekst aby opracować nową Ustawę.
Uważamy, że jest to nieprawda, a rzucanie takich stwierdzeń i podpowiadanie Trybunałowi Konstytucyjnemu jaki ma wydąć wyrok jest bardzo krzywdzące dla Polskich działkowców.
Sejmowa Komisja Ustawodawcza, która w dniu 1 grudnia 2010r zajmowała się wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o ROD uznała, iż jest on zasadny jedynie co do trzech zaskarżonych przepisów (tj. art. 10, art. 18 oraz art. 24 ustawy o ROD), zaś pozostałe 10 zaskarżonych przepisów jest zgodnych z Konstytucją. Co Istotne, Komisja nie poparła także wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją całej ustawy I wniosła o umorzenie postępowania w tym zakresie.
Na podstawie Jakich przesłanek więc Pan Marszałek wysuwa wniosek, Iż ustawa o ROD bez tych trzech artykułów będzie na tyle ułomna, iż jej dalsze funkcjonowanie będzie niezasadne.
Ponadto Pan Marszałek, jako zwierzchnik powinien wypowiadać się w imieniu całego sejmu, w którego skład wchodzą różne ugrupowania, i posłowie, którzy nie podzielają przedstawionej przez Marszałka opinii. O sprawie tej nawet nie zająknięto się na Sali plenarnej Sejmu, Pytamy więc- kto upoważnił Pana Marszałka do kierowania takiego pisma do Trybunału?
Mamy pewność, iż jest to kolejna próba zamachu na Działkowców, Ich Związek i uprawnienia zapisane w Ustawie. Poprzednie ataki nie powiodły się, działkowcy nie dali się ogłupić 1 skusić na pseudo-uwłaszczeniowe projekty mające w prosty sposób doprowadzić do likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce, Teraz zerwano z pomysłem rozbijania jedności Związku, a próbuje się na wszelkie sposoby stwierdzić, iż ustawa na podstawie której ów Związek funkcjonuje Jest niezgodna z Konstytucją.
Samorząd ROD z okręgu Zielonogórskiego ma pełną świadomość, iż wystąpienie Pana Marszałka jest pretekstem, by znowu spróbować w majestacie prawa odebrać działkowcom ich ogrody, gdyż te tereny stanowią ogromny majątek. Hasło- „Grunt, to interes', które przyświecało posłom PiS podczas opracowywania w 2009 roku projektu „ustawy o ogródkach działkowych' jak widać jest ciągle aktualne, bez względu na przynależność partyjna.
Jako wieloletni działkowcy, miłośnicy przyrody i pasjonaci ogrodnictwa w imieniu swoim i ponad 28 tysięcy osób uprawiających działki oświadczamy, że będziemy walczyć o swoje prawa. Użyjemy wszelkich dostępnych środków, ponieważ mamy świadomość, że przeciwko nam też się w tych środkach nie przebiera kierując do walki z działkowcami najważniejsze organy Państwa- Rzecznika Praw Obywatelskich, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, NIK i 3 komisje sejmowe. Podsumowanie to Marszałek Sejmu dowodząc że Ustawa o ROD wymaga całkowitej przebudowy czy uchylenia.
Deklaracja ta jest dla nas całkowicie niezrozumiała. Zwracamy się do Pana Marszałka o wycofanie swojego stanowiska.  

Uczestnicy narady
/41 podpisów/ 

 Zielona Góra, dnia 23 lutego 2011 r.  
 

 

PZD
ROD „Bystrzyca”


Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RO
Warszawa - Sejm


Z ogromnym zdziwieniem i jeszcze większym zaskoczeniem zapoznaliśmy się z treścią pisma z 8 grudnia 2010 r. jakie skierował Pan do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podzielając pogląd I Prezesa Sądu Najwyższego w odniesieniu do czterech zapisów tejże ustawy.
Działkowcy nasi oczekiwali od Pana informacji pozytywnej w istniejącej napiętej i trudnej sytuacji w jakiej znalazł się nasz Związek w warunkach dość bezpardonowo wypowiedzianej i prowadzonej wojny o tereny ogrodów działkowych. Wiemy, że w dobie dzisiejszej najłatwiej jest walczyć, chociaż z liczną rzeszą obywateli polskich, ale przecież ludzi starszych, mających poza sobą lata czynnej działalności zawodowej, a poza tym pozostających w trudnych warunkach życiowych i codziennego bytowania.
Już wielokrotnie podejmowaliśmy walkę z naszymi przeciwnikami, głównie wywodzącymi się ze środowiska PiS. Pamiętamy jak byliśmy wdzięczni parlamentarzystom Platformy Obywatelskiej za wyciągniętą do nas dłoń w lipcu 2009 r., kiedy to parlament Polski odrzucił nikczemny zamach na polskie ogrody działkowe odrzucając PiS-owski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Spłacaliśmy zaciągnięty dług wdzięcznością we wszelki możliwy sposób, a zwłaszcza w kampaniach wyborczych. Należymy do licznej grupy społeczeństwa, chociaż ludzi starszych, często schorowanych, ale aktywnie uczestniczących w życiu publicznym kraju.
Powstało w naszych szeregach przekonanie, że partia, którą Pan reprezentuje doskonale rozumie znaczenie i wagę dla życia narodu polskiego działalność naszego związku działkowego. Przecież podobne związki istnieją w innych krajach europejskich, a ostatnio intensywnie rozwijają się w Japonii i Stanach Zjednoczonych.
Dlatego tak trudno zrozumieć nam dlaczego polscy politycy podjęli działania zmierzające do ograniczenia działalności, a nawet unicestwienia ogrodów działkowych. Panie Marszałku!
Z treści Pana wystąpienia powiało grozą. Nie tylko, że reprezentuje Pan środowisko polityczne obdarzone przez nas zaufaniem, ale poglądami swoimi wpisał się Pan w poglądy i zamierzenia ludzi, którzy są dla nas bardzo nieprzychylni i od wielu już lat podejmują działania zmierzające do zniszczenia naszego działkowego wysiłku, którym bez pomocy Państwa wzbogacamy skromne codzienne warunki bytu. Oceniamy, że wpisał się Pan w scenariusz działań PiS. Użyte zaś określenia o kadłubówości ustawy jaka pozostała by nawet po uwzględnieniu Pana propozycji wobec Trybunału Konstytucyjnego, a co ma uzasadniać potrzebę zmiany ustawy - nie stanowi argumentacji jaką można podzielić. Nawet wyeliminowanie z ustawy art. 10,17 ust. 2,18 czy 24 pozwala na dalszą, działalność Polskiego Związku Działkowców. W wystąpieniu tym pomijamy stanowisko o potrzebie likwidacji „monopolu' - skoro na całym świecie w żadnym z państw nie funkcjonują różne związki działkowców, a tam gdzie nawet w przeszłości istniały dwa związki - dziś ruch ten uległ zjednoczeniu i wszędzie istnieje jedynie jeden związek działkowców.
Wyrażamy przekonanie, ze nasze stanowisko spotka się z pełnym zrozumieniem przez Pana Marszałka.

Zarząd ROD „Bystrzyca”

Lublin, dnia 28 lutego 2011 r.

 

OZ w Koszalinie 
 

Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie ze szczególną uwagą zapoznali się ze stanowiskiem Pana Marszałka skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i krytycznie oceniają poglądy zamieszczone w części stanowiska pod nazwą „Uwagi końcowe'.
Odnosimy wrażenie, że Pan Marszałek sprawujący odpowiedzialną funkcje Marszałka Sejmu RP aprobuje poglądy i działania tych podmiotów polskiej polityki, które dały się poznać jako nieprzejednany przeciwnik Polskiego Związku Działkowców. Taka postawa budzi nasze zdumienie i rodzi uzasadnione obawy o dalsze losy naszego środowiska.
Uchylenie przez Trybunał Konstytucyjny przepisów art. 10. art. 17 ust. 2, art. 18 i art. 24 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, w naszej opinii, nie przesądzi o „kadłubowym' charakterze ustawy i nie wystąpią przesłanki do wprowadzenia zmian sugerowanych przez Pana Marszałka. Mówienie o monopolu Polskiego Związku Działkowców w odniesieniu do ogrodów działkowych jest co najmniej dyskusyjne. Rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, które służą ogółowi społeczeństwa i aby spełniały swoją ustawową rolę muszą być zarządzane na obecnych zasadach. Sugerowane przez Pana Marszałka ewentualne regulacje prawne w stosunku do rodzinnych ogrodów działkowych pozwalające na działalność w ogrodach wielu organizacji działkowych są niczym innym jak celowym zamierzeniem skierowanym przeciwko strukturom Polskiego Związku Działkowców. Jest to działanie obliczone na rozbicie naszej działkowej jedności i w konsekwencji doprowadzenie do likwidacji ruchu ogrodnictwa w Polsce. Takim działaniom mówimy - NIE.
Przekazując Panu Marszałkowi nasze stanowisko w sprawie działań podejmowanych w stosunku do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie wyraża nadzieję, że Pan Marszałek powagą swego urzędu nie dopuści do zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, co będzie satysfakcjonować nas działkowców użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych.
Jednocześnie informujemy, że nasze stanowisko przesyłamy również do I Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Klubów Parlamentarnych PO, PiS, SLD, PSL, PJN, Ministra Infrastruktury, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Parlamentarzystów okręgu koszalińskiego i Rady Krajowej PZD.

Dyrektor Biura PZD OZ w Koszalinie
/podpisy uczestników obrad plenarnych OZ - 25/

Koszalin, dnia 1 marca 2011r.

ROD „Dąbrówka”
Dąbrowica

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa
 

Protest
Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Dąbrówka' w Dąbrowicy

Obradujący Zarząd R.O.D. ”Dąbrówka' w Dąbrowicy z udziałem Komisji Rewizyjnej R.O.D. w pełnych składach na posiedzeniu w dniu 28.02.2011 r. zapoznał się z Pana pismem z dnia 08.12.2010r skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego w nawiązaniu do wniosku 1 Prezesa SN, zaskarżającego Ustawę o r.o.d. za niekonstytucyjną -uznaliśmy potrzebę przedstawienia naszego stanowiska w tej sprawie.
Biorąc pod uwagę dobro działkowców, biedniejszej części społeczeństwa, którym Ustawa o r.o.d. zagwarantowała ochronę ich praw- działanie Prezesa SN jest bardzo krzywdząc Niezrozumiałe są od wielu lat próby zamachu na prawa działkowców i ich samorządną organizację.
Solidaryzujemy się jako przedstawiciele naszego Ogrodu z polskimi działkowcami, którzy złożyli podpisy w liczbie ponad 600 tys. w obronie ustawy o r.o.d., wyrażając protest, gdyż te działania zmierzają do likwidacji ruchu działkowców.
Wydawało się, kiedy Sejm odrzucił projekt ustawy PiS że będzie wreszcie normalnie w ruchu działkowym.
Niestety tak nie jest. Kolejnie w atak na działkowców wpisał się m.in. Prezes SN. A ostatnio do tych działań dołączył i Pan- Panie Marszałku w swoim dwuznacznym wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego.
Nie możemy przyjąć za zasadne tych 4 zarzutów kwestionujących niekonstytucyjność ich zapisów w Ustawie.
Z oburzeniem odnotowaliśmy Pana propozycje, aby ogrody działkowe podporządkować ustawie o gospodarce gruntami. Takie stanowisko w dobitny sposób uwidacznia, że Pan widzi konieczność likwidacji ruchu działkowego, jego samodzielności i samorządności.
Zwracamy się do Pana jako Marszałka Sejmu, jak również reprezentanta Platformy Obywatelskiej o utrzymanie w mocy ustawy o r.o.d., jako najlepszy akt prawny regulujący całokształt spraw funkcjonowania ogrodów działkowych, służący działkowcom i ich rodzinom.
Jesteśmy przekonani, że zweryfikuje Pan swoje stanowisko, co przywróci działkowcom spokój i nadzieję na dalsze użytkowanie działek.

Z upoważnienia zebranych,
Prezes Zarządu ROD

Dąbrowica, dnia 28 lutego 2011 r.

 

OZ Toruńsko – Włocławski

 

Stanowisko
Z dnia 4 marca 2011 roku
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej Okręgu Toruńsko -Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców dotyczące wystąpienia Marszałka Sejmu w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP
zapisów Ustawy o ROD.

W swym piśmie z dnia 8 grudnia 2010 roku zajął Pan Marszałek stanowisko w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Naszym zdaniem stanowisko to charakteryzuje się wieloznacznością. Co prawda zgłosił Pan Marszałek wniosek o umorzenie postępowania w kwestii zaskarżenia całej ustawy o ROD, ale zakwestionował konstytucyjność czterech jej artykułów.
Szanowny Panie Marszałku!
Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji wśród działkowców naszego okręgu stwierdzamy, że użyte argumenty przez Pana Marszałka, odnoszące się do kwestionowanych artykułów spowodują pozbawienie działkowców i Polskiego Związku Działkowców gwarancji, które zabezpieczają podstawy bytu użytkowników działek.
Panie Marszałku!
Nasze doświadczenie życiowe, jednoznacznie każe nam bronić wielopokoleniowego trudu, który doprowadził do obecnego kształtu ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Tylko my wiemy ile wysiłku, ile potu wylali i ile nakładów ponieśli nasi poprzednicy, organizatorzy ogrodów działkowych by nieużytki, gruzowiska i bagna przekształcić w dzisiejsze oazy zieleni.
Ogrodnictwo działkowe w Polsce pod auspicjami PZD uzyskało wiele pochlebnych opinii wśród polskich środowisk, a także szacunek uczestników XXXV Międzynarodowego Kongresu Ogrodów Działkowych i Rodzinnych, który odbył się w Krakowie w sierpniu 2008 roku zrzeszającego związki narodowe z Belgii, Danii, Niemiec, Anglii, Finlandii, Francji, Holandii, Luksemburga, Norwegii, Austrii, Polski, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Czech oraz Japonii. W swoich postanowieniach Kongres zapisał między innymi, że: „Konieczna jest właściwa polityka i konkretna pomoc rządów dla narodowych związków działkowców, kształtowana na drodze prawnej poprzez odpowiednie ustawy parlamentarne. Jest to warunek dalszego ich istnienia i rozwoju oraz gwarancja trwania dla przyszłych pokoleń(...).'
Jak widać łatwiej jest o uznanie dla pracy dla milionowej rzeszy polskich działkowców za granicą naszego państwa niż u swojego Marszałka Sejmu, który stojąc na straży prawodawstwa polskiego, powinien być sprawiedliwym rzecznikiem wszystkich środowisk w tym również PZD oraz znać zasady tworzenia ogrodów od podstaw. Uważamy, że obowiązująca ustawa o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku jest odzwierciedleniem zrozumienia środowiska działkowców przez Parlament Polski z tamtego okresu - osiągnięć wielu pokoleń Polaków, wpisujących się w odbudowę kraju, zagospodarowujących nieużytki, w tym również działkowców, którzy swoją pracą i postawą wobec rządzących zasługują na poważne traktowanie całego środowiska, a tym samym oczekują, wyraźnie podkreślając, sprawiedliwości społecznej szczególnie od Pana Marszałka i Izby Parlamentu, którą Pan Marszałek reprezentuje.

Z poważaniem:
Członkowie Zarządu Okręgowego Toruńsko - Włocławskiego PZD
Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgowa Komisja Rozjemcza
/ 40 podpisów/

 

OZ w Pile

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

STANOWISKO
OKRĘGOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW, OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ I OKRĘGOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ PZD
w PILE z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie wystąpienia Marszałka Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego.

Szanowny Panie Marszałku!


Społecznie wykonujący swoje statutowe obowiązki członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców wraz z Okręgową Komisją Rewizyjną PZD i Okręgową Komisją Rozjemczą PZD w Pile z udziałem Posłów na Sejm RP Stanisława Kalemby i Stanisława Steca, biorący dnia 7 marca 2011 roku udział w statutowym zebraniu OZ PZD z upoważnienia i w imieniu 14,5 tysiąca działkowców użytkujących od dziesięcioleci swoje działki w 84 Rodzinnych Ogrodach Działkowych w naszym Okręgu Pilskim, przedstawiają swoje stanowisko w sprawie Pana wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zaskarżenia całej Ustawy o ROD z 2005 roku przez byłego I Prezesa SN.
Z wielkim zdumieniem i niepokojem przyjęliśmy treść Stanowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku, w którym zawarto stwierdzenie, iż art.10, art.17 ust.2, art.18 i art.24, naszej dobrej i akceptowanej przez polskich działkowców, Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku są ponoć niezgodne z Konstytucją RP i powinny być uchylone.
Stwierdzamy, że Pan Marszałek, drugi najwyższy przedstawiciel polskiego Państwa zapomniał, że zakwestionowane przepisy służą i bronią interesów zwłaszcza tych działkowców, których Ogrody zagrożone są roszczeniami i ich likwidacją. Zadziwiający i nie poparty logiczną argumentacją jest Pana wywód, iż w razie uchylenia tych czterech przepisów, cała Ustawa o ROD „będzie mieć w znacznej mierze „kadłubowy' charakter', co skutkować ma dokonaniem głębokiej jej zmiany, a nawet jej zniesieniem i pozostawieniem spraw Ogrodów i działkowców przepisom ogólnym, w których wiadomym jest, że nie zawierają one żadnych praw obecnie przysługującym nam działkowcom.
Taka konstatacja jest, co najmniej dziwna, bowiem ze Stanowiska wcale nie wynika wniosek, że brak tych przepisów przekreśli zasadność funkcjonowania pozostałych norm prawnych zawartych w naszej Ustawie o ROD także zapewniających działkowcom nie mniej ważnych gwarancji prawnych. Szanowny Panie Marszałku!

Po wnikliwej i szczegółowej analizie Stanowiska, a zwłaszcza treści zawartych w „Uwagach Końcowych' stwierdzamy, że zostały one zapewne napisane wcześniej, bowiem w żadnym miejscu swego stanowiska Pan Marszałek nie wykazał związku logicznego między treścią użytej argumentacji merytorycznej a sformułowanymi wnioskami końcowymi.
Postulowane przez Pana Marszałka daleko idące zmiany w porządku prawnym ustanowionym Ustawą o ROD a także całkowite jej uchylenie oraz podporządkowanie ogrodów działkowych ogólnym regułom rządzącym funkcjonowaniem organizacji społecznych i gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa czy Gminy uznajemy za totalne nieporozumienie. Z wywodów tych bezspornie tchnie jawne absolutyzowanie uprawnień właścicielskich przy równoczesnym ignorowaniu potrzeby zapewnienia ochrony praw przysługującym działkowcom, polskim OBYWATELOM. Z takiej argumentacji jasno wynika również pragnienie zniesienia prawa samorządu działkowców do wyrażania zgody na likwidację ROD na cele inne niż publiczne a przez to oddanie w ręce Skarbu Państwa czy Gminy swobodnej decyzji w tym zakresie. Wnioski sformułowane w „Uwagach Końcowych' pokazują, jaki jest faktyczny stosunek postulujących te zmiany do Ogrodów, działkowców i Związku.

Szanowny Panie Marszałku!

Członkowie statutowych organów Okręgu Pilskiego stwierdzają, że nasza ogólnopolska, społeczna organizacja, w której szeregach jest prawie milion członków dzisiaj posiada potencjał umożliwiający skuteczną obronę praw działkowców i istnienie naszych Ogrodów. Dzięki temu, my polscy działkowcy nie jesteśmy natrętnymi petentami, choć nie zawsze urzędnicy znają i rozumieją przysługujące nam prawa, lecz jesteśmy partnerami społecznymi potrafiącymi skutecznie bronić swych interesów.
Zmierzanie do likwidacji ogólnopolskiego samorządów działkowców poprzez użycie w stanowisku słów „wielość organizacji działkowców' zmieni obecną sytuację drastycznie i bezpowrotnie. Rozbicie jednolitego ruchu na kilka tysięcy podmiotów spowoduje, że my działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców stracimy możliwość samoorganizacji i skutecznej obrony swych interesów. Wynika jasno, że prowadzona ostatnio napastliwa wojna z naszą organizacją realizowana przez różnych przedstawicieli władzy publicznej, w tym przez tych, którzy nie podlegają weryfikacji wyborczej, ma doprowadzić do tego, aby już nikt nie upominał się o nasze prawa i przeciwstawiał się rugowaniu nas z terenów zajmowanych przez nasze Ogrody. Skierowany przez Pana Marszałka dokument do Trybunału Konstytucyjnego, w nie tylko naszej ocenie, nie nosi jakichkolwiek znamion dokumentu prawnego, ale stanowi jasną deklarację polityczną jego autorów do systemu ogrodnictwa działkowego w Polsce ukształtowanego tradycją i historią 114 lat.
Ze smutkiem stwierdzamy, że aspołeczną inicjatywę byłego I Prezesa SN chce Pan i Pana formacja polityczna wykorzystać, jako pretekst do dokonania radykalnej zmiany obecnego ustroju funkcjonowania ogrodnictwa działkowego.
Czyżby rękami Trybunału Konstytucyjnego i naszych przeciwników chciała dzisiaj rządząca Platforma Obywatelska zlikwidować nasz Związek, a przez to i nasze Ogrody?
Zapewniamy, że nie tylko działkowcy ziemi pilskiej wyciągną konkretne wnioski i wyrażą je w dokonywanych wyborach kandydatów do Sejmu i Senatu w czasie odbywanych w tym roku wyborach parlamentarnych.
Jednocześnie wyrażamy głębokie przekonanie, że, jak stwierdził Pan Marszałek, „wybór adekwatnej koncepcji legislacyjnej zmiany prawa, jak i konkretnych środków prawodawczych, leży w kompetencji władzy ustawodawczej i reprezentowanych w jej ramach sił politycznych'.
Zwracamy się do Pana Marszałka z apelem, by Pan i Pana formacja polityczna przypomniała sobie słowa kierowane do nas działkowców i naszego Związku w 2007 roku, gdy wysocy rangą przedstawiciele zapewniali o nienaruszalności naszej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku. Nasze kolejne stanowisko pozwalamy sobie skierować również do:
-Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
-Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego,
-Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego i Sędziów Trybunału Konstytucyjnego,
-Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza,
-Posłów i Senatorów ziemi pilskiej,
-Przewodniczących Klubów Parlamentarnych Platformy Obywatelskiej - Tomasza Tomczykiewicza, Polskiego Stronnictwa Ludowego - Stanisława Żelichowskiego i SLD
-Grzegorza Napieralskiego
oraz przekazać do wiadomości Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego.


Okręgowy Zarząd PZD w Pile Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Pile Okręgowa Komisja Rozjemcza PZD w Pile

41 podpisów w tym Poseł na Sejm RP Stanisław Kalemba.


Piła, dnia 7 marca 2011 roku

 

ROD im. „22 Lipca”
Zielona Góra

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku I

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „22 Lipca' w Zielonej Górze uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, po zapoznaniu się ze Stanowiskiem z dnia 8 grudnia 2010 roku, które skierował Pan Marszałek w imieniu Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie wniosku byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, pragną przedstawić swoje uwagi w przedmiotowej sprawie.
Na wstępie przytaczamy cytat z preambuły Konstytucji RP „Ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności I sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i Ich wspólnot Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.'
Działkowcy, szczególnie w okresie ostatnich dwóch lat zetknęli się z faktem, że niektóre osoby piastujące bardzo wysokie funkcje w państwie, w imię zasady państwa demokratycznego i sprawiedliwego społecznie postanowiły zmieniać a wręcz likwidować uprawnienia działkowców, którzy również są obywatelami RP oraz Ich wspólnoty jakim jest Polski Związek Działkowców, wyrażając w ten sposób swój stosunek do ponad miliona użytkowników działek, z których większość to emeryci i renciści, a więc ludzie o niskim statusie materialnym. Podnoszona przez Pana Marszałka w piśmie do TK kwestia monopolu PZD nie znajduje uzasadnienia, ponieważ wszystkie organizacje chcące zakładać ogrody działkowe mają ku temu wszelkie podstawy prawne by to czynić. Potwierdza to również opinia nr 476 opublikowana na stronie internetowej sejmu, wyrażona przez Komisję Ustawodawczą Sejmu RP w dniu 01 grudnia 2010 roku, Należy podkreślić, że oprócz PZD istnieje kilka innych organizacji / stowarzyszeń / ogrodowych skupiających nielicznych działkowców, których głównym celem jest walka z PZD i zmiana ustawy o ROD w kształcie zbliżonym do propozycji Pana Marszałka, Jesteśmy zdziwieni i zaskoczeni tym, że wyraża Pan w imieniu Sejmu RP opinię o niezgodności z Konstytucją RP, czterech artykułów Ustawy o ROD uchwalonej przez Sejm RP niecałe pięć lat temu oraz, że należy te zapisy uchylić. Uchylenie tych zapisów oznaczać będzie usunięcie gwarancji prawnych zabezpieczających nabyte uprawnienia miliona polskich rodzin użytkujących działki i zrzeszonych w PZD. Podsumowanie intencji oraz zamierzeń Pana Marszałka zostało zawarte w „uwagach końcowych' pisma do TK. Użyte sformułowania i stwierdzenia w opinii działkowców ROD im. „22 Lipca' w Zielonej Górze jednoznacznie wskazują, że sugeruje Pan Marszałek sędziom TK jaką decyzję powinni wydać, aby poprzez uznanie niezgodności niektórych zapisów Ustawy o ROD z Konstytucją RP, doprowadzili do paraliżu funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, co w konsekwencji doprowadzi do znalezienia podstaw prowadzących do likwidacji dotychczasowych praw działkowców i ogrodów, oraz zlikwidowania Polskiego Związku Działkowców jako organizacji nie tylko skutecznie broniącej działkowców przed radykalnymi zmianami prawnymi regulującymi funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, ale przede wszystkim znakomicie wypełniającą zadania określone przez Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych uchwaloną przez Sejm RP z dnia 8 lipca 2005 roku, a której sens jest teraz podważany. Stanowczo sprzeciwiamy się takim działaniom i apelujemy do Pana Marszałka o dialog z Polskim Związkiem Działkowców jako naszym reprezentantem. W sprawach nas dotyczących mamy prawo uczestniczyć i decydować.

Z WYRAZAMI SZACUNKU
uczestnicy Walnego Zebrania ROD
im, „22 Lipca' w Zielonej Górze
Prezes Zarządu ROD „22 Lipca'

 

Zielona Góra, dnia 06 marca 2011 r.

 

OZ Toruńsko – Włocławski

 

Marszałek Sejmu RP
Pan Grzegorz Schetyna
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku

W wystąpieniu do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego zajął Pan stanowisko prawne w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że uznał Pan bezzasadność wniosku w zakresie zaskarżenia całej ustawy o ROD i postuluje umorzenie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w tej sprawie. Z niepokojem jednak przyjęliśmy wywody Pana Marszałka, że artykuły 10,17,18 i 24 są niekonstytucyjne i powinny być uchylone. Jesteśmy zdziwieni taką postawą zwłaszcza, że Klub Parlamentarny Pana Marszałka w dniu 16 lipca 2009 r. wystąpił w obronie ustawy o ROD odrzucając projekt ustawy o ogródkach działkowych posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Ponadto z ust. wielu ważnych osobistości Platformy Obywatelskiej słyszeliśmy argumenty, że ustawa o ROD dobrze służy działkowcom i nie ma potrzeby jej zmieniać oraz takie kroki nie będą podejmowane. Skąd nagle zmiana wcześniejszego stanowiska.
Jesteśmy pewni, że zaskarżenie ustawy o ROD przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie było oparte na żadnych przesłankach racjonalnych. Ustawa zapewnia zorganizowaną wzorową działalność ruchu ogrodnictwa działkowego, zabezpiecza interesy rodzin działkowych i jest przyjazna dla rozwoju lokalnych samorządności. Nie znamy przypadku, aby w związku z kwestionowanymi artykułami powstało utrudnienie bądź opóźnienie realizacji inwestycji związanej z celami gospodarczymi czy społecznymi. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zaskarżając ustawę o ROD kierował się wyłącznie racjami politycznymi. Przed zakończeniem kadencji chciał sprawić „prezent' bliskiej mu opcji i dokonać dzieła zniszczenia tego, co nie udało się tej opcji - zniszczenia ruchu ogrodnictwa działkowego.
Zdumiewa nas również założenie, że w razie uchylenia czterech powyższych artykułów ustawa będzie miała charakter kadłubowy i zajdzie konieczność jej zmiany. Nie zgadzamy się z takim stanowiskiem. Ustawa mimo takiego okaleczenia może nadal funkcjonować gwarantując prawa działkowców i w takiej formie działkowcy będą jej bronić.
Zwracamy się do Pana Marszałka o zmianę sposobu postrzegania spraw ogrodnictwa działkowego.


Z poważaniem

Członkowie Okręgowego Zarządu
Toruńsko-Włocławskiego

Toruń, dnia 10 marca 2011 r.

 

OZ w Elblągu

Marszałek Sejmu RP

Pan Grzegorz Schetyna

Stanowisko

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu z posiedzenia odbytego w dniu 01 marca 2011 r.


Prezydium OZ PZD w Elblągu po zapoznaniu się z wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzeniu niezgodności Konstytucją zapisów ustawy o ROD i wypowiedzi w piśmie z dnia 8 grudnia 2010 Marszałka Sejmu wykazało niezadowolenie i zaniepokojenie oraz uznało, że są niekorzystne dla rodzin działkowych.
Wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego jest szkodliwy dla Polskiego Związku Działkowców i ukierunkowany politycznie.

Pan Marszałek Sejmu wyraził się negatywnie w stosunku do stanowiska I Prezesa Sądu Najwyższego o niedopuszczalności wydania wyroku w zakresie ingerowania w kompetencje władzy ustawodawczej. Jednak w późniejszych wypowiedziach Marszałka Sejmu RP na temat ustawy o ROD zauważamy rozbieżności w ostatecznym stanowisku.
Szanowny Panie Marszałku w swoich wypowiedziach wnioskuje Pan, że jeżeli § ustawy zostanie przez Trybunał Konstytucyjny uznane jako niezgodne z Konstytucją to wówczas należy zmienić całą ustawę o ROD. Uznajemy , że takie stanowisko jest bardzo niekorzystne dla ruchu działkowego. Ustawa, która istnieje od 2005 r została sprawdzona i zabezpiecza interesy działkowców w 100 %. Stwierdziło to własnymi podpisami 70 % wszystkich działkowców w naszym okręgu.
Uchylenie całej ustawy o ROD zmierza dokładnie w kierunku zburzenia funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce. Wnioskowanie przez komisję ustawodawczą uchylenia niektórych zapisów może pozbawić wiele tysięcy rodzin działkowych prawa użytkowania działki i dobrze zagospodarowanych ogrodów działkowych.

Szanowny Panie Marszałku

Prezydium OZ PZD nie zgadza się z wypowiedziami Pana Marszałka, gdyż są one niespójne. Stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie może być powodem zmiany istniejącej ustawy o ROD.
Panie Marszałku Prezydium OZ prosi o ponowne przeanalizowanie swoich wypowiedzi i zajęcie jasnego stanowiska w sprawie ustawy z lipca 2005 r. Pomija Pan kwestię jak Pana zdaniem mają funkcjonować ROD w Polsce. Wypowiada się Pan, że PZD to monopol na ogrody działkowe. Jest to nieprawda, gdyż zgodnie z Konstytucją społeczność naszego Państwa może zrzeszać się w różnych stowarzyszeniach i związkach, tak jak to robi PZD. PZD nie zakazuje takiej inicjatywy. Nie zgadzamy się jednak, aby stowarzyszenia organizowały ogrody na majątku PZD. Związek przejmował grunty niechciane, niezagospodarowane, ugory, wysypiska śmieci, które rękami działkowcy doprowadzili do użyteczności i na takich właśnie gruntach powstały piękne oazy zieleni, ogrody działkowe. Przychodziło to z wielkim trudem. Działkowcy wydawali własne pieniądze i trudem własnych rąk organizowali ogrody działkowe, które służą im i ich rodzinom. Obecnie tereny ROD stały się oczkiem w głowie niektórych polityków, stały się wartościowe i szuka się możliwości w jaki sposób można te grunty odebrać PZD i przeznaczyć je na cele komercyjne - uważamy to za wielkie nieporozumienie.
Biorąc pod uwagę wszystkie analizy i wypowiedzi komisji sejmowych , NIK, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz innych polityków uważamy, że zmierza się do likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Okręgowy Zarząd
Przew. Komisji Rewizyjnej

Delegaci konferencji sprawozdawczej
ROD „Podzamcze”
Wałbrzych

Marszałek Sejmu
Grzegorz Schetyna

 

Protest

My delegaci Konferencji sprawozdawczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze' w Wałbrzychu obradujący w dniu 05 marca 2011 r. po zapoznaniu się ze stanowiskiem, które skierował Pan Marszałek w imieniu Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjne¬go przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, niniejszym w imieniu działkowców naszego Ogrodu oświadczamy, że sprzeci¬wiamy się temu stanowisku, a w szczególności nie zgadzamy się z poglądami zawartymi w uwagach końcowych tego stanowiska.

Nie godzimy się ze stwierdzeniem Pana, że Polski Związek Działkowców ma szczególny status prawny, czyli monopol na organizowanie i prowadzenie ogrodów działkowych, co powoduje eliminowanie organi¬zowania innych ogrodów niż rodzinne. Jest to nieprawda i świadome wprowadzanie w błąd Trybunału Konstytucyjnego, a przede wszystkim opinii publicznej.

Na terenie kraju funkcjonują już inne ogrody, które zostały założone przez inne niż PZD organizacje. Oznacza to, że ogrody inne niż rodzinne mogą powstawać na podstawie innej ustawy tj. ustawy o gospo¬darce nieruchomościami.

Natomiast ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczy szczególnego rodzaju ogrodów, gdyż tyl¬ko rodzinnych ogrodów działkowych, które są urządzeniami użyteczności publicznej. Działki w na-szych ogrodach są powszechnie dostępne szczególnie dla rodzin ubogich. Zaś Polski Związek Działkow¬ców ma, zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, obowiązek tym rodzinom zapewnić do¬stęp do działek i zarządzać w sposób jednolicie uporządkowany i określony przez działkowców w regu¬laminie ROD i w statucie PZD.

Nie przyjmujemy, zatem do wiadomości i kategorycznie sprzeciwiamy się sugestii Pana Marszałka za-wartej w uwagach końcowych przedmiotowego stanowiska, że nasza ustawa wymaga wielu zmian, m.in. wprowadzenia w niej zapisu, na podstawie, którego rodzinnym ogrodem działkowym będzie mogło za¬rządzać wiele organizacji, innych niż Polski Związek Działkowców.

Taki pogląd i sugestia zarazem byłaby dla nas zrzeszonych w PZD karą nie wiadomo, za co. To my zrze-szeni w PZD i przy ogromnym zaangażowaniu naszych społecznych działaczy związkowych budowali-śmy ogrody, w których jest nasza praca, nasze własne środki i nasz wspólny majątek.

Nasz Rodzinny Ogród Działkowy „Podzamcze' w Wałbrzychu to 100 hektarów gruntu w jednym obsza¬rze, to prawie 2.600 działkowców - członków PZD.

Pytamy zatem, jak Pan Marszałek wyobraża sobie skutki zarządzania przez wiele różnych organizacji w takim ogrodzie? Każda z organizacji będzie rządzić w ogrodzie, najprościej mówiąc, po swojemu, wg swojego regulaminu i swojego statutu. Ta wielość zarządzających spowoduje później, czy wcześniej dezorganizację funkcjonowania ogrodu, a w następstwie jego likwidację. Jesteśmy tego świadomi i nie pozwolimy zatem, by ktoś inny z zewnątrz, jako obcy podmiot zagarnął nasz dorobek w naszych ogro¬dach w aureoli prawa, które według Pana należałoby wprowadzić jako zmiany do naszej ustawy o ro¬dzinnych ogrodach działkowych.

Czy Pan Marszałek zdaje sobie sprawę, że istniejące nieliczne organizacje działkowe, inne niż PZD i które wg Pana powinny być dopuszczone do zarządzania rodzinnymi ogrodami działkowymi, skupiają
członków i byłych członków PZD, którzy wbrew prawu pobudowali na działkach domy mieszkalne, po¬nadnormatywne altany i wynajmują je letnikom, prowadzą różną działalność gospodarczą a w najlepszym wypadku od lat nie uprawiają działek? I tym właśnie osobom nie podoba się PZD i jego prawo, które nie pozwala na tego rodzaju działania. A nam działkowcom zrzeszonym w PZD nie tylko, że nie podoba się bezprawie, jakiego dopuścili się członkowie tych innych organizacji, ale też takich nie chcemy mieć ani w naszym Ogrodzie, jak i we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych w kraju. W rodzinnych ogrodach działkowych będących urządzeniami użyteczności publicznej musi być zapewniony ład, spokój i porządek organizacyjny, a ten stan rzeczy może zapewnić tylko jedność w ogrodach.

Panie Marszałku.

W swoich uwagach końcowych wstąpienia skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w istocie wyraził Pan pogląd zbieżny z oczekiwaniami nieprzyjaznej nam partii PiS, która od wielu lat, pod pozorem niby poprawy naszego prawa, ale bez naszej wiedzy i udziału, po prostu walczy z nami, z naszą jednością i siłą, jaką stanowi Polski Związek Działkowców. W tej walce owi reformatorzy upatrują rozbicia naszej jedności, a więc pozbawienia nas siły do obrony przed grabieżą naszych ogrodów i naszego własnego mienia w celu ich sprzedaży i bogacenia pazernego kapitalizmu.

Koncepcja, która wynika z uwag końcowych Pana Marszałka w niczym nie odbiega od koncepcji PiS, gdyż ma doprowadzić do uchylenia naszej ustawy, do rozbicia ruchu ogrodnictwa działkowego i do likwi¬dacji ogrodnictwa działkowego w kraju.

Panie Marszałku.

Nasz protest kierujemy do Pana jako przedstawiciela władzy ustawodawczej i prosimy jednocześnie, aby zechciał Pan ponownie przeanalizować swoje stanowisko skierowane do Trybunału Konstytucyjnego z uwzględnieniem oczekiwań milionowej społeczności w rodzinnych ogrodach działkowych, a więc prosimy Panie Marszałku o pozostawienie naszej ustawy w niezmienionym stanie.

/ 59 podpisów uczestników konferencji/

Wałbrzych, dnia 5 marca 2011 r.

Józef Romanowski
Warszawa

PAN PREZES
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO RP
Warszawa

Interesując się złożonym wnioskiem przez Panu Marszalka Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego, w celu rozpoznania wstępnego i merytorycznego zasadności ustawy o (rodzinnych ogrodach działkowych z 8 Lipca 2005 r. - czterech artykułów tej ustawy tj.: 14, !17, 18 i 24 z bardzo dużym niepokojem i zatroskaniem o bezpieczeństwo dalszego (funkcjonowania ROD martwią się działkowcy Szczecina.
Sejm RP w 2005 r. wydajcie omawiani) ustawę badał zgodność prawną przed jej wydaniem, dla nas działkowców jest nic zrozumiałym faktem, ażeby ten sum Sejm RP po upływie 5 lat Występował z wnioskiem do TK, w celu ponownego rozpoznania merytorycznego zgodności przepisów ustawy o ROD.
Polski Związek Działkowców nie był kontrolowany przez NIK, a gminy, a zalecenia i ewentualne decyzje o likwidacji PZD dotykają działkowców. Co to ma wspólnego z rzeczywistym prawem. Jest to w naszym odczuciu gra polityczna nie prawna.
Wysyłane nasze działkowców petycje i prośby w ww. temacie do Sejmu, Senatu, Posłów, Senatorów i ugrupowań politycznych, nic są chyba czytane i brane pod uwagę, chociaż powołujemy się, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim i państwem prawa.
Wydarzenia dotychczasowe wskazują, że jesteśmy całkowicie bezbronni, chociaż to najliczniejsza grupa społeczna w Polsce. W tej sytuacji jesteśmy zmuszani zacząć zajmować się również polityką a nie uprawą działek i znaleźć skuteczne rozwiązania, skoro nas się ogrywa w bardzo zorganizowany i wyszukany sposób zauważalny dla amatorów życia publicznego.
Panie Prezesie,
Nie straciliśmy wiary w człowieka i prawo w RP, wierzymy, że skierowane wnioski sprawdzenia aktu normatywnego / ustawy w tym temacie nie uzyskają nadania biegu przez TK i zostaną po rozpoznaniu oddalone, za co z góry dziękuje społeczność działkowców.

Z wyrazami szacunku
Józef Romanowski Szczecin / działkowiec

Warszawa, dnia 6 marca 2011 r.

OZ w Szczecinie

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszalek Sejmu RP
Warszawa


Szanowny Panie Marszalku

Zaskarżenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez 1 Prezesa Sądu Najwyższego dało asumpt do szerokiej dyskusji nad modelem systemu ogrodnictwa działkowego w Kraju, rozumianego, jako jednolity system obejmujący wszystkie ogrody i ; organizacje, które dzisiaj zajmują się ogrodnictwem działkowym.
Temat nie jest nowy, Problem nie jest jednocześnie łatwy do ujęcia w ramy organizacyjne wszystkiego jednocześnie. Wiele już w tym względzie było propozycji, ale żadna nie była optymalna i nie spełniała wymogów, aby pogodzić wszystkie, często , sprzeczne ze sobą interesy. Próba realizowania pomysłów spowodowała zamęt w normalnym rozumowaniu,
System funkcjonowania rod określony ustawił o rod z 2005 roku, jest specyficznym rozwiązaniem, opartym na bogatym doświadczeniu, tradycji i wzorach europejskich.
Jest to system najlepszy z możliwych dla tego rodzaju ogrodów. Dlatego może nie zadawalać innych podmiotów prowadzących również ogrody, gdyż nie był on dla nich tworzony. Dzisiaj próbuje się udowodnić, że zapisy tej ustawy mają charakter | niekonstytucyjny. A przecież taka była wola Ustawodawcy.
Największą rolę ma, więc Ustawodawca, który ją powołał do życia i do którego ; należy obrona uchwalonej przez siebie ustawy. Jest to dobry dokument prawny, który dopasował przepisy prawa do nowej rzeczywistości. Nic ma, więc potrzeby zmiany tego systemu.
Wystąpienie  Sejmu  reprezentowane  przez  Pana  Marszałka wyraźnie jednak nakierowuje cały tok rozumowania na zmianę lej ustawy w różnych wariantach (nowa ustawa, nowelizacja lub wpasowanie ogrodnictwa działkowego w system prawa dotyczący, gospodarki nieruchomościami), Cala konkluzja, która kończy się wystąpieniem Pana i Marszalka do Trybunału Konstytucyjnego,  nie wynika z treści analizy prawnej zaskarżonych przepisów ustawy. Stanowisko Pana Marszalka jest dla nas działkowców 1 jednoznacznym sygnałem, w jakim kierunku zmierza rządząca opcja. Artykuły 10, 17, 18 i 2/1, które według Pana Marszałka jest niekonstytucyjne – to główne zapisy dzisiaj broniące działkowców i ogrody. Ich wytrzebienie z ustawy stworzy pole do likwidacji ogrodów w prosty sposób, gdyż nawet ogrody istniejące po 60 i więcej lat
i a nie mając uregulowanych stanów prawnych są ustawione na pozycji straconej,
Przegrywa również indywidualny działkowiec. Pozbawienie go tytułu prawnego do użytkowania gruntu, z którego wynika również prawo własności do nasadzeń i urządzeń na działce, wytworzonych jego pracą i środkami finansowymi, daje możliwość łatwej (likwidacji ogrodów bez zgody Związku, praktycznie na każdy cel. Proponowane rozwiązanie prowadzi nieuchronnie do likwidacji ogrodów. Ponadto [przy każdej okazji tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, swobodnie wykreśla się dzisiaj istniejące rodzinne ogrody działkowe a nie ujęcie ich w planie zamyka drogę rozwojową dla nich.
Rodzi się, więc pytanie, dlaczego został zatracony aspekt ekologicznej roli ogrodów,, ich roli zdrowotnej, rekreacyjnej i socjalnej? Dlaczego tak łatwo zmienia się to, co jest dobre?
Odpowiedzialny polityk myśli o przyszłości, gdyż to przyszłe pokolenia ocenią efekty dzisiaj podejmowanych decyzji a które nie mogą zmierzać przeciwko środowisku naturalnemu i ludziom nic najlepiej sytuowanym materialnie.
Szanowny Panie Marszalku to nasze pełne goryczy stanowisko Okręgowego Zarządu i PZD w Szczecinie, kierujemy pod rozwagę zarówno Pana, jak również Sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego.

/37 podpisów/

Szczecin, dnia 10 marca 2011 r.


 

ROD „Związkowiec”
Zielona Góra


Pan
Marszałek Sejmu RP
Grzegorz Schetyna


Walne zebranie ROD „Związkowiec' w Zielonej Górze, które odbyło się 12 marca br. wyraża sprzeciw wobec pisma Pana Marszałka Grzegorza Schetyny przesłanego do Trybunału Konstytucyjnego. Z treści zamieszczonych wyraźnie wynika, że Pan Marszałek jest przeciwny dalszemu funkcjonowaniu ustawy o ROD w takim brzemieniu jakim została uchwalona 8 lipca 2005 roku przez niezawisły Sejm RP.
Panie Marszałku wszelkie zmiany w jej zapisie będą w przyszłości przyczyna likwidacji PZD, organizacji w pełni demokratycznej, zrzeszającej 1 milion członków, większości ludzi biednych, emerytów i rencistów, którzy mają prawo do własnej organizacji jaką jest PZD oraz ustawy o ROD, która skutecznie broni praw jej członków, jest stabilizacją funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Dlatego Panie Marszałku apelujemy do Pana o wielką rozwagę w podejmowaniu niefortunnych decyzji, które w przyszłości mogą być przyczyną likwidacji ROD oraz PZD.
Uważamy, że to co funkcjonuje dobrze należy pozostawić ku zadowoleniu szerokich mas działkowców. A jeśli ktoś chce tworzyć nowe ogrody to niech je zakłada. My członkowie PZD chcemy bronić tego co służy dobrze i mamy ku temu prawo, bo jesteśmy obywatelami naszego kraju.
 


Prezes ROD
Przew. Walnego Zebrania


Zielona Góra, dnia 12 marca 2011 r.

 

ROD im. Ikara
Redzikowo


STANOWISKO
Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im IKARA w Redzikowie w sprawie stanowiska Marszałka Sejmu dotyczącego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Ikara zebrani na Walnym zebraniu w dniu 12 marca 2011 r. po raz kolejny występują w obronie naszej ustawy i utrzymania jej zapisów w niezmiennej formie. Apelujemy do wszystkich stanowiących prawo, aby pomyśleli o przyszłych pokoleniach działkowców- Polaków. Kwestionując zapis art. 10 ustawy o ROD, który umożliwia bezpłatne przekazywanie gruntów publicznych pod ogrody ,pozbawia się przyszłe pokolenia możliwości korzystania z takiej formy wypoczynku i rekreacji .Gminy nawet gdyby bardzo chciały, nie będą miały prawnych możliwości przekazywania terenów pod ogrody . Warto zadać sobie pytanie czy ogrody będą mogły funkcjonować na zasadach rynkowych i kogo w Polsce będzie na nie stać, bo na pewno nie wszystkich .Zniesienie pozostałych trzech artykułów naszej ustawy tez narusza interes działkowców i Związku . Natomiast największym zagrożeniem jest rzeczywisty cel to jest stworzenie pretekstu do radykalnych zmian w prawie regulującym funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Pragniemy również zauważyć ,że jesteśmy jednym z wielu krajów Unii Europejskiej, gdzie ogrody były , są i na pewno przetrwają dla następnych pokoleń działając na podobnych zasadach jak w Polsce, ale czy to będzie Rzeczpospolita Polska ?

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
Przewodniczący Walnego Zebrania  
 

Słupsk dnia 12 marca 2011 r.

 

ROD „xx Lecia”
Czerwińsk

Szanowny Pan
Marszałek Sejmu RP
Grzegorz Schetyna

STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. XX Lecia ' w Czerwieńsku k/Zielonej
Góry z dnia 12 marca 2011 r.

My, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im, XX Lecia ' w Czerwieńsku, uczestniczący w zebraniu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Marszałka wniesionego w imieniu Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zapisów artykułów naszej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r., przedstawiają swoją opinię w tej sprawie:
Pana wniosek Panie Marszałku odbieramy jako świadomą i kolejną już próbę elit politycznych i nieuzasadnionej ingerencji w działalność naszego Związku i pozbawienia nas na zawsze dotychczasowych praw jakie nam, niezamożnym emerytom i rencistom przysługują obecnie
Obecna ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest dobrym aktem prawnym, broni praw działkowców a została przecież uchwalona przez najwyższy organ ustawodawczy w naszym kraju czyli przez Sejm, w którym zasiadali posłowie o dużych autorytetach i nieprzeciętnej wiedzy prawniczej, znających jak mało kto postanowienia Konstytucji i teraz zaledwie po pięciu latach jej dobrego funkcjonowania ta ustawa nagle okazuje się niedobra i wymagająca całkowitej zmiany.
Jest to dla nas działkowców niezrozumiałe, również dlatego, że proces ten, jeśli dojdzie do skutku może doprowadzić w najbliższej przyszłości do likwidacji Polskiego Związku Działkowców, organizacji w pełni demokratycznej, dobrze służącej całemu środowisku jednomilionowej rzeszy działkowców.
- Zdajemy sobie sprawę, że dopuszczalna jest możliwość dokonania w tej ustawie jakichś niewielkich zmian, zgodnie z duchem czasu, ale nie możemy zrozumieć dlaczego ma być zmieniona cała ustawa a zostawiony tylko jej „kadłub', jest to nic innego jak manipulacja.
Panie Marszałku, zwracamy się do Pana o szczególną ostrożność w podjęciu ostatecznej decyzji i jej przeanalizowanie, bo jako obywatele demokratycznego państwa posiadamy takie prawo i będziemy bronić tego co dobrze służy wszystkim działkowcom.

Z wyrazami szacunku

uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego

ROD „im. XX Lecia' w Czerwieńsku

Prezes Zarządu ROD
Przew. Walnego Zebrania Sprawozdawczego

 

Czerwińsk, dnia 12 marca 2011 r.

 

Uczestnicy narady dot. zebrań sprawozdawczych
Szczecin

 

Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej
 

Szanowny Panie Marszałku,
Stanowisko Sejmu RP w imieniu, którego złożył Pan swój podpis pod jego merytoryczną treścią, odnoszącą się do wniosków I Prezesa Sądu Najwyższego o j stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności ustawy o ROD jest dla nas działkowców ogromnym zaskoczeniem.
Końcowe uwagi tego wystąpienia sugerują, że zmiana ustawy obecnie ! obowiązującej jest konieczna - jeżeli nie natychmiast to w niedalekiej przyszłości, gdyż mogłaby ona jedynie funkcjonować w okresie przejściowym po odpowiednich korektach przez Trybunał Konstytucyjny, ale zmiana całego systemu ogrodnictwa działkowego jak wynika z konkluzji jest nieuchronna.
Zastanawiać musi każdego z czego wynikają tak radykalne wnioski? Nie wynikają one bowiem z prawnej analizy zaskarżonych przepisów ustawy. Jeżeli działkowiec zostanie pozbawiony tytułu prawnego do użytkowanej działki, tytułu do własności tego co znajduje się na działce i zostało stworzono kosztem jego pracy i poniesionych nakładów finansowych, jeżeli prawo nie będzie bronić działkowca przed pochopną likwidacją działki i nie będzie bronić jego własności przy prymacie własności osób z roszczeniami to co właściwie tak I naprawdę pozostanie z uprawnień, które dzisiaj działkowcom gwarantuje ustawa o !ROD.
Ustawa poparta tysiącami podpisów kierowanymi do różnych organów ! państwowych. Ocenić to należy jako wynik celowego dążenia do unicestwienia organizacji działkowców przez jej osłabienie do tego stopnia, że nie będzie mogła skutecznie bronić interesów środowiska działkowego. Skutek takich poczynań jest do i przewidzenia już dzisiaj.
Jeżeli w dodatku w Trybunale Konstytucyjnym ma bronić ustawy najbardziej zagorzały jej przeciwnik, to wnioski nasuwają się same.
Konkluzja wystąpienia sejmowego odkryła prawdziwe oblicze wielu zamierzeń podejmowanych ostatnio przez organy Państwa w stosunku do ustawy o ROD, które w sposób kompleksowy mają udowodnić, że ustawa o RDO jest wadliwa, czego nie potwierdza praktyka i co z niej wynika.
Nasze stanowisko kierujemy do Sejmu RP, I Prezesa SN, NIK oraz Sędziów TK.
Stanowisko popieramy podpisem – uczestnicy narady dotyczącej zebrań sprawozdawczych w 2011 roku.

/27 podpisów/

 

PZD
Okręgowy Zarząd Śląski
w Katowicach

Pan Grzegorz Schetyna

Marszałek Sejmu RP


Szanowny Panie Marszałku!
Z ogromną uwagą śledzimy to, co w ostatnim czasie dzieje się w Sejmie RP wokół Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w związku z wnioskiem byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją całej ustawy o ROD lub poszczególnych jej zapisów. Znane nam jest stanowisko Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w dużej mierze ten wniosek ograniczające, mieliśmy zatem prawo oczekiwać od sejmu oraz Pana Marszałka osobiście, wyważonego i obiektywnego stanowiska przed rozprawą w Trybunale Konstytucyjnym. Tymczasem podpisane przez Pana wystąpienie Sejmu RP, skierowane do Trybunału Konstytucyjnego wpisuje się jednoznacznie w dotychczasowe, nieprzychylne naszemu środowisku opinie niektórych polityków i przedstawicieli biznesu. Cytowane wystąpienie oceniamy wręcz jako próbę zasugerowania sędziom Trybunału Konstytucyjnego kierunku w którym powinno pójść orzeczenie oraz będące jego wynikiem działania legislacyjne. W tym przekonaniu utwierdza nas również fakt, że zaakceptował Pan wybór dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości jako przedstawicieli sejmu w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, pomimo, że to ugrupowanie złożyło w sejmie swój projekt ustawy o ogrodach działkowych (odrzucony zresztą przez Wysoką Izbę) zaś niechęć do naszego związku ze strony p. posła A. Dery jest powszechnie znana. Oceniamy te działania jako wysoce niefortunne i zakładamy, że nie są wynikiem złej woli lecz brakiem czasu dla kompleksowego przemyślenia problemu. Każdą chybioną decyzję można naprawić, zwłaszcza wtedy gdy jej skutki mogą mieć znaczący wpływ na sprawy ważne dla istotnej części społeczeństwa.

Panie Marszałku!
W Okręgu Śląskim funkcjonuje 625 Rodzinnych Ogrodów Działkowych użytkowanych (z rodzinami) przez kilkaset tysięcy osób. Ogrody działkowe na Śląsku, Podbeskidziu i w Zagłębiu istnieją od ponad 100 lat, są trwałym elementem codziennego życia, powstawały na ogół na nieużytkach i terenach zdegradowanych, przekształconych ogromnym wysiłkiem działkowców w kwitnące oazy zieleni. Te ogrody uprawiane są często przez czwarte lub piąte pokolenie, to są rodzinne ogrody w pełnym tego słowa znaczeniu. Dodatkowo pełnią ważną rolę społeczną - integrują społeczności lokalne w stopniu daleko większym niż dzieje się to w innych organizacjach pozarządowych. Dlatego wszystkie działania zmierzające do zmiany porządku prawnego w tej materii wzbudzają w naszym środowisku niepokój i poczucie zagrożenia. A o tym, że przyjęte w obowiązującym prawie rozwiązania sprawdzają się i dobrze służą działkowcom świadczy niewątpliwie, zapewne znany Panu fakt, zebrania 620000 podpisów w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Panie Marszałku!
Prosimy Pana o życzliwe pochylenie się raz jeszcze nad problemem ogrodów działkowych w naszym kraju, prosimy o wnikliwe rozważenie wszystkich aspektów tego zagadnienia z uwzględnieniem faktu, że ogrody to nie tylko atrakcyjne tereny, ale przede wszystkim ludzie którzy je uprawiają i dla których te skrawki ziemi są drugim domem. Nie niszczmy tego co powstawało przez dziesięciolecia wytężoną pracą naszych poprzedników, zachowajmy to dla siebie i następnych pokoleń.


Z wyrazami szacunku!
Członkowie Okręgowego Zarządu Śląskiego
Polskiego Związku Działkowców

Katowice, dnia 10 marca 2011 r.

 

Działkowcy ROD z OZ Sudeckiego

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszalek Sejmu RP

 

Przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgu Sudeckiego zgromadzeni na zebraniu w dniu 11 marca 2011 roku po zapoznaniu się ze stanowiskiem, które skierował Pan Marszałek Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dot. zaskarżenia ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych stanowczo protestują przeciwko zapowiedzianej w powyższym stanowisku, a w szczególności w jego „uwagach końcowych” całkowitej przebudowie systemu funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych a także uchyleniu w/w ustawy.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych dobrze zabezpiecza funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych czego dowodem jest 5.000 rodzinnych ogrodów w Polsce. Ogrody pod rządami tej ustawy są miejscem wypoczynku dla kilku milionów obywateli RP. Są powszechnie dostępne dla najuboższej części naszego społeczeństwa. Natomiast Polski Związek Działkowców jest organizacją która skutecznie broni naszych praw działkowca oraz umożliwia istnienie i prawidłowe funkcjonowanie ogrodów.
Działania organów Państwa w ostatnim czasie, w tym m.in. kontrola wybranych gmin przeprowadzona przez NIK dot. zapewnienia warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych stworzyły nierealne podłoże dla wniosków zamieszczonych w „ uwagach końcowych '
W naszej ocenie podważanie dotychczasowego ustroju funkcjonowania ogrodnictwa działkowego, który wykształcił się na przestrzeni ponad 110 lat rozwoju i działalności ogrodnictwa działkowego w Polsce jest aktem politycznym.
Realizacja sygnalizowanych przez Pana Marszałka brzemiennych w skutkach dla miliona rodzin polskich zamierzeń doprowadziłaby do pozbawienia działkowców i ogrodów wszystkich dotychczasowych praw oraz własnej reprezentacji, jaką obecnie pełni nasz Związek Konsekwencją powyższych działań będzie otwarcie możliwości dowolnego dysponowania terenami ogrodów na cele komercyjne.

Panie Marszałku!
Działkowcy sudeccy a zarazem Pana wyborcy oczekują od Pana wsparcia i tworzenia warunków zabezpieczających trwałość i rozwój ogrodów działkowych.

/36 podpisów/


Szczawno Zdrój, dnia 11 marca 2011 r.

ROD „Przy Zaporze”
Tryszczyn
ROD
 

Stanowisko
członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przy Zaporze' w Tryszczynie uczestniczących w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ogrodu odbytego w dniu 12 marca 2011 r. w Bydgoszczy.


dotyczy stanowiska prawnego zajętego w piśmie z dnia 8 grudnia 2010r. przez Marszałka Sejmu RP w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją szeregu zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, względnie całej ustawy, które skierował do Trybunału Konstytucyjnego.

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przy Zaporze' w Tryszczynie, podczas swojego corocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 12 marca 201 lr. przyjęli informację na temat stanowiska prawnego zajętego w piśmie z dnia 8 grudnia 2010r. przez Marszałka Sejmu RP w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją szeregu zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, względnie całej ustawy, które skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
Działkowcy z Tryszczyna z wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego zostali zapoznani już podczas ubiegłorocznego swojego spotkania w dniu 15 kwietnia 2010r., przyjmując wówczas swoje stanowisko, bardzo krytyczne wobec intencji wniosku, jego formy oraz uzasadnienia. Jeszcze bardziej zbulwersował nas fakt późniejszego rozszerzenia pierwotnego wniosku przez I Prezesa SN poprzez zaskarżenie całej ustawy o ROD, w reakcji na zdecydowaną postawę działkowców w obronie ustawy o ROD realizowaną masowymi protestami.
Dziś znowu poczuliśmy się w obowiązku wystąpienia, tym razem sprowokowani wnioskami zawartymi w treści stanowiska zajętego w piśmie z dnia 8 grudnia 2010r. przez Marszałka Sejmu RP w sprawie wniosku dot. zaskarżonej ustawy. Pan Marszałek stwierdza, że w razie uchylenia czterech art. ustawy o ROD (art. 10, art. 17ust. 2, art. 18 oraz art. 24), wobec których podtrzymuje wniosek o uznanie ich za niezgodne z Konstytucją i ich uchylenie, cała ustawa o ROD będzie miała charakter „kadłubowy', co spowoduje konieczność głębokiej zmiany ustawy, a nawet jej zniesienie, sugerując konieczność całkowitej rezygnacji z odrębnej ustawy regulującej materię ogrodnictwa działkowego i oparcie jego funkcjonowania o ogólne zasady wynikające z prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Analiza argumentacji zawartej we wniosku Marszałka Sejmu sporządzona przez Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców wskazuje na niespójność logiczną i sprzeczność pomiędzy twierdzeniami w uzasadnieniu stanowiska do poszczególnych przepisów. Taka interpretacja wniosku świadczy o lekceważeniu środowiska działkowców, pokazuje również prawdziwe oblicze polityka, zmierzające do trwającej od kilkunastu lat kampanii wymierzonej przeciwko PZD, mającej na celu rozbicie ruchu ogrodnictwa działkowego i unicestwienie ogrodów działkowych w naszym kraju. Jako działkowcy, jako ludzie rodzinnych ogrodów działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców nie godzimy się na takie traktowanie.
Dziś możemy liczyć na obiektywizm ostatniej deski ratunku, jakim są członkowie Trybunału Konstytucyjnego, a podczas zbliżających się wyborów parlamentarnych

Za uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Przy Zaporze' w Tryszczynie :

    Przewodniczący Zebrania                             Prezes ROD
    /Zdzisław Wasilewski/                          /Wiesław Frankowski/


Bydgoszcz, dnia 12 marca 2011r.

 

ROD im. Ikar
Redzikowo
                             
                                STANOWISKO
 
Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. IKARA w Redzikowie w sprawie stanowiska Marszałka Sejmu dotyczącego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Ikara zebrani na Walnym zebraniu w dniu 12 marca 2011 r. po raz kolejny występują w obronie naszej ustawy i utrzymania jej zapisów w niezmiennej formie. Apelujemy do wszystkich stanowiących prawo, aby pomyśleli o przyszłych pokoleniach działkowców- Polaków. Kwestionując zapis art. 10 ustawy o ROD, który umożliwia bezpłatne przekazywanie gruntów publicznych pod ogrody, pozbawia się przyszłe pokolenia możliwości korzystania z takiej formy wypoczynku i rekreacji. Gminy nawet gdyby bardzo chciały, nie będą miały prawnych możliwości przekazywania terenów pod ogrody. Warto zadać sobie pytanie czy ogrody będą mogły funkcjonować na zasadach rynkowych i kogo w Polsce będzie na nie stać, bo na pewno nie wszystkich. Zniesienie pozostałych trzech artykułów naszej ustawy tez narusza interes działkowców i Związku. Natomiast największym zagrożeniem jest rzeczywisty ceł to jest stworzenie pretekstu do radykalnych zmian w prawie regulującym funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych.Pragniemy również zauważyć, że jesteśmy jednym z wielu krajów Unii Europejskiej , gdzie ogrody były, są i na pewno przetrwają dla następnych pokoleń działając na podobnych zasadach jak w Polsce, ale czy to będzie Rzeczpospolita Polska?

Przewodniczący Komisji
Uchwał i Wniosków

Przewodniczący Walnego Zebrania

Słupsk dnia 12 marca 2011 r.

 

ROD „Stokrotka”
Kołobrzeg

Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


Uczestnicy Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka' w Kołobrzegu ze szczególną uwagą zapoznali się ze stanowiskiem Pana Marszałka skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i krytycznie oceniają poglądy zamieszczone w części stanowiska pod nazwą „Uwagi końcowe'. Odnosimy wrażenie, że Pan Marszałek sprawujący odpowiedzialną funkcje Marszałka Sejmu RP aprobuje poglądy i działania tych podmiotów polskiej polityki, które dały się poznać jako nieprzejednany przeciwnik Polskiego Związku Działkowców, Taka postawa budzi nasze zdumienie i rodzi uzasadnione obawy o dalsze losy naszego środowiska.
Przekazując Panu Marszałkowi nasze stanowisko w sprawie działań podejmowanych w stosunku do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Walne Zebranie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka' w Kołobrzegu wyraża nadzieję, że Pan Marszałek powagą swego urzędu doprowadzi do zastąpienia ewentualnie zniesionych przez Trybunał Konstytucyjny przepisów naszej ustawy innymi rozwiązaniami, które będą satysfakcjonować nas działkowców użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych.

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Stokrotka' 
/45 podpisów/

Kołobrzeg, dnia 13 marca 2011 r.

 

OZ Mazowiecki

Stanowisko
Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie wystąpienia Marszałka Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego.

Członkowie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców, szczegółowo zapoznali się z wnioskiem Marszałka Sejmu RP skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego i z ogromnym niepokojem odnoszą się do jego uzasadnienia. Pomimo, iż Pan Marszałek, reprezentując Sejm RP, uznaje niedopuszczalność stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP całej ustawy o ROD i wskazuje na niezgodne z Konstytucją jedynie cztery artykuły z pośród trzynastu pierwotnie zaskarżonych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego to w uzasadnieniu znacznie odbiega od przedstawionych we wniosku ustaleń. Pan Marszałek podkreślił, iż ustawa o rod, w formie pozbawionej art.10, art. 17 ust 2, art.18 i art.24, stałaby się ustawą „kadłubową' i wymagałaby głębokiej zmiany lub podporządkowania praw działkowców przepisom ogólnym. Stanowczo nie zgadzamy się zarówno z propozycjami uznania za niekonstytucyjne czterech artykułów z naszej ustawy, jak również ze zdumiewającym i nie uzasadnionym wnioskiem Pana Marszałka, iż z chwilą uznania wskazanych artykułów ustawy za niekonstytucyjne, to stanie się ona aktem „kadłubowym' i winna podlegać nowelizacji.
Naszym zdaniem Pan Marszałek najwyraźniej nie do końca rozumie specyfiki funkcjonowania ROD oraz podstawowych założeń naszej ustawy. Dlatego jednoznacznie sprzeciwiamy się jakimkolwiek zmianom w ustawie, lub co gorsza jej zmianie przez Sejm RP. Jesteśmy przeciwni uchyleniu art. 17 ust. 2, który broni tereny ogrodów przed nieuzasadnionymi likwidacjami. Tylko w Warszawie takie prawo spowoduje praktycznie ich zagładę. Realizacja zadań przewidzianych w studium uwarunkowań i planie miejscowym uwolni grunty ogrodów dla inwestorów. Wszyscy wiemy, że w naszym mieście, praktycznie tereny ROD przewidziane są pod budownictwo, przemysł i inne cele niż ogrody. Art. 24 naszej ustawy od niedawna broni działkowców i Związek przed skutkami błędów popełnionych przed laty przez organy administracji. Dzisiaj chce się przywrócić stan, gdy Związek i działkowcy wyrzucani byli przez byłych właścicieli i ich spadkobierców , tylko dlatego że organy przywracały im prawo do gruntów , które działkowcy zagospodarowywali przez dziesiątki lat zgodnie z obowiązującym prawem. Ponownie chce się naprawiać krzywdy nielicznych kosztem tysięcy działkowców.
Podważanie czterech istotnych artykułów, wskazuje, że władza publiczna nie postrzega ogrodów działkowych, jako urządzenia użyteczności publicznej, pomimo iż taką funkcję spełniają.
Podstawową  zasadą  konstytucyjną jest  zasada równego traktowania. Dlaczego Pan Marszałek i Sejm RP nie dostrzega tego, że uchylanie zapisów chroniących prawa nabyte społeczności działkowej jest działaniem wbrew zasadom zawartym w Konstytucji RP?
Dlaczego Pan Marszałek jeszcze przed rozpatrzeniem sprawy przez Trybunał Konstytucyjny informuje o konieczności zmiany lub zniesienia ustawy o ROD?
Uważamy, że takie traktowanie działkowców oraz ich Związku przez najważniejsze organy państwowe ma na celu rozbicie ruchu działkowego w Polsce i doprowadzenie do przekształcenia terenów stanowiących oazy zieleni w miastach w komercyjny towar służący do robienia wielkich interesów przez mniej liczną, ale znacznie zamożniejszą grupę społeczną.
Stoimy na stanowisku, iż władza publiczna zobowiązana jest wziąć pod uwagę głosy miliona członków Polskiego Związku Działkowców, bowiem to oni sami uznali funkcjonujące we własnej ustawie rozwiązania za najlepsze z możliwych i w jej obronie zebraliśmy ponad 620 tysięcy podpisów.
Swoje stanowisko kierujemy do Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu.

Stanowisko podpisane przez 31 członków OZM PZD


Warszawa, dnia 15 marca 2011 r.

 

OZ Małopolski
w Krakowie

Pan Grzegorz SCHETYNA
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

STANOWISKO

Członkowie Okręgowego Zarządu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców w Krakowie z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie Opinii Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP przepisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Z ogromnym zdziwieniem i niemiłym zaskoczeniem zapoznaliśmy się z treścią Opinii z 8 grudnia 2010 r. jaką skierował Pan Marszałek w imieniu Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podzielając pogląd I Prezesa Sądu Najwyższego w odniesieniu do czterech zapisów tejże ustawy. Działkowcy zrzeszeni w P.Z.D. oczekiwali od Pana Marszałka Sejmu zajęcia stanowiska pozytywnego w istniejącej napiętej i trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się nasz Związek dzięki od kilku lat prowadzonej wojnie o tereny ogrodów działkowych. Okręgowy Zarząd Małopolski PZD stwierdza, że treść opinii Pana Marszałka jest dla ogromnej rzeszy polskich działkowców krzywdząca i w najmniejszym stopniu nie reprezentuje naszych interesów. Treść tejże opinii wręcz sprzyja zamierzeniom ugrupowań, które założyły ciągłe osłabianie praw działkowców poprzez zaskarżanie kolejnych przepisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, w celu uzyskania dostępu do terenów rodzinnych ogrodów działkowych, co jest równoznaczne z ich likwidacją.
Tereny, które zajmują ogrody działkowe w miastach, są bardzo łakomym „kąskiem', jedyne co nas broni przed wejściem deweloperów to art. 17 ust. 2 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zatem wniosek Marszałka Sejmu RP o stwierdzenie niezgodności z Konstytucja RP art. 17 ust. 2 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, jest równoznaczny z przychyleniem się do możliwości znikania z terenów miast i ich okolic nielicznych enklaw uporządkowanej zieleni, której pielęgnacja na dodatek jest bezpłatna. Jak ważne jest dalsze istnienie ogrodów i ich ochrona powinno Pana Marszałka przekonać nie tylko ponad 620 tysięcy podpisów działkowców pod apelem w obronie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ale też głosy i opinie tysięcy mieszkańców korzystających z możliwości spacerów po ogrodach oraz emerytów wypoczywających dzięki współpracy z działkowcami. Nie rozumiemy, dlaczego Pan Marszałek stając w obronie większości zapisów Ustawy o ROD poparł jednocześnie zakwestionowanie czterech zapisów tej ustawy, a we wniosku końcowym wręcz stwierdził, że nasza Ustawa wymaga całkowitej przebudowy a nawet uchylenia? Stwierdzamy, że nie doszukaliśmy się w Stanowisku związku pomiędzy argumentacją merytoryczną a wnioskami końcowymi, zawierającymi osobiste przemyślenia Pana Marszałka, do których przecież Sejm Pana nie upoważnił. Sejm RP powinien przecież stać na straży praw przyznanych obywatelom, a nie sprzyjać podważaniu praw krzywdzących szerokie rzesze członków społeczeństwa. Nie znaleźliśmy logicznego wyjaśnienia, dlaczego ewentualne uwzględnienie przez Trybunał stanowiska zajętego przez Pana Marszałka ma spowodować, że nasza Ustawa o ROD będzie miała „kadłubowy' charakter i tym samym nie będzie mogła zabezpieczać praw działkowców. Naszym zdaniem pozostałe przepisy nadal będą stanowiły zabezpieczenie interesów działkowców i ich rodzin; zachodzi jednak pytanie dlaczego Opinia reprezentuje poszanowanie jedynie prawa własności Skarbu Państwa i gminy oraz roszczeń byłych właścicieli z równoczesnym lekceważeniu praw naszego Związku i ochrony praw majątkowych PZD? Jak to się ma Panie Marszałku do konstytucyjnej gwarancji równego traktowania przez prawo?
Apelujemy do Pana Marszałka, aby wyrażając swe zdanie w sprawach najistotniejszych dla istnienia naszego Związku zechciał Pan uwzględnić sytuację ponad miliona polskich działkowców użytkujących działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Dla zdecydowanej większości działkowców ten skrawek ziemi, którą uprawiają, to nie tylko możliwość wypoczynku ale też i poprawa często ciężkiej sytuacji materialnej poprzez uprawę owoców i warzyw dla potrzeb własnych i rodziny. Ogrody działkowe były stwarzane przez ludzi, którzy kosztem wielu wyrzeczeń przywracali do użytku zasypane gruzem i śmieciami tereny. Środki przeznaczane przez zakłady pracy pochodzące z funduszy socjalnych również stanowiły pewne wyrzeczenie dla pracowników. Dziś z pełnym poszanowaniem jedynie prawa własności Skarbu Państwa i Gmin wspaniałomyślnie Pan Marszałek sprzyja przejęciu terenów, lekceważąc jednocześnie prawo dotychczasowych użytkowników, które dziesiątki lat utożsamiali się z terenami ogrodów w pobliżu swój zamieszkania i włożyli moc pracy i wiele serca przez te lata użytkowania. Apelujemy także o to, by zechciał Pan w najbliższym czasie spotkać się z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców który godnie reprezentuje nasze interesy i potrzeby i który również realizuje zadania tak istotne dla szerokiego społeczeństwa jak kontakt z przyrodą i rozwój ogrodnictwa działkowego. Ufamy, że podczas bezpośredniego spotkania z naszymi przedstawicielami w większym stopniu zrozumie Pan słuszność naszych racji i dążenie do sprawiedliwości.

/ 31 podpisów/

Kraków, dnia 14 marca 2011 r.


OZ w Kaliszu


Przewodniczący
Trybunału Konstytucyjnego
Warszawa 

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu


Szanowny Panie Przewodniczący
Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu zebrani na posiedzeniu plenarnym w dniu 28 lutego 2011 roku, reprezentujący kilkadziesiąt tysięcy rodzin działkowych z Wielkopolski południowo - wschodniej z głębokim zaniepokojeniem i zażenowaniem przyjęli do wiadomości Stanowisko Sejmu RP w sprawie wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP sześciu zapisów ustawy z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, a później w wyniku spontanicznych wystąpień i stanowisk oburzonych działkowców zmienił swoje stanowisko i wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP całej ustawy o ROD z 2005 roku.
Jest to naszym zdaniem reakcja odwetowa na blisko 2 tysiące wystąpień ogrodów i działkowców w całym kraju skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego o odrzucenie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego (z naszego terenu działania blisko 100 protestów i stanowisk).
Wystąpienie I Prezesa Sądu Najwyższego jest kolejnym działaniem przeciwko działkowcom polskim, prowadzi w konsekwencji do pozbawienia milionowej rzeszy rodzin działkowych ich gwarancji ustawowych.
Zarzuty przedstawione we wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego uważamy za bezzasadne, które są naszym zdaniem kolejną próbą uchylenia dobrze funkcjonującej ustawy z 8 lipca 2005 roku o ogrodach działkowych, odebrania działkowcom ich ustawowych unormowań prawnych, praw nabytych oraz praw do działki i do majątku zgromadzonego na działkach.

Szanowny Panie Przewodniczący
Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu, członkowie Okręgowych Komisji Statutowych i pracownicy Biura OZ PZD uczestniczący w posiedzeniu uważają, że Stanowisko Sejmu RP skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w wyniku opinii podjętej przez Komisję Ustawodawczą Sejmu RP nr 476 oraz sugerowanie przez Marszałka Sejmu Pana Grzegorza Schetynę uchylenie całej dobrze funkcjonującej obecnie ustawy, która będzie rzekomo ustawą „kadłubową” po uchyleniu przez Trybunał Konstytucyjny czterech artykułów ustawy i zastąpienie jej nową, jest dla nas działkowców niesprawiedliwe, niezrozumiałe i wywołuje wśród działkowców głębokie zaniepokojenie i zażenowanie utratą praw nabytych i dotychczasowych gwarancji prawnych oraz doprowadzi w konsekwencji do likwidacji całego ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Szanowny Panie Przewodniczący
Uczestnicy posiedzenia plenarnego Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu zwracają się do Pana o wzięcie pod uwagę naszego Stanowiska przy podejmowaniu stosownych decyzji, odrzucenie wniosków I Prezesa Sądu Najwyższego i pozostawienie działkowcom ich dotychczasowych praw nabytych zapisanych w dobrze funkcjonującej i sprawdzonej w życiu ustawie z 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.

Z działkowym pozdrowieniem
lista z podpisami 32 uczestników
posiedzenia w załączeniu

Kalisz, dnia 10 marca 2011 r.

PZD
Krajowa Komisja Rewizyjna
Warszawa

 

                                                Szanowny Pan
                                                Prof. Andrzej Rzepliński
                                                Prezes Trybunału Konstytucyjnego
                                                Warszawa

 

Szanowny Panie Prezesie!
Społecznie wykonujący swoje mandaty członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców przedstawiają kolejne stanowisko w sprawie wystąpienia Sejmu z dnia 8 grudnia 2010 roku do Trybunału Konstytucyjnego w kontekście wniosku byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku (sygnatura akt TK - K 8/10 i P 32/10).
Posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania pionu rewizyjnego naszego Związku wyrażamy dezaprobatę, zdziwienie i wielki niepokój faktem, że w tym stanowisku Marszałek Sejmu uznał, iż cztery artykuły tejże Ustawy: art.10, art.17 ust.2, art.l8 i art.24 są w opinii Sejmu niezgodne z Konstytucją i winny być uchylone, mimo iż w tej sprawie dotychczas nie wyraził swojego zdania Trybunał Konstytucyjny. Kolejny raz z całą mocą stwierdzamy, że uznanie tych artykułów Ustawy za niekonstytucyjne oznaczać będzie usunięcie z porządku prawnego fundamentalnych gwarancji prawnych zabezpieczających słuszne interesy miliona członków i ich rodzin użytkujących od dziesięcioleci działki w ogrodach zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.
Opinia Sejmu RP sygnowana podpisem Marszałka Sejmu jest dziwnie zbieżna z grupami interesów i układem politycznym, które od wielu lat dążą do osłabienia naszych praw działkowców, naszych Ogrodów i naszego narodowego Związku w celu uzyskania bezproblemowego dostępu do obecnie użytkowanych przez ogrody terenów, a w dalszej konsekwencji do ich likwidacji.
Ze smutkiem stwierdzamy, że swoim stanowiskiem Marszałek Sejmu wpisał się świadomie lub nie w przysłowiową krucjatę przeciwko obecnemu modelowi funkcjonowania ogrodnictwa działkowego a prowadzoną od wielu lat przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Potwierdzenie tych dążeń znajdują się w jasno sformułowanych tezach zawartych w „Uwagach Końcowych' wystąpienia Sejmu z dnia 8 grudnia 2010 roku, w których zawarto takie oto stwierdzenie: „Przychylenie się przez Trybunał Konstytucyjny do argumentacji przedstawionej w niniejszym piśmie i dokonanie jedynie częściowej derogacji zaskarżonej ustawy doprowadzi do zniesienia uprzywilejowania PZD w stosunku do innych organizacji zrzeszających działkowców, w zakresie dostępu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a takie pozwoli usunąć z systemu prawa przepisy tej ustawy naruszające prawo własności zarówno podmiotów publiczno-prawnych, jak i osób trzecich, którym przysługuje tytuł prawny do gruntów, na których istnieją rodzinne ogrody działkowe. Po ewentualnej derogacji tych przepisów przez Trybunał Konstytucyjny zaskarżona ustawa będzie mieć w znacznej mierze „kadłubowy' charakter, stanowiąc zaprzeczenie pierwotnej (i - zdaniem Sejmu - naruszającej Konstytucję) koncepcji ustawodawcy, polegającej na zabezpieczeniu swoistego monopolu PZD w zakresie tworzenia ogrodów działkowych, zrzeszania działkowców i reprezentowania ich interesów. Jednakie pozostawienie w mocy pozostałych przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (które są zgodne albo nie są niezgodne, czy też po prostu nie podlegały badaniu konstytucyjności przez Trybunał) jest pożądane dla zapewnienia normatywnych ram funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych orazz co istotne, uniknięcia niepewności
prawnej w zakresie sytuacji działkowców zrzeszonych w PZD.'  'Po ewentualnym
stwierdzeniu niekonstytucyjności części zaskarżonych przepisów ustawa będzie obowiązywać w postaci ukształtowanej wyrokiem Trybunału aż do czasu dokonania przez ustawodawcę wyboru nowej koncepcji unormowania problematyki tworzenia i użytkowania ogrodów działkowych.'.
Z przytoczonego cytatu wynika wprost, jasno sformułowana chęć odebrania naszemu Związkowi wszelkich uprawnień w zakresie prawnego przeciwstawiania się zamiarom likwidacji ogrodów na cele stricte komercyjne. Wynika również przemożna ochota uchwalenia w przyszłości całkowicie nowej ustawy.
Korzystając z obywatelskich uprawnień stanowczo sprzeciwiamy się formułowaniu takich stwierdzeń, które są zwyczajnym zamachem na dotychczasowe prawa działkowców, Ogrodów i Związku.
Nie zgadzamy się, bowiem nie znajdujemy żadnego uzasadnienia ani potrzeby by zmieniać prawo dobrze funkcjonujące, akceptowane przez szerokie rzesze polskich obywateli i niestojące w żadnym stopniu na przeszkodzie rozwoju miast czy gmin. Nie zgadzamy się, bowiem z treści zaprezentowanych w zasadniczej części stanowiska Sejmu nie znajdujemy uzasadnienia dla sformułowań zawartych w Uwagach Końcowych. W żadnym miejscu tego stanowiska nie wykazano związku logicznego między treścią użytej argumentacji merytorycznej a sformułowanymi wnioskami końcowymi. Odnosimy wrażenie, że uwagi końcowe zostały jednak napisane wcześniej a dopiero później napisano część zasadniczą.


Szanowny Panie Prezesie!
Bardzo wielu polskich działkowców posiada bogate doświadczenie życiowe, które każe bronić wielopokoleniowego dorobku i trudu, który doprowadził do istnienia obecnego kształtu społecznego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Tylko działkowcy wiedzą ile wysiłku i finansowych nakładów ponieśli nasi poprzednicy, organizujący ogrody działkowe by przekazane niegdyś w użytkowanie bagna, wysypiska, gruzowiska czy zwyczajnie rzecz nazywając nieużytki przez nikogo niechciane, doprowadzić do dzisiejszego stanu i przekształcić je w zielone płuca naszych wysoko zurbanizowanych mi Trwającymi od wielu lat atakami na nas działkowców, na nasze działki w naszych Ogrodach i nasz Polski Związek Działkowców chce się ten cały wysiłek obrócić wniwecz, chce się go unicestwić.
Obradujący w sierpniu 2008 roku w Krakowie XXXV Międzynarodowy Kongres Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w swoich postanowieniach zawarł m.in. takie oto stwierdzenie: „Konieczna jest właściwa polityka i konkretna pomoc rządów dla narodowych związków działkowców, kształtowana na drodze prawnej poprzez odpowiednie ustawy parlamentarne. Jest to warunek dalszego ich istnienia oraz gwarancja trwania dla przyszłych pokoleń'. Ogrodnictwo działkowe w Polsce pod auspicjami naszego Związku w czasie trwania tego Kongresu doczekało się wyrażenia autentycznego szacunku dla naszego dorobku. Wielka szkoda, że takiego uznania nie możemy się doczekać od polskiego Marszałka Sejmu, który posiadając obowiązek stania na straży prawodawstwa winien być sprawiedliwym i bezstronnym rzecznikiem wszystkich środowisk, w tym Polskiego Związku Działkowców a także znać zasady tworzenia ogrodów od podstaw.
My polscy działkowcy zrzeszeni w naszym narodowym Związku mamy prawo oczekiwać, że elementarne zasady sprawiedliwości społecznej będą przestrzegane i stosowane przez Marszałka Sejmu i Izbę Parlamentu, którą Marszałek reprezentuje oraz wszelkie organy Państwa.
Warto by szeroko rozumiani przedstawiciele władzy publicznej wciąż pamiętali o zapisie
w Konstytucji RP brzmiącym następująco: „ ustanawiamy Konstytucję
Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.'.

Szanowny Panie Prezesie!
Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców kolejny raz zwracają się z prośbą do Trybunału Konstytucyjnego o odmówienie rozpatrywania tych wniosków, szanując tradycję ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce i dorobek wielu pokoleń działkowców. Odmowa jest tym bardziej zasadna, bowiem rozpatrywanie tych wniosków stoi w jaskrawej sprzeczności z konstytucyjną ochroną praw nabytych przez działkowców.
Swoją odmową pozwólcie Szanowni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego na dalsze trwanie naszej społecznej organizacji, którą sami członkowie powołali i która nam dobrze służy oraz na dalsze istnienie naszych Ogrodów, które istnieją dzięki naszym i Związku środkom finansowym.
Wyrażamy przekonanie, że docierające głosy wielu tysięcy obywateli w obronie nienaruszalności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku zostaną usłyszane oraz nie zostaną zlekceważone, tak jak to uczynił były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Lech Gardocki i nie dopuścicie do jej unicestwienia.

-Nasze kolejne stanowisko w obronie dobrej i akceptowanej przez działkowców Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku, pozwalamy sobie również skierować do: - Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny,
-Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza,
-Wicemarszałków Sejmu RP: Ewy Kierzkowskiej, Stefana Niesiołowskiego i Jerzego  Wenderlicha,
-Sędziów Trybunału Konstytucyjnego,
-Premiera Rządu RP Donalda Tuska,
-Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego oraz przekazać do wiadomości:
-Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego.

Z wyrazami szacunku i niezmiennego poważania

Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku
Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

Przewodniczący                       Maria Fojt
Z-ca Przewodniczącego Olgierd   Kaunas-Kownacki
Sekretarz                                Jerzy Jaksoń

Członkowie: Stanisław Burzyński, Bogusław Dąbrowski, Ryszard Dorau, Mieczysław Górski, Krzysztof Kapciak, Włodzimierz Leśnierowski, Eugeniusz Lubosch, Kazimierz Pabian, Henryk Tomaszewski i Dorota Zerba.

Warszawa, dnia 25 marca 2011 r.

 

ROD im. XXX-lecia Lotnictwa Morskiego w Debrznie


STANOWISKO

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. XXX-lecia Lotnictwa Morskiego w Debrznie .

w sprawie : stanowiska Marszałka Sejmu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów ustawy o ROD.

Po raz kolejny w imieniu 263 działkowców naszego ogrodu zabieramy głos w tak ważnej dla nas sprawie . W pełni podzielamy stanowisko Prezydium Krajowej Rady jak również Okręgowego Zarządu w tej sprawie . Popieramy również wszystkie działania zmierzające do obrony naszej ustawy . Nie możemy biernie przyglądać się jak pod płaszczykiem porządkowania prawa dąży do bliższej lub w dalszej perspektywie czasu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych . Nie jesteśmy znawcami prawa ale świadomi jesteśmy tego , że wiele ustaw obowiązujących w naszym Kraju po takiej dokładnej analizie jak nasza byłoby niezgodnych z Konstytucją . Bardzo obszerne stanowisko Pana Marszałka w tej sprawie kończy się końcowym wnioskami z których jeden jest najważniejszy w którym to Pan Marszałek stwierdza , że po uchyleniu 4 artykułów naszej ustawy stanie się ona ustawą kadłubową i w związku z tym trzeba będzie uchwalić nową ustawę jaką to my dobrze wiemy . Z przykrością stwierdzamy , że Pan Marszałek staje po stronie tych którzy w likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych wietrzą dobry interes . Jesteśmy zmęczeni ciągłą walką o nasz interes walką do której my w żaden sposób się nie przyczyniamy , swoja działalnością nikomu nie szkodzimy . Jesteśmy zdeterminowani i do końca będziemy bronić naszej ustawy.

Przew. 
Komisji Uchwał i Wniosków

Przew.
Walnego Zebrania

Zarząd ROD

 

Debrzno, dnia 20 marca 2011

 

PZD
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Gdańsk

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku !
Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku, społecznie wykonujący swoje obowiązki, zebrani na statutowym posiedzeniu w dniu 28 marca 2011 roku, kolejny raz zabierają głos w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego kwestionującego konstytucyjność Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku, zgodnie z obietnicą zawartą w naszych poprzednich wystąpieniach do przedstawicieli władzy publicznej; w tym do sądowniczej.
Po szczegółowym zapoznaniu się z bardzo obszernym Pana wystąpieniem z dnia 8 grudnia 2010 roku do Trybunału Konstytucyjnego, posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania 247 Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Istniejących w naszym Okręgu Gdańskim, wyrażamy jednomyślną dezaprobatę dla zawartych w nim wniosków.
Zastanawiająca I niezrozumiała jest wyjątkowa zbieżność poglądów byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego I Pana Marszałka, zmierzających do jawnej, już teraz, likwidacji ogrodnictwa działkowego, z którego dzisiaj korzysta parę milionów członków polskiego społeczeństwa.
O Ile poglądy wyrażane przez Pana Lecha Gardockiego nie podlegają weryfikacji przez społeczeństwo, o tyle zdanie Marszałka Sejmu i do tego członka partii rządzącej, na całe szczęście podlega weryfikacji wyborców.
Działkowcy, nie tylko z naszego Okręgu Gdańskiego, w czasie zbliżających się wyborów parlamentarnych z pewnością wyciągną stosowne wnioski, oddając swoje głosy na autentycznych przyjaciół naszej społecznej organizacji.
Stanowisko   prezentowane   przez   Pana   Marszałka,   jako   reprezentanta władzy ustawodawczej jest nie do przyjęcia i zaakceptowania.
Pragniemy, aby przypomnieć sobie treść składanej poselskiej przysięgi.
Pragniemy zauważyć oraz przypomnieć, że wybieralne władze naszej Ojczyzny mają obowiązek widzenia potrzeb Obywateli i poprzez swoją działalność mają obowiązek je zaspokajać.
Nasza ogólnopolska społeczna organizacja zrzeszająca prawie milion Obywateli w bieżącym, 2011 roku obchodzi Jubileusz 30 lecia swego istnienia.
Istniejący od 114 lat na ziemiach polskich ruch ogrodnictwa działkowego dzięki niektórym politykom, przedstawicielom władzy ustawodawczej i sądowniczej nie będzie mógł obchodzić tego jubileuszu radośnie, lecz w poczuciu nieustającej groźby jego likwidacji dotykającej tak liczną część polskiego społeczeństwa.


Szanowny Panie Marszałku!
My członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku nie zgadzamy się z sugestią uznania czterech artykułów naszej Ustawy za niekonstytucyjne oraz ze zdumiewającym wnioskiem Pana Marszałka iż z chwilą uznania ich za niezgodne z Konstytucją pozostałe zapisy tej Ustawy staną się „kadłubowymi' i w konsekwencji konieczna będzie jej nowelizacja.
Uchylając m.in. art.17 ust.2 Ustawy o ROD władza ustawodawcza chce naprawiać krzywdy nielicznych kosztem tysięcy działkowców.
Z wywodów zawartych w Pana wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego wynika, że Marszałek Sejmu RP nie rozumie specyfiki funkcjonowania ROD oraz fundamentalnych założeń naszej Ustawy i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Ze smutkiem stwierdzamy, że w dalszym ciągu okazuje się, że władza publiczna nie postrzega Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców jako urządzeń użyteczności publicznej, pomimo iż taką funkcję spełniają. Każdy z nas, członków Związku wie, że konstytucyjną zasadą jest zasada równego traktowania. Wobec tego zadajemy pytanie - dlaczego nie wie tego władza publiczna? Dlaczego Pan Marszałek i część Wysokiej Izby nie dostrzega, że uchylając artykuły naszej Ustawy chroniące prawa nabyte działkowców postępuje się wbrew normom konstytucyjnym?
Nie rozumiemy także, dlaczego Pan Marszałek Informuje opinię publiczną o konieczności zmiany lub zniesienia Ustawy o ROD, przed rozpatrzeniem sprawy przez Trybunał Konstytucyjny?

Szanowny Panie Marszałku!
Nie zgadzamy się na takie traktowanie nas działkowców i naszego Związku przez najważniejsze organy państwowe, którego celem, dzisiaj widocznym przysłowiowym gołym okiem, jest rozbicie ruchu działkowego w Polsce, a przez to doprowadzenie do przejęcia dzisiejszych ogrodów, oaz zieleni w miastach i przekształcenia Ich w komercyjny towar, na którym nieliczni zrobią przysłowiowe kokosy kosztem niezbyt zamożnej części polskiego społeczeństwa.
Jesteśmy przekonani, że czas najwyższy by władza publiczna zaczęła poważnie i z należytym szacunkiem traktować głosy ponad 620 tysięcy obywateli, którzy jako członkowie Polskiego Związku Działkowców stanęli murem w obronie nienaruszalności Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. Nasze kolejne stanowisko przekazujemy także do:
•Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
•Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza,
•Prezesa i Sędziów Trybunału Konstytucyjnego,
•Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego,
•Przewodniczących Klubów Parlamentarnych: PO - Tomasza Tomczykiewicza, PSL -Stanisława Żelichowskiego i Lewicy - Grzegorza Napieralsklego,
•Posłów na Sejm RP: Jana Kulasa, Sławomira Neumanna, Stanisława Kalemby i Wiesława Szczepańskiego,
oraz przekazujemy do wiadomości:
•Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,
•Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt,
•Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego,

Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku
Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku 

Przewodniczący             Bogusław Dąbrowski

Z-ca Przewodniczącego   Elżbieta Senecka

Sekretarz                      Jolanta Rutkowska 

Członkowie:
Teresa Bielicka
Włodzimierz Jaworski
Marianna Krawczyk
Urszula Niewińska
Teresa Radomska
Karol Rozalewicz
Tadeusz Sakowicz

Gdańsk, dnia 28 marca 2011 roku
 

OZ  Podlaski w Białymstoku

Stanowisko
Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD z dnia 14.03.2011 r. w sprawie stanowiska Marszałka Sejmu RP dotyczącego wniosku Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie ustawy o ROD

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD w Białymstoku po zapoznaniu się ze stanowiskiem prawnym Marszałka Sejmu z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją całej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku lub trzynastu artykułów tej ustawy, z zadowoleniem przyjął argumentację Pana Marszałka, iż istnieje niedopuszczalność wydania wyroku w zakresie badania całej ustawy o ROD i zgłoszenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o umorzenie postępowania w tej sprawie.
Jednocześnie z pewnym zdumieniem i ogromnym zaniepokojeniem przyjmujemy fakt, iż równolegle do zgłoszenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o umorzenie postępowania w zakresie całej ustawy o ROD, Pan Marszałek popiera w części stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o uznanie niekonstytucyjności czterech artykułów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku to jest art. 10,17.18 i 24 ustawy.
Okręgowy Zarząd Podlaski PZD wyraża opinię, iż zakwestionowanie przez Marszalka Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego tych artykułów spowoduje, iż ustawa o ROD stanie się aktem prawnym o znaczeniu kadłubowym.
Zakwestionowanie art. 10 ustawy stanowiącego, iż „grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod ROD przekazuje się nieodpłatnie w użytkowanie ( w tym w użytkowanie wieczyste ) Polskiemu Związkowi Działkowców' skutkować będzie powolną agonią ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce wobec braku możliwości tworzenia nowych ogrodów i uszczuplania ogólnej liczby już istniejących.
Poważnym zagrożeniem dla działkowców byłoby uchylenie art. 24 ustawy nakazującego zaspokajać zasadne roszczenie do gruntów ogrodów poprzez zapewnienie terenu zamiennego albo wypłaty odszkodowania, by działkowcy mogli zachować swoje działki i zgromadzony na nich majątek. W stanowisku Pana Marszalka widoczna jest jednostronna troska o konkretną grupę obywateli, a mianowicie ochrona praw byłych właścicieli do żądania zwrotu nieruchomości, zapominając jednakże o ochronie praw nabytych milionowej rzeszy polskich działkowców i Polskiego Związku Działkowców. Argumentacja Pana Marszałka powoduje swoistą negację konstytucyjnej zasady równego traktowania - w tym konkretnym wypadku ochrony dla prawa własności. Uchylenie art. 24 ustawy o ROD doprowadzi do sytuacji, w której tereny ROD będą zwracane byłym właścicielom bez wyrównania szkód jakie w takim przypadku poniosą działkowcy.
Duże niebezpieczeństwo dla działkowców niesie ze sobą także zakwestionowanie art. 17 ust. 2 ustawy o ROD, który uzależnia likwidację ogrodów na cele niepubliczne od zgody samorządu działkowców, czyli PZD. Uchylenie tego artykułu otworzy drzwi właścicielom użytkowanych przez działkowców nieruchomości do swobodnego dysponowania gruntem i likwidowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych bez oglądania się na prawa nabyte działkowców. Warto tutaj zaznaczyć, iż obecnie, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 200Ś roku wywłaszczenie ogrodów Polskiego Związku Działkowców na cel publiczny nie wymaga zgody samorządu PZD. Roszczenie praw właścicieli nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców także na cele niepubliczne odbierze działkowcom wynikające z Konstytucji RP prawo do równego traktowania obywateli oraz ochrony ich praw majątkowych.
Prosimy przyjąć do wiadomości, że ponad dwadzieścia dwa tysiące rodzin podlaskich działkowców nie akceptuje stosowanego instrumentalnie prawa do walki z działkowcami, ogrodami i Polskim Związkiem Działkowców.
Reasumując, zakwestionowanie wyżej wspomnianych artykułów przez Pana Marszałka Okręgowy Zarząd Podlaski PZD odczytuje jako swoisty manifest polityczny mający na celu pozbawienie działkowców konstytucyjnego prawa ochrony własności i majątku oraz naruszający zasadę równego traktowania obywateli.
Uznając za słuszny powyższy wywód, Okręgowy Zarząd Podlaski PZD zwraca się do Pana Marszałka Sejmu RP o skorygowanie stanowiska w celu doprowadzenia go do zgodności z Konstytucją RP.

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD 

Zarząd ROD
”Pszczółka”
Biała Podlaska
  

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY RP
w Warszawie
 

STANOWISKO

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pszczółka' w Białej Podlaskiej w sprawie decyzji Marszałka Sejmu o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją uchwały ROD złożonego wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego.
Użytkownicy działek i Zarząd ROD „Pszczółka' w Białej Podlaskiej są zaskoczeni i oburzeni inicjatywą I Prezesa S.N., który pismem z dnia 06.09.20lOr. zakwestionował cztery artykuły Ustawy o ROD uchwaloną w dn. 8 lipca 2005r. przez Sejm RP.
My działkowcy w Polsce łudziliśmy się, że masowe rezolucje, stanowiska, apele i listy poparcia będą odebrane jako wyraz obywatelskiej świadomości i poczucia praworządności. Mieliśmy nadzieję, że zostaniemy potraktowani jako partner do rozmów, aby rozwiązać powstałe problemy, a okazało się, że nie mamy prawa głosu. Nie kwestionujemy Konstytucji RP, ale przypominamy, że milion rodzin działkowych to obywatele naszego kraju. Ogrody działkowe nie służą tylko wybranej grupie społecznej, ale są obiektami użyteczności publicznej, elementem pozytywnych oddziaływań na środowisko i mieszkańców. Jesteśmy legalną organizacją, przestrzegającą obowiązujących przepisów i jako obywatele Rzeczypospolitej domagamy się respektowania naszych praw. Z wystąpienia I Prezesa S.N. wynika, że tworzy teorie o niekonstytucyjności zapisów w ustawie i szuka przysłowiowej dziury w całym. Nie jest on przecież jednym i najważniejszym autorytetem prawa a wysuwa żądanie zmierzające do stwierdzenia, że zapisy ustawy o ROD są sprzeczne z Konstytucją, podpierając swe tezy sprawiedliwością społeczną, wolnością zrzeszania się, państwem prawa itp. Zaskarżona ustawa ustanowiona przez Sejm R.P. pięć lat temu (08.07.2005r.) została zatwierdzona przez Senat, podpisana przez Prezydenta, a więc naczelne organy naszego Państwa reprezentujące naród. Polski Związek Działkowy uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego a statut PZD został zatwierdzony orzeczeniem sądowym. Społeczność działkowców zastanawia się, gdzie byli ci wszyscy obecni wnioskodawcy, gdy pięć lat temu uchwalono uchwałę o ROD? Czy wówczas wszystkie unormowania prawne zawarte w tej ustawie były konstytucyjne, a dzisiaj już nie? Czy wiara obywateli w konstytucję i ochronę własności ma stać się pustym sloganem lub nic nieznaczącym frazesem? Czy w demokratycznym państwie prawa można stosować różne miary prawa? Wniosek I Prezesa S.N. z dn. 06.09. 2010r. odbieramy, jako szczególnie nieprzyjazny dla działkowców i PZD. bo jak inaczej odnieść się mamy do stwierdzenia najwyższej władzy sądowniczej w naszym kraju, że ustawa narusza ład konstytucyjny demokratycznego państwa prawa. Przez takie stwierdzenie obraża się nie tylko nas działkowców, ale również władzę ustawodawczą -Sejm, Senat i Prezydenta RP. Największe zdziwienie budzi fakt, iż I Prezes Sądu Najwyższego kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zamiast wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP.
Wyrażamy swój sprzeciw wobec takiego wniosku, który w nieuprawniony i nieuzasadniony sposób ingeruje w prawa i obowiązki rzeszy użytkowników działek dobrowolnie zrzeszonych w PZD. Populistyczna i jawna politycznie inicjatywa przedstawiciela polskiego sądownictwa stanowi podważenie fundamentalnych regulacji prawnych i zasad na których opiera się licząca w Polsce społeczna organizacja jakim jest Nasz Związek. Ta inicjatywa w swej konsekwencji pod płaszczykiem górnolotnych haseł i kruczków prawnych zmierza wprost do paraliżu i likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce. Chcemy się powołać na jeden z artykułów Konstytucji RP - art. 12. Rzeczypospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i dzielenia związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Wniosek Prezesa S.N. stoi wbrew temu artykułowi. Czy PZD jako utworzona i działająca w ramach prawa organizacja społeczna nie ma możliwości swobodnego działania i dbania o interesy swoich członków? Pan Prezes Sądu Najwyższego przez swą uporczywą inicjatywę nie zdaje sobie sprawy, że zasiał ziarno niezadowolenia całego społeczeństwa, obudził falę masowego buntu. Kto weźmie odpowiedzialność za zdarzenia i zamieszki w wielu miastach w Polsce?
Wszelkimi metodami będziemy bronić interesów działkowców i istnienia rodzinnych ogrodów działkowych.

Z poważaniem i wyrazami szacunku
Prezes ROD
Józef Denisiuk

ROD im. „35-lecia”
Żary

                                                   Pan Grzegorz Schetyna
                                                   Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku!
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „35 - lecia' w Żarach wyraża zdzi¬wienie wobec sformułowań zawartych w piśmie Pana Marszałka do Trybunału Konsty¬tucyjnego. Rodzą się pytania, na które nie znajdujemy odpowiedzi.
Jak to jest możliwe, że Sejm, instytucja, którą Pan obecnie kieruje przyjęła 8 lipca 2005 roku ustawę, która „ - zdaniem Sejmu - narusza Konstytucję'.
O jakim „monopolu PZD w zakresie tworzenia ogrodów działkowych, zrzesza¬nia działkowców i reprezentowania działkowców' Pan Marszałek pisze. Majątek nasz, zarówno w części wspólnej jak i na działkach, powstał z pracy rąk i wpłat wszystkich użytkowników działek na przestrzeni czasu w jakim ogród istnieje. Zakładaliśmy nasze ogrody na nieużytkach, budując od podstaw całą infrastrukturę. Nikt nam nie dał nic wcześniej, a tym bardziej teraz. Te ogrody to nasze dzieła. Na gruntach marnej klasy powstały enklawy zieleni i produkcji roślinnej zaopatrzone w infrastrukturę techniczną i socjalną. Zabranie Nam prawa do działek i zgromadzonego majątku spowoduje wła¬śnie, że ustawa stanic się niekonstytucyjna. Sprawi, ze my działkowcy staniemy się obywatelami drugiej kategorii, gdyż pomimo, że ponosiliśmy i ponosimy koszty budo¬wy i utrzymania ogrodów nie będziemy mieli do nich prawa.
Również przyjęcie „standardów konstytucyjnych' przy pracy nad nową ustawą polegających na „wyraźnym założeniu istnienia wielości organizacji działkowców oraz ich równego traktowania zarówno w zakresie ewentualnych praw jak i obowiązków związanych z wykonywaniem ustawowych i statutowych zadań' spowoduje rozbicie a tym samym osłabienie naszego związku. Równe traktowanie podmiotów wystawi zie¬mie, które uprawiamy na zakusy silnych ekonomicznie organizacji gospodarczych, które tylko czekają na powstanie możliwości pozyskania taniej ziemi pod budownictwo. Rodzinne Ogrody Działkowe w tej konfrontacji nie będą miały żadnych szans.
Wyrażamy przekonanie, że nasze argumenty pozwolą Panu lepiej zrozumieć ra¬cje i potrzeby działkowców a w konsekwencji traktować nasze środowisko przez Sejm, jako podmiot, a nie przedmiot, z którego zdaniem nie trzeba się liczyć.
Nie jesteśmy prawnikami i być może niezbyt udolnie uzasadniamy nasze poglą¬dy. Mamy nadzieję, że rozważy Pan nasze uwagi i uwzględni je w czasie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym,

                                                             Z poważaniem:

                                                  Zarząd ROD „ 35-lecia ' w Żarach
 
Żary, dnia 1 marca 2011 r. 

 

PZD
ROD „Promyk”
Przylep


Marszałek Sejmu
Grzegorz Schetyna
Warszawa


Szanowny Panie Marszałku
Członkowie Polskiego Związku Działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Promyk' w Przylepie zgromadzeni na Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 27 marca 2011roku po zapoznaniu się z treścią wystąpienia Pana Marszałka do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, wyrażamy swoje zaniepokojenie I zdziwienie wynikające z jego treści.
We wnioskach końcowych swojego wystąpienia, zażądał Pan od Trybunału Konstytucyjnego, aby podczas rozpatrywania wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego uznał Ustawę o ROD za niezgodną z Konstytucją RP, pomimo iż z treści pisma nie wynika by było solidne uzasadnienie do wyciągania tak daleko idących wniosków.
W piśmie uznał Pan, że ma zastrzeżenia jedynie do 4 artykułów Ustawy (tj. art. 10, art. 17, art. 18, art. 24). My, działkowcy ROD „Promyk' w Przylepie nie zgadzamy się z Panem w tej kwestii i uznajemy, że Ustawa w całości spełnia standardy Konstytucyjne. Bulwersuje nas fakt, iż wspomniane artykuły maja dla całości Ustawy marginalne znaczenie, pomimo to najważniejszą konkluzją Pańskiego wystąpienia jest stwierdzenie, że po uchyleniu tych przepisów cały akt będzie miał charakter „kadłubowy' i zajdzie potrzeba prac legislacyjnych nad nowym rozwiązaniem prawnym.

Szanowny Panie Marszałku
Zwracamy się do Pana o wycofanie tego pisma z Trybunału Konstytucyjnego. Pańskie postępowanie Jest skierowane przeciw organizacji skupiającej 1 milion członków, która
dobrze służy i zabezpiecza interesy Działkowców i ich rodzin. Ustawa o ROD jest dla nas gwarancją istnienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce, jej brak spowoduje zahamowanie rozwoju lub całkowitą likwidację tak potrzebnej i pożytecznej dziedziny życia, spełniającej funkcje socjalne, wypoczynkowe i wychowawcze dla dużej części społeczeństwa.


Przew. Zebrania Sprawozdawczego
ROD „Promyk” w Przylepie 
Przew. Komisji
Uchwał i Wniosków

Przylep, dnia 27 marca 2011 r.

 

ROD 'Wiarus' w Wilkanowie

UCHWAŁA Nr 11/2011
Walnego zebrania sprawozdawczego członków ROD im.
w Wilkanowie z dnia 27.03.2011 r. w sprawie stanowiska  
Marszałka Sejmu RP o rodzinnych ogrodach działkowych.
 

Walne zebranie sprawozdawcze ROD im, Wiarus w Wilkanowie k/Zielonej Góry na podstawie § 82 pkt. 10 statutu PZD, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Marszałka wniesionego w imieniu Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu niezgodności z konstytucja RP zapisów artykułów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. podjęło poniższą uchwałę.
§ 1
My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiarus' w Wilkanowie k/Zielonej, Pana wniosek Panie Marszałku odbieramy jako świadomą i kolejną już próbę elit politycznych oraz nieuzasadnioną ingerencję w działalność naszego Związku a także pozbawienia nas na zawsze dotychczasowych praw jakie nam działkowcom, obecnie przysługują.
§ 2
Obecna ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest dobrym aktem prawnym, broni praw działkowców a została uchwalona przez najwyższy organ ustawodawczy w naszym kraju, czyli przez Sejm RP, w którym zasiadali posłowie o dużych autorytetach i nieprzeciętnej wiedzy prawniczej, znających jak mało kto postanowienia Konstytucji i teraz zaledwie po pięciu latach jej dobrego funkcjonowania ta ustawa nagle okazuje się niedobra i wymagająca całkowitej zmiany.
§ 3
Jest to dla nas działkowców niezrozumiałe, również dlatego, że proces ten, jeśli dojdzie do skutku może doprowadzić w najbliższej przyszłości do likwidacji Polskiego Związku Działkowców, organizacji w pełni demokratycznej, dobrze służącej całemu środowisku jednomilionowej rzeszy działkowców a w konsekwencji do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych.
§ 4
Zdajemy sobie sprawę, że dopuszczalna jest możliwość dokonania w tej ustawie jakichś niewielkich zmian, zgodnie z duchem czasu, ale nie możemy zrozumieć dlaczego ma być zmieniona cała ustawa a zostawiony tylko jej „kadłub', jest to nic innego jak manipulacja*
§ 5
Panie Marszałku, zwracamy się do Pana o szczególną ostrożność w podjęciu ostatecznej decyzji i jej przeanalizowanie, bo jako obywatele demokratycznego państwa posiadamy takie prawo i będziemy bronić tego co dobrze służy wszystkim działkowcom.
§ 6
Odpis powyższej uchwały, jako stanowisko członków ogrodu, Zarząd ogrodu kieruje do Marszałka Sejmu RP poprzez Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze.
 

                  Przewodniczący Komisji                  
Uchwał i Wniosków

Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Zielona Góra dnia 27.03.201 1 r.

 

Michał Leończuk 
Łomża


Marszałek Sejmu RP
Pan Grzegorz Schetyna

Zapoznałem się ze stanowiskiem Pana Marszałka Sejmu z dnia 08.12.2010 r. w sprawie wniosku Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego stwierdzenia niezgodności ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Ze zdumieniem, wielkim smutkiem i niezadowoleniem przyjąłem fakt, że poparł Pan stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o uznanie jako niekonstytucyjne art. 10, 17, 18, 24 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2008r. Stanowisko Marszałka Sejmu jest bardzo krzywdzące jedną z najuboższych warstw społeczeństwa polskiego jakimi są emeryci i renciści - działkowcy. Bo % działkowców stanowi właśnie tą warstwę.

Z uzasadnienia stanowiska do Trybunału wynika jednoznacznie, że Marszałek jest świadom, że kwestionowane przepisy rzeczonej ustawy (art. 10, 17, 18, 24) stanowią osnowę tego aktu prawnego. Brak ich czyni, że będzie to akt „kadłubowy'. Ja i moje środowisko działkowców odbieramy to jako działanie polityczne skierowane przeciwko działkowcom, ogrodom i związkowi zrzeszającemu działkowców. Ma na celu pozbawienie działkowców konstytucyjnego prawa ochrony własności, majątku, narusza to również zasadę równego traktowania obywateli.

Bulwersuje mnie i środowisko działkowców fakt, że Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentować będą posłowie PiS - ugrupowania, które od lat prowadzi swoista wojnę z Polskim Związkiem Działkowców i działkowcami. Szczególnie poseł Andrzej Dera jest „wybitnie zasłużonym' bojownikiem w walce z działkowcami. Wyznaczenie go do roli obrony tej ustawy jest podobne do wyznaczenia wilka do pilnowania stada owiec. Poseł Andrzej Dera prezentował wielokrotnie wysoce nieobiektywne Stanowisko wobec ustawy o Rodzinnych ogrodach Działkowych, Polskiego Związku Działkowców i działkowców.
A dlaczego np. na miejsce posła A. Dery nie może być poseł E. kłopotek z PSL- u? Ja osobiście proszę E. Kłopotka o zaangażowanie się w tej sprawie.
Panie Marszałku ja nie chcę tu prezentować się jako absolutny elektorat Pańskiego ugrupowania, ale na pewno my działkowcy będziemy działać na rzecz tych, którzy nas wspierają w walce o godny byt działkowców.

Z pozwaniem i szacunkiem,
Michał Leończuk

Łomża, dnia 16 marca 2011 r.

 

Kolegium Prezesów ROD miasta i gminy Tczew

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa 
 

Kolegium Prezesów Ogrodów Działkowych miasta i gminy Tczew na spotkaniu w Urzędzie Miasta z Panem Prezydentem Mirosławem Pobłockim i Prezesem Okręgowego Zarządu Panem Czesławem Smoczyńskim.
W obronie Działkowców, Ogrodów, Związku oraz Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005roku.
Społecznie wykonujący swoje statutowe obowiązki członkowie Kolegium Prezesów Miasta Tczewa obradujący w dniu 9.03.20lir posiadając statutowe upoważnienia do reprezentowania ponad 4 tysięcy członków Związku użytkujących działki w 12-stu Ogrodach Działkowych Miasta Tczewa, przedstawiamy swoje stanowisko w sprawie wystąpienia byłego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie kwestionowania konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005roku.
Z wielkim niepokojem przyjęliśmy treści Stanowiska Pana Marszałka z dnia 8 grudnia 2010roku skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zaskarżenia całej Ustawy o R.O.D z 2005 roku.
Zawarte w nim m.in. kwestie przeciwdziałaniu monopolistycznej pozycji naszego Polskiego Związku Działkowców nie znajdują się w Opinii Sejmowej Komisji Ustawodawczej. W części III - uwagi końcowe, gdzie Pan Marszałek w imieniu Sejmu RP stwierdza, że: „Przychylenie się przez Trybunał Konstytucyjny do argumentacji przedstawionej w niniejszym piśmie i dokonanie jedynie częściowej derogacji zaskarżonej ustawy doprowadzi do zniesienia uprzywilejowania PZ.D w stosunku do innych organizacji zrzeszających działkowców, w zakresie dostępu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a także pozwali usunąć z systemu prawa przepisy tej ustawy naruszające prawo własności zarówno podmiotów publicznoprawnych, jak i osób trzecich, których istnieją rodzinne ogrody działkowe' i dalej .Po ewentualnym stwierdzeniu niekonstytucyjności część zaskarżonych przepisów ustawy będzie obowiązywać w postaci ukształtowanej wyrokiem Trybunału aż do czasu dokonania przez ustawodawcę wyboru nowej koncepcji unormowania problematyki tworzenia i użytkowania ogrodów działkowych.' Działkowcy naszego rejony te sformułowania odbierają jako zachętę dla Trybunału Konstytucyjnego, by uznał część przepisów naszą Ustawy za niezgodne z Konstytucją RP po to, by wreszcie doprowadzić do unicestwienia naszego obywatelskiego ruchu ogrodnictwa działkowego, takie z formułowania są także jawną zapowiedzią przyszłych zmian legislacyjnych.
Wyrażamy przekonanie, że jest jeszcze czas by to naprawić bowiem dotykają one bezpośrednio milion członków naszego Związku.
Inicjatywa Pana Lecha Gardockiego w nieuzasadniony sposób ingeruje w prawa i obowiązki prawie milionowej rzeszy użytkowników działek dobrowolnie zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. Działkowcy naszego regionu Tczewa wiedzą, że zaskarżenie przepisów ustawy zmierza wprost do uchylenia naszych praw na zawsze i nieodwracalnie.
Warto sobie przypomnieć, że jedną z genez powstania polskiej i europejskiej idei ogrodów działkowych była chęć udzielania pomocy warstwom społeczeństwa o niskich dochodach, najuboższym członkom lokalnych społeczności.

/ 11 podpisów/

Tczew, dnia 9 marca 2011 r.

 

Działkowicz z Ząbkowic Śląskich
woj. dolnośląskie
ROD „Wypoczynek'


Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


Jestem działkowcem przeszło 40 lat na Dolnym Śląsku. Od momentu założenia Ogrodu w latach 60-tych pracuję także społecznie w strukturze Związku. Piszę w imieniu swoim i kolegów działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wypoczynek' w Ząbkowicach Śląskich.
Nasz Ogród, jak i pozostałe trzy Ogrody w Ząbkowicach Śląskich zrzeszające 1 600 członków, funkcjonują na podstawie dobrej i sprawdzonej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Dzięki tej Ustawie sami zagospodarowaliśmy - tworząc Ogrody - tereny dotychczas nieużytkowane.
Ustawa nasza nie jest wyrazem ułomności prawnej, ponieważ sprawdziła się w praktyce.
Ostatnio jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją i stwierdzeniami w mediach a także sugestiami Pana Marszałka, że Ustawa o ROD jest w części niezgodna z Konstytucją R.P. i należałoby ją udoskonalić, aby stworzyć nowy ład tworzenia ogrodów działkowych.
Przyjęliśmy z wielkim niepokojem dotychczasowe działania pod aprobatę polityków PIS-u - wniosek Rzecznika Rządu do Trybunału Konstytucyjnego, stanowisko Nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, nierzetelny raport NIK-u, powstanie Stowarzyszeń pseudo-działkowców na gruntach PZD.
Panie Marszałku, gdy Pan zaakceptuje takie działania i zajmuje stanowisko uchwalenia nowych przepisów o tworzeniu ogrodów działkowych, staje się Pan wyrazicielem „burzenia' istniejącego porządku od przeszło 100 lat w ruchu działkowym w Polsce. Taki stan doprowadzi do rozpadu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w naszym kraju.
Nie zgadzamy się z takimi sugestiami Pana Marszałka. Prosimy o zmianę swego zdania i nie wnioskowanie w imieniu Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego uchylenia dotychczasowej Ustawy z roku 2005. Prosimy równocześnie o wycofanie osoby posła Andrzeja Dery (PIS) z delegacji Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ poseł ten reprezentujący PIS był autorem wcześniejszego projektu nowej Ustawy PIS-u, atakującej Polski Związek Działkowy a w rezultacie nas działkowców w całym kraju.
Wierzymy, że Pan i Pana Klub Poselski (PO) nie dopuścicie do zniszczenia Ogrodów Działkowych i działkowców w ruchu działkowym w Polsce.

 

W imieniu działkowców z poważaniem:
Krajowy Instruktor Społecznej Służby Instruktorskiej PZD

dr inż. Tadeusz Steblik

Ząbkowice Śląskie, dnia 8 marca 2011 r.

 

ROD im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Łasinie

STANOWISKO

Uczestników   Walnego   Zebrania   Sprawozdawczego  ROD im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Łasinie w sprawie wystąpienia Marszałka Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego

Szanowny Panie Marszałku!
Wystąpił Pan do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją szeregu zapisów ustawy o rodzinnych ogrodów działkowych. Naszym zdaniem stanowisko to nie zawiera jednoznacznej postawy Pana Marszałka. Co prawda wnioskuje Pan o umorzenie postępowania w kwestii zaskarżenia całej ustawy o ROD, ale jednocześnie zakwestionował konstytucyjność czterech jej artykułów. Stwierdzamy kategorycznie, że ich ewentualne usunięcie w ostatecznym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego (co jednoznacznie sugeruje Pan Marszałek) spowoduje pozbawienie działkowców i Polskiego Związku Działkowców, i to bezpowrotnie gwarancji, które zabezpieczają podstawy bytu użytkowników działek. I tu tkwi sedno sprawy.
Szanowny Panie Marszałku! Sugeruje Pan wprost: Ustawa z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych wymaga zmian, a nawet winna być wymieniona na nową. Za poparciem wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego co do konstytucyjności czterech artykułów tejże ustawy kryje się cała prawda o stosunku Pana Marszałka do ruchu działkowego w obecnym kształcie organizacyjnym i w tym kontekście roli Polskiego Związku Działkowców. Odżywa między innymi sprawa rzekomego monopolu Polskiego Związku Działkowców. Naszym zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, by działały inne organizacje działkowców. Ale wyłącznie na zasadach zakładania ogrodów na nowych terenach.
Tylko my wiemy ile wysiłku, ile potu wylali i ile nakładów ponieśli nasi poprzednicy, a także aktualni użytkownicy działek, by nieużytki, gruzowiska i bagna przekształcić w dzisiejsze oazy zieleni. Niech ci, którym nie odpowiada zorganizowana w Polskim Związku Działkowców forma ruchu działkowego się przekonają, jak buduje się ogród od podstaw.
Szanowny Panie Marszałku! Niech Pana stosunek do nas, działkowców uwzględnia poszanowania praw nabytych, a także był zgodny z zasadami współżycia społecznego. Przykro nam, ale w dzisiejszej rzeczywistości odczuwamy zagrożenie o naszą przyszłość, o nasz byt działkowy, o nasz Polski Związek Działkowców.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków 

Przewodniczący
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 

OZ Toruńsko – Włocławski

Marszałek Sejmu RP
Pan Grzegorz Schetyna
Warszawa


Szanowny Panie Marszałku
W wystąpieniu do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego zajął Pan stanowisko prawne w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że uznał Pan bezzasadność wniosku w zakresie zaskarżenia całej ustawy o ROD i postuluje umorzenie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w tej sprawie. Z niepokojem jednak przyjęliśmy wywody Pana Marszałka, że artykuły 10,17,18 i 24 są niekonstytucyjne i powinny być uchylone. Jesteśmy zdziwieni taką postawą zwłaszcza, że Klub Parlamentarny Pana Marszałka w dniu 16 lipca 2009 r. wystąpił w obronie ustawy o ROD odrzucając projekt ustawy o ogródkach działkowych posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Ponadto z ust. wielu ważnych osobistości Platformy Obywatelskiej słyszeliśmy argumenty, że ustawa o ROD dobrze służy działkowcom i nie ma potrzeby jej zmieniać oraz takie kroki nie będą podejmowane. Skąd nagle zmiana wcześniejszego stanowiska.
Jesteśmy pewni, że zaskarżenie ustawy o ROD przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie było oparte na żadnych przesłankach racjonalnych. Ustawa zapewnia zorganizowaną wzorową działalność ruchu ogrodnictwa działkowego, zabezpiecza interesy rodzin działkowych i jest przyjazna dla rozwoju lokalnych samorządności. Nie znamy przypadku, aby w związku z kwestionowanymi artykułami powstało utrudnienie bądź opóźnienie realizacji inwestycji związanej z celami gospodarczymi czy społecznymi. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zaskarżając ustawę o ROD kierował się wyłącznie racjami politycznymi. Przed zakończeniem kadencji chciał sprawić „prezent”  bliskiej mu opcji i dokonać dzieła zniszczenia tego, co nie udało się tej opcji - zniszczenia ruchu ogrodnictwa działkowego.
Zdumiewa nas również założenie, że w razie uchylenia czterech powyższych artykułów ustawa będzie miała charakter kadłubowy i zajdzie konieczność jej zmiany. Nie zgadzamy się z takim stanowiskiem. Ustawa mimo takiego okaleczenia może nadal funkcjonować gwarantując prawa działkowców i w takiej formie działkowcy będą jej bronić.
Zwracamy się do Pana Marszałka o zmianę sposobu postrzegania spraw ogrodnictwa działkowego.

Z poważaniem
Członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego

/ 28 podpisów/

Toruń, dnia 10 marca 2011 r.

ROD „Paluch Miejski”
Warszawa


Pan Marszałek
Grzegorz Schetyna
Warszawa

STANOWISKO
Działkowców warszawskiego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Polskiego Związku Działkowców „Paluch Miejski' z dnia 19 marca 2011 roku
w sprawie wystąpienia Marszałka Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego

Szanowny Panie Marszałku!
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Marszalka skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżenia ustawy o Rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcy ROD „Paluch Miejski' w Warszawie, bardzo krytycznie oceniają Pańskie poglądy wyrażone we wspomnianym stanowisku.
Bardzo dziwi Nas treść tego wystąpienia, a zwłaszcza zamieszczone „uwagi końcowe, z których wynika, iż to Sejm RP uznał, że uchwalona przed niespełna sześcioma laty ustawa nie spełnia standardów konstytucyjnych. Pytamy! Kiedy posłowie zajęli takie stanowisko? Nie znamy żadnego takiego dokumentu w tej sprawie!
Dziwi Nas to tym bardziej, że to przecież obecny Sejm w 2009 roku już w pierwszym czytaniu odrzucił projekt ustawy PiS zmierzający w praktyce do likwidacji Naszej milionowej organizacji, jej struktur i nacjonalizacji majątku działkowców.
Ta decyzja była potwierdzeniem potrzeby obowiązywania ustawy w jej obecnym kształcie, gdyż znakomicie wypełnia ona i tworzy porządek prawny w tej dziedzinie.
Również na pierwszym Kongresie PZD w 2009 roku licznie zgromadzeni reprezentanci wszystkich ugrupowań politycznych (poza PiS-em), w tym i przedstawiciele Pańskiego ugrupowania, szeroko poparli obowiązującą ustawę i wprowadzone nią uregulowania prawne.
Przecież niespełna tydzień przed opublikowaniem Pańskiego wystąpienia, najważniejszy organ opiniodawczy Sejmu - Komisja Ustawodawcza uznała, iż wniosek byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego może być ewentualnie zasadny jedynie tylko do trzech artykułów ustawy (art. 10, art. 18 oraz art. 24).Dlatego nie rozumiemy, dlaczego Pan Marszałek stając w obronie większości zapisów ustawy o Rodzinnych ogrodach działkowych, poparł jednocześnie zakwestionowanie czterech jej zapisów, a we wniosku końcowym wręcz stwierdził, że nasza Ustawa nabierze charakteru „kadłubowej' i w związku z tym będzie wymagała całkowitej przebudowy a nawet uchylenia. Jest to dla Nas niezrozumiałe. Co się stało od 2009 roku, że Pan i Pańscy klubowi koledzy tak diametralnie zmieniliście pogląd na sprawę ogrodnictwa działkowego w Polsce? 
Co wpłynęło na tą zmianę? Czy lobby deweloperskie, które chętnie by „za grosze' przejęło grunty użytkowane przez Ogrody? Czy lobby byłych właścicieli, którym władze komunistyczne odebrały ich własność, którzy jednak już w ubiegłych latach zostali w różnym stopniu zaspokojeni?
Dlaczego w swoim wystąpieniu całkowicie pominął Pan konieczność ochrony praw majątkowych działkowców i PZD, konstytucyjnej gwarancji równego traktowania przez prawo, zasady poszanowania praw nabytych i zasad współżycia społecznego?
Rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej służącymi ogółowi społeczeństwa i służą dobrze. Dowodem tego jest ogromna liczba obywateli z nich korzystająca. Wraz z rodzinami stanowimy prawie czteromilionową społeczność działkową.
Czy Pana zdaniem, stawianie na pierwszym miejscu prawa własności Skarbu Państwa i samorządów oraz roszczeń byłych właścicieli przy jednoczesnym całkowitym lekceważeniu praw działkowców i naszego Związku, jest sprawiedliwym? Prawo ma przecież dobrze służyć obywatelom - wszystkim, bez wyjątku i tym bogatym i tym biednym.
Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych bardzo dobrze zabezpiecza interesy działkowców, jest gwarantem dalszego istnienia i jedności ogrodnictwa działkowego w Polsce. Powstała na bazie doświadczeń z ponad 110-cio letniej działalności ogrodów działkowych na ziemiach polskich.
Uchylenie ustawy o Rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku, doprowadzi do zniszczenia ruchu ogrodnictwa działkowego i totalnej likwidacji ogrodów działkowych w Polsce.
Czy poprzez wyznaczenie do reprezentowania stanowiska Sejmu RP w Trybunale Konstytucyjnym, zawziętego wroga działkowców - Posła Dery, chce się Pan wpisać w tę niechlubną kampanię przeciwko polskim działkowcom i Polskiemu Związkowi Działkowców, prowadzoną przez wrogie Nam i Pańskiej partii ugrupowanie?


Z poważaniem
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Paluch Miejski' w Warszawie
/266 podpisów/

Warszawa, dnia 19 marca 2011 roku.

 

ROD „Szarotka”
Gliwice

Szanowny Pan

Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu


Szanowny Panie Marszałku!
Działkowcy z ROD „Szarotka' w Gliwicach zwracają się do Pana z gorącą prośbą o weryfikację stanowiska, które zajął Pan w swoim wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Nasz ogród istnieje od kilkudziesięciu lat. Wspólnym wysiłkiem przekształciliśmy nieużytki położone w sąsiedztwie zlikwidowanej już kopalni „Gliwice' w kwitnącą oazę zieleni. Nie chcemy, aby doszło do takich zmian w obowiązującym prawie, które spowodują utrudnienia w dalszym funkcjonowaniu ogrodów działkowych. Prosimy o uwzględnienie faktu, że ogrody działkowe to nie tylko atrakcyjne tereny, ale również ludzie, którzy te skrawki ziemi uprawiają, z pożytkiem dla nas wszystkich.

Z wyrazami szacunku!
Działkowcy ROD „Szarotka”

Gliwice, dnia 13 marca 2011 r.

 

Delegaci ROD XX- lecia w Słupsku

STANOWISKO
Konferencji Delegatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego XX- lecia w Słupsku w sprawie stanowiska Marszałka Sejmu dot: wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów
ustawy o ROD.


Delegaci Rodzinnego Ogrodu Działkowego XX- lecia zebrani w dniu 26 marca 2011r. po raz kolejny są zmuszeni do tego ,aby zabrać głos w imieniu 1450 działkowców w obronie ustawy o ROD .Działkowcy to społeczność w różnym przedziale wiekowym o różnym światopoglądzie, jedno co nas łączy to miłość do ogrodów. Uchylając art. 10 ustawy o ROD, który dziś umożliwia bezpłatne przekazywanie gruntów publicznych pod ogrody ,zamyka się takie możliwości pozyskania terenów dla przyszłych pokoleń działkowców .Pan Marszałek sugeruje ,aby ogrody funkcjonowały na zasadach rynkowych ,czy wszystkich Polaków będzie na to stać? W bogatych krajach Unii Europejskiej funkcjonują podobne zasady organizacji ogrodów i bezpłatnego przekazywania terenów pod ogrody działkowe. Zniesienie pozostałych trzech artykułów naszej ustawy też narusza w znaczny sposób interes działkowców .Czy polscy działkowcy komuś szkodzą, że od ponad 20 lat prowadzi się z nimi ciągłą walkę ? Czy Pan Marszałek stoi po stronie tych, którzy na likwidacji ogrodów w Polsce zrobią niezły interes.
Szanowni Politycy pamiętajcie o tym ,że działka jest nieocenionym źródłem świeżej i zdrowej żywności. Nie tylko daje dużo radości i satysfakcji, ale również sprzyja umacnianiu więzi rodzinnych i sąsiedzkich .

Przew. Komisji Uchwał i Wniosków
Przew. Konferencji Delegatów 


Słupsk,  dnia 26 marca 2011 r.

 

Rod im. 1000 lecia Polski
Wronki

Marszałek Sejmu RP
Grzegorz Schetyna
Warszawa


Szanowny Panie Marszałku !


Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 1000 lecia Państwa Polskiego we Wronkach po zapoznaniu się podczas walnego zebrania sprawozdawczego naszego ogrodu w dniu 26 marca 2011 roku z Pana pismem z 8 grudnia 2010 roku które skierował Pan do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dwóch wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego całą nasza ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku, stwierdzamy, że głównym celem obu pism jest likwidacja naszych działek, ogrodów działkowych i Związku.

Nie zgadzamy się z tymi wnioskami, gdyż po wprowadzeniu ich w życie stracimy nasze prawo do działki, zostaniemy wywłaszczeni z naszej własności czyli pozbawieni zostaniemy wszystkiego co pobudowaliśmy i posadziliśmy na swoich działkach.
Obowiązująca ustawa posiada zapisy, które gwarantują nam spokojne gospodarowanie na naszych działkach i przez 5 lat jej funkcjonowania dobrze sprawdza się w funkcjonowaniu ogrodów,

List ten przesyłamy do wiadomości;
-Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
-Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
-Parlamentarzystów ziemi pilskiej,
-oraz do Prezesa Związku Warszawie.
 

Przewodniczący Walnego Zebrania

Prezes ROD

Wronki, dnia 26 marca 2011 r.

 

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy
im. Borek - Wronki

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa


Szanowny Panie Marszałku !

Działkowcy biorący udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Borek we Wronkach po zapoznaniu się z działaniami Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który w 2010 roku skierował wnioski do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku oraz pismem Pana Marszałka z 8 grudnia 2010 roku w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego oraz do Posła Stanisława Steca z naszego okręgu wyborczego z dnia 23 marca 2011 roku stwierdzają, że:
swymi działaniami chcecie Panowie zmienić naszą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych,
-doprowadzicie do rozbicia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, które liczy ponad 110 lat,
-do pozbawienia nas działkowców naszej własności czyli tego majątku, który posiadamy na naszych działkach i na naszym ogrodzie. Prawa te gwarantuje nam Konstytucja naszego Państwa a zarówno Pan Marszałek jak i Prezes Sądu Najwyższego powołując się na naszą Konstytucję stwierdzacie, że ustawę trzeba zmienić bo jest niezgodna z Konstytucją.

Pytamy więc się Pana Marszałka o co właściwie chodzi !
W naszej ocenie - działkowców, skromnych ludzi głównie emerytów i rencistów szukacie Państwo pilnie dochodów do budżetu Państwa, więc uważacie, że najprościej zmienić naszą ustawę, nas działkowców wywłaszczyć z naszych działek a grunty sprzedać na cele komercyjne.
Na takie działanie nie wyrażamy zgody. Nasze działki to jedyny majątek jaki się dorobiliśmy .Nie zgadzamy się na taki scenariusz jaki nam chcecie zgotować.
To już przerabiano w naszym Państwie z rolnikami z Państwowych Gospodarstw Rolnych. Nikt ich nie broni, z nami będzie tak samo, bo zmieniając ustawę pozbawicie nas Związku, który nas broni i nie pozwala na bezmyślne likwidacje naszych ogrodów.

Nasz list przesyłamy do wiadomości:
-Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
-Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
-Przewodniczących wszystkich Klubów Poselskich, -Parlamentarzystów ziemi pilskiej
-do Prezesa Polskiego Związku Działkowców.

W imieniu działkowców,
Przew. Walnego Zebrania
Prezes ROD

Wronki, dnia 26 marca 2011 r.

OZ w Koszalinie


Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


My:
Zebrani na rejonowych szkoleniach Społeczni Instruktorzy Ogrodnictwa Polskiego Związku Działkowców Okręgu Koszalińskiego zwracamy się po raz następny (następny bo który policzyć trudno) z prośbą do Pana Marszałka o przemyślenie swego stanowiska w sprawie zmiany obowiązującej dobrej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Grupa nasza zbierając się dwa razy w roku część czasu , który mogła by poświęcić na samokształcenie po to by korzystając z otrzymanych zasobów wiedzy na szkoleniu mogła przekazać ją pozostałym członkom ogrodu, musi go poświęcić na omówienie aktualnej sytuacji w Związku; bo albo grupa 17 posłów chce zrobić zamach na istotę naszego działania, a to Pan Poseł Dera, a to zaś I Prezes Sądu Najwyższego i to tak od bez mała 20 lat, co rusz to ktoś chce nam zabrać to co stanowiło i stanowi istotę zainteresowania od 115 lat naszych dziadów, ojców i nas.
Czy nie ma w naszej ojczyźnie grupy „sprawiedliwych', którzy nie bacząc na lobby deweloperów ostrzących pazury na teren zajęty przez ogrody, potrafiło rozważyć argumenty stron i to z jednej zainteresowanych zabraniem a z drugiej strony nas działkowców reprezentowanych przez Krajową Radę PZD sprawnie i skutecznie administrującą i zarządzającą milionem polskich rodzin grzebiących w ziemi ojców.
Pan Panie Marszałku znany ze swoich wystąpień i opinii nawet Pana oponentów jawi się nam jako rzeczowy i wyważony polityk dlatego uważamy Pana jako tego, który powie „wreszcie dajcie spokój działkowcom' a nas uczyni szczęśliwymi.

W załączeniu trzy listy z podpisami
/112 podpisów/

Do wiadomości
Polski Związek Działkowców
Krajowa Rada Warszawa

Wrocław, dnia 22 marca 2011 r.

 

Prezesi ROD okręgu częstochowskiego

 

STANOWISKO
PREZESÓW RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH OKRĘGU
CZĘSTOCHOWSKIEGO Z NARADY W DNIU 23.03.2011 ROKU


W sprawie opinii Marszałka Sejmu RP dotyczącej wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zaskarżenia niektórych artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych


Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu częstochowskiego obecni na naradzie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Marszałka Sejmu RP dotyczącym wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego niektórych zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 08 lipca 2003 roku wyrażają swoją dezaprobatę dla tych poglądów.
Mimo zakwestionowania przez Marszałka Sejmu RP jedynie czterech artykułów naszej ustawy spośród trzynastu kwestionowanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego mogłoby się wydawać , że jest to działanie na rzecz działkowców . Jednak dogłębna analiza zaskarżenia tych czterech artykułów zmusza do wniosków zgoła odmiennych . Sam Marszałek Sejmu we wnioskach końcowych podnosi , że pozostawienie ustawy w tym kształcie spowoduje konieczność jej zmiany gdyż wg niego będzie ona miała jedynie charakter czysto kadłubowy . Naszym zdaniem uchylenie z ustawy zapisów art. 10 , 17 ust.2 , 18 i 24 spowoduje konieczność podjęcia prac nad nową ustawą , a uchylone przywileje na zawsze zostaną przez działkowców  i Związek utracone .
Rodzinne ogrody działkowe jako urządzenia użyteczności publicznej służą zaspokojeniu potrzeb wypoczynkowych , rekreacyjnych i socjalnych lokalnej społeczności poprzez powszechny do nich dostęp . W tym celu ustawodawca działając na rzecz społeczności lokalnej utworzył mocą ustawy specyficzną kategorię ogrodów - rodzinne ogrody działkowe i Polski Związek Działkowców oraz samorząd działkowy , którzy realizują wyznaczone cele i funkcje publiczne dla najuboższej części społeczeństwa o znaczeniu ogólnospołecznym . Z tego względu ogrody zakładane są na gruntach stanowiących własność skarbu państwa tzn. publicznych.
Zdaniem Prezesów obecnych na naradzie argumentacja Marszałka Sejmu opiera się na nierealnych założeniach, które są oderwane od przyjętych realiów funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych . Marszałek Sejmu sugeruje , że przyjęcie jego argumentów przez Trybunał Konstytucyjny spowoduje konieczność nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych , przyjęcia nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych lub rezygnację z odrębnej ustawy na rzecz uregulowania spraw ogrodnictwa działkowego w obecnie obowiązującym prawie o stowarzyszeniach oraz ustawie o gospodarce gruntami. Przyjęcie takiej logiki w postępowaniu w stosunku do miliona polskich rodzin jest naszym zdaniem łamaniem zasad konstytucji i praw człowieka w niej zagwarantowanych .
Naszym zdaniem ogólnopolska organizacja zrzeszająca polskich działkowców skutecznie broni od ponad 20 lat praw działkowców i związku zagwarantowanych ustawą z dnia 8 lipca 2003 roku jest zbyt silnym przeciwnikiem dla władzy i dlatego są podejmowane na szczeblu rządowym prace nad osłabieniem tego liczącego się partnera społecznego jakim jest Polski Związek Działkowców . Zgromadzeni Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu częstochowskiego uznają , że wniosek Marszałka Sejmu RP jest swoistym politycznym manifestem wobec polskich działkowców.

W imieniu uczestników narady
Prezes OZ 
Andrzej Wosik
 

Częstochowa 23.03.2011.

ROD „Zdrowie”
Kamienna Góra

Grzegorz Schetyna 
Marszałek Sejmu RP

My działkowcy z ROD „Zdrowie' w Kamiennej Górze, uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 19 marca 2011r. krytyczne oceniamy stanowisko, jakie Pan zawarł w „uwagach końcowych' do Trybunału Konstytucyjnego. Nie krytykujemy Pana za inne stanowisko niż uważają działkowcy co do 4 przepisów ustawy o PZD. Ewentualne ich uznanie przez Trybunał Konstytucyjny za nie zgodne z Konstytucją RP i zastąpienie nowymi, nie budzącymi żadnych wątpliwości przepisami. Bulwersuje nas to, że Pan będąc Marszałkiem Sejmu RP sam przesądza by obecna ustawa o PZD (nasza dobra ustawa) została wyrzucona i zastąpiona niżej nieokreśloną nową ustawą lub pozostawiono działkowców bez jakiejkolwiek ustawy. Taki stan rzeczy pozbawi nas działkowców, a jednocześnie najbiedniejszą grupę społeczną, wcześniej nabytych praw - gwarantowanych Konstytucją.
Panie Marszałku takie rozwiązanie to nic innego, jak zabranie rencistom i emerytom spokojnej pracy na działkach lub zabranie ich działek bez odszkodowań, jak również likwidacja ogrodnictwa działkowego. W Europie istnieje ruch ogrodnictwa działkowego i to nie społeczny, lecz wspierany przez Państwo.
Panie Marszałku jeszcze jedno pytanie: czy zdaje Pan sobie sprawę, iż swoim stanowiskiem do Trybunału Konstytucyjnego oraz tym, że wyznaczył dwóch posłów z PIS, a w szczególności Pana Andrzeja Derę, który dał się poznać jako przeciwnik ustawy o rodzinnych ogrodach  działkowych z dnia 8 lipca 2005r., wpisuje się we wcześniejsze działania klubu poselskiego PIS?
My działkowcy z części Dolnego Śląska zwracamy się o ponowne przeanalizowanie i skorygowanie swoich uwag końcowych przekazanych wcześniej Trybunałowi Konstytucyjnemu.

Podpisało 57 osób

 

Kamienna Góra, dnia 19 marca 2011 r.

Stanowisko

zebrania sprawozdawczego ROD „Jutrzenka”

w Boguszowie Gorcach

w sprawie stanowiska Marszałka Sejmu RP oraz

wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP

zapisów Ustawy o ROD

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Jutrzenka' w Boguszowie Gorcach zgromadzeni na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 26 marca 2011 roku, po zapoznaniu się i analizie wymienionego stanowiska Marszalka Sejmu RP - Pana Grzegorza Schetyny wyrażają opinię że stanowisko Marszałka jest niesprawiedliwe z punktu widzenia interesu działkowców a realizacja proponowanych zmian w Ustawie spowoduje w skutkach likwidację ogrodnictwa działkowego.

Należy stwierdzić fakt, iż opłaty związane z użytkowaniem działki wzrosną kilkunastokrotnie, bowiem działkowców nie będą chroniły żadne przepisy zwalniające z podatków i opłat lokalnych.

Działkowców naszego ogrodu bulwersuje, że zmierza się, aby na gruntach, które są w użytkowaniu wieczystym PZD mogły funkcjonować inne, odrębne od PZD podmioty, takie jak rozmaite stowarzyszenia, wspólnoty, itp. Oznacza to, że władza publiczna dąży do ograniczenia, a nawet pozbawienia Polskiego Związku Działkowców jego samorządności i samodzielności.

Doprowadziłoby to w krótkim czasie do likwidacji PZD i podporządkowania ogrodów gminom, przeciwko czemu protestujemy.

Żądamy pozostawienia administrowania ogrodami i gospodarowania na działkach, tak jak to jest obecnie.

Podkreślić należy, że całe środowisko działkowców wyraziło poparcie dla obecnie obowiązującej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, poprzez złożenie 620 tysięcy podpisów na listach poparcia.

Mając powyższe na względzie działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jutrzenka' w Boguszowie Gorcach odrzucają wymienione stanowisko Marszałka Sejmu RP, jako krzywdzące działkowców.

                                                               Podpisały 32 osoby

ROD 'Lech' w Oldrzykowicach

                                   P R O T E S T


Panie Marszałku RP!


Działkowcy rodzinnego ogrodu działkowego „Lech' w Oldrzychowicach zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu marca 2011r. protestują przeciwko proponowanym zmianom ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych zamieszczonym w „uwagach końcowych' Pana Stanowiska skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dot. zaskarżenia powyższej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
W/w zmiany doprowadzą do likwidacji ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców. Działania najważniejszych organów państwowych, w tym kontrola NIK przeprowadzona w wybranych gminach dot. zapewnienia warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych stworzyły nierealne podłoże dla wniosków zamieszczonych w „uwagach końcowych'. Celem powyższych działań jest otwarcie możliwości przejęcia terenów ogrodów i dysponowania nimi przeznaczając je na cele komercyjne.

                                                                 Podpisało 26 osób

29 marca 2011 r.

 

ROD ŚFUP

                                                                           Marszałek Sejmu RP
                                                                      Pan Grzegorz Schetyna


Działkowców ROD ŚFUP w Świdnicy na Walnym zebraniu Sprawozdawczym w dniu 25.03. 2011 r. zaniepokojeni informacjami, że Pan Marszałek Sejmu wystosował pismo do TK w którym podważa w całości Ustawę o PZD z lipca 2005 r, Niniejszym oświadczamy że: jesteśmy mieszkańcami m. Świdnicy, na terenach tak zwanych „odzyskanych”. Zastaliśmy Ogrody Działkowe poniemieckie, dobrze urządzone i zagospodarowane. Zostały też stworzone nowe Ogrody na potrzeby mieszkańców. Przypominamy PO, że PiS wniósł Projekt Ustawy likwidujący PZD w poprzedniej kadencji, promotorem był P. Dera. W wyborach działkowcy gremialnie głosowali za PO, aby odsunąć od władzy PiS. Stąd P. Dera nie może być dalej przedstawicielem Sejmu w obronie Ustawy PZD przed TK (to ironia losu!) Działkowcy ROD w Świdnicy, zwracają się z Apelem Do P. Marszałka Sejmu, do władzy sądowniczej i ustawodawczej, niech Państwo nie niszczą tego co dobre. Prosimy o pozostawienie naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w dotychczasowym brzmieniu. Ustawa ta w pełni sprawdziła się w życiu. Jest dobra i zgodna z oczekiwaniem działkowców. Gwarantuje wolność zrzeszania się każdemu, kto chce uczestniczyć w życiu działkowym i nie godzimy się na ograniczanie samorządności i samodzielności.
Wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego, w postępowaniu wybiórczym prawa, po raz pierwszy w historii podważa prawo do własności działkowca, do urządzeń i nasadzeń na działce, do rozwoju ogrodów działkowych.
Nie godzimy się na to, aby władza Ustawodawcza traktowała ludzi niezamożnych, emerytów
rencistów, bezrobotnych, młode rodziny, którzy własnymi rękami i na własny koszt wytworzyli skromny dobytek, którzy na własny kosz! utrzymują tysiące hektarów terenów zielonych, dla których działka jest terenem rehabilitacji w podeszłym wieku, a władza nam jej nie zapewnia, bo działka jest motorem naszego życia, odpoczynku i rekreacji, jak nic nie znaczący element społeczności. Nie wyciągamy ręki o pomoc i jałmużnę do Rządu, ale ta pomoc w utrzymaniu ROD, należy się nam od państwa, za naszą długoletnią pracę dla kraju. Podkreślamy dobitnie, że prawo i jego instytucje mają służyć społeczeństwu i każdemu obywatelowi, a nie biznesmenom i „mamonie”.
Działkowcy ROD ŚFUP w Świdnicy apelują - pozostawcie nasz Związek, nasze ogrody oraz naszą ustawę w dotychczasowym kształcie. To co dobre niech służy ludziom.

Prezes ROD ŚFUP Marian Rosiński
Przewodniczący Walnego Sprawozdawczego zebrania ROD ŚFUP Józef Kubiak

Otrzymują:
1. Marszałek Sejmu Pan G. Schetyna
2. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
3. Trybunał Konstytucyjny
4. Klub Parlamentarny PO
5. Krajowa Rada PZD

Świdnica, 25 marca 2011 r.

 

ROD im. „Walentego Fiałka” w Chełmnie.

                                       Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu RP

Panie Marszałku
Pana stanowisko w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o ROD to faktyczne zakwestionowanie zasadności istnienia ustawy.
Daje wyraz zakłamania Pańskiej formacji politycznej. Co innego mówiono na Kongresie Działkowców i podczas obrad Sejmu odrzucającego projekt o zmianie ustawy o ROD zgłoszony przez PiS. Był to lipiec 2009 r. Ciąg działań po tym okresie to działania zmierzającego do uchylenia ustawy, rozbicia ruchu ogrodnictwa działkowego, likwidacji ogrodów działkowych. Taką polityką wobec miliona działkowych rodzin każdy musi być zawiedziony.
Nie tracimy jednak nadziei i wiary, że Pan Panie Marszałku i cała Platforma Obywatelska uszanuje ponad 110-letni dorobek ruchu działkowego i w imię szacunku do praw i interesów miliona działkowych rodzin opamiętacie się i przywrócicie wiarę w prawo, które dobrze służy ludziom. Takim jest ustawa o ROD.

Uczestnicy dorocznego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Chełmno, 16.03.2011 r.

Czesław Kozikowski
Działkowiec ROD im. „W. Fiałka”
Chełmno

                                                         Pan Marszałek Sejmu RP

Panie Marszałku
Z goryczą i rozczarowaniem kreślę te słowa. Pana stanowisko zaprezentowane wobec ustawy o ROD w sercach i umysłach tysięcy działkowców wywołały zawiedzenie i rozczarowanie. Dał Pan czytelny znak, że dorobek wielu pokoleń działkowców, ich umiłowanie do ziemi i wiara w samorządność nie znaczą nic wobec polityki Pana Partii. Pozbawienie działkowców ich praw to nie tylko totalna likwidacja ogrodnictwa działkowego, to totalna rozprawa z ruchem zorganizowanym w Polskim Związku Działkowców.
Likwidacja ustawy, o którą walczyło tysiące działkowców a która mogła powstać na fali ruchu solidarnościowego lat 80 musi budzić obawy i zwątpienia. Pana stanowisko w tej sprawie obdziera mnie działkowca z prawie 40-letnim stażem z wszelkich złudzeń.
                                          Pozostaję z ogromnym zawiedzeniem.

Otrzymują:
1. Premier RP
2. Kluby Parlamentarne
3. Krajowa Rada PZD
4. Okręgowy Zarząd PZD

Chełmno, 17.03.2011 r.

ROD im. XXX-Lecia w Chojnie
Zarząd PZD w Szczecinie

Uchwała nr 11/11. Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego R.O.D im. XXX-Lecia w Chojnie z dnia 25.03.2011r. w sprawie opinii o Ustawie o R.O.D i Związku wyrażonej przez Marszałka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetynę, skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego RP.

Szanowny Panie Marszałku,

Podczas obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. XXX- Lecia w Chojnie, bardzo szczegółowo omówione zostało zagadnienie zagrożenia zmiany Ustawy o R.O.D z dnia 08.07.2005r. Zagrożenie zmiany Ustawy o R.O.D gwarantującej rozwój ogrodnictwa w Polsce działkowcy odczuwają od dłuższego czasu.
Naszym zdaniem Ustawa o R.O.D funkcjonująca od pięciu lat opracowana przez osoby kompetentne i przyjęta przez Sejm RP jest zgodna z Konstytucją RP.
I Kongres PZD który odbył się w dniu 14.07.2009r. w pełni potwierdził poparcie działkowców dla Ustawy o ROD i Związku.
Z treści Pana pisma skierowanego w lutym 2011r. do Trybunału Konstytucyjnego RP wynika, że po ewentualnej derogacji przez Trybunał Konstytucyjny zaskarżona Ustawa o R.O.D. w znacznej mierze będzie mieć „kadłubowy' charakter, stanowiąc zaprzeczenie pierwotnej i zdaniem Sejmu naruszającej Konstytucję.
Pana opinia w sprawie Ustawy o ROD naszym zdaniem jest krzywdząca wszystkich działkowców.
Szanowny Panie Marszałku, z
wracamy się do Pana Marszałka z prośba, aby w procesie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie Ustawy o ROD przedstawiciele komisji parlamentarnej były osobami obiektywnymi.
Poseł Pan Andrzej Dera nie daje gwarancji obiektywizmu w tej sprawie, gdyż od dłuższego czasu zabiega on o zmianę ustawy o ROD i likwidację Związku.
Naszym zdaniem Poseł Pan Andrzej Dera nie powinien brać czynnego udziału w tym procesie, dlatego też prosimy o wyznaczenie na jego miejsce innej osoby.
                                                                Zarząd ROD


Do wiadomości:
1. Trybunał Konstytucyjny RP
2. Sędzia S.N.

Chojna dnia 25.03.2011r.

ROD 'Zdrowie' w Klebarku Małym

                                                     Szanowny Pan Grzegorz Schetyna
                                                                              Marszałek Sejmu RP

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zdrowie' w Klebarku Małym wyrażają swój głęboki niepokój stanowiskiem Pana Marszałka skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego w imieniu Sejmu RP. Szczególnie zaskoczyły nas wnioski końcowe dotyczące stwierdzeń, że art.6 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. nadaje naszemu Związkowi szczególny status prawny i eliminuje zorganizowanie ogrodu działkowego nierodzinnego jakiejkolwiek innej organizacji i dlatego należy zmienić ten przepis.
Argumentacja ta nie odpowiada prawdzie, gdyż w Polsce istnieją ogrody działkowe założone przez inne organizacje. Zresztą wspomniana ustawa nie wyklucza takiej możliwości, ponieważ każdy podmiot może wystąpić do gminy o grunty korzystając z zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i zorganizować ogród.
Komu w tej sytuacji ma służyć zamiana artykułu 6 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z roku 2005? Obawiamy się, że celem tej zmiany jest wyłącznie likwidacja naszego Związku, który od wielu lat wręcz wzorowo wypełnia swoją rolę wobec ogrodów i jego członków. Obawiamy się także, iż niektóre środowiska dążą do zmiany wspomnianej ustawy, aby przejąć nasze ogrody, zwłaszcza w dużych aglomeracjach i przeznaczyć je na inne cele.
Panie Marszałku, w imieniu wielu tysięcy rodzin, które od II wojny światowej budowały swoje działki w rodzinnych ogrodach i dziś stanowią najbiedniejszą część naszego społeczeństwa, zarazem liczny elektorat, apelujemy o ponowne rozważenie stanowiska w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku.

                                Działkowcy z ROD „Zdrowie' w Klebarku Małym

Do wiadomości:
1. Trybunał Konstytucyjny.
2. Posłowie z województwa Warmińsko-Mazurskiego
3. Krajowa Rada PZD
4. OZ PZD

Klebark Mały, 26.02.2011 r.

ROD 'Bolesława Chrobrego' w Kętrzynie

                     Szanowny Pan Grzegorz Scheyna Marszałek Sejmu RP 

Apel uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Bolesława Chrobrego' w Kętrzynie.
Jako działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Bolesława Chrobrego' w Kętrzynie protestujemy przeciwko stanowisku Pana Marszałka skierowanemu do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. Nasze wieloletnie doświadczenie upoważnia nas do stwierdzenia, że argumentacja Pana Marszałka opiera sie na niezbyt zgłębionych, a nawet nierealnych założeniach. Można nawet powiedzieć, że są one zupełnie oderwane od obecnych realiów funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Wspólne przedstawicielstwo, a wiec jednolity i silny ruch działkowców daje gwarancję lepszej ochrony interesów uprawiających działki, zapewniając im również samodzielność i samorządność. Najlepszym tego dowodem jest to, że obecnie w Polsce mamy prawie 5 tys. Ogrodów, z których korzysta niemal milion polskich rodzin, zazwyczaj emeiytów, rencistów i bezrobotnych. Zresztą zainteresowani składając 620 tys. podpisów, opowiedzieli się za obecnymi rozwiązaniami prawnymi.
Panie Marszałku, rodzinne ogrody działkowe nie mogą funkcjonować na zasadach rynkowych, gdzie konkurencja oraz prawa popytu i podaży będą regulowały działalność. Całkowite uchylenie art. 10 ustawy z 8 lipca 2005 r. przyczyni się do stopniowego zamierania ruchu działkowego w Polsce.
Niestety, na błędnym założeniu opiera sie zarzut o niekonstytucyjności art. 17, iż ustawa o ROD udzielając ochrony prawom działkowców i PZD na wypadek likwidacji ogrodu, abstrahuje całkowicie od kwestii posiadania przez PZD tytułu prawnego do zajmowanej nieruchomości. Jednoczesne wywody dotyczące nadmiernego ograniczania praw właścicieli-nieruchomości użytkowanych przez ROD w sposobie dysponowania nimi, stoją w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami równego traktowania oraz ochrony praw majątkowych. W konsekwencji , należy uznać, że argumenty zamieszczone w stanowisku nie są właściwe dla uzasadnienia tezy o niekonstytucyjności tego zapisu ustawy o ROD.
Panie Marszałku, 620 tys. działkowców, którzy opowiedzieli się za obecnymi rozwiązaniami prawnymi, stanowią także znaczny elektorat, którego głos powinien się liczyć nie tylko w dniu wyborów.
Prosimy o przychylne rozważenie naszych argumentów i próśb.

                                            Prezes ROD i Przewodniczący Zebrania

Otrzymują:
1. Trybunał Konstytucyjny
2. Posłowie z naszego okręgu
3. OZ PZD w Olsztynie
4. Krajowa Rada PZD

Kętrzyn, 03 kwietnia 2011 r.

ROD 'XX-lecia PRL' w Kętrzynie

                      Szanowny Pan Grzegor Schetyna Marszałek Sejmu RP

Stanowisko uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD „XX-lecia PRL' w Kętrzynie.
W imieniu działkowców ROD „XX-lecia PRL w Kętrzynie wyrażamy przekonanie, że w państwie prawa, jakim niewątpliwie jest Polska, prawo ma dobrze służyć obywatelom, a Konstytucja ma gwarantująca ochronę nabytych uprawnień nie powinna podlegać jakiemukolwiek naruszeniu w stosunku do działkowców i ich Związku.
Tymczasem Pan Marszałek w stanowisku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zaskarżenia ustawy o Rodzinnych Ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku sugeruje zmianę niektórych przepisów. Nie możemy zgodzić sie ze stwierdzeniem, że monopol PZD w odniesieniu do ogrodów działkowych jest niezgodny z Konstytucją, gdyż rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej służącymi ogółowi społeczeństwa, a wiec są i powinny być zarządzane przez jeden uprawniony podmiot, podobnie jak jeden podmiot, zwany władzą zarządza państwem. Zresztą podobny monopol funkcjonuje w innych europejskich ogrodach działkowych i nikomu to nie przeszkadza.
Naszym zdaniem, zapowiadane regulacje prawne w odniesieniu do rodzinnych ogrodów działkowych są działaniem skierowanym przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nie zmieniając tej ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku, ustawodawca stworzył możliwości nabywania gruntów na takich samych zasadach jak PZD i zakładania na nich nowych ogrodów działkowych przez inne zalegalizowane organizacje działkowe.
Panie Marszałku, uprzejmie prosimy o rozpatrzenie naszych próśb i uwag.

                                           Prezes ROD i Przewodniczący Zebrania

Otrzymują:
1. Trybunał Konstytucyjny
2. Posłowie okręgu Warmińsko-Mazurskiego
3. OZ PZD w Olsztynie
4. Krajowa Rada PZD
5. a/a

Kętrzyn, 02 kwietnia 2011 r.

ROD 'SZAROTKA' Lubawka

                                                                                            Pan
                                       Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu RP

My działkowcy z ROD „SZAROTKA' w Lubawce uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 27.03.2011 r krytycznie oceniamy stanowisko zawarte przez Pana w uwagach końcowych do Trybunału Konstytucyjnego. Wynika z nich, że uchylenie przez Trybunał Konstytucyjny przepisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych skutkować będzie koniecznością zmian i wyboru nowej koncepcji unormowania przepisów, tworzenia i użytkowania ogrodów działkowych. Pogląd o potrzebie generalnej przebudowy obecnie obowiązującej ustawy i tworzeniu nowej w oparciu o ogólne zasady wynikające z prawa o stowarzyszeniach i gospodarce nieruchomościami jest szkodliwe dla działkowców i pozbawia ich ochrony prawnej.
Panie Marszałku, swoim stanowiskiem do Trybunału Konstytucyjnego oraz tym, że wyznaczył Pan dwóch posłów z PiS, którzy zdecydowanymi przeciwnikami ustaw o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 28.07.2005 r. Wpisuje się Pan we wcześniejsze działania klubu PiS w tej kwestii. My działkowcy z województwa Dolnośląskiego zwracamy się do Pana o ponowne przeanalizowanie i skorygowanie swoich uwag końcowych przekazanych wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego.
                                                                     Za Zarząd
                                                               Ryszard Stępnik

Lubawka, dnia 27 marca 2011 r.

ROD im. 'Bursztyn' w Międzyzdrojach

                                                                              Marszałek Sejmu RP
                                                                        Pan Grzegorz Schetyna

Stanowisko Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego ROD im. 'Bursztyn' w Międzyzdrojach z dnia 02.04.2011 r. w sprawie opinii Marszałka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny, skierowanej w lutym 2011 r. do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Związku.

Szanowny Panie Marszałku
W dniu 02.04.2011 r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego ROD „Bursztyn' w Międzyzdrojach, szczegółowo omówione zostało zagadnienie związane z zagrożeniem funkcjonowania obecnie obowiązującej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Naszym zdaniem akt prawny jakim jest ustawa o R.O.D zgodny z Konstytucją RP i zapewnia nam działkowcom uprawianie naszych działek na dogodnych, zgodnych z obowiązującym prawem warunkach.
I Kongres PZD który odbył się 14.07.2009 r. oraz 620 tys. podpisów działkowców w obronie ustawy o ROD w pełni potwierdza zasadności funkcjonowania struktur PZD i prosimy o uszanowanie opinii działkowców w tym zakresie.
Uważamy, że Pana opinia w sprawie niekonstytucyjności ustawy o R.O.D jest krzywdząca wszystkich działkowców i Związek, dlatego też zwracamy się z prośbą o zaniechanie działań mających na celu likwidację ogrodnictwa działkowego.
Szanowny Panie Marszałku,
Z uwagi na to, że zaskarżona ustawa o R.O.D. rozpatrywana będzie przez Trybunał Kohstytucyjny uzasadnionym jest, aby osoby reprezentujące Sejm RP w tym procesie były obiektywne.
Naszym zdaniem kandydatura Posła Pana Andrzeja Dera jako reprezentanta Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym nie spełnia tych wymogów.
Poseł Pan Andrzej Dera jest dobrze znany w środowisku działkowców i dał się on poznać, jako zwolennik likwidacji PZD i ustawy o R.O.D.
Jego udział w procesie przed Trybunałem Konstytucyjnym naruszy zasadę obiektywizmu, co w pełni uzasadnia jego odsunięcie zastępując inną obiektywną osobą - nie koniecznie z ugrupowania PiS.

                                                          Z poważaniem
                                                             Zarząd ROD

Do wiadomości;
1. Trybunał Konstytucyjny RP
2. I Sędzia Sądu Najwyższego 

Międzyzdroje, dnia 02kwietnia 2011 r.


ROD „Kąpiele słoneczne” w Grudziądzu

                                       STANOWISKO
uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „KĄPIELE SŁONECZNE' w Grudziądzu odbytego w dniu 2.04.2011 r.

Szanowny Panie Marszalku!
Dotarła do nas wywołująca niepokój informacja o wystąpieniu Pana do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją szeregu zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nasza społeczność, społeczność działkowców od pokoleń użytkujących działki w najstarszym w kraju, czynnym od założenia w 1897 roku Ogrodzie oczekiwała od Pana Marszałka jednoznacznej postawy w tej sprawie. Co prawda wnioskuje Pan o umorzenie postępowania w kwestii zaskarżenia całej ustawy o ROD, ale jednocześnie zakwestionował konstytucyjność czterech jej artykułów. Stwierdzamy kategorycznie, że ich ewentualne usunięcie w ostatecznym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego spowoduje pozbawienie działkowców i Polskiego Związku Działkowców, i to bezpowrotnie gwarancji, które zabezpieczają podstawy bytu użytkowników działek. I tu tkwi sedno sprawy.
Szanowny Panie Marszalku! Sugeruje Pan wprost: Ustawa z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych wymaga zmian, a nawet winna być wymieniona na nową. Za poparciem wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego co do konstytucyjności czterech artykułów tejże ustawy kryje się cała prawda o stosunku Pana Marszałka i całego ugrupowania politycznego, które Pan reprezentuje do ruchu działkowego w obecnym kształcie organizacyjnym i szczególnej w tym roli Polskiego Związku Działkowców. Dla uzasadnienia potrzeby tych zmian wykorzystano również Najwyższą Izbę Kontroli, której raport końcowy w nagłówku określa cel kontroli, czyli jak samorządy realizują zapisy Ustawy z 8 lipca 2005 r. o ogrodach działkowych, a treść protokołu, to nic innego, jak bezprzykładny atak na Polski Związek Działkowców i milionową rzeszę jego członków.
Szanowny Panie Marszalku!
Apelujemy: Niech Pana stosunek do nas, działkowców uwzględnia poszanowania praw nabytych, a także był zgodny z zasadami współżycia społecznego. Przykro nam, ale w dzisiejszej rzeczywistości odczuwamy zagrożenie o naszą przyszłość, o nasz byt działkowy, wreszcie o naszą formę działania w Polskim Związku Działkowców.

                                      Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

Grudziądz, 02 kwietnia 2011 r.
 

ROD „Malwa” Koszalinie

                                                                               Marszałek Sejmu RP
                                                                         Pan Grzegorz Schetyna

Szanowny Panie Marszałku !
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa' w Koszalinie zwracają się do Pana z uprzejmą prośbą o weryfikację stanowiska, które zajął Pan w swoim wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Panie Marszałku. Wierzymy, że wysłucha Pan głosu naszego środowiska. Środowiska ludzi którzy chcą wierzyć, że jesteśmy krajem w którym Państwo działa dla dobra jego obywateli.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków oraz Przewodniczący Walnego Zebrania ROD

Koszalin, 09 kwietnia 2011 r.

 

ROD „Frykas” w Świdwinie

                                                                                  Marszałek Sejmu RP
                                                                            Pan Grzegorz Schetyna

Szanowny Panie Marszałku!
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Frykas' w Świdwinie zwracają się z do Pana z uprzejmą prośbą o weryfikację stanowiska, które zajął Pan w swoim wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Nie zgadzamy się z sugestiami Pana Marszałka.
Wierzymy, że Pan i Pana Klub Poselski (PO) nie dopuścicie do zniszczenia Ogrodów Działkowych, działkowców i ruchu działkowego w Polsce.


Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał oraz Przewodniczący zebrania
 
Świdwin, 09 kwietnia 2011r.

ROD „XX-lecia” w Słupsku.

STANOWISKO
Konferencji Delegatów ROD 'XX-lecia' w Słupsku
w sprawie stanowiska Marszałka Sejmu
dot: wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją
zapisów ustawy o ROD.

Delegaci Rodzinnego Ogrodu Działkowego „XX- lecia” zebrani w dniu 26 marca 2011r. po raz kolejny są zmuszeni do tego, aby zabrać głos w imieniu 1450 działkowców w obronie ustawy o ROD. Działkowcy to społeczność w różnym przedziale wiekowym o różnym światopoglądzie, jedno co nas łączy to miłość do ogrodów. Uchylając art. 10 ustawy o ROD, który dziś umożliwia bezpłatne przekazywanie gruntów publicznych pod ogrody, zamyka się takie możliwości pozyskania terenów dla przyszłych pokoleń działkowców. Pan Marszałek sugeruje, aby ogrody funkcjonowały na zasadach rynkowych, czy wszystkich Polaków będzie na to stać? W bogatych krajach Unii Europejskiej funkcjonują podobne zasady organizacji ogrodów i bezpłatnego przekazywania terenów pod ogrody działkowe. Zniesienie pozostałych trzech artykułów naszej ustawy też narusza w znaczny sposób interes działkowców. Czy polscy działkowcy komuś szkodzą, że od ponad 20 lat prowadzi się z nimi ciągłą walkę? Czy Pan Marszałek stoi po stronie tych, którzy na likwidacji ogrodów w Polsce zrobią niezły interes?
Szanowni Politycy pamiętajcie o tym, że działka jest nieocenionym źródłem świeżej i zdrowej żywności. Nie tylko daje dużo radości i satysfakcji, ale również sprzyja umacnianiu więzi rodzinnych i sąsiedzkich.
          
                                            Przewodniczący Konferencji Delegatów

Słupsk, dnia 26 marca 2011 r.
 

ROD „Szarotka” w Lubawce

                                                                                                           Pan
                                                                                Grzegorz Schetyna
                                                                             Marszałek Sejmu R.P

My działkowcy z ROD „SZAROTKA' w Lubawce uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 27.03.2011 r. krytycznie oceniamy stanowisko zawarte przez Pana w uwagach końcowych do Trybunału Konstytucyjnego. Wynika z nich, że uchylenie przez Trybunał Konstytucyjny przepisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych skutkować będzie koniecznością zmian i wyboru nowej koncepcji unormowania przepisów, tworzenia i użytkowania ogrodów działkowych. Pogląd o potrzebie generalnej przebudowy obecnie obowiązującej ustawy i tworzeniu nowej w oparciu o ogólne zasady wynikające z prawa o stowarzyszeniach i gospodarce nieruchomościami jest szkodliwe dla działkowców i pozbawia ich ochrony prawnej.
Panie Marszałku, swoim stanowiskiem do Trybunału Konstytucyjnego oraz tym, że wyznaczył Pan dwóch posłów z PiS, którzy są zdecydowanymi przeciwnikami ustaw o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 28.07.2005 r. wpisuje się Pan we wcześniejsze działania klubu PiS w tej kwestii.
My działkowcy z województwa Dolnośląskiego zwracamy się do Pana o ponowne przeanalizowanie i skorygowanie swoich uwag końcowych przekazanych wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego.

                                                                         Za Zarząd
                                                        Prezes Ryszard Stepnik


Lubawka, dnia 27 marca 2011 r.

 

ROD im. „1000-lecia P.P.” we Wronkach

                                                                                Marszałek Sejmu RP
                                                                                  Grzegorz Schetyna
                                                                                                 Warszawa


Szanowny Panie Marszałku !

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 1000-lecia Państwa Polskiego we Wronkach po zapoznaniu się podczas walnego zebrania sprawozdawczego naszego ogrodu w dniu 26 marca 2011 roku z Pana pismem z 8 grudnia 2010 roku, które skierował Pan do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dwóch wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego całą nasza ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku, stwierdzamy, że głównym celem obu pism jest likwidacja naszych działek, ogrodów działkowych i Związku.
Nie zgadzamy się z tymi wnioskami, gdyż po wprowadzeniu ich w życie stracimy nasze prawo do działki, zostaniemy wywłaszczeni z naszej własności czyli pozbawieni zostaniemy wszystkiego co pobudowaliśmy i posadziliśmy na swoich działkach.
Obowiązująca ustawa posiada zapisy, które gwarantują nam spokojne gospodarowanie na naszych działkach i przez 5 lat jej funkcjonowania dobrze sprawdza się w funkcjonowaniu ogrodów.

List ten przesyłamy do wiadomości:
- Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
- Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
- Parlamentarzystów ziemi pilskiej,
- oraz do Prezesa Związku Warszawie.

W imieniu działkowców uczestniczących w walnym zebraniu sprawozdawczym

                                                        Prezes Zarządu

Wronki, dnia 26 marca 2011 r.

 

ROD 'Jarosz' w Jaroszowie

Marszałek Sejmu RP
Grzegorz Schetyna

STANOWISKO


My działkowcy zebrani na Walnym zebraniu sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego „JAROSZ' w Jaroszowie obradujący w dniu 25 marca 2011 r. po zapoznaniu się ze stanowiskiem, Pana Marszałka które w imieniu Sejmu RP zostało skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżenia przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, w imieniu działkowców naszego Ogrodu protestujemy, przeciw temu stanowisku, a w szczególności nie zgadzamy się z wnioskami końcowymi tego stanowiska.
Nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem Pana Marszałka, że Polski Związek Działkowców ma szczególny status prawny, czyli monopol na organizowanie i prowadzenie ogrodów działkowych, co podobno uniemożliwia organizowanie innych ogrodów niż rodzinne. Uważamy taki pogląd za nieprawdziwy i świadomie wprowadzający w błąd Trybunał Konstytucyjny oraz opinię publiczną.
Na terenie kraju funkcjonują wszak inne ogrody, które zostały założone przez inne organizacje. Oznacza to, że ogrody inne niż rodzinne mogą jednak powstawać na podstawie np. ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczy szczególnego rodzaju ogrodów, gdyż tylko rodzinnych ogrodów działkowych, które są urządzeniami użyteczności publicznej. Działki w naszych ogrodach są powszechnie dostępne zwłaszcza dla rodzin ubogich. Polski Związek Działkowców ma, zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, obowiązek tym rodzinom zapewnić dostęp do działek i zarządzać w sposób jednolicie zorganizowany i uporządkowany a określony przez działkowców w regulaminie ROD i w statucie PZD.
Nie przyjmujemy zatem stanowiska i sugestii Pana Marszałka że nasza ustawa wymaga zmian, w tym np. wprowadzenia zapisu, na podstawie którego rodzinnym ogrodem działkowym będzie mogło zarządzać wiele organizacji, innych niż Polski Związek Działkowców. Taki pogląd jest dla nas zrzeszonych w PZD niezrozumiały ponieważ to my przy ogromnym zaangażowaniu naszych społecznych działaczy związkowych budowaliśmy ogrody, w których jest nasza praca, nasze własne środki i nasz wspólny majątek.
Nasz Rodzinny Ogród Działkowy „JAROSZ' w Jaroszowie to kilka hektarów gruntu w jednym terenie liczący ponad 200 działkowców - członków PZD. Jakie zatem będą skutki zarządzania takim ogrodem jeśli w miejsce jednej dobrze działającej organizacji wejdzie wiele różnych organizacji? Każda z organizacji będzie rządzić w ogrodzie, wg. własnego uznania, regulaminu i statutu. Nie trudno przewidzieć jaki spowoduje to chaos a może o to właśnie chodzi Panu Marszałkowi? Podobno w chaosie i bałaganie rządzi się najlepiej.
Istniejące nieliczne, kilkunastu osobowe organizacje działkowe, które wg Pana powinny być dopuszczone do zarządzania rodzinnymi ogrodami działkowymi, skupiają w większości byłych członków PZD, którzy wbrew prawu pobudowali na działkach domy mieszkalne, ponadnormatywne altany i wynajmują je letnikom, prowadzą działalność gospodarczą a w najlepszym wypadku od lat nie uprawiają działek? I tym właśnie osobom nie podoba się PZD i jego prawo, które nie pozwala na tego rodzaju samowolę.
W rodzinnych ogrodach działkowych będących urządzeniami użyteczności publicznej musi być zapewniony ład, spokój i porządek organizacyjny, a ten stan rzeczy może zapewnić tylko jednolite zarządzanie ogrodami.
Panie Marszałku !
Nasze stanowisko kierujemy do Pana jako przedstawiciela władzy ustawodawczej i prosimy jednocześnie, aby zechciał Pan je uwzględniać przy wyrażaniu swojego stanowiska prosząc jednocześnie o pozostawienie naszej ustawy w niezmienionym kształcie i treści.

Podpisało 19 działkowców

Do wiadomości:
1. Krajowa Rada PZD.
2. Okręgowy Zarząd Sudecki w Szczawnie Zdroju

Jaroszów, dnia 25 marca 2011r.


 

APEL z dnia 10 kwietnia 2011 r. Walnego Zebrania sprawozdawczego ROD im. 'Tadeusza Kościuszki' w Wałbrzychu

Działkowcy ROD im. 'Tadeusza Kościuszki' zgromadzeni w dniu 10 kwietnia 2011 r. na Walnym Zebraniu wyrażają swój protest przeciwko nowym uregulowaniom ustawowym tyczącym rodzinnych ogrodów działkowych, sygnalizowanym w wystąpieniu z dnia 8 grudnia 2010 r. Marszałka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny do Trybunału Konstytucyjnego.
Nasze obawy budzą propozycje zarządzania ogrodami działkowymi w miejsce obecnego Polskiego Związku Działkowców przez różne podmioty powoływane w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach.
Rodzinne Ogrody Działkowe dla zachowania swojej funkcji urządzenia użyteczności publicznej powinny być zarządzane przez jeden podmiot, podobnie jak to jest w innych krajach europejskich, w przeciwnym razie nie da się utrzymać dotychczasowego charakteru ogrodów działkowych.
Równie daleko idące obawy budzi zastąpienie dotychczasowych praw do gruntów ogrodów działkowych ustalanych w oparciu o obecnie obowiązującą ustawę o ogrodach działkowych ustawą o gospodarce nieruchomościami. Taka zmiana pozbawi ogrody trwałości stanu posiadania, a działkowców własności urządzeń i nasadzeń na działkach.
Ponadto obecny system funkcjonowania ogrodów działkowych zapewnia posiadanie działki wszystkim potrzebującym i jej utrzymanie za niewielkie pieniądze, czego po zmianach sygnalizowanych w wystąpieniu Pana Marszałka Sejmu RP nie da się utrzymać.
Mając na względzie przywołane nasze obawy apelujemy do Pana Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny jak również do Posłów Okręgu Wałbrzyskiego o pozostawienie dotychczasowych podstaw prawnych funkcjonowania rodzinny ogrodów działkowych w niezmienionej postaci.

                                                 Przewodniczący Walnego Zebrania

Wałbrzych, dnia 10 kwietnia 2011 r.

 

ROD 'Elektron' we Wrocławiu

MARSZAŁEK SEJMU RP WARSZAWA

STANOWISKO
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD 'ELEKTRON' we Wrocławiu
Z dnia 16.04.2011 rok.

My niżej podpisani - działkowcy ROD 'ELEKTRON' we Wrocławiu protestujemy przeciwko treści złożonego przez Pana Marszałka do Trybunału Konstytucyjnego wyjaśnienia .w imieniu Sejmu RP w sprawie zaskarżenia Ustawy o Rod przez I Prezesa Sądu Najwyższego.
Złożone przez Pana Marszałka wyjaśnienie a zwłaszcza jego wnioski końcowe można sprowadzić do następujących konkluzji;
- większość zaskarżonych art. Ustawy o ROD według pana Marszałka są słuszne i niezgodne z konstytucją;
- istnieje jakaś nierówność organizacji zrzeszających działkowców, to znaczy, że PZD jest organizacją uprzywilejowaną;
- po ewentualnym uznaniu przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności Ustawy o ROD z Konstytucją Sejm RP opracuje nową Ustawę;
- podaje Pan Marszałek swoją ogólną koncepcje co do głównej konstrukcji tej
Ustawy, które sprowadzić można do likwidacji wszelkich przywilejów członków PZD, zniesienie zobowiązań samorządowych na rzecz Związku, podporządkowanie ogrodów całkowicie Samorządom co do ich dalszego istnienia i działania;
Przeciwko takiemu podejściu stanowczo protestujemy, nie zgadzamy się na powolną likwidację ogrodów w Polsce, stanowią one dla nas ważny element emeryckiego życia po długoletniej pracy zawodowej na rzecz rozwoju naszego regionu i kraju. Dziwi nas fakt ,że Pan Marszałek w ogóle nie próbował nas słuchać i nie wziął pod uwagę ponad 620 tyś. podpisów złożonych w obronie istniejącej Ustawy o ROD.

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Podpisy członków PZD

Wrocław, dnia 16.04.2011 r.

 

ROD 'Górki Ustowskie' w Szczecinie


                                                                         Pan Grzegorz Schetyna
                                                                               Marszałek Sejmu RP

                                          Stanowisko
   Delegatów Konferencji Sprawozdawczej ROD w Szczecinie
                                z dnia 2 kwietnia 2011 r.

Szanowny Panie Marszałku

Z niepokojejm odebraliśmy treści Stanowiska Pana Marszałka z dnia 8 grudnia 2010 roku skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zaskarżenia całej Ustawy o ROD z 2005 roku przez Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego
Pan Marszałek w imieniu Sejmu RP stwierdza, że: „Przychylenie się przez Trybunał Konstytucyjny do argumentacji przedstawionej w niniejszym piśmie i dokonanie jedynie częściowej derogacji zaskarżonej ustawy doprowadzi do zniesienia uprzywilejowania PZD w stosunku do innych organizacji zrzeszających działkowców, w zakresie dostępu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a także pozwoli usunąć z systemu prawa przepisy tej ustawy naruszające prawo własności zarówno podmiotów publicznoprawnych, jak i osób trzecich, którym przysługuje tytuł prawny do gruntów, na których istnieją rodzinne ogrody działkowe' i dalej „Po ewentualnym stwierdzeniu niekonstytucyjności części zaskarżonych przepisów ustawa będzie obowiązywać w postaci ukształtowanej wyrokiem Trybunału aż do czasu dokonania przez ustawodawcę Wyboru nowej koncepcji unormowania problematyki tworzenia i użytkowania ogrodów działkowych'.
Uważamy, że tak formułowana opinia przez Wysoką Izbę Sejmu, który w 2005 roku uchwalił omawianą Ustawę o R0D, dla Trybunału Konstytucyjnego, by uznał część przepisów naszej ustawy za niezgodne z Konstytucją RP po to, by doprowadzić do likwidacji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, jest dowodem manipulacji Sejmu przy uchwalaniu wszystkich praw w zależności jakie jest zapotrzebowanie polityczne a nie w celu stabilizacji i poszanowania uchwalonych praw (przykład Ustawa o ROD)
Informujemjy, że ze spokojem i obojętnością działkowcy nie przejdą do porządku nad takimi stwierdzeniami i zapowiedziami, ponieważ uważamy, że jest to próba odebrania polskim działkowcom dobrowolnego zrzeszania się w Polskim Związku Działkowców i praw gwarantujących korzystanie z dobrodziejstw działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz doprowadzenie do ich likwidacji


                                                      Z działkowym pozdrowieniem
                                                                              Prezes ROD

Szczecin, dnia 19 kwietnia 2011 r.

 

ROD im. ELANY w Toruniu

STANOWISKO z dnia 09.04.2011 r.
Konferencji Delegatów ROD im. ELANY w Toruniu

Szanowny Panie Marszałku Sejmu RP

Zajęte przez Pana Marszałka stanowisko w piśmie z dnia 8 grudnia 2010 r. do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie wniosku skierowanego do TK o stwierdzenie niezgodności zapisów z Konstytucją Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych musi budzić nasze uzasadnione wątpliwości bowiem pismo wymijające bez konkretnych propozycji.
Panie Marszałku po zaciągnięciu informacji od działkowców na zebraniach ogrodowych że wyeliminowaniu z ustawy czterech artykułów o znaczeniu kluczowym spowoduje ze jej kształt pozbawi działkowców podstawowych elementów bytu użytkowników działek.
Panie Marszałku ogrodnictwo działkowe w Naszym Kraju torowane przez wielopokoleniowe rzesze Polaków, które doprowadziło do obecnego kształtu ruch działkowego - tylko my wiemy ile trudu i nakładów wnieśliśmy by tereny ugorów i nieużytków zamienić w zielone płuca Polskich Miast i Miasteczek.
Dlatego też uważamy że Ustawa obecnym kształcie jest uznaniem za nakłady poniesione przez działkowców. Oczekujemy że Pan Marszałek i Polski Parlament który stoi na straży sprawiedliwości społecznej , przychylnie ustosunkuje się do ogrodnictwa działkowego.
JAK ŁATWO ZNISZCYĆ TO CO DOBRZE FUNKCJONUJE.

Uczestnicy Konferencji Delegatów
Przewodniczący Konferencji Delegatów

(podpisało 49 działkowców) 

Toruń 09.04.2011 r.

 

ROD „Tysiąclecie' w Częstochowie

Szanowny Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

 

Stanowisko Członków Zarządu ROD „Tysiąclecie' w Częstochowie
wypracowane na posiedzeniu w dn. 06.04.2011 r.
w sprawie opinii Pana Marszałka Sejmu RP dotyczącej wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
dotyczącego zaskarżenia niektórych artykułów Ustawy o ROD.

Członkowie Zarządu ROD im. „Tysiąclecie' w Częstochowie obecni na zebraniu Zarządu po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Marszałka Sejmu RP dotyczącym wystąpienia 1 Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego niektórych zapisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 8 lipca 2005r. - oświadczamy, że nie podzielamy stanowiska Pana Marszałka Sejmu i wyrażamy nasz stanowczy protest, w imieniu 587 naszych członków. Zakwestionowanie przez Pana Marszałka Sejmu RP czterech artykułów naszej Ustawy tj. Art. 10, 17 ust 2, 18 I 24 - wcale nie polepszy i tak już trudnej sytuacji życiowej milionowej rzeszy działkowców. Takie stanowisko spowoduje podjęcie prac nad nową ustawą i zmierzać będzie do ograniczenia dotychczasowych praw i ulg dla działkowców. Działkowcy i Związek na zawsze utracą to, na co pracowali przez pokolenia.
Panie Marszałku:
W Sejmie mamy kluby poselskie popierające dotychczasową Ustawę o ROD i kluby „skrajnie' jej przeciwne. Z niepokojem obserwujemy postawę Posłów P.O., którzy na Komisji Ustawodawczej zgodzili się aby reprezentantami Sejmu i Pana Marszałka desygnować Posłów z Klubu PIS Pana Posła Stanisława Piętę i Pana Posła Andrzeja Derę, „znanych' przeciwników dotychczasowej Ustawy ROD. Pan Poseł A. Dera już nas „reprezentował' w Trybunale Konstytucyjnym w roku 2008, a 16 lipca 2009r. przygotowany przez Pana Posła projekt „nowej' Ustawy o ogrodach został odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu. Dlatego też jesteśmy przeciwni aby Posłowie St. Pięta i A. Dera byli naszymi „obrońcami'. Odnosimy wrażenie, że największy Klub w Sejmie wykonał „unik' i oddał sprawę ogrodów działkowych w ręce zdeklarowanych przeciwników obowiązującego prawa. Prosimy Pana Marszałka Sejmu RP o to, aby reprezentantami Sejmu w sprawie cytowanej Ustawy wybrani zostali Posłowie z różnych opcji, którzy będą się kierować zdrowymi zasadami prawa i dobrem społecznym, a nie osobistymi uprzedzeniami.

Podpisali Członkowie Zarządu ROD. „Tysiąclecie' w Częstochowie

 

Częstochowa dn. 06.04.2011 r.

 

ROD „HUZAR' Kostrzyn nad Odrą


 
MARSZAŁEK SEJMU R.P.
Pan GRZEGORZ SCHETYNA WARSZAWA

 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „HUZAR' w Kostrzynie nad Odrą uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym wyrażają sprzeciw dotyczący manipulacji przy ustawie o ogrodach działkowych z 2005r.
14 lipca 2009r podczas I Kongresu Polskiego Związku Działkowców w Warszawie przedstawiciele partii PO, PSL, SLD poparli ustawę i gwarantowali trwałość Ruchu Działkowego w Polsce. Minęło zaledwie 1,5 roku a mamy już kilka prób do uznania niezgodności ustawy z konstytucją przez Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnej Izby Kontroli, a ostatnio przez Pan Marszałka.
My działkowcy lojalni obywatele Rzeczpospolitej Polski oczekujemy że skończą się podchody w celu rozbicia Ruchu Działkowego w Polsce i będziemy mogli spokojnie uprawiać swoje grządki, dbając o rośliny a nie martwić się tym co nam zgotują politycy. Ogrody działkowe są płucami miast na które samorządy nie muszą wydawać pieniędzy. Dla wielu starszych, schorowanych osób są one jedyną pozostałą w ich życiu wartością, miejscem gdzie mogą wypocząć w ciszy i spokoju.

Uczestnicy Walnego Zebrania (56 osób)


Kostrzyn nad Odrą, dnia 26.03.2011r.

 

ROD im. „ZIELENIAK' Debrzno 


STANOWISKO

Walnego Zebrania ROD 'Zieleniak' w Debrznie
dot.: stanowiska Marszałka Sejmu w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów
ustawy o ROD.

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zieleniak zebrani w dniu 17 kwietnia 2011r. reprezentujemy 96 działkowców, po raz kolejny są zmuszeni do tego, aby zabrać głos w obronie ustawy o ROD.

Ruch ogrodnictwa działkowego był od ponad 100 lat formą wsparcia dla mniej zamożnych rodzin. W ogrodach działki przekazywane są z pokolenia na pokolenie, korzystają z nich całe rodziny- dziadkowie, rodzice i wnuki. Nie ulega wątpliwości, że dla wielu z nas jest to jedyny czynny kontakt z przyrodą, urlop czy też aktywny wypoczynek. Uchylając art. 10 ustawy o ROD, który dziś umożliwia bezpłatne przekazywanie gruntów publicznych pod ogrody, zamyka
się takie możliwości pozyskania terenów dla przyszłych pokoleń miłośników ogrodów. Pan Marszałek sugeruje, aby ogrody funkcjonowały no zasadach rynkowych, czy wszystkich Polaków będzie na to stać? W bogatych krajach Unii Europejskiej funkcjonują podobne zasady organizacji ogrodów i bezpłatnego przekazywania terenów pod ogrody działkowe. Czy polscy działkowcy komuś szkodzą, że od ponad 20 lat prowadzi się z nimi ciągłą walkę? Czy Pan Marszałek stoi po stronie tych, którzy na likwidacji ogrodów w Polsce zrobią niezły interes.


Przewodniczący        
Komisji Uchwał i Wniosków 

Przewodniczący Konferencji Delegatów    

 

Słupsk dnia 17 kwietnia 2011r.

 

ROD „Źródło Zdrowia” we Wrocławiu

STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD „Źródło Zdrowia' we Wrocławiu w obronie Ustawy o ROD. z dnia 8 lipca 2005r.

Walne zebranie sprawozdawcze w Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Źródło Zdrowia', które odbyło się w dniu 16 kwietnia b.r., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Marszałka Sejmu w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, złożonego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją szeregu zapisów ustawy o ROD stanowczo protestuje i wyraża sprzeciw. Od wielu lat poddawani jesteśmy atakom ze strony niektóry polityków. Za wszelką cenę chcą oni wykazać, że nasze istnienie i działalność PZD jest niezgodne z Konstytucją RP, angażując ostatnio do osiągnięcia tego celu władzę sądowniczą. Panie Marszalku, jesteśmy zaniepokojeni Pana stanowiskiem prawnym z dnia 8 grudnia 2010 r., wprawdzie stwierdza Pan bezpodstawność wniosku w zakresie zaskarżenia całej ustawy o ROD, ale już uwagi końcowe tego dokumentu są zaprzeczeniem tego stanowiska. Przyjęcie przez Sejm RP opinii o niezgodności z Konstytucją RP art.l0;17 pkt.2;18 i art.24 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. doprowadzi nieuchronnie do upadku ogrodnictwa działkowego w Polsce i rozbicia naszego Związku.
Pytamy się zatem - dlaczego Sejm RP nie chce uznać woli blisko milionowej rzeszy działkowców, w większości emerytów i rencistów dla których działka jest niekiedy jedynym miejscem rekreacji i wypoczynku.
Zwracamy się do Pana, Panie Marszałku Sejmu RP o zrewidowanie swojej opinii i wycofanie jej z Trybunału Konstytucyjnego RP.
Domagamy się poważnego traktowania i poszanowania naszej woli w celu zachowania terenów ogrodów działkowych, zachowania praw działkowców i Zawiązku, wypracowanych na przestrzeni wielu lat.
Swoją działalnością nikomu nie szkodzimy, jesteśmy zdeterminowani będziemy bronić naszej ustawy.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Walnego Zebrania
Andrzej Prokopowicz

Prezes Zarządu ROD „Źródło Zdrowia”
Wiesław Pawlak

 

Wrocław, dnia 07 maja 2011 r.

 

ROD 'Plon Chemik' w Kłobucku

Uchwała Nr 12/2011

Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD 'PLON CHEMIK'
Z dnia 7.05.2011
  - stanowisko w sprawie poparcia Ustawy o ROD.

Działkowcy zrzeszeni w PZD uważamy, że uchwalona 8 lipca 2005 roku przez demokratyczny Sejm RP ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w pełni zabezpiecza działkowcom możliwość uprawy działek. Chroni działkowców przez nieprzemyślanymi decyzjami władz samorządowych sięgających chętnie po grunty stanowiące własność działkowców, dążących w przyszłości do likwidacji ROD. Podczas ubiegłorocznego 1 Kongresu PZD, który odbył się w Warszawie politycy różnych opcji na czele z rzedstawicielami PO deklarowali poparcie dla ruchu działkowego i zapewniali nas, że ogrody muszą istnieć. Dlatego też ze zdumieniem odebraliśmy treść pisma Pana Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny, skierowane do Trybunału Konstytucyjnego. Z treści tego pisma wyraźnie wynika, że Pan Marszałek jest przeciwny dalszemu funkcjonowaniu ustawy o ROD. Sugestie Pana Schetyny zmierzają do tego aby zmienić w całości ustawę ROD lub wnieść takie zapisy, które spowodują jej rozwiązanie a zarazem likwidację Polskiego Związku Działkowców. Oznaczałoby to jedno likwidacje naszych ogrodów.
Działkowcy ROD Plon Chemik w Kłobucku wyrażają sprzeciw przeciwko jakimkolwiek zmianą w zapisie ustawy ROD i przeciwko wszelkim manipulacjom, które dzieją się wokół ogrodów. Czy na tym polega demokracja? Jak można podejmować decyzje o nas bez nas?
My obywatele demokratycznego państwa nie pozwolimy na to i ze wszech miar będziemy bronie tego co przez lata sami wypracowaliśmy.

Przew. Komisji Uchwał i Wniosków
Przew. Walnego Zebrania 
Kłobuck, dnia 07 maja 2011 r.

 

ROD „Górki Ustowskie” w Szczecinie

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


Stanowisko
Delegatów Konferencji Sprawozdawczej ROD „Górki Ustowskie'
w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2011 r.

Z niepokojem odebraliśmy treści Stanowiska Pana Marszałka z dnia 8 grudnia 2010 roku skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zaskarżenia całej Ustawy o ROD z 2005 roku przez Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego.
Pan Marszałek w imieniu Sejmu RP stwierdza, że: „Przychylenie się przez Trybunał Konstytucyjny do argumentacji przedstawionej w niniejszym piśmie i dokonanie jedynie częściowej derogacji zaskarżonej ustawy doprowadzi do zniesienia uprzywilejowania PZD w stosunku do innych organizacji zrzeszających działkowców, w zakresie dostępu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a także pozwoli usunąć z systemu prawa przepisy tej ustawy naruszające prawo własności zarówno podmiotów publicznoprawnych, jak i osób trzecich, którym przysługuje tytuł prawny do gruntów, na których istnieją rodzinne ogrody działkowe ' i dalej „Po ewentualnym stwierdzeniu niekonstytucyjności części zaskarżonych przepisów ustawa będzie obowiązywać w postaci ukształtowanej wyrokiem Trybunału aż do czasu dokonania przez ustawodawcę wyboru nowej koncepcji unormowania problematyki tworzenia i użytkowania ogrodów działkowych'. Uważamy, że tak formułowana opinia przez Wysoką Izbę Sejmu, który w 2005 roku uchwalił omawianą Ustawę o ROD, dla Trybunału Konstytucyjnego, by uznał część przepisów naszej ustawy za niezgodne z Konstytucją RP po to, by doprowadzić do likwidacji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, jest dowodem manipulacji Sejmu przy uchwalaniu wszystkich praw w zależności jakie jest zapotrzebowanie polityczne a nie w celu stabilizacji i poszanowania uchwalonych praw (przykład Ustawa o ROD) Informujemy, że ze spokojem i obojętnością działkowcy nie przejdą do porządku nad takimi stwierdzeniami i zapowiedziami, ponieważ uważamy, że jest to próba odebrania polskim działkowcom dobrowolnego zrzeszania się w Polskim Związku Działkowców i praw gwarantujących korzystanie z dobrodziejstw działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz doprowadzenie do ich likwidacji.


Z działkowym pozdrowieniem
– działkowcy /45 podpisów/


Szczecin, dnia 2 kwietnia 2011 r.

 

ROD „Budowlani” w Gliwicach


Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu


Szanowny Panie Marszałku!

Zwracamy się do Pana z gorącym apelem o ponowne rozważenie stanowiska Komisji Ustawodawczej, zaakceptowanego przez Pana i przesłanego do Trybunału Konstytucyjnego. Stanowisko t o - w uwagach końcowych wyraźnie sugeruje zarówno konieczność jak i kierunek zmian legislacyjnych w obecnie obowiązującej Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Doceniamy wartość tej ustawy dla naszego ruchu, czemu nasze środowisko dało wyraz zbierając 620 tys. podpisów w jej obronie. Nasz ogród funkcjonuje od 37 lat, dla wielu z nas jest „drugim domem', część działek jest uprawiana przez potomków jego założycieli. Niestety, ostatnie lata to nieustanne próby kwestionowania naszego dorobku oraz ponad stuletniej tradycji ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Pojawiło się również wiele koncepcji zmian w funkcjonującym od dziesięcioleci prawie, których celem tak naprawdę jest ułatwienie likwidacji ogrodów i pozbawienie działkowców nabytych praw. Dlatego zwracamy się do Pana i parlamentarzystów z prośbą o zmianę nastawienia w stosunku do działkowców i ogrodów, poprzez wypracowanie takich rozwiązań, które nie będą sprzeczne z dobrze pojętym interesem społecznym.

Z wyrazami szacunku
Działkowcy z ROD „Budowlani”
/39 podpisów/

Gliwice, dnia 26 marca 2011 r.

 

ROD „Nad Kłodnicą” w Gliwicach

                                                                                  Marszałek Sejmu RP
                                                                              p.Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Marszałku!

Apelujemy do Pana i parlamentarzystów o rozwagę i uwzględnienie naszych racji w dalszych pracach dotyczących Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Bardzo zaniepokoiło nas zaakceptowane przez Pana stanowisko skierowane do Trybunału Konstytucyjnego, sugerujące konieczność głębokich zmian w obecnie obowiązującej ustawie. Od kilkudziesięciu lat uprawiamy nasze działki w ogrodzie usytuowanym w górniczej dzielnicy Gliwic - Sośnicy. Nasz ogród, mimo, że leżący w okolicach przebiegu ważnych arterii komunikacyjnych tj. autostrady A4 i DTS przetrwał właśnie dzięki zapisom Ustawy o ROD. Oddaliśmy część terenu pod budowę w/wym. dróg, ale odbyło się to w sposób ucywilizowany i bez uszczerbku dla działkowców ze zlikwidowanej części ogrodu. Dlatego prosimy o rozważenie wszystkich aspektów, w tym społecznych, przy dalszych pracach po ewentualnym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. W naszej dzielnicy funkcjonuje kilka typowo górniczych ogrodów działkowych i nie wyobrażamy sobie, że mogły by zniknąć z otoczenia. Prosimy o więcej życzliwości i przychylności dla naszego środowiska i lokalnych tradycji.

                                                                  Z wyrazami szacunku
                                                           - działkowcy /70 podpisów/

Gliwice, dnia 27 marca 2011r.

ROD „Jagoda” w Gliwicach

Pan
Marszałek Sejmu
Grzegorz Schetyna

        
Szanowny Panie Marszałku!

Działkowcy z ROD „Jagoda' w Gliwicach uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym zwracają się do Pana z prośbą o zweryfikowanie swojego stanowiska przekazanego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jesteśmy jednym z najmłodszych ogrodów w naszym kraju, zaledwie kilkulatkiem, a powstaliśmy dzięki modelowej wręcz współpracy władz samorządowych naszego miasta z Polskim Związkiem Działkowców. I to właśnie Ustawa o ROD umożliwiła odtworzenie pięknego ogrodu w miejsce zlikwidowanych dla realizacji ważnych celów społecznych. Dlatego apelujemy do Pana osobiście oraz do parlamentarzystów o wnikliwe i życzliwe pochylenie się raz jeszcze nad problematyką ogrodnictwa działkowego, uwzględnienie ponad stuletniej tradycji tego ruchu i korzyści jakie niesie on dla społeczności lokalnych.

Z wyrazami szacunku
Działkowcy z ROD „Jagoda'
/37 podpisów/ 

 

ROD „Wyzwolenie” w Gliwicach
 
                                                                                          Szanowny Pan
                                                                                  Grzegorz Schetyna
                                                                                Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku

Działkowcy ROD „Wyzwolenie' w Gliwicach, zwracają się do Pana z prośbą o weryfikację stanowiska, które zajął Pan w swoim wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD). Nasz ogród istnieje już ponad 55 lat. Wspólnym wysiłkiem przekształciliśmy nieużytki położone w centrum miasta Gliwice w kwitnącą oazę zieleni. Nie chcemy aby doszło do takich zmian w obowiązującym prawie, które spowodują utrudnienia w dalszym funkcjonowaniu ROD.
Prosimy o uwzględnienie faktu, że ROD to nie tylko atrakcyjne tereny, ale również ludzie, którzy te skrawki ziemi uprawiają z pożytkiem dla miasta, okolicznych dzielnic i dla na wszystkich.
Z wyrazami szacunku Zarząd i Działkowcy ROD „Wyzwolenie' uczestnicy corocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Prezes Zarządu ROD 

                                                         Działkowcy ROD /32 podpisy/

Gliwice, dnia 9 kwietnia 2011 r.

PZD OZ w Bydgoszczy
Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

dotyczy: stanowiska Marszałka Sejmu RP w sprawie pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku o zgodność z Konstytucją art. 24 ustawy o ROD.

Uczestnicy plenarnego posiedzenia Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy z niezadowoleniem i niesmakiem przyjęli kolejny dokument autorstwa Pana Marszałka, przedstawiający jego negatywny wobec działkowców, ogrodów działkowych i PZD, punkt widzenia sprawy zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Pan Marszałek w treści swojego stanowiska w sprawie pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku o zgodność z Konstytucją art. 24 ustawy o ROD, w całości uznaje zastrzeżenia zawarte we wniosku WSA. Odwołując się do potrzeby poszanowania prawa byłych właścicieli do zwrotu nieruchomości, Pan Marszałek całkowicie bagatelizuje zagadnienie ochrony praw nabytych PZD oraz praw działkowców.
Szczegółowa analiza stanowiska Marszałka Sejmu w sprawie wyżej cytowanego pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku dokonana przez Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, w sposób oczywisty dowodzi bezpodstawności ocen zaprezentowanych przez Pana Marszałka w kwestii art. 24. Analiza ta wskazuje przesłanki, w sposób pozwalający obiektywnie uznać, iż przepis ten nie narusza Konstytucji, a stanowi realizację jej zapisów, w szczególności dotyczących ochrony praw majątkowych i równego traktowania.
Panie Marszałku.
Jako działkowcy zauważamy kolejne, powtarzające się negatywne wystąpienie Pana Marszałka w sprawie zarzutów stawianych zapisom ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku przez przeciwników organizacji polskich działkowców. Niepokoi nas nieprzychylność i brak obiektywizmu Pana Marszałka w sprawie najbardziej istotnej dla przyszłości działkowców i ogrodów działkowych. Powodem naszych obaw są argumenty przywołane w treści stanowiska w sprawie pytania prawnego WSA w Białymstoku, wyrażające ocenę pozbawienia działkowców oraz Polskiego Związku Działkowców równorzędnych praw, w stosunku do praw byłych właścicieli.
Panie Marszalku.
Nie mamy często okazji zapoznawać się z lekturą wywodów prawniczych, lecz sposób w jaki uzasadnił Pan swoje stanowisko prawne jest dla nas oczywistym włączeniem się do działań polityków podważających postanowienia ustawy przyjętej przez polski parlament, ustawy wypracowanej w sposób konstruktywny, w porozumieniu ze środowiskiem działkowców, co bardzo sobie ceniliśmy. Sposób logiki przyjętej w Pana stanowisku świadczy o mechanizmach rządzących polskim prawem, bez najbardziej istotnego widzenia ludzi, dla których to prawo ma służyć. Niech będzie nawet niesprawiedliwie, ale za to w zgodzie z logiką osób stanowiących prawo. Tak odbieramy Pana wystąpienie i zgodnie z Konstytucją korzystamy z prawa do wyrażenia swojej opinii w sprawie dotyczącej naszych praw wynikających z dotychczas obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku.

                  Uczestnicy plenarnego posiedzenia OZ PZD w Bydgoszczy

                                                                            /25 podpisów/

Bydgoszcz, dnia 18 maja 2011 r.

ROD „Lustrzanka”
Wałbrzych

Stanowisko
Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Lustrzanka' w Wałbrzychu z dnia 6.04.2011 r.


Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Lustrzanka' w Wałbrzychu zapoznali się ze stanowiskiem Marszałka Sejmu RP- Pana Grzegorza Schetyny w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego. „Uwagi końcowe' tegoż stanowiska poruszyły całe środowisko działkowców, których nikt nie pytał o zdanie, co do propozycji zawartych w „uwagach końcowych' tegoż stanowiska.
Dlatego też działkowcy ROD „Lustrzanka' w Wałbrzychu po zapoznaniu się i analizie uwag końcowych stanowiska wyrażają zdanie, że wyrażone przez Pana Marszałka opinie są niesprawiedliwe z punktu widzenia interesu działkowców, a realizacja tych założeń spowoduje w skutkach likwidację ogrodnictwa działkowego.
W uwagach końcowych Pana Marszałek wyraźnie akcentuje słuszność prowadzenia ogrodów przez różne podmioty, przemilczając fakt, iż działkowców nie będą chroniły żadne przepisy zwalniające z podatków i opłat lokalnych, a opłaty związane z użytkowaniem działki wzrosną kilkunastokrotnie.
Ten stan rzeczy jest obliczony na masowe porzucanie działek, gdyż nieliczni będą mogli ponieść ciężar kosztów utrzymania wspólnoty ogrodowej, w tym etatowych urzędników. W efekcie gminy zagarną tereny ogrodów działkowych, z których fortunę zarobią osoby z grona pomysłodawców uchylenia Ustawy o ROD.
Podkreślić należy, że całe środowisko działkowców wyraziło swój protest przeciwko jakimkolwiek zmianom w ustawie o ogrodach działkowych, poprzez złożenie 614 tysięcy podpisów na listach poparcia dla Ustawy o ROD z 2005 roku.
Mając powyższe na względzie- działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Lustrzanka' w Wałbrzych protestują przeciwko założeniom zawartym w uwagach końcowych stanowiska autorstwa Pana Marszałka Grzegorza Schetyny, jako krzywdzący działkowców i niezgodny z Konstytucją RP.
Na zakończenie chcemy dodać, że pochopne i nieprzemyślane rozwiązania prawne nie przysporzą głosów poparcia w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych!

23 podpisy działkowców
ROD „ Lustrzanka” 
 

PZD Walne Zebranie
ROD „Jabłoniec' w Świdnicy

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa - Sejm

Z dezaprobatą i zaskoczeniem zapoznaliśmy się z treścią pisma z 8 grudnia 2010 r., jakie skierował Pan do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych podzielając pogląd I Prezesa Sądu Najwyższego w odniesieniu do czterech zapisów tejże ustawy.
Działkowcy nasi oczekiwali od Pana, jako reprezentanta naszego województwa dolnośląskiego, informacji pozytywnej w istniejącej napiętej i trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się nasz Związek wwarunkach dość bezpardonowo wypowiedzianej i prowadzonej wojny o tereny ogrodów działkowych. Wiemy, że w dobie dzisiejszej najłatwiej jest walczyć z ludźmi starszymi, mającymi poza sobą lata czynnej działalności zawodowej, a poza tym pozostającymi w trudnych warunkach
życiowych i codziennego bytowania.
Już wielokrotnie podejmowaliśmy walkę z naszymi przeciwnikami. Pamiętamy jak byliśmy wdzięczni parlamentarzystom Platformy Obywatelskiej za wyciągniętą do nas dłoń w lipcu 2009 r., kiedy to parlament Polski odrzucił zamach na polskie ogrody działkowe. Spłacaliśmy zaciągnięty dług wdzięcznością we wszelki możliwy sposób, a zwłaszcza w kampaniach wyborczych. Należymy do licznej grupy społeczeństwa, chociaż ludzi starszych, często schorowanych, ale aktywnie
uczestniczących w życiu publicznym kraju.
Powstało w naszych szeregach przekonanie, że partia, którą Pan reprezentuje doskonale rozumie znaczenie i wagę dla życia narodu polskiego działalność naszego związku działkowego. Przecież podobne związki istnieją w innych krajach europejskich, a ostatnio intensywnie rozwijają się w Japonii i Stanach Zjednoczonych.
Dlatego tak trudno zrozumieć nam, dlaczego polscy politycy podjęli działania zmierzające do ograniczenia działalności, a nawet unicestwienia ogrodów działkowych.

Panie Marszałku!
Z treści Pana wystąpienia powiało grozą. Nie tylko, że reprezentuje Pan środowisko polityczne obdarzone przez nas zaufaniem, ale poglądami swoimi wpisał się Pan w poglądy i zamierzenia ludzi, którzy są dla nas bardzo nieprzychylni i od wielu już lat podejmują działania zmierzające do zniszczenia naszego działkowego wysiłku, którym bez pomocy Państwa wzbogacamy skromne codzienne warunki bytu. Oceniamy, że wpisał się Pan niestety, w scenariusz działań PiS. Użyte zaś określenia o kadłubowości ustawy, jaka pozostała by nawet po uwzględnieniu Pana propozycji wobec Trybunału Konstytucyjnego, a co ma uzasadniać potrzebę zmiany ustawy - nie stanowi argumentacji, jaką można podzielić. Nawet wyeliminowanie z ustawy art. 10,17 ust. 2,18 czy 24 pozwala na dalszą, działalność Polskiego Związku Działkowców. W wystąpieniu tym pomijamy stanowisko o potrzebie likwidacji „monopolu1 - skoro na całym świecie w żadnym z państw nie funkcjonują różne związki działkowców, a tam gdzie nawet w przeszłości istniały dwa związki - dziś ruch ten uległ zjednoczeniu i wszędzie istnieje jedynie jeden związek działkowców. Wyrażamy przekonanie, ze nasze stanowisko spotka się z pełnym zrozumieniem przez Pana Marszałka.

                                                                      Zarząd ROD „Jabłonie” w Świdnicy

Świdnica, dnia 15 kwietnia 2011 r 
 

ROD „Lilia”
Świebodzice

                                                                           Pan
                                                                           GRZEGORZ   SCHETYNA
                                                                           MARSZAŁEK  SEJMU  RP
                                                                           Warszawa
 
SZANOWNY  PANIE  MARSZAŁKU!
My niżej podpisani członkowie Polskiego Związku Działkowców — użytkownicy działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „LILIA' w Świebodzicach obradujący na zebraniu sprawozdawczym za 2010 rok w dniu 13 kwietnia 201l r. ,po zapoznaniu się w pełnym brzmieniu z „UWAGAMI KOŃCOWYMI'- które stanowią podsumowanie zawartego stanowiska Pana MARSZAŁKA skierowanego w dniu 8 grudnia 2010r. do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zaskarżenia ustawy o ROD, wyrażamy swoją determinację ,bowiem stanowisko i zawarte w nim poglądy budzą ogromny niepokój o nasz los -jako działkowców, przyszłość ROD i PZD.
Pod pozorem szumnego hasła badania zgodności z Konstytucją zapisu ustawy o ROD kryje się bardzo groźny skutek w postaci:
— odebrania praw słusznie nabytych, dzięki którym możemy bezpiecznie korzystać ze swoich działek, ~ odebrania działkowcom własności -majątku znajdującego się na działkach.
Nie możemy zrozumieć, dlaczego i jakie przesłanki polityczno-ekonomiczne kierowały Panem Marszałkiem, by sugerować zakwestionowanie niektórych przepisów ustawy jednocześnie wskazując na:
— konieczność przeprowadzenia gruntownej zmiany ustawy o ROD, a nawet usunięcie jej z porządku prawnego,
— tworzenie i funkcjonowanie organizacji działkowców w oparciu o przepisy ogólne, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o stowarzyszeniach i ustawy o gospodarce nieruchomościami. W konsekwencji, głównie chodzi o likwidację Polskiego Związku Działkowców, którego postrzegamy i w pełni identyfikujemy się z nim jako naszą samorządną i samodzielną organizacją. W codziennym działaniu Związek zapewnia pomoc i ochronę , tak działkowcom jak i ROD. Wprowadzenie wielości organizacji działkowców w ogrodzie odbieramy jako celowe. wiadome rozbicie naszego Związku, a w rzeczywistości do utraty samoorganizacji i skutecznej obrony naszych interesów. Czyżby dla Pana Marszałka nie miało żadnego znaczenia funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych?

SZANOWNY  PANIE   MARSZAŁKU!
Pan Marszałek jako druga   Osoba w Państwie, a jednocześnie jako I Zastępca Platformy Obywatelskiej RP- partii rządzącej - doskonale zna fakt, że w br. w galopującym tempie rosną koszty żywności i innych dóbr materialnych, co przekłada się na wzrost kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Prognozy kosztów utrzymania rodziny w najbliższych łatach są negatywne - szczególnie ma drożeć żywność. Dlatego też działka w ROD stanowi dla nas poważne wsparcie ekonomiczne i pełni ważne funkcje w naszym codziennym życiu. Nasze działki dla większości działkowców, to:
- jedyne „wczasy pod gruszą',
- ośrodki kolonijne dla dzieci,
- ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe dla rodzin i przyjaciół,
- darmowa, stała, niezależna, zawsze pewna rehabilitacja organizmu- bez względu na wiek,
- kontakt z przyrodą.
— znaczący dodatek warzywno – owocowy jako uzupełnienie bardzo skromnych budżetów domowych.
 
 SZANOWNY PANIE   MARSZAŁKU !
Nie chcemy jako działkowcy, podzielić losu górników zlikwidowanych kopalni w WAŁBRZYCHU i w NOWEJ RUDZIE, robotników zlikwidowanych zakładów pracy, zlikwidowanych Państwowych Gospodarstw Rolnych i tak jak ostatnio zlikwidowanych polskich stoczni czy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, itd.
Dlatego swoimi podpisami udzielamy zdecydowanego poparcia ustawie z dnia 8 lipca 2005r. o ROD i z determinacją sprzeciwiamy się próbom jej uchylenia lub wprowadzenia zmian krzywdzących działkowców.
Jesteśmy głęboko przekonani i wierzymy, że nasze przedstawione argumenty i racje pozwolą Panu Marszałkowi zrozumieć nas i zmienić poglądy odnośnie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Polskiego Związku Działkowców, a jednocześnie stanie się Pan inicjatorem nie naruszania ustawy przez Trybunał Konstytucyjny.
 
                                                  50 podpisów działkowców
                                                  ROD „Lilia” w Świebodzicach 
 

 

Prezydium OZ PZD w Gdańsku  

                                                                       Szanowny Pan
                                                                       Grzegorz Schetyna
                                                                       Marszałek Sejmu RP 
                                                                       Warszawa
 

                                             STANOWISKO
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku
z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie obrony art.24 Ustawy o ROD w związku z wystąpieniem Marszałka Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2010 roku.

Społecznie    wykonujący    swoje    statutowe    obowiązki    członkowie    Prezydium Okręgowego   Zarządu  Polskiego   Związku   Działkowców wraz   Przewodniczącym Okręgowej   Komisji   Rewizyjnej   PZD   l   Przewodniczącym   Okręgowej   Komisji Rozjemczej   PZD  w  Gdańsku  obradujący w  dniu  27.04.2011   roku, posiadając upoważnienie do reprezentowania ponad 53 000 członków Związku użytkujących działki w 247 Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Gdańskiego, zabierają głos w sprawie wystąpienia Marszałka Sejmu RP z dnia 8 grudnia  2010  roku do Trybunatu Konstytucyjnego w przedmiocie kwestionowania konstytucyjności art.24 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku.
Z wielkim zdziwieniem i niepokojem przyjęliśmy treści Stanowiska Pana Marszałka
z dnia 8 grudnia 2010 roku skierowane do Trybunału Konstytucyjnego, w którym
uznał  Pan  w  całości  zastrzeżenia  Wojewódzkiego   Sądu  Administracyjnego  w
Białymstoku co do konstytucyjności tego przepisu.
Z poglądami zaprezentowanymi przez WSA i Pana Marszałka nie możemy się w
żaden sposób zgodzić, bowiem przedstawiona w uzasadnieniu wykładnia art.24
ust l naszej Ustawy o ROD jest po prostu błędna. Zarówno WSA jak i Marszałek Sejmu zapomnieli, że celem ustawodawcy było wprowadzenie mechanizmów, które uwolnią działkowców i PZD od ponoszenia odpowiedzialności za skutki błędów w gospodarce nieruchomościami prowadzonej przez organy administracji publicznej.
W tym właśnie celu wprowadzono art.24 Ustawy o ROD, którego rozwiązanie
nawiązuje do konstrukcji nieodwracalnego skutku prawnego. Warto przypomnieć,
że zgodnie z art.156 § 2 KPA niezależnie od rodzaju uchybienia mającego miejsce
przy wydawaniu decyzji nie można stwierdzić Jej nieważności, gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.
Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia 19.02,2002r. stwierdził:
„Odwracalność lub nieodwracalność skutku prawnego decyzji należy rozpatrywać, mając na uwadze zakres właściwości organów administracji publicznej oraz ich kompetencje. Jeżeli cofnięcie, zniesienie, odwrócenie skutków prawnych decyzji wymaga takich działań, do których organ administracji publicznej nie ma umocowania ustawowego, czyli nie może zastosować formy aktu administracyjnego indywidualnego, nie może też skorzystać z drogi postępowania administracyjnego, to wtedy właśnie skutek prawny decyzji będzie nieodwracalny'.

Szanowny Panie Marszałku!

Przekazanie   własności   nieruchomości   zajętej   przez   ROD   osobie   prywatnej skutkowałoby, iż dany obiekt przestałby spełniać warunki przewidziane w naszej Ustawie. W konsekwencji przestałyby być stosowane wobec niego regulacje Ustawy o ROD, a więc wobec składników majątkowych trwale związanych z nieruchomością zaczęłaby obowiązywać rzymska zasada prawna superficies solo cedit, zgodnie z którą częścią składową gruntu są wszystkie rzeczy, w tym także rośliny, trwale złączone z tą nieruchomością.
W rezultacie nastąpiłoby ukryte wywłaszczenie naszego Związku i nas działkowców
z naszego majątku!!!
Takie sytuacje, budzące wątpliwość co do zgodności z zasadą równej dla wszystkich ochrony prawa własności zawartą w art.64 Konstytucji RP, miały właśnie miejsce przed wejściem w życie art.24 Ustawy o ROD!
Przed wejściem w życie tego przepisu, w przypadku zgłoszenia roszczenia do
terenów ROD niezwykle często następował zwrot nieruchomości na rzecz byłych
właścicieli lub ich spadkobierców bez przeprowadzania likwidacji ROD i wypłacania
działkowcom l PZD odszkodowania za ich własność. W takich sytuacjach działkowcy, którzy działali w zaufaniu do władzy publicznej zagospodarowywali nieruchomość w przeświadczeniu, że inwestowany majątek będący odrębną od nieruchomości własność, korzysta z konstytucyjnych gwarancji ochrony, byli wywłaszczani bez odszkodowania!
Takie postępowanie stanowiło pogwałcenie konstytucyjnych standardów!
Z tych też powodów w 2005 roku Wysoka Izba zdecydowała się na wprowadzenie
rozwiązania, które pogodziło prawa byłych właścicieli z koniecznością zapewnienia
ochrony własności PZD i działkowców, dając prymat ochronie własności.
Warto przy tym zauważyć, że choć roszczenia byłych właścicieli mają źródło w
obronie własności, to jednak nie dotyczą one stricte prawa własności.
Wielka szkoda, że Marszałek Sejmu RP nie zauważył tego, co przyznaje sam WSA
posługując    się    pojęciem    „prawa    domagania    się    zwrotu    wywłaszczonej nieruchomości'.!
Inaczej jest w przypadku prawa przysługującego PZD i działkowcom, bowiem artlS
Ustawy o ROD wyraźnie l jednoznacznie stwierdza, że przysługujące prawo do
naniesień i nasadzeń to własność, a więc powinny one korzystać z najszerszego
zakresu ochrony!
Wielką szkodą powodowaną taką i podobną do niej inicjatywą jest zachwianie wiary obywateli,     że     Polska     jest     demokratycznym     państwem     prawa     oraz urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a nie „dzikim krajem' jak to stwierdził jeden z byłych ministrów obecnego Rządu.
Działkowcy nie tylko naszego Okręgu Gdańskiego wiedzą aż nadto dobrze, że
zaskarżenie tego przepisu i całej ustawy zmierza wprost do uchylenia naszych praw na zawsze i nieodwracalnie.
 Nasze kolejne stanowisko kierujemy także do:
- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
- Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego,
- Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego,
- Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza,
- Wicemarszałków Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej, Stefana Niesiołowskiego i Jerzego Wenderlicha,
- Posłów na Sejm RP: Jana Kulasa, Sławomira Neumanna, Mariana Filara, Stanisława Kalemby l Wiesława Szczepańskiego,
- Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka,
oraz   do   wiadomości   Prezesa   Polskiego   Związku   Działkowców   Eugeniusza
Kondracklego.
                                            Z działkowym pozdrowieniem
                        Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku
                       Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku

Prezes OZ PZD Czesław Smoczyński
Wiceprezes OZ PZD Jan Dawidowicz
Sekretarz OZ PZD Waldemar Lewandowski
Skarbnik OZ PZD Wojciech Pra  
Członek: Maria Domalewska, Stanisław Dominiak, Wiesław Dziwosz, Zdzisław Kamiński, Stanisław Kasperek, Henryk Kostro, Jan Kowalski.  

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD - Bogusław Dąbrowski

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD - Józef Pisarski

Gdańsk, dnia 27 kwietnia 2011 r.  

ROD im. „Promenada”
Człuchów

                                                      STANOWISKO
Walnego zebrania sprawozdawczego im. Promenada w Człuchowie z  dnia 15 kwietnia 2011 r.

w sprawie : stanowiska Marszałka Sejmu dotyczącego wystąpienia l Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z
Konstytucją niektórych artykułów naszej ustawy.

Po raz kolejny czujemy się zobowiązani do zabrania głosu w imieniu działkowców naszego ogrodu w tak żywotnej dla nas sprawie. Nie możemy przyjąć z pokorą działań zmierzających do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych. Tym bardziej, że ogród nasz powstał na początku lat osiemdziesiątych na terenach bagnistych przyległych do jeziora olbrzymim nakładem pracy i środków finansowych tych, którzy chcieli mieć skrawek ziemi, na którym uprawiają warzywa i owoce i spędzają wolny czas. Szanowny Panie Marszałku czy elity władzy zawsze muszą reprezentować interes bogatych? Czy nadal najsłabsze grupy społeczne muszą ponosić negatywne skutki transformacji ustrojowej? Naszym zdaniem szafuje się nienaruszalnością „ świętego „ prawa własności próbując pozbawić nas skromnej części majątku narodowego. Nie jesteśmy prawnikami, ale mamy świadomość tego, że w wielu istotnych sprawach przymyka się oko na zgodność niektórych ustaw z Konstytucją a nasza ustawa od wielu lat podlega bardzo szczegółowej ocenie jej zgodności z Konstytucją. Liczymy na to, że Pan Marszałek mając na uwadze aspekt społeczny uchylenia ustawy o rod nie będzie realizował wniosków końcowych zawartych w swoim stanowisku i pomimo stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją czterech artykułów naszej ustawy nadal będzie ona obowiązywała.

              PRZEWODNICZĄCY                                 PRZEWODNICZĄCY
          Komisji Uchwał i Wniosków                            Walnego Zebrania

ROD „Tulipan”
Bolesławiec
                                                                          Marszałek Sejmu
                                                                          Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                          Grzegorz Schetyna
                                                                          Warszawa


                     Protest Działkowców ROD „Tulipan' w Bolesławcu

My działkowcy z ROD „Tulipan' w Bolesławcu zebrani 16.04.2011r na walnym zebraniu, jesteśmy bardzo zaniepokojeni stanowiskiem pana Marszałka, w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego o niezgodność zapisów naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z konstytucją. Stwierdzeniem, że widzi pan konieczność przeprowadzenia fundamentalnych zmian ustawy o ROD, Wpisuje się Pan w krąg osób, które atakują zapisy ustawy. Ustawę atakowali posłowie Pis-u, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Nik-u
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, a teraz i pan.

Przejęcie gruntów stanowiących obecnie własność niezbyt zamożnej grupy Polaków, przez elity, których stać na zamorskie wojaże, wczasy w kurortach czy uzdrowicielskie kuracje w SPA, ma jeden cel-rozbicie samorządu działkowców, jakim jest Polski Związek Działkowców. My działkowcy z ROD „Tulipan' broniliśmy i nadal będziemy bronić naszej ustawy, która gwarantuje nam ochronę prawną, że nikt nas nie wyrzuci z działek.
                                       Prezes ROD   J. Zając    

      Przewodniczący                                                        Przewodniczący
    Uchwał i Wniosków                                                    Walnego zebrania

         K. Cichoń                                                             K. Zmitrukiewicz

 

ROD „Kolejarz”
Kłodzko

                                                                         Marszałek Sejmu RP
                                                                         Pan Grzegorz Schetyna


                                              STANOWISKO

Członków ROD „Kolejarz' w Kłodzku zebranych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 02.04.2011 r.

My członkowie rodzinnego ogrodu działkowego „Kolejarz' w Kłodzku po zapoznaniu się z pańskim wystąpieniem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stanowczo protestujemy przeciwko takiemu podejściu do sprawy ważkiej dla tysięcy członków. Takie podejście do sprawy świadczy o kolejnej próbie zakwestionowania ustawy o ROD, a także o naszych prawach do użytkowania działek. Działkowcy jednoznacznie opowiadają się za utrzymaniem w obecnym kształcie ustawy o ROD.
Wystąpienie to ma na celu zdyskredytowaniu ruchu społecznego zrzeszonego w PZD oraz uniemożliwienie spokojnej uprawy naszych działek. Bolejemy, że z ruchem naszym walczą władze publiczne zamiast nam pomagać. Jest to totalna ignorancja i chęć pozbawienia gwarancji ustawowych dużej części polskiego społeczeństwa, jaką stanowią działkowcy wraz rodzinami. Oświadczamy, że nie pozwolimy zniszczyć ruch działkowców, który istnieje od 110 lat.

                                                  z upoważnienia członków Walnego Zebrania
                                                  Przewodniczący Walnego Zebrania
 

Kłodzko, dnia 02.04.2011

ROD „Halniak”
W Boguszowie Gorce

                                                                             Pan
                                                                             Grzegorz Schetyna
                                                                             Marszałek Sejmu RP
 
 
W imieniu i z upoważnienia działkowców i ich rodzin walne zebranie
sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Halniak' w Boguszowie Gorcach kieruje                                                  

                                                    protest

przeciwko sugestiom zawartym zwłaszcza w „uwagach końcowych' stanowiska Marszałka Sejmu RP- Grzegorza Schetyny, skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów Ustawy o ROD z 2005 roku.
Jeśli dojdzie do wejścia zmian w naszej Ustawie, a nawet jej uchylenia - nie będzie
możliwe funkcjonowanie działek i ogrodów w takiej postaci jak obecnie i w końcu
przestaną istnieć rodzinne ogrody działkowe.
Takim rozwiązaniom mówimy „NIE'.
My działkowcy ROD „Halniak' w Boguszowie Gorcach chcemy użytkować działki na
dotychczasowych zasadach. Uważamy, że Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku wystarczająco  dba o interesy działkowców, daje nam różne prawa i przywileje.
Po uchyleniu Ustawy o ROD i co za tym idzie pozbawieniu działkowców dotychczasowych praw i własnej, silnej i niezależnej organizacji dojdzie do dowolnego dysponowania  terenami ogrodów na cele komercyjne, przeciwko czemu składamy protest.

                                                      26 podpisów uczestników
                                                      Walnego Zebrania Sprawozdawczego 
 
Boguszów Gorce, dnia 10 kwietnia 2011 r.
 
 
ROD im. Juliana Fałata
 
w Koszalinie

                                                                                    PAN
                                                                                    Grzegorz Schetyna
                                                                                    Marszałek Sejmu RP
 
                                                STANOWISKO

Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Juliana              Fałata w Koszalinie.

Walne Zebranie ROD im. Juliana Fałata w Koszalinie, które odbyło się dnia 02 kwietnia 2011 roku. Wyraża sprzeciw wobec pisma Pana Marszałka Grzegorza Schetyny przesłanego do Trybunału Konstytucyjnego. Z pisma wynika, że Pan Marszałek jest przeciwny dalszemu funkcjonowaniu ustawy
o ROD uchwalonej 08 lipca 2005 roku przez Sejm RP.

Panie Marszałku wszelkie zmiany w jej zapisie będą
w przyszłości przyczyną do likwidacji PZD, organizacji w pełni demokratycznej, zrzeszającej l milion członków, w większości ludzi niezamożnych, emerytów i rencistów, którzy mają prawo do własnej organizacji jaką jest Polski Związek Działkowców oraz do ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, która skutecznie broni praw jej członków i zapewnia stabilne funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Dlatego Panie Marszałku apelujemy do Pana o wielką rozwagę w podejmowaniu decyzji, które mogą w przyszłości być przyczyna likwidacji
ROD i PZD.


         Przewodniczący                                               Przewodniczący

  Komisji Uchwał i Wniosków                        Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Koszalin, dnia 10 kwietnia 2011r.

 


ROD „Irys”
w Radomiu
                                                     Pan
                                                                      Grzegorz Schetyna
                                                                      Marszałek Sejmu RP
 
                                                     PROTEST

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Irys' w Radomiu uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym są zbulwersowani stanowiskiem Pana Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny podważającym niezgodność z KONSTYTUCJĄ czterech fundamentalnych zapisów USTAWY o ROD.
Obecnie obowiązująca USTAWA o ROD jest ogólnie akceptowana przez działkowców oraz dobrze służy emerytom, rencistom i zubożałemu społeczeństwu o niskich dochodach.
Rodziny działkowców z ogrodu „Irys' (125 działki) złożyły 608 podpisów dla poparcia USTAWY o ROD. Protestujemy przeciwko niesprawiedliwości społecznej i działaniom tylko dla biznesu. Około milion polskich rodzin działkowców zostanie pozbawione należytej ochrony prawnej - nastąpi też drastyczne pogorszenie ich warunków bytowych.
Nasz ogród „Irys' został zorganizowany i urządzony dzięki funduszowi socjalnemu wypracowanemu przez ponad 7 000 załogę byłego Zakładu „Radoskór'. Spełnia swoją rolę przez pokolenia od 50 - ciu lat. Stanowi miejsce wypoczynku dla rodzin, których nie stać na wczasy, wyjazdy do sanatorium i wysłanie dzieci na kolonie. Dla większości rodzin ogrody działkowe są formą pomocy socjalnej, często jedynym źródłem owoców i warzyw.
Łatwo jest burzyć i niszczyć ogrody, których się samemu nie stworzyło.
Prezydent RP we wstępie do obowiązującej Konstytucji z 1997r. napisał, cytuję: „Nie ma doskonałych ludzi, ani doskonałych praw -najszlachetniejsze intencje prawodawców weryfikuje samo życie' - koniec cytatu.
 Wierzymy, że dorobek naszego Polskiego Związku Działkowców – Rodzinne Ogrody Działkowe zostanie uszanowany wraz ze stuletnią tradycją przez pojedynczych Decydentów.
 
                             64 podpisy uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego

 Radom, dnia 30 kwietnia 2011 r.

ROD „Kolejarz”
w Dzierżoniowie

                                                                    Marszałek Sejmu RP
                                                                    Pan Grzegorz Schetyna

Działkowcy zgromadzeni na dzisiejszym zebraniu niniejszym wyrażają swój głęboki, zdecydowany sprzeciw wobec uwag końcowych zawartych w stanowisku Pana Marszałka, dotyczących wniosku Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku.
Proponowane przez Pana Marszałka uchylenie tej ustawy przyczyni się do zniszczenia ponad wieku tradycji, pracy dla budowania więzi międzyludzkich, oraz ochrony środowiska naturalnego miast. Należy też nadmienić, że rodziny działkowców nie należą do ludzi zamożnych i uprawianie działki jest dla nich często jedynym źródłem warzyw i owoców, których ceny na rynku są coraz wyższe.- Trudno nam zatem uwierzyć, że ktoś próbuje zniszczyć dorobek pokoleń działkowców w imię zrobienia dobrego interesu na gruntach ogrodów działkowych kosztem blisko miliona rodzin. Są politycy nieprzyjaźni działkowcom, którzy dążą do tego, aby przez wprowadzenie w życie sprzecznych z oczekiwaniami rozwiązań pozbawić Pana i Platformę Obywatelską przychylności tak licznego elektoratu. Chyba nie jest to Pana celem.
Ogrodnictwo Działkowe przetrwało w naszym kraju ponad wiek i dopracowało się rozwiązań prawnych gwarantujących trwałość i rozwój, zapewnia nam to Ustawa o ROD z 2005 roku. Dlatego raz jeszcze sprzeciwiamy się jej uchyleniu.

                                                              Z poważaniem,
                                                              Uczestnicy Zebrania (26 podpisów)

Dzierżoniów, 1dnia 6.04.2011 r.

 

ROD 'Magnolia' w Szczawnie Zdroju    
                                                                       

                                                                       Marszałek Sejmu RP
                                                                       Grzegorz Schetyna
 

                                                      APEL
Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Magnolia' w Szczawnie Zdroju odbytego w dniu 09 kwietnia 2011 r.

Szanowny Panie Marszałku
My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Magnolia” w Szczawnie Zdroju stanowczo protestujemy i nie zgadzamy się z uzasadnieniem Pana Marszałka zawartym w piśmie z dnia 8.12.2010 r.. skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn. akt. K 8/10 sygnowanym przez Pana Marszałka w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22.02.2010 r. oraz z dnia 6.09.2010 r., o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej części zapisów ustawy z dnia 8.07.2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
Szczególnie niepokoją nas wnioski końcowe pisma, pana Marszałka. Z wniosków tych wynika wprost, że Pan Marszałek uważa za koniecznym uchwalenie przepisów będących głęboką nowelizacja ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, bądź uchwalenie nowej ustawy. Propozycje i sugestie Pana Marszałka w zakresie nowych uregulowań w dotychczasowej sytuacji prawnej rodzinnych ogrodów działkowych są dla nas działkowców nie do przyjęcia. Takimi propozycjami i sugestiami czujemy się poważnie zagrożeni, niepewni i pozbawieni poczucia stabilizacji.
Realizacja sygnalizowanych przez Pana Marszałka brzemiennych w skutkach dla miliona rodzin polskich zamierzeń doprowadziłaby cło pozbawienia działkowców i Polskiego Związku Działkowców wszystkich dotychczasowych praw oraz własnej reprezentacji, jaką obecnie pełni nasz Związek Konsekwencja ewentualnej realizacji tych zamierzeń będzie otwarcie możliwości dowolnego dysponowania terenami ogrodów na cele komercyjne i jednocześnie przyzwoleniem na zagarnięcie przez gminy lub inne podmioty naszego wspólnego związkowego mienia, a także naszego własnego, które gromadziliśmy przez kilkadziesiąt lat.
Panie Marszałku!
Działkowcy naszego Ogrodu, a zarazem Pana wyborcy, oczekują od Pana wsparcia i tworzenia warunków zabezpieczających trwałość i rozwój ogrodów działkowych.
Panie Marszałku!
W roku bieżącym Polski Związek Działkowców obchodzi jubileusz 30 - lecia istnienia. Ponad 110 -letniemu ruchowi ogrodnictwa działkowego w naszym kraju przychodzi uczcić to wydarzenie w nieustającej obawie o dalsze istnienie blisko miliona działkowców zrzeszonych w jedności w trwałym Związku. Prosimy przy tym o dostrzeżenie głosu 620 tysięcy działkowców, którzy złożyli swoje podpisy potwierdzając nimi pełną akceptację i nienaruszalność obowiązujących zapisów ustawisz dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa należycie zabezpiecza nasze interesy, a rodzinne ogród) działkowe, jako urządzenia użyteczności publicznej służą wszystkim mieszkańcom miast dając im darmową zieleń a więc zdrowie. I niech tak pozostanie.
26 podpisów uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Szczawno Zdrój, dnia 9 kwietnia 2011 r.

ROD „Szafran”
Kłodzko
                                                                         Pan
                                                           Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu RP

                                                  PROTEST
My, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szafran' w Kłodzku zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Marszałka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego złożonego do Trybunału Konstytucyjnego wyrażamy swój sprzeciw wobec zamieszczonej w powyższym stanowisku, a zwłaszcza w jego „uwagach końcowych' całkowitej zmianie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r, o rodzinnych ogrodach działkowych, a także uchyleniu tejże ustawy.
Rodzinne ogrody działkowe jako jednostki użyteczności publicznej spełniają wiele funkcji społecznych, m. in. socjalne. Dla, działkowców zebrane plony w postaci owoców i warzyw stanowią nie tylko uzupełnienie budżetu domowego, co jest szczególnie ważne przy naszych niskich dochodach lub w niektórych przypadkach przy całkowitym ich braku, ale także są ekologicznie czyste, nie zawierają, bowiem związków i substancji szkodliwych dla zdrowia, co jest wysoce ważne. Z tego też względu ogrody są bezcenne. Większość z nas działkowców to renciści, emeryci i osoby o bardzo niskich dochodach, Ponadto codzienna praca na działce jest dla nas powinnością, którą postrzegamy jako obowiązek, przyjemność i czynny wypoczynek. Prosimy, zatem nie zamykać nas w murach i betonach.
Zmieniając naszą ustawę o ogrodach działkowych lub wykreślając ją zupełnie z porządku prawnego doprowadzi Pan do całkowitej przebudowy systemu funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.
W świetle rozwiązań zawartych w h uwagach końcowych' zaproponowanych przez Pana Marszałka RP ogrody działkowe wówczas staną się dostępne tylko i wyłącznie dla „zamożnych, ' a co z nami Panie Marszałku?. Takie działanie doprowadzi do likwidacji ogrodów działkowych. Dlatego kategorycznie sprzeciwiamy się takim rozwiązaniom!
W naszej ocenie ustawa z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych jest podstawą prawidłowego funkcjonowania ogrodów działkowych. Natomiast Polski Związek Działkowców jako organizacja samorządna i samodzielna umożliwia rozwój całego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

                                             28 podpisów działkowców ROD „Szafran” w Kłodzku

Kłodzko, dnia 09.04.2011 r.
 


ROD „Ikar' w Dzierżoniowie


 

                                                 Stanowisko
Walnego Zebrania działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jar'  w  Dzierżoniowie z dnia 09.04.2011 r.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem, a zwłaszcza uwagami końcowymi Pana Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucja RP Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych- działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jar' w Dzierżoniowie uznali, że jest to kolejna próba zamachu na Związek, ogrody i działkowców.
Ogrodnictwo działkowe w Polsce przetrwało tyle lat, nawet dwie wojny światowe, dopracowało się dobrych rozwiązań prawnych gwarantujących trwałość, rozwój i spokojne korzystanie z działek i my działkowcy nie chcemy w tym zakresie jakichkolwiek zmian. Wszystkie przywileje jakie pragniemy zachować gwarantuje nam Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku.
Niestety, w przypadku proponowanego przez Pana Marszałka uchylenia Ustawy o ROD z 2005 roku ponad wiek tradycji wielopokoleniowej pracy w budowaniu więzi międzyludzkich, ciężkiej pracy w poprawie środowiska naturalnego w miastach, może zostać niechybnie zniszczone.
Czy jest to Pana wola Panie Marszałku?
A może tak chcą politycy nieprzyjaźni ogrodom działkowym, ich Związkowi i naszej Ustawie, bo politycy ci maja tylko jeden cel- zrobienie dobrego interesu na gruntach ogrodów działkowych kosztem blisko miliona rodzin działkowców.
Środowisko działkowców zastanawia się również, kto i w jakim celu dąży do tego, aby poprzez wprowadzenie w życie sprzecznych z oczekiwaniami działkowców rozwiązań prawnych stracił Pan i Pana ugrupowanie partyjne przychylność tak licznego elektoratu, jakim zawsze pozostawali działkowcy.
Działkowcy zgromadzeni na dzisiejszym zebraniu niniejszym wyrażają swój głęboki i zdecydowany sprzeciw dla wniosków końcowych zawartych w stanowisku Pana Marszałka, którego założenia po wprowadzeniu w życie nie tylko zniszczą dorobek ogrodnictwa działkowego w Polsce, ale także pozbawią o przyszłe pokolenia Polaków dostępu do działek.


Z poważaniem uczestnicy zebrania,
47 podpisów

 

ROD „Relaks”
w Niemczy

                                                          PROTEST
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks' w Niemczy zebrani w dniu 17 kwietnia 2011 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym wyrażają głębokie oburzenie i zaniepokojenie sugestiami zamieszczonymi w „Uwagach Końcowych' Stanowiska Pana Grzegorza Schetyny Marszałka Sejmu RP które zostało skierowane do Trybunału Konstytucyjnego.
Powyższe sugestie dotyczą zmiany ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, a także nie wykluczają całkowitego wykreślenia w/w ustawy z porządku prawnego i uregulowania materii ogrodów działkowych innymi ustawami mianowicie ustawą o stowarzyszeniach lub ustawą o gospodarce nieruchomościami.
W naszej ocenie powyższe propozycje rozwiązań są absolutnie nie do przyjęcia i zaakceptowania przez działkowców. Pod pozorem niezgodności z Konstytucją RP politycy niegdyś Klubu Prawa i Sprawiedliwości a obecnie Platformy Obywatelskiej próbują tworzyć nowe regulacje prawne dla działkowców.
Nie rzetelny i nie obiektywny raport Najwyższej Izby Kontroli dot. zapewnienia warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, wyznaczenie dwóch posłów, w tym Pana Andrzeja Derę Posła Prawa i Sprawiedliwości - autora sławnego projektu ustawy o ogródkach działkowych z przed roku, przeciwnika Polskiego Związku Działkowców i naszej obecnie obowiązującej ustawy do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym a także traktowanie działkowców jako grupę społeczną drugiej kategorii - działania te jednoznacznie świadczą o zakusach naszych polityków, jakie skrywają pod tą polityczną strategią której celem jest przejęcie gruntów w celach komercyjnych.
Panie Marszałku !
Stanowczo protestujemy przeciwko takim działaniom !
Prosimy o pozostawienie naszej ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych w niezmienionej treści i kształcie ! Chcemy w spokoju uprawiać nasze ogrody ! Mamy dosyć ciągłej walki o przetrwanie i byt naszych ogrodów ! Z pewnością, podczas zbliżających się wyborów nie zapomnimy o politykach, którzy będą wspierać nasze działania w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych..
 
                                                         Podpisy 35 działkowców ROD „Relaks”

Niemcza, dnia 17.04.2011 r.

ROD „Barbara”
w Boguszowie

                                                                         Pan
                                                                         Grzegorz Schetyna
                                                                         Marszałek Sejmu RP
                                                                         Szanowny Panie Marszałku!

W związku ze stanowiskiem Pana Marszałka dotyczącym wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania za niezgodne z Konstytucja RP niektórych artykułów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku-działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Barbara' w Boguszowie Gorcach wyrażają niniejszym swoje zaniepokojenie stanowiskiem Pana Marszałka, a zwłaszcza sugestiami zawartymi w „uwagach końcowych' dotyczącymi rodzinnych ogrodów działkowych, zapowiadającymi uchylenie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku.
Pan Marszałek w swoich „uwagach końcowych' skupił się na krytyce Ustawy o ROD  i zaprezentował poglądy, które w wielu płaszczyznach niepokojąco są kontynuacją   poglądów   projektodawców   z   poprzednich   lat   dotyczących uwłaszczenia działkowców i likwidacji Polskiego Związku Działkowców.
Taka wypowiedź Marszałka Sejmu RP budzi daleko idące obawy.
W ocenie Pana Marszałka istnieje potrzeba zmiany, a nawet uchylenia w całości Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, ponieważ nie odpowiada ona aktualnej rzeczywistości. Ustawa jest zła, bowiem między innymi narzuca monopol w prowadzeniu ogrodów działkowych. Zdaniem działkowców ROD „Barbara' umożliwienie zarządzania na terenie jednego ogrodu rozmaitym podmiotom spowoduje jedynie zamęt i konsternację wśród działkowców, pomieszanie ich praw, zniesienie przywilejów. Ponadto wejdą w życie rozmaite opłaty, co poniesie za sobą wzrost kosztów związanych z użytkowaniem działki.
Powyższe w ocenie działkowców ROD „Barbara' w Boguszowie Gorcach jest nie do przyjęcia, ponieważ należy pamiętać, że każdy ogród jest zorganizowaną całością i aby jego infrastruktura służyła wszystkim działkowcom i ich rodzinom, należy o nią dbać, odpowiednio do potrzeb zarządzać, remontować w sposób zorganizowany. Ten zakres realizuje Zarząd ogrodu i to nieodpłatnie-w ramach swej społecznej działalności.
Reasumują powyższe- działkowcy Rodzinnego Ogrodu działkowego „Barbara' w Boguszowie Gorcach protestuj ą przeciwko zamiarom zmian i uchylenia Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku.

                                                            Podpisy 37 działkowców ROD „Barbara”
 

Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej

z terenu OZ Świętokrzyskiego

Głos Instruktorów Społecznej Służby instruktorskiej z dn. 13.04.2011 r. w sprawie stanowiska Pana Marszałka Sejmu dotyczącego wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 08.07.2005 r.
Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej zebrani w dniu 13.04.2011 r. po zapoznaniu się z w/w stanowiskiem Marszałka Sejmu RP pragną wypowiedzieć swoje zdanie w niniejszym temacie.
Chcemy podkreślić, że początkowe stwierdzenia zawarte w stanowisku, mówiące, iż uznanie niekonstytucyjności całej ustawy jest wnioskiem nieuzasadnionym i nie zasługuje na poparcie, cieszą się naszą wielką aprobatą. Cieszymy się, także że Pan Marszałek dostrzega brak podstaw do takiego działania. Niepokoją nas jednak wnioski wypływające z dalszej części stanowiska, a przede wszystkim - z Uwag końcowych. Chodzi tu szczególnie o Pana stwierdzenie, w którym uznano, że niekonstytucyjność czterech artykułów Ustawy o ROD, a mianowicie art. 10,17 ust. 2, 18 i 24 doprowadzi do konieczności zmiany całej konstrukcji ustawy, bądź też nawet jej całkowitego zniesienia. Rodzinne Ogrody Działkowe zostałyby wówczas oddane pod obowiązujące przepisy ogólne, a co za tym idzie, ochrona praw działkowców stałaby się iluzoryczna.
Jesteśmy przekonani, że ustawa o ROD nawet pozbawiona w/w artykułów, nadal będzie stanowić dobrze funkcjonujący akt prawny. Pozostaje w niej bowiem cały szereg przepisów, które nadal pozwalałyby cieszyć się działkowcom możliwością spokojnego użytkowania działek i pielęgnowania swojej własności pod ochroną przepisów prawa.
Chcemy przyłączyć się do znakomitej większości polskich użytkowników działek, którzy wzięli w obronę obowiązującą Ustawę o ROD. Ustawa ta przez cały okres swojego obowiązywania stanowi dla działkowców należących do PZD akt prawny, który w najlepszy możliwy sposób chroni ich prawa. Uchwalony został on przez Sejm RP, co samo przez się oznacza, że jest on w myśl władzy ustawodawczej optymalnym rozwiązaniem dla funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce.
Nie możemy zgodzić się na tego typu działania, jakie zainicjował Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, a które w części poparł Marszałek Sejmu. Czujemy się w obowiązku opowiedzieć się przeciwko takiemu traktowaniu „naszego' aktu prawnego, naszych praw i wreszcie naszej ciężkiej pracy, którą wkładamy w rozwój i propagowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce. Nie można doprowadzić do zaprzepaszczenia tego, co osiągnęliśmy wspólną pracą przez ponad 110 lat trwania tradycji ogrodnictwa działkowego tylko po to, by zaspokoić koniunkturalne interesy czy też komercyjne pobudki wyraźnie leżące u podstaw działania osób reprezentujących stanowisko podobne do wyrażonego we wnioskach Pierwszego Prezesa SN.
Polski Związek Działkowców jest organizacją istniejącą już trzydzieści lat, cieszącą się bogatą tradycją i zaufaniem swoich członków. Jest to organizacja samorządna, legalna, a uczestnictwo w niej jest dobrowolne. Działkowcy zrzeszeni w PZD są zadowoleni z funkcjonowania Związku i chętnie wspierają jego działania i inicjatywy. Taka rzeczywistość stoi w jawnej sprzeczności z narastającymi ostatnio głosami krytyki. Głosami, które również wpisują się w linie wniosków Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego i stanowiska Marszałka Sejmu wyrażonego w Uwagach końcowych.
Mówimy stanowcze „nie' wobec takiego traktowania nas i naszego Związku, Dołączamy swój głos w obronie ustawy do ponad sześciuset dwudziestu tysięcy głosów zebranych w całej Polsce dla poparcia jej obowiązywania w niezmienionej formie. Uważamy, że działkowcom należy się dalsza ochrona ich praw i własności oraz sprawiedliwość oddana za długie lata ciężkiej pracy na rzecz poprawy wyglądu miast, ochrony środowiska i propagowania w społecznościach lokalnych aktywności i zdrowego trybu życia. Mamy nadzieje, że ten głos zostanie wysłuchany i będzie nam dane nada! spokojnie pracować na swoich działkach i patrzeć w przyszłość naszych Ogrodów z optymizmem.


                                                           Instruktorzy SSI
                                                           obecni na naradzie szkoleniowej
                                                           w dniu 13.04.2011r.
                                                           (52 podpisy)

ROD „Kolejarz' Jelenia Góra

                                                                  Pan
                                                                  Grzegorz Schetyna
                                                                  Marszałek Sejmu RP
                                                                  Warszawa

Szanowny Panie Marszałku.
Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz' w Jeleniej Górze uczestniczący w dniu 11 kwietnia br. w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zaskarżonej ustawy o rodzinnych, ogrodach, apelują do Pana Marszałka, aby zechciał Pan uwzględnić naszą aktualną sytuację, działkowców gospodarujących na działkach, które stanowią powód satysfakcji i zadowolenia dla nas i naszych najbliższych, które są miejscem pracy, wypoczynku, ale też niejednokrotnie źródłem wspierającym nasze skromne budżety.
Obecna ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest dobrym aktem prawnym, broniącym naszych praw i naszego dorobku. Dla nas działkowców niezrozumiałe są od wielu lat podejmowane próby zamachu na nasze prawa i naszą samorządną organizację, jaką jest Polski Związek Działkowców. Do grona tych , którzy są nam nieprzychylni, wpisał się też Pan Panie Marszałku w swoim dwuznacznym wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego.
Wywiódł Pan wniosek, że ewentualne uchylenie przez Trybunał Konstytucyjny czterech artykułów Ustawy o ROD, co do których podzielił Pan stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o ich nie konstytucyjności, skutkować będzie koniecznością dokonania nowej koncepcji unormowania problematyki tworzenia i użytkowania ogródków działkowych, ponieważ cała Ustawa o ROD „ będzie mieć w znacznej mierze „ kadłubowy charakter'. Przecież zakwestionowane przez Pan Marszałka przepisy -jakkolwiek istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego naszych ogrodów i naszych praw jako działkowców - nie maja jednak fundamentalnego znaczenia, jeżeli chodzi o organizację tej dziedziny życia społecznego. Czy mamy rozumieć, że te nowe koncepcje maj ą na celu likwidację Polskiego Związku Działkowców i rozbicie ogólnopolskiego samorządu działkowców.
Z oburzeniem przyjęliśmy Pana propozycję, aby ogrody działkowe podporządkować ogólnym regułom rządzącym funkcjonowaniem organizacji społecznych i gospodarką nieruchomościami, co oznaczałoby m. innymi „ wielość organizacji działkowców' w jednym ogrodzie. Takie stanowisko jednoznacznie uwidacznia, że Pan widzi konieczność rozbicia i likwidacji ruchu działkowego, jego samorządności i samodzielności. Jednoznacznie stwierdzamy, że to stanowisko Pana Marszałka jest zbieżne ze stanowiskiem i oczekiwaniami polityków PiS.
My się z tym nie zgadzamy!
Takimi poglądami jesteśmy zaniepokojeni, ale i oburzeni. Czujemy się pozbawieni poczucia stabilności i pełni obaw o nasze „jutro”.
Apelujemy do Pana Marszałka o szczególną ostrożność w podejmowaniu ostatecznych decyzji, bo jako obywatele demokratycznego państwa mamy takie prawo i będziemy bronić tego, co dobrze służy nam i wszystkim działkowcom w naszej Ojczyźnie.
Niniejsze nasze, wystąpienie do Pana Marszałka pozwalamy sobie przekazać również  do wiadomości Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.

                                                                   Uczestnicy zebrania
                                                                        34 podpisy
 
Jelenia Góra, dnia 11 kwietnia 2011 r.  

ROD im. Stanisława Staszica
w Bielawie

                                                                  Pan  GRZEGORZ SCHETYNA

                                                                       Marszałek Sejmu R.P.

Działkowcy R.O.D. im. St. Staszica w Bielawie, zgromadzeni na Walnym Zebraniu w dniu 2011.04.09 , są zdumieni a jednocześnie zaniepokojeni  Pana stanowiskiem w piśmie wysianym do Trybunału Konstytucyjnego.
W swoim piśmie jednocześnie Pan broni ustawy o R.O.D. a z drugiej strony sugeruje Pan, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego , ustawę trzeba  będzie zmienić, gdyż po usunięciu zaskarżonych przepisów przez I-go Prezesa Sądu Najwyższego stanie się ona nic nie znaczącą.
W swoich wywodach „ uwagi Końcowe' - proponuje Pan , raczej sugeruje,
że należy zmienić tą ustawę, poszerzyć wielkość organizacji , które mogą prowadzić ogrodnictwo działkowe , chociaż taka możliwość już istnieje po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 roku.
Nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że po tym orzeczeniu ustawa
będzie niekonstytucyjna i dlatego trzeba ją zmodernizować, bądź nawet wyrzucić ją z porządku prawnego.
Kwestionowanie tego porządku prawnego, według nas, ma służy politykom
różnych opcji , aby ją zlikwidować , przez to rozbić ogrody na wiele drobnych stowarzyszeń, które nie będą mogły bronić się tak skutecznie jak dotychczas robi to Polski Związek Działkowców.
Pana stanowisko w tej sprawie jest zgodne z stanowiskiem i propagandą posła Dery i jego ugrupowania , tak nie przyjaznym P.Z. Działkowców.
W swym stanowisku i „uwagach końcowych' nie wspomina Pan ani słowem, że po tym wszystkim i nowych rozwiązaniach, działkowcy nie będą mieli prawa do odszkodowań za likwidowane działki, za ich majątek wielopokoleniowy zainwestowany na tych działkach.
Powinien Pan jako Marszałek R.P. mieć odwagę przyznać się do tego, że to nie, niekonstytucyjność ustawy , ale cele polityczne są podstawą przyjęcia przez Pana takiego stanowiska. Marszałek R.P. powinien stać w obronie prawa konstytucyjnego a nie naciągać go do celów politycznych. My zebrani działkowcy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym protestujemy przeciwko tym stanowisku jakie Pan przyjął i stwierdzamy własnoręcznymi podpisami.
                                                       

                                                      Podpisy uczestników zebrania
                                                                   (89 podpisów) 

 Bielawa, dnia 2011.04.09 

 
ROD im. „Wrzos”
w Świebodzicach

 
                                                                      Pan
                                                                      GRZEGORZ  SCHETYNA
                                                                      MARSZAŁEK  SEJMU RP
                                                                      Warszawa
 
SZANOWNY   PANIE  MARSZAŁKU!
My, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WRZOS' w Świebodzicach, zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2010 w dniu 2 kwietnia 2011 r. zostaliśmy zaniepokojeni stanowiskiem Pana Marszałka z dnia 8 grudnia 2010r. w przedmiocie zaskarżenia ustawy o ROD przez I Prezesa Sądu Najwyższego - skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego, w którym krytycznie oceniamy zawarte poglądy w „UWAGACH KOŃCOWYCH'.
Stawiane ustawie zarzuty utwierdzają nasze przekonania, że pod pozorem badania zgodności z Konsty-tucją, to jedynie pretekst do wprowadzenia prawnego pozbawienia działkowców i naszego Związku praw nabytych. Jest dla nas niezrozumiałe, dlaczego w Polsce niszczy się to wszystko, co dobrze funkcjonuje? w odróżnieniu od innych krajów w Europie, gdzie ruch działkowy i narodowe ich związki są szczególnie chronione przez Państwo i samorządy lokalne.
Jako działkowcy obawiamy się utraty bezpowrotnie zapisanych w ustawie już nabytych praw, takich jak:
•    prawo użytkowania przydzielonego nam gruntu w ROD,
•    prawo własności do majątku znajdującego się na działce,
•    uchylenie przepisów ograniczających dowolność w likwidacji ROD,   -
•    prawo do działki zamiennej przy likwidacji ROD,
•    prawo do zwolnień podatkowych,
•    prawo do przejęcia działki przez osoby bliskie po zmarłym działkowcu,
•    prawo chroniące użytkowników działek w ROD przed skutkami roszczeń przez byłych właścicieli gruntu - zgłaszanych w związku z błędami urzędników popełnionymi przy okazji przejmowania przez Skarb Państwa nieruchomości przekazywanych później działkowcom. Uważamy, że podnoszone w stanowisku Pana Marszałka kwestie przeciwdziałania monopolowi PZD nie znajdują uzasadnienia. Wszystkie stowarzyszenia i inne organizacje legalnie działające w Polsce, a wyrażające chęć zakładania ogrodów działkowych ,mają wystarczające podstawy prawne, by to czynić, tym bardziej, że wolność zrzeszania się zapewnia art.58 Konstytucji RP. Zakładanie nowych ogrodów przez stowarzyszenia nie może odbywać się kosztem ROD i Związku.

SZANOWNY  PANIE   MARSZAŁKU!
Pamiętamy Pana Marszałka z czasów aktywnego działania w „SOLIDARNOŚCI'. Czyżby popularyzowane i wcielane w życie ideały „Solidarności' zostały tak szybko przez Pana Marszałka zapomniane?, a Platforma Obywatelska jako partia rządząca, podzielała stanowiska polityków, którzy chcą dostosować prawo pod własne potrzeby, nie licząc się z ponad 115 letnią tradycją ogrodnictwa działkowego w Polsce - dążąc do likwidacji Polskiego Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a wprowadzając w życie tzw. pseudo samorządność i pseudo demokrację. Jesteśmy przekonani, że Pan Marszałek, pełniący jednocześnie odpowiedzialną funkcję Wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej RP, stanie w obronie ustawy o ROD, a tym samym w obronie działkowców, jako bardzo aktywnych i rozsądnych Obywateli naszego kraju.
Jako działkowcy nie możemy czynnie bronić swojej ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, dlatego w ten sposób dajemy świadectwo swoich prawdziwych poglądów i oczekiwań przedstawionych naszych praw, które gwarantuje nam art.64 ust.2 Konstytucji RP.
                                                 20 podpisów działkowców ROD „Wrzos”
                                                            w Świebodzicach


 
ROD „Zagłębie”
w Wałbrzychu

                                                                 Pan
                                                                 GRZEGORZ SCHETYNA
                                                                 MARSZAŁEK SEJMU  RP
                                                                 Warszawa

SZANOWNY PANIE  MARSZAŁKU !
My, działkowcy ROD „Zagłębie' w Wałbrzychu zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 26 marca 201lr., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Marszałka - skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zaskarżenia ustawy o ROD przez I Prezesa Sadu Najwyższego - negatywnie oceniamy zawarte poglądy w „UWAGACH KOŃCOWYCH'.
Wprawdzie Pan Marszałek w swoim wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego stanął w obronie większości zapisów ustawy o ROD, to jednak zdecydowanie poparł zakwestionowanie 4 zapisów ustawy, tj.art.lO,art.l7 ust.2,art.l8 i art.24,a w' UWAGACH KOŃCOWYCH' dowodzi, że ustawa o ROD wymaga całkowitej nowelizacji, a wręcz jej usunięcia z porządku prawnego. Odbieramy to i traktujemy jako kolejną ingerencję czysto polityczną w działalność Polskiego Związku Działkowców, próbę podważenia obecnego porządku prawnego regulującego funkcjonowanie ROD.
Działania Pana Marszałka zmierzają w kierunku spowodowania, że działka w ROD może być użytkowana przez osoby należące do różnych stowarzyszeń lub w ogóle nie należących do PZD, ani żadnego stowarzyszenia. Jak więc taki ogród będzie zarządzany?! kto stać będzie na straży przestrzegania prawa w zakresie zagospodarowania ROD i działki ogrodowej?
Czyżby Pan Marszałek podzielał stanowisko polityków, którzy boją się silnego Związku i dlatego różnymi metodami próbują stosować politykę „DZIEL I RZĄDŹ'? Czy na tym ma polegać demokracja i sprawiedliwość społeczna?
Na pewno nie obcy jest Panu Marszałkowi znany fakt, że Polski Związek Działkowców i 14 Narodowych Związków Działkowców państw europejskich jest zrzeszonych w Międzynarodo¬wym Biurze Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu. W każdym z tych państw Narodowe Związki Działkowców są jedynymi zarządcami ogrodów działkowych.
W Europie ogrody i ich Związki są wspierane przez samorządy i władze państwowe. Nasze ROD i nasz Związek są nieustannie atakowane i pouczane. Ogrody działkowe przez wpływowe lobby polityczno-ekonomiczne postrzegane są tylko przez pryzmat wartości gruntu. Wszystko to, co jest na działkach, łącznie z działkowcami — nie mają żadnej wartości.

SZANOWNY    PANIE    MARSZAŁKU !
Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka o to, by w dogodnym, a nie odległym dla siebie czasie, zechciał Pan nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców — organizacji samorządowej, która robi wszystko ,co jest w jej mocy, by nałożone ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zadania jak najlepiej zrealizować. Jesteśmy przekonani, że w trakcie bezpośredniego spotkania, Pan Marszałek zapozna się z racjami Polskiego Związku Działkowców, które są akceptowane i czynnie popierane przez działkowców - aktywnych obywateli, jak przystało na prawdziwy ruch obywatelski.

                         62 podpisy działkowców ROD „Zagłębie” 
 
 
 
ROD „Promień”
w Sulechowie

                                                                            Szanowny Pan

                                                                        Grzegorz Schetyna

                                                                       Marszałek Sejmu R P

                                              STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego  „Promień ' w Sulechowie z dnia 1 kwietnia 2011 r.

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Promień' w Sulechowie, uczestnicy tego zebrania zapoznali się ze stanowiskiem Pana Marszałka/ które zostało przedłożone w imieniu Sejrnu RP do Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP wszystkich artykułów naszej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.. Tą drogą pragniemy przedstawić naszą opinię w tej ważnej dla nas - działkowców sprawie:
- Pański wniosek, Panie Marszałku traktujemy jako zamierzoną i ogólnie którąś już z kolei próbę włodarzy naszego kraju i niektórych grup politycznych bezpodstawnego i niczym nieuzasadnionego ingerowania w demokratyczną działalność naszego Związku oraz w konsekwencji do pozbawienia nas obecnych praw, jakie posiadamy. Uważamy, że obecne prawa są dla nas działkowców, ludzi niezamożnych l w znacznie zaawansowanym wieku dobre,
których nie jest w stanie zrekompensować i zastąpić nowa propozycja zmian ustawy w proponowanym kształcie.
 
 
- Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która teraz funkcjonuje żadnej ze stron nie faworyzuje l nie krzywdzi, jest przyzwoitym aktem prawnym, ponieważ nie tylko przyznaje działkowcom prawa i nakłada obowiązki, ale również ich broni.
• Nie Jesteśmy w stanie racjonalnie wytłumaczyć sobie, dlaczego najpierw organ ustawodawczy, którym jest Sejm RP ciężko pracuje nad tego typu dokumentem, ustanawiając go przy zaangażowaniu ludzi o nieprzeciętnych autorytetach a teraz grupa polityków próbuje przedłożyć temu samemu organów! państwa argumentację z tzw. kategorii „niskiego poziomu' kwestionując ten akt prawny, który wcale tego nie wymaga.
- Obecna ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych działa dopiero pięć lat i teraz nagle / pod naciskiem lobby przemysłowego / stała się niedobra i wymagająca całkowitej zmiany. Z taką właśnie argumentacją trudno nam się zgodzić.
• Naszym zdaniem niedopuszczalnym jest pozostawienie w obecnej ustawie tzw. „kadłuba'. Już samo założenie przeprowadzenia zmian w proponowanym kształcie sugeruje ich dokonanie w podejrzany wręcz sposób i lekceważenie interesów prawie milionowej rzeszy działkowców, nie wspominając o igraniu z ich uczuciami.
Panie Marszałku, zwracamy się do Pana, jako do męża stanu i człowieka o dużym autorytecie moralnym o weryfikację powziętych zamierzeń l spowodowanie wycofania propozycji tych zmian z Trybunału Konstytucyjnego oraz odsunięcie Pana Posła Andrzeja Derę, wyznaczonego jako reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, za co z góry dziękujemy.
Z wyrazami szacunku
uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Promień' w Sulechowie
Przewodniczący Prezes Zarządu
Walnego Zebrania Sprawozdawczego                ROD „Promień' w Sulechowie
 

Sulechów, dnia 1.04.2011 r.

 
 
Zarządy ROD:
„Rybitew I”, „Rybitew II”,
„Polam”, „Jarzynka”,
„Wojskowy”
w Pułtusku

                                                 Stanowisko
Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta Pułtuska w sprawie wystąpienia Marszałka Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego.


Członkowie zarządów rodzinnych ogrodów działkowych z miasta Pułtuska: Rybitew I, Rybitew II, „Połam', „Jarzynka', „Wojskowy' reprezentujący ponad 1500 członków Związku, na bieżąco śledzą i analizują wnioski kierowane do Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zmiany Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku.
Dużym zaskoczeniem dla nas i naszych członków jest wystąpienie Pana Marszałka reprezentując Sejm RP do Trybunału Konstytucyjnego, wnosząc o stwierdzenie niezgodności szeregu artykułów Ustawy z Konstytucją.
Zadziwiającym jest, obszerność uzasadnienia zawierająca, aż 82 strony. Czy ten duży wysiłek pracowników Kancelarii Sejmu, nie powinien być przeznaczony w innym kierunku.

Panie Marszałku
Swoim wystąpieniem przyczynia się Pan do rozbicia ponad 100 letniego ruchu ogrodnictwa. Rozparcelowania gruntów użytkowanych przez milionową rzeszę działkowców, pozbawiając ich dorobku całego życia i wypoczynku.
Dlaczego kosztem najbiedniejszych emerytów, rencistów, którzy ponieśli już dużą stratę za rządów Pani Premier Suchockiej (zabrano część emerytur i rent), ma być wzbogacona mała grupa ludzi, a majątek wypracowany przez pokolenia działkowców ma być im odebrany, likwidując ruch  społecznikowski.
Czynie wystarczy tego, co zrobiono z Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi, z zakładami państwowymi i spółdzielniami, z ich majątkiem i ludźmi w nich zatrudnionymi.
Nie zrozumiałe jest dla nas działkowców, dlaczego ciągle jesteśmy atakowani, jak nie przez nowe projekty ustaw, to wnioski o stwierdzenie niekonstytucyjności zapisów ustawy.
Nasz Związek i jego struktury to demokratycznie wybrane organy działkowców realizujące zadania wynikające z przepisów prawa państwowego i związkowego.
Cele i zadania są sprecyzowane w ustawie, statucie, regulaminie oraz zapisane są w Krajowym Rejestrze Sądowniczym.
Nie różnimy się od europejskich związków działkowców oraz krajowych organizacji np. spółdzielczości, związków łowieckich, czy wędkarskich i innych.
Apelujemy nie marnujcie tego, co jeszcze funkcjonuje dobrze i zgodnie z wolą działkowców. Jeżeli dokonacie zmian w ustawie weźmiecie na swoje sumienie krzywdę wyrządzaną działkowcom. Dajcie nam spokój.
Swoje stanowisko kierujemy do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Krajowej Rady PZD.
 
Prezes Zarządu ROD
„Rybitew I' w Pułtusku - Andrzej Cywiński
Prezes Zarządu ROD „Jarzynka” w Pułtusku - Zbigniew Maliszewski
Prezes Zarządu ROD „Rybitew II' w Pułtusku - Grażyna Moroza
Prezes Zarządu ROD „Wojskowy” w Pułtusku - Andrzej Rzepliński
Prezes Zarodu ROD „Polam” - Kazimierz Deptuła


ROD „Wypalanki”
w Częstochowie

                                                        PAN MARSZAŁEK SEJMU RP  

                                                        GRZEGORZ SCHETYNA

 

                       STANOWISKO WALNEGO ZEBRANIA ROD „WYPALANKI”
                                                W CZĘSTOCHOWIE 
                                            z dnia 2 kwietnia 2011roku

Działkowcy ROD „WYPALANKI 'zgromadzeni na Walnym Zebraniu uważają, że skierowany do Trybunału Konstytucyjnego ,wniosek o stwierdzenie niezgodności z KONSTYTUCJĄ zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych godzi w nasze prawa obywatelskie. Podzielamy opinię PZD i setek tysięcy jego członków, że cała ustawa o ROD jest zgodna z KONSTYTUCJĄ, Ogrody działkowe to nie jest twór nowy ostatnich lat. Ogrody Działkowe itnieją od wielu dziesiątków lat. W Polsce przedwojennej istniało już ogrodnictwo działkowe.
Dziwi nas stanowisko Pana Marszałka Sejmu RP, które w gruncie rzeczy zmierza do usunięcia z porządku prawnego w Polsce ustawy o ROD i co za tym idzie likwidacji Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy pozbawieni ochrony prawnej PZD skazani są na klęskę. Nie wyobrażamy sobie jak pojedynczy użytkownik działki, najczęściej niezasobny finansowo mógłby obronić swoje prawo do działki gdyby nie stał za nim Związek. Panie Marszałku my działkowcy to też obywatele tego państwa , prosimy nie odmawiać nam prawa do wypoczynku.
Działkowcy pracuj ą na działkach, ale też wypoczywają. Nas nie stać na urlopy na Wyspach Kanaryjskich. Nas nie stać na opłaty za korzystanie z terenów komunalnych i podatki z tych kilkuset metrów działek. Ogrody nie powstawały na terenach, które byłyby w jakiś sposób atrakcyjne. Ogrody powstawały na śmietniskach, wyrobiskach które straszyły swoim wyglądem.
Dziś są to piękne oazy zieleni, które urządziliśmy własną pracą i nakładami. Dlaczego chce się nas pozbawić tego co stanowi treść naszego życia. O tym, że ROD są potrzebne świadczy to, że młodzi ludzie młode rodziny z małymi dziećmi są zainteresowane posiadaniem działki w ROD. W czasach, kiedy tylu ludzi pozostaje bez pracy ogród pozwala na uzyskanie zdrowych warzyw i owoców tylko za pracę jaką się w to wkłada. Panie Marszałku w polskim ustawodawstwie jest wiele złych ustaw, które zasługują na większe zainteresowanie niż ustawa o ROD. Ustawa o ROD nikogo nie krzywdzi jest naszym zdaniem jak najbardziej zgodna z KONSTYTUCJĄ ,przecież została uchwalona w obecnej rzeczywistości politycznej w c/asie obowiązywania obecnej Konstytucji. Zastanawia nas, dlaczego jesteśmy wciąż od lat obiektem ataku ze strony polityków.
Zwracamy się do Pana Marszałka o zrewidowanie swojego stanowiska w sprawie ustawy o ROD. Chcemy wierzyć, że najwyższe władze w Polsce zobaczą w nas obywateli którzy mają. niezbywalne prawa obywatelskie. Chcemy wierzyć, że również nasza własność jest chroniona prawem. Chcemy wierzyć, że mamy prawo do ochrony prawnej naszych interesów a taką gwarantuje nam Polski Związek Działkowców którego jesteśmy członkami.
 
                                            PREZES ROD
                                            PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA
                                            PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
  
 
 Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku

                                                                  Szanowny Pan
                                                                  Grzegorz Schetyna
                                                                  Marszałek Sejmu RP
                                                                  Warszawa
 

Szanowny Panie Marszałku!

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku, społecznie wykonujący swoje obowiązki, zebrani na statutowym posiedzeniu w dniu 28 marca 2011 roku, kolejny raz zabierają głos w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego kwestionującego konstytucyjność Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku, zgodnie z obietnicą zawartą w naszych  poprzednich  wystąpieniach  do  przedstawicieli  władzy publicznej, w tym do sądowniczej.
Po szczegółowym zapoznaniu się z bardzo obszernym Pana wystąpieniem z dnia 8 grudnia 2010   roku   do   Trybunału   Konstytucyjnego,   posiadając   statutowe   upoważnienie   do  reprezentowania 247 Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych istniejących w naszym Okręgu Gdańskim, wyrażamy jednomyślną dezaprobatę dla zawartych w nim wniosków.
Zastanawiająca i niezrozumiała jest wyjątkowa zbieżność poglądów byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Pana Marszałka, zmierzających do jawnej, już teraz, likwidacji ogrodnictwa działkowego, z którego dzisiaj korzysta parę milionów członków polskiego społeczeństwa.
O ile poglądy wyrażane przez Pana Lecha Gardockiego nie podlegają weryfikacji przez społeczeństwo, o tyle zdanie Marszałka Sejmu i do tego członka partii rządzącej, na całe szczęście podlega weryfikacji wyborców.
Działkowcy, nie tylko z naszego Okręgu Gdańskiego, w czasie zbliżających się wyborów parlamentarnych z pewnością wyciągną stosowne wnioski, oddając swoje głosy na autentycznych przyjaciół naszej społecznej organizacji.
Stanowisko    prezentowane    przez    Pana    Marszałka,    jako    reprezentanta    władzy ustawodawczej jest nie do przyjęcia i zaakceptowania.
Pragniemy, aby przypomnieć sobie treść składanej poselskiej przysięgi.
Pragniemy zauważyć oraz przypomnieć, że wybieralne władze naszej Ojczyzny mają obowiązek widzenia potrzeb Obywateli i poprzez swoją działalność mają obowiązek je zaspokajać.
Nasza   ogólnopolska   społeczna   organizacja   zrzeszająca   prawie   milion   Obywateli   w bieżącym, 2011 roku obchodzi jubileusz 30 lecia swego istnienia.
Istniejący od 114 lat na ziemiach polskich ruch ogrodnictwa działkowego dzięki niektórym politykom,  przedstawicielom  władzy ustawodawczej  i  sądowniczej  nie  będzie  mógł obchodzić tego jubileuszu radośnie, lecz w poczuciu nieustającej groźby jego likwidacji dotykającej tak liczną część polskiego społeczeństwa.

Szanowny Panie Marszałku!

My członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku nie zgadzamy się z sugestią uznania czterech artykułów naszej Ustawy za niekonstytucyjne oraz ze zdumiewającym wnioskiem Pana Marszałka iż z chwilą uznania ich za niezgodne z Konstytucją pozostałe zapisy tej  Ustawy staną się „kadłubowymi'  i w  konsekwencji  konieczna  będzie jej nowelizacja.
Uchylając m.in. art.17 ust.2 Ustawy o ROD władza ustawodawcza chce naprawiać krzywdy nielicznych kosztem tysięcy działkowców.
Z wywodów zawartych w Pana wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego wynika, że Marszałek Sejmu RP nie rozumie specyfiki funkcjonowania ROD oraz fundamentalnych założeń naszej Ustawy i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Ze smutkiem stwierdzamy, że w dalszym ciągu okazuje się, że władza publiczna nie postrzega Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców jako urządzeń użyteczności publicznej, pomimo iż taką funkcję spełniają.
Każdy z nas, członków Związku wie, że konstytucyjną zasadą jest zasada  równego
traktowania. Wobec tego zadajemy pytanie - dlaczego nie wie tego władza publiczna?
Dlaczego Pan Marszałek i część Wysokiej Izby nie dostrzega, że uchylając artykuły naszej Ustawy    chroniące    prawa    nabyte    działkowców    postępuje    się    wbrew    normom konstytucyjnym?
Nie rozumiemy także, dlaczego Pan Marszałek informuje opinię publiczną o konieczności zmiany lub zniesienia  Ustawy o  ROD,  przed  rozpatrzeniem  sprawy przez Trybunał Konstytucyjny?

Szanowny Panie Marszałku!

Nie zgadzamy się na takie traktowanie nas działkowców i naszego Związku przez najważniejsze organy państwowe, którego celem, dzisiaj widocznym przysłowiowym gołym okiem, jest rozbicie ruchu działkowego w Polsce, a przez to doprowadzenie do przejęcia dzisiejszych ogrodów, oaz zieleni w miastach i przekształcenia ich w komercyjny towar, na którym nieliczni zrobią przysłowiowe kokosy kosztem niezbyt zamożnej części polskiego społeczeństwa.
Jesteśmy przekonani, że czas najwyższy by władza publiczna zaczęła  poważnie i z należytym   szacunkiem   traktować   głosy   ponad   620  tysięcy   obywateli,   którzy  jako członkowie Polskiego Związku Działkowców stanęli murem w obronie nienaruszalności Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku.
Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej1 PZD w Gdańsku

                                                Przewodniczący Bogusław Dąbrowski

                                                 Z-ca Przewodniczącego Elżbieta Senecka

                                                 Sekretarz Jolanta Rutkowska

Członkowie: Teresa Bielicka, Włodzimierz Jaworski, Marianna Krawczyk, Urszula Niewińska, Teresa Radomska, Karol Rozalewicz, Tadeusz Sakowicz.


Gdańsk, dnia 28 marca 2011 roku


ROD „Korab”
w Szczecinie

                                                                      Pan
                                                                      Grzegorz Schetyna
                                                                      Marszałek Sejmu RP
                                                                      Warszawa
 
 Szanowny Panie Marszałku!
Zwracamy się do Pana z gorącym apelem o ponowne rozważenie stanowiska Komisji Ustawodawczej, zaakceptowanego przez Pana i przesłanego do Trybunału Konstytucyjnego.
Przyjęte przez niektórych szczególnie twardo i z dużym likwidatorskim zapałem Posłów wobec naszego Związku stanowisko w uwagach końcowych wyraźnie sugeruje zarówno konieczność jak i kierunek zmian legislacyjnych w obecnie obowiązującej Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Doceniamy wartość tej ustawy dla naszego ruchu, czemu nasze środowisko dało wyraz zbierając 620 tyś, podpisów w jej obronie. Nasz ogród funkcjonuje kilkadziesiąt lat na obrzeżach Szczecina i dla wielu z nas jest „drugim domem', część działek jest uprawiana przez potomków jego założycieli. Niestety, ostatnie lata to nieustanne próby kwestionowania naszego dorobku oraz ponad stuletniej tradycji ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.
Pojawiło się również wiele koncepcji zmian w funkcjonującym od dziesięcioleci prawie, których celem tak naprawdę jest ułatwienie likwidacji ogrodów i pozbawienie działkowców nabytych praw.
Dlatego zwracamy się do Pana Marszałka i parlamentarzystów z prośbą o zmianę nastawienia w stosunku do działkowców i ogrodów, poprzez wypracowanie takich rozwiązań, które nie będą sprzeczne z dobrze pojętym interesem społecznym.

Z wyrazami szacunku
Działkowcy z ROD „Korab' w Szczecinie uczestnicy Walnego Zebrania
 
Niniejszy apel potwierdzamy własnymi podpisami (50 podpisów)
 
Szczecin, dnia 9.04.2011r.
 

ROD im. Świerczewskiego
w Zielonej Górze

                                                        Marszałek Sejmu 
                                                        Grzegorz Schetyna

Szanowny Panie Marszałku!
Członkowie Polskiego Związku Działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Świerczewskiego w Zielonej Górze zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym l0 kwietnia 2011 r., po zapoznaniu się z treścią wystąpienia Pana Marszałka do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, wyrażamy swoje zaniepokojenie i zdziwienie wynikające z jego treści.
We wnioskach końcowych swojego wystąpienia zażądał Pan od Trybunału Konstytucyjnego, aby podczas rozpatrywania wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego uznał Ustawę o ROD za niezgodną z Konstytucją RP, pomimo iż z treści pisma nie wynika by było solidne uzasadnienie do wyciągania tak daleko idących wniosków. W piś-mie uznał Pan, że ma zastrzeżenia jedynie do 4 artykułów Ustawy (tj. art. 10, art. 17; art. 18, art.24). My, działkowicze ROD im. Świerczewskiego w Zielonej Górze nie zgadzamy się z Panem w tej kwestii i uznajemy, że Ustawa w całości spełnia standardy Konstytucyjne. Bulwersuje nas fakt, iż wspomniane artykuły mają dla całości Ustawy marginalne znaczenie, pomimo to najważniejszą konkluzją Pańskiego wystąpienia jest stwierdzenie, że po uchyleniu tych przepisów cały akt będzie miał charakter 'kadłubowy' i zajdzie potrzeba prac legislacyjnych nad nowym rozwiązaniem prawnym.
Szanowny Panie Marszałku!
Zwracamy się do Pana o wycofanie tego pisma z Trybunatu Konstytucyjnego. Pańskie postępowanie jest skierowane przeciw organizacji skupiającej milion członków, która dobrze służy i zabezpiecza interesy Działkowców i ich rodzin. Ustawa o ROD jest dla nas gwarancją istnienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce, jej brak spowoduję zahamowanie rozwoju lub całkowitą likwidację tak potrzebnej i pożytecznej dziedziny życia, spełniającej funkcje socjalne, wypoczynkowe i wychowawcze dla dużej części społeczeństwa
 
Przewodniczący
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
ROD im. Świerczewskiego w Zielonej Górze
 
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
ROD im. Świerczewskiego w Zielonej Górze

Zielona Góra, dnia 10.04.2011 r.

 
 
Rodzinny Ogród Działkowy
im. „Tysiąclecie' Częstochowa

                                                              Szanowny Pan
                                                              Grzegorz Schetyna

                                                   Stanowisko
Członków Zarządu ROD im. „Tysiąclecie' w Częstochowie wypracowane na posiedzeniu w dn. 06.04.2011 r. w sprawie opinii Pana Marszałka Sejmu RP dotyczącej wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego zaskarżenia niektórych artykułów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.


Członkowie Zarządu ROD im. „Tysiąclecie' w Częstochowie obecni na zebraniu Zarządu po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Marszałka Sejmu RP dotyczącym wystąpienia l Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego niektórych zapisów Ustawy p Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 8 lipca 2005r. - oświadczamy, że nie podzielamy stanowiska Pana Marszałka Sejmu i wyrażamy nasz stanowczy protest, w imieniu 587 naszych członków. Zakwestionowanie przez Pana Marszałka Sejmu RP czterech artykułów naszej Ustawy tj. Art. 10, 17 ust 2, 18 I 24 - wcale nie polepszy i tak już trudnej sytuacji życiowej milionowej rzeszy działkowców. Takie stanowisko spowoduje podjęcie prac nad nową ustawą i zmierzać będzie do ograniczenia dotychczasowych praw i ulg dla działkowców. Działkowcy i Związek na zawsze utracą to, na co pracowali przez pokolenia.
 
Panie Marszałku
W Sejmie mamy kluby poselskie popierające dotychczasową Ustawę o ROD i kluby „skrajnie' jej przeciwne. Z niepokojem obserwujemy postawę Posłów P.O., którzy na Komisji Ustawodawczej zgodzili się aby reprezentantami Sejmu i Pana Marszałka desygnować Posłów z Klubu PIS Pana Posła Stanisława Piętę i Pana Posła Andrzeja Derę, „znanych' przeciwników dotychczasowej Ustawy ROD. Pan Poseł A. Dera już nas „reprezentował' w Trybunale Konstytucyjnym w roku 2008, a 16 lipca 2009r. przygotowany przez Pana Posła projekt „nowej' Ustawy o ogrodach został odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu. Dlatego też jesteśmy przeciwni, aby Posłowie St. Pięta i A. Dera byli naszymi „obrońcami'. Odnosimy wrażenie, że największy Klub w Sejmie wykonał „unik' i oddał sprawę ogrodów działkowych w ręce zdeklarowanych przeciwników obowiązującego prawa. Prosimy Pana Marszałka Sejmu RP o to, aby reprezentantami Sejmu w sprawie cytowanej Ustawy wybrani zostali Posłowie z różnych opcji, którzy będą się kierować zdrowymi zasadami prawa i dobrem społecznym, a nie osobistymi uprzedzeniami.

                 Podpisali Członkowie Zarządu ROD Im. „Tysiąclecie' w Częstochowie

 Częstochowa dn. 06.04.2011 r.

ROD „Jarosz”
Jaroszów

                                                                 Marszałek Sejmu RP
                                                                 Grzegorz Schetyna

                                             STANOWISKO
My działkowcy zebrani na Walnym zebraniu sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego „JAROSZ' w Jaroszowie obradujący w dniu 25 marca 2011 r. po zapoznaniu się ze stanowiskiem, Pana Marszałka, które w imieniu Sejmu RP zostało skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżenia przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, w imieniu działkowców naszego Ogrodu protestujemy, przeciw temu stanowisku, a w szczególności nie zgadzamy się z wnioskami końcowymi tego stanowiska.
Nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem Pana Marszałka, że Polski Związek Działkowców ma szczególny status prawny, czyli monopol na organizowanie i prowadzenie ogrodów działkowych, co podobno uniemożliwia organizowanie innych ogrodów niż rodzinne. Uważamy taki pogląd za nieprawdziwy i świadomie wprowadzający w błąd Trybunał Konstytucyjny oraz opinię publiczną
Na terenie kraju funkcjonują wszak inne ogrody, które zostały założone przez inne organizacje. Oznacza to, że ogrody inne niż rodzinne mogą jednak powstawać na podstawie np. ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczy szczególnego rodzaju ogrodów, gdyż tylko rodzinnych ogrodów działkowych, które są urządzeniami użyteczności publicznej. Działki w naszych ogrodach są powszechnie dostępne zwłaszcza dla rodzin ubogich. Polski Związek Działkowców ma, zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, obowiązek tym rodzinom zapewnić dostęp do działek i zarządzać w sposób jednolicie zorganizowany i uporządkowany a określony przez działkowców w regulaminie ROD i w statucie PZD.
Nie przyjmujemy, zatem stanowiska i sugestii Pana Marszałka, że nasza ustawa wymaga zmian, w tym np. wprowadzenia zapisu, na podstawie, którego rodzinnym ogrodem działkowym będzie mogło zarządzać wiele organizacji, innych niż Polski Związek Działkowców. Taki pogląd jest dla nas zrzeszonych w PZD niezrozumiały, ponieważ to my przy ogromnym zaangażowaniu naszych społecznych działaczy związkowych budowaliśmy ogrody, w których jest nasza praca, nasze własne środki i nasz wspólny majątek.
Nasz Rodzinny Ogród Działkowy „JAROSZ' w Jaroszowie to kilka hektarów gruntu w jednym terenie liczący ponad 200 działkowców - członków PZD. Jakie zatem będą skutki zarządzania takim ogrodem jeśli w miejsce jednej dobrze działającej organizacji wejdzie wiele różnych organizacji? Każda z organizacji będzie rządzić w ogrodzie, wg. własnego uznania, regulaminu i statutu. Nie trudno przewidzieć jaki spowoduje to chaos a może o to właśnie chodzi Panu Marszałkowi? Podobno w chaosie i bałaganie rządzi się najlepiej.
Istniejące nieliczne, kilkunastu osobowe organizacje działkowe, które wg Pana powinny być dopuszczone do zarządzania rodzinnymi ogrodami działkowymi, skupiają w większości byłych członków PZD, którzy wbrew prawu pobudowali na działkach domy mieszkalne, ponadnormatywne altany i wynajmują je letnikom, prowadzą działalność gospodarczą a w najlepszym wypadku od lat nie uprawiają działek? l tym właśnie osobom nie podoba się PZD i jego prawo, które nie pozwala na tego rodzaju samowolę.
W  rodzinnych   ogrodach   działkowych   będących   urządzeniami   użyteczności publicznej musi być zapewniony ład, spokój i porządek organizacyjny, a ten stan rzeczy może zapewnić tylko jednolite zarządzanie ogrodami. 
Panie Marszałku!
Nasze stanowisko kierujemy do Pana jako przedstawiciela władzy ustawodawczej i prosimy jednocześnie, aby zechciał Pan je uwzględniać przy wyrażaniu swojego stanowiska prosząc jednocześnie o pozostawienie naszej ustawy w niezmienionym kształcie i treści.
                                           19 podpisów działkowców ROD „Jarosz” w Jaroszowie
 Jaroszów, dnia 25 marca2011 r.


ROD im. „St. Czarneckiego”
Stargard

                                           UCHWAŁA NR 14/2011
Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. „St. Czarneckiego” w Stargardzie z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie obrony ogrodów działkowych
My   uczestnicy   walnego   zebrania   sprawozdawczego   członków   Rodzinnego   Ogrodu Działkowego im.  „St.  Czarneckiego' w Stargardzie, nie możemy pozostać obojętni na stanowisko Marszałka Sejmu RP przesłane do Trybunału Konstytucyjnego w związku z zaskarżeniem ustawy o ROD przez I Prezesa Sądu Najwyższego. Nie jest nam również obojętna tendencyjna kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która stała się podstawą negatywnej opinii Marszałka Sejmu.
Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim manipulacjom w obecnym prawie. Nie chcemy być zakładnikami żadnej partii politycznej. Żądamy od najwyższych władz aby zachowane zostały wszystkie nabyte prawa Działkowców. Najwyższa pora aby ogrody przestały być kartą przetargową przed każdymi wyborami odbywającymi się w naszym Kraju.
Zainteresowani   działkowcy   nie   domagają   się   zmiany   ustawy. To   politycy   prowadzą zakulisowe rozgrywki pozbawienia nas działek - często w białych rękawiczkach.
Nasza ustawa w obecnym kształcie jest dobra, jej zapisy dotyczą ogrodów działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.  Dążenie  do jej   zmiany pozbawi nas przywilejów na które pracowaliśmy przez lata. Prowadzi się grę naszym kosztem dążąc do pozbawienia nas naszego miejsca gdzie wypoczywamy w otoczeniu kwiatów, warzyw i drzew. Miejsca, które dla emerytów jest dodatkowo bardzo ważnym elementem codziennego życia.
Środowisko nasze to przeważnie ludzie biedni, emeryci, renciści, bezrobotni oraz ludzie o niskich  zarobkach.  Działka to  dla  nich  zdrowie,  ekologiczne  warzywa  i  owoce  oraz niejednokrotnie to jedyne miejsce wypoczynku dla całej rodziny.
Ponad milion działkowców Polskiego Związku Działkowego i członkowie ich rodzin to ogromny elektorat. Należy o działkowców i ich rodziny powalczyć, nie warto nas do siebie zrażać.
Uchwałę kierujemy do Marszałka Sejmu, NIK-u, Trybunału Konstytucyjnego i I Prezesa Sądu Najwyższego z prośbą o rozwagę w podejmowaniu pochopnych decyzji, których w naszym Kraju ostatnio nie brakuje. Sądzimy, że wysłuchacie naszego głosu i nie pozwolicie na zniszczenie naszego Związku, nas działkowców, naszych ogrodów i pozostawicie w niezmienionym kształcie Ustawę o ROD. 

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                  PRZEWODNICZĄCY
    UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                       WALNEGO ZEBRANIA

ROD „Chemik”
Police

                                         UCHWAŁA NR 11/2011
Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. „Chemik' w Policach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie obrony ogrodów działkowych
 
My członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Chemik' w Policach, obradujący na walnym zebraniu sprawozdawczym nie możemy pozostać obojętni na stanowisko Marszałka Sejmu RP przesłane do Trybunału Konstytucyjnego w związku z zaskarżeniem ustawy o ROD przez I Prezesa Sądu Najwyższego. Nie jest nam również obojętna tendencyjna kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która stała się podstawą negatywnej opinii Marszałka Sejmu. Dlaczego zmiany ustawy domagają się wszyscy oprócz samych zainteresowanych to jest działkowców. Kiedy w końcu ogrody przestaną być kartą przetargową przed każdymi wyborami odbywającymi się w naszym Kraju.
Nasza ustawa w obecnym kształcie jest dobra, jej zapisy dotyczą ogrodów działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. Dążenie do jej zmiany pozbawi nas przywilejów, na które pracowaliśmy przez lata. Prowadzi się grę naszym kosztem dążąc do pozbawienia nas naszego miejsca gdzie wypoczywamy w otoczeniu kwiatów, warzyw i drzew. Miejsca, które dla emerytów jest dodatkowo bardzo ważnym elementem codziennego życia.
Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim manipulacjom w obecnym prawie. Nie chcemy być zakładnikami żadnej partii politycznej. Żądamy od najwyższych władz, aby zachowane zostały wszystkie nabyte prawa Działkowców.
Ponad milion działkowców Polskiego Związku Działkowego pomnożony o członków ich rodzin i sympatyków to ogromny elektorat. Należy o niego powalczyć wsłuchując się w jego głos, nie warto go do siebie zrażać.
Uchwałę kierujemy do Marszałka Sejmu, NIK-u, Trybunału Konstytucyjnego i I Prezesa Sądu Najwyższego z prośbą o rozwagę w podejmowaniu pochopnych decyzji, których w naszym Kraju ostatnio nie brakuj e. Wyrażamy przekonanie, że głos nasz zostanie wysłuchany i nie pozwolicie na zniszczenie naszego Związku, nas działkowców, naszych ogrodów i pozostawicie w niezmienionym kształcie Ustawę o ROD.

   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                PRZEWODNICZĄCY
      UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                    WALNEGO ZEBRANIA


 
ROD im. A. Mickiewicza
Głubczyce

                                                                     Pan
                                                                     Marszałek Sejmu
                                                                     Rzeczpospolitej Polskiej
                                                                     Warszawa

                                                      APEL
Uczestników Konferencji DELEGATÓW Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'im. A. Mickiewicza' w Głubczycach odbytej w dniu 29 marca 2011 roku

Szanowny Panie Marszałku
Gremium nasze wybrane w demokratycznych wyborach zapoznało się z pismem z dnia 8.12.2010 r., w sprawie sygn. akt. K 8/10 sygnowanym przez Pana Marszałka w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22.02.2010 r., rozszerzonego pismem procesowym Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 6.09.2010 r., w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej części zapisów ustawy z dnia 8.07.2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych /Dz.U.Nr.l69,poz.l419 ze zm./
W roku bieżącym będziemy obchodzić 30 rocznice pierwotnej ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 roku, wyrosłej na tle ruchu Związku Zawodowego Solidarność'.
W obecnym kształcie ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych obowiązuje od roku 2005. Ustawa ta jest dorobkiem i pokłosiem doświadczeń z przeszłości. Na pierwszym w historii Kongresie PZD odbytym latem 2009 roku licznie reprezentowani członkowie wszystkich ugrupowań politycznych poza PIS szeroko poparli istnienie tej ustawy i sens jej bytu. Zaowocowało to odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu ustawy PIS przez Sejm /R.P zmierzającego w praktyce do likwidacji naszego milionowego Związku, jego struktur i nacjonalizacji majątku bez odszkodowań.
Związkowcy nasi odetchnęli po Kongresie z ulga. Myśleliśmy, że wreszcie nastąpił, po kolejnych atakach na nasz Związek i jego struktury, czas spokoju i stabilizacji. Niestety nasze nadzieje okazały się złudne. Omawiany wniosek Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego popieramy w istocie przez ugrupowanie polityczne Pana Marszałka, odczytujemy jako kolejny atak na nasz Związek i jego członków.
Szczególnie niepokoją nas wniosku końcowe Pana Marszałka. Z lektury treści tych wniosków wynika bowiem wola polegająca na przygotowaniu i uchwaleniu przepisów będących głęboką nowelizacją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych bądź tworzących zupełnie nowy akt ustawowy. Takimi planami czujemy się głęboko zagrożeni, czujemy się niepewni i pozbawieni poczucia stabilizacji.
Związkowcy nasi w zdecydowanej swojej masie to renciści i emeryci o niskich dochodach. Praktycznie pozbawienie ich prawa do działek ogrodniczych na dotychczasowych warunkach pozbawi ich sensu życia.
Apelu jemy do Pana Marszałka o pozostawienie omawianej ustawy w obecnym kształcie. Bilans istnienia tej ustawy bez zmian przemawia zdecydowanie za jej dalszym trwaniem. Obecna ustawa zapewnia naszemu Państwu miedzy innymi;
- podtrzymanie ponad 100 letniej tradycji ruchu działkowego
- ruch działkowy jest organizacja sprawdzoną, która oparła się nawet PRL
- struktury Związku są demokratyczne i jasne
- nasz ruch tylko w znikomej części korzysta z subwencji Państwa
- zagospodarowaliśmy i czynimy to nadal, nieużytki rolne
- nasze działki spełniają swoją role rekreacyjną,  gospodarczą i  edukacyjną dla dzieci i młodzieży
- stanowią zielone płuca miast
- ani nasze Państwo ani też Samorządy nie są przygotowane logistycznie i kadrowo do przejęcia i zarządzania majątkiem Związku na wypadek nacjonalizacji
- nacjonalizacja  majątku  PZD  spowoduje   fale  spekulacji  gruntami,   korupcje  i   inne niepożądane zachowania się ludzi
- pozostają ostatnią ostoja dla łudzi starszych i  schorowanych użytkujących kawałek ziemi
Ideę,     sens     i     motywacje     społeczno-polityczne     istnienia     kwestionowanej ustawy najlepiej oddają zapisy art. l - 8 ustawy, które nie są kwestionowane
- i niech tak zostanie.
                                                                           Podpisy 55 członków 

Głubczyce, dnia 29 marca 2011 r.


ROD „Mechanik”
w Dąbrowie Białostockiej

                                                  Stanowisko 
Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Mechanik' w Dąbrowie Białostockiej z dn. 28.03.2011 r. w sprawie stanowiska Marszałka Sejmu RP dotyczącego wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
 
Uczestnicy Walnego Zebrania nie akceptuj ą stosowania instrumentalnego prawa przez Marszałka w celu pozbawiania nas konstytucyjnego prawa ochrony własności i majątku zgromadzonego na działkach oraz zapieczenia odszkodowań za straty poniesione z tytułu likwidacji ogrodów na potrzeby ogólnospołeczne.
Prosimy Pana Marszałka o wycofanie swego poparcia do TK i uszanowanie praw nabytych działkowców.
Zakres wnioskowanych zmian jest bardzo niekorzystny dla działkowców a zmierza w kierunku zaspakajania interesów nowych właścicieli. Jest to nierówne traktowanie obywateli.
Ze zdumieniem i niepokojem przyjęto niejednoznaczne stanowisko Pana Marszałka tzn. popiera Pan wniosek o umorzenie postępowania przez Trybunał Konstytucyjny, równolegle wspiera inicjatywę Prezesa Sądu Najwyższego o uznanie strategicznych paragrafów w/w Ustawy za niekonstytucyjne po 20 latach jej funkcjonowania.

       Przewodniczący WZ                                      Prezes Zarządu ROD 

        Z. Chodukiewicz                                              S. Danielewicz

 

ROD im.”Zacisze”
Wrzosowo

                                              Uchwała Nr 16/11
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.  „ZACISZE'' w Dziwnówku z dnia 30.04.2011 roku
W sprawie opinii Marszałka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny do Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Związku, wyrażonej w piśmie skierowanym w lutym 2011 r. do Trybunału Konstytucyjnego RP.

                                                         §1
Po zapoznaniu się z treścią pisma Marszałka Sejmu RP w sprawie Ustawy o ROD i Związku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego, protestujemy na tak wyrażoną opinię i popieramy stanowisko zarządu ROD podejmując uchwałę w tym zakresie.
                                                         §2
Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Zacisze'' w Dziwnówku adresowane jest do Marszałka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny podając je do wiadomości;

1. I Sędzia Sądu Najwyższego RP

2.  Trybunał Konstytucyjny RP

      Przewodniczący Komisji                                         Przewodniczący
        Uchwał i Wniosków                                             Walnego Zebrania

Dziwnówek, dnia 30.04.2011r. 
 

PZD Okręgowa Komisja Rewizyjna  w Gdańsku

                                                                   Szanowny Pan
                                                                   Grzegorz Schetyna
                                                                   Marszałek Sejmu RP
                                                                   Warszawa
 
 

Szanowny Panie Marszałku!

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku, społecznie wykonujący swoje obowiązki wobec członków i Związku, kolejny raz zabierają głos w sprawie pytania prawnego   skierowanego   do   Trybunału    Konstytucyjnego    przez   Wojewódzki    Sąd Administracyjny w Białymstoku w dniu 10 czerwca 2010 roku, zgodnie z obietnicą zawartą w naszych poprzednich wystąpieniach do przedstawicieli władzy publicznej, w tym do sądowniczej.
Po szczegółowym zapoznaniu się z argumentacją zawartą w Pana wystąpieniu z dnia 8 grudnia 2010 roku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności z Konstytucją RP art.24   naszej   Ustawy   o   Rodzinnych   Ogrodach   Działkowych,   wyrażamy   protest   i jednomyślną dezaprobatę dla stwierdzeń w nim zawartych.
Niezwykle zastanawiające jest, że Marszałek Sejmu w całości uznał zastrzeżenia WSA odnośnie konstytucyjności tego przepisu i jako uczestnik postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym zgłosił wniosek o stwierdzenie, że jest on niezgodny z Konstytucją RP, co w konsekwencji wiąże się z jego uchyleniem.
Stanowisko    prezentowane    przez    Pana    Marszałka,    jako    reprezentanta    władzy ustawodawczej jest nie do przyjęcia i zaakceptowania.
Z medialnych przekazów wiemy, że pełnomocnik wnioskodawców nie był przeciwny
rozstrzygnięciu zgodnie z art.24 ust.l Ustawy o ROD, a mimo to, WSA nie zgodził się na takie rozstrzygnięcie i skierował do Trybunału pytanie prawne!
Pytanie prawne, którego celem jest pozbawienie nas działkowców, członków Polskiego Związku Działkowców ustawowych gwarancji, tym samym zagrażając prawom słusznie nabytym i do tego nabytym w dobrej wierze.
 
Szanowny Panie Marszałku!

Uznając zastrzeżenia WSA, zapomniał Pan Marszałek, dlaczego ustawodawca w 2005 roku postanowił dokonać takiego, a nie innego zapisu i jaka jest zasadnicza funkcja tego artykułu!
Istotą ochrony przewidzianej w tym przepisie jest zabezpieczenie słusznie nabytych praw majątkowych przez nas działkowców i nasz Polski Związek Działkowców, a w szczególności prawa własności, prawa chronionego i gwarantowanego normą konstytucyjną.
W   swoim   wystąpieniu   przytoczył   Pan   Marszałek   fragmenty   orzeczeń   Trybunału Konstytucyjnego, w których stwierdzono m.in., że: „wynikająca z art.2 Konstytucji zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i prawa opiera się na pewności prawa, czyli takim zespole jego cech, które zapewniają jednostce bezpieczeństwo prawne - umożliwiają jej decydowanie o swoim postępowaniu w oparciu o możliwie pełną znajomość przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie ich i jej działania mogą za sobą pociągnąć' (wyrok TK z 15.02.2005r., sygn. akt K 48/04).
W kolejnym fragmencie wystąpienia czytamy, że: „ Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa bazuje więc na założeniu przewidywalności postępowania organów państwowych'.
Nie rozumiemy wobec tego, dlaczego Marszałek Sejmu nie odnosi tych stwierdzeń do chronionych  przez art.24  praw  majątkowych  nas działkowców  i  Polskiego Związku Działkowców?
Nie rozumiemy, dlaczego Marszałek Sejmu dokonał oceny tego przepisu jednostronnie i do tego wyłącznie z perspektywy byłych właścicieli czy też ich spadkobierców?
Nie rozumiemy, dlaczego Marszałek Sejmu dokonując oceny tego przepisu w żadnym miejscu   swego  wystąpienia   nie   uwzględnił  interesów  podmiotów,   którym   obecnie przysługuje własność i inne prawa majątkowe!
Dokonując takiej właśnie oceny Marszałek Sejmu zmierza wprost do naruszenia zasady zaufania nas Obywateli do państwa oraz stanowionego przez niego prawa.
Zadajemy pytanie - z jakiego powodu zasada pewności i przewidywalności prawa ma nie dotyczyć polskich działkowców, dobrowolnie zrzeszonych w naszym Związku?
My członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku nie zgadzamy się również z sugestią uznania tego artykułu naszej Ustawy za niekonstytucyjny, bowiem zawarte w Pana wystąpieniu poglądy i dokonana argumentacja, nie tylko w naszej ocenie jest nie trafna, by nie rzec bardziej dosadniej zwyczajnie błędna.

Szanowny Panie Marszałku!

Wnosząc o uchylenie art.24 Ustawy o ROD władza ustawodawcza chce naprawiać krzywdy nielicznych kosztem wielu tysięcy działkowców.
Czy przychylając się do zastrzeżeń WSA wziął Pan pod uwagę fakt, że nie ma takiego terenu obecnie użytkowanego przez nasze ogrody, który zostałby objęty samowolnie przez PZD? Czyżby umknęło z pamięci, że tereny te były przekazywane przez organy władzy publicznej w aureoli prawa!
 
Proszę odpowiedzieć nam na pytanie, dlaczego dzisiaj organy państwa nie przejawiają jakiejkolwiek chęci ponoszenia konsekwencji uprzednio podejmowanych decyzji i jak się teraz okazuje również z naruszeniem prawa?
Dlaczego organy państwa w dzisiejszych czasach chcą przerzucić na nas i nasz Związek swoją odpowiedzialność za skutki popełnionych błędów w gospodarce nieruchomościami prowadzonych w przeszłości przez organy administracji publicznej?
Prosimy także o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy stabilizacja i ufność Obywateli w stanowione prawo jest dla wszystkich, tylko nie dla prawie miliona członków Polskiego Związku Działkowców?
Nie zgadzamy się na takie przedmiotowe traktowanie nas działkowców i naszego Związku przez najważniejsze organy państwowe!
Zapewniamy, że działkowcy wraz z Krajową Radą PZD, w zgodzie z polskim i europejskim prawem   uczynią   wszystko,   by   nie   dopuścić   do   rozbicia   naszego   społecznego, obywatelskiego ruchu, bowiem tylko w jedności jest nasza siła.
Będziemy apelować do Krajowej Rady PZD o podejmowanie dozwolonych prawem działań, by dzisiejszych ogrodów zrzeszonych w naszym Związku nie przejmowano na komercyjne cele, na których nieliczni pragną za wszelką cenę zarobić przysłowiowe kokosy kosztem niezbyt zamożnej części polskiego społeczeństwa.
Konkludując pozwalamy sobie zacytować przytoczony przez Pana Marszałka w swym wystąpieniu pogląd Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie, z którym „(...) z nakazu ochrony własności oraz innych praw majątkowych statuowanego w art.21 ust.l i art.64 ust.l
Konstytucji   wynikają   określone   obowiązki   dla   ustawodawcy  zwykłego:   obowiązek pozytywny stanowienia przepisów i procedur udzielających ochrony prawnej prawom majątkowym i obowiązek negatywny powstrzymywania się od regulacji, które owe prawa mogłyby pozbawiać ochrony prawnej lub  też ochronę tę ograniczać' (wyrok TK z
11.09.2006r., sygn. akt P 14/06).
Realizacja takiego poglądu Trybunału Konstytucyjnego znajduje się właśnie w regulacji wynikającej z art.24 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych!
Jednocześnie  staropolskim  obyczajem  adresatów  niniejszego  stanowiska,  prosimy  o przyjęcie naszych życzeń Wielkanocnych: smacznego Jajka, bogatego Zająca i mokrego Dyngusa oraz spędzenia tego czasu w gronie Rodziny lub przyjaciół. Wesołego Alleluja.

Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

Przewodniczący  Bogusław Dąbrowski
Z-ca Przewodniczącego Elżbieta Senecka
Sekretarz Jolanta Rutkowska

Członkowie: Teresa Bielicka, Włodzimierz Jaworski, Marianna Krawczyk, Urszula Niewińska, Teresa Radomska, Karol Rozalewicz, Tadeusz Sakowicz

Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2011 r.


ROD „Kolejarz”
w Kłodzku

                                                            Marszałek Sejmu RP
                                                            Pan Grzegorz Schetyna
                                        

                                              STANOWISKO
 
Członków ROD „Kolejarz' w Kłodzku zebranych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 02.04.2011


My członkowie rodzinnego ogrodu działkowego „Kolejarz' w Kłodzku po zapoznaniu się z pańskim wystąpieniem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stanowczo protestujemy przeciwko takiemu podejściu do sprawy ważkiej dla tysięcy członków. Takie podejście do sprawy świadczy o kolejnej próbie zakwestionowania ustawy o ROD, a także o naszych prawach do użytkowania działek. Działkowcy jednoznacznie opowiadają się za utrzymaniem w obecnym kształcie ustawy o ROD. Wystąpienie to ma na celu zdyskredytowaniu ruchu społecznego zrzeszonego w PZD oraz uniemożliwienie spokojnej uprawy naszych działek. Bolejemy, że z ruchem naszym walczą władze publiczne zamiast nam pomagać. Jest to totalna ignorancja i chęć pozbawienia gwarancji ustawowych dużej części polskiego społeczeństwa, jaką stanowią działkowcy wraz rodzinami. Oświadczamy, że nie pozwolimy zniszczyć ruch działkowców, który istnieje od 110 lat.
                                                z upoważnienia członków Walnego Zebrania
 
                                                       Przewodniczący Walnego Zebrania
Szczawno Zdrój, dnia 6.04.2011r.

Instruktorzy ogrodowi
Społecznej Służby Instruktorskiej
OZ Sudeckiego PZD

                                                                          Pan
                                                                          Grzegorz Schetyna
                                                                          Marszałek Sejmu RP

 

Instruktorzy ogrodowi Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD zgromadzeni na szkoleniu, wyrażają sprzeciw i zaniepokojenie działaniami Pana Marszałka do zmian w zapisach Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005r.
Działania te odbieramy jako kolejną próbę zniszczenia tradycji ruchu działkowego
w Polsce oraz likwidacji ogrodów w dużych miastach, po to tylko, aby przeznaczyć gruntu użytkowane przez działkowców na kolejne wielkie inwestycje. Po raz kolejny czynnik materialny staje się ważniejszy od dobra jednostki, a przecież społeczność działkowców to głównie osoby starsze  dla których własność altany, nasadzeń i urządzeń ogrodowych jest bardzo istotna a odpoczynek na działce wręcz niezbędny do prawidłowego funkcjonowania.
Dlatego domagamy się pozostawienia obowiązującej ustawy bez zmian oraz gwarancji, że nadal w spokoju będziemy mogli szerzyć kulturę ogrodniczą wśród działkowców i spokojnie uprawiać swoje działki.
 
                                                                  Z poważaniem
                                            Instruktorzy SSI PZD Okręgu Sudeckiego
                                                                  (21 podpisów)

ROD im. „Panorama'
w Szczecinie

                                                                Marszałek Sejmu RP
                                                                Pan Grzegorz Schetyna

                                             STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego R.O.D im. „Panorama' w Szczecinie
z dnia 16.04.2011 r.

W sprawie opinii o Ustawie o R.O.D i Związku wyrażonej przez Marszałka Sejmu RP, Pana Grzegorza Schetyne, skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego RP.

Szanowny Panie Marszałku
My działkowcy, podczas obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.„Panorama' w Szczecinie, po szczegółowym zapoznaniu się z treścią Pana pisma w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Związku skierowanej w lutym 2011 r. do Trybunału Konstytucyjnego, wyrażamy swoje stanowisko w tej sprawie i chcemy zaprotestować tak wyrażoną opinią.
Nie zgadzamy się, że Ustawa o R.O.D. narusza zapisy Konstytucji RP . Ustawa o R.O.D z dnia 08.07.2005r przyjęta przez Sejm RP naszym zdaniem gwarantuje rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce i jest zgodna z Konstytucją. Uważamy, że ponownie próbuje się pozbawienia nas działkowców uprawiania dziatek na warunkach, jakie zagwarantowane są obecnie obowiązującą ustawą.
I Kongres PZD, który odbył się w dniu 14.07,2009r. dał poparcie dla Ustawy o R.O.D oraz Związku i decyzję działkowców w tym zakresie należy uszanować.
Z treści Pana pisma wynika, ż« po ewentualnej derogacji przez Trybunał Konstytucyjny zaskarżona Ustawa o R.O.D.,, w znacznej mierze będzie mieć „kadłubowy' charakter, stanowiąc zaprzeczenie pierwotnej i zdaniem Sejmu naruszające j Konstytucję''.
Pana opinia jest krzywdząca wszystkich działkowców i Związek, dlatego też zwracamy się do Pana z prośbą o zaniechanie działań mających na celu, likwidację PZd ,a tym samy uniemożliwienia użytkowania działek na dotychczasowych dogodnych zasadach.

Szanowny Panie Marszałku
W związku z zaskarżeniem Ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego RP zwracamy uwagę, że jednym z, kandydatów reprezentujących Sejmu RP w tej sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym jest Poseł Pan Andrzej Dera.
Ż uwagi na to, że osoba Pana Posła Andrzeja Dery znana jest w środowisku działkowców jako przeciwnika obowiązującej ustawy o ROD, oraz zwolennika likwidacji Związku jego osoba nie powinna brać czynnego udziału w tym procesie.
Z pewnością udział Posła Pana Andrzeja Dera przed T.K. naruszy zasadę obiektywizmu, dlatego też zwracamy się z prośbą o wyznaczenie innego posła nie koniecznie z ugrupowania PiS.

                                                                          Z wyrazami szacunku,
                                                                           Prezes Zarządu ROD
 Szczecin, dnia 16 kwietnia 2011 r.

                                               Uchwała nr 13/11
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „ Panorama' w Szczecinie  z dnia 16.04.2011 roku

W sprawie opinii Marszałka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny do Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Związku, wyrażonej w piśmie skierowanym w lutym 2011 r. do Trybunału Konstytucyjnego RP.

                                                         §1
Po szczegółowym omówieniu i zapoznaniu się z opinią Marszałka Sejmu RP w sprawie ustawy o ROD i Związku, wyrażamy swój niepokój i obawę dalszego funkcjonowania Związku i rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce, co w pełni uzasadnia przyjęcie stanowiska przedstawionego przez zarząd ROD.
                                                         §2
Stanowisko stanowi załącznik do uchwały nr 13/11 i należy je przesłać.


1. Marszałek Sejmu RP Pan Grzegorz Schetyna
2. I Sędzia Sądu Najwyższego RP
3. Trybunał Konstytucyjny RP

                                                               Przewodniczący Walnego Zebrania
                                                         Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
 
Szczecin, dnia 16.04.2011 r.
 
 
ROD „Nowita”
Zielona Góra

                                                                 Pan
                                                                 Grzegorz Schetyna
                                                                 Marszałek Sejmu RP
                                                                 Warszawa

Szanowny Panie Marszałku!

Członkowie ROD „Nowita' w Zielonej Górze zgromadzeni na Walnym Zebraniu
w dniu 09. 04. 2011 wyrażają swoje niezadowolenia i sprzeciw wobec stanowiska prawnego Pana Marszałka, skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów ustawy o ROD z 2005 roku.
Przyjął Pan, że wniosek ten w zakresie całej ustawy jest bezzasadny, ale jednocześnie podważa Pan zapisy 4 artykułów (10, 17 ust 2, 18 i 24), że są niezgodne z Konstytucją i powinny być uchylone.
Najbardziej zaskakujące dla nas działkowców są wnioski końcowe. Uznał Pan, że w razie odrzucenia powyższych przepisów cała ustawa o ROD będzie miała kadłubowy charakter i należy dokonać głębokich zmian a nawet ją uchylić.
Nie zgadzamy się ze stanowiskiem Pana Marszałka, uważamy, że zapisy ustawy o ROD są zgodne z Konstytucją. Stwierdzamy, że obowiązująca ustawa, której po raz kolejny bronimy, dobrze funkcjonuje, zabezpiecza, bowiem nasze prawa i jest gwarantem dalszego istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Zwracamy się do Pana Marszałka o zmianę zajętego stanowiska krzywdzącego nas działkowców, a przede wszystkim o wycofanie go z Trybunału Konstytucyjnego.

                Prezes ROD „Nowita”            Przewodniczący Walnego Zebrania
 

Instruktorzy ISS
PZD

                                              STANOWISKO
Instruktorów SSI PZD okręgów: gorzowskiego, legnickiego, pilskiego szczecińskiego, zielonogórskiego zebranych na szkoleniu w dniach 27-29 kwietnia 2011 roku w Barlinku w sprawie obrony ogrodów, działkowców i ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku

Instruktorzy SSI Polskiego Związku Działkowców odbywający fachowe szkolenie w dniach 27-29 kwietnia 2011 roku, stanowczo protestują przeciwko jakimkolwiek zmianom w zapisach ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku. Wszelka „manipulacja' wokół tej ustawy, może się przyczynić do likwidacji PZD, a w ślad za tym do upadku ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Z niemiłym zaskoczeniem i niedowierzaniem odebraliśmy informację zawartą w Opinii Pana Marszałka z dnia 8 grudnia 2010 r., skierowaną w imieniu Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo dziwi nas treść tego pisma, a zwłaszcza „uwagi końcowe'.
Skąd i na jakiej podstawie sformułował Pan Marszałek końcowy wniosek w swoim stanowisku, że w przypadku uchylenia przez Trybunał Konstytucyjny art. 10, art. 17 ust. 2, art. 18 i art. 24, cała ustawa o ROD będzie miała jedynie charakter „kadłubowy', podlegający głębokiej zmianie, a nawet jej zniesienia, a więc co za tym idzie pozostawienie spraw ogrodów i działkowców przepisom ogólnym.
W świetle takiego stanowiska Pana Marszałka my działkowcy mamy podstawę do kategorycznego zaprotestowania przeciwko działaniom zmierzającym do kwestionowania przepisów działkowych, gwarantujących i zabezpieczających działkowców prawem wynikającym z ustawy o ROD.
Uważamy, że celem działalności organów Państwa zaangażowanych w sprawy ruchu ogrodnictwa działkowego jest rozbicie struktur tego ruchu, co z kolei doprowadzi do likwidacji ogrodów działkowych i przeznaczenie ich terenów na cele komercyjne.

                                                   Z wyrazami szacunku i poważania
                                          Uczestników konferencji szkoleniowej SSI PZD
                                                                   (44 podpisy)
 

ROD „Jedność – Bratek” w Grudziądzu


 

                                                                         Pan
                                                                         Grzegorz Schetyna
                                                                         Marszałek Sejmu
                                                                         Rzeczpospolitej Polskiej

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Jedność - Bratek „ w Grudziądzu, członkowie Polskiego Związku Działkowców apelujemy do Pana Marszałka o zaniechanie wprowadzania jakichkolwiek zmian do ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Na dzień dzisiejszy ustawa ta gwarantuje nam spokojną uprawę naszych działek połączoną z wypoczynkiem rodzinnym. Daje nam ochronę prawną oraz instytucjonalną w postaci Polskiego Związku Działkowców.
Apel nasz podyktowany jest obawami wynikającymi z treści Pana stanowiska zawartego w uwagach końcowych o konieczności fundamentalnej zmiany ustawy o ROD oraz zamiarze usunięcia jej z porządku prawnego w Polsce.
Zaproponowane przez Pana Marszałka podporządkowanie ogrodów regulacjom ustawy o gospodarce nieruchomościami dodatkowo nałoży na działkowców opłaty za korzystanie z terenów komunalnych oraz podatki, z których na dzień dzisiejszy jesteśmy zwolnieni.
Reasumując, apelujemy o nie wprowadzanie zmian do przedmiotowej ustawy.
                                   

                           Z poważaniem Uczestnicy Walnego Zebrania
 
                Prezes                                                           Przewodniczący

        ROD „Jedność-Bratek'                                           Walnego Zebrania
 

Grudziądz, dnia 09.04.2011 r.


 

ROD „Ostrówek”
Szczecin

                                                          MARSZAŁEK SEJMU
                                                          RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                                                          GRZEGORZ SCHETYNA

Zarząd ROD 'Ostrówek' w Szczecinie w imieniu wszystkich użytkowników ogrodu, poruszonych stanowiskiem Pana Marszałka w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, złożonego do Trybunału Konstytucyjnego, w sposób stanowczy przeciwstawia się temu stanowisku, gdyż w zgodnej opinii wszystkich członków naszego ogrodu, cała ustawa o ROD jest zgodna z Konstytucją.
Solidaryzujemy się w tym temacie z Krajowa Radą PZD, która
w oparciu o argumenty prawne i społeczne dowodzi bezzasadności kwestionowania jakichkolwiek przepisów ustawy. Poparcie przez Pana Marszałka zaskarżenia czterech zapisów ustawy a zwłaszcza art. 24, budzi nasze obawy, że przed Trybunałem nikt nie będzie bronił nas-działkowców, gdyż przedstawicieli PZD nie dopuszczono do udziału w rozprawie.
Nie możemy pozwolić, by sprawy najważniejsze dla ogrodów rozstrzygano bez nas.
Zapisy art.24 ustawy stały się dobrodziejstwem dla dziesiątek tysięcy rodzin, ale nie wszyscy podzielają pozytywną opinię na temat tego przepisu. Przepis ten ma szczególne znaczenie dla działkowców z ogrodów objętych roszczeniami osób trzecich.
Ogrody i działkowcy pozbawieni ochrony prawnej oraz instytucjonalnej mogliby być praktycznie swobodnie usuwani z zajmowanych terenów. Ustawy o ROD nie można całkowicie usunąć z porządku prawnego w Polsce, gdyż wszystkie prawa przysługujące obecnie polskim działkowcom zostałyby bezpowrotnie utracone.
Bez ustawowej ochrony los większości ogrodów będzie przesądzony. Obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych stanowi dziś przeszkodę dla kolejnych prób swobodnego przejmowania terenów od działkowców. Ustawa daje gwarancje prawnej ochrony własności działkowca.
Działka zapewnia najuboższym możliwość wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw. Działka jest źródłem zdrowych warzyw i owoców, miejscem odpoczynku i oazą spokoju. Działka jest po prostu dla nas-działkowców cząstką życia naszego i naszych rodzin.
My, użytkownicy działek z ROD 'Ostrówek' w Szczecinie, wierzymy we wrażliwość Pana Marszałka na los ludzi, wierzymy, że nie pozwoli Pan Marszałek, aby pozbawiono nas praw, które przysługują nam od pokoleń.
Działki i ogrody nie mogą stać się ofiarą reformatorów, którzy w rzeczywistości realizują cele środowisk gospodarczych od lat dążących do przejęcia terenów ogrodów.
Przesyłamy Panu Marszałkowi naszą opinię w obronie ustawy o ROD i wierzymy, że Pan Marszałek zrewiduje swoje stanowisko i nie pozostawi nas-działkowców bez wsparcia w staraniach o niezmieniony kształt ustawy o ROD.

                                                                           Z poważaniem
                                                                           Prezes Zarządu
                                                                  ROD 'Ostrówek' w Szczecinie

 Szczecin, dnia 22 kwietnia 2011 r.

ROD „Storczyk”
Bydgoszcz

                                                     Protest
członków  Rodzinnego  Ogrodu Działkowego „Storczyk'  w  Bydgoszczy,uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego Ogrodu w dniu 30 kwietnia 2011 r. 

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Storczyk' w Bydgoszczy, podczas swojego Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 30 kwietnia 2011 r. z niedowierzaniem i pełni obaw przyjęli informacje dotyczące działań podejmowanych przez polski parlament w sprawie zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Bardzo niepokoją nas decyzje podejmowane przez Marszałka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyne :
-   dotyczące wniosków zawartych w stanowisku prawnym Marszałka Sejmu z dnia 8 grudnia 2010r. do Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
-   wyznaczenie do desygnowania posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Od    osoby    pełniącej    pierwszoplanową   funkcję    w    polskim parlamencie oczekiwać należało obiektywnego zreferowania przez Marszałka członkom Trybunału stanowiska Sejmu w sprawie zaskarżonych przepisów ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.  Przecież  Sejmowa  Komisja Ustawodawcza ograniczyła do 4 artykułów - rozmiar zarzutów stawianych rzekomej  niekonstytucyjności ustawy  o ROD.  Tymczasem  Pan  Marszałek wyszedł   swoim   wystąpieniem   ponad   ustalenia   Komisji   Ustawodawczej, podejmując się przedstawienia sędziom Trybunału Konstytucyjnego rozwiązań stawiających ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce w stan zagrożenia. Zawarte we wnioskach końcowych przedmiotowego stanowiska prawnego, sugestie  dotyczące     „konieczności  głębokiej  zmiany  ustawy,  a nawet jej zniesienie,  w  konsekwencji  konieczność  całkowitej  rezygnacji  z  odrębnej ustawy    regulującej    materię   ogrodnictwa   działkowego    i    oparcie   jego funkcjonowania o ogólne zasady wynikające z prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowią dla nas przejaw ignorancji polityka wobec środowiska działkowców i ich rodzin. Bez konsultacji tematu z reprezentantami rodzinnych ogrodów działkowych, Pan Marszałek zapatrzony w projekty polityków PiS, ich rękoma zamierza dopełnić w sposób ostateczny dzieła  zniszczenia  ogrodów  działkowych.  W tym  celu  trzeba było więc wyznaczyć  do  desygnowania  tylko  posłów  Prawa   i   Sprawiedliwości   do reprezentowania Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Poseł Andrzej Dera od kilku lat podejmuje w polskim parlamencie działania nieprzychylne, a nawet wręcz wrogie istnieniu Polskiego Związku Działkowców. W swoich wystąpieniach nie tylko sejmowych, ale także w artykułach prasowych dawał niejednokrotnie przykłady braku obiektywizmu, rozpowszechniając absurdalne zarzuty, świadomie wprowadzając opinię publiczną w błąd, dla osiągnięcia zamierzonego celu- Swoim postępowaniem, jako osoba jednoznacznie wroga członkom rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce, wzbudza Nasz sprzeciw wobec desygnowania go do reprezentowania Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Uważamy, że w sprawie zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, należało wyznaczyć przedstawicieli Sejmu RP, którzy w sposób wynikający ze znajomości problematyki i realiów w jakich funkcjonują w Polsce ogrody, w sposób obiektywny mogliby wypełnić powierzone im zadanie.
Dlatego protestujemy wobec działań Marszałka. Sejmu dotyczących losów ustawy o ROD. Oczekujemy od Pana Marszałka szacunku należnego ogromnej rzeszy działkowców i poważnego traktowania. Z nadziej ą oczekujemy takiego właśnie potraktowania przez członków Trybunału Konstytucyjnego RP.

                                 Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego  
                                             ROD „Storczyk” w Bydgoszczy
                                                       (41 podpisów)

Bydgoszcz, dnia 30 kwietnia 2011 r.

ROD „Olszynka”
Warszawa

                                                         MARSZAŁEK SEJMU  RP
                                                         Pan Grzegorz SCHETYNA
                                                         Warszawa
 

                                               STANOWISKO

Walnego Zebrania Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego„OLSZYNKA' w Warszawie podjęte w dniu 30 kwietnia 201l r.w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP o niezgodności - Konstytucją RP Ustawy z dnia 08 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych (Dz.U. / 2005 r. Nr 169. poz. 1519)

Walne Zebranie Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „OLSZYNKA” w Warszawie zwraca się do Pana Marszałka o wycofanie swojego poparcia dla wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego podważającego konstytucyjność L Ustawy z dnia 08 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Uczestnicy Walnego Zebrania stwierdzają, że wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowany do Trybunału Konstytucyjnego jest niespotykanym atakiem władzy sądowniczej w Polsce przeciwko polskim działkowcom. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec takiego nieuzasadnionego sposobu ingerowania w prawa i obowiązki prawie milionowej rzeszy użytkowników działek dobrowolnie zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.
Stwierdzamy, że obowiązująca od ponad 5 lat Ustawa o Rodzinnych Ogrodach. Działkowych sprawdziła się w codziennej praktyce oraz w pełni zabezpiecza nasze obowiązki i prawa gwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. i nie widzimy potrzeby dokonywania w niej zmian.


                                              PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA 
                                              ROD „OLSZYNKA' - Ryszard Balon

 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2011 r.

ROD im. Obrońców Pokoju
Czarne

                                                   STANOWISKO
Walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Pokoju w Czarnem z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie : stanowiska Marszałka Sejmu RP dotyczącego wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych artykułów ustawy o rod .

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Pokoju w Czarnem z dużym niepokojeni wysłuchali informacji o stanowisku Pana Marszałka,, szczególny niepokój wzbudzają wnioski końcowe stanowiska gdzie w sposób jednoznaczny stwierdza się, że stwierdzenie niezgodności z Konstytucją czterech artykułów naszej ustawy jest wystarczające do uchylenia naszej ustawy i uchwalenia nowej, jakiej i to my dobrze wiemy. Argumenty w obronie naszej ustawy zostały już wielokrotnie przedstawione szkoda, że nie zostały wysłuchane Reprezentujemy środowisko, które bardzo mocno zostało dotknięte negatywnymi skutkami przemian ustrojowych. Jeżeli do tego dołożymy skutki zmiany naszej ustawy to w sposób jednoznaczny należy po raz kolejny stwierdzić, że bogaci pomnożą swój majątek kosztem najbiedniejszych. Informujemy Pana Marszałka, bo odnosimy takie wrażenie, że rządzący nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, że w takich środowiskach jak nasze za miesiąc ciężkiej pracy otrzymuje się wynagrodzenia niższe jak dieta europosła za złożenie podpisu o rzekomej obecności na posiedzeniu komisji sejmowej. Zmęczeni jesteśmy sytuacją, jaka została stworzona zupełnie bezpodstawnie wokół ogrodnictwa działkowego. Żałujemy, że Pan Marszałek jako reprezentant interesów całego Narodu wykluczył z tego grona działkowców i ich rodziny.
 

     PRZEWODNICZĄCY                                          PRZEWODNICZĄCY
Komisji Uchwał i Wniosków                                      Walnego Zebrania


ROD im. Kopernika
Łeba

                                                 STANOWISKO 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kopernika w Łebie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie : stanowiska Marszałka Sejmu dotyczącego wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych .

W imieniu działkowców naszego ogrodu uczestnicy walnego zebrania z przykrością stwierdzają, że działania naczelnych organów Państwa układają się w logiczną niestety negatywną dla nas całość. Swoim stanowiskiem również Marszałek Sejmu potwierdził, że jest zwolennikiem likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych przynajmniej w takiej formie prawnej jako obecnie obowiązuje w formie, która dobrze się sprawdziła i dobrze służy działkowcom. Ukoronowaniem tego wszystkiego, co dzieje się wokół ustawy o rod i kuriozalnym jest wyznaczenie przez - Sejm jako obrońcy ustawy Pana Posła Derę zagorzałego wroga PZD i ogrodów działkowych w sposób jednoznaczny potwierdził to w artykule opublikowanym w dniu 18 kwietnia 2011 r w „Glosie Wielkopolskim', gdzie jako Poseł RP posunął się do publikowania fałszywych informacji o funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych. W tym miejscu nasuwa się jedno zasadnicze pytanie czy dziełem przypadku jest to, że człowiek ziejący nienawiścią do PZD i ogrodów działkowych ma być obrońcą ustawy w Trybunale?
Szanowny Panie Marszałku jest jeszcze czas, aby zmienić decyzję i wyznaczyć Posła który będzie prezentował stanowisko godne obrońcy ustawy.

                 Przewodniczący Komisji                      Przewodniczący
                     Uchwał i Wniosków                       Walnego Zebrania

 Łeba, dnia  26 kwietnia 2011 r.

ROD „Odmiana”
Słupsk
 
                                              STANOWISKO

Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego Odmiana Słupsku w sprawie stanowiska Marszałka Sejmu dotyczącego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Odmiana, zebrani na Walnym zebraniu w dniu 28 kwietnia 2011 r. po raz kolejny występują w obronie naszej ustawy i utrzymania jej zapisów w niezmiennej formie. Zwracamy się ,aby wszyscy stanowiący prawo wzięli pod uwagę, jak powstawały rodzinne ogrody działkowe :
- z nieużytków terenów nikomu niepotrzebnych często zdegradowanych i tylko ciężka praca działkowców i ich finanse spowodowały, że stały się terenami atrakcyjnymi, na których wypoczywają dziś całe rodziny.
- kwestionując zapis art. 10 ustawy o ROD, który umożliwia bezpłatne przekazywanie gruntów publicznych pod ogrody, pozbawia się przyszłe pokolenia możliwości korzystania z takiej formy wypoczynku i rekreacji. Gminy nawet, gdyby bardzo chciały, nie będą miały prawnych możliwości przekazywania terenów pod ogrody.

Zwracamy się do Trybunału Konstytucyjnego, aby orzekając w tej sprawie uwzględnił głos działkowców i jak również rozważył argumentację Polskiego Związku Działkowców. Jak można udoskonalać prawo nie konsultując się w ogóle z zainteresowana stroną , a jako przedstawiciela działkowców wyznaczyć Pana Posła A. Derę wroga i zagorzałego przeciwnika ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.


                      Przewodniczący                               Przewodniczący
              Komisji Uchwał i Wniosków                     Walnego Zebrania

Słupsk, dnia 28 kwietnia 2011 r.
 
ROD im. XX- lecia Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach/ Cewice

                                           STANOWISKO
Walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. XX-lecia Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach z dnia 29 .04.2011 r.
dotyczy: stanowiska Marszałka Sejmu RP w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Działkowcy uczestniczący w corocznym walnym zebraniu z przykrością wysłuchali informacji o stanowisku Pana Marszałka w sprawie naszej ustawy. Dla nas prostych i skromnych ludzi nie do przyjęcia są postawy naczelnych organów Państwa niestety Pan Marszałek dołączył do grona tych, którzy pod płaszczykiem porządkowania prawa i obrony praw właścicielskich po raz kolejny chcą wzbogacić bogatych kosztem biednych. Pytamy wprost czy negatywne koszty transformacji ustrojowej muszą zawsze ponosić najbiedniejsi? Nie będziemy przytaczać argumentów w obronie naszej ustawy, bo one na przestrzeni ostatnich lat praktycznie od momentu jej uchwalenia zostały przytoczone ale upływający czas pokazał w sposób jednoznaczny, że w tej sprawie nie mają jakiegokolwiek znaczenia. Jeżeli przedstawiciele Sejmu maj ą rzeczywiście bronić ustawy w Trybunale Konstytucyjnym to jak może to zadanie wypełnić zagorzały wróg Polskiego Związku Działkowców i ogrodnictwa działkowego w obecnej formie prawnej Pan Poseł Dera. Który podaje fałszywe informacje dla „Głosu Wielkopolskiego' w dniu 18 kwietnia 2011 r. jako wieloletni działkowiec zna doskonale wysokość opłat za użytkowanie działki i ich przeznaczenie. Czy to się godzi dla Posła na Sejm RP. Szanowny Panie Marszałku uważamy, że to jest wystarczający i ostateczny argument do tego aby zmienić przedstawiciela Sejmu w Trybunale Konstytucyjnym liczymy na to, że Pan Marszałek wykorzysta swoje uprawnienia i taka zmiana zostanie dokonana.

PRZEWODN1CĄCY                                                     PRZEWODNICZĄCY
Komisji Uchwał i Wniosków                                          Walnego Zebrania
 

ROD „Złocień”
Zamość
 
                                                                          Pan
                                                                          Grzegorz Schetyna
                                                                          Marszałek Sejmu RP
                                                                          Warszawa
 

W piśmie z dnia 8 grudnia 2010r. Pan Marszałek zajął stanowisko prawne w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją całej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, które skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Uznał Pan Marszałek, iż wniosek ten wkracza w wyłączne kompetencje władzy ustawodawczej i przyjął, że istnieje niedopuszczalność wydania wyroku w zakresie całej ustawy o ROD i dlatego zgłosił wniosek do TK o umorzenie postępowania w tej sprawie. Tę część stanowiska przyjęliśmy z ulgą. Zaniepokoił nas dalszy ciąg tj. wnioski końcowe, które wskazują na to, iż Pan Marszałek zmierza do zburzenia obecnego systemu funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, likwidacji naszego dorobku i Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców organizacji samorządnej, samorządowej i samofinansującej się.
My działkowcy ROD „Złocień' w Zamościu uważamy, że nie można przyjąć do wiadomości organom państwowym, iż ustawa o ROD istniejąca od 5-ciu lat jest dobra i sprawdziła się w codziennym jej stosowaniu nie tylko przez działkowców ale i przez lokalne samorządy terytorialne i nie ma żadnej potrzeby ani logicznego uzasadnienia by ją zmieniać.
Jesteśmy przekonani, że ustawa w pełni nas satysfakcjonuje, ponieważ ma decydujące znaczenie dla zachowania praw działkowców i trwałych rodzinnych ogrodów działkowych.


                                                               Zarząd ROD w Zamościu
                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                                                       Przewodniczący Komisji Rozjemczej

Zamość, dnia 26 kwietnia 2011 r.  

ROD „Zagroda”
Wrocław

                                                 STANOWISKO

Członków ROD „ZAGRODA' zgromadzonych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 16.04.2011 r. we Wrocławiu, dotyczącym Opinii Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego, odnośnie wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP przepisów o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

My członkowie ROD „ZAGRODA' zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców, protestujemy przeciw angażowaniu się Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Marszałka Sejmu RP w walkę polityczną, której celem jest osłabienie Polskiego Związku Działkowców oraz przejęcie terenów ogrodów działkowych.
Szukanie kruczków prawnych do osłabienia pozycji członków PZD przez organy państwowe osłabia wiarygodność władzy do swoich obywateli. My działkowcy czujemy się niepewnie na tych małych skrawkach gruntu, gdzie już kolejne pokolenia budują swoje oazy spokoju i wypoczynku. Pytamy, czy w tym Państwie nie ma ważniejszych problemów do rozwiązania?

                                                                           Przewodniczący
                                                                  Zebrania Sprawozdawczego

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2011 r. 
 
 
ROD im. T. Kościuszki
w Jabłonowie Pomorskim

                                                                     Trybunał Konstytucyjny
                                                                     WARSZAWA

                                               STANOWISKO
Działkowców - członków Polskiego Związku Działkowców w ROD im. T. Kościuszki w Jabłonowie Pomorskim podjęte dnia 16 kwietnia 2011 r.

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie „niezgodności' z Konstytucją zapisów ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych przypomina bardziej wystąpienie polityczne, aniżeli merytoryczne. Naszym zdaniem zarówno sam wniosek, jak i wystąpienie Marszałka Sejmu z 8 grudnia 2010 roku w tej sprawie wzbudzają w naszym środowisku szereg wątpliwości. Jak można występować po pięciu latach funkcjonowania z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, skoro Art. 188 Konstytucji jednoznacznie i bez cienia wątpliwości stwierdza, że Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
1) zgodności (podkreślenie  nasze)   ustaw   i   umów   międzynarodowych   z Konstytucją. Zatem użyte przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego słowo „niezgodności' jest nadużyciem i wręcz sugeruje  treść ostatecznego orzeczenia Wysokiego Trybunału.
Również Marszałek Sejmu kwestionuje konstytucyjność niektórych zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Powołuje się przy tym na trudności w realizacjach inwestycji związanych z celami gospodarczymi. Nie znamy przypadków by Polski Związek Działkowców utrudniał lub wręcz opóźniał realizację inwestycji prorozwojowych. Zdumiewa nas postawa Marszałka Sejmu, który w swych „Uwagach końcowych' jednoznacznie sugeruje konieczność zmian w ustawie, a nawet jej unieważnienie i uchwalenie nowej ustawy. Postawa Marszałka Sejmu nie pozostawia żadnych wątpliwości: charakteryzuje ją lekceważący stosunek do działkowców zrzeszonych w PZD, brakłem poszanowania praw nabytych i naruszającym zasady współżycia społecznego.
Wyrażamy przekonanie, że zespół orzekający Trybunału Konstytucyjnego rozpatrując sprawę odrzuci wszelkiego rodzaju sympatie polityczne i w sposób obiektywny oceni zasadność wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jednoznacznie popieranego przez Marszałka Sejmu.

           Przewodniczący                                         Przewodniczący
  Komisji Uchwal i Wniosków                    Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 

ROD „BISKUPIN' we Wrocławiu
 

                                                                   Marszałek Sejmu RP
                                                                   Grzegorz Schetyna 
                                                                   Warszawa

                                                  Protest

My działkowicze RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „Biskupin' zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Braci Gierymskich, stanowczo protestujemy przeciwko przyjęciu przez Pana Marszałka stanowiska, o niezgodności zapisów ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz, U, z 2005 r., nr 169, póz. 1419 ze zm. z przepisami Konstytucji RP. Negowanie w taki sposób zapisów prawa ogólnie obowiązującego, jakim jest niewątpliwie również ustawa o ROD, należy uznać za społecznie nieuzasadnione i jawny atak na Polski Związek Działkowców jako organizację samorządną, samodzielną i niezależną skupiającą tysiące działkowców w Polsce. Poprzez atak na PZD próbuje się osłabić naszą Organizację i stworzyć możliwość szybkiego przejmowania terenów ogrodów działkowych na cele komercyjne i deweloperskie, co w krótkim czasie spowoduje likwidację ogrodów prowadzonych przez nasze rodziny.

Szarżując hasłem monopolu w zakresie zarządzania ogrodami dziadkowymi w sposób nieuzasadniony podkreśla się niezgodność z tzw. „zasadami demokratycznego państwa prawnego' próbuje się doprowadzić do rozbicia Polskiego Związku Działkowców i zburzenia jedności organizacyjnej.

My działkowicze ROD Biskupin we Wrocławiu, jesteśmy również mocno zaniepokojeni kwestionowaniem przepisu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który stanowi, że to wszystko, co jest na działce w zakresie nasadzeń, urządzeń i obiektów jest własnością działkowca. Jednoznacznie w/w przepisu ustawy wynika prawo działkowca do własności jego majątku na działce. W innym, przypadku to właściciel gruntów Gmina lub Skarb Państwa miał by prawo do wszystkiego, co znajduje się na działce, co w konsekwencji odebrałoby prawo do uzyskania odszkodowania w przypadku likwidacji ogrodu lub przekazania działki nowemu użytkownikowi, na co nie możemy się zgodzić.

Opowiadamy się jedynie za rozwiązaniami zawartymi w ustanie o rodzinnych ogrodach działkowych i trwałością zapisanych tam zasad (praw), a nie tworzenie zapisów leżących „w kompetencji władzy ustawodawczej i reprezentowanych w jej ramach sił politycznych'.

                                                     Protest poparty podpisami 23 działkowiczów.

                                                               Prezes Zarządu ROD Biskupin

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2011 r.
 
ROD „Pod Morwami”
Wrocław

                                              STANOWISKO

członków ROD „ Pod Morwami' we Wrocławiu uczestniczących w Walnym zebraniu w dniu 30.04.2011 r, w związku z Opinią Marszałka Sejmu i wnioskami I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP Ustawy o ROD.

Wniosek skierowany przez l Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego RP jest kolejnym przejawem walki z ogrodami działkowymi w Polsce, jest atakiem na PZD - organizację samodzielną, samorządną i niezależną.
Wyrażamy wielkie oburzenie i zaniepokojenie sytuacją, jaką od wielu lat wytwarzają niektórzy politycy wokół naszych ogrodów działkowych i PZD. Powszechnie wiadomo, że ogrody działkowe służą dobru ponad milionowej społeczności.
Wprawdzie działka w ogrodzie nie przynosi korzyści majątkowych, wymaga wiele pracy, ale jest to oaza ciszy, spokoju i aktywnego wypoczynku dla seniorów, a dla wielu rodzin jest to forma pomocy socjalnej. Działka to również miejsce gdzie można prowadzić sąsiedzkie rozmowy, wymieniać poglądy i doświadczenia dot. m.in. uprawy roślin, to miejsce wychowania młodych pokoleń w zgodzie z przyrodą. Wszyscy doskonale wiedzą, że Ustawa o ROD która obecnie obowiązuje zapewnia dobre funkcjonowanie ogrodów l gwarantuje działkowiczom określone prawa i obowiązki.
Nie ma potrzeby zmieniać tego co dobrze funkcjonuje. Stoimy na stanowisku utrzymania struktur i działalności Związku w dotychczasowej formie.
Polska jest członkiem UE i wzorem państw zachodnich powinna wspierać rozwój ogrodnictwa działkowego, a nie odwrotnie, dążyć do jego unicestwienia i odebrania działkowiczom ich dorobku, czyli wszystkiego, co własnymi rękami, nakładem środków i sił budowali przez całe życie, by często ugory i nieużytki zmienić w tak wspaniałe miejsce odpoczynku, gdzie teraz chcą spędzić kolejne lata i resztę swojego życia.
Uwierzyliśmy deklaracjom polityków o poparciu dla idei ogrodów działkowych i praw działkowiczów i nadal chcemy wierzyć, że Ci, którym zaufaliśmy nie zrobią krzywdy działkowiczom, że zawsze będą bronić ludzi starszych i uboższych.

                                               84 podpisy członków ROD „Pod Morwami”

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2011 r.

ROD „Gądowianka”
Wrocław

                                                        Marszałek Rzeczypospolitej Polski

                                                               Pan Grzegorz Schetyna.

Działkowicze ROD Gądowianka we Wrocławiu podczas Walnego Zebrania Działkowców w dniu 2,04,2011 wyrażają ostry protest przeciwko podjętemu stanowisku Marszałka Sejmu w sprawie zaskarżenia Ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego RP. Uznanie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucja jako całości jest bezzasadny, ale cztery jej zapisy są niezgodne z Konstytucja  i powinny być uchylone. Przyjęcie przez Sejm RP Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych było ukoronowaniem wieloletnich starań naszej organizacji i działkowców dobrowolnie Zrzeszonych w PZD o prawne zabezpieczenie przyszłości ogrodów działkowych w Polsce. Tradycja ogrodów działkowych w Polsce ma ponad 110 lat. Tego dorobku nie można zniszczyć. Działkowicze rozumieją potrzeby rozwoju infrastruktury miasta, to jest budowy obwodnic, dróg, sieci energetycznych i kanalizacyjnych. Działkowicze naszego ogrodu oddali Gminie Wrocław 2.5 h na potrzeby budowy obwodnicy śródmiejskiej tak bardzo potrzebnej naszemu miastu, czasowo pozwoliliśmy na zajęcie kilkunastu działek w związku z przebudową magistrali wodnej. Działkowicze otrzymali należne im odszkodowanie zgodnie z Ustawa o ROD, To gwarantuje nam Ustawa o ogrodach działkowych. Każda zmiana tej Ustawy, zapisanych w niej art. praktycznie prowadzi do likwidacji ogrodów działkowych w Polsce. Władze RP powinny raz na zawsze zrozumieć, że ogrody działkowe spełniają bardzo ważną rolę dla społeczeństwa, będąc oazą zieleni, wypoczynku i zdrowia dla emerytów i rencistów, którzy w większości są członkami naszego Związku , zrzeszonymi dobrowolnie w PZD, który dba o ich interesy i nie jest jak to niektórzy uważają postkomunistyczną organizacją. Dla wielu działkowiczów posiadanie działki, praca fizyczna często przedłuża życie, aktywny wypoczynek powoduje, że rzadziej bywają w poradniach lekarskich, państwo oszczędza nie wydając pieniędzy na leczenie. Cała infrastruktura ogrodnicza korzysta z dobrodziejstwa działkowiczów. Wielu ludzi ma pracę. Czy to należy zniszczyć? Czy wszystko należy zabetonować, czy w ogrodach marny budować wielkie centra handlowe? Mamy ich pod dostatkiem. Czy nasze duże aglomeracje maja być tylko sypialnią z latami starzejących się ludzi. Potrzebujemy zieleni, świeżego powietrza a to dają nam ogrody i parki. Bardzo wielu posłów senatorów , samorządowców posiada działki są zrzeszeni w PZD, liczymy na ich glosy i apelujemy do ich sumień aby wreszcie skończyć spory o Ustawę o ROD, która jest dobrą Ustawą dla obu stron.
Panowie Posłowie, Senatorzy , Samorządowcy przyjrzyjcie się ogromnym terenom niezagospodarowanym, których to właściciele zmieniają się kilkakrotnie i nic się nie dzieje zarabiając krocie przy kolejnych sprzedażach terenu.

                        Do pisma załączamy podpisy działkowiczów obecnych na Walnym
                                             Zebraniu ROD Gądowianka (34 podpisy).

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2011 r.

ROD „Oaza”
Wrocław

                                          Uchwała nr 11/2011
Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków ROD „OAZA' we Wrocławiu z dnia 16,042011 r. w sprawie stanowiska członków ROD „OAZA ' w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „OAZA' we Wrocławiu odbywającego się w dniu 16 kwietnia 2011 roku wyrażają stanowczy protest wobec wniosków, jakie złożył do Trybunału Konstytucyjnego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i w których zwraca się o uznanie za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zapisy Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 08.07 2005r., a także opinii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej sygnowanej przez Marszałka Sejmu z dnia 08.12.2010r. skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego, w której wnosi o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP czterech przepisów, tj. art. 10, art.l7ust2, art. 18 i art. 24. Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych gwarantuje istnienie i rozwój ogrodów, prawo do własności majątku prywatnego i społecznego, dobrze służy działkowcom, jest gwarantem spokojnej pracy, nabytych praw dla działkowców, którzy w większości są emerytami, rencistami. Uważamy, że Wnioskodawca zapomniał, że Polski Związek Działkowców jest organizacją społeczną, a rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej przeznaczonymi nie tylko dla nas działkowców, ale także dla całego społeczeństwa. Nie do przecenienia jest rola jaką pełnią ogródki działkowe w celach socjalnych, społecznych i zdrowotnych dla rodzin, mieszkańców miast. Spełniają one pozytywną rolę miedzy innymi w tworzeniu warunków wypoczynku, przywracają społecznościom lokalnym i przyrodzie tereny zdegradowane, stwarzają możliwości podejmowania wielu inicjatyw dla wielu grup społecznych, a przede wszystkim tym najsłabszym; emerytom, rencistom, bezrobotnym nie zapominając o ich dzieciach i wnukach. Jesteśmy usatysfakcjonowani rozwiązaniami i uregulowaniami, jakie gwarantują nam zapisy dotychczasowej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych a zarzuty sformułowane we Wniosku Prezesa Sądu Najwyższego i opinię Marszałka Sejmu RP jednoznacznie określamy, jako bezpodstawne, w naszym rozumowaniu traktujemy je, jako kolejną próbę zamachu na dotychczasowe prawa działkowców, ogrodów i Związku. Walne Zebranie członków ROD „OAZA' we Wrocławiu zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego o odrzucenie wszystkich wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz szkodliwych opinii Marszałka Sejmu RP.

   Przewodniczący Komisji                                     Przewodniczący Walnego
      Uchwał i Wniosków                                                     Zebrania

Wrocław, dnia 16.04.2011 r.
 
 
 
 
ROD „Złota Reneta”  we Wrocławiu

                                                   Trybunał Konstytucyjny w Warszawie

                                             Uchwała
przyjęta na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złota Reneta'' we Wrocławiu w dniu 12.04.2011r.

W związku z zagrożeniem Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wywołanym złożonymi do Trybunału Konstytucyjnego wnioskami Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Opinia Marszałka Sejmu RP.
Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złota Reneta' ostro protestuje wobec zagrożenia ustawy ze strony I-go prezesa Sądu Najwyższego oraz w związku z opinią Marszałka Sejmu RP. Zagrożenia te wynikają z wniosków, jakie złożył do Trybunału Konstytucyjnego w lutym i we wrześniu 2010 roku I Prezes Sądu Najwyższego, i w których zwraca się o uznanie niezgodne z Konstytucją RP licznych (13) przepisów, a nawet całej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a także Opinii Sejmu RP sygnowanej przez Marszałka Sejmu z dnia 8 grudnia 2010 roku, a skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego,
w której wnosi o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP czterech przepisów ustawy tj. art. 10, art. 17 ust. 2, art. 18 i art, 24,
Wyrażone przez Marszałka Sejmu RP stanowisko prowadzi wprost do likwidacji terenów rodzinnych ogrodów działkowych, szczególnie w dużych miastach takich jak Wrocław, gdzie niemal wszystkie (156) rodzinne ogrody działkowe przeznaczone zostały w Studium i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na inne. najczęściej komercyjne cele.
Dlatego gorąco prosimy Trybunał Konstytucyjny do zdecydowanego jego odrzucenia.
 

Wrocław, dnia  12.04.2011r.

ROD „Złota Reneta”
Wrocław

                                                                            Szanowny Pan 
                                                                            Grzegorz Schetyna
                                                                            Marszałek Sejmu RP

                                                 Uchwała
przyjęta na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złota Reneta' we Wrocławiu w dniu 12,04.2011r. w sprawie Opinii Marszałka Sejmu RP skierowanej do rybunału Konstytucyjnego dotyczącej wniosków Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP przepisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złota Reneta' stanowczo protestuje w związku z przyjęciem przez Marszałka Sejmu RP stanowiska o niezgodności art. 17 ust. 2 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z przepisami Konstytucji RP. Przyjęcie tego stanowiska i zarekomendowanie go Trybunałowi Konstytucyjnemu nie ma żadnego prawnego, a przede wszystkim społecznego uzasadnienia. Wyrażone przez Marszałka Sejmu RP stanowisko prowadzi wprost do likwidacji terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Dlatego w imieniu rodzin działkowców naszego ogrodu, gorąco prosimy Marszałka Sejmu RP do zmiany stanowiska w zakresie art. 17 ust. 2 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2011 r.
 
 
ROD im. XXX Lecia LWP  w Toruniu
     

                                              STANOWISKO
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD im. XXX Lecia LWP w Toruniu w sprawie wystąpienia Marszałka Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego

Działkowcy naszego ROD zebrani na walnym zebraniu stanowczo protestują przeciwko dalszemu „majstrowaniu„ przy funkcjonującej od 08 lipca 2005 r. Ustawy o ROD.
Szanowny Panie Marszałku!
Zmiana ustawy, lub jej podstawowych zapisów pozbawi działkowców ich dobra które wypracowali przez lata .
Panie Marszałku!
Niech Pana stosunek do nas, działkowców uwzględnia poszanowanie praw nabytych, a także był zgodny z zasadami współżycia społecznego . Przykro nam , ale w dzisiejszej rzeczywistości odczuwamy zagrożenie o naszą przyszłość , o nasz byt działek .

                                                              30 Podpisów działkowców
Toruń, dnia 15 kwietnia 2011 r.  

ROD „Nad Zalewem”
Podgórzyn

                                                                 Grzegorz SCHETYNA
                                                                 Marszałek Sejmu RP
                                                                 WARSZAWA

Członkowie PZD uprawiający działki w Ogrodzie „Nad Zalewem' w Podgórzynie, a zgromadzeni na Walnym Zebraniu, po analizie Pańskiego stanowiska w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego Ustawy o ROD przez I Prezesa Sądu Najwyższego, są zdziwieni i rozczarowani Pańskim stanowiskiem.
Możemy przypuszczać, że jedynie niewielka część ugrupowania politycznego przewodzącego i niosącego sztandar demokracji w Parlamencie RP podziela Pańskie zdanie, ponieważ pamiętamy płomienne zapewnienia wygłaszany z trybuny I Kongresu PZD o pełnym poparciu nas w walce o wspomnianą ustawę.
Wszystkie ugrupowania parlamentarne, za wyjątkiem polityków PiS, uczestniczyły w obradach Kongresu i zapewniały nas o swojej nieugiętej woli pozostawienia Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w niezmienionym stanie prawnym.
Nie chcemy przypuszczać, że dawane obietnice przez polityków PO były jedynie zabiegiem PR - dlatego
APELUJEMY
do Pańskiego poczucia sprawiedliwości i innych Parlamentarzystów dobrej woli;
- nie popierajcie i nie przykładajcie ręki do dążeń PiS pozbawiających nas praw nabytych,
- nie pozbawiajcie uboższych i słabszych ludzi naszego związku i działek,
- pozostawcie nam prawo uprawiania działek w spokoju.

                                                                   19 Podpisów działkowców
                                                                   ROD” Nad Zalewem”

Podgórzyn, dnia 9 kwietnia 2011 r.

ROD ”Zacisze”
w Wałbrzychu

                                                           Szanowny Pan
                                                           GRZEGORZ SCHETYNA
                                                           Marszałek Sejmu RP

SZANOWNY PANIE MARSZAŁKU!

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ ZACISZE' w Wałbrzychu, zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2010 w dniu 30 kwietnia 2011 r. po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Marszałka - skierowanym w dniu 8 grudnia 2010r. do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zaskarżenia przez I Prezesa Sądu Najwyższego Ustawy o ROD /sygn. akt K8/10/ wyrażamy swoje zaniepokojenie, ponieważ zawarte w „UWAGACH KOŃCOWYCH' poglądy i sugestie wskazują, na kontynuację metod atakujących Ustawę o ROD i nasz Związek. Stwierdzamy, że są to najbardziej niebez¬pieczne działania, zmierzające do likwidacji masowego ruchu działkowego w Polsce na przestrzeni ostatniego 20-lecia.
SZANOWNY   PANIE    MARSZAŁKU!
Musimy sobie wszyscy udzielić racjonalnej odpowiedzi na proste pytanie  JAK WYGLĄDAŁYBY POLSKIE MIASTA BEZ RODZINNYCH OGROGÓW DZIAŁKOWYCH?
Naszym zdaniem scenariusz likwidacji Polskiego Związku Działkowców i systematycznych nagonek na Ustawę o ROD, to efekt wcześniej nakreślonej strategii przez polityków, którzy skutecznie i umiejętnie wciągnęli w machinę działania przedstawicieli organów państwa, w co również wpisał się Pan Marszałek swoimi sugestiami i propozycjami uwidocznionymi w „UWAGACH KOŃCOWYCH'- wskazując na:
*konieczność przeprowadzenia fundamentalnej zmiany Ustawy o ROD, a nawet całkowite usunięcie jej z porządku prawnego, obowiązującego w PAŃSTWIE PRAWA
*tworzenie i funkcjonowanie /'wielości organizacji działkowców/ w oparciu o przepisy ogólne, ze szcze-gólnym uwzględnieniem ustawy o stowarzyszeniach i ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Powyższe sformułowania w „UWAGACH KOŃCOWYCH' przekładają się wprost na żądania wprowadzenia prawnego pozbawienia działkowców praw nabytych, jak również nacjonalizacji naszego majątku wypracowanego przez pokolenia działkowców.
SZANOWNY   PANIE    MARSZAŁKU!
Nasi członkowie Polskiego Związku Działkowców w ROD „ZACISZE' to w przeważającej większości emeryci i renciści, którzy w wieku aktywności zawodowej, pracując w kopalniach, koksowniach i innych zakładach pracy na terenie Wałbrzycha- własnym nakładem sił i finansów z pokolenia na pokolenie doprowadzili grunty w kwitnące oazy zieleni.
Nie jest naszą winą i nie możemy być karani jako działkowcy wraz ze Związkiem za to, że grunty stanowią wielką wartość materialną w gospodarce rynkowej i stały się łakomym dobrem dla różnego rodzaju grup biznesu  –  np. wykreślenie z Ustawy art.10 spowoduje całkowite zahamowanie rozwoju ogrodnictwa działkowego. Pozostanie tylko możliwość nabywania gruntów w drodze przetargu. W takiej sytuacji Związku i nas jako członków PZD nie będzie stać konkurować finansowo z bogatym biznesem. Wykreślenie z Ustawy dalszych 3 artykułowej.art.17 ust.2,art.!8 oraz art.24 - staje się potwierdzeniem zaplanowanego czynnika strategicznego zmierzającego do likwidacji PZD i ROD za wszelką cenę.
SZANOWNY   PANIE    MARSZAŁKU!
Działka dla nas jest nie tylko przyjemnością, radością, wypoczynkiem w gronie rodzinnym i znajomych, praca fizyczną dla zdrowia, zebrane plony dodatkiem do skromnych budżetów domowych, ale również psychiczne odreagowanie na stres, emocje na wszystko złe, co dzieje się wokół nas, tj. bezrobocie, brak mieszkań socjalnych ,niskie płace, systematycznie wzrastająca inflacja, droga żywność, wzrost kosztów utrzymania rodziny itp.
SZANOWNY PANIE MARSZAŁKU !
Z ufnością, nadzieją i wiarą oraz zrozumieniem naszych przedstawionych faktów i argumentów-apelujemy do Pana Marszałka o rozważenie wycofania swego stanowiska /szczególnie treści zawartych w „UWAGACH KOŃCOWYCH'/skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego. Z taką decyzją stanąłby Pan Marszałek po stronie działkowców i naszego Związku, za co z góry serdecznie DZIĘKUJEMY.
Naszym zdaniem Ustawa o ROD jest zgodna z Konstytucją RP i zabezpiecza wszystkie niezbędne prawa działkowców. Dlatego jej bronimy, o czym świadczą niżej złożone podpisy.

                                                               32 podpisy działkowców
                                                            ROD „Zacisze” w Wałbrzychu
 
Wałbrzych, 16 kwietnia 2011 r.

ROD „Szafirek”
Wałbrzych

                                                                 Marszałek Sejmu RP
                                                                 Grzegorz Schetyna

                                                    APEL
Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szafirek” w Wałbrzychu odbytego w dniu 16 kwietnia 2011 r.

Szanowny Panie Marszałku
My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szafirek' w Wałbrzychu negatywnie oceniamy i nie zgadzamy się z uzasadnieniem Pana Marszałka zawartym w piśmie z dnia .8 grudnia 2010 r, skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22.02.2010 r. oraz z dnia 6.09.2010 r., o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP części zapisów ustawy z dnia 8.07.2005 r., o rodzinnych ogrodach działkowych.
Szczególnie niepokoją nas wnioski końcowe pisma pana Marszałka. We wnioskach tych stwierdza Pan, że 'koniecznym jest uchwalenie wielu przepisów nowelizujących ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, bądź uchwalenie nowej ustawy. Propozycje i sugestie Pana Marszałka w zakresie nowych uregulowań w dotychczasowej sytuacji prawnej rodzinnych ogrodów działkowych są dla nas działkowców nie do przyjęcia. Takimi propozycjami i sugestiami czujemy się poważnie zagrożeni, niepewni i pozbawieni poczucia stabilizacji.

Panie Marszałku.
Nasza ustawa dotyczy przecież szczególnego rodzaju ogrodów, tj. rodzinnych. Nie może więc być w tej ustawie regulacji prawnych dla innych ogrodów niż rodzinne. Nie może też w niej być przepisów dopuszczających inne podmioty niż Polski Związek Działkowców do zarządzania rodzinnymi ogrodami działkowymi. Nieprawdą jest, jak Pan Marszałek twierdzi, że nasz Związek jest monopolistą w zakładaniu i zarządzaniu ogrodami działkowymi, ponieważ - inne niż PZD podmioty mogą nabywać grunty pod nowe ogrody na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i zarządzać tymi ogrodami. Takie inne ogrody już w Polsce istnieją.
Natomiast realizacja sygnalizowanych przez Pana Marszałka brzemiennych w skutkach dla miliona rodzin polskich zamierzeń doprowadziłaby do pozbawienia działkowców i Polskiego Związku Działkowców wszystkich dotychczasowych praw oraz własnej reprezentacji, jaką obecnie pełni nasz Związek. Ten Związek powstał z naszej woli i z naszej woli wybranym, przez nas reprezentantom w poszczególnych strukturach tego Związku powierzyliśmy wykonywanie zadań, które określiliśmy w naszym statucie.. Zarówno ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jak i nasz Związek należycie zabezpieczają nasze prawa.
 Jesteśmy świadomi, że konsekwencją ewentualnej realizacji wniosków Pana Marszałka będzie także otwarcie możliwości dowolnego dysponowania terenami rodzinnych ogrodów działkowych na cele komercyjne i jednocześnie przyzwoleniem na zagarnięcie przez gminy lub inne podmioty naszego wspólnego związkowego mienia, a także naszego własnego, które gromadziliśmy przez kilkadziesiąt lat, bez odszkodowania i bez prawa do gruntów zamiennych.
W bieżącym roku Polski Związek Działkowców obchodzi jubileusz 30 - lecia istnienia. Ponad 110 - letniemu ruchowi polskiego ogrodnictwa działkowego przychodzi uczcić to wydarzenie w nieustającej obawie o dalsze istnienie blisko miliona działkowców zrzeszonych w jedności w trwałym Związku. Czy tak musi być? Dlaczego nasza władza państwowa walczy z nami przez prawie 20 lat. Z nami działkowcami, obywatelami naszego państwa, ludźmi w przeważającej większości emerytami i rencistami, którzy nie są zamożnymi i dla których działka jest radością życia. Czy to, co społeczności dobrze służy musi być zniszczone? 

Panie Marszałku.                                                                                        
Nasz apel kierujemy do Pana jako przedstawiciela władzy ustawodawczej i prosimy jednocześnie, aby zechciał Pan ponownie przeanalizować swoje stanowisko skierowane do Trybunału Konstytucyjnego z uwzględnieniem oczekiwań milionowej społeczności w rodzinnych ogrodach działkowych, a więc prosimy Panie Marszałku o pozostawienie naszej ustawy w niezmienionym stanie.
 

                                                       27 podpisów  działkowców ROD „Szafirek”

Wałbrzych, dnia 17 kwietnia 2011 r.

ROD „Jedność”
Wałbrzych

                                                                  Marszałek Sejmu RP
                                                                  Grzegorz Schetyna

                                                   Stanowisko
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu działkowego „Jedność' w Wałbrzychu w odniesieniu do opinii Pana Marszałka skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Nie zgadzamy się z Pana opinią i wnioskami, które sugeruje Pan Trybunałowi Konstytucyjnemu, że cztery artykuły ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych tj.: art. 10, 17 ust.2, 18 i 24 są niezgodne z Konstytucją RP i powinny być uchylone. To sugerujące stwierdzenie znajduje się w stanowisku Pana z dnia 8 grudnia 2010 roku, z którym jako działkowcy i członkowie polskiego społeczeństwa absolutnie się nie zgadzamy, ponieważ przepisy te stanowią tzw. fundamentalne zasady istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, a mianowicie:
- art. 1O umożliwia bezpłatne przekazywanie gruntów publicznych pod ogrody na podstawie tytułu prawnego tj. użytkowania lub użytkowania wieczystego przyznanego dla osoby prawnej -Polskiego Związku działkowców
- art. 17 ust.2 uzależnia likwidację ogrodów na cele niepubliczne od zgody PZD czyli samorządu działkowców,
- art. 18 zabrania likwidacji ogrodów w okresie wegetacji roślin,
- art. 24 nakazuje zaspokajać zasadne roszczenia do gruntów ogrodów poprzez zapewnienie terenu
zamiennego lub wypłaty odszkodowania aby działkowcy mogli odtworzyć swoje działki oraz majątek.
Z pewnością Pan wie Panie Marszałku, że sugerowanie uchylenia tych przepisów zmierzą do bezpowrotnego usunięcia istotnych gwarancji prawnych, które zabezpieczają słuszne interesy miliona polskich rodzin użytkujących od dziesięcioleci działki w naszych rodzinnych ogrodach działkowych.
Szanowny Panie Marszałku!
Zdaniem Pana Marszałka uchylenie przez Trybunał Konstytucyjny przepisów naszej ustawy orodzinnych ogrodach działkowych, co do których podzielił Pan stanowisko byłego I Prezesa SN o ich niekonstytucyjności, doprowadzić ma do dokonania przez Sejm RP wyboru nowej koncepcji prawnej w zakresie tworzenia i użytkowania ogrodów działkowych.
Zastanawia nas, na jakiej podstawie i z czego wywodzi Pan Marszałek stwierdzenie, że podzielenie przez Trybunał wyrażonego stanowiska spowoduje, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych „będzie mieć w znacznej mierze „kadłubowy' charakter' i sugeruje Pan jednocześnie, że należałoby rozważyć możliwość uchylenia w przyszłości całej ustawy.
Z zawartych w Pana stanowisku uwagach, zwłaszcza końcowych, wynika wprost, że celem sugerowanych zmian jest likwidacja naszego Związku i rozbicie ogólnopolskiego samorządu działkowców.
Dowodzi temu treść „Uwag końcowych', których nie można w sposób logiczny powiązać z argumentacją merytoryczną. Nie ma bowiem w tych uwagach wyjaśnienia, dlaczego ewentualne uwzględnienie przez Trybunał Pana stanowiska ma spowodować, że nasza ustawa będzie miała „kadłubowy' charakter i w ogóle przestanie ona realizować swój ą podstawową funkcję, czyli zabezpieczać prawa działkowców.
Nie zgadzamy się z tym stanowiskiem, bowiem nawet w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny, iż 4 omawiane wyżej przepisy ustawy są niezgodne z konstytucją, to i tak większość naszych praw pozostanie nienaruszona i nadal będą one stanowić zabezpieczenie interesów miliona członków Polskiego Związku Działkowców i ich rodzin użytkujących swoje działki w naszych ogrodach.
Nie mniej jednak apelujemy do Pana Marszałka o zmianę swego stanowiska, ponieważ obecna ustawa o rodzinnych ogrodach działowych dotyczy szczególnego rodzaju ogrodów, gdyż tylko rodzinnych a polskie ustawodawstwo umożliwia innym niż PZD podmiotom nabywanie gruntów w celu tworzenia ogrodów działkowych innych niż rodzinne zrzeszone w PZD. Ponadto nasza ustawa pozostaje w zgodzie z ustawodawstwem unijnym a naszemu Państwu zapewnia miedzy innymi;
- podtrzymanie ponad 100 letniej tradycji ruchu działkowego,
- ruch działkowy jest organizacją sprawdzoną która oparła się nawet PRL bo struktury Związku są tworzone demokratyczne,
-nasz ruch tylko w znikomej części korzysta z subwencji Państwa, a gminy mają darmową zieleń czyli zielone płuca miast i nie muszą na ten cel wydawać znaczących kwot z publicznych pieniędzy,
-działkowcy zagospodarowali grunty zdegradowane ekologicznie, bo Państwo przyznawało nam w większości tereny po wysypiskach śmieci, na bagnach, gruzowiskach,
-nasze działki spełniają swoją rolę rekreacyjną gospodarczą i edukacyjną dla dzieci i młodzieży,
-rodzinne ogrody działkowe są ostatnią o stój ą dla ludzi starszych i schorowanych użytkujących kawałek ziemi 
Ideę, sens i motywacje społeczno-polityczne istnienia kwestionowanej ustawy najlepiej oddają zapisy art. l - 8 ustawy, które nie są kwestionowane i niniejszym apelujemy do Pana Marszałka - niech tak pozostanie.

                                                       22 podpisy działkowców ROD „Jedność”

Wałbrzych, dnia 17 kwietnia 2011 r.

ROD „Aster”
Łomża

                                              STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Aster' w Łomży, odbytego w dniu 2 kwietnia 2011 r.

My działkowcy Rodzinnego Ogrodu działkowego „ASTER' w Łomży, uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi:
• wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 r. i stanowiskiem Marszałka Sejmu w tej sprawie,
• wniosków Naczelnej Izby Kontroli dotyczących ogrodów działkowych w Polsce wysnutych w efekcie przeprowadzonej kontroli, której tematem było wywiązywanie się gmin z obowiązków wobec ogrodów w świetle ustawy o ROD,
jesteśmy zbulwersowani faktem, że w walkę o likwidację ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych a w konsekwencji i ogrodów działkowych, angażowane są instytucje Państwa o tak wysokim autorytecie, które, wydawać by się mogło, winny szczególnie bronić słabszych grup społecznych.
Byliśmy przekonani, że po odrzuceniu w 2009 r. przez Parlament ustawy autorstwa PiS o ogrodach działkowych, zakładającej również likwidację Polskiego Związku Działkowców, oraz faktu, że kiedy na I Kongresie PZD w lipcu 2009 r. politycy wszystkich ugrupowań ( za wyjątkiem nieobecnego PiS), deklarowali sympatię dla działkowców i PZD, możemy być spokojni o swoje prawa gwarantowane obowiązującą ustawą o ROD. Nie podejrzewaliśmy, zatem że znajdą się inne sposoby, żeby nas, działkowców pognębić.
A oto one:
- 22 lutego 2010 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP 6-ciu artykułów ustawy o ROD. Spowodowało to masowe protesty działkowców z całego kraju, w tym również naszego ogrodu. Jaka była reakcja? Otóż 6 września tenże l Prezes SN przed końcem swojej kadencji zmodyfikował własny wniosek, wnosząc o uznanie całej ustawy o ROD za niezgodną z Konstytucją.
-Marszałek Sejmu zaś zajmując stanowisko prawne w sprawie wniosku l Prezesa SN, w piśmie z dnia 8 grudnia 2010 r. uznał za niezasadny wniosek o zaskarżenie całej ustawy o ROD wnioskując do TK o umorzenie postępowania w tym względzie. Zakwestionował natomiast konstytucyjność 4 przepisów Ustawy o ROD tj.: 
• art. 10 (umożliwia nieodpłatne przekazanie gruntów publicznych pod ogrody),
• art. 17 ust.2 (uzależnia likwidację ogrodów na cele niepubliczne od zgody PZD),
• art. 18 (ogranicza likwidację ROD w okresie wegetacji roślin) i
• art. 24 (nakazuje zaspokajać zasadne roszczenia do terenów ROD poprzez
zapewnienie terenu zastępczego lub wypłatę odszkodowania przez właściciela
nieruchomości). 
Marszałek Sejmu doszedł jednak do zdumiewających wniosków końcowych. Uznał, że w razie uchylenia powyższych przepisów cała ustawa o ROD będzie miała charakter „kadłubowy', co spowoduje konieczność jej głębokiej zmiany, a nawet uchylenia i pozostawienie ogrodów i działkowców przepisom ogólnym, które nie zawierają żadnych praw przysługujących obecnie środowisku działkowemu.
Takie rozumowanie jest, co najmniej zaskakujące, gdyż mimo niewątpliwej doniosłości czterech zakwestionowanych przepisów, to absolutnie nie traci racji bytu reszta zapisów ustawy, które zapewniają działkowcom nie mniej ważne gwarancje prawne takie jak:
• prawo własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce,
• prawo do zwolnień podatkowych z tytułu użytkowania działki,
• prawo do odszkodowania za utraconą własność wskutek likwidacji ogrodu,
• prawo do działki zamiennej w razie likwidacji ogrodu,
• prawo przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez osoby bliskie.   
Na tak sformułowane przez Marszałka Sejmu uwagi końcowe nasuwa się nieodparcie przypuszczenie, że wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest wygodnym pretekstem do likwidacji ustawy o ROD wraz z dalszymi tego konsekwencjami. Potwierdzeniem tego może być skład reprezentacji „parlamentarnych obrońców', mających przekonać Trybunał Konstytucyjny do stanowiska Sejmu. Otóż do tego celu wyznaczonych zostało 2 posłów z PiS, tj. ugrupowania, które ostatnie lata poświęciło w dużej mierze zwalczaniu ustawy o ROD. Jednym z nich, który zgłosił się do tej roli na ochotnika jest poseł Andrzej Dera - ten sam, który w 2009 r. był głównym orędownikiem uchylenia naszej Ustawy i likwidacji PZD. Jak będzie bronił w Trybunale Konstytucyjnym Ustawy o ROD którą usilnie zwalczał, można sobie wyobrazić.
To jednak nie wszystko.
W dniu 15 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Kontroli Państwowej rozpatrującej raport NIK dotyczący wyników przeprowadzonej przez nią kontroli, której tematem było wywiązywanie się gmin z obowiązków wobec ogrodów w świetle ustawy o ROD. Kontrola ta była więc prowadzona formalnie wobec gmin, ale jej przebieg oraz ostateczne wyniki wskazują, że faktycznie nastawiona była na działalność struktur Związku.
Z treści raportu wynika, że na terenie ogrodów panuje bałagan, mieszkają tam bezprawnie tysiące osób, które często są meldowane, a na działkach - wbrew prawu budowlanemu -postawiono setki budynków. Na podstawie tych zarzutów NIK wyprowadził generalny wniosek o konieczności zmiany ustawy o ROD jako jedyny sposób na przywrócenie prawidłowej funkcji rodzinnym ogrodom działkowym.
Obecny na tym posiedzeniu komisji Prezes PZD E. Kondracki zdecydowanie zaprotestował przeciwko tym sugestiom i wykazał, że na pięć tysięcy ogrodów działkowych w kraju, oceny dokonano przez pryzmat fragmentarycznej kontroli w 53 ogrodach, które - jak przyznał NIK - wytypowano „na podstawie doboru celowego, dokonanego na podstawie skarg, skierowanych bezpośrednio do NIK lub Sejmowej Komisji Kontroli Państwowej'. Badano, więc tylko te ogrody, co
do których istniała szansa, że znajdą się w nich uchybienia. W skali kraju - zbadano zaledwie 1,06 % ogólnej liczby ogrodów i 0,17% działek rodzinnych. Raport jest więc całkowicie niereprezentatywny.
W przypadku takich zarzutów jak zamieszkiwania na działkach i ponadnormatywnego budownictwa większą winę ponoszą więc gminy niż związek, ponieważ to one dysponują narzędziami do wyegzekwowania prawa w tym zakresie. 
Stanowczo zatem protestujemy przeciwko wszelkim próbom „manipulowania' przy Ustawie o ROD, która w obecnym kształcie dobrze służy działkowcom. Nasi działkowcy to przecież w przeważającej większości emeryci, którzy w spokoju chcą gospodarować na tym skrawku ziemi i nie być ciągle zaskakiwani kolejnymi inicjatywami wzbudzającymi utratę zaufania do instytucji Państwa. 
Chcemy wierzyć, że tak chętnie deklarowane przez polityków zrozumienie idei ogrodnictwa działkowego z wieloletnimi tradycjami i dorobkiem oraz naszych postulatów, nie było tylko obietnicą wyborczą. Liczymy na uczciwość i mądrość osób, które będą decydowały o losie naszej ustawy, a tym samym o losie milionowej rzeszy działkowców.
 
             Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  Michał Leończuk

                   Przewodniczący Walnego Zebrania Sławomir Kordas

ROD „Przyszłość”
Strzelin

                                                   STANOWISKO

Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Przyszłość” w Strzelinie w sprawie ogłoszenia listu Marszałka Sejmu RP skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego podważającego prawość niektórych artykułów ustawy sejmowej o ROD oraz zapowiedzianych zamierzeń uchylenia ustawy.

My Działkowcy ROD „Przyszłość” w Strzelinie uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków ogrodu, obradujemy w dniu 10.04.2011 r. po dokładnym zapoznaniu się z treścią „Listu” Marszałka Sejmu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku I-go Prezesa Sądu Najwyższego o uznanie całej ustawy o ROD za niekonstytucyjną oraz po zapoznaniu się z treścią stanowiska OZ PZD we Wrocławiu dnia 09.02.2011 r. postanawiamy co następuje:
1.Wyrażamy pełne poparcie argumentacji zawartych w piśmie OZ we Wrocławiu oraz w pełni przyłączamy się do protestów wyrażonych przez działkowców całej Polski, do tak przygotowanego przez Marszałka Sejmu zamachu na dotychczasowe prawa działkowców ogrodów Polskiego Związku Działkowców, którego jesteśmy członkami.
2.Wyrażamy głębokie zaniepokojenie kolejnymi działaniami, które stawiają pod znakiem zapytania przyszłość naszego ruchu działkowego w Polsce.
3.Jesteśmy oburzeni treściami zawartymi w piśmie, które w dziwny sposób wpisuje się nieprzypadkowo w kwestionowanie istnienia naszego związku i ponad stuletniej tradycji ogrodów działkowych w Polsce.
4.W ubiegłym roku ogród nasz obchodził uroczyście jubileusz 65-lecia swojej działalności. Nie chcemy i nie możemy się godzić na prowadzoną od kilku lat walkę o jego zniweczenie. Chcemy aby politycy w Polsce pozwolili nam uprawiać swoje małe poletka, abyśmy mogli cieszyć się wyrośniętymi roślinkami, śpiewem ptaków i wypoczywać wraz z rodziną.

Ponawiamy apel o pozostawienie naszej dobrej ustawy, naszych ogrodów oraz naszych władz związkowych w spokoju.
                                                                           Prezes Zarządu
                                                                        Zarząd i działkowcy
                                                                    oraz sympatycy ogrodów

Strzelin, dnia 10 kwietnia 2011 r.

ROD „Meblarz”
Słupsk

                                           STANOWISKO

Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Meblarz” w Słupsku dot.: stanowiska Marszałka Sejmu w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie  niezgodności z Konstytucją zapisów ustawy o ROD.

W imieniu działkowców naszego ogrodu zebranych na corocznym walnym zebraniu, po raz kolejny jesteśmy zmuszeni do tego, aby zabrać głos w obronie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. W ogrodach działki przekazywane są
z pokolenia na pokolenie, korzystają z nich całe rodziny – dziadkowie, rodzice i wnuki. Nie ulega wątpliwości, że dla wielu z nas jest to jedyny czynny kontakt z przyrodą, urlop czy też aktywny wypoczynek. Uchylając art. 10 ustawy o ROD, który dziś umożliwia bezpłatne przekazywanie gruntów publicznych pod ogrody,
zamyka się takie możliwości pozyskania terenów dla przyszłych pokoleń miłośników ogrodów. Uchylając również pozostałe 3 artykuły ustawy o ROD w sposób znaczny narusza się interes działkowców. Jesteśmy zmęczeni ponad 20 letnią walką o ogrody, upływający czas w pełni potwierdził, że dla WŁADZY, nie maja znaczenia podnoszone przez działkowców słuszne argumenty w obronie porządku prawnego funkcjonującego na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Paradoksem jest również to, że działkowcy nie mogą występować w obronie swojej ustawy, ustawy będzie bronił zagorzały przeciwnik ogrodów działkowych w Polsce Pan Poseł Andrzej Dera.

                      Przewodniczący                              Przewodniczący
              Komisji Uchwał i Wniosków                  Konferencji Delegatów


Słupsk,  dnia 16 kwietnia 2011 r.

ROD „Kolejarz”
Żary

                                                               Pan
                                                               Grzegorz Schetyna
                                                               Marszałek Sejmu RP 
                                                               Warszawa

Działkowcy ROD „Kolejarz' w Żarach, zgromadzeni na walnym zebraniu
sprawozdawczym w dniu 26 marca br., przeanalizowali wypowiedź Pana Marszałka zawartą w piśmie do Trybunału Konstytucyjnego, w którym szanowny Pan sugeruje, że należy zmienić zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Uważa Pan, że na początek powinno się wprowadzić ustalenia przejściowe, z których w przyszłości można by było sformułować całkowicie nowe przepisy dotyczące funkcjonowania ogrodów na zasadach stowarzyszeń. Uważamy jednak, że obecna ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych funkcjonuje dobrze, całkowicie zabezpiecza naszą obecność na działkach.
Jest gwarantem spokojnego bytu, stabilizacji a w szczególności broni nas przed zabraniem  tego, co budowaliśmy przez długie lata ciężkiej pracy.
Po prostu wyrzucenie nas na bruk w majestacie uchwalonego prawa, bo jak Pan Marszałek nadmienia, że nową ustawę będą tworzyć czynniki rządzące oraz partie sprawujące władzę.
Nie jesteśmy przeciw zakłamaniom nowych ogrodów w kraju, jest jeszcze tyle ziemi, że można tworzyć nowe ogrody, bez naruszenia tego co funkcjonuje dobrze. A wszelkie zmiany do których włączyły się czynniki rządowe ku temu zmierzają-zlikwidować Polski Związek Działkowców, uchylić ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Będzie to koniec ogrodnictwa działkowego w kraju. Być może na terenach, które nikomu nie są potrzebne pozostaną szczątki ogrodów. Ale tani gdzie będzie można zarobić pieniądze natychmiast znajdą się chętni do przejęcia terenów. Co umożliwią im nowe przepisy, które nie będą bronić w przyszłości ruchu działkowego. Dlatego wyrażamy swój sprzeciw przeciwko zmianie ustawy o ROD, rozwiązaniu PZD.

Panie Marszałku!

Nie należy rujnować tego, co funkcjonuje dobrze, ale popierać idee ogrodnictwa działkowego, które szanuje demokratyczne zasady. Nigdy nie występuje przeciw poszanowaniu praw innych.

                                                                 Prezes ROD

                                               Przewodniczący Walnego Zebrania
 
Żary, dnia 26 marca 2011 r.  

ROD „Frykas”
w Świdwinie

                                                            Marszałek Sejmu RP
                                                            Pan Grzegorz
                                                            Schetyna Warszawa

Szanowny Panie Marszałku!
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Frykas' w Świdwinie zwracają się z do Pana z uprzejmą prośbą o weryfikację stanowiska, które zajął Pan w swoim wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Nie zgadzamy się z sugestiami Pana Marszałka. Wierzymy, że Pan i Pana Klub Poselski (PO) nie dopuścicie do zniszczenia Ogrodów Działkowych, działkowców i ruchu działkowego w Polsce.

                   Przewodniczący                         Przewodniczący
           Komisji Uchwał i Wniosków            Walnego Zebrania ROD

Świdwin, dnia 9 kwietnia 2011 r.

ROD „Polanka”
Polanka

                                                                    Pan
                                                                    Grzegorz Schetyna
                                                                    Marszałek Sejmu RP

                                              STANOWISKO
Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Polanka' w Polanowie w sprawie opinii Marszałka Sejmu dotyczącej wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Walne Zebranie ROD „Polanka' Polanowie, które odbyło się 08 kwietnia 2011 r.
wyraża sprzeciw wobec pisma Pana Marszałka Grzegorza Schetyny przesłanego do
Trybunału Konstytucyjnego. Z pisma wynika, że Pan Marszałek jest przeciwny dalszemu funkcjonowaniu ustawy o ROD uchwalonej 8 lipca 2005 roku przez niezawisły Sejm RP.
Panie Marszałku prosimy o ponowne przeanalizowanie swojej decyzji.


         Przewodniczący                                      Przewodniczący
 Komisji Uchwał i Wniosków                Walnego Zebrania Sprawozdawczego


Polanów, 7 kwietnia 2011 r.

Rodzinny Ogród Działkowy
„Malwa' w Koszalinie

                                                                       Marszałek Sejmu RP

                                                                       Pan Grzegorz Schetyna

                                                                       Warszawa

Szanowny Panie Marszałku!
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa' w Koszalinie zwracają się do Pana z uprzejmą prośbą o weryfikację stanowiska, które zajął Pan w swoim wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Panie Marszałku. Wierzymy, że wysłucha Pan głosu naszego środowiska. Środowiska ludzi, którzy chcą wierzyć, że jesteśmy krajem, w którym Państwo działa dla dobra jego obywateli.

                                            Przewodniczący Walnego Zebrania ROD              
             
                                            Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków            

Koszalin, dnia 9.04.2011 r. 
  
 
Działkowcy PZD
ROD „Hutnik”
w Ząbkowicach Śląskich

                                                                              Pan
                                                                              Grzegorz Schetyna
                                                                              Marszałek Sejmu
                                                                              Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!
Działkowcy ROD „Hutnik' w Ząbkowicach Śląskich w Okręgu Sudeckim zgromadzeni na Walnym Sprawozdawczym Zebraniu wyrażają stanowczy protest przeciwko planowanym zmianom ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Bez niej zabraknie przepisów gwarantujących prawo do działek zamiennych w przypadku likwidacji ogrodu. Utracone zostaną również obecne zwolnienia z podatków czy wreszcie prawo do bezpłatnego korzystania z działek.
Nasz Ogród „Hutnik' funkcjonuje na podstawie dobrej i sprawdzonej w praktyce ustawie o ROD w strukturze Polskiego Związku Działkowego.
Nie zgadzamy się z propozycją i sugestią Pana Marszałka, że struktura PZD jest niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Niepokoi nas wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunały Konstytucyjnego domagający się pozbawienia praw działkowców zawartych w ustawie. Nierzetelny także okazał się raport NIK-u i powstanie Stowarzyszeń pseudo - działkowców na gruntach PZD.
Akceptacja tych wszystkich działań doprowadzi do rozbicia ruchu działkowego istniejącego w naszym kraju od przeszło 110 lat. Nastąpi także zniszczenie ogrodów działkowych.
Apelujemy i wierzymy w mądrość i dobre intencje osób decyzyjnych, których wybrało polskie społeczeństwo w tym także my polscy działkowcy.

                                                                        Członkowie ROD „Hutnik'

Ząbkowice, dnia 26 marca 2011r.
 
 ROD 'Narcyz' w Szczecinie

                                        Uchwała nr 11/11

Walnego Zebrania Sprawozdawczo Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Narcyz' w Szczecinie z dnia 09.04.2011rok

W sprawie opinii Marszalka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny do Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Związku, wyrażonej w piśmie skierowanym w lutym 2011 r. do Trybunału Konstytucyjnego RP.

                                                       § 1
Po szczegółowym zapoznaniu się z treścią pisma Marszałka Sejmu RP w sprawie ustawy o ROD i Związku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego, chcemy zaprotestować na tak wyrażoną opinię i popieramy stanowisko zarządu ROD podejmując uchwałę w tym zakresie.

                                                        §2

Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Narcyz' w Szczecinie adresowane jest do Marszałka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny podając je do wiadomości:


1.I Sędzia Sądu Najwyższego  RP

2.Trybunał Konstytucyjny RP


                                                   Przewodniczący Walnego Zebrania
                                             Przewodniczący Komisji   Uchwał i Wniosków
  Szczecin, dnia 9 kwietnia 2011 r.

Rodzinny Ogród Działkowy  im. „Narcyz' w Szczecinie

                                                                             Marszalek Sejmu RP 
                                                                             Pan Grzegorz Schetyna


                                            STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.„Narcyz' w Szczecinie z dnia 09.04.2011 roku

W sprawie opinii Marszalka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny, skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Związku.

Szanowny Panie Marszałku
Podczas obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego R.O.D „Narcyz' w Szczecinie, zapoznano się z Pana opinią skierowaną w lutym 2011 r do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Akt prawny, jakim jest ustawa o R.O.D naszym zdaniem jest zgodny z Konstytucją
RP i zapewnia nam działkowcom uprawianie naszych działek na dogodnych zgodnych z obowiązującym prawem warunkach.
I Kongres PZD, który odbył się 14.07.2009r, oraz 620 tys. podpisów działkowców w obronie ustawy o ROD w pełni potwierdza zasadności funkcjonowania struktur i prosimy o uszanowanie opinii działkowców w tym zakresie. Uważamy, że Pana opinia w sprawie niekonstytucyjności ustawy o R.O.D, która gwarantuje rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce jest krzywdząca wszystkich działkowców i Związek.

Szanowny Panie Marszałku
Zwracamy się do Pana z prośbą, aby w procesie zaskarżonej ustawy o ROD przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentanci parlamentu były osobami obiektywnymi
'Naszym zdaniem takich wymogów nie spełnia kandydatura Posła Pana Andrzeja
Dery, który w środowisku działkowców znany jest jako zwolennik likwidacji PZD i
zmiany ustawy o ROD. Z pewnością jego udział w tym procesie naruszy zasadę obiektywizmu, co w pełni uzasadnia jego odsunięcie i wyznaczenie innej obiektywnej osoby nie koniecznie z ugrupowania PiS.

Do wiadomości:
1. Trybunał Konstytucyjny RP
2. I Sędzia Sądu Najwyższego     

                                                                                     Zarząd ROD

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2011 r.

ROD „Podzamcze”
w Szczytnej

                                                             Pan 
                                                             Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu RP

                                                   PROTEST
My, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze' w Szczytnej zgromadzeni na Walnym Zabraniu Sprawozdawczym po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Grzegorza Schetyny Marszałka Sejmu RP w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego złożonego do Trybunału Konstytucyjnego protestujemy przeciwko zamieszczonej w powyższym stanowisku, a w szczególności w jego „uwagach końcowych „ całkowitej zmianie ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych a także uchyleniu powyższej ustawy.
Rodzinne ogrody działkowe jako urządzenia użyteczności publicznej spełniają wiele funkcji społecznych, m.in. socjalne. Dla nas, jako najuboższej warstwie społecznej zebrane pożytki w postaci owoców i Warzyw stanowią uzupełnienie budżetu domowego. Szczególnie w obecnej dobie kryzysu gospodarczego, w sytuacji wysokiego bezrobocia w Polsce ogrody są bezcenne. Większość z nas działkowców to renciści, emeryci i osoby bezrobotne o niewielkich dochodach. Codzienna praca na działce jest dla nas powinnością, którą postrzegamy jako obowiązek, przyjemność i czynny wypoczynek.
Zmieniając naszą ustawę o ogrodach działkowych lub wykreślając ją zupełnie z porządku prawnego doprowadzi Pan do całkowitej przebudowy systemu funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.
W świetle rozwiązań zawartych w „uwagach końcowych „ zaproponowanych przez Pana Marszałka RP ogrody działkowe wówczas staną się dostępne tylko i wyłącznie dla „zamożnych”. W konsekwencji doprowadzi to do likwidacji ogrodów działkowych. Dlatego kategorycznie sprzeciwiamy się takim rozwiązaniom!
W naszej ocenie ustawa z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych jest podstawą prawidłowego funkcjonowania ogrodów działkowych. Natomiast Polski Związek Działkowców jako organizacja samorządna i samodzielna umożliwia rozwój całego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

                              25 podpisów Działkowców ROD „Podzamcze” w Szczytnej

Szczytna, dnia 18 marca 2011 r.


ROD „Trojan”
w Lądku Zdroju

                                          STANOWISKO

CZŁONKÓW PZD RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO 'TROJAN'w LĄDKU ZDROJU
 
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego ' Trojan' w Lądku Zdroju zebrani w dniu 26.03.2011 r. na Zebraniu sprawozdawczym pragną wyrazić swoje głębokie niezadowolenie i zaniepokojenie sugestiami przedstawionymi w stanowisku Pana
Marszałka Sejmu RP skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczącego zaskarżenia ustawy z dnia 08.07.2005 r. o Rodzinnych ogrodach działkowych a w szczególności o jego 'uwagach końcowych.
Uważamy, że przedstawione sugestie w ' uwagach końcowych' są niezgodne z Konstytucją RP. Zaproponowane nowe rozwiązania prawne spowodują rozbicie jedności działkowej i całego ruchu ogrodnictwa działkowego, który rozwijał się od ponad wieku.
Nasze nabyte prawa działkowca, jakie gwarantuje Nam obecnie obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zostaną przekreślone i w konsekwencji utracone.
W rzeczywistości pod pozorem dbania o dobro działkowca w majestacie prawa kryje się chęć przejęcia gruntów, na których obecnie znajdują się ogrody działkowe.
Nie możemy wyrazić zgody na takie rozwiązania! Prosimy Pana Marszałka RP. o przemyślenie powyższej sprawy i pozostawienie naszej ustawy w niezmienionej treści!

                                                                           Za Zarząd
                                                                           Sekretarz Zarządu

Lądek Zdrój, dnia 26 marca 2011r.

ROD „Włókniarz”
w Złocieńcu
 
 
                                                        Pan Grzegorz Schetyna
                                                        Marszałek Sejmu
                                                        Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z wystąpieniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Pana Lecha Gardockiego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP , sześciu zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 08 lipca 2005 roku przedstawiamy stanowisko członków ROD „Włókniarz' w Złocieńcu w przedmiotowej sprawie.
My działkowcy ROD „Włókniarz' w Złocieńcu z niepokojem przyjmujemy
docierające do nas informacje o podejmowanych próbach zmiany ustawy z dnia
08 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych i pozbawienia nas uprawnień, jakie gwarantuje ona działkowcom. Jesteśmy wzburzeni, że grupy nieprzychylnych nam osób co pewien czas podejmują próby angażowania Państwa i jego organów w działania przeciwko naszej organizacji - Polskiemu Związkowi Działkowców. Członkowie PZD złożyli już setki tysięcy podpisów w obronie w pełni akceptowanej przez nas ustawy o ROD, co powinno być dostrzegane w okresie wyborów do Sejmu i Senatu.
Zwracamy się do Pana Marszałka, aby korzystając ze swoich możliwości i uprawnień, nie dopuścił do podjęcia jakichkolwiek działań przeciwko polskim działkowcom poprzez zmianę naszej ustawy. Bulwersuje nas fakt, że nieprzychylne nam grupy i środowiska za wszelką cenę dążą do pozbawienia nas tego, co budowali i nadal budują pokolenia polskich działkowców, podczas, gdy my chcemy uprawiać nasze działki w spokoju i cieszyć się z osiągnięć oraz historii ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Ufamy, że Pan Marszałek nie zawiedzie polskich działkowców.

                                                             Działkowcy ROD „Włókniarz”    
                                                             Prezes Zarządu ROD
                                                             w Złocieńcu

OZ PZD w Koszalinie

                                                                Pan Grzegorz Schetyna

                                                                Marszałek Sejmu RP

                                                 APEL
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie Opinii Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP przepisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie ze szczególną uwagą powtórnie zapoznali się ze stanowiskiem Pana Marszałka skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i krytycznie oceniają poglądy zamieszczone w części stanowiska pod nazwą „Uwagi końcowe”.
Uprzejmie informujemy Pana Marszałka, że w całej rozciągłości podtrzymujemy naszą krytyczną opinię o działaniach podejmowanych przez przedstawicieli władzy ustawodawczej naszego Kraju w stosunku do Polskiego Związku Działkowców. Naszą krytyczne stanowisko przedstawiliśmy w stanowisku z dnia 1 marca 2011 roku.
W związku z powyższym apelujemy do Pana Marszałka o podjęcie skutecznych działań w obronie praw tej części polskiego społeczeństwa, które swoje pasje, marzenia, zainteresowania realizuje w strukturach Polskiego Związku Działkowców. Panie Marszałku.
Pragniemy jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej na zakończenie obecnej kadencji mieć możliwość tylko pozytywnej oceny funkcjonowania Sejmu RP.

            V-ce Prezes                                             Prezes PZD OZ
      PZD OZ w Koszalinie                                       w Koszalinie

         Ryszard Nowak                                         Stanisław Suszek

Koszalin, dnia 17 maja 2011 r.


ROD „Irys”
Radom

                                                                     Pan
                                                                     Grzegorz Schetyna
                                                                     Marszałek Sejmu RP

                                              PROTEST

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Irys' w Radomiu uczestniczący  w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym są zbulwersowani stanowiskiem Pana Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny podważającym niezgodność z KONSTYTUCJĄ czterech fundamentalnych zapisów USTAWY o ROD. Obecnie obowiązująca USTAWA o ROD jest ogólnie akceptowana przez działkowców oraz dobrze służy emerytom, rencistom i zubożałemu społeczeństwu o niskich dochodach.
Rodziny działkowców z ogrodu „Irys' (125 działki) złożyły 608 podpisów dla poparcia USTAWY o ROD. Protestujemy przeciwko niesprawiedliwości społecznej
i działaniom tylko dla biznesu. Około milion polskich rodzin działkowców zostanie pobawione należytej ochrony prawnej - nastąpi też drastyczne pogorszenie ich
warunków bytowych. Nasz ogród „Irys' został zorganizowany i urządzony dzięki
funduszowi socjalnemu wypracowanemu przez ponad 7 000 załogę byłego Zakładu „Radoskór'. Spełnia swoją rolę przez pokolenia od 50 - ciu lat. Stanowi miejsce wypoczynku dla rodzin, których nie stać na wczasy, wyjazdy do sanatorium i wysłanie dzieci na kolonie. Dla większości rodzin ogrody działkowe są formą pomocy socjalnej, często jedynym źródłem owoców i warzyw. Łatwo jest burzyć i niszczyć ogrody, których się samemu nie  stworzyło.
Prezydent RP we wstępie do obowiązującej Konstytucji z 1997r, napisał, cytuję; „Nie ma doskonałych ludzi, ani doskonałych praw – najszlachetniejsze intencje prawodawców weryfikuje samo życie' – koniec cytatu. Wierzymy, że dorobek naszego Polskiego Związku Działkowców – Rodzinne Ogrody Działkowe zostanie uszanowany wraz ze stuletnią tradycją przez pojedynczych Decydentów.

                                                          Prezes Zarządu ROD „Irys”
                            (64 podpisy uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego) 

Radom, dnia 30 kwietnia 2011 r.

PZD im. „Związkowiec”
w Miastku

                                               STANOWISKO
Walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Związkowiec w Miastku z dnia 14 maja 2011 r.
w sprawie: stanowiska Marszałka Sejmu dotyczącego wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności ustawy o rod.

Uczestnicy walnego zebrania wysłuchali kolejnej informacji o działaniach naczelnych organów Państwa zmierzających do uchylenia i uchwalenia nowej ustawy o rod. Wszystkie działania układają się w logiczną niestety niekorzystną dla działkowców Polskich całość. Swoim stanowiskiem Pan Marszałek w pełni to potwierdza zdaniem Pana Marszałka pretekstem do uchwalenia nowej ustawy może być nawet stwierdzenie nie konstytucyjności czterech artykułów naszej ustawy. Naszym zdaniem szafuje się prawem właściciela stawiając nam zarzut jego naruszania poprzez niewłaściwe zapisy w naszej ustawie. Życzeniem nie tylko działkowców byłoby, aby ustanowione prawo wyrządzało takie szkody, jakie wyrządza ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Zapisy naszej ustawy w sposób skuteczny chronią interes ogrodów i jednego miliona działkowców Polskich. Nie jest naszym celem demonizowanie zagrożenia, ale zademonstrowanie dla rządzących naszej świadomości. Nauczeni doświadczeniem wiemy, że argumenty w tej słusznej sprawie nie mają znaczenia jednak do końca będziemy występować w obronie naszej ustawy mając na uwadze nietrudne do przewidzenia skutki jej zmiany. Liczymy na to, że Trybunał Konstytucyjny wyda sprawiedliwy wyrok. Jesteśmy przekonani, że nasze oczekiwania nie są zbyt wygórowane.

                        Przewodniczący                     Przewodniczący
                        Komisji i Uchwał                   Walnego Zebrania

 

ROD „Storczyk”
Grudziądz

                                                                  Trybunał Konstytucyjny
                                                                  WARSZAWA

                                               STANOWISKO
Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „STORCZYK” w Grudziądzu odbytego w dniu 30 kwietnia 2011 r.

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie „niezgodności” z Konstytucją sześciu zapisów ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych jest odbierany w środowisku polskich działkowców jako zamach na liczącą ponad milion członków samodzielną, samorządną organizację.
Naszym zdaniem zarówno sam wniosek, jak i wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego Marszałka Sejmu z 8 grudnia 2010 roku w tej sprawie wzbudzają
określone wątpliwości. Po pięciu latach funkcjonowania ustawy, która przeszła cały
proces legislacyjny, nagle Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego występuję z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Również Marszałek Sejmu kwestionuje konstytucyjność niektórych zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Powołuje się przy tym na trudności w realizacjach inwestycji związanych z celami gospodarczymi. Nie są nam znane przypadki, by Polski Związek Działkowców utrudniał lub wręcz opóźniał realizację
inwestycji prorozwojowych. Wręcz przeciwnie – cel publiczny jest wręcz priorytetowy w stosunku do innych, mniej ważnych inwestycji. Zdumiewa nas postawa Marszałka Sejmu, który w swych „uwagach końcowych” jednoznacznie sugeruje konieczność zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, a nawet jej unieważnienie i uchwalenie nowej ustawy. Taka postawa Marszałka Sejmu nie pozostawia żadnych złudzeń. To nic innego, jak lekceważący stosunek do inicjatyw obywatelskich działkowców zrzeszonych w PZD brakiem poszanowania praw nabytych i naruszający zasady współżycia społecznego. Jesteśmy przekonani, że zespół orzekający Trybunału Konstytucyjnego rozpatrując sprawę odrzuci wszelkiego rodzaju sympatie polityczne i w sposób obiektywny oceni zasadność wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jednoznacznie popieranego przez Marszałka Sejmu.

                     Przewodniczący                          Przewodniczący
           Komisji Uchwał i Wniosków      Walnego Zebrania Sprawozdawczego

 

ROD im. „St. Czarneckiego”
w Stargardzie

                                        UCHWAŁA NR 11 /2011
Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. „St. Czarneckiego' w Stargardzie z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie obrony ogrodów działkowych

My uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego członków Rodzinnego Ogrodu
Działkowego im. „St. Czarneckiego' w Stargardzie, nie możemy pozostać obojętni na stanowisko Marszałka Sejmu RP przesłane do Trybunału Konstytucyjnego w związku z  zaskarżeniem ustawy o ROD przez I Prezesa Sądu Najwyższego. Nie jest nam również obojętna tendencyjna kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która stała się podstawą negatywnej opinii Marszałka Sejmu.
Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim manipulacjom w obecnym prawie. Nic chcemy być zakładnikami żadnej partu politycznej. Żądamy od najwyższych władz, aby zachowane zostały wszystkie nabyte prawa Działkowców. Najwyższa pora, aby ogrody przestały być kartą przetargową przed każdymi wyborami odbywającymi się w naszym Kraju. Zainteresowani działkowcy nie domagają się zmiany ustawy. To politycy prowadzą zakulisowe rozgrywki pozbawienia nas działek - często w białych rękawiczkach.
Nasza ustawa w obecnym kształcie jest dobra, jej zapisy dotyczą ogrodów działkowych, zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. Dążenie do jej zmiany pozbawi nas Przywilejów, na które pracowaliśmy przez lata. Prowadzi się grę naszym kosztem dążąc do pozbawienia nas naszego miejsca gdzie wypoczywamy w otoczeniu kwiatów, warzyw i drzew. Miejsca, które dla emerytów jest dodatkowo bardzo ważnym elementem codziennego życia.
Środowisko nasze to przeważnie ludzie biedni, emeryci, renciści, bezrobotni oraz ludzie o niskich zarobkach. Działka to dla nich zdrowie, ekologiczne warzywa i owoce oraz niejednokrotnie to jedyne miejsce wypoczynku dla całej rodziny.
Ponad milion działkowców Polskiego Związku Działkowego i członkowie ich rodzin to ogromny elektorat Należy o działkowców i ich rodziny powalczyć, nie warto nas do siebie zrażać.
Uchwałę kierujemy do Marszałka Sejmu, NIK-u, Trybunału Konstytucyjnego i I Prezesa  Sądu Najwyższego z prośbą o rozwagę w podejmowaniu pochopnych decyzji, których w naszym  Kraju ostatnio nie brakuje. Sądzimy, ze wysłuchacie naszego głosu i nie pozwolicie na zniszczenie naszego Związku, nas działkowców, naszych ogrodów i pozostawicie w niezmienionym kształcie Ustawę o ROD.

         PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                     PRZEWODNICZĄCY
              UCHWAŁ I WNIOSKÓW                       WALNEGO ZEBRANIA
 
 
ROD „TULIPAN”
Jędrzejów

                                                 STANOWISKO
Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan” w Jędrzejowie w sprawie prawnego stanowiska Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zaskarżenia Ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego.

Ruchowi ogrodnictwa działkowego w naszym kraju ciągle coś zagraża. Częste i nasilające się kolejne ataki na prawa i organizację związkową działkowców czynione są przez zajadłych przeciwników ogrodnictwa działkowego od ponad dwudziestu lat, od chwili transformacji ustrojowej – narodzin nowej, walnej demokratycznej Polski. Atak rozpoczęła poselska inicjatywa z 1990 roku zakładająca totalną likwidację ogrodów działkowych, potem złożony projekt przez posłów Pis dążących do uchylenia ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r., kończąc na wnioskach: byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Stanowisku Marszałka Sejmu RP.
Poczynania te godzą w samorządny, dobrze zorganizowany masowy ruch społeczny o charakterze ogólnopolskim, w prawa miliona polskich rodzin, w ideę społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego – Lecha Gardockiego do
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lutego 2010 roku kwestionującego podstawowe zapisy ustawy, mające fundamentalne znaczenie dla rozwoju ogrodów i z dnia 6 września 2010 roku rozszerzające zaskarżenie na całą ustawę wymierzone są we wspólnotę działkowców, jak i indywidualnego działkowca. To kolejny przejaw nierównej walki z działkowcami.
Podważanie tytułu prawnego do terenów zajmowanych przez ogrody działkowe i majątku działkowców będzie skutkować spełnieniem bezdusznych postulatów zgłaszanych przez przeciwników ustawy, odebraniem działkowcom praw nabytych przez dziesięciolecia, usunięciem z zajmowanych gruntów.
Przypominamy, że wszystko, co znajduję się na naszych działkach powstało dzięki naszym, często skromnym środkom finansowym i wsparciu naszego Związku.
Obowiązująca Ustawa o ROD z 8 lipca 2005 roku jest bardzo dobrym aktem prawnym, na której wzorują się inne kraje europejskie a nawet USA i Japonii. Jest gwarantem dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Zadajemy pytanie, dlaczego działkowcy są traktowani tak niekonstytucyjnie i marginalnie? Dlaczego podważany jest prawomocny akt prawny uchwalony przez Sejm RP, zatwierdzony przez Senat RP i podpisany przez Prezydenta RP?
Dziwi nas także stanowisko Marszałka Sejmu RP w sprawie zaskarżenia Ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego.
Marszałek Sejmu 8 grudnia 2010 roku zajął stanowisko prawne w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów ustawy o ROD. Uznał, że wniosek ten jest w istocie bezzasadny w zakresie zaskarżenia całej Ustawy, co jest opinią rzetelną, ale przyjął jednocześnie, że cztery jej zapisy są niezgodne z Konstytucją i powinny być uchylone:
Art. 10, który umożliwia bezpłatne przekazywanie gruntów publicznych pod ogrody,
art. 17 ust. 2, który uzależnia likwidację ogrodu na cele publiczne od zgody PZD,
art. 18, który ogranicza likwidację ogrodu w okresie wegetacji roślin,
art. 24, który nakłada obowiązek zaspokajania zasadnych roszczeń do gruntów zajętych pod ogrody poprzez zapewnienie terenu zamiennego albo wypłaty odszkodowania, aby działkowcy mogli zachować swoją własność.
We wnioskach końcowych Marszałek uznał, że w razie uchylenia wyżej wymienionych zapisów, ustawa o ROD nie będzie spełniała swej funkcji prawnej, będzie miała tzw. charakter „kadłubowy”, co spowoduje konieczność jej głębokiej zmiany, a nawet jej całkowitego uchylenia i podporządkowania ogrodów przepisom ogólnym. Uchylenie czterech rzekomo niekonstytucyjnych zapisów nie może przekreślić całej ustawy, która innymi artykułami gwarantuje prawa działkowców do użytkowania działki na zasadzie konkretnego tytułu prawnego, do własności naniesień i nasadzeń, do zwolnień podatkowych, do odszkodowania za utraconą własność, do działki zamiennej w skutek likwidacji ogrodu, a także do przejęcia działki po zmarłym użytkowniku. Żywimy nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny RP nie podzieli argumentacji obu wniosków Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego pozostawi Ustawę z 8 lipca 2005 roku nienaruszoną, o co usilnie prosimy. Działkowcy najstarszego ogrodu działkowego „Tulipan” w Jędrzejowie.

                     Przewodniczący                               Przewodniczący
             Komisji Uchwał i Wniosków                      Walnego Zebrania

Podpisy Członków ROD ”Tulipan” w Jędrzejowie uczestniczących w zebraniu sprawozdawczym w dniu 30 kwietnia 2011 r. (21 podpisów)


Ostrowiec Św. 14.04.2011r.

ROD „RELAKS”
Ostrowiec Świętokrzyski

                                                                Pan Grzegorz Schetyna
                                                                Marszałek Sejmu RP


Stanowisko uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Relaks” w Ostrowcu Św. z dnia 14.04.2011r. w sprawie wypowiedzi Pana Marszałka Sejmu dotyczącego wniosku I – go Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzeniu niekonstytucyjności przepisów Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni zajętym stanowiskiem Pana Marszałka w stosunku do Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r. Szczególnie bulwersuje nas sprawa krytycznego ustosunkowania się Pana Marszałka do 4 zapisów tej ustawy, które uznał Pan za niekonstytucyjne tj.: art.10, 17 pkt. 2, 18 i 24. Ustawa jako całość gwarantowała nam i gwarantuje należyte funkcjonowanie ogrodnictwa w Polsce. Nie można likwidować nawet kilku artykułów tej ustawy, gdyż doprowadzi to do dezorganizacji w PZD, a tym samym naszego istnienia ogrodów działkowych. Te artykuły ustawy zapewniają ochronę ogrodów przed zbyt pochopnym działaniom ich likwidacji. Panie Marszałku, to my działkowcy tworzyliśmy nasze ogrody. Przydzielono nam tereny niezagospodarowane, zachwaszczone, zaperzone, porośnięte dzikimi drzewami. Mozolną i ciężką pracą całych naszych rodzin doprowadziliśmy te tereny do należytej używalności. Włożyliśmy w to setki godzin pracy i ogromnych nakładów finansowych. Wykonano ogrodzenia, alejki, doprowadzono prąd, założono instalację wodną, pobudowano altanki, domy działkowca. Takich ogrodów jest w Polsce ogromna ilość i w podobny sposób powstawały. Czyżby zmiana ustrojowa w Polsce i mentalność niektórych polityków doprowadziła do ich likwidacji? Nie likwidujmy tego co sprawdziło się przez wiele lat funkcjonowania. To my w większości emeryci i renciści tworzyliśmy te ogrody, mamy niskie dochody, ale to jest dla nas oaza zieleni, czynnego wypoczynku, spotkań rodzinnych i sąsiedzkich, Czy likwidując nasze ogrody mamy się zamknąć w betonowych mieszkaniach? Nie niszczmy naszych ogrodów , jak niszczymy pobudowane ze zniszczeń wojennych zakłady pracy, drobne rolnictwo. Stwierdzenie nieważności naszej ustawy pogwałci prawa nabyte oraz odbierze działkowcom dorobek, niekiedy całego życia.


        Prezes Zarządu                              Przewodniczący Walnego
                                                           Zebrania Sprawozdawczego

Podpisy uczestników Zebrania Sprawozdawczego ROD „Relaks” w dniu 14.04.2011r.  (39 podpisów)


Ostrowiec Św., dnia 14.04.2011r.

ROD „Przylaszczka”
Starachowice

STANOWISKO

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przylaszczka” w Starachowicach w dniu 17.04.2011r.

w sprawie
wystąpienia Marszałka Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego odnośnie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o niekonstytucyjności Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Członkowie Polskiego Związku Działkowców – użytkownicy działek Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Przylaszczka” w Starachowicach zgromadzenia dnia 17.04.2011 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym wyrażamy zadowolenie ze stanowiska Pana Marszałka uznającego, że szereg zaskarżonych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest zgodna lub nie jest niezgodna z Konstytucją, jak też uznającego, że Wnioskodawca nie udowodnił niekonstytucyjności całości przedmiotowej ustawy.
Niepokoi nas jednak uznanie przez Pana niekonstytucyjności art.10, art.17 ust. 2, art. 18 i art.24, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Szanowny Panie Marszałku sprawa nieodpłatnego przekazywania gruntów Skarbu Państwa w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców, uwarunkowań likwidacji ogrodu działkowego oraz zasady zaspokojenia roszczeń byłych właścicieli gruntów czy ich spadkobierców są faktycznie bardzo istotnymi gwarancjami praw działkowców, ale nawet ich brak nie przekreśla całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, czyli nie może stać się podstawą do jej uchylenia.
Szanowny Panie Marszałku.
Zapewne posiada Pan wiedzę, że głównym powodem podejmowania roszczeń przez byłych właścicieli gruntów, na których zlokalizowane ogrody działkowe, są decyzje administracyjne wydawane z naruszeniem prawa. Tak więc odpowiedzialność za wadliwe decyzje nie powinni ponosić działkowcy.
Szanowny Panie Marszałku.
Pozwalamy sobie uważać za bardzo dobry wybór posła Andrzeja Dery na reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym, jeżeli zamierzeniem było zlikwidowanie w Polsce ogrodnictwa działkowego, a bardzo nietrafionym, jeżeli wybrany miałby bronić dorobku ustawodawcy.
Szanowny Panie Marszałku.
 Wnosimy o ponowne rozważenie szczególnie przedstawionych zagadnień biorąc pod uwagę, że nowelizacja, a zwłaszcza uchylenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dotkną boleśnie rzeszę kilku milionów Polaków, nadal pozostających w Ojczyźnie, korzystających z dobrodziejstw zapisów aktualnie obowiązującej ustawy.
Podpisy członków PZD na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD „Przylaszczka” w Starachowicach dnia 17.04.2011r. (37 podpisów).

ROD im. 1 Maja
Ostrowiec Świętokrzyski

                                                Stanowisko
Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 1 Maja W Ostrowcu Świętokrzyskim
w sprawie: stanowiska Marszałka Sejmu RP

dot. zakwestionowania zapisu Ustawy o ROD z dnia 08.07.2005r.

Walne Zebranie ROD  im. 1 Maja w Ostrowcu, które odbyło się w dniu 28.04.2011r. wyraża sprzeciw wobec pisma Pana Marszałka Grzegorza Schetyny przesłanego do Trybunału Konstytucyjnego.
Z pisma tego wynika, że Pan Marszałek jest przeciwny dalszemu funkcjonowaniu ustawy o ROD uchwalonej przez Sejm RP w dniu 08.07.2005 r.
Panie Marszałku apelujemy do Pana o wielką rozwagę w podejmowaniu decyzji, które w przyszłości mogą się przyczynić do likwidacji ROD oraz PZD.

Podpisy 27 osób biorących udział w Walnym Zebraniu w dniu 28.04.2011 r.

Ostrowiec, dn. 28.04.2011r.

ROD im. „Społem”
Kielce

                                STANOWISKO ROD „SPOŁEM” w Kielcach

W sprawie stanowiska Marszałka Sejmu dotyczącego wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego  o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Stanowisko Marszałka Sejmu jest podobne jak I Prezesa Sadu Najwyższego w sprawie niezgodności z Konstytucją Art. 10, 17, ust. 2, 18 i 24 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego te artykuły są niezgodne z Konstytucją, mamy bowiem wątpliwości czy interpretacja I Prezesa Sądu Najwyższego i Marszałka Sejmu stanowią jedyną i nie dającą się podważyć interpretację Konstytucji. Sprawa ta ciągnie się już dość długo, a dotyczy ona ludzi nie zamożnych, dla których ogrody działkowe stanowią dodatkowe środki utrzymania. Ogrody Działkowe są, bowiem w znacznej części użytkowane przez emerytów i rencistów. Wydaje się, że odpowiednie władze stają na straży interesów ludzi zamożnych, którzy chcieliby przejąć ogrody działkowe pod budownictwo jednorodzinne oraz przedsiębiorstwa i duże sklepy.
Nie ważne jest ile pracy włożył działkowiec, aby działkę doprowadzić do należytego stanu. Najlepszym przykładem jest nasz ogród posiadający słabą i kamienistą glebę. Ile nasi działkowcy musieli włożyć pracy aby można było uprawiać różnego rodzaju rośliny. Liczymy, że nasze władze zrezygnują z poprawiania ustawy i pozbawienia nas działek.
                                                             Działkowcy ROD im. „Społem”
                                                                       (50 podpisów)

ROD im. Jana Kilińskiego
Staszów

                                                                    Szanowny Pan
                                                                    Grzegorz Schetyna
                                                                    Marszałek Sejmu
                                                                    Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. J. Kilińskiego w Staszowie zgromadzeni na Walnym Zebraniu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Marszałka z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005r. przedstawiają swoje zdanie w tej sprawie. Polski Związek Działkowców, podobnie jak Pan Marszałek zauważył, iż wnioskodawca nie wykonał udowodnienia domniemania niekonstytucyjności zaskarżonej Ustawy, a więc tym samym istnieje niedopuszczalność wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w zakresie badania całej ustawy.
Nie mniej jednak ze zdziwieniem i niepokojem przyjęliśmy informację, że uznał Pan, iż cztery artykuły naszej Ustawy: art.10, art. 17 ust. 2, art. 18, art. 24 są niezgodne z Konstytucją RP i zdaniem Sejmu winny być uchylone.
Uznanie tych zapisów za niekonstytucyjne oznaczać będzie bezpowrotne usunięcie gwarancji prawnych zabezpieczających słuszne interesy około miliona polskich rodzin działkowców.  Kierując do Trybunału swoje stanowisko, czy uwzględnił Pan Marszałek, jakie będą skutki dla działkowców w przypadku uchylenia podważonych czterech artykułów?
Nie rozumiemy, dlaczego Pan Marszałek stając w obronie większości zapisów Ustawy o ROD poparł jednocześnie zakwestionowanie czterech zapisów tej ustawy.
Dlaczego w stanowisku nie uwzględniono zasady poszanowania praw nabytych i zasad współżycia społecznego?
Ze smutkiem stwierdzamy, że podważanie ustroju funkcjonowania ogrodów działkowych wykształconego na przestrzeni ponad 110 lat oceniany jest wyłącznie w kategoriach stricte politycznych.
Cel tych działań jest tylko jeden – pozbawić działkowców i ogrody wszystkich dotychczasowych praw.

                       Zarząd ROD i uczestnicy Walnego Zebrania (19 podpisów)

Staszów, dnia 30.04.2011 r.

ROD „Tulipan”
Jędrzejów

                                              Stanowisko

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan” w Jędrzejowie w sprawie zajętego stanowiska Marszałka Sejmu w kwestii zaskarżenia zapisów Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r. do Trybunału Konstytucyjnego.

Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego sześciu zapisów 22 lutego 2010 roku, a potem rozszerzenie zaskarżenia 6 września 2010 roku na całą obowiązującą Ustawę o ROD przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Prof. Lecha Gardockiego, to nic innego jak dążenie niektórych elit politycznych do jej uchylenia, a tym samym do likwidacji Polskiego Związku Działkowców i zagłady ponad stuletniej tradycji polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego.
Nie rozumiemy dwuznacznego stanowiska Marszałka Sejmu Pana Grzegorza Schetyny. Zauważamy, iż Pan Marszałek z jednej strony nie widzi niekonstytucyjności ustawy z czym się w całości zgadzamy, a z drugiej strony stwierdza, że cztery artykuły tejże ustawy są niezgodne z Konstytucją RP i zdaniem Sejmu winny być uchylone: art.10, art.17 ust.2, art. 18 i art. 24.
Kierując do Trybunału Konstytucyjnego swoje stanowisko poparł tym samym argumentację L. Gardockiego.
W uwagach końcowych Stanowiska Marszałka Sejmu dostrzegamy niezrozumiałą i bolesną sentencję, że w przypadku gdyby Trybunał Konstytucyjny przychylił się do zaskarżonych przepisów ustawy przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, uzasadnionym będzie konieczność podjęcia prac nad opracowaniem koncepcji Nowej Ustawy bo ta spełniałaby charakter ”kadłubowy”.
Przewidujemy, że byłaby to Ustawa przyśpieszająca rozpad struktur naszego Związku i unicestwienia działalności ogrodów działkowych, na co przystać nie możemy.

                                                         Zarząd ROD „ Tulipan” w Jędrzejowie

ROD „Nadbrzezie”
Sandomierz

                                                Stanowisko
Uczestników Walnego Zebrania wyrażające zdecydowany sprzeciw wobec stanowiska Marszałka Sejmu uznającego cztery artykuły ustawy: art.10, art.17, art.18 i art.24 za niezgodne z Konstytucją RP i zdaniem Sejmu winny być uchylone.

33 podpisy uczestników Walnego Zebrania

ROD „Budowlani”
Tychy

                                                                  Trybunał Konstytucyjny RP 
                                                                  w Warszawie

                                               Stanowisko
w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 08.07.2005r.

W oparciu o treść materiałów, które Marszałek Sejmu p. Grzegorz Schetyna przesłał do Trybunału Konstytucyjnego w wyżej wymienionej sprawie, jesteśmy zaniepokojeni o przyszłość Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce.
Dlatego występujemy w obronie naszej ustawy, a szczególnie prawa nabyte. Ponad 40 lat pracowaliśmy wkładając własne pieniądze, aby wysypisko i bagna, zamienić w piękny ogród. Pracowaliśmy w dobrej wierze i w oparciu o obowiązujące prawo.
Szanowni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego,
Czy działkowcy mają ponosić konsekwencje materialne?
Z powodu złego prawa uchwalonego głosami większości tych samych posłów, którzy teraz chcą uznania jej niekonstytucyjności.
Wierzymy, że Wasza ocena prawna Ustawy o ROD z 2005 r. nie stworzy możliwości likwidacji ponad 100 – letniego dorobku ogrodnictwa działkowego w Polsce.

                                                Działkowcy z ROD „Budowlani” w Tychach
                                                                (28 podpisów)

Tychy, dnia 16.04.2011r.


ROD „Stokrotka”
Sędziszów

                                                                                   Pan Grzegorz Schetyna
                                                                                   Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku!
Z ogromną uwagą śledzimy to, co w ostatnim czasie dzieje się w Sejmie RP wokół Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w związku z wnioskiem byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją całej ustawy o ROD lub poszczególnych jej zapisów.
Znane jest nam stanowisko Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w dużej mierze ten wniosek ograniczające, mieliśmy zatem prawo oczekiwać od Sejmu oraz Pana Marszałka osobiście, wyważonego i obiektywnego stanowiska przed rozprawą w Trybunale Konstytucyjnym.
Tymczasem podpisane przez Pana wystąpienie Sejmu RP, skierowane do Trybunału Konstytucyjnego wpisuje się jednoznacznie w dotychczasowe, nieprzychylne naszemu środowisku opinie niektórych polityków i przedstawicieli biznesu. Cytowane wystąpienie oceniamy wręcz jako próbę zasugerowania sędziom Trybunału Konstytucyjnego kierunku, w którym powinno pójść orzeczenie oraz będące jego wynikiem działania legislacyjne.
W tym przekonaniu utwierdza nas również fakt, że zaakceptował Pan wybór dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości jako przedstawicieli Sejmu w rozprawie przed Trybunału Konstytucyjnym, pomimo , że to ugrupowanie złożyło w Sejmie swój projekt ustawy o ogrodach działkowych (odrzucony zresztą przez Wysoką Izbę) zaś niechęć do naszego związku ze strony p. posła A. Dery jest powszechnie znana. Oceniamy te działania jako wysoce niefortunne i zakładamy , że nie są wynikiem złej woli lecz brakiem czasu dla kompleksowego przemyślenia problemu . Każdą chybioną decyzję można naprawić, zwłaszcza wtedy gdy jej skutki mogą mieć znaczący wpływ na sprawy ważne dla istotnej części społeczeństwa.
Panie Marszałku! 
Ogrody działkowe istnieją od ponad 100 lat, są trwałym elementem codziennego życia, powstawały na ogól na nieużytkach i terenach zdegradowanych, przekształconych ogromnym wysiłkiem działkowców w kwitnące oazy zieleni. Te ogrody uprawiane są często przez czwarte lub piąte pokolenie, to są rodzinne ogrody w pełnym tego słowa znaczeniu. Dodatkowo pełnią ważną rolę społeczną - integrują społeczności lokalne w stopniu daleko większym niż dzieje się to w innych organizacjach pozarządowych. Dlatego wszystkie działania zmierzające do zmiany porządku prawnego w tej materii wzbudzają a naszym środowisku niepokój i poczucie zagrożenia. A o tym, że przyjęte w obowiązującym prawie rozwiązania sprawdzają się i dobrze służą działkowcom świadczy niewątpliwie, zapewne znany Panu fakt, zebrania ponad 620 000 podpisów w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Panie Marszałku!
Prosimy Pana o życzliwe pochylenie się raz jeszcze nad problemem ogrodów działkowych w naszym kraju, prosimy o wnikliwe rozważenie wszystkich aspektów tego zagadnienia z uwzględnieniem faktu, że ogrody to nie tylko atrakcyjne tereny, ale przede wszystkim ludzie, którzy je uprawiają i dla których te skrawki ziemi są drugim domem. Nie niszczmy tego, co powstało przez dziesięciolecia wytężoną pracą naszych poprzedników, zachowajmy to dla siebie i następnych pokoleń.

                                                            Z szacunkiem
                         Zarząd ROD Stokrotka w Sędziszowie oraz członkowie ROD
                                  obecni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
                                                             /52 podpisy/

Sędziszów, dnia  8.04.2011 r.


ROD „Wspólna Niwa”
Rzeszów
                     
                                                                     Szanowny Pan
                                                                     Grzegorz Schetyna 
                                                                     Marszałek Sejmu RP 
                                                                     Warszawa

Działkowcy zgromadzeni w dniu 30.04.2011 r.  na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego Wspólna Niwa
w Rzeszowie są zaniepokojeni wystąpieniem Marszałka Sejmu RP do
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie poparcia zmian ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. Walka z ogrodami działkowymi nosi znamiona braku poszanowania dla działkowców. Ogrody działkowe to ponad stuletnia historia. Chcemy uprawiać nasze działki, przekształcone z nieużytków w piękne ogrody, wypoczywać na nich, uczyć młode pokolenie kontaktu i poszanowania przyrody. W naszym rozumieniu działka, to nie tylko uprawa warzyw
i rekreacja, ale także wychowanie młodych pokoleń w bezpośrednim kontakcie z naturą. Podejmowane działania przez organy państwowe w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych odebraliśmy jako sygnał zmierzający do rozbicia naszej organizacji. Niepokoi nas fakt, że możemy zostać pozbawieni naszych działek. Smutnym faktem jest to, że traktuje się nas w sposób marginalny, a działkowcy to duża grupa społeczna ludzi stosunkowo biednych. Oczekujemy od Sejmu RP takich decyzji, które szanować będą także nasze prawa.

                                                                   W załączeniu
                                              podpisy członków PZD z naszego Ogrodu

                                                                            Przew. Walnego Zebrania
                                                               Przew. Komisji Uchwał i Wniosków
                                                                          Działkowcy /20 podpisów/  Rzeszów, dnia 30 kwietnia 2011 r.

ROD „Witaminka” 
w Skarżysko – Kamiennej


                                                                            Szanowny Pan 
                                                                            Grzegorz Schetyna
                                                                            Marszałek Sejmu RP
                                                                            Warszawa

Szanowny Panie Marszałku!

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Witaminka' w Skarżysku - Kamiennej uczestniczący w dniu 07.05.20lir. Walnym Zebraniu Sprawozdawczym po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Marszałka Sejmu w sprawie wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22.02.2010r. i 06.09.2010r. złożonych do Trybunału Konstytucyjnego dotyczących kilku artykułów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 08.07.2005r. proszą Pana o zmianę zajętego stanowiska i wycofanie szkodliwej dla działkowców opinii z Trybunału Konstytucyjnego dotyczących czterech wskazanych artykułów w/w ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych uchwalił demokratycznie wybrany Sejm PR dnia 8 lipca 2005r., w pełni demokratycznym państwie z poszanowaniem szerokich mas Działkowców, ich dążeń do posiadania prawa, które by ich broniło, a posłowie uchwalając ją głosowali z własnego przekonania. Ustawa była poprzedzona szeregiem prac legislacyjnych w Sejmie oraz konsultowana z prawnikami.
Broniona przez nas ustawa dobrze służy Działkowcom, którzy w większości należą do osób starszych, spracowanych dla dobra kraju, o niskich emeryturach, często schorowanych a nawet niepełnosprawnych. Ludzie ci jednak chcą pracować jeszcze na swoich działkach, chronić środowisko naturalne, upiększać swoimi ogrodami wygląd miast, ale jednocześnie chcą mieć pewność, że nikt ich nieprzemyślanymi posunięciami nie wyrzuci z tej ziemi.
Województwo Świętokrzyskie, a w szczególności miasto Skarżysko - Kamienna, bardzo zubożało w ostatnich dziesięciu latach i działki stanowią dla Działkowców oazę spokoju i miejsce lubianej pracy przy uprawie roślin, a także są miejscem wypoczynku i spotkań z rodziną i znajomymi.
Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Witaminka' w Skarżysku - Kamiennej nie zgadzają się z zarzutami Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP, które to skierował do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności niektórych przepisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005r. z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszelkie próby podważania ustroju funkcjonowania ogrodów działkowych w obecnej sytuacji traktujemy jako rozgrywki polityczne między partiami politycznymi.
Reasumując: Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Witaminka' w Skarżysku - Kamiennej zwracają się do Pana Marszałka o zmianę poglądów w sprawie uznania czterech zapisów w Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych jako niekonstytucyjnych i pozostawienie Ustawy z 2005r. w obowiązującym porządku prawnym.
                                                                  /36 podpisów działkowców/

Skarzysko-Kamienna, dnia 7 maja 2011 r.


ROD „Wrzos” w Końskich

                                                             Sz. P. Grzegorz Schetyna 
                                                             Marszałek Sejmu RP

                                               Stanowisko
Walnego Zebrania ROD im. „Wrzos' w Końskich z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Ustawy o ROD,
złożonego przez Prezesa Sądu Najwyższego

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wrzos' w Końskich uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym są głęboko zbulwersowani stanowiskiem Marszałka Sejmu RP przesłanego do Trybunału Konstytucyjnego, w związku ze złożeniem wniosku przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego RP sprawie stwierdzenie niezgodności Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z Konstytucją RP.
Traktujemy ten wniosek jako kolejny bezpodstawny atak na funkcjonowanie i istnienie Rodzinnych Ogrodów, którego podstawowym celem jest ich likwidacja. Uważamy, że zmiana ustawy o ROD spowoduje utratę naszych niedużych uprawnień, na które pracowały pokolenia działkowców. Nie rozumiemy działań, które mają doprowadzić do zmiany zapisów ustawy, która jest dobra i od łat spełnia oczekiwania użytkowników działek, zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. 
Zadajemy sobie pytanie dlaczego zmiany ustawy o ROD domagają się osoby i środowiska nie mające podstawowej wiedzy i doświadczenia o działalności i roli Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Czy użytkownicy ogrodów działkowych instrumentalnie mają być wykorzystani w walce politycznej w zbliżających się wyborach parlamentarnych - takiemu traktowaniu mówimy zdecydowanie NIE.
Oczekujemy rozwagi w podejmowaniu decyzji i odstąpienia od złożonego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z przekonaniem, że zapisy Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych pozostaną w dotychczasowym brzmieniu dla dobra i zadowolenia milionowej rzeszy działkowców.

                   Przewodniczący Zebrania               Prezes Zarządu

Końskie, dnia 29.04.2011 r.


ROD „Pod Lasem” w Końskich

                                             Stanowisko
Walnego Zebrania sprawozdawczego ROD „Pod Lasem' w Końskich z dn. 02.04.2011r. w sprawie stanowiska Marszałka Sejmu z dn.08.12.2010r. dotyczącego wniosków byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie uznania za niezgodno z Konstytucją RP zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn.  08.07.2005 r.

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Lasem' w Końskich, zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dn. 02.03.2011r. zapoznali się ze stanowiskiem Marszałka Sejmu odnośnie wniosków byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Lecha Gardockiego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów Ustawy o ROD, względnie całości w/w Ustawy. Jako, że jesteśmy zaniepokojeni wnioskami wypływającymi ze stanowiska Marszałka, pragniemy zabrać głos w tym jakże istotnym dla nas temacie. Jest to głos wyrażający zdecydowany sprzeciw wobec podobnego traktowania działkowiczów zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.
Konkluzję stanowiska Pana Marszałka, zawartą w Uwagach końcowych, mówiącą o tym, iż pozbawienie konstytucyjności art. 10, 17 ust.2, 18, i 24 doprowadzi do konieczności gruntowego przebudowania tejże ustawy i zasad funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce, a może nawet do konieczności zniesienia całej ustawy, uznajemy za stanowczo zbyt daleko posuniętą i zupełnie nieuzasadnioną. Ponadto dochodzimy do przykrego wniosku, że głos Pana Marszałka wpisuje się w całą serię coraz głośniejszych ostatnio głosów krytykujących i piętnujących Polski Związek Działkowców.
Działkowicze należący do PZD oraz Ich rodziny, z którymi wspólnie korzystają z dobrodziejstw posiadania własnego ogrodu działkowego, to liczna i silna grupa społeczna w naszym kraju. Dla ludzi tych uprawa ogrodu jest niejednokrotnie jedyną możliwością aktywnego odpoczynku I rekreacji, decydującą o poprawie ich egzystencji I warunków życia. Poprzez swą pracę na rzecz ogrodów ludzie ci propagują także wśród innych mieszkańców miast aktywne działanie, ruch oraz działalność na rzecz ochrony środowiska.
Mamy nadzieję, że głos tej licznej, niespełna milionowej grupy Polaków, w obronie Ustawy o ROD nie zostanie przez Pana Marszałka pominięty i weźmie Pan pod uwagę nasze argumenty. Liczymy, że nie zignoruje Pan wspaniałej, liczącej ponad 100 lat tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

                                                               Działkowcy z ROD „Pod Lasem”
                                                                         (27 podpisów)
  
 ROD „Szarotka”
Skarżysko – Kamienna


Szanowny Panie Marszałku!

Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szarotka' w Skarżysku - Kamiennej z dnia 14.05.2011 roku, po zapoznaniu się ze Stanowiskiem Pana Marszałka z dnia 08.12.2010 roku w sprawie wniosku byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP wybranych artykułów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 08.07.2005 roku, pragną przedstawić swoje zdanie w powyższej sprawie.

Wyrażamy zadowolenie z faktu, iż nie przychylił się Pan do stanowiska byłego Pierwszego Prezesa o zakwestionowaniu konstytucyjności całej Ustawy o ROD. Jednocześnie jednak zaniepokojeni jesteśmy tym, iż wyraził Pan poparcie dla uznania niekonstytucyjności czterech artykułów w/w ustawy, oraz konkluzją zawartą w Uwagach końcowych pańskiego stanowiska.
Zdziwiło nas zwłaszcza Pańskie stwierdzenie, iż ewentualne uznanie niekonstytucyjności czterech artykułów ustawy o ROD (art. 10, 17 ust.2, 18 i 24) spowoduje, że ustawa nabierze charakteru „kadłubowego' co pociągnie za sobą konieczność gruntownej zmiany, a nawet zniesienia obowiązującej ustawy i poddania spraw działkowców przepisom ogólnym. Nie możemy się z takim stwierdzeniem zgodzić, gdyż pozostałe przepisy ustawy nadal będą w bardzo dużym stopniu stanowić zabezpieczenie praw działkowców i ich rodzin.
Pragniemy także wyrazić niepokój z powodu ogólnego kierunku działań, jaki rysuje się w Pańskich i byłego Pierwszego Prezesa SN stanowiskach. W naszej opinii jest to kierunek czysto polityczny, zmierzający do pozbawienia blisko milionowej grupy Polaków, jaką stanowią zrzeszeni w PZD działkowcy i ich rodziny, ochrony ich praw. Pragniemy zaprotestować przeciwko takiemu traktowaniu ludzi, którzy wkładają całe serce i wiele wysiłku w pracę w swych ogródkach, które niejednokrotnie znajdują się w użytkowaniu ich rodzin od kilku pokoleń i przyczyniają do poprawy warunków ich zwykłego życia.

Członkowie Ogrodu obecni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym i podpisujący się pod powyższym listem -  51 podpisów działkowców

Skarżysko – Kamienna, dnia 14 maja 2011 r.

ROD „Elektryk” w Połańcu

                                                                      Szanowny Pan
                                                                      Grzegorz Schetyna
                                                                      Marszałek Sejmu RP
                                                                      Warszawa

                                                  PROTEST

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „ELEKTRYK' Polskiego Związku Działkowców w Połańcu w dniu 30-04-2011 zapoznało się ze stanowiskiem Pana Marszałka w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzeniu niezgodności z Konstytucją RP wybranych zapisów obowiązującej ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych, z 8 lipca 2005r., względnie niezgodności z Konstytucją całej ustawy o ROD.
Wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i cel działań Pierwszego Prezesa SN i Marszałka Sejmu jest tożsamy i zmierza do likwidacji ogrodnictwa działkowego w obecnym kształcie.
Likwidacja ogrodnictwa działkowego dotknie parę milionów ludzi często najuboższych. Jesteśmy zbulwersowani faktem, że w istocie Pan Marszałek Sejmu popiera inicjatywę Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „ELEKTRYK' w Połańcu protestuje przeciwko likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce. Protestujemy również przeciwko inicjowaniu jakichkolwiek radykalnych zmian w prawie regulującym funkcjonowanie ogrodów działkowych.

                                                                34 podpisy uczestników
                                                    Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Połaniec, dnia 30 kwietnia 2011.r  
 

ROD „Tulipan”
w Opatowie

                                                         Marszałek Sejmu RP
                                                         Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Stanowisko Walnego Zebrania członków R.O.D. „Tulipan' w Opatowie z dnia 09.04.2011 r.

Działkowcy naszego ogrodu zgromadzeni na walnym zebraniu sprawozdawczym po zapoznaniu się z wnioskami Prezesa Sądu Najwyższego Pana Profesora Lecha Gardockiego oraz ze stanowiskiem Marszałka Sejmu Pana Grzegorza Schetyny o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP wybranych zapisów obowiązującej Ustawy o rodzinnych ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005r., względnie niezgodności z Konstytucją całej ustawy o R.O.D. Z 13 zaskarżonych zapisów7 Ustawy o R.O.D., Pan Marszałek poparł argumentację Profesora Gardockiego w odniesieniu do czterech artykułów.
Działkowcy naszego ogrodu na Walnym Zebraniu zgodnie stwierdzają, że jest to kolejna próba zmiany ustawy i likwidacji ogrodów oraz PZD. Zarzuty Pana Sędziego są bezpodstawne i wyolbrzymione. Wniosek kwestionuje nasze prawo do gruntu ogrodu, do działki i do naszej własności. Włożyliśmy serce i wiele oszczędności z zagospodarowania naszych działek, abyśmy mogli teraz cieszyć się efektami naszej pracy. Prosimy o nie manipulowanie naszą ustawą. Chcemy spokojnie gospodarować i wypoczywać na naszych działkach w poczuciu, że nikt nam tego nie odbierze. Proszę nam odpowiedzieć, jak można starym, schorowanym ludziom odbierać to, co lubimy, co sami własnymi siłami, bez niczyjej pomocy, za własne niewielkie emerytury i renty urządziliśmy. Chcemy nadal na tych działkach pracować i cieszyć się efektami naszej pracy, póki jeszcze możemy.
Wyrażając w ten sposób sprzeciw manipulowaniu naszą ustawą, przyjętą przecież przez Sejm RP, chcemy wyrazić nasze życzenie, aby najwyższe organy RP uszanował}' nasz głos i pozwoliły Rodzinnym Ogrodom Działkowym spokojnie funkcjonować. 
 
                                                              Przew. Walnego Zebrania
                                                      24 podpisy działkowców ROD „Tulipan”

ROD „Winnica II”
Ostrowiec Świętokrzyski

                                                    Stanowisko
Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków ROD „Winnica II” w Ostrowcu Św. odbytego w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Panie Marszałku

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Marszałka z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wniosku byłego I Prezesa Sądu Najwyższego, skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zapisów Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r., przedstawiamy swoje zdanie w przedmiotowej sprawie.
Wyrażamy zadowolenie, że pan Marszałek podobnie jak działkowcy zauważył, iż wnioskodawca nie wykonał udowodnienia domniemania niekonstytucyjności zaskarżonej Ustawy, a więc tym samym istnieje niedopuszczalność wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w zakresie całej Ustawy.
Jednak z niepokojem przyjęliśmy informację, że uznał Pan, iż cztery artykuły naszej Ustawy: artykuł 10, 17 ust. 2,18 i 24 są niezgodne z Konstytucją RP i zdaniem Sejmu winny być uchylone. Uznanie tych zapisów za niekonstytucyjne oznaczać będzie bezpowrotne usunięcie niezwykle istotnych gwarancji prawnych, zabezpieczających słuszne interesy miliona polskich rodzin, użytkujących działki w naszych Ogrodach.
Nie rozumiemy, dlaczego Pan Marszałek stając w obronie większości zapisów Ustawy o ROD poparł jednocześnie zakwestionowanie czterech zapisów tej ustawy, a we wniosku końcowym wręcz stwierdził, że nasza ustawa wymaga całkowitej przebudowy, a nawet uchylenia?
Nie rozumiemy także, dlaczego w rozważaniach pominął Pan Marszałek konieczność ochrony praw majątkowych PZD i działkowców oraz konstytucyjnej gwarancji równego traktowania przez prawo?
Dlaczego w stanowisku nie uwzględniono zasady poszanowania praw nabytych i zasad współżycia społecznego.

             Przewodniczący                                     Prezes ROD
           Walnego Zebrania  

                                                        /podpisy 28 członków ROD „Winnica II”/
 

ROD „Relaks”
Staszów


Szanowny Panie Marszałku! 
Członkowie ROD „Relaks' w Staszowie, zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym zapoznali się z Pana stanowiskiem w sprawie wniosków byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP niektórych zapisów Ustawy o ROD z dn. 08.07.2005r., względnie całości tej ustawy.
Jesteśmy mocno wzburzeni zwłaszcza Uwagami końcowymi tegoż stanowiska, tym bardziej, że stoją one w jawnej sprzeczności z początkowymi jego zdaniami. Nie możemy zgodzić się ze stwierdzeniem, że pozbawienie konstytucyjności czterech artykułów doprowadzi do pozbawienia znaczenia całej ustawy. Jesteśmy przekonani, że w dalszym ciągu będzie ona bardzo dobrze pełnić swe zadanie, chroniąc nasze słuszne prawa.
Nasze stanowisko zgodne jest z głosem znakomitej większości działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. Ludzi, którzy swą pracą przyczyniają się do propagowania zdrowego wypoczynku, ochrony środowiska i poprawy wyglądu miast, wprowadzając do nich wiele zieleni i koloru. Głos tych ludzi, działających dla dobra ogółu, nie może zatem zostać pominięty. Nie może zostać zapomniana i zaprzepaszczona tradycja, która trwa już od ponad stu lat. Wyrażamy nadzieję, że Szanowny Pan Marszałek zweryfikuje swoje zdanie i również dojdzie do podobnych wniosków, stając w obronie walczących o swoje prawa działkowców.

                                     /70 podpisów członków Walnego Zebrania ROD „Relaks”/

Staszów, dnia 14 kwietnia 2011 r.

 

ROD im. Stanisław Staszica
Kielce

                                                                             Pan
                                                                             Grzegorz Schetyna
                                                                             Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku!
My uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Kielcach w dniu 16.04.2011 r. zapoznaliśmy się ze stanowiskiem Pana Marszałka w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP wybranych zapisów obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r., względnie niezgodności całej ustawy o ROD.
Z grupy 13 zaskarżonych zapisów przedmiotowej ustawy, Pan Marszałek poparł argumentację Profesora Gardockiego - byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w odniesieniu do 4 artykułów. Niniejszą informację przyjmujemy ze zdziwieniem I wielkim niepokojem. Uznanie tych zapisów za niekonstytucyjne oznaczać będzie bezpowrotne usunięcie niezwykle istotnych gwarancji prawnych zabezpieczających słuszne interesy miliona polskich rodzin użytkujących działki w naszych ogrodach. W niezwykle trudnej sytuacji znajdują się działkowcy w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie występuje zjawisko roszczeń do gruntów i istnieje groźba likwidacji tych ogrodów. Warto pamiętać, że te zakwestionowane przepisy przez Pana Marszałka, szczególnie służą i bronią interesów właśnie tych działkowców. Zastanawia nas czy kierując do Trybunału swoje stanowisko uwzględnił Pan Marszałek jakie będą skutki dla działkowców w przypadku uchylenia podważonych czterech artykułów?
Szanowny Panie Marszałku!
W roku bieżącym Polski Związek Działkowców obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia. Ponad 110-letniemu ruchowi ogrodnictwa działkowego w naszym kraju przychodzi uczcić to wydarzenie nieustającą obawą o dalsze istnienie blisko miliona działek rodzinnych i pięciu tysięcy ogrodów działkowych.
Prosimy o dostrzeżenie głosu użytkowników działek, którzy złożyli swój podpis potwierdzając nim pełną akceptację i nienaruszalność.

                                                                             Zarząd ROD
                                                                   Działkowcy /91 podpisów/
 
OZ Świętokrzyski
w Kielcach
 
                                               Stanowisko
Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach oraz Prezesów rodzinnych ogrodów działkowych z terenu województwa świętokrzyskiego podjęte w dniu 17 marca 2011 roku

w sprawie stanowiska Marszałka Sejmu RP w odniesieniu do wniosków Pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zapisów
Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku

Członkowie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach oraz Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych z terenu województwa świętokrzyskiego zapoznali się na swym posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 roku ze stanowiskiem Marszałka Sejmu RP w sprawie wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wnoszących o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP wybranych zapisów obowiązującej Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku.
Z zadowoleniem przyjęliśmy stanowisko Marszałka w części w jakiej nie potwierdza ono zasadności argumentacji o niekonstytucyjności wybranych artykułów Ustawy o ROD. Słusznie zauważył Pan Marszałek, że ich dalsze obowiązywanie nie narusza zapisów Ustawy Zasadniczej. Nasz niepokój odnosi się jednakże do czterech artykułów, które także w ocenie Marszałka winny być uchylone jako niekonstytucyjne.
Usunięcie z porządku prawnego art. 10 Ustawy o ROD w żaden sposób nie będzie lekarstwem na zniesienie rzekomego monopolu PZD w zakresie rozwoju ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Kwestią zasadniczą nie jest tutaj regulacja Ustawy o ROD. Na problem zahamowania idei nowych ogrodów działkowych należy spojrzeć szerzej i skierować swój wzrok przede wszystkim na obecne realia rozwoju miast i prowadzoną przez nie politykę w tym zakresie.
Zdecydowana większość władz samorządowych, aby nie powiedzieć, że niemal wszystkie, w sytuacji coraz większego braku dogodnych terenów inwestycyjnych w miastach, nie są skłonne do przekazywania gruntów pod nowe ROD. Oczywistym jest dla nas, że sytuacji powyższej nie zmieni w żaden sposób uchylenie art. 10.
W podniesionej przez Marszałka Sejmu argumentacji odnośnie art. 17 ust. 2 także trudno nam odnaleźć racjonalność wywodu.
Warunek zgody Związku łączy się z zarzutem nadmiernego ograniczenia uprawnień właściciela nieruchomości, zapominając całkowicie o prawach samych użytkowników działek.
Art. 24 Ustawy o ROD pełni funkcję kompromisu między prawem własności działkowców i Związku a realizacją ewentualnych praw byłych właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców. Inną kwestią jest jeszcze fakt, iż PZD oraz indywidualni użytkownicy, obejmując teren pod ogród działkowy, działali w zaufaniu do organów administracji i treści samych decyzji o przekazaniu gruntu. W sytuacji uchylenia art. 24 mieliby ponieść pełne konsekwencje likwidacji ROD, biorąc na siebie także pełną odpowiedzialność za stronę właściwych organów państwa. To co najbardziej nas zdumiewa to ostatnia część Stanowiska Pana Marszałka, w której w niezrozumiały sposób prezentuje swoje końcowe poglądy. Ich treść staje w opozycji do uwag zawartych we wcześniejszej części w/w Stanowiska. Wniosek o „kadłubowości Ustawy o ROD' w sytuacji uchylenia czterech artykułów (art. 10. 17 ust.2, 18 i 24) nie odnajduje żadnych racjonalnych przesłanek. Przyjmując nawet sytuację stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP owych czterech artykułów, nie można zgodzić się z twierdzeniem jakoby cała Ustawa nie miała prawa dalszego bytu. Zawiera ona wszak wiele innych fundamentalnych praw dla działkowców. Całość „Uwag końcowych' odbieramy niestety jako kolejne działania nakierowane na likwidację Polskiego Związku Działkowców. Tak radykalne stwierdzenie jest naszym zdaniem całkowicie zasadne. Nie jest wszak przypadkiem, że spotykamy się z kolejnym już wnioskiem, który budując rzekome nieprawidłowości w PZD proponuje „jedyne słuszne lekarstwo' a mianowicie uchylenie obowiązującej Ustawy o ROD.
Powierzenie problematyki ogrodnictwa działkowego w naszym kraju pod regulacje Ustawy o gospodarce nieruchomościami jest początkiem końca tego ponad stuletniego ruchu. Skutecznie pomija się głos samych działkowców. Fakt, że za dalszym obowiązywaniem w niezmienionej formie Ustawy o ROD opowiedziało się 620 tysięcy użytkowników, w żaden sposób nie jest dostrzegane i z uporem lepszej sprawy próbuje się na siłę uszczęśliwić blisko milionową grupę członków PZD.
Jesteśmy świadomi, że podstawą zdecydowanej grupy działań nakierowanych przeciwko działkowcom i Związkowi jest materialistyczne i czysto inwestycyjne spojrzenie na grunty ogrodów działkowych. Spojrzenie to zapewne nie zmieni się ale mamy nadzieję, że wśród takiej krótkowzroczności, organa państwa i inne instytucje w naszym kraju dostrzegą niezmiernie ważną i niemożliwą do oszacowania w formie finansowej rolę, jaką pełnią ROD na polskich obywateli - członków społeczności lokalnych i ich rodzin.

                                          68 podpisów Członków OZŚ PZD oraz Prezesów ROD

ROD „Zacisze 2” w Kielcach        
                                                                              Szanowny Pan 
                                                                              Marszałek Sejmu RP
                                                                              WARSZAWA


Szanowny Panie Marszałku, 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zacisze 2 w Kielcach i jego członkowie zgromadzeni na Walnym Zebraniu w dniu 16.04.2011 roku pragną wyrazić swoje stanowisko w przedmiocie niezgodności z Konstytucją RP zapisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Z wielkim zdziwieniem i niepokojem przyjęliśmy informację, że uznał pan, iż
cztery artykuły naszej ustawy tj. art. 10, art. l7, ust. 2, art. l8, art. 24 są niezgodne
z konstytucją i zdaniem pana winny być uchylone. Nie rozumiemy, dlaczego Pan Marszałek uznaje większość zapisów ustawy za zgodne z Konstytucją jednocześnie kwestionuje w/w cztery zapisy tej ustawy, a we wniosku końcowym wręcz stwierdził, że nasza Ustawa wymaga całkowitej przebudowy a nawet uchylenia.
Dla działkowców takie stanowisko jest nie do przyjęcia, ponieważ ono nie gwarantuje nam spokoju i wiary w stabilność w rozwiązywaniu prawnych problemów w oparciu  o dotychczasową ustawę .

                   Przewodniczący                           Prezes Zarządu
                  Walnego Zebrania                   ROD Zacisze 2 w Kielcach

                             /25 podpisów członków ROD Zacisze/

 Kielce, dnia 16 kwietnia 2011 r.


ROD „Ponidzie II”
Pińczów


Szanowny Panie Marszałku!
Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Ponidzie II' w Pińczowie czują się w obowiązku wyrazić swe zdanie w sprawie Pańskiego Stanowiska z dnia 08.12.2010 r. dotyczącego wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 8.07.2005r.
Nasze obawy i niepokój wywołała Pańska aprobata dla stwierdzenia niekonstytucyjności art. 10,17 ust. 2, 18 i 24 Ustawy, oraz przede wszystkim wnioski zawarte w Uwagach końcowych Pańskiego stanowiska. Z wniosków tych wypływa dla nas przykry wniosek, iż działania Marszałka zmierzają w pośredni sposób do pozbawienia Polskiego Związku Działkowców i zrzeszonych w nim działkowiczów ich praw i w perspektywie - do likwidacji Związku i uderzenia w jedność ogólnopolskiego samorządu działkowców. Wniosek powyższy jest prostą konsekwencją zawartego w Pańskim Stanowisku sformułowania, jakoby uznanie niekonstytucyjności w/w artykułów Ustawy nadawało jej charakter „kadłubowy' i prowadziło w efekcie do konieczności jej gruntownej przebudowy albo całkowicie nowego unormowania zagadnienia rodzinnych ogrodów działkowych.
Ewentualne uznanie niekonstytucyjności w/w zapisów, choć oczywiście dla nas krzywdzące, wywoła naszym zdaniem tak daleko idących konsekwencji. Pozostałe przepisy Ustawy nadal będą chronić prawa działkowców oraz prawidłowe funkcjonowanie PZD. Pragniemy jednocześnie przypomnieć, iż Polski Związek Działkowców zrzesza prawie milionową grupę obywateli, którą stanowią członkowie Związku wraz z rodzinami. Ludzie ci poświęcają wiele czasu i energii na dbanie o swoje ogrody, które niejednokrotnie stanowią dla nich jedyną i najlepszą formę rekreacji o aktywnego wypoczynku. Nie może dojść do sytuacji, w której głos tak licznej grupy obywateli zostanie zmarginalizowany lub pominięty.

                                                             40 podpisów  członków
                                                walnego zebrania sprawozdawczego ROD

Pińczów, dnia 26 marca 2011 r.
 

ROD „Sosnówka”
Chęciny

Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Sosnówka' w Chęcinach z dn. 02.04.2011 r.

Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sosnówka' w Chęcinach odbytego w dniu 02.04.2011 roku pragną wyrazić swoje zdanie na temat Stanowiska Pana Marszałka z dnia 8 grudnia 201 Or. dotyczącego wniosków byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 8 lipca 2005r., względnie całości tej Ustawy.
Pomimo zadowolenia, z jakim przyjęliśmy ogólne stwierdzenie Pana Marszałka, iż inicjatywa uchylenia całej Ustawy o ROD nie zasługuje na poparcie, pragniemy jednocześnie wyrazić zaniepokojenie Pańskim poparciem dla uznania za niezgodne z Konstytucją RP czterech artykułów tejże Ustawy, mianowicie art. 10,17 ust.2, 18 i 24. Dodatkowo z wielkim zdziwieniem zapoznaliśmy się z Uwagami końcowymi Pańskiego stanowiska, które stoją naszym zdaniem w jawnej sprzeczności z początkową jego częścią.
Uważamy, że choć ewentualne uchylenie powyższych czterech artykułów byłoby dla nas bez wątpienia wielką stratą, mimo to pozostałe przepisy Ustawy nadal z powodzeniem chroniłyby prawa działkowców. Nie można zgodzić się zatem z Pańskim stwierdzeniem, jakoby ewentualna niekonstytucyjność tych czterech przepisów powodowała konieczność głębokiej zmiany całości ustawy, a nawet jej całkowitego zniesienia. Pozostałe zapisy w/w aktu prawnego nadal stanowiłyby skuteczną broń działkowców w walce o ich prawa oraz w obronie poszanowania praw nabytych i zasad współżycia społecznego.
Konkluzja w Pańskim Stanowisku każe nam odbierać te stwierdzenia jako atak na społeczność członków Polskiego Związku Działkowców, zmierzający do pozbawienia Ich wszystkich przyznanych, dotychczasowych praw oraz znakomicie funkcjonującej, jednej z największych samorządnych organizacji społecznych. Zmierza on także w naszej ocenie do zniesienia wspaniałej, trwającej już ponad 100 lat tradycji ogrodnictwa działkowego w naszym kraju, co jako aktywni działkowicze przyjmujemy z ogromnym smutkiem. Mamy nadzieję, że głos w obronie Ustawy o ROD, wspólny dla wszystkich osób związanych z ideą ruchu działkowego w Polsce, nie zostanie jednak przez Pana pominięty.

                                                                  /24 podpisy działkowców/ 

ROD „Pod Czubatką”
Małogoszcz

Stanowisko i lista działkowców uczestników Zebrania Sprawozdawczego ROD „Pod Czubatką' w Małogoszczu, popierających stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach, w sprawie stanowiska Marszałka Sejmu dotyczącego wniosku byłego I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 08.07.2005 roku, a w szczególności chodzi o cztery artykuły Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych art. 10, art. 17 ust. 2, art. 18 i art. 24.
Jesteśmy bardzo zaniepokojeni intencją Pana Marszałka, poglądy takie mogą doprowadzić do zmiany obowiązującej obecnie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, a w rzeczywistości rozbicie i likwidację Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pod Czubatką' są temu przeciwni. 

                                               / 24 Podpisy działkowców ROD „Pod Czubatką”/

Małogoszcz, dnia 8.04.2011r.

Przewodniczący
Komisji Rozjemczych ROD

Odpowiedź Przewodniczących Komisji Rozjemczych Rodzinnych Ogrodów Działkowych zebranych w dn. 14.04.2011r. w sprawie stanowiska Marszałka Sejmu dotyczącego wniosków byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o uznanie za niezgodne z Konstytucją RP przepisów Ustawy o ROD z dn. 08.07.2005 r.

Przewodniczący Komisji Rozjemczych Rodzinnych Ogrodów Działkowych zgromadzeni w dniu 14 kwietnia 2011r. zapoznali się ze stanowiskiem Marszałka Sejmu w sprawie wniosków byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Lecha Gardockiego o uznanie za niezgodne z Konstytucją RP niektórych artykułów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, względnie całości niniejszej Ustawy. Czujemy się w obowiązku wypowiedzieć się w tej niezwykle ważkiej i istotnej dla nas sprawie dołączyć do ponad sześciuset dwudziestu tysięcy głosów zebranych wcześniej w obronie przedmiotowego aktu prawnego.
Nie możemy oprzeć się wrażeniu, że ze stanowiska Pana Marszałka płyną dla nas sprzeczne komunikaty. Chcemy podkreślić, że w pełni zgadzamy się i popieramy początkowe frazy Pańskiego stanowiska, z których jasno wynika, że inicjatywa uznania niekonstytucyjności całej Ustawy o ROD nie zasługuje na poparcie i wydaje się być bezzasadna. Dalsze jednak twierdzenia, a przede wszystkim Uwagi końcowe, stoją już jednak w oczywistej sprzeczności z początkowymi założeniami.
Przede wszystkim chodzi nam o stwierdzenie, jakoby uznanie niekonstytucyjności czterech artykułów tejże Ustawy (art. 10, 17 ust. 2, 18, 24) nadało jej „kadłubowego' charakteru i tym samym skazywało ją na głęboką przebudowę a nawet na uchylenie w całości. Wyciąganie podobnych wniosków jest dla nas zupełnie niezrozumiałe. Ustawa o ROD, nawet pozbawiona w/w artykułów, będzie w naszej ocenie nadal bardzo dobrze pełnić swoje zadanie. Artykuły te, choć ważne i istotne, nie stanowią jednak trzonu niezbędnego do jej funkcjonowania w systemie prawa. Bez nich będzie to nadal bardzo dobrze sprawdzający się akt, gwarantujący członkom PZD ochronę ich nabytych praw i własności. Pozwoli im na spokojne użytkowanie działek bez konieczności zamartwiania się o przyszłość i cienia likwidacji ogrodu wiszącego nad głowami.
Jest to o tyle istotne, że choć coraz bardziej popularne wśród młodych ludzi, ogrodnictwo działkowe pozostaje jednak nadal domeną osób starszych. Osoby te, po wielu latach ciężkiej pracy pragną w spokoju wypocząć i móc cieszyć się z nieraz jedynej możliwości aktywności na świeżym powietrzu, jaką daje im posiadanie działki. Polski Związek Działkowców zrzesza w swoich strukturach blisko milion osób. Osoby te dobrowolnie do Związku wstępują i są zadowolone z zasad w nim panujących. Świadczy o tym również ciągłe zgłaszanie się nowych osób, wyrażających chęć wstąpienia do PZD, -a także zebrane ponad 620 tys. podpisów wyrażających poparcie dla Ustawy o ROD w jej niezmienionej formie. Jakże daleka jest ta sytuacja od wizji nakreślonej przez osoby nam nieprzychylne, jakoby członkostwo w PZD było przymusowe, a sam Związek skostniały i źle pełniący swoje funkcje. Pragniemy, zatem jasno podkreślić, że przyłączamy się do rzeszy działkowców stających w obronie Ustawy i swoich praw, a także pięknej tradycji ruchu działkowego w Polsce. Nie możemy pozwolić, by tradycja ta została zniweczona wskutek działań zmierzających do unicestwienia aktu prawnego, który zapewnia nam spokojny byt. Tym bardziej, że działania te są bardzo niejasne w swoich pobudkach - komercyjne, polityczne i wyraźnie zmierzające do realizacji interesów deweloperskiego i inwestorskiego lobby, które już od dawna z nadzieją patrzy na tereny zajmowane przez ogrody. Wyrażamy głęboką nadzieję, że Pan Marszałek weźmie pod uwagę nasze argumenty i nasz głos przy ponownej analizie sytuacji i Ustawy o ROD. Jesteśmy pewni, że nie pominie Pan tego głosu i wykaże chęć weryfikacji swego stanowiska.

                                     Przewodniczący Komisji Rozjemczych ROD
                                  oraz członkowie Okręgowej Komisji Rozjemczej
                                         OZŚ PZD w Kielcach (36 podpisów)
 
ROD „Storczyk”
Kielce

                                                                 Szanowny Pan
                                                                 Grzegorz Schetyna
                                                                 Marszałek Sejmu RP
                                                                 Warszawa

Społeczność, jaką tworzą nasze ogrody rodzinne jest zdziwiona i zaskoczona stanowiskiem naszych przedstawicieli w Sejmie, w Sądzie i Władzach Rządowych, które zmierzają w kierunku likwidacji istniejących już od przedwojny ogrodów działkowych. Ogrody, o których mowa istniały już za Rzeczpospolitej Polskiej, PRL-u i żadnej opcji nie wydawały się niekonstytucyjne, a o dziwo obecnie rządzącym, którym zapewniliśmy wysokie stanowiska dzięki narażaniu się niejednokrotnie ówczesnym władzą komunistycznym, są innego zdania. Ogrody działkowe powstały przeważnie na nieużytkach, wysypiskach, terenach podmokłych i niezagospodarowanych. Tereny te zostały przywrócone do stanu nadającego się do użytku ogrodniczego i sadowniczego i stają się teraz dobrym kąskiem ludzi biznesu. Wysoka cena dobre położenie itp. Domniemywać można iż elity rządzące mające władze w swoim ręku niczym jak władza PRL-u są skłonne do podejmowania decyzji nie licujących z państwem demokratycznym zapominając o ludziach biednych dla których działka jest uzupełnieniem bardzo niskich rent lub emerytur. Można by przytaczać wiele innych przykładów, ale szkoda słów i papieru. Oczekujemy od Pana Marszałka jako naszego przedstawiciela konkretnego i pozytywnego stanowiska podyktowanego troską o rodzinne ogrody działkowe.

                                             Z wyrazami szacunku
          Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego R.O.D „Storczyk”
                                           w Kielcach (18 podpisów)


Kielce, dnia  14 kwietnia 2011.

ROD „Grodzisko”
Pińczów

Odpowiedź Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Grodzisko' w Pińczowie z dn. 15.04.2011r. w sprawie stanowiska Marszałka Sejmu dotyczącego wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego odnośnie stwierdzenia niekonstytucyjności zapisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 08.07.2005r.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Marszałka w powyższej sprawie pragniemy po pierwsze wyrazić zadowolenie, iż nie poparty został w nim wniosek I Prezesa SN o stwierdzenie niekonstytucyjności całej ustawy o ROD. Nasz wielki niepokój wzbudziły jednak Uwagi końcowe tegoż stanowiska, o wydźwięku, co najmniej dla nas niezrozumiałym.
Pan Marszałek dochodzi w nich do wniosku, iż w razie stwierdzenia niekonstytucyjności czterech artykułów ustawy wnioskowanych przez I Prezesa (art. 10, 17 ust.2, 18 i 24), cały akt prawny nabierze charakteru „kadłubowego' i pociągnie za sobą konieczność gruntownej przebudowy całej ustawy lub nawet jej zniesienia. Kategorycznie sprzeciwiamy się takim twierdzeniom. Ustawa, nawet pozbawiona powyższych czterech artykułów, będzie w dalszym ciągu chronić prawa i własność działkowców. Nawet bez nich nadal pozostanie znakomicie funkcjonującym i sprawdzającym się w praktyce aktem.
W obronie Ustawy zebrano ponad 620 tys. podpisów działkowców. Jest to więc potężna grupa ludzi, którzy pragną jedynie zachowania dotychczasowego stanu rzeczy, by nadal w spokoju móc użytkować swoje działki. Ta ustawa daje im poczucie bezpieczeństwa, że ich ciężka praca nie pójdzie na marne, a ich własność nadal będzie znajdować się pod ochroną prawa. Głos tych wszystkich ludzi, dla których działki stanowią niejednokrotnie jedyną odskocznię i możliwość wypoczynku, nie może zostać pominięty. Ufamy, że Pan Marszałek, po ponownej, dogłębnej analizie sytuacji, dojdzie do podobnego wniosku.

                                /24 podpisy członków Walnego Zebrania Sprawozdawczego/

ROD „Kamionka”
Suchedniów

Szanowny Panie Marszałku!
Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Kamionka' w Suchedniowie z dnia 28.04.2011r. zapoznali się z Pana stanowiskiem dotyczącym wniosków byłego I Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie uznania za niezgodne z Konstytucją RP niektórych zapisów Ustawy o ROD z dn. 08.07.2005r., względnie całości tejże Ustawy.
Jakkolwiek wydźwięk pierwszych punktów Pańskiego stanowiska, wyrażających dezaprobatę dla wniosku o uchylenie całej Ustawy o ROD spotkał się z naszą wielką radością tak już konkluzja zawarta w Uwagach końcowych jest dla nas zupełnie niezrozumiała i niepokojąca. Nie możemy zgodzić się ze stwierdzeniem, że pozbawienie Ustawy czterech artykułów (art. 10, 17 ust.2, 18 i 24) pociągnie za sobą konieczność przebudowania jej całości, bądź też nawet jej całkowitego zniesienia. Artykuły te są co prawda istotne z punktu widzenia interesów działkowców, nie stanowią jednak tak ważnej części Ustawy, by bez nich była ona niezdolna do dalszego obowiązywania. Nawet pozbawiona tych przepisów posiada szereg innych, które chronić będą prawa i własność działkowców i pozwolą na dalsze, dobre funkcjonowanie przedmiotowego aktu normatywnego w systemie prawa. Idea ogrodnictwa działkowego w naszym kraju posiada już ponad stuletnią tradycję budowaną pracą setek tysięcy ludzi. Jest to tradycja przynosząca wiele korzyści zarówno samym działkowcom, jak i całym lokalnym społecznościom. Nie można dopuścić do tego, by została ona zaprzepaszczona wskutek działań zmierzających do uchylenia naszej Ustawy. Nie można pozwolić na pominięcie głosów miliona polskich działkowców i zagłuszenia ich przez rozpowszechniającą się i zupełnie nieuzasadnioną krytykę Polskiego Związku Działkowców. Mamy nadzieję, że Szanowny Pan Marszałek przemyśli jeszcze raz swoje stanowisko, biorąc pod uwagę naszą argumentację i stanie w obronie działkowców, pragnących jedynie spokoju i bezpieczeństwa swoich praw.

 /29 podpisów członków Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Kamionka”/
 

Suchedniów, dnia 28 kwietnia 2011 r.

ROD im. Stefana Żeromskiego
Kielce
                                                                  Pan Grzegorz Schetyna
                                                                  Marszałek Sejmu R P
                                        

                                            STANOWISKO
Konferencji Delegatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. S. Żeromskiego w Kielcach z dnia 30.04.2011r. W sprawie: obrony Ustawy z 8 lipca 2005r, PZD i działkowców.

Działkowcy zebrani na Konferencji Delegatów ROD im. S. Żeromskiego w Kielcach po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Marszałka Sejmu w sprawie wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego złożonych do Trybunału Konstytucyjnego dotyczących uchylenia Ustawy o ROD z dnia 8.07.2005 r. względnie trzynastu artykułów tej Ustawy stwierdzają, że przyjęte przez Pana Marszałka koncepcje są dla działkowców dużym zaskoczeniem i są dla nich niekorzystne.
Pan Marszałek stwierdza, że w razie uchylenia czterech artykułów ustawy o ROD (art. 10, Art. 17 ust.2, art. 18 i art. 24 ), wobec których podtrzymuje wniosek o uznanie ich za niezgodne z Konstytucją i ich uchylenie, cała ustawa o ROD będzie miała charakter „kadłubowy', co spowoduje konieczność głębokiej zmiany ustawy, a nawet jej zniesienie.
Analiza argumentacji zawartej we wniosku Pana Marszałka sporządzona przez Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców wskazuje na niespójność logiczną i sprzeczność pomiędzy twierdzeniami w uzasadnieniu stanowiska do poszczególnych przepisów. Taka interpretacja wniosku świadczy o lekceważeniu środowiska działkowców, pokazuje również prawdziwe oblicze polityka, który realizuje nadal trwającą od kilkunastu lat kampanię wymierzoną przeciwko PZD, mającą na celu rozbicie ruchu ogrodnictwa działkowego i likwidację ogrodów działkowych w naszym kraju.
Powyższe twierdzenia potwierdza fakt, że reprezentantem Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym ma być poseł Andrzej Dera. Pan poseł Andrzej Dera w 2009 był autorem projektu ustawy o ogrodach działkowych zakładającego likwidację PZD , nacjonalizację majątku działkowców i Związku.
Projekt ustawy autorstwa Dery został odrzucony w pierwszym czytaniu. Z uwagi na to mamy zastrzeżenia do posła Andrzeja Dery, wnosimy o jego odwołanie i wyznaczenie na reprezentanta Sejmu posła, który będzie godnie Sejm reprezentował. Jako delegaci reprezentujący ponad trzytysięczną rzeszę działkowców ROD im. S. Żeromskiego w Kielcach nie godzimy się na takie traktowanie. Możemy zapewnić Pana Marszałka Sejmu RP, że będziemy o tym pamiętać przy najbliższych wyborach parlamentarnych.
                                                                               Prezes ROD W. Kamiński    

                                       Przewodniczący Konferencji Delegatów Teresa Klatka

                                                                             /78 podpisów delegatów/
 
 
 Kielce, dnia 30 kwietnia 2011 r. 
 

ROD „Bratek”
Rudki


Szanowny Panie Marszałku!
Członkowie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratek' w Rudkach z dnia 25.03.2011 roku, po zapoznaniu się ze Stanowiskiem Pana Marszałka z dnia 08.12.2010 roku w sprawie wniosku byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP wybranych artykułów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 08.07.2005 roku, pragną przedstawić swoje zdanie w powyższej sprawie.
Wyrażamy zadowolenie z faktu, iż nie przychylił się Pan do stanowiska byłego Pierwszego Prezesa o zakwestionowaniu konstytucyjności całej Ustawy o ROD. Jednocześnie jednak zaniepokojeni jesteśmy tym, iż wyraził Pan poparcie dla uznania niekonstytucyjności czterech artykułów w/w ustawy, oraz konkluzją zawartą w Uwagach końcowych pańskiego stanowiska.
Zdziwiło nas zwłaszcza Pańskie stwierdzenie, iż ewentualne uznanie niekonstytucyjności czterech artykułów ustawy o ROD (art. 10, 17 ust.2, 18 i 24) spowoduje, że ustawa nabierze charakteru „kadłubowego' co pociągnie za sobą konieczność gruntownej zmiany, a nawet zniesienia obowiązującej ustawy i poddania spraw działkowców przepisom ogólnym. Nie możemy się z takim stwierdzeniem zgodzić, gdyż pozostałe przepisy ustawy nadal będą w bardzo dużym stopniu stanowić zabezpieczenie praw działkowców i ich rodzin.
Pragniemy także wyrazić niepokój z powodu ogólnego kierunku działań, jaki rysuje się w Pańskich i byłego Pierwszego Prezesa SN stanowiskach. W naszej opinii jest to kierunek czysto polityczny, zmierzający do pozbawienia blisko milionowej grupy Polaków, jaką stanowią zrzeszeni w PZD działkowcy i ich rodziny, ochrony ich praw. Pragniemy zaprotestować przeciwko takiemu traktowaniu ludzi, którzy wkładają całe serce i wiele wysiłku w pracę w swych ogródkach, które niejednokrotnie znajdują się w użytkowaniu ich rodzin od kilku pokoleń i przyczyniają do poprawy warunków ich zwykłego życia.

Członkowie Ogrodu obecni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym – 16 podpisów

Rudki, dnia 25 marca 2011 r.

ROD im. B. Chrobrego
Kielce

                                                                       Szanowny Pan
                                                                       Grzegorz Schetyna
                                                                       Marszalek Sejmu RP
                                                                       Warszawa

Zarząd i 187 działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego w Kielcach z niepokojem przyjęliśmy stanowisko Pana popierające w części wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności ustawy o ROD z Konstytucją.
Byliśmy przekonani, że Marszałek Sejmu RP stoi na straży stabilności ustanowionego prawa, a tym samym stabilności Państwa i spokoju społecznego. Zaistniałe fakty wynikające z chęci ciągle zmieniającego się prawa nie tylko dotyczącego działkowców i PZD potwierdzają, że w Polsce każda opcja polityczna posiada przywilej do poprawiania wcześniej uchwalonego prawa, z którego korzystają miliony obywateli. Oczekujemy, że nie pozwoli Pan Marszałek Sejmu - w imię stabilności i zaufania do Państwa - ciągle manipulować przepisami służącymi milionom obywateli tego Państwa.
Z intencji wyrażonej w piśmie przez Pana Marszałka Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego wynika, że sprawiedliwość społeczna nie jest najważniejsza, a liczą się elity rządzące i prawo uchwalone dla ich wygody i interesów. Analizując stanowiska przedstawicieli elit rządzących Państwa w sprawie ustawy o ROD - protestujemy z całą społecznością działkowców przeciwko łamaniu praw Konstytucyjnych, destabilizacji społecznej i praw działkowców.
Działkowcy to integralna część społeczeństwa, która mozolną pracą przywracała tereny nieużytków na zielone płuca miast i gmin, zapewniała podstawową rekreację i odpoczynek dla swoich rodzin. Dlatego zasługują jako wyborcy na szacunek i równouprawnienie w korzystaniu z prawa.
Szanowny Panie Marszałku Sejmu RP wierzymy, że po wysłuchaniu intencji milionowej rzeszy działkowców i ich rodzin, przywróci Pan wiarę w stabilizację prawa w Polsce.

                                                                                          Prezes ROD

                                                                           W imieniu działkowców
                                              Przewodniczący zebrania sprawozdawczego
                                                            ROD im. B. Chrobrego w Kielcach

Kielce, dnia 17 kwietnia 2011 r.

ROD „Fructowin”
Oleśnica

                                                       KLUB PARLAMENTARNY
                                                       POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO
                                                       SEJM RP
                                                       Warszawa

 

Przesyłam do wiadomości Klubu nasz protest dot. Opinii Marszałka Sejmu w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jako stanowiska całego parlamentu, z prośbą o uwzględnienie naszych racji i z nadzieją o pomyślną dla nas interwencję. Pamiętamy, że w przeszłości parlamentarzyści Klubu PSL udzielali wsparcia rodzinom działkowców.

                 Sekretarz Zarządu                Prezes Zarządu ROD „Fructowin”

Oleśnica, dnia 7.04.2011 r.

ROD „Fructowin”
Oleśnica

                                                                 KLUB PARLAMENTARNY 
                                                                 PRAWA i SPRAWIEDLIWOŚCI
                                                                 SEJM RP
                                                                 Warszawa

Przesyłamy do wiadomości Klubu nasz protest dot. Opinii Marszałka Sejmu w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jako stanowiska całego parlamentu, z prośbą o uwzględnienie naszych racji i z nadzieją o pomyślną dla nas interwencję. Wierzymy, że przedstawiciele Klubu Pis w komisjach opiniujących projekty zmian będą kierować się dobrem rodzin działkowców.

                                                              Prezes Zarządu ROD „Fructowin”

Oleśnica, dnia 7.04.2011 r.

ROD „Fructowin”
Oleśnica

                                                                KLUB PARLAMENTARNY
                                                                PLATFORMY OBYWATELSKIEJ
                                                                SEJM RP
                                                                Warszawa

Przesyłam do wiadomości Klubu nasz protest dot. Opinii Marszałka Sejmu w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jako stanowiska całego parlamentu, z prośbą o uwzględnienie naszych racji i z nadzieją o pomyślną dla nas interwencję.

Jakoś trudno nam uwierzyć, że cały Klub PO jest przeciwny dobru działkowców.

                                                                      Prezes ROD „Fructowin”

Oleśnica, dnia 7.04.2011 r.

ROD „Fructowin”
Oleśnica

                                                               TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
                                                                w Warszawie


Przesyłamy do wiadomości Szacownego Trybunału nasz protest dot. Opinii Marszałka Sejmu w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podważającej sens samej ustawy i dobro rodzin działkowców.

Chcemy wierzyć, że kilkadziesiąt lat pracy na działkach było zgodne z prawem i tak pozostanie dalej, bez interwencji w ustawę.

                    Sekretarz Zarządu      Prezes Zarządu ROD „Fructowin”

Oleśnica, dnia 7.04.2011 r.

ROD „Fructowin”
Oleśnica

                                                                 Szanowny Pan
                                                                 GRZEGORZ SCHETYNA

MARSZAŁEK SEJMU
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa


Obserwując wielkie manewry wokół ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych a szczególnie do jądra tychże poczynań, czyli do terenów użytkowanych przez Polski Związek Działkowców, trudno nie zauważyć forsowania interesów grupowych za cenę uderzenia w interes ok. miliona rodzin działkowców.
Dlatego pytamy:
1.Czy demokracja liberałów to znaczy zabieranie najsłabszym i nabieranie ich?
2.Czy wybrani do parlamentu nie mają obowiązku dbać o cały naród a nie tylko o siebie i najbogatszych wywodzących się niekoniecznie z tego narodu?
3.Czy władza rzekomo demokratyczna musi do końca zniszczyć to, co pozostało jeszcze polskie i dobre dla znaczącej części społeczeństwa?
4.Jeżeli niektórzy parlamentarzyści nie chcą bądź nie potrafią być obiektywni i uczciwi, to przynajmniej nie powinni być przyzwoici?
Pytań, jakie chcielibyśmy zadać jest mnóstwo, lecz czy ma to sens? Każdy, usadowiony na szczeblach jakiejkolwiek władzy, wie na czyją rzecz podejmuję decyzje. Krzyczymy zatem: ręce precz od ogrodów działkowych!!!
Oburzeni jesteśmy postawą niektórych posłów w tym Pańską, Panie Marszałku, występującym przeciw nam, którzy od kilkudziesięciu lat uprawiamy działki w celu ułatwienia sobie bytu a także zapewnienia rodzinie miejsca odpoczynku skoro nie stać nas na wyjazdy urlopowe.
Wieloletni nasz trud – nasza własna władza – chce zniweczyć, by te płachetki ziemi, zamiast darować nam choćby z tytułu zasiedzenia, korzystnie sprzedać i to nie licząc się z nakładami poniesionymi przez poszczególnych działkowców przy urządzaniu działek.

Protestujemy przeciw krzywdzeniu nas!!!
Przeciwstawiamy się stanowisku Pana Marszałka, drugiej osoby w Państwie, z dnia 8.12.2010 r. skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego i przypominamy, że w kraju jest więcej biednych niż bogatych a zadaniem każdej władzy powinno być wspomaganie słabych. Liczymy, że przemyśli Pan swój atak na ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, zauważając ludzi po jej drugiej stronie i powściąganie siebie i innych parlamentarzystów w zakusach na zniweczenie istniejących jeszcze dóbr społecznych w postaci ogrodów działkowych w miejscach ich aktualnego położenia. Niech okaże się Pan człowiekiem dużego formatu, mężem stanu zauważając maluczkich, ich potrzeby i możliwości.

            Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Fructowin” w Oleśnicy
            Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD „Fructowin”
            Przewodniczący Komisji Rozjemczej ROD „Fructowin”
            Honorowy Prezes ROD „Fructowin”

Oleśnica, dnia 2 kwietnia 2011 r.

ROD „Pod Morwami”
Wrocław


                                             STANOWISKO
Komisji Rozjemczej ROD „Pod Morwami” z dnia 30.04.2011 r. w sprawie stanowiska Marszałka Sejmu w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.


Komisja Rozjemcza ROD „Pod Morwami” stoi na stanowisku, że cała ustawa o ROD jest zgodna z Konstytucją, zaś argumenty prawne i społeczne dowodzą bezzasadność kwestionowania jakichkolwiek przepisów ustawy. Nie zgadzamy się z Panem Marszałkiem Schetyną, że musi nastąpić radykalna zmiana sytuacji prawnej działkowców i ogrodów. Zaproponowane przez Marszałka podporządkowanie ogrodów regulacjom ustawy o gospodarce nieruchomościami i jednocześnie zakwestionowanie przez niego zapisów ustawy ograniczającej likwidację ROD, wskazują jednoznacznie na kierunki preferowanych przez niego zmian. Ogrody i działkowcy pozbawieni ochrony prawnej – gwarantowanej ustawą o  ROD – oraz instytucjonalnej – w postaci ogólnopolskiego samorządu, czyli PZD – mogli być praktycznie swobodnie usuwani z zajmowanych terenów.
Do tego dochodzi kwestia wprowadzenia opłat za korzystanie z terenów komunalnych oraz podatków, z których obecnie, dzięki ustawie o ROD, działkowcy są zwolnieni.
Oznaczałoby to przekreślenie całego dorobku wypracowanego przez kilka pokoleń polskich działkowców, łącznie z ostatecznym zniesieniem wszystkich przysługujących im praw, dzięki którym w Polsce  funkcjonuje i rozwija się ogrodnictwo działkowe. Te ogrody działkowe to często jedyny dorobek działkowców, którzy należą niejednokrotnie do najuboższych grup społecznych.

                                                                          Przewodniczący
                                                                          Komisji Rozjemczej

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2011 r.

ROD „Poświętne”
Wrocław

                                               STANOWISKO

Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Poświętne” we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2011 r.

W sprawie opinii Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącej wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP przepisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. My członkowie ROD „Poświętne” obecni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, wyrażamy swój zdecydowany protest, przeciwko opinii z dnia 8 grudnia 2010 roku, wyrażoną w imieniu Sejmu RP przez Marszałka Sejmu, wyrażoną w imieniu Sejmu RP przez Marszałka Sejmu, o niezgodności z Konstytucją RP art. 10, art. 17. ust. 2, art. 18 i art. 24 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005r., skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego.
Stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP w/w artykułów ustawy o ROD, doprowadzi do zaniku rozwoju ogrodów działkowych oraz szybką likwidację istniejących ogrodów na cele komercyjne w dużych aglomeracjach miejskich, bez udziału Związku i działkowców. Dla przykładu może służyć miasto Wrocław, gdzie już z planu zagospodarowania miasta wykreślono prawie wszystkie ogrody.
Zaniepokojeni jesteśmy końcowymi uwagami Pana Marszałka zawartymi w opinii, twierdzącymi, że w razie stwierdzenia niekonstytucyjności zaskarżonych artykułów, nasza ustawa będzie miała charakter „kadłubowy”, co w efekcie ma doprowadzić do jej nowelizacji.
Stanowczo protestujemy wobec tak przygotowanego zamachu na dotychczasowe prawa działkowców, ogrodów i Związku. Ze wszystkich sił będziemy bronić naszej ustawy i Związku.

                                                116 podpisów działkowców ROD „Poświętne”

 

ROD „Azalia”
Wrocław

                                               STANOWISKO

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Azalia” we Wrocławiu z dnia 09.04.2011 r. w sprawie zaskarżenia przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych na jej niezgodność z Konstytucją RP.

Uczestnicy Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego ROD „Azalia” we Wrocławiu odbywającego się w dniu 09 kwietnia 2011 r. wyrażają stanowczy protest wobec zamachu na dotychczasowe prawa działkowców, ogrodów i Związku bez żadnych uzasadnień ani potrzeb, tym bardziej, że Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 08.07.2005 r. dobrze funkcjonuje, jest akceptowana społecznie, jak również nie stoi na przeszkodzie rozwoje miast i gmin.
Nie zgadzamy się z takimi zamiarami pozbawienia nas podstawowych praw obywatelskich tj.: prawa do własności majątku prywatnego i społecznego, a także nabytych w dobrej wierze praw przez dziesięciolecia w związku z użytkowaniem działek. Domagamy się oddalenia w całości przez Trybunał Konstytucyjny zaskarżenia przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych na jej niezgodność z Konstytucją RP i odstąpienie od badania w/w sprawy.
W naszym przekonaniu Ustawa o ROD stanowi najlepsze z dotychczasowych zabezpieczeń praw działkowców, zawiera najskuteczniejsze gwarancje dla istnienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego, służącego nie tylko rodzinom działkowców ale społeczeństwu jako tereny zielone poprawiające warunki zdrowotne środowiska miejskiego (cenna zieleń ochronna i ozdobna, to enklawy ekologiczne – płuca miast).
Ze zdziwieniem i niedowierzaniem przyjęliśmy opinię z dnia 08.12.2010 r. Marszałka Sejmu RP p. Grzegorza Schetyny, która popiera to zaskarżenie, a nadto w końcowych wnioskach prezentuje kierunki działania, które mogą doprowadzić do rozbicia ogrodnictwa działkowego, a w konsekwencji do likwidacji terenów ogrodów działkowych (co byłoby jedyne w Europie).
Nie rozumiemy dlaczego sięga się po tereny ogrodów, co się stało z obietnicami na I  Kongresie Polskiego Związku Działkowców, który odbył się w Sali Kongresowej w dniu 14.07.2009 r. w Warszawie, gdzie Posłowie, Senatorowie i Politycy zapewniali nas o swoim poparciu, obiecując wspierać Związek. Dlaczego taka zmiana.
Zwracamy się do p. Marszałka Sejmu RP o zrewidowanie swojej opinii i wycofanie jej z Trybunału Konstytucyjnego.


Wrocław, dnia 09.04.2011 r.

ROD „Azalia”
Wrocław

                                             OŚWIADCZENIE

Swoim podpisem jako użytkownik działki w rodzinnym ogrodzie działkowym „Azalia” we Wrocławiu wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec faktu zaskarżenia do Trybunału  Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 08.07.2005 r. na jej niezgodność z Konstytucją RP przez Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego i wnoszę o uznanie go za bezzasadne oraz całkowite oddalenie tego zaskarżenia.
Proszę również o nie branie pod uwagę opinii z dnia 08.12.2010 r. Marszałka Sejmu RP p. Grzegorza Schetyny dotyczącej w/w zaskarżenia, gdyż jest niewłaściwa, została wyrażona jednoosobowo bez właściwej akceptacji ustawodawcy tj. Sejmu RP i godzi w podstawowe prawa wszystkich działkowców.

                                                        51 podpisów działkowców ROD 
                                                              „Azalia” we Wrocławiu

 

 

ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni

                                                        Szanowny Pan Grzegorz Schetyna
                                                              Marszałek Sejmu RP Warszawa

Szanowny Panie Marszałku!
Posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania 358 członków Polskiego Związku Działkowców, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego wraz z Komisją Rewizyjną i Rozjemczą ROD w Gdyni protestują przeciwko stanowisku Pana Marszałka, źe artykuł 24 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku jest podobno niezgodny z Konstytucją RP i powinien być uchylony.
Takie oto stwierdzenie znajduje się w Pana Stanowisku z dnia 8 grudnia 2010 roku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, z którym jako działkowcy i jednocześnie pełnoprawni obywatele nie zgadzamy się!
Zakwestionował Pan Marszałek konstytucyjność tego zapisu Ustawy o ROD nakazującego zaspokajać zasadne roszczenia do gruntów ogrodów poprzez zapewnienie terenu zamiennego lub wypłaty odszkodowania, po to aby działkowcy mogii zachować swoje działki oraz majątek. Zapomniał Pan, że takie stanowisko zmierza do bezpowrotnego usunięcia jednej z istotnych gwarancji prawnych, które zabezpieczają słuszne interesy miliona polskich rodzin użytkujących od dziesięcioleci działki w naszych ogrodach. 
Szanowny Panie Marszałku!
Zadziwia nas to stanowisko Pana Marszalka, jeśli weźmie się pod uwagę, że wypowiada je nikt inny jak tylko prominentny członek Platformy Obywatelskiej! Partii, która głosami swych posłów najpierw w 2007 roku a potem na I Kongresie PZD w 2009 roku zapewniała nas, polskich działkowców, że obecnie obowiązująca Ustawa o ROD z 2005 roku jest dobra i nie ma żadnej potrzeby ani uzasadnienia by ją zmieniać. Po przestudiowaniu uwag zawartych w Pana Stanowisku wiemy już, całe szczęście, że przed wyborami parlamentarnymi, że celem jest likwidacja naszego Związku i rozbicie ogólnopolskiego samorządu działkowców.
Zapomniał Pan, że intencją Posłów uchwalających tą ustawę w 2005 roku było zapisanie takiej regulacji prawnej, dzięki której zgłoszenie przez byłych właścicieli roszczenia do terenu ogrodu przestanie być tożsame z wyrokiem dla rodzin użytkujących w nim działki. Ustawodawca chciał w ten sposób zablokować istniejącą praktykę urzędów i sądów, które orzekały zwrot nieruchomości, nie zwracając żadnej uwagi na prawa działkowców, którzy latami zagospodarowywali grunty kosztem ciężkiej pracy i poważnych nakładów finansowych swoich i naszego Związku. Zapomniał Pan, a nie powinien, że nie ma w Polsce takiego terenu użytkowanego przez PZD, który by nasz Związek przejął samowolnie! Zapomniał Pan, a nie powinien, że tereny obecnie użytkowane przez ogrody przekazywane były w majestacie prawa przez władzę publiczną!
To nie polscy działkowcy i Poiski Związek Działkowców mają ponosić odpowiedzialność za podejmowane przed laty wadliwe decyzje! Taką odpowiedzialność winien ponosić właściwy organ publiczny! Zapomniał Pan Marszałek, druga osoba w naszym Państwie, że krytykowany art.24 Ustawy o ROD realizuje jedną z konstytucyjnych zasad - zasadę równego traktowania, równej ochrony dla prawa własności! Pan Marszałek całkowicie zbagatelizował kwestię ochrony praw nabytych działkowców i naszego Polskiego Związku Działkowców! Nie rozumiemy, dlaczego Pana zdaniem Konstytucja RP ma dawać swoisty prymat prawom byłych właścicieli nad prawem własności, jakie przysługuje PZD i działkowcom do składników majątkowych zlokalizowanych na gruntach zajętych przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Przywołane w Pana stanowisku argumenty niezbicie świadczą, że odmówił Pan naszemu Związkowi i nam działkowcom równorzędnych, w stosunku do byłych właścicieli, uprawnień do ochrony ich praw.
Informujemy Pana Marszałka i pozostałych adresatów naszego wystąpienia, że nie zgadzamy się na takie pojmowanie rzeczy oraz traktowanie milionowej społecznej organizacji jak chwast, który koniecznie trzeba wyrwać, by wreszcie bez przeszkód przejąć nasze tereny, na pożytek niewielu lecz ze szkodą dla bardzo wielu! Niniejszym wystąpieniem apelujemy do Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku i Krajowej Rady PZD w Warszawie o dalsze podejmowanie działań w obronie naszej dobrej Ustawy, nas działkowców, naszych ogrodów i naszego Związku.
List niniejszy drogą elektroniczną przekazujemy także do:
- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
- Wicemarszałka Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej,
- Wicemarszałka Sejmu RP Stefana Niesiołowskiego,
- Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha,
- Posłów na Sejm RP Jana Kulasa, Sławomira Neumanna, Mariana Filara, Stanisława Kalemby i Wiesława Szczepańskiego,
- Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego,
- Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego oraz do wiadomości:
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego.

Z działkowym pozdrowieniem

Społecznie wykonujący swoje obowiązki wobec członków i Związku

Z upoważnienia członków statutowych organów ROD
Prezes ROD Józef Matwies
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Bogusław Dąbrowski
Przewodniczący Komisji Rozjemczej ROD Kazimierz Majna

Gdynia, dnia 7 maja 2011 roku

 


ROD „1 Maja – Wolność” w Częstochowie


                                                    Szanowny Pan Grzegorz Schetyna
                                                                             Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku

My działkowcy zgromadzeni w dniu 16.04.201 lr na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „1 Maj-a Wolność' w Częstochowie, po zapoznaniu się z informacjami w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustyawy doi.Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzeniu niezgodności z Konstytucją jej zapisów,a w szczególności zakwestionowania przez Pana Marszałka czterech artykułów tej ustawy,stanowczo protestujemy. Uważamy,że nie ma podstaw,aby uznawać cztery tak ważne przepisy ustawy za niekostytucyjne,które przekreślą całą ustawę. Kwestionowany przez Pana Panie Marszałku art,24 ustawy to przepis o szczególnym znaczeniu dla działkowiczów ogrodów objętych rozczeniami osób trzecich,jest szansą działkowiczów na zachowanie działek Zwracamy się również do Pana Marszałka z prośbą o wycofanie Posła Andrzeja Dery z reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarzenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Pan Poseł Dera niejednokrotnie udowodnił,ze nie jest w tej sprawie bezstronny. W swoich wystąpieniach udawadma ponad wszelką wątpliwość,jaki jest jego stosunek do działkowiczów użytkujących od dziesięcioleci działki w swoich ogrodach.Nie zgadzamy się,by w tak istotnych sprawach dla naszej społeczności działkowej reprezentował Wysoką izbę poseł z politycznego ugrupowania,które od wielu lat dąż)/ do zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Naszym zdaniem jest on przeciwnikiem Polskiego Związku Działkowców,jego słruktór organizacyjnych i ruchu działkowego w Polsce. Przedstawiciel Marszałka Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym winien stać na straży prawa,ale również uwzględniać wolę tych,którzy go wybrali do Sejmu.Biorąc pod uwagę powyzsze okoliczności pozostaje nam wierzyć,że Pan ponownie przemyśli i wyznaczy posłów,którzy będą godnie,rzetelnie i bezstronnie reprezentować Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia ustawy dotyczącej rodzinnych ogrodów działkowych.

Z wyrazami szacunku w imieniu 64 uczestników Walnego Zebrania.


Przewodniczący Walnego Zebrania
Prezes ROD

Częstochowa, dnia 16 kwietnia 2011 r.

 

 

ROD 'Mimoza' Piechowice


                    Grzegorz SCHETYNA MARSZAŁEK SEJMU RP WARSZAWA
 

Panie Marszałku

Zgromadzeni członkowie ogrodu „MIMOZA' na walnym zebraniu zapoznali się z sytuacją naszego Związku. Wiemy, że Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku została skierowana do TK. Ku naszemu zdziwieniu dowiedzieliśmy się, iż Pańskie stanowisko w tej sprawie jest zbliżone do stanowiska PiS. To ugrupowanie parlamentarne zmierzało, od zarania uchwalenia wspomnianej ustawy, do likwidacji związku i ogrodów w Polsce. Właśnie to ugrupowanie z posłem Andrzejem DERĄ na czele chce utworzenia ogrodów dla bogaczy. Chce zniszczenia Związku i odebrania nam uprawiania skrawka ziemi. Zadajemy sobie i Panu pytanie;
- czy przeciętnego emeryta i rencisty stać będzie na uiszczenie wszelkich rocznych opłat w nowej rzeczywistości?
- czy w ten sposób chcecie abyśmy dobrowolnie zrzekli się z prawa uprawiania swoich ogrodów?
- czy Pańskie ugrupowanie polityczne utożsamia się w tej kwestii z PiS-em i zmienia swoje stanowisko w tej kwestii?

APELUJEMY
do Pana i za Pańskim pośrednictwem do wszystkich parlamentarzystów dobrej woli, o zaprzestanie wszelkich działań ustawodawczych związanych ze zmianą obowiązującej ustawy o ROD bez szerokiej konsultacji z członkami związku. Pozostawcie los naszego Związku i ogrodów, o ponad wiekowej tradycji, w naszych rękach
Panie Marszałku;
- nie godzimy się na takie marginalizowanie słabszej ekonomicznie części naszego społeczeństwa,
- nie godzimy się na prawo działające wstecz wbrew woli większości członków związku,
- nie godzimy się na reprezentowanie Sejmu w tej sprawie przez posłów PiS,


Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Walnego Zebrania

Piechowice, dnia 06 maja 2011 r.

 

ROD „Świt' w Bydgoszczy
 

Marszałek Sejmu RP
Pan Grzegorz Schetyna
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku!!!

Walne zebranie sprawozdawcze ROD „Świt' w Bydgoszczy z zadowoleniem przyjęło fakt, że uznał Pan bezzasadność wniosku w zakresie zaskarżenia całej ustawy o ROD i postuluje umorzenie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w tej sprawie. Z niepokojem jednak przyjęliśmy wywody Pana Marszałka, że artykuły 10,17 ust.2,18 i 24 są niekonstytucyjne i powinny być uchylone. Jesteśmy zdziwieni taką postawą zwłaszcza, że Klub Parlamentarny Pana Marszałka w dniu 16 lipca 2009 r. wystąpił w obronie ustawy o ROD odrzucając projekt ustawy o ogródkach działkowych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto z ust wielu ważnych osobistości Platformy Obywatelskiej słyszeliśmy argumenty, że ustawa o ROD dobrze służy działkowcom i nie ma potrzeby jej zmieniać oraz że takie kroki nie będą podejmowane.
Zdumiewa nas również założenie, że w razie uchylenia czterech powyższych artykułów ustawa będzie miała charakter kadłubowy i zajdzie konieczność jej zmiany. Nie zgadzamy się z takim stanowiskiem. Ustawa mimo takiego okaleczenia może nadal funkcjonować gwarantując prawa działkowców.
Zwracamy sie do Pana Marszałka o zmianę sposobu postrzegania spraw ogrodnictwa działkowego.


Z głębokimi wyrazami uznania i szacunku
Uczestnicy Walnego Zebrania (10 podpisów)


Bydgoszcz, 29 kwietnia 2011 r.

 

ROD „Chemik” w Policach


UCHWAŁA NR 11/2011
w dniu 29.04.2011 r. w sprawie obrony ogrodów działkowych

My członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Chemik' w Policach, obradujący na walnym zebraniu sprawozdawczym nie możemy pozostać obojętni na stanowisko Marszałka Sejmu RP przesłane do Trybunału Konstytucyjnego w związku z zaskarżeniem ustawy o ROD przez I Prezesa Sądu Najwyższego. Nie jest nam również obojętna tendencyjna kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która stała się podstawą negatywnej opinii Marszłka Sejmu. Dlaczego zmiany ustawy domagają się wszyscy oprócz samych zainteresowanych to jest działkowców. Kiedy w końcu ogrody przestaną być karlą przetargową przed każdymi wyborami odbywającymi się w naszym Kraju. Nasza ustawa w obecnym kształcie jest dobra, jej zapisy dotyczą ogrodów działkowych Żrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. Dążenie do jej zmiany pozbawi nas przywilejów na które pracowaliśmy przez lata. Prowadzi się grę naszym kosztem dążąc do pozbawienia nas naszego miejsca gdzie wypoczywamy w otoczeniu kwiatów, warzyw i drzew. Miejsca, które dla emerytów jest dodatkowo bardzo ważnym elementem codziennego życia.
Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim manipulacjom w obecnym prawie. Nie chcemy być zakładnikami żadnej partii politycznej. Żądamy od najwyższych władz aby zachowane zostały wszystkie nabyte prawa Działkowców. Ponad milion działkowców Polskiego Związku Działkowego pomnożony o członków ich rodzin i sympatyków to ogromny elektorat. Należy o niego powalczyć wsłuchując się w jego głos, nie warto go do siebie zrażać.
Uchwałę kierujemy do Marszałka Sejmu, NIK-u, Trybunału Konstytucyjnego i I Ptezcsa Sądu Najwyższego z prośbą o rozwagę w podejmowaniu pochopnych decyzji, kljórych w naszym Kraju ostatnio nie brakuje. Wyrażamy przekonanie, że głos nasz zostanie wysłuchany i nie pozwolicie na zniszczenie naszego Związku, nas działkowców, naszych ogrodów i pozostawicie w niezmienionym kształcie Ustawę o ROD.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ i WNIOSKÓW
PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA


Police, dnia 29.04.2011r.


ROD „Rekreacja” w Tryszczynie

Protest
członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rekreacja' w Tryszczynie, uczestniczących w obradach Walnego Zebrania Sprawozdawczego Ogrodu w dniu 1 maja 2011 r.

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rekreacja' w Tryszczynie, podczas swojego Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 1 maja 201 lr., po zapoznaniu się z informacją na temat decyzji podejmowanych przez Sejm RP w sprawie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, niniejszym wystąpieniem wyrażają swoją dezaprobatę wobec ignorowania przez Marszałka Sejrau środowiska działkowców i ich rodzin w sprawie bardzo istotnych decyzji dla przyszłości polskich ogrodów i użytkowników działek ROD.
Bardzo niepokojącym dla nas jest treść wniosków zawartych w stanowisku prawnym Marszałka Sejmu z dnia 8 grudnia 2010r. adresowanym do Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Pan Marszałek w swoim wystąpieniu proponuje sędziom Trybunału Konstytucyjnego rozwiązania stawiające ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce w stan upadku. Zawarte we wnioskach końcowych przedmiotowego stanowiska prawnego sugestie, dotyczące „konieczności głębokiej zmiany ustawy, a nawet jej zniesienie, w konsekwencji konieczność całkowitej rezygnacji z odrębnej ustawy regulującej materię ogrodnictwa działkowego i oparcie jego funkcjonowania o ogólne zasady wynikające z prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami' stanowią propozycję dla ostatecznego rozwiązania „problemu z przejmowaniem terenów ogrodowych'.
Dla wzmocnienia atutów przed obliczem Trybunału Konstytucyjnego podjęto decyzję o desygnowaniu posłów PiS Andrzeja Dery i Stanisława Piety do reprezentowania Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Bez konsultacji tematu z reprezentantami rodzinnych ogrodów działkowych, Pan Marszałek zapatrzony we wcześniejsze (nie udane) projekty polityków PiS o zmianie ustawy o ogrodach działkowych, ich rękoma zamierza dopełnić w sposób ostateczny dzieła zniszczenia ogrodów działkowych.
Uważamy, że w sprawie zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, oczywistym byłoby wyznaczyć przedstawicieli Sejmu RP, którzy w sposób obiektywny mogliby wypełnić powierzone im zadanie.
Dlatego protestujemy wobec działań Pana Marszałka w sprawie losów ustawy o ROD i z nadzieją oczekujemy poważnego i obiektywnego, nie uwarunkowanego
naciskami polityków, potraktowania sprawy zacnej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przez członków Trybunału Konstytucyjnego RP.

Uczestnicy Walnego Zebrania (18 podpisów)

Tryszczyn, dnia 1 maja 2011 r.

 

Zarządy ROD „Rybitew I”, „Rybitew II”, „Polam”, „Jarzynka”, „Wojskowy” w Pułtusku

Stanowisko
Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta Pułtuska w sprawie wystąpienia Marszałka Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego.

Członkowie zarządów rodzinnych ogrodów działkowych z miasta Pułtuska: Rybitew I, Rybitew II, „Połam', „Jarzynka', „Wojskowy' reprezentujący ponad 1500 członków Związku, na bieżąco śledzą i analizują wnioski kierowane do Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zmiany Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. Dużym zaskoczeniem dla nas i naszych członków jest wystąpienie Pana Marszałka reprezentując Sejm RP do Trybunału Konstytucyjnego, wnosząc o stwierdzenie niezgodności szeregu artykułów Ustawy z Konstytucją. Zadziwiającym jest, obszerność uzasadnienia zawierająca, aż 82 strony. Czy ten duży wysiłek pracowników Kancelarii Sejmu, nie powinien być przeznaczony w innym kierunku.
Panie Marszałku
Swoim wystąpieniem przyczynia się Pan do rozbicia ponad 100 letniego ruchu ogrodnictwa. Rozparcelowanie gruntów użytkowanych przez milionową rzeszę działkowców, pozbawiając ich dorobku całego życia i wypoczynku.
Dlaczego kosztem najbiedniejszych emerytów, rencistów, którzy ponieśli już dużą stratę za rządów Pani Premier Suchockiej (zabrano część emerytur i rent), ma być wzbogacona mała grupa ludzi, a majątek wypracowany przez pokolenia działkowców ma być im odebrany, likwidując ruch społecznikowski.
Czy nie wystarczy tego co zrobiono z Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi, z zakładami państwowymi i spółdzielniami, z ich majątkiem i ludźmi w nich zatrudnionymi.Nie zrozumiałe jest dla nas działkowców dlaczego ciągle jesteśmy atakowani, jak nie przez nowe projekty ustaw, to wnioski o stwierdzenie niekonstytucyjności zapisów ustawy.
Nasz Związek i jego struktury to demokratycznie wybrane organy działkowców realizujące zadania wynikające z przepisów prawa państwowego i związkowego. Cele i zadania są sprecyzowane w ustawie, statucie, regulaminie oraz zapisane są w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Nie różnimy się od europejskich związków działkowców oraz krajowych organizacji np. spółdzielczości, związków łowieckich, czy wędkarskich i innych.
Apelujemy nie marnujcie tego co jeszcze funkcjonuje dobrze i zgodnie z wolą działkowców. Jeżeli dokonacie zmian w ustawie weźmiecie na swoje sumienie krzywdę wyrządzaną działkowcom.
Dajcie nam spokój!


Zarządy ROD z Pułtuska

 


ROD „RADOŚĆ” Bielawa

                                                                                                  Do Pana
                                                                             Grzegorza Schetyny
                                                                               Marszałka Sejmu RP

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pana Marszałka skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zaskarżenia Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość„ w Bielawie krytycznie ocenia zdanie zamieszczone w części stanowiska pod nazwą „Uwagi końcowe'. Stanowisko Pana Marszałka jest zbieżne ze stanowiskiem i oczekiwaniem polityków PIS. Obawiamy się, że zapowiedź przyszłych zmian legislacyjnych tej ustawy powoduje uzasadnione obawy i oburzenie wśród działkowców. Rodzinne Ogrody Działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi ogółowi społeczeństwa i powinny być zarządzane przez jeden podmiot uprawniony. Zapowiadane przez Pana Marszałka przyszłe regulacje prawne dotyczące Rodzinnych Ogrodów Działkowych pozwalające na istnienie w tych ogrodach wiele organizacji działkowych jest zamierzeniem skierowanym przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców. Przekazując ocenę niektórych wątków zawartych w „Uwagach końcowych' Pana Marszałka Zarząd ROD „Radość' z przykrością stwierdza, że jest to rozbicie całego Związku, a nie troska o naprawę Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, bądź o zmianę zapisów gdzie wystąpiły luki w przepisach. Prawo ma przecież dobrze służyć obywatelom.

Zarząd i Działkowcy na Walnym Zebraniu
(59 podpisów)

ROD im. T. Kościuszki
W Płocku

Sz. Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu

 

STANOWISKO

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Polskiego Związku Działkowców
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Płocku
w dniu 20 sierpnia 2011r.
w sprawie stanowiska Pana Marszałka zajętego wobec wniosku byłego I Prezesa Sądu Najwyższego
do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją części ustawy o ROD.

Szanowny Panie Marszałku.
             Zanim przedstawimy Panu „stanowisko najwyższego organu samodzielnej i samorządnej, prawie tysiąc- osobowej wspólnoty ogrodowej funkcjonującej w ramach Polskiego Związku Działkowców ', która z członkami rodzin i osobami bliskimi liczy ponad 3.500 mieszkańców Płocka, kilka zdań o nas samych, którzy ośmielają się ustosunkować do Stanowiska Marszalka Sejmu RP w przedmiocie wniosku byłego 1 Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyj¬nego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP ustawy z 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych w Polsce '.
- Od pół wieku jesteśmy działkowcami, a nasz Rodzinny Ogród Działkowy im. T. Kościuszki - urządzeniem użyteczności publicznej otwartym na potrzeby mieszkańców Płocka, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, dla grup przedszkolnych i szkolnych pobierających w plenerach ogrodowych lekcje z „Przyrody Ojczystej'.
- Posiadamy jednoczący nas z całą związkową wspólnotą Sztandar Organizacyjny Polskiego Związku Działkowców. Rada Miasta Płocka uhonorowała nas „ Medalem za Zasługi dla Miasta Płocka ', a Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Złotą Honorową Odznaką „Za Ogród bez barier dla osób niepełnosprawnych '.
- Szczycimy się również uhonorowaniem najwyższym odznaczeniem PZD „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkow¬ców' co nie jest bez znaczenia dla naszych byłych pionierów ogrodnictwa działkowego w Płocku, dzisiaj działkowców- seniorów, jak i młodszych pokoleń działkowców, którzy przejęli działki od swych dziadków i rodziców.

          W latach 1962 - 1980 zakładaliśmy i zagospodarowywaliśmy nasze ogrody i działki na podstawie ustawy z 9 marca I949r o pracowniczych ogrodach działkowych w strukturach Centralnej Rady Związków Zawodowych, z ograniczoną suwerennością działania. Przyjęta przez Sejm RP ustawa w dniu 6 maja 1981r. o pracowniczych ogrodach działkowych i powstałego na jej mocy Polskiego Związku Działkowców - ogólnopolskiej samodzielnej i samorządnej organizacji polskich działkowców, pozwoliły nam - w Pracowniczym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Płocku - i ponad 20.-tupozos¬tałym płockim wspólnotom ogrodowym, przystąpić do dynamicznego zagospodarowywania nieużytków, modernizowania naszych działek i całych ogrodów, które są dzisiaj urządzeniami użyteczności publicznej i nieocenionymi „zielonymi płucami' naszego Miasta. W obecnym kształcie ustawa o polskich rodzinnych ogrodach działkowych obowiązuje od roku 2005. Posłowie, także Senatorowie RP, którzy ją przed sześciu laty uchwalili, nie mieli wątpliwości, iż jest ona dorobkiem i pokłosiem najlepszych doświadczeń z przeszłości, że jest ustawą nowoczesną, dającą milionowi polskich rodzin działko¬wych gwarancje na stabilne i długookresowe zagospodarowywanie, modernizowanie i rozwój ROD jako urządzeń użytecz¬ności publicznej. A tym czasem... (o ile ustawa o p.o.d. z 1949r. przetrwała 32 łata, ustawa o p.o.d z 198 Ir. -24 lata) ustawę z 2005r. polityczne i parlamentarne ugrupowanie PIS-owskie, na czele z posłem Andrzejem Derą usiłowały unices¬twić już po 3. latach i w praktyce doprowadzić do likwidacji naszego milionowego Związku, jego struktur i ogniw, nacjo¬nalizacji naszego majątku związkowego, ogrodowego i mienia działkowców bez odszkodowania.
           Na zwołanym w 2009r. - w obliczu zagrożeń dla naszego Związku i praw nabytych przez działkowców -1 Kongresie Polskiego Związku Działkowców byli licznie reprezentowani członkowie wszystkich ugrupowań politycznych (i organów rządowych), poza PIS. Byli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej! 1 to dzięki postawie (popartej głosowaniami)) parlamentarzystów m.in. PO - PIS.-owski projekt ustawy został odrzucony już w pierwszym czytaniu! Działkowcy odetchnęli z ulgą. Także my-w płockim Ogrodzie „ Kościuszki'. Byliśmy przekonani, że po wielu atakach na nasz Związek i jego ogniwa, nastąpi czas spokoju i stabilizacji i będziemy mogli realizować cele i zadania przyjęte przez Walne Zebranie w Otwartym Długofalowym Planie Funkcjonowania, Modernizacji i Rozwoju ROD im. T. Kościuszki w Płocku. Nagle, jak grom z „jasnego nieba' w lipcu 201 Or. dotarła do nas wiadomość, że ówczesny I Prezes Sądu Najwyższego wniósł do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie 6 artykułów ustawy z 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych za niezgodnych z Konstytucją RP. A kiedy wniosek ten oprotestowaliśmy, pan 1 Prezes SN przed odejściem z piastowanego Urzędu zawnioskował do Trybunału Konstytucyjnego, aby całą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005r. uznał za niekonstytucyjną!? Czy to nie odwet i forma „sędziowskiej' zemsty na działkowcach występujących w obronie fundamentalnej dla nas ustawy? W tej sprawie Pan Marszałek zajął stanowisko i przekazał określone sugestie parlamentarzystom, nie pytając i nie konsultując tego z reprezentacją milionowego Zwitku. I w tej kwestii zabieramy głos.

Szanowny Panie Marszałku!

             Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Polskiego Związku Działkowców w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Płocku wyrażają swój negatywny stosunek do stanowiska Pana Marszałka w sprawie wniosku byłego I Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
Co prawda z zadowoleniem przyjęliśmy argumenty Pana Marszałka podważające zasadność wniosku byłego I Prezesa SN o zbadanie zgodności z Konstytucją RP całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ale bardzo martwi i niepokoi nas „ wskazanie przez Pana Marszałka artykułów: 10,17,18 i 24 przedmiotowej ustawy, jako niezgodnych z Konstytucją RP'. Uznanie tych zapisów za niekonstytucyjne równoznaczne będzie z uszczupleniem podstawowych gwarancji prawnych zabezpieczających prawa nabyte działkowców ROD „Kościuszki' i ponad 990. tysięcy pozostałych rodzin działkowych w Polsce.

             W swoich wywodach Pan Marszałek idzie jeszcze dalej i wyraża pogląd, że - niezależnie od tego, co orzeknie Trybunał Konstytucyjny - ustawa z 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych koniecznie wymaga głębokiej zmiany, a najprawdopodobniej usunięcia z obowiązującego porządku prawnego, i - co za tym idzie, sugeruje Pan Marszałek konieczność uchwalenia nowej ustawy.
Mamy prawo nie wierzyć, że jakakolwiek zmiana prawa działkowego zachowa nawet minimalne przywileje gwarantowane polskim działkowcom przez ustawę z 2005r.

             W związku z powyższym uprzejmie prosimy Pana Marszałka, który jest zarazem najwyż¬szym reprezentantem rządzącej partii - Platformy Obywatelskiej, i największej liczby posłów i senatorów o utrzymanie w obecnym kształcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prosimy także o spowodowanie zmiany uchwały Sejmu RP w sprawie desygnowania repre¬zentanta Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym, ponieważ poseł Andrzej Dera nie gwarantuje zachowania obiektywnego stanowiska w obronie naszej ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, a wręcz przeciwnie - będzie stroną atakującą unormowania zawarte w ustawie z 2005r., tym bardziej, że już raz zasłynął z bezpardonowego dążenia do obalenia tej ustawy i uchwalenia nowej, prowadzącej do likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce, rodzinnych ogrodów działkowych i całego naszego Związku.


Do wiadomości:
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego RP
 
Płock, 20 sierpnia 2011r.

             

Przewodniczący                                                                           Przewodniczący 

Komisji Uchwał i Wniosków                              Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

 

              
Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego             Zebrania (lista w załączeniu)

Legnica, dnia 12 sierpnia 2011 r.

PZD OZ w Legnicy

                                                                 Pan
                                                                                 Marszałek Sejmu
                                                                                 Grzegorz Schetyna

Stanowisko


                Przewodniczących Kolegium Prezesów z Okręgu Legnickiego, które odbyło się 12 sierpnia 2011 r. w Legnicy w sprawie stanowiska Marszałka Sejmu RP z dnia 08.12.2010 r. dotyczącego wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 08.07.2005 r.
                Nasze obawy-t niepokój wywołała Pańska aprobata dla stwierdzenia niekonstytucyjności art. 10, 17 ust. 2, 18 i 24 Ustawy oraz wnioski końcowe Pańskiego stanowiska. Z wniosków tych wynika dla nas przykry fakt, iż działania Marszałka zmierzają w pośredni sposób do pozbawienia Polskiego Związku Działkowców i zrzeszonych w nim działkowców ich praw i w perspektywie do likwidacji Związku tj. uderzenie w jedność ogólnopolskiego samorządu działkowców.
                Nie potrafimy zrozumieć, dlaczego po pięciu latach obowiązywania, nasza ustawa - zdaniem tak znakomitego autorytetu prawa, jakim jest I Prezes Sądu Najwyższego, nagle stała się niezgodna z Konstytucją. Powiedzmy prawdę przed wyborami parlamentarnymi, że w całej tej sprawie chodzi o zabranie gruntów rodzinnych ogrodów działkowych. To my własnymi rękami zagospodarowaliśmy tereny, które zostały zamienione we wspaniałe istniejące ogrody, które są dla milionów członków miejscami rekreacji, zielonymi płucami dla wielkich aglomeracji miejskich.,

                 Uważamy, że nasze państwo winno nas wpierać za to, że niechciane kiedyś grunty przywróciliśmy miastu, przyrodzie, społeczności lokalnej. Działkowcy w większości to ubodzy i mniej majętni ludzie, działki uprawiają by mogli zasilić swój skromny budżet domowy poprzez uprawę warzyw, owoców a także miejsce wypoczynku, gdyż nie stać ich by wyjechać na wczasy.
                 Nasze działki są kuźnią dobrego wychowania społeczeństwa. To w ogrodach spotykają, na co dzień a nie tylko od święta całe pokolenia. Młodzież żyje w symbiozie ze starszymi a nie tak jak w środowiskach gdzie dochodzi do przemocy i lekceważenia drugiego człowieka. Sądzimy, że nie ten kierunek i nie tędy wiedzie droga do wychowania zdrowego narodu.

Panie Marszałku!
                  Jesteśmy wyborcami Pańskiego okręgu z terenami powiatów Dolnego Śląska a mianowicie: bolesławiecki, głogowski, jaworski, legnicki, lubański, lubiński lwówecki, polkowicki, zgorzelecki złotoryjski, dlatego zwracamy się Pana o wzięcie pod uwagę kilkudziesięciu tysięcy wyborców, których skupia środowisko działkowców, którzy swoje skromne dochody inwestowali w działki dla dobra dzieci, wnuków i nagle zostali pozbawieni najważniejszych ustawowych i konstytucyjnych gwarancji.
                  Stanowczo sprzeciwiamy się, aby w demokratycznym państwie prawa realizującym zasady sprawiedliwości społecznej, funkcjonowały różne standardy ochrony własności. Wyrażamy przekonanie, że obecnie obowiązująca ustawa nie ma żadnych uzasadnionych przesłanek do jej zmiany.
                  Apelujemy do Pana i osób stanowiących prawo w Polsce by nie traktowali działkowców jako obywateli drugiej kategorii. W imieniu członków PZD okręgu legnickiego stanowczo sprzeciwiamy się próbie zmiany naszego prawa.
Przewodniczący Kolegium Prezesów z terenu działania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy.

 

W załączeniu: lista z podpisami (12 podpisów)

Otrzymuje: Krajowa Rada PZD w Warszawie

 

Sosnowiec dnia 02.06.2011 r.

PZD OZ Delegatura Rejonowa
w Sosnowcu

Stanowisko

Delegatów Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej
Delegatury Rejonowej w Sosnowcu w sprawie
stanowiska Marszałka Sejmu RP dotyczącego wniosku
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie
niezgodności z Konstytucją niektórych zapisów ustawy
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Delegaci Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Delegatury Rejonowej PZD w Sosnowcu obradujący w dniu 02,06.2011 roku wyrażają swój niepokój - złożeniem wniosku przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego R P w sprawie o' stwierdzenie niezgodności Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z Konstytucją RP' Polski Związek Działkowców od kilku lat jest atakowany różnymi pomysłami mającymi na celu zmianę Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i likwidację Polskiego Związku Działkowców. Nie rozumiemy dlaczego i na jakiej podstawie Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego uważa Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych za niezgodną z Konstytucją RP
         Obowiązująca Ustawa o ROD z dnia 8 lipca 2006 roku w pełni chroni prawa działkowców. Uważamy że wniosek, który został złożony do Trybunału Konstytucyjnego jest kolejnym atakiem na istnienie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i ich likwidację.
         Wyrażamy głębokie przekonanie, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie dopuszczą do tego aby zniszczyć nasz ponad stuletni dorobek ogrodnictwa działkowego w Polsce.
         Stanowczo opowiadamy się za pozostawieniem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w jej dotychczasowym brzmieniu dla dobra miliona rodzin Polskiego Związku Działkowców


                          104 podpisy Delegatów obecnych na Konferencji 


                                     Przewodniczący Konferencji

 

ROD „Przyszłość” Rzeszów

Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


Uczestnicy Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość" w Rzeszowie w dniu 30 kwietnia 2011r. szczegółowo zapoznali się ze stanowiskiem Pana Marszałka Grzegorza Schetyny skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym Ustawy z dnia 8 lipca 2005r.
Pragniemy poinformować Pana Marszałka, że nie zgadzamy się z zarzutami Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP, które to skierował do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności niektórych zapisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z Konstytucją.
Stanowisko wyrażone przez Pana Marszałka zmierza do nieuchronnej likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce. Daje „zielone światło" handlarzom ziemią.
My działkowcy nie zgadzamy się na takie traktowanie. Jesteśmy także Obywatelami RP. Mamy prawo wypowiadania „co nas boli". Rząd wybrany demokratycznie powinien służyć ludziom, a nie ich dyskryminować. Przez takie decyzje czujemy się dyskryminowani.
W Naszym Ogrodzie większość działkowców to ludzie starsi renciści i emeryci, którzy kiedyś jak powstawał ogród „na nieużytkach" sami ciężką pracą doprowadzili ten teren do użyteczności. Na własny koszt doprowadzili wodę i prąd do ogrodu. Obecnie ten teren okazuje się łatwym „kąskiem" dla developerów, bo teren jest już uzbrojony, bez żadnych nakładów z ich strony.
Protestujemy, przeciwko takiemu traktowaniu ludzi. Ludzi, którym Państwo nie może zapewnić godnej emerytury. Działki są dla nas miejscem wypoczynku i spokoju.
Szanowny Panie, działka jest nieocenionym źródłem świeżej i zdrowej żywności, której mamy coraz mniej w kraju. Nie daje tylko dużo radości i satysfakcji, ale również sprzyja umacnianiu więzi rodzinnych i sąsiedzkich.
Mamy nadzieję, że Sejm pod Pańskim przewodnictwem wycofa swoje stanowisko i nie będzie dalej nam szkodził.

Działkowcy z ROD „Przyszłość" (69 podpisów)

 

Rzeszów, dnia 30.05.2011

« Powrót