wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Listy w sprawie reprezentacji Sejmu przed TK

Strona główna

 

Okręgowy Zarząd PZD w Opolu

Marszałek
Sejmu RP
Warszawa

Uczestnicy Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców odbytego w dniu 10-12-2010 r. w Opolu zwracają się do Pana Marszałka Sejmu z postulatem o niewyznaczanie na reprezentantów Sejmu w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym sygn. akt K 8/10 i P 32/10 posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery.

Uzasadnienie


Byt prawny działkowców jest uregulowany ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 8-07-2005 r. (dz, U. z 2005 r. Nr 169, póz. 1419). W lipcu 2009 r. Sejm RP odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy PiS autorstwa Pana posła Andrzeja Dery przewidującej likwidację naszego Związku i nacjonalizację jego majątku.
Postępowanie, które zawisło przez Trybunałem Konstytucyjnym dotyczyć ma naszej ustawy o ROD.
Wyrażamy głęboką obawę opartą na oczywistych faktach czy zaproponowana reprezentacja Sejmu tj. dwóch posłów z tej samej partii politycznej i zdecydowanych przeciwników ustawy o ROD będzie obiektywna i bezstronna.
Na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej odbytym w dniu 1-12-2010 r. Pan poseł A. Dera potwierdził nasze obawy poprzez swoje wypowiedzi i zajmowane stanowiska, zgłosił się na reprezentanta Sejmu ochotniczo.

Uważamy, że obaj Panowie posłowie mają nie tylko prawo ale wręcz obowiązek w realiach niniejszej sprawy wyłączyć się w tej sprawie z reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Obecni na dzisiejszym zebraniu członkowie Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców w Opolu liczą na Pana bezstronność i obiektywizm w przedmiocie podjęcia decyzji ustalenia reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w omawianej sprawie.

Podpisy Uczestników Zebrania Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu
/-/ 19 podpisów

 

Opole, 10 grudnia 2010 r.

 

Jadwiga Bielińska z Wałbrzycha

 

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

Panie Marszałku.
Wiadomo mi, że w dniu 1 grudnia 2010 r. Komisja Ustawodawcza Sejmu obradowała nad wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności szeregu przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a także na wnioskiem o uchylenie całej ustawy.
Nie wiem tylko dlaczego posiedzenie tej Komisji było tajemnicze i jakkolwiek w/w wniosek dotyczy tylko Polskiego Związku Działkowców, tj. nas członków tego Związku, to na to posiedzenie nie zaproszono naszych przedstawicieli z Krajowej Rady PZD. Czyżby panowie parlamentarzyści nas zignorowali?
Nie tak dawno, bo na I Kongresie Polskiego Związku Działkowców w dniu 14 lipca 2009 r. obecni na nim parlamentarzyści zapewniali nas, że bez naszego udziału nie będą dokonywane żadne zmiany w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Zapewniali, że ogrody działkowe są dla ludzi i pozostaną, a kto występuje przeciwko ogrodom i Polskiemu Związkowi Działkowców, to działa przeciwko człowiekowi.
Tymczasem w dniu l grudnia 2010 r. Komisja Ustawodawcza wyraziła opinię negatywną do 3 artykułów ustawy nie dając żadnej możliwości wypowiedzenia się i przedstawienia naszej opinii przez naszych przedstawicieli w Krajowej Radzie PZD.
Dlaczego tak się dzieje, że obietnice parlamentarzystów nie są dotrzymywane? Czyżby panowie posłowie zapomnieli jak nas wspierali na naszym Kongresie. A my działkowcy uwierzyliśmy Wam i daliśmy temu wyraz w wyborach parlamentarnych, gdyż wsparliśmy swoimi głosami właśnie Was. a nie kandydatów na posłów z opcji politycznej, która zamierzała zlikwidować polskie ogrodnictwo działkowe.
Jak ja i pozostali działkowcy mamy to rozumieć? Czy tym razem ci, których poparliśmy zapomnieli o swoich obietnicach, czy uczynili to świadomie nie informując o tym, że w dniu l grudnia br. będzie opiniowany wymieniony wyżej wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Jestem działkowiczką w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Podzamcze'” w Wałbrzychu i zostałam zobowiązana przez wielu działkowców z tego Ogrodu do wystąpienia do Pana Marszałka, aby nam łaskawie wyjaśnił, dlaczego parlamentarzyści nie dotrzymują swoich obietnic, bądź czy są konkretne prawne rozwiązania zakazujące informowania i uczestnictwa naszych przedstawicieli w obradach komisji sejmowych i w samym Sejmie.
Niniejszym wystąpieniem spełniłam ten obowiązek i pozostaję w nadziei, że poinformuje Pan nas o zajętym stanowisku w tej sprawie.

Z poważaniem
/-/ Jadwiga Bielińska

Wałbrzych, 10 grudnia 2010

 

OZ w Krakowie

Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Pan
Grzegorz SCHETYNA

 

„Wszelka władza społeczności ludzkiej
początek swój bierze z woli narodu'

 

W imię tego hasła jako członkowie Okręgowego Zarządu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców zebrani na swym posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2010 r. będący przedstawicielami 42 tysięcy działkowców okręgu małopolskiego, a po zapoznaniu się z zapisem z posiedzenia Komisji Ustawodawczej Nr.4437/VI kad. zwracamy się z apelem do Pana Marszałka w sprawie zmiany składu osobowego reprezentującego Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie sygn. akt K 8/10 i P 32/10. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej, pan poseł Wojciech Szarama (PiS) po przyjęciu opinii przedstawionych przez pana posła Stanisława Piętę, zaproponował posła Piętę na reprezentanta Sejmu do wystąpienia przed Trybunałem Konstytucyjnym do spraw o sygn. K 8/10 i o sygn. P 32/ /10. Komisja propozycję Przewodniczącego zaakceptowała rekomendując marszałkowi posła Stanisława Piętę jako reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt K 8/10. Z treści dokumentu z posiedzenia Komisji Ustawodawczej oznaczonego nr 4437/VI kad. (nr 132) z 1 grudnia 2010 wynika że dodatkowo swą kandydaturę do roli reprezentanta Sejmu zgłosił pan poseł Andrzej Dera, powołując się na głęboką znajomość materii, w tym między innymi przygotowywanie projektu ustawy, który miał zmienić wcześniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności Art.10.1 i 17.3 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r.


Szkoda, że pan poseł Andrzej Dera nie określił o jakim projekcie mówi, wszak takowych było kilka, głównie PiS-u, i były to buble legislacyjne. Jedyny projekt ustawy o ogrodach działkowych mimo płomiennych wypowiedzi posła Andrzeja Dery na 45 posiedzeniu Sejmu 02.07.2009, został w dniu 16 lipca 2009 r o godz. 21,16 wolą Sejmu w pierwszym czytaniu odrzucony i znalazł się we właściwym dla niego miejscu. Panie Marszałku jako członkowie wielotysięcznej społeczności działkowej, dobrze znamy poczynania posła   Andrzeja Dery na terenie okręgów:
Małopolski, Podkarpacia i Śląska Pamiętamy wystąpienie posła Andrzeja Dery przed Trybunałem Konstytucyjnym gdzie reprezentował Sejm R.P. a jego wypowiedzi i opinie dominowały nad prezentowanym stanowiskiem przez wnioskodawcę Gminę Wrocław.

Panie Marszałku naszym zdaniem poseł, który od kilku lat okazuje wyjątkową dezaprobatę Polskiego Związku Działkowców oraz dla demokratycznie wybieranych organów statutowych PZD, nie może reprezentować Sejmu przy braku zachowania bezstronności. Negacje dobrej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005, przez posła Andrzeja Derę są nieuzasadnione, poprawność zapisów w ustawie o ROD potwierdza w swej opinii nr 476 dla Marszałka Sejmu, Komisja Ustawodawcza z dnia 01.12.2010 w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt. K 8/10). Komisja Ustawodawcza jedynie do 3 artykułów ustawy o ROD wyraziła negatywne stanowisko, kończąc zapisem, cyt: (oraz -wnosi, na podstawie art.39 ust.1 pkt.1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, o umorzenie postępowania w pozostałym zakresie, ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.)

Pan poseł Andrzej Dera przejawia szczególną aktywność przed każdymi wyborami kreując sylwetki działaczy PiS jako obrońców wolności dla działkowców. Panie Marszałku nie negujemy ilości posłów reprezentujących Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym, apelujemy natomiast o zmianę osobową w miejsce posła Andrzeja Dery, którego cechuje partykularyzm. Nasz apel ma podwójne znaczenie, bo za nami stoi kilkanaście tysięcy działkowców, a równocześnie (wg. w/w hasła) wyborców.

Z poważaniem Członkowie Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD 
 
podpis (33 podpisy)

 

Kraków, dnia 10 grudnia 2010r.

 

Członkowie OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD

Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

 

Zgromadzeni członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców w dniu 10 grudnia 2010 r. wyrażamy stanowczy protest przeciwko reprezentowaniu Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Pana Andrzeja Derę Posła Klubu Parlamentarnego PiS.
Pan Poseł Andrzej Dera postrzegany jest jako zdecydowany przeciwnik Polskiego Związku Działkowców, autor szkodliwego dla ruchu działkowego projektu ustawy o ogródkach działkowych z marca 2008 r. odrzuconego przez I Kongres Polskiego Związku Działkowców w dniu 15 lipca 2008 r. i przez Sejm RP w dniu 16 lipca 2009 r.
Pan Poseł Andrzej Dera reprezentował Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 20 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku Rady Gminy Wrocław o stwierdzeniu niezgodności z Konstytucją RP art. 10 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Pan Poseł zamiast bronić stanowiska Sejmu RP w przedmiotowej sprawie w rezultacie stał się rzecznikiem obrony wnioskodawcy.
Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka Sejmu RP o wyznaczenie Posła, który wykaże się bezstronnością w przed Trybunałem Konstytucyjnym, broniąc stanowiska Sejmu RP.

Z wyrazami szacunku

Członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców

/-/ podpisy

Toruń, dnia 10 grudnia 2010 r.

 

Okręgowy Zarząd Mazowiecki


 
Stanowisko
Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 grudnia 2010r.


Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego wnikliwie przeanalizowało materiały z posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu i postanowiło zwrócić się do Pana Marszałka z ogromną prośbą o nie wskazywanie Posła Andrzeja Dery, jako reprezentującego Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie niezgodności z Konstytucją RP artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, aktu tak ważnego dla milionowej rzeszy rodzin działkowych w Polsce. Zgodnie z kodeksem postępowania sądowego wyłączony powinien być sędzia, który z różnych przyczyn może budzić wątpliwości, co do bezstronności, również reprezentujący strony ma taki obowiązek. Przed Trybunałem Konstytucyjnym wskazani posłowie będą reprezentowali Sejm, organ ustawodawczy, który w 2005r. uchwalił naszą ustawą. Ustawę funkcjonującą od 5 lat i akceptowaną przez samych zainteresowanych. Dlatego tak ogromne obawy budzi w nas osoba posła PiS Andrzeja Dery.
Poseł Andrzej Dera jest bowiem zagorzałym przeciwnikiem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jego stanowisko w tej sprawie jest od lat znane i negatywnie oceniane przez społeczność działkową. Jako orędownik kolejnych projektów ustaw o ogrodach działkowych, autorstwa PIS, obiecywał działkowcom uwłaszczenie na działkach i „świetlaną' przyszłość ich, jako właścicieli działek, na których pracowali przez lata. Przez cały czas pomijał jednak milczeniem skutki dla działkowców z ogrodów objętych roszczeniami i tych o nieuregulowanym stanie prawnym, w przypadku gdyby ten projekt został przyjęty przez Sejm. To Związek wskazywał na brak możliwości ustanowienia prawa własności na rzecz członków PZD7~ Działkowcy w proteście przeciwko takim pomysłom, a w obronie sprawdzonej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zebrali 620 tysięcy podpisów. Dzisiaj poseł Andrzej Dera z równie wielką determinacją walczy o prawa byłych właścicieli, stając przeciwko działkowcom i ich prawom. W swojej wypowiedzi podczas obrad Komisji Ustawodawczej Sejmu pokazał jaki jest jego rzeczywisty stosunek do milionowej rzeszy rodzin działkowych, którzy, jego zdaniem winni odejść bez szemrania z terenu gdy zjawią się nowi właściciele. Zapis art.24 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wypracowany został właśnie w oparciu o dotychczasowe doświadczenia Związku, gdy samotnie bronił działkowców przed opuszczeniem działek bez odszkodowań. Konsekwencją naszej walki o działkowców i należne im środki za majątek będący ich własnością były wielomilionowe odszkodowania płacone przez Związek za bezumowne korzystanie z gruntu. Tak było również w Okręgu Mazowieckim. Do dzisiaj stajemy u boku działkowców w procesach sądowych o odszkodowanie za majątek pozostawiony przez nich na działkach w ROD „Kaczeniec' w Ząbkach. Nowy właściciel odmówił wypłaty odszkodowań i wystąpił o eksmisję z terenu. Związek zmuszony został do zapłacenia tysięcy zł. kosztów komorniczych za nie opuszczenie terenu na żądanie nowych właścicieli. Podobnie działa Dom Development w stosunku do działkowców z ROD „ Sigma - Bartycka' w Warszawie. To tylko nieliczne przykłady na konieczność istnienia tego artykułu, dzięki któremu działkowcy mają zagwarantowany byt na działkach , które użytkują w dobrej wierze przez dziesiątki lat. Poseł Andrzej Dera mieni się specjalistą wręcz znawcą ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ponieważ reprezentował Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w 2008r. gdy rozpatrywane były zapisy naszej ustawy z wniosku miasta Wrocław. Właśnie wtedy prezentował swoje negatywne stanowisko i niechęć do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Negował zasadność istnienia naszej ustawy i przyjętych w niej zapisów, pomimo że wykazał się brakiem znajomości jej podstawowych uregulowań . Dlatego naszym zdaniem poseł Andrzej Dera, jako osoba niewiarygodna, stronnicza i pozbawiona obiektywizmu, nie powinien wypowiadać się przed Trybunałem Konstytucyjnym w naszej sprawie. Niewłaściwe jest również to, aby w naszej sprawie występowali wyłącznie przedstawiciele jednej Partii - Prawa i Sprawiedliwości. Partii, która przez cały czas prezentuje swoje wrogie stanowisko w stosunku do Związku i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawy uchwalonej przez Sejm RP w 2005r. i w pełni akceptowanej przez społeczność działkowców.

Prezydium OZ Mazowieckiego

Warszawa, dnia 14 grudnia 2010r.

 

 

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD
Warszawa

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


Szanowny Panie Marszałku!

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dużym niepokojem przyjęli informację o desygnowaniu Pana Posła Stanisława Pięty do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku złożonego w dniu 22 lutego2010 r. i rozszerzonego dnia 6 września 2010 r. przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego występującego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku.
Znane nam jest - i to od początku transformacji ustrojowej -stanowisko partii Prawo i Sprawiedliwość wobec ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców. To wręcz wrogie stanowisko było wielokrotnie prezentowane przez członków tej partii. Między innymi Pan Poseł Andrzej Dera reprezentujący Sejm RP w sprawie wniosku Rady Miasta - Gminy Wrocław do Trybunału Konstytucyjnego swym wystąpieniem przed Wysokim Trybunałem przeszedł swoistą metamorfozę - z reprezentanta Sejmu przekształcił się w przedstawiciela wnioskodawcy. Takie odczucie mieli nie tylko członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD obecni na posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego.
W lipcu ub. roku Sejm RP procedował nad projektem ustawy „o ogrodach działkowych' zgłoszony przez Klub Parlamentarny PiS. Projekt ten już w pierwszym czytaniu został olbrzymią większością głosów odrzucony. Tym samym większość parlamentarna jednoznacznie stanęła na stanowisku utrzymania dotychczas obowiązującej ustawy z 8 lipca 2005 r. w niezmienionym kształcie.
Wyznaczenie przez Pana Marszałka posła - członka Klubu Parlamentarnego PiS, a reprezentującego Sejm w sprawie, w której w Trybunale Konstytucyjnym nadana została sygn. akt K 8/10 przyjmujemy z dużym zaniepokojeniem i nie zrozumieniem.
Naszym zdaniem przytoczone wyżej fakty dają podstawę do poddania w wątpliwość prezentowania obiektywnego stanowiska Sejmu i Pana Marszałka wobec Trybunału Konstytucyjnego. Apelujemy do Pana Marszałka o ponowne przeanalizowanie sprawy i podjęcie stanowiska gwarantującego daleko idący obiektywizm. Niniejsze wystąpienie pozwalamy sobie również przekazać:
- Wicemarszałkowi Sejmu RP Ewie Kierzkowskiej,
- Wicemarszałkowi Sejmu RP Stefanowi Niesiołowskiemu,
- Wicemarszałkowi Sejmu RP Jerzemu Wenderlichowi oraz do wiadomości:
- Prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu.

Z wyrazami szacunku
Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku
Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

Przewodniczący               Maria Fojt
Z-ca Przewodniczącego    Olgierd Kaunas-Kownacki
Sekretarz                       Jerzy Jaksoń

Członkowie: Stanisław Burzyński, Bogusław Dąbrowski, Ryszard Dorau,
Mieczysław   Górski,   Krzysztof  Kapciak,   Włodzimierz Leśnierowski,
Eugeniusz Lubosch, Kazimierz Pabian, Henryk Tomaszewski i Dorota
Zerba.
 

Warszawa, dnia 29 listopada 2010r.

 

PZD
OZ w Bydgoszczy

Marszałek Sejmu RP
Pana Grzegorz Schetyna

Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy obradujący na swoim posiedzeniu w dniu 15 grudnia 20t0r., z żalem i w poczuciu zlekceważenia przez parlamentarzystów przyjmują fakt, że jako bezpośrednio zainteresowani losami i ewentualnymi skutkami wniosku złożonego w Trybunale Konstytucyjnym RP przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, Polski Związek Działkowców reprezentujący użytkowników działek   ROD nie został powiadomiony o posiedzeniu komisji sejmowej, podczas którego omawiano i opiniowano przedmiotowy wniosek. Z tego powodu nie dano szansy prezentacji argumentów samych działkowców w sprawie niezwykłej wagi dla przyszłości ogrodów działkowych w Polsce.
Jednocześnie czujemy się w obowiązku wyrazić swoje niezadowolenie i obawy wynikające z wyznaczenia przez Komisję Ustawodawczą do desygnowania posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku złożonego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (Sygnatura K 8/10).
Niezadowolenie nasze i niepokój z tej decyzji wynika z prezentowanego przez ugrupowanie polityczne obu desygnowanych posłów (PiS), dążenia do podważenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Podejmowane działania Prawa i Sprawiedliwości, w tym składane w Sejmie projekty ustawy o ogrodach działkowych zakładające miedzy innymi likwidację samorządu działkowców oraz zakładające całkowite uchylenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pozwała nam w sposób uzasadniony postrzegać jego reprezentantów jako osoby nieobiektywne w sprawie będącej przedmiotem rozpatrywanego wniosku. Poseł Andrzej Dera był autorem projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych, złożonego do laski marszałkowskiej w dniu 23 marca 2009 roku, zakładającego likwidację Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizację jego majątku, projektu odrzuconego w lipcu 2009 roku przez Sejm w pierwszym czytaniu. Swoje poglądy w sprawie ogrodów ponownie potwierdził prezentowanym stanowiskiem podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej w dniu 1 grudnia 2010r., zgłaszając się osobiście do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym, z oczywistymi intencjami nie służącymi dobru działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych. Prawie milionowe środowisko polskich działkowców zasługuje na godne reprezentowanie swoich praw wynikających z zaskarżonej ustawy, która stanowi obecnie gwarancję dla praw działkowców i ogrodów. Zdaniem naszym, do reprezentowania Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, w sprawie dotyczącej użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych, należało wyznaczyć przedstawicieli Sejmu RP, którzy w sposób wynikający ze znajomości problematyki i realiów w jakich funkcjonują w Polsce ogrody, w sposób obiektywny i nie zobowiązujący do reprezentowania linii wyznaczonej przez swoje partyjne kierownictwo polityczne, mogliby wypełnić powierzone im zadanie.
Z wyrazami szacunku, uczestnicy posiedzenia Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy w dniu 15 grudnia 2010r.

Podpisy27 uczestników posiedzenia OZ PZD w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2010r.

 

Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd Śląski
Delegatura Rejonowa w Zabrzu

                  Szanowny Pan
     Grzegorz Schetyna   
 Marszałek Sejmu RP

Stanowisko

działkowców zabrzańskich ogrodów działkowych podjęte na spotkaniu w dniu 15 grudnia 2010r.

Odbywamy dzisiaj coroczne spotkanie podsumowujące pracę zarządów ogrodów zabrzańskich. Działkowcy nasi należą do grupy ludzi troszczących się o sprawy społeczne i sprawy istotne dla obrony interesów naszych działkowców i Związku. Jak wynika z oceny władz samorządowych są siłą zdolną przeprowadzić wiele inicjatyw służącym naszym sprawom, jak również sprawom służącym porządkowi publicznemu na terenie naszego miasta.
Na dzisiejszym spotkaniu, szczególną uwagę poświęcono aktualnej sytuacji wywołanej wnioskami Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku do Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby były one rozpatrzone pozytywnie przez Trybunał, w konsekwencji doprowadziłyby do zniszczenia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego zareagował na masowe protesty polskiego środowiska działkowców zaskarżeniem całej ustawy.
Ponawiamy  prośby   wycofania  wniosku z Trybunału  jako zagrażającego podstawowym prawom działkowców.

Apelujemy do Pana Marszałka i wszystkich Posłów „pamiętających o ogrodach' o pozostawienie naszej ustawy w aktualnym brzmieniu. Intencją Posłów  reprezentantów  Sejmu przed  Trybunałem, Andrzeja Dery (działkowca) - autora projektów wcześniejszych zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r. oraz Posła Stanisława Pięty, nie jest interes milionowej rzeszy działkowców i ogrodów, lecz całkowita ich likwidacja i zniszczenie bogatych tradycji ruchu działkowego, który to ruch na naszym terenie zawsze był bardzo prężny i jest popierany przez organy samorządowe i organy władzy terenowej. powyższych względów, wyrażamy sprzeciw wobec reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Posłów, których intencje i brak obiektywizmu, mogą doprowadzić do podjęcia niekorzystnych działań legislacyjnych dla przyszłości polskiego ogrodnictwa działkowego. Informacja NIK o wynikach kontroli zapewnienia warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, również nie w pełni zachowuje obiektywizm, czym budzi nasze zaniepokojenie. Twierdzimy, że dokument ten został sporządzony nierzetelnie, a sformułowane w nim wnioski dotyczące ustawy o ROD, jako niezwiązane z przedmiotem kontroli, są bezpodstawne. Ogródki działkowe to nie wymysł władzy ludowej, lecz inicjatywa obywatelska, sięgająca aż czasów zaborów. Tymczasem to one stały się obiektem ataku. Dlaczego? - nie jesteśmy w stanie zrozumieć.

Tworzone były one z niczego. Działkowcy nie przychodzili bowiem na gotowe, wchodzili na hałdy, ugory i nieużytki. Wiele potu, wysiłku i determinacji kosztowało przywrócenie tych terenów przyrodzie i człowiekowi, stworzenie terenów zielonych służących nie tylko nam, ale i okolicznym mieszkańcom. Tak jak kiedyś, tak i dzisiaj ogrody działkowe w Polsce w pełni wypełniają funkcje społeczne, w tym socjalne, rekreacyjne, integracyjne, ekologiczne.
W pełni popieramy działania Krajowej Rady i osobiste Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego w obronie Ogrodów i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. W miarę naszych możliwości, będziemy wraz z rodzinami stać na straży obrony naszych praw i zgodnie z podjętym dzisiaj stanowiskiem sprzeciwiamy się wszelkim próbom zawłaszczenia polskich ogrodów.

/34 podpisy/

PZD
OZ w Zielonej Górze

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku!

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze, jako demokratycznie wybrany organ PZD, działający w imieniu/28 tysięcy działkowców z okręgu zielonogórskiego, zwraca się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą o spowodowanie wycofania pana posła Andrzeja Dery z reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku o stwierdzenia niekonstytucyjności art. 24 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Zapis tego artykułu w dotychczasowym brzmieniu: „Zasadne roszczenia osoby trzeciej do nieruchomości zajętej przez rodzinny ogród działkowy podlegają zaspokojeniu wyłącznie przez wypłatę odszkodowania lub zapewnienie nieruchomości zamiennej' uważamy za sprawiedliwy i uwzględniający interesy każdej ze stron, dlatego z nadzieją przyjęliśmy fakt wyznaczenia przedstawicieli parlamentu do reprezentowania Sejmu przed TK.
Z najwyższym jednak zdumieniem przyjęliśmy zgodę Komisji Ustawodawczej na udział pana posła Andrzeja Dery w tym przedstawicielstwie. Uważamy, że wcale nie będzie on obrońcą Sejmu, gdyż Jego poglądy w tej sprawie są zbieżne z autorami wniosku o uznanie niekonstytucyjności art. 24 skierowanego do TK, co znajduje potwierdzenie w zapisie dyskusji na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej (stenogram z datą 1 grudnia 2010r.).
Pan poseł Andrzej Dera nie jest, naszym zdaniem, takim przedstawicielem Sejmu, który w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych gwarantowałby bezstronność i obiektywizm. W tym miejscu pragniemy przypomnieć, że właśnie pan poseł Andrzej Dera był inicjatorem i autorem takiego projektu zmian w ustawie o ROD, którego przyjęcie, gdyby nie zadecydowała mądrość większości parlamentarzystów, mogło doprowadzić do zupełnego zniszczenia ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Działania pana posła Andrzeja Dery wywołały w ubiegłym roku liczne protesty całego środowiska działkowców w kraju, czego rezultatem okazała się konieczność zwołania w Warszawie pierwszego Kongresu PZD - w obronie ustawy o ROD. W dyskusji podczas obrad Kongresu liczna grupa parlamentarzystów opowiedziała się przeciwko projektowi PiS i udzieliła poparcia Polskiemu Związkowi Działkowców.
Ze stenogramu posiedzenia Komisji Ustawodawczej wynika, że pan poseł Dera zgłosił się niejako „na ochotnika' do pomocy panu posłowi Stanisławowi Pięcie, któremu powierzono to zadanie. W naszym przekonaniu przyjęcie tej propozycji pana Andrzeja Dery stanie się przysłowiowym „wpuszczeniem wilka do owczarni'. Pan poseł Dera nie będzie bronił ustawy, bo się nie zgadza z jej zapisami od dawna. Nie będzie więc ani rzecznikiem Sejmu, ani tym bardziej, a może przede wszystkim działkowców. Pan poseł Andrzej Dera zwyczajnie nie rozumie tej prostej ludzkiej zasady, że w zapędach naprawiania „krzywd' byłych rzekomych właścicieli gruntów nie można niszczyć innych ludzi i ich własności. Mamy wiec dziwne przekonanie, że ta wyjątkowa gorliwość pana posła Dery może być chęcią swoistej rekompensaty za swoje nieudane, bo niemądre propozycje zmiany ustawy o ROD. Teraz, dopuszczony przed oblicze Trybunału Konstytucyjnego, będzie mógł się nareszcie walnie przyczynić do zniszczenia nielubianego środowiska działkowców, o co zabiega od dawna. Nie mamy zaufania do pana posła Andrzeja Dery w żadnej sprawie dotyczącej rodzinnych ogrodów działkowych i nie mamy przekonania, ze zachowa się on z należytym obiektywizmem i poczuciem sprawiedliwości, toteż raz jeszcze prosimy o zwolnienie go z obowiązków, jakich się podjął w tej kwestii.

Z poważaniem


Prezydium OZ PZD w
 Zielonej Górze 
 

Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r.

 

PZD
OZ we Wrocławiu

Grzegorz Schctyna
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przesyła w załączeniu STANOWISKO z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętej przez Komisję Ustawodawczą Sejmu RP Opinii nr 476 w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego z uprzejmą prośbą o odrzucenie przez Sejm RP w/w Opinii.
Przyjęta przez Komisję Ustawodawczą Opinia niweczy dorobek działkowców i nabyte przez nich od dziesięcioleci prawa.
Pragnie się podkreślić, że treść art. 18 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w żaden sposób nie utrudnia realizacji zadań o charakterze publicznym a w zasadzie umożliwia ich realizację w każdych warunkach i o każdej porze roku. Nie ma zatem żadnego prawno-merytorycznego uzasadnienia na zmiany lub uchylenie treści art. 18 ustawy o ROD, o co występuje Komisja.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu jest zdania, że nie znajduje uzasadnienia również Opinia Komisji Ustawodawczej o konieczności uchylenia ait. 24 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przepis ten dostatecznie chroni prawa jednostki poprzez możliwość otrzymania odszkodowania lub terenu zamiennego w przypadku uznania roszczenia byłych właścicieli lub spadkobierców gruntów zajętych obecnie pod ogrody działkowe. Podkreślić należy, że tereny ogrodów działkowych są mocno zagospodarowane, zainwestowane i zabudowane infrastrukturą, w tym budynkową, budowlaną, energetyczna i wodną i praktycznie nic nadają się do innego wykorzystania. Uchylenie art. 24 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wyrządzi ogromne krzywdy tysiącom rodzin działkowców w kraju, które użytkują działki od dziesięcioleci w dobrej wierze i poczyniły na nich znaczne nakłady finansowe. Uchylenie w/w przepisu spowodowałoby z ich strony lawinę roszczeń finansowych, wniosków o wypłatę odszkodowań. Uchylenie art. 24 ustawy o ROD nie ma zatem nic wspólnego z naprawianiem prawa, a służy wyłącznie jednostkom kosztem dziesiątek tysięcy rodzin i odebrane byłoby przez społeczeństwo jako działanie wbrew opinii publicznej i poczuciu sprawiedliwości społecznej.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu jest przekonany, że Pan Marszałek przychyli się do naszej prośby i zaproponuje członkom Komisji ponowne rozpoznanie sprawy.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu uprzejmie prosi w przypadku podtrzymania przez Komisję Ustawodawczą krzywdzącej działkowców Opinii nr 476 o wyznaczenie do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym innych posłów niż zaproponowanych przez Komisję tj. Posła Andrzeja Derę i Posła Stanisława Pięty.
W/w Panowie Posłowie reprezentują „Prawo i Sprawiedliwość' i byli aktywnymi zwolennikami uchylenia w 2009 r, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Tylko dzięki pozostałym Posłom z Klubów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wielu Posłom niezależnym - projekt „PiS'-u został w dniu 16 lipca 2009 r. przez Sejm odrzucony w całości już w I czytaniu - za co jeszcze raz wyrażamy ogromne podziękowanie.
Wówczas to właśnie Poseł Andrzej Dera był głównym wnioskodawcą projektu ustawy „PiS'. Jest on zdecydowanym przeciwnikiem rodzinnego ogrodnictwa działkowego i niezależnej, samorządnej organizacji społecznej Polskiego Związku Działkowców. Poseł Andrzej Dera jest w związku z tym w przedmiotowej sprawie posłem nieobiektywnym, stronniczym i powinien być wyłączony z reprezentowania Sejmu RP. Również Poseł Stanisław Pięta głosował w dniu 16 lipca 2009 r. za odrzuconym projektem „PiS'-u i był zaangażowany w sprawie uchylenia ustawy o ROD i rozwiązaniu ogrodnictwa działkowego wbrew społeczeństwu.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu jest zdania, że Sejm RP, w przypadku podtrzymania Opinii przez Komisję Ustawodawczą, powinien reprezentować Poseł, który w najbardziej obiektywny sposób odnosiłby się do sprawy np. Poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Prezes OZ we Wrocławiu

Wrocław, dnia 17 grudnia 2010r.

 

PZD
OZ w Koszalinie

Marszałek Sejmu RP Warszawa

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej w Koszalinie dotyczące reprezentacji Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.


Uczestnicy obrad plenarnych Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie odbytego w dniu 16 grudnia 2010 roku zwracają się z uprzejmą prośbą do Pana Marszałka Sejmu RP o spowodowanie, aby posłowie Stanisław Pięta i Andrzej Dera nie reprezentowali Sejmu w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym sygn. akt. K8/10 i P 32/10.
Rodzinne Ogrody Działkowe i organa Polskiego Związku Działkowców funkcjonują w polskiej przestrzeni publicznej w oparciu o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. W roku 2009 Sejm RP odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy PiS, której autorem był poseł Andrzej Dera (PiS), przewidującej likwidację Polskiego Związku Działkowców. Odnosimy wrażenie, że jeżeli nie udało się zlikwidować Polskiego Związku Działkowców w takim postępowaniu, to należy zaangażować do tej procedury Trybunał Konstytucyjny.
Postępowanie, które zawisło przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczyć będzie naszej ustawy o ROD. Nasz niepokój budzi fakt, że Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentować mają posłowie Stanisław Pięta i Andrzej Dera obaj z PiS, którzy w dotychczasowej działalności dali się poznać jako zadeklarowani przeciwnicy Ustawy o ROD. W związku z tym w naszej ocenie budzi to uzasadnione obawy o bezstronność postępowania Posłów przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Uczestnicy obrad plenarnych Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie wierzą w Pana Marszałka bezstronność i obiektywizm, który pozwoli Panu zmienić decyzję o reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w tej jakże żywotnej dla nas sprawie.
 

Uczestnicy planarnego posiedzenia
OZ PZD w Koszalinie
/18 podpisów/

Koszalin, dnia 16 grudnia 2010r.

 

PZD
Krajowa Komisja Rewizyjna
Warszawa


Szanowny Pan
Marszalek Sejmu RP
Warszawa


Szanowny Panie Marszałku!

W nawiązaniu do naszego listu z 29 listopada 2010 roku skierowanego do Pana Marszałka, społecznie wykonujący mandat członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców ponownie zwracają się z prośbą o niedesygnowanie Posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery wskazanych w dniu 1 grudnia 2010 roku przez Komisję Ustawodawczą, jako reprezentantów Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt K 8/10 i P 32/10.
Nasza prośba znajduje swoje uzasadnienie po przestudiowaniu stenogramu z prac Komisji Ustawodawczej w dniu 1 grudnia 2010 roku i wyrażanych tam opiniach przez powyższych Posłów w przedmiocie wydania opinii.
Pragniemy zauważyć, że Polski Związek Działkowców nie został niestety powiadomiony o posiedzeniu Komisji, stąd nie miał możliwości zaprezentowania argumentów tysięcy działkowców w tej sprawie. Być może wówczas, po uwzględnieniu poglądów zawartych w tysiącach zbiorowych i indywidualnych wystąpień działkowców, zdanie Komisji byłoby negatywne wobec zaskarżenia wszystkich przepisów Ustawy o ROD. Wyrażamy dezaprobatę dla takiego ustanowienia reprezentacji Sejmu, bowiem nie daje ona nam Obywatelom gwarancji daleko idącego obiektywizmu w obronie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku uchwalonej przez Wysoką Izbę. Ustawy, która przed jej podpisaniem przez Prezydenta RP przeszła pełną procedurę legislacyjną.
Ustawy, co której jakoby niekonstytucyjności wówczas nikt z organów Państwa nie składał żadnych zastrzeżeń.
W składzie Komisji jest aktualnie 25 posłów, stąd nie rozumiemy jak można było deliberować z udziałem 17 posłów przy rozpatrywaniu sprawy sygn. akt K 8/10 i z udziałem 16 posłów przy sprawie sygn. akt P 32/10, nad tak ważną sprawą dla milionowej rzeszy członków Polskiego Związku Działkowców będących przede wszystkim Obywatelami. Zastanawia nas, dlaczego Przewodniczący Komisji nie podjął działań by wszyscy posłowie wzięli udział w tym posiedzeniu tak istotnym z punktu widzenia społecznego.
Proponowanie przez Komisję Ustawodawczą desygnowania Posłów Prawa i Sprawiedliwości a zwłaszcza Posła Andrzeja Dery na reprezentanta Sejmu i Pana Marszałka, w naszej ocenie zakrawa na ponury i niestosowny żart. Posła, którego jawna wrogość do naszej społecznej organizacji znana jest powszechnie. Posła, który już raz był reprezentantem Wysokiej Izby w sprawie wniosku Rady Miasta-Gminy Wrocław do Trybunału Konstytucyjnego i który z reprezentanta przeistoczył się w przedstawiciela wnioskodawcy. Takie zachowanie oraz znane nam stanowisko partii PiS wobec ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców nie daje żadnej gwarancji dochowania bezstronności.
Poseł Andrzej Dera w trakcie posiedzenia Komisji w dniu 1 grudnia 2010 roku zgłaszając się na ochotnika powiedział - cytat na stenogramem - „ Chcę zapytać, czy istnieje możliwość wyznaczenia dwóch przedstawicieli Sejmu do tych spraw, bo chcę się zgłosić na ochotnika. Znam tę materię dogłębnie i to od dłuższego czasu. Przygotowywałem projekt ustawy, który miał zmienić wcześniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności poszczególnych zapisów.' oraz „ Zabrano mu tę własność z uwagi na jakiś cel publiczny a z całym szacunkiem, ogród działkowy nie jest takim celem'.
Pragniemy również przypomnieć, że projekt ustawy o ogrodach działkowych przygotowany przez posła Andrzeja Derę i autoryzowany przez jego partię, głosami olbrzymiej większości parlamentarnej został w dniu 16 lipca 2009 roku odrzucony i uznano tym samym zasadność utrzymania w niezmienionym kształcie obecnie obowiązującej Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku.
Reasumując zwracamy się zatem z prośbą o uwzględnienie naszego stanowiska, zabierając głos także z posiadanego statutowego upoważnienia reprezentowania pionu rewizyjnego Związku.
Nasze niniejsze, kolejne wystąpienie do Pana Marszałka pozwalamy sobie przekazać również do:
- Wicemarszałka Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej,
- Wicemarszałka Sejmu RP Stefana Niesiołowskiego,
- Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha
  oraz do wiadomości Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.

Z wyrazami szacunku i poważania
Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku
Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

Przewodniczący                    Maria Fojt
Z-ca Przewodniczącego         Olgierd Kaunas-Kownacki
Sekretarz                            Jerzy Jaksoń

Członkowie:
Stanisław Burzyński, Bogusław Dąbrowski, Ryszard Dorau, Mieczysław Górski, Krzysztof Kapciak, Włodzimierz Leśnierowski, Eugeniusz Lubosch, Kazimierz Pabian, Henryk Tomaszewski i Dorota Zerba.

 

Warszawa, dnia 16 grudnia 2010r.

 

Prezydium
OZ Sudeckiego

                                                           Pan
                                                        Grzegorz Schetyna  
                                                        Marszałek Sejmu RP


Szanowny Panie Marszałku.


Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju składa protest przeciwko reprezentowaniu Sejmu RP przez Pana Posła Andrzeja Derę przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku złożonego w dniu 22 lutego 2010 r. oraz w dniu 6 września 2010 r. przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych .
Działkowcom znane jest dobrze stanowisko i zamiary jakie od wielu lat wobec ogrodów działkowych reprezentują posłowie z partii Prawo i Sprawiedliwość i mają świadomość tego, że posłowie Ci, a w szczególności Pan Poseł Andrzej Dera pod pozorem troski o poprawę prawa w istocie walczą o uchylenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Szczególnie wrogie stanowisko wobec ogrodów i Polskiego Związku Działkowców reprezentuje poseł Andrzej Dera, który jest także działkowcem i swą aktywność w pełnieniu „misji uzdrowiciela prawa działkowego' czerpie zapewne z osobistego konfliktu z naszym Związkiem.
Nie tak dawno, gdyż w miesiącu lipcu 2009 r. Sejm RP w pierwszym czytaniu odrzucił projekt ustawy o ogródkach działkowych autorstwa klubu parlamentarnego PiS /podobnie jak poprzednie projekty/, a której najgłośniejszym medialnie propagatorem był Pan Poseł Andrzej Dera.
Nieugięte przez wiele lat stanowisko PiS wobec rodzinnych ogrodów działkowych w ocenie działkowców jest dla nich swoistą obsesją nie pozwalającą obiektywnie oceniać funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych.
Wiadomość o wyznaczeniu w dniu 1 grudnia 2010 r. przez Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP dodatkowo Pana Posła Andrzeja Derę do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie przedmiotowego wniosku została odebrana przez działkowców jako świadomie działanie, pozbawiające uczestnictwa przed Trybunałem reprezentantów Sejmu RP z innych opcji politycznych.
Przecież Sejm RP, jak słusznie zauważają działkowcy, nie jest zdominowany przez parlamentarzystów jednej tylko partii. Dlatego nasze obawy są całkowicie uzasadnione, a mianowicie, iż wrogowie Polskiego Związku Działkowców i polskiego ogrodnictwa działkowego nigdy nie będą obiektywni w formułowaniu uzasadnień i ocen do wniosku, a wręcz przeciwnie - przed Trybunałem Konstytucyjnym będą go popierali i uzasadniali nie licząc się z konsekwencjami jakie mogą dotknąć milionową społeczność, która ze względu na status majątkowy i wiekowy nie powinna być narażona na utratę praw nabytych.
O tym ,że nasze obawy są uzasadnione świadczy postawa Pana Posła Andrzeja Dery który reprezentował Sejm RP na rozprawie w dniu 20 grudnia 2008 r. przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Rady Miasta Wrocławia .
Na rozprawie tej Pan Poseł A. Dera okazał się bardziej żarliwym krytykantem ustawy niż pełnomocnik Rady Miasta Wrocławia.
W związku z powyższym kierujemy niniejszy protest z Okręgu Sudeckiego PZD do Pana Marszałka i sprzeciwiamy się wyznaczeniu Pana Posła Andrzeja Derę do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

       /-/Maria Klimków                                  /-/Wincenty Kulik
         Sekretarz OZS                                        Prezes OZS

 

Szczawno Zdrój, dnia 17 grudnia 2010r.

PZD
Okręgowa Komisja Rewizyjna
w Gdańsku

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku!

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania 247 Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych w naszym Okręgu, zwracają się z obywatelską prośbą o nie desygnowanie Posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery, jako przedstawicieli Sejmu RP i Pana Marszałka przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach oznaczonych sygn. akt TK - K 8/10 i P 32/10.
Nasza prośba wynika z faktu, iż zwłaszcza poseł Andrzej Dera nie daje żadnej gwarancji bezstronności w bronieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku uchwalonej wolą większości parlamentarnej.
Poseł Andrzej Dera reprezentując Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w grudniu 2008 roku w sprawie wniosku Rady Gminy Wrocław zamiast wypełniać powierzone mu zadanie, stał się jawnym rzecznikiem wnioskodawcy.
Ponadto pragniemy zauważyć, że podobny ton zawarł w swoich wypowiedziach w czasie obrad Sejmowej Komisji Ustawodawczej w dniu 1 grudnia 2010 roku, bowiem z dziwnym i trudnym do zrozumienia uporem walczy tylko o prawa byłych właścicieli gruntów, na których ulokowane są od dziesięcioleci nasze ogrody przejęte zgodnie z obowiązującym wówczas prawem.
W powszechnej opinii naszego środowiska poseł Andrzej Dera jawi się, jako zagorzały przeciwnik polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego i przeciwnik obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Poseł uważa siebie za wybitnego znawcę problematyki rodzinnych ogrodów działkowych. Jest to jednak iluzja, bowiem wielokrotnie wykazał się brakiem elementarnej znajomości podstawowych uregulowań prawnych zawartych w obecnie obowiązującej ustawie, w naszym Regulaminie ROD i Statucie PZD czy choćby w ustawach wiążących się z tą problematyką.
Poseł ten znany jest nie tylko naszemu środowisku również z faktu wielokrotnego inicjowania zmian poprzez wnoszenie autorskich projektów ustaw o ogrodach działkowych, wnoszonych później do laski Marszałkowskiej przez jego macierzystą partię Prawo i Sprawiedliwość. Projektów, które zdaniem konstytucjonalistów, autorytetów prawniczych i wielu posłów okazywały się zwykłymi bublami legislacyjnymi i które, tak jak chociażby ostatni w 2009 roku wolą większości parlamentarnej został odrzucony. Uważamy, że proponowanie przez Sejmową Komisję Ustawodawczą desygnowania tych posłów, jako reprezentantów Sejmu RP w sprawach dotykających prawie milion obywateli zakrawa na niesmaczny i ponury żart, bo jakże inaczej się do tej propozycji odnieść. Na stronie internetowej Sejmu RP zapisano motto, że “ Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu'. Desygnowanie tychże posłów stoi w jaskrawej sprzeczności z głosami obywateli-działkowców, członków Polskiego Związku Działkowców, którzy swój pogląd w tej sprawie wyrażają w wielu listach kierowanych do Sejmu.
Reasumując wnosimy do Pana Marszałka o wyznaczenie takiej reprezentacji Sejmu RP, która w sposób obiektywny będzie mogła wypełnić powierzone zadanie obrony ustawy, bez uwzględniania aktualnych poglądów politycznych macierzystej partii. Nasze wystąpienie, drogą elektroniczną niestety w dzisiejszych realiach życia codziennego uznaną za najbardziej wiarygodną i pewną, w tej tak istotnej dla naszego środowiska sprawie pozwalamy sobie również skierować do:
- Wicemarszałka Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej,
- Wicemarszałka Sejmu RP Stefana Niesiołowskiego,
- Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha,
- Klubów Parlamentarnych PO, PSL i Lewicy,
- Posłów na Sejm RP z Okręgów Wyborczych nr 25 i 26 w osobach: Jerzy Borowczak, Iwona Guzowska, Jerzy Kozdroń, Jan Kulas, Bogdan Lis, Sławomir fieumann, Piotr Ołowski, Paweł Orłowski, Agnieszka Pomaska, Kazimierz Smoliński, Tadeusz Aziewicz, Marek Biernacki, Jerzy Budnik, Zbigniew Konwiński, Jacek Kowalik, Stanisław Lamczyk, Kazimierz Plocke, Leszek Redzimski i Władysław Szkop.,
- Posłów na Sejm RP w osobach: Henryk Gołębiewski, Stanisław Kalemba, Janusz Krasoń, Artur Ostrowski, Sylwester Pawłowski, Stanisław Stec, Wiesław Szczepański, Tadeusz Tomaszewski i Stanisław Wziątek.,
oraz przekazać do wiadomości:
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,
- Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt,
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego.

Z wyrazami szacunku i poważania Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

Przewodniczący                   Bogusław Dąbrowski
Z-ca Przewodniczącego        Elżbieta Senecka
Sekretarz                           Jolanta Rutkowska

Członkowie:
Teresa Bielicka, Włodzimierz Jaworski, Marianna Krawczyk, Urszula Niewińska, Teresa Radomska, Karol Rozalewicz i Tadeusz Sakowicz.

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2010r.

 

PZD
Okręgowy Zarząd w Pile

 

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa
 


Szanowny Panie Marszałku !
Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD po zapoznaniu się ze stenogramem z posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu z dnia 1 grudnia 2010 roku zwracają się do Pana Marszałka z prośbą o nie desygnowania do reprezentowania Sejmu w sprawie naszej ustawy o ROD sygn. akt K 8/10 i P32/10 przed Trybunałem Konstytucyjnym Posłów z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
Parlamentarzyści tej partii są przeciwnikami ogrodów działkowych i Związku, a w szczególności Poseł Andrzej Dera, który reprezentował Sejm w 2008 roku przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Gminy Wrocław . Podczas rozprawy nie reprezentował Sejmu tylko Gminę Wrocław a w stosunku do naszej ustawy, o rodzinnych ogrodach działkowych i Związku zaprezentował nieprzyjazną i nieobiektywną postawę. Jest to Poseł, który jest przeciwnikiem ogrodów działkowych, naszej ustawy oraz Związku. Nadal daje temu wyraz przy każdej wypowiedzi w sprawach ustawy w Sejmie oraz w mediach.
Dlatego desygnowanie w tej sprawie parlamentarzystów PiS przez Komisję Ustawodawczą Sejmu jesteśmy głęboko zaniepokojeni.
Poseł Andrzej Dera zgłosił się na ochotnika twierdząc , że cyt. ze stenogramu z komisji „ znam tę materię dogłębnie i to od dłuższego czasu'. Szkoda, że nie wyjaśnił członkom Sejmowej Komisji jaką „materię' zna dogłębnie! Na pewno nie dotyczy ta „materia' naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku.

Panie Marszałku !

Zwracamy sie z prośbą do Pana Marszałka w imieniu 14,5 tysiąca rodzin działkowych   użytkujących działki w 84 ogrodach naszego okręgu o uzupełnienie składu reprezentacji Sejmu w Trybunale Konstytucyjnym w naszej sprawie przez Posła, który będzie godnie reprezentował Sejm RP i działkowców. Takich parlamentarzystów w Sejmie jest większość, którzy znają naszą ustawę, jej znaczenie dla działkowców, którzy uczestniczą w życiu ogrodów i Związku Znają oni nasze problemy i z pełne, odpowiedzialnością będą godnie i obiektywnie reprezentować Sejm RP i bronić zapisów uchwalonej przez Wysoką Izbę ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która jest najważniejszym aktem prawnym dla blisko 1 miliona Polskich Działkowców.

Członkowie OZ w Pile

Piła, dnia 17 grudnia 2010r.

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna
we Wrocławiu

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

Okręgowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wyraża stanowczy protest przeciwko Wnioskowi 1-go Prezesa Sadu Najwyższego domagającego się pozbawienia praw działkowców wynikających z Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Sadzimy, ze mamy prawo bronić Ustawy, która nam odpowiada, a którą od początku jej wprowadzenia podważają posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa ta dotyczy ponad miliona członków Polskiego Związku Działkowców, który w myśl art. 25 zaskarżonej Ustawy jest ogólnopolską samodzielną i samorządną organizacja powołaną do reprezentowania i obrony praw i interesów swoich członków.
W lipcu 2009 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej procedował nad projektem ustawy „ogrodach działkowych' zgłoszonej przez Klub Parlamentarny PiS. Projekt ten już w pierwszym czytaniu został olbrzymią większością głosów odrzuconym. Tym samym większość parlamentarna stanęła na stanowisku utrzymania w mocy naszej Ustawy z dnia 8 lipca 2005r.
Dzisiaj jesteśmy zaskoczeni bo oto dowiadujemy się, że Pan Marszałek Sejmu RP wyznaczył posła Pana Andrzeja Derę - Członka Klubu Parlamentarnego PiS do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym podczas rozpatrywania Wniosku I-go Prezesa Sądu Najwyższego. Naszym zdaniem fakt ten daje podstawę do poddania w! wątpliwość obiektywizm tego posła.
Stąd apelujemy do Pana Marszałka o podjęcie stanowiska gwarantującego daleko idący obiektywizm.
Jednocześnie apelujemy o pozostawienie naszej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w dotychczasowym kształcie.


Społecznie wykonujący mandat członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców:
 

Przewodniczący                 Henryk Tomaszewski
Z-ca Przewodniczącego       Jan Dwórnik
Sekretarz                          Czesław Błyga

 

Wrocław, dnia 16 grudnia 2010r.

 

 

Działkowcy z ROD im. Stanisława Staszica

Czarnków                                                   

 

                                                             Grzegorz Schetyna         
                                                             Marszałek Sejmu RP
                                                             Warszawa

 

Szanowny Panie Marszałku!

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Czarnkowie po zapoznaniu się z stenogramem z posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu z dnia 1 grudnia 2010 roku Biuletyn nr: 4437/N/l są głęboko zaniepokojeni i zwracają się do Pana Marszałka z ogromną prośbą o zaniechanie desygnowania Posłów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości do reprezentowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Sejmu RP w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych sygn. akt K 8/10 i P 32/10. Posłowie tej partii a szczególnie Poseł Andrzej Dera, który na ochotnika zgłosił się do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym są zagorzałymi przeciwnikami ogrodów działkowych i PZD. Poseł Andrzej Dera członek PZD w przeszłości dał się poznać jako Poseł nieobiektywny i całkowicie nieznający „ materii' ruchu ogrodnictwa w Polsce i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w czasie reprezentowania Sejmu w 2008 roku przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku gminy Wrocław, czy też przygotowania projektu ustawy o „ogródkach działkowych', który to projekt został odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu. Jako Poseł Andrzej Dera jest sztandarowym przeciwnikiem ogrodów działkowych, które gdyby miał taką władzę już dawno by zlikwidował i daje temu wyraz w każdej wypowiedzi na temat ustawy o ROD w Sejmie i mediach.


Panie Marszałku !


Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka w imieniu 384 rodzin użytkujących działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Stanisława Staszica w Czarnkowie a mamy ogromną nadzieje, iż jest to możliwe, o uzupełnienie składu reprezentacji Sejmu w sprawie naszej ustawy o ROD przed Trybunałem Konstytucyjnym o Posła który naprawdę zna materię rodzinnych ogrodów działkowych i będzie godnie reprezentował Sejm RP i działkowców naszego ogrodu i całego kraju, a także bronił zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku uchwalonej przez Wysoką Izbę tj. ustawy, która dobrze przez 5 lat służy ogrodom i działkowcom.


Za ROD im. Stanisława Staszica w Czarnkowie

Prezes Zarządu Ryszard Kukawka


Czarnków, dnia 18 grudnia 2010r.

 

PZD 

OZ w Częstochowie

 

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie obradujący w dniu 15.12.2010. roku wyrażają stanowczy protest przeciwko reprezentowaniu Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym przez posła klubu PiS Andrzeja Derę .
W środowisku działkowym Pan Poseł A. Dera postrzegany jest jako zdecydowany przeciwnik ruch ogrodnictwa działkowego działającego w poparciu o ustawę z dnia 8 lipca 2005 roku W roku 2008 Pan Poseł A. Dera był już przedstawicielem Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym , który zamiast bronić stanowiska Sejmu - ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych sam był przeciwny tej ustawie ponieważ wcześniej był autorem własnej ustawy o ogrodach działkowych , która zakładała likwidacje ogrodów i jej prawnego reprezentanta jakim jest Polski Związek Działkowców . Projekt autorstwa Pana posła został przez Sejm RP odrzucony w pierwszym czytaniu .
Dlatego apelujemy do Pana Marszałka o delegowanie przed Trybunał Konstytucyjny posła , który będzie bronił opracowanych i przyjętych przez sejm RP rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych ( ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku ) , a tym samym wykażę się przynajmniej bezstronnością przed Trybunałem Konstytucyjnym broniąc stanowiska Sejmu.

 

Z wyrazami szacunku
Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie
 

Częstochowa, dnia 15 grudnia 2010r.

 

PZD
OZ Podkarpacki

Pan
Grzegorz Schetyna

Marszałek Sejmu RP


STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie


Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w dniu 14 grudnia 2010 r. zapoznał się z opinią nr 476 i stenogramem z posiedzenia sejmowej Komisji Ustawodawczej z dnia 1.12.2010 r. rozpatrującej wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Polski Związek Działkowców jest ogólnopolską, samodzielną i samorządną organizacją społeczną powołaną do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków wynikających z użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych. PZD nie jest organizacją nastawioną na generowanie zysków pochodzących z użytkowanych przez swoich członków działek. Nie jest naszą winą, że obecnie nieruchomości gruntowe stały się najlepszymi lokatami kapitału i łakomymi kąskami dla różnego rodzaju grup biznesu. Nasi członkowie to w przeważającej liczbie emeryci i renciści, którzy własnym nakładem sił i finansów doprowadzili przekazane im ugory i nieużytki w kwitnące oa2y zieleni w miastach. Tylko osoby, które z własnego doświadczenia wiedzą, jak w rzeczywistości wygląda ogrodnictwo działkowe, powinny mieć prawo do wypowiadania się na ten temat przed organami władzy ustawodawczej i sądowniczej.
Dlatego też Okręgowy Zarząd Podkarpacki uważa, że wytypowanie do obrony ustawy o ROD przed Trybunałem Konstytucyjnym dwóch posłów reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość, a więc ugrupowanie od Jat walczące z działkowcami, jest niedopuszczalne. W szczególności Pan poseł Andrzej Dera głęboko wrył się w pamięć działkowców, firmując swoim nazwiskiem nierealne pomysły powszechnego uwłaszczenia i popierając wszelkie inicjatywy zmierzające do likwidacji Polskiego Związku Działkowców. Trudno oczekiwać, aby taka osoba wykazała się obiektywizmem w podejściu do powierzonego zadania. Okręgowy Zarząd Podkarpacki uważa, że osoby nie mające pojęcia o funkcjonowaniu ogrodów działkowych, nie powinny występować w ich obronie.
Biorąc powyższe pod uwagę, Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD apeluje do Pana Marszałka o zmianę posłów reprezentujących Sejm RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Z wyrazami poważania
  Członkowie OZP PZD w Rzeszowie  
/25 podpisów/

Rzeszów, dnia 14 grudnia 2010r.


 

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Słupsku z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie : opinii Komisji Ustawodawczej z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego


Członkowie Okręgowego Zarządu i uczestnicy posiedzenia po zapoznaniu się z treścią opinii Komisji Ustawodawczej i stenogramem z posiedzenia Komisji i po dyskusji nad tymi dokumentami zobowiązani są w imieniu działkowców okręgu słupskiego wyrazić swoje stanowisko . Opinia Komisji Ustawodawczej w sposób jednoznaczny potwierdziła to o czym wiedzieliśmy wcześniej , że wystąpienie I Prezesa Sądu Najwyższego ma podtekst polityczny . Bo trudno uznać za normalne aby przedstawiciel wysokiego organu Państwa którego głównym zadaniem jest interpretacja prawa , uzasadniał swój wniosek argumentami których nie podzieliła Komisja Sejmowa która swoją opinię opiera o stanowisko Biura Analiz Sejmowych .W pełni podzielamy opinię Posła Kłopotka , że dodatkowe wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego który twierdzi , że cala ustawa jest niekonstytucyjna jest arogancją . Jeżeli przyjąć , że Trybunał Konstytucyjny podzieli opinię Komisji Ustawodawczej i uzna tylko niezgodność z Konstytucją trzech artykułów naszej ustawy to i tak skutki tej decyzji będą negatywne przede wszystkim dla działkowców . Art. 10 ustawy ma umożliwić rozwój ogrodnictwa działkowego tam gdzie występuje takie zapotrzebowanie zniesienie tego artykułu spowoduje , że praktycznie nie będzie możliwości tworzenia nowych ogrodów . Art. 18 nie wyklucza możliwości likwidacji ogrodu w okresie wegetacji roślin ale może to się odbywać w szczególnie uzasadnionych przypadkach jego zadaniem jest ochrona efektów pracy działkowców . Art. 24 ma za zadanie zabezpieczenie ogrodów i działkowców przed negatywnymi skutkami decyzji podjętych przez organy Państwa których efektem są zasadne roszczenia osób trzecich . Niepokój nasz budzi zaproponowanie przez Komisję jako przedstawiciela Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym Pana Posła Dery (zgodnie ze stenogramem na jego prośbę ) intencje Pana Posła są nam dobrze znane . Dlatego nie można dać wiary , że to Pan Poseł Pięta będzie decydował o wszystkich sprawach formalnych a Pan Poseł Dera będzie pełnił funkcję pomocniczą. Pan Poseł Dera już raz bronił naszą ustawę przed Trybunałem Konstytucyjnym jak to robił to doskonale pamiętamy. Dlatego tez zwracamy się do Pana Marszałka o wyznaczenie innego posła do reprezentowania Sejmu przez TK.

Okręgowy Zarząd
w Słupsku

 

Wiesław Sawicki ROD
„Sady Antoniukowskie' w Białymstoku

            Pan Grzegorz Schetyna
       Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku !
W związku z opinią Sejmowej Komisji Ustawodawczej z dn. 1.12.20lOr. nasuwają się pewne uwagi dotyczące uchylenia Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8.07.2005r. lub trzynastu jej artykułów jako niezgodnych z Konstytucją RP.
Ustawa o ROD z 2005r. dotyczy działkowców, ogrodów i ogrodnictwa działkowego. Dotyczy również Polskiego Związku Działkowców jako organizacji społecznej o zasięgu krajowym z osobowością prawną, samorządną i samodzielną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i podlegającą ustawom. Dziwne zatem jest, że szanowna Komisja Ustawodawcza nie uznała za stosowne wezwanie przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców upoważnionych do reprezentowania PZD na zewnątrz do przedstawienia swoich racji w przedmiocie zasadności wniosków I Prezesa SN.
Warto przedstawić Panu Marszałkowi, że Polski Związek Działkowców posiada milion członków, milion rodzin, a więc 3-4 miliony osób korzystających z 965 tys. działek w prawie 5 tys. ogrodów działkowych i że już ponad 620 tys. podpisów w obronie ustawy o ROD zostało zebranych. Jak mówią liczby, jest to 8 do 10 % całego naszego społeczeństwa.
Potraktowanie nas zatem jako mało istotny podmiot, który można traktować jako nieliczny, mało istotny przedmiot, zasługuje na miano arogancji władzy. Przypomina również niedawno miniony czas, kiedy to tylko władza miała monopol na mądrość.
Dlaczego tak się dzieje ? Czy działkowcy są marginesem naszego społeczeństwa ? Czy to nie my jesteśmy suwerenami wszelkich wybieralnych władz? Dobrze byłoby, gdyby działkowców traktował Pan Marszałek poważnie w naszych sprawach dotyczących ogrodnictwa działkowego, chociażby poprzez wyznaczenie do reprezentowania Sejmu RP w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie wniosków I Prezesa Sądu Najwyższego dotyczących Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005r., takiego posła, który byłby w stanie bronić autorytetu posłów i Sejmu w tej sprawie, a nie takiego jak poseł Andrzej Dera zabiegający od lat o likwidację Polskiego Związku Działkowców.

Szanowny Panie Marszałku !
Pozostaje mi Wierzyc, że nie dopuści Pan do tego, aby mnie i milionowej rzeszy polskich działkowców, stała się krzywda w naszym kraju.

Z poważaniem,
Wiesław Sawicki

PZD
OZ Podlaski
w Białymstoku

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

Okręgowy Zarząd Podlaski Polskiego Związku Działkowców w Białymstoku reprezentujący ponad 22 tysiące członków zwraca się do Pana Marszałka o nie wyznaczanie posła Andrzeja Dery na reprezentanta Sejmu w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dn. 22.02.20lOr. i 6.09.20 lOr. dotyczących uchylenia całej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 8.07.2005r. lub alternatywnie trzynastu artykułów tej ustawy.
Poglądy posła Dery na Polski Związek Działkowców, ogrody i ogrodnictwo działkowe w Polsce są bardzo dobrze nam znane. Poseł A. Dera w dniu 9.12.2008r. reprezentował Sejm RP w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Rady Miejskiej Wrocławia o niekonstytucyjność art. 10 i 17 ust. 3 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 8.07.2005r. Wówczas to udowodnił, że nie jest obrońcą wyznaczonym przez Marszałka Sejmu do obrony aktu prawnego w randze ustawy uchwalonej większością sejmową, lecz reprezentantem ugrupowania politycznego walczącego o zlikwidowanie Polskiego Związku Działkowców.
Ponowne wyznaczenie posła A. Dery urągałoby powadze Sejmu RP i tych parlamentarzystów, którzy głosowali za uchwaleniem ustawy o ROD w 2005r. W naszym odczuciu poseł A. Dera nie daje żadnych gwarancji bezstronnego i rzetelnego reprezentowania Sejmu RP w Trybunale Konstytucyjnym.
Potwierdza to również praca posła Dery w 2009r. nad projektem ustawy o ogrodach działkowych zawierająca likwidację Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizację majątku Związku.
Projekt ustawy autorstwa posła Dery w dn. 16.07.2009r. został odrzucony w pierwszym czytaniu głosami PO, SLD i PSL.
Z uwagi na powyższe, bardzo poważne zastrzeżenia co do posła Andrzeja Dery, wnosimy o wyznaczenie na reprezentanta Sejmu takiego posła, który występowałby przede wszystkim w obronie autorytetu posłów i powagi Wysokiej Izby i nas działkowców.

Prezes OZP PZD
Wiesław Sawicki

Białystok, dnia 15 grudnia 2010r.

 

PZD
OZ w Kaliszu 
 

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa 
 


Szanowny Panie Marszałku!

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu reprezentujący ponad 22 tysiące rodzin działkowych z Wielkopolski południowej na swym posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2010 roku, w którym udział wzięli Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz pracownicy Biura Okręgowego Zarządu PZD, wyraża swoje głębokie zaniepokojenie aktualną trudną sytuacją działkowców i Związku, wynikłą z wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP dobrze funkcjonującej ustawy z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.
Trudna sytuacja działkowców i Związku pogorszona została niesprawiedliwą opinią opublikowaną w „Informacji NIK w zakresie zapewnienia warunków do prawidłowego funkcjonowania ogrodów działkowych', która będzie przedmiotem obrad Komisji ds. Kontroli Państwowej Sejmu RP w dniu 15 grudnia 2010 roku. Opinia inspektorów NIK jest niesprawiedliwa i nieadekwatna, gdyż została dokonana w wyniku kontroli przeprowadzonej w zaledwie 2% ogrodów działkowych w kraju.
Ponadto sytuacja działkowców i Związku uległa wcześniej wyraźnemu pogorszeniu w wyniku podjęcia Opinii nr 476 przez obradującą w dniu 1 grudnia 2010 r Komisję Ustawodawczą Sejmu RP. Komisja ta we wspomnianej Opinii uznała, że trzy artykuły ustawy z 2005 roku o ROD są niezgodne z Konstytucja RP Opinia wydana przez Komisję Ustawodawczą jest naszym zdaniem niesprawiedliwa dla działkowców i ogranicza ich prawa nabyte przez dziesięciolecia i narusza dotychczasowe zasady prawne ogrodnictwa działkowego.
Szanowny Panie Marszałku!
Całkowicie niezrozumiała dla naszych działkowców i działaczy PZD jest decyzja Komisji Ustawodawczej Sejmu o wyborze Posłów PiS - u Stanisława Pięty i Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym, który będzie rozpatrywał zgodność z Konstytucją RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Przecież cały Klub PiS, a szczególnie Poseł Andrzej Dera był poprzednio autorem i architektem odrzuconego przez Sejm RP 16 lipca 2009 roku projektu ustawy zakładającej likwidację wspomnianej ustawy o ROD i Polskiego Związku Działkowców.
Zapytujemy, jak Pan Poseł Andrzej Dera, który w swoim zamyśle zakłada likwidację PZD, ma reprezentować Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdyż z góry wiemy, że jak wielokrotnie określał się w sprawie ogrodnictwa działkowego, nie będzie obiektywny i bezstronny.

Szanowny Panie Marszałku!

Uczestnicy posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu zwracają się do Pana Marszałka z apelem o rozpatrzenie naszego wniosku o wytypowanie innych posłów Sejmu, którzy będą bezstronnie reprezentować Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym o stwierdzenie zgodności z Konstytucją RP naszej dobrze funkcjonującej ustawy o ROD z 2005 roku.

Z działkowym pozdrowieniem
Lista z podpisami 32 uczestników posiedzenia w załączeniu.


Kalisz, dnia 15 grudnia 2010r.

 

Działkowcy ROD im. D. Chłapowskiego
Kościan
                                       

 

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa


Szanowny Panie Marszałku !
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. D. Chłapowskiego w Kościanie woj. Wielkopolskie chcą tą drogą podzielić się z Panem Marszałkiem niepokojem, który zakradł się do naszych głów po zapoznaniu się z materiałami z posiedzenia Komisji Ustawodawczej a ściślej mówiąc z opinią nr 476 z 1 grudnia2010r. dla Marszałka Sejmu w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego ( sygn. akt 8/10 ).
Oczywiście nie wnosimy uwag do prowadzonego posiedzenia Komisji Ustawodawczej ale chcielibyśmy podzielić się z Panem Marszałkiem niepokojem, który nas dręczy a wynika on z tego, iż Komisja na wniosek posła Andrzeja Dery przegłosowała i przyjęła jego propozycję, aby był przedstawicielem Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Panie Marszałku !  Skąd się bierze nasz niepokój ?
Otóż jednym z uczestników posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego w grudniu 2008 roku był nasz działkowiec a przedstawicielem Sejmu poseł Andrzej Dera.
Sprawa dotyczyła ogrodnictwa działkowego w Polsce a w szczególności chodziło o to, aby zmienić niektóre zapisy Ustawy z 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Na tym posiedzeniu zaciekłym wrogiem wymienionej Ustawy był poseł Andrzej Dera nota bene sam jest działkowcem na jednym z ogrodów w Ostrowie Wielkopolskim. To poseł Andrzej Dera wyszedł wcześniej z projektem odrzucenia Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i zastąpienie jego projektem w sposób szczególny niekorzystnym dla całej rodziny działkowej. Działkowcy dali temu projektowi odpór ponad 620 tysiącami podpisów. W tym względzie powtórny udział posła Andrzeja Dery w Trybunale Konstytucyjnym może nam się kojarzyć i co do tego mamy pewność z kolejnym forsowaniem swojego projektu, który tak zdecydowanie był odrzucony. Czyżby miałby być to akt zemsty? Nie dopuszczamy do siebie takiej myśli, ale wszystko na to wskazuje. Zawsze towarzyszy nam myśl, że przedstawiciel Marszałka Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym winien stać na straży prawa ale również uwzględniać wolę tych, którzy go wybrali do Sejmu.
Szanowny Panie Marszałku !
Apelujemy do Pana o uwzględnienie naszych uwag pod adresem posła Andrzeja Dery i nie desygnowania tak kontrowersyjnego posła do reprezentowania Pana i Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym.        

               Z głębokimi wyrazami uznania i szacunku                           

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rozjemcza
ROD im. D. Chłapowskiego w Kościanie

 

STANOWISKO
przedstawicieli organów statutowych Polskiego Związku Działkowców działających w okręgu łódzkim z dnia 16 grudnia 2010 roku


w sprawie zaproponowanych przez Komisję Ustawodawczą Sejmu posłów do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców i komisji statutowych po zapoznaniu się z protokółem z obrad Komisji Ustawodawczej Sejmu z dnia 1 grudnia br. wyrażają stanowczy sprzeciw wobec wyznaczenia Panów posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery jako reprezentantów Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Mamy głębokie obawy, co do bezstronności wspomnianych wyżej posłów i ich znajomości problematyki odnoszącej się do funkcjonowania ogrodów rodzinnych i Związku. Obaj panowie reprezentują przecież to samo ugrupowanie, którego przedstawiciele w przeszłości wielokrotnie postulowali potrzebę zmiany ustawy o ROD, a niekiedy dawali wręcz wyrazy niechęci wobec Polskiego Związku Działkowców. Szczególnie oburzające i nie do przyjęcia dla członków Związku jest występowanie w przedmiotowej sprawie pana Andrzeja Dery, który jak doskonale pamiętamy jest autorem projektu ustawy o ogrodach działkowych potępionego przez I Kongres PZD, a następnie odrzuconego przez Sejm RP w lipcu 2009 roku. Dobrowolne i ochocze zgłoszenie się pana Dery do reprezentowania Sejmu przed TK nie jest więc zapewne przypadkowe i każe nam wątpić w jego obiektywizm. Przypuszczamy, że pan poseł Dera po raz kolejny w swoich działaniach nie będzie się kierował poszanowaniem głosu środowiska działkowców, ale będzie się starał realizować założenia partii politycznej, której jest członkiem. Jaskrawym i uzasadniającym nasz niepokój przykładem szkodliwej dla Związku aktywności pana Dery jest jego postawa w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w grudniu 2008 roku, gdy na wniosek Gminy Wrocław badana była zgodność z Konstytucją art. 10 ustawy o ROD. Pan Andrzej Dera wówczas także był przedstawicielem Sejmu i nie tylko, że nie potrafił obronić stanowiska parlamentu, a co więcej stał się rzecznikiem wnioskodawcy w tamtej sprawie.
W związku z tym zwracamy się do Pana Marszałka Sejmu RP o podjęcie decyzji odrzucającej kandydatury zaproponowane przez Komisję Ustawodawczą i oddelegowanie osoby, który reprezentując Sejmu rzeczywiście wykaże się neutralnością i da gwarancje rzetelnej obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Naszym zdaniem najbardziej uzasadnione byłoby wyznaczenie posła spośród autorów obecnie obwiązującej ustawy.
 

Izabela Ożegalska - Prezes OZŁ PZD
Maria Stypułkowska - Wiceprezes OZŁ PZD
Henryk Jastrzębski - Sekretarz OZŁ PZD
Czesław Just - Członek Prezydium OZŁ PZD
Andrzej Skup - Członek Prezydium OZŁ PZD
Stanisław Panek - Członek Prezydium OZŁ PZD
Jadwiga Drzewiecka - Przew. Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD
Tadeusz Mańko - Przew. Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD

 

PZD
OZ w Zielonej Górze
                                 
                                                  Pan
                                                  Marszałek Sejmu RP
                                                  Grzegorz Schetyna

 


Instruktorzy Społecznej służby Instruktorskiej Rodzinnych ogrodów Działkowych okręgu zielonogórskiego zgromadzeni na naradzie szkoleniowej w dniu 17 grudnia 2010 roku zwracają się do pana Marszałka z uprzejma prośbą o wycofanie pana posła Andrzeja Dery z reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 10,18 i 24 ustawy o ROD.
Komisja ustawodawcza zaakceptowała tą kandydaturę ale na wniosek samego posła Dery, Stanowisko komisji jest dla nas niezrozumiałe. Uważamy, że pan poseł Andrzej Dera nie jest właściwą osoba do reprezentowania Sejmu w tak ważnej sprawie dla jednego miliona działkowców.
Pan poseł Dera znany jest w środowisku Działkowców jako poseł nieprzychylny dalszemu istnieniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Polskiego Związku Działkowców. Potwierdzeniem tego jest zeszłoroczny projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa między innymi posła Dery, zakładający wywłaszczenie działkowców z zajmowanych terenów i prowadzący do likwidacji ogrodów działkowych w Polsce i dlatego jesteśmy przekonani, że pan poseł Dera nie będzie bronił ustawy o ROD.

Szanowny panie Marszałku!

My działkowcy znamy ustawę o ROD i mamy świadomość, że zmiana między innymi art.24 tej ustawy uderzy przede wszystkim w nas Działkowców, w naszą ustawę, w naszą ogólnopolską organizację.
Dlatego prosimy pana Marszałka, by pan poseł Dera nie reprezentował Sejmu, przed Trybunałem Konstytucyjnym.


Z wyrazami szacunku uczestnicy narady

/58 podpisów/

Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r.

 

OZ w Poznaniu

PROTEST


Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu w sprawie powołania posła Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o stwierdzenie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

 

Prezydium OZ PZD stwierdza, że akceptacja przez Komisję Ustawodawczą Sejmu RP samoistnego zgłoszenia się posła Andrzeja Dery do reprezentowania wspólnie z innym posłem PiS Stanisławem Piętą Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest przejawem złej woli Komisji wobec środowiska działkowców. Poseł Dera powołał się na znajomość omawianej materii i autorstwo „sławetnego' projektu ustawy zgłoszonej do Sejmu RP w 2009r. o ogrodach działkowych, który miał położyć kres ogrodnictwu działkowemu w Polsce i który słusznie został odrzucony 16 lipca 2009r przez Sejm RP. Jaką więc znajomość materii ma poseł Dera? Czy zamierza nadal wcielać w życie pomysły rozbijania ruchu ogrodnictwa działkowego?

Poznaliśmy posła Derę podczas reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w 2008r., kiedy to atakował przepisy ustawy określając się tym samym jako jej zagorzały przeciwnik. Czy więc taki poseł ma prawo reprezentować Sejm RP przed Trybunałem? Czy w gronie posłów nie udaje się znaleźć osoby, która zechciałaby obiektywnie wyrażać przed Trybunałem Konstytucyjnym stanowisko Sejmu RP? Czy nie można powołać do reprezentowania przed Trybunałem posła, który czynnie przyczynił się do uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w 2005r?

Wyrażamy nadzieję, że Sejm RP nie uwzględni wniosku Komisji Ustawodawczej i nie powierzy zaszczytu i obowiązku reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym zdeklarowanemu przeciwnikowi istniejącego systemu ogrodnictwa działkowego, który go zwyczajnie nie rozumie. Prosimy Pana Marszałka Sejmu o wnikliwe rozpatrzenie zasadności rozstrzygnięć, które od samego początku oburzają środowisko działkowców i nie dają gwarancji zachowania obiektywizmu przy rozpatrywaniu sprawy.
 

Prezydium OZ w Poznaniu

ROD „Nafta”
Piła
 


Szanowny Pan

Grzegorz Schetyna

Marszałek Sejmu RP

Warszawa


Szanowny Panie Marszałku!
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nafta' w Pile z upoważnienia członków Polskiego Związku Działkowców użytkujących działki w naszym ogrodzie wyraża protest przeciwko reprezentowaniu Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym przez posła Stanisława Piętę i Andrzeja Derę w sprawie wniosków o sygn. akt TK - K 8/10 i P 32/10.
Nie zgadzamy się, by w tych tak istotnych dla naszej społeczności sprawach reprezentowali Wysoką Izbę posłowie z politycznego ugrupowania, które od wielu lat dąży, wszelkimi metodami, do podważenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Desygnowani przez Sejmową Komisję Ustawodawczą posłowie nie dają żadnej gwarancji dochowania obiektywizmu w sprawach będących przedmiotem wniosków.
Zwłaszcza poseł Andrzej Dera uznaje siebie niemal za omnibusa, człowieka ponoć wszystko wiedzącego o sprawach nas dotykających a unormowanych w dobrej, obecnie obowiązującej Ustawie o ROD.
Wystarczy jednak prześledzić jego zachowanie i kompromitujące go wypowiedzi podczas słynnej już rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 20 grudnia 2008 roku, by wiedzieć, że jego mniemanie o znajomości problemów jest bardzo złudne, by nie rzec bardziej dosadnie nijakie.
Jeżeli do tego dodać autorski, arcykuriozalny projekt ustawy o ogrodach działkowych, który decyzją Sejmu RP w dniu 16 lipca 2009 roku odszedł w niepamięć, to nasze obawy są słuszne i bardzo zasadne.
Reasumując prosimy Pana Marszałka, by w imię dbałości o dobro miliona członków naszego Polskiego Związku Działkowców, miliona członków polskiego społeczeństwa podjął jednak decyzję o powierzeniu reprezentowania Sejmu RP w tych sprawach, posłowi lub posłom z innego ugrupowania politycznego, którzy będą bardziej wiarygodni i obiektywni.
Naszą prośbę przekazujemy również:
Wicemarszałkom Sejmu RP: Ewie Kierzkowskiej, Stefanowi Niesiołowskiemu i Jerzemu Wenderlichowi,
oraz do wiadomości:
Prezesa Krajowej Rady PZD Eugeniusza Kondrackiego,
 

Zarząd ROD

Piła, dnia 20 grudnia 2010r.

 

Działkowiec z Zielonej Góry

  Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku !

Zwracam się z wielką prośbą o odwołanie Pana posła Dery z reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Prawdą jest, że pan poseł Dera dobrowolnie zadeklarował swoją pomoc koledze partyjnemu posłowi Pięcie, który uznał, że jest to zbyt zawiła sprawa, Pan poseł Dera nigdy nie był życzliwy działkowcom i Polskiemu Związkowi Działkowców. Jest gorącym zwolennikiem jego likwidacji, zawsze w swych wystąpieniach był przeciwko jego istnieniu. Dlatego Panie Marszałku, uważam że taka osoba nie może reprezentować Sejmu przed trybunałem Konstytucyjnym, gdzie będą ważyły się losy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wskazane by było aby zapis ustawy bronił poseł neutralny i przedstawiciel Polskiego Związku Działkowców, a nigdy poseł Dera, który wywodzi się z ugrupowania będącego nieprzychylnie ustosunkowanego do Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Polskiego Związku Działkowców. Jest to zbyt wielka sprawa dla nas, dla jednego miliona działkowców.


Z poważaniem
 Jerzy Komarnicki
 

Zielona Góra, dnia 20 grudnia 2010 r.

 

OZ w Gorzowie Wlkp.

Stanowisko
 
Prezydium Okręgowego Zarządu w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010 r.

 

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. występuje z wnioskiem do Pana Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny o delegowanie z Sejmu przed Trybunał Konstytucyjny posłów reprezentujących Sejm RP gwarantujących bezstronność i obiektywizm w stosunku do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Uważamy, że nie może być reprezentantem Sejmu Pan Poseł Andrzej Dera, który jest autorem projektu innej ustawy o ogrodnictwie działkowym w Polsce.

Delegowanie Pana Posła A. Dery sugerowałoby o arogancji Sejmu wobec prawie miliona członków PZD.

W tej sytuacji zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Marszałka Sejmu o delegowanie takich posłów, którzy zapewnia bezstronność i obiektywizm w sprawie ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Prezes OZ PZD/-/ Tadeusz Śmigiel
Sekretarz OZ PZD/-/ Irena Krzyżanowska

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD
Szczecin

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Szczecinie stanowczo protestuje, aby przed Trybunałem Konstytucyjnym RP, podczas rozpatrywania wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o niekonstytucyjności Ustawy o ROI) z dn. 08,07.2005 r. Sejm RP. reprezentował Poseł Andrzej Dera.
Pan Poseł Andrzej Dera już wicie razy pokazywał swój negatywny stosunek do PZD. Był głównym, autorem projektu ustawy sejmowej, która negowała istnienie obecnych struktur związkowych i Polskiego Związku Działkowców. Jesteśmy pewni, ze występując przed Trybunałem Konstytucyjnym nie będzie obiektywny, a wręcz będzie dążył do przyjęcia wniosku T Prezes Sądu Najwyższego.

Z poważaniem,
Przew. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
w Szczecinie
Władysław Kaczanowski

Szczecin, dnia 16 grudnia 2010r.

 

PZD
OZ Toruńsko-Włocławski
 

 

Pan Grzegorz Schetyna

Marszałek Sejmu RP

Warszawa


Zgromadzeni członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców w dniu 10 grudnia 2010 r. wyrażamy stanowczy protest przeciwko reprezentowaniu Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Pana Andrzeja Derę Posła Klubu Parlamentarnego PiS.
Pan Poseł Andrzej Dera postrzegany jest jako zdecydowany przeciwnik Polskiego Związku Działkowców, autor szkodliwego dla ruchu działkowego projektu ustawy o ogródkach działkowych z marca 2008 r. odrzuconego przez I Kongres Polskiego Związku Działkowców w dniu 15 lipca 2008 r. i przez Sejm RP w dniu 16 lipca 2009 r.
Pan Poseł Andrzej Dera reprezentował Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 20 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku Rady Gminy Wrocław o stwierdzeniu niezgodności z Konstytucją RP art. 10 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Pan Poseł zamiast bronić stanowiska Sejmu RP w przedmiotowej sprawie w rezultacie stał się rzecznikiem obrony wnioskodawcy.
Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka Sejmu RP o wyznaczenie Posła, który wykaże się bezstronnością w przed Trybunałem Konstytucyjnym, broniąc stanowiska Sejmu RP.


Z wyrazami szacunku
Członkowie Okręgowego Zarządu
Toruńsko-Włocławskiego PZD
/23 podpisy/

Toruń, dnia 10 grudnia 2010r.

 

Społeczna  Służba  Instruktorska  SSI
w Szczecinie

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku Społeczna Służba Instruktorska PZD Okręgu Szczecińskiego zwraca się do Pana Marszałka o nie wyrażenie zgody na reprezentowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym interesów PZD przez Pana posła Andrzeja Derę. Pan Poseł Andrzej Dera już w 2005 r. jako członek Partii Prawo i Sprawiedliwość która była partia rządzącą w swoich wypowiedziach był za zlikwidowaniem naszego związku PZD. Szanowny Panie Marszałku my jako Działkowcy w chwili obecnej nie możemy ufać, że Pan Poseł Andrzej Dera będzie bronił naszych słusznie nabytych praw. Wobec powyższego zwracamy się. z prośba o wyznaczenie innej osoby do reprezentowania w Sejmie naszych Interesów z innego ugrupowania politycznego. Za pozytywne załatwienie naszej sprawy dziękują Społeczni Instruktorzy PZD.

/18 podpisów/


Szczecin, dnia 16 grudnia 2010r.

 

PZD
OZ w Szczecnie


Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa
 

Szanowny Panie Marszałku
Zaskarżenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego, przez I Prezesa Sądu Najwyższego poruszyło ogromnie środowisko działkowców. Zaistniało poważne zagrożenie dla funkcjonowania systemu rodzinnych ogrodów działkowych oraz dla praw nabytych, a dotyczących kilku milionów obywateli naszego Kraju.
Na bieżąco śledzimy z uwagą wszelkie sygnały medialne, związane z tym problemem.
W czasie obrad sejmowej Komisji Ustawodawczej, debatującej nad opinią zaskarżonych przepisów ustawy, na reprezentanta Sejmu RP, jako drugi zgłosił się na ochotnika poseł PiS Pan Andrzej Dera.
W środowisku działkowców Pan poseł Andrzej Dera jest dokładnie znany jako zagorzały przeciwnik ustawy o ROD oraz Polskiego Związku Działkowców, jest współautorem odrzuconego przez Sejm RP poselskiego projektu ustawy o ogródkach
działkowych oraz znany jest z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi w mediach, na spotkaniach, a nawet w Trybunale Konstytucyjnym. Ponieważ taki reprezentant nie daje gwarancji bezstronności i rzetelności w czasie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, zwracamy się do Pana Marszałka o absolutnie nie wyznaczanie Pana posła Andrzeja Dery jako obrońcy ustawy o ROD w Trybunale Konstytucyjnym, gdyż jego wyznaczenie do takiej roli byłoby zaprzeczeniem roli jaką miał by spełnić. W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia pragniemy jednocześnie przesłać najlepsze życzenia dla Pana Panie Marszałku oraz całego Sejmu RP kierowanego przez Pana.

W imieniu rodzinnych ogrodów działkowych
- członkowie Prezydium Okręgowego PZD
w Szczecinie
 

Szczecin, dnia 17 grudnia 2010r.

 

PZD
OZ w Zielonej Górze


Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

Szanowny panie Marszalku!

Komisja ustawodawcza Sejmu rozpatrując wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie z Konstytucją ustawy o ROD uznała, że jedynie 3 zaskarżone przepisy z tej ustawy tj. art. 10,18 oraz 24 są niezgodne z Konstytucja. Jest to także bardzo krzywdząca opinia dla jednego miliona rodzin działkowych w Polsce. Komisja nie zadała sobie trudu, by zapoznać się z historią powstawania ogrodów działkowych w Polsce, że ogrody powstawały na nieużytkach, że były zakładane przez zakłady pracy, że budowali je sami działkowcy, że dziś ogród działkowy stanowi znaczny majątek Działkowców i Związku. Nie możemy zrozumieć, że dopiero po 5 latach funkcjonowania ustawy artykuły te nie są zgodne z Konstytucją. Szczególnie jesteśmy zbulwersowani, że nie zgodny z Konstytucją jest również art. 24 ustawy o ROD. Likwidacja tego artykułu może wyrządzić dużo krzywdy działkowcom i naszemu Związkowi, a przecież ogrody zakładano na podstawie dokumentów państwowych, decyzjami władz miejskich lub powiatowych. To nie Związek odbierał grunty prywatnym właścicielom i zakładał ogrody działkowe. Dlaczego dzisiaj tymi zaszłościami, nawet 40 letnimi, zamierza się obciążyć działkowców i Związek. Uszczęśliwiać jednych a krzywdzić drugich.
Naszym zdaniem ustawa dobrze służy działkowcom a „dziurawienie' tej ustawy poprzez usuwanie z niej różnych artykułów może doprowadzić do likwidacji ROD i ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Smutne jest to, że Komisja ustawodawcza na wniosek samego pana posła Dery powierzyła panu posłowi bronienie ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, a przecież wiadomo nie tylko wszystkim działkowcom, że pan Dera wyrządził i dalej wyrządza dużą krzywdę działkowcom i PZD.
Swoje nie przychylne stanowisko potwierdził w mediach, w Trybunale Konstytucyjnym i jako jeden z twórców projektu ustawy o ogrodach działkowych, które odrzucił Sejm. Czy taka osoba będzie godnie reprezentowała Sejm i Działkowców przed Trybunałem Konstytucyjnym ? Naszym zdaniem nie, dlatego jako przewodniczący kolegium prezesów okręgu zielonogórskiego, w imieniu samorządów ogrodowych i działkowców bardzo prosimy pana Marszałka, by pan Andrzej Dera nie reprezentował Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym. Bronić ustawy o ROD przed Trybunałem winien Polski Związek Działkowców i jego przedstawiciel i o to również prosimy Pana Marszałka.

 

Z wyrazami szacunku

Kolegium prezesów ROD

Zielona Góra, dnia 22 grudnia 2010r.

 

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy „Pogodny'

w Kaliszu


Sz. P.
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
 

 

Dotyczy : Protest do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Zarząd Ogrodu im. POGODNY w Kaliszu na posiedzeniu w dniu 15.12.2010 r. podjął Uchwałę nr 63/XII/2010 r. i zwraca się do Marszałka Sejmu z protestem o nie wyznaczanie na reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym Posła Andrzeja Dery jako obrońcy Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

NIC O NAS BEZ NAS. Wychodząc z takiego założenia zwracamy się z prośbą, aby wyznaczając reprezentantów Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie Ustawy o Ogrodach Działkowych, zechciał Pan skonsultować kandydatury z Zarządem Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców jako Organu, który reprezentuje interesy wszystkich działkowców w Polsce.
Poseł Andrzej Dera dowiódł w swoich wystąpieniach, że jest przeciwny Ustawie o Ogrodach Działkowych i powierzając reprezentowanie tak licznej rzeszy działkowców było by nie na miejscu. Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie Posła, który bezstronnie będzie bronił przed Trybunałem Konstytucyjnym naszej Ustawy.

Zarząd ROD

Kalisz, dnia 17 grudnia 2010r.

 

OZ Mazowiecki

Stanowisko
 
Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców
z dnia 20 grudnia 2010r.


Okręgowy Zarząd Mazowiecki zapoznał się z analizą przyjętą przez Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie wniosku I. Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i w pełni popiera przyjęte w niej ustalenia. Przygotowany dokument został opracowany w oparciu o obowiązujące prawo, orzecznictwo sądowe i udowadnia, iż nasza ustawa nie stoi w sprzeczności z Konstytucją RP. Dlatego stoimy na stanowisku, że Sejm RP powinny reprezentować osoby, które są obiektywne i staną w obronie aktu prawnego przyjętego w przeszłości przez organ ustawodawczy.
Protestujemy przeciwko przyjętej przez Komisję Ustawodawczą propozycji, aby reprezentantami Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie niezgodności z Konstytucją RP ustawy o ROD byli wyłącznie przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, posłowie Stanisław Pięta i Andrzej Dera. Taki skład osobowy już na wstępie pozbawia naszą u stawę i zawarte w niej przepisy szansy na obronę, gdyż posłowie PiS od lat prezentują wrogie stanowisko wobec Związku i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Szczególnie negatywnie zapisał się w pamięci działkowców poseł Andrzej Dera, który w 2008r. reprezentował Sejm RP podczas rozpatrywania przez Trybunał Konstytucyjny RP, wniosku gminy Wrocław niektórych artykułów naszej ustawy. Już wtedy poseł prezentował swoje negatywne stanowisko wobec ustawy, która w ciągu 5 lat znalazła ogromne poparcie wśród społeczności działkowców. W jej obronie wypowiedziało się 620 tysięcy działkowców. Rzadko która ustawa zyskała taka aprobatę w społeczeństwie, a mimo to jest bez przerwy atakowana.
Dzisiaj poseł Andrzej Dera staje w obronie byłych właścicieli, którzy przed laty dostali stosowne odszkodowania za wywłaszczony przez Skarb Państwa teren. Obecnie, dzięki ogromnemu wysiłkowi i środkom finansowym działkowców, grunt zyskał na wartości, posiada media, a często zmienił swoje przeznaczenie /. rolnego na budowlany. Poseł Dera uważa, że należy zwrócić teren byłym właścicielom bez zobowiązań na rzecz działkowców. Pamiętamy jak jeszcze niedawno obiecywał im uwłaszczenie na podstawie kolejnych projektów ustawy o ogrodach działkowych, autorstwa PiS. Dzisiaj uważa, że działkowcy mają wyłącznie prawo, aby odejść z niczym.
Naszym zdaniem nie jest możliwe, aby Sejm RP w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych reprezentowała osoba niewiarygodna i tak wrogo nastawiona do Związku i ustawy. Dlatego oczekujemy, że Pan Marszałek Sejmu RP nie zaakceptuje tej kandydatury, jako godzącej w całą społeczność działkową.

OZ Mazowiecki PZD

Warszawa, dnia 20 grudnia 2010r.


 

PZD
ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego
Gdynia

 

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

 

Szanowny Panie Marszałku!

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego wraz z Komisją Rewizyjną i Rozjemczą ROD w Gdyni składają protest przeciwko reprezentowaniu Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie oznaczonej sygn. akt TK - K 8/10 i P 32/10, przez Posła Andrzeja Derę oraz Posła Stanisława Piętę.
Postawa i poglądy prezentowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości w odniesieniu do naszej społecznej organizacji i do dobrej, obecnie obowiązującej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku, nie dają nam członkom Polskiego Związku Działkowców żadnej gwarancji o ich bezstronności w wypełnieniu powierzonego zadania.
Desygnowani przez Sejmową Komisję Ustawodawczą posłowie Stanisław Pięta i Andrzej Dera, w dniu 16 lipca 2009 roku głosowali przeciwko odrzuceniu przez Sejm RP całego projektu ustawy o ogrodach działkowych opracowanego przez posła Andrzeja Derę i wniesionego przez Prawo i Sprawiedliwość.
Wiemy, aż nadto dobrze, jakim pseudo przyjacielem nas działkowców i naszego Związku jest zwłaszcza poseł Andrzej Dera, który z osobistego konfliktu z organizacją czyni z siebie istnego pseudo uzdrowiciela ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Pod płaszczykiem wyrażanej często podobno troski o nasze prawa, de facto zaciekle walczy o uchylenie obecnie obowiązującej ustawy nas dotyczącej.
Poseł Andrzej Dera nie tylko w naszej ocenie, jako zdecydowany przeciwnik nie jest, zatem posłem obiektywnym i nie powinien reprezentować Sejmu.
Desygnowani posłowie, znając ich poglądy, będą wniosek byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego popierali i uzasadniali nie bacząc na konsekwencje, które poniosą członkowie i nasz Związek. Posłowie ci, zatem nie są takimi przedstawicielami Sejmu, którzy w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych będą gwarantować daleko posunięty obiektywizm.

Szanowny Panie Marszałku!
Nie mamy, niestety zaufania do posłów Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza do Posła Andrzeja Dery w absolutnie żadnej sprawie nas dotykającej, że będzie reprezentował Sejm godnie, bezstronnie i obiektywnie.
Stwierdzamy, że uczynienie z Posła Andrzeja Dery przedstawiciela Sejmu da mu wreszcie upragnioną możliwość doprowadzenia do zniszczenia naszego Związku i likwidacji dobrej, bo sprawdzonej w codziennym działaniu Ustawy o ROD.
Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że słowa te są być może zbyt mocne, ale tak do czujemy.
Uważamy, jako działkowcy i Obywatele, że najbardziej wiarygodnymi i bezstronnymi reprezentantami Sejmu RP przed Trybunałem będą posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy, bowiem godnie i bezstronnie wypełnią powierzone im zadanie. Reasumując wnosimy do Pana Marszałka w imieniu 358 członków PZD użytkujących działki w naszym ogrodzie, o ustanowienie takiej reprezentacji Sejmu, która wykaże daleko posunięty obiektywizm w obronie dobrej Ustawy o ROD.
Adresatów naszego  listu  prosimy jednocześnie  o  przyjęcie w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia i Nowym 2011  Rokiem życzenia dobrego zdrowia, szczęścia i spełnienia wszelkich marzeń w życiu zawodowym i osobistym. List niniejszy drogą elektroniczną kierujemy ponadto do wiadomości:
- Wicemarszałka Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej,
- Wicemarszałka Sejmu RP Stefana Niesiołowskiego,
- Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego.

Z poważaniem
Społecznie wykonujący swoje obowiązki wobec członków i Związku

Prezes ROD    Józef Matwies
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD   Bogusław Dąbrowski
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozjemczej ROD    Hieronim Kozłowski


Gdynia, dnia 22 grudnia 2010 roku 

 

OZ w Łodzi

STANOWISKO
przedstawicieli organów statutowych Polskiego Związku Działkowców działających w okręgu łódzkim z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie zaproponowanych przez Komisję Ustawodawczą Sejmu posłów do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców i komisji statutowych po zapoznaniu się z protokółem z obrad Komisji Ustawodawczej Sejmu z dnia 1 grudnia br. wyrażają stanowczy sprzeciw wobec wyznaczenia Panów posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery jako reprezentantów Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Mamy głębokie obawy, co do bezstronności wspomnianych wyżej posłów i ich znajomości problematyki odnoszącej się do funkcjonowania ogrodów rodzinnych i Związku. Obaj panowie reprezentują przecież to samo ugrupowanie, którego przedstawiciele w przeszłości wielokrotnie postulowali potrzebę zmiany ustawy o ROD, a niekiedy dawali wręcz wyrazy niechęci Wobec Polskiego Związku Działkowców. Szczególnie oburzające i nie do przyjęcia dla członków Związku jest występowanie w przedmiotowej sprawie pana Andrzeja Dery, który jak doskonale pamiętamy jest autorem projektu ustawy o ogrodach działkowych potępionego przez I Kongres PZD, a następnie odrzuconego przez Sejm RP w lipcu 2009 roku. Dobrowolne i ochocze zgłoszenie się pana Dery do reprezentowania Sejmu przed TK nie jest więc zapewne przypadkowe i każe nam wątpić w jego obiektywizm. Przypuszczamy, że pan poseł Dera po raz kolejny w swoich działaniach nie będzie się kierował poszanowaniem głosu środowiska działkowców, ale będzie się starał realizować założenia partii politycznej, której jest członkiem. Jaskrawym i uzasadniającym nasz niepokój przykładem szkodliwej dla Związku aktywności pana Dery jest jego postawa w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w grudniu 2008 roku, gdy na wniosek Gminy Wrocław badana była zgodność z Konstytucją art. 10 ustawy o ROD. Pan Andrzej Dera wówczas także był przedstawicielem Sejmu i nie tylko, że nie potrafił obronić stanowiska parlamentu, a co więcej stał się rzecznikiem wnioskodawcy w tamtej sprawie.
W związku z tym zwracamy się do Pana Marszałka Sejmu RP o podjęcie decyzji odrzucającej kandydatury zaproponowane przez Komisję Ustawodawczą i oddelegowanie osoby, który reprezentując Sejmu rzeczywiście wykaże się neutralnością i da gwarancje rzetelnej obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Naszym zdaniem najbardziej uzasadnione byłoby wyznaczenie posła spośród autorów obecnie obwiązującej ustawy.
 

Izabela Ożegalska - Prezes OZŁ PZD
Maria Stypułkowska - Wiceprezes OZŁ PZD
Henryk Jastrzębski - Sekretarz OZŁ PZD
Czesław Just - Członek Prezydium OZŁ PZD
Andrzej Skup - Członek Prezydium OZŁ PZD
Stanisław Panek-Członek Prezydium OZŁ PZD
Jadwiga Drzewiecka –
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD
Tadeusz Mańko –
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD

 

Polski Związek Działkowców
Kolegium Prezesów ROD w Chodzieży

 

Szanowny Panie Marszałku!

Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Chodzieży z upoważnienia organów statutowych ogrodów i członków Polskiego Związku Działkowców użytkujących działki w naszych ogrodach wyrażają stanowczy protest przeciwko reprezentowaniu Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym przez posła Stanisława Piętę i Andrzeja Derę w sprawie wniosków o sygn. akt TK - K 8/10 i P 32/10. Nie zgadzamy się, by w tej tak ważnej dla działkowców sprawie byli reprezentantami Sejmu posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, które cały czas dąży, do podważenia naszej, dobrej i przez nas akceptowanej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca
2005 roku.
Nie wierzymy by wytypowani przez Sejmową Komisję Ustawodawczą ci posłowie dawali jakąkolwiek gwarancję obiektywizmu i bezstronności w obronie tej ustawy. Zwłaszcza poseł Andrzej Dera uznaje siebie za wybitnego znawcę problematyki rodzinnych ogrodów działkowych. Jest to jednak nieprawdą, bowiem w swoich wystąpieniach dowodzi, że pomimo tego iż jest członkiem PZD to jednak nie zna podstawowych unormowań prawnych zawartych w Ustawie, w naszym Regulaminie ROD i w Statucie Związku.
Doskonale pamiętamy jego wypowiedzi podczas rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 20 grudnia 2008 roku, z których niezbicie wynika nasz o nim osąd.
Pamiętamy także jego autorski projekt ustawy o ogrodach działkowych skierowany przez jego partię, który w dniu 16 lipca 2009 roku głosami posłów z Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy i wielu posłów niezależnych oraz jednego z PiS, został w całości odrzucony już w pierwszym czytaniu. Zapoznaliśmy się również ze stenogramem z posiedzenia Sejmowej Komisji Ustawodawczej w dniu 1 grudnia 2010 roku i nie mamy żadnej wątpliwości, że nasze obawy są zasadne i słuszne w ocenie tychże posłów.
Prosimy Pana Marszałka, by w imię dbałości o dobro miliona członków polskiego społeczeństwa będących członkami naszego Związku podjął jednak decyzję o powierzeniu reprezentowania Sejmu RP w tych sprawach, posłowi lub posłom z Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Lewicy, bowiem będą bardziej wiarygodni i obiektywni w wypełnianiu powierzonego zadania. Naszą prośbę przekazujemy również:
- Wicemarszałkom Sejmu RP: Ewie Kierzkowskiej, Stefanowi Niesiołowskiemu i Jerzemu Wenderlichowi,
oraz do wiadomości:
-Prezesa KR PZD Eugeniusza Kondrackiego,
-Prezesa OZ PZD w Pile Mariana Praczyka

Z wyrazami szacunku
Przew. Kolegium Prezesów ROD
Henryk Koźlarek 

Chodzież, dnia 22 grudnia 2010r.

 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Okręgowa Komisja Rozjemcza

w Pile

Szanowny Panie Marszałku!


Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Pile zwracają się do Pana Marszałka w imieniu 84 Komisji Rewizyjnych ROD i 84 Komisji Rozjemczych ROD istniejących w naszym Okręgu, z apelem i wnioskiem o nie wyznaczanie posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżonej przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku.
Nie zgadzamy się, aby powyżsi posłowie, a zwłaszcza Andrzej Dera reprezentujący partię jawnie wrogą wobec polskich działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców byli przedstawicielami Sejmu w tej tak istotnej dla nas sprawie. Wiemy z wielu publicznych wystąpień posła Andrzeja Dery, że niemożliwym jest, aby był bezstronnym reprezentantem, bowiem jest zagorzałym przeciwnikiem dalszego istnienia naszej ustawy.
Jego postawa wobec działkowców i naszej społecznej, pozarządowej organizacji powoduje nasze zaniepokojenie, jeśli się weźmie pod uwagę chociażby wypowiedzi w czasie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w grudniu 2008 roku. Już wówczas bez żadnych ogródek kwestionował zasadność istnienia naszej ustawy i zawartych w niej norm prawnych, wykazując się przy tym kompletną nieznajomością jej podstawowych zapisów.
Pan poseł Andrzej Dera zgłaszając się „na ochotnika' w czasie obrad Sejmowej Komisji Ustawodawczej w dniu 1 grudnia 2010 roku pokazał swoją prawdziwą twarz i swój stosunek do działkowców i Związku.
Nie rozumiemy, dlaczego dla Posła na Sejm RP ważniejsze jest dobro byłych, często rzekomych właścicieli gruntów od dobra miliona członków Polskiego Związku Działkowców, którzy w przeszłości obejmowali grunty w aureoli ówczesnego prawa. Ponadto pragniemy zauważyć, że bardzo trudno zrozumieć podobno dobrą wolę posłów tej partii w obronie ustawy uchwalonej przez Wysoką Izbę głosami parlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy oraz posłów niezależnych.
Poseł Andrzej Dera będąc w naszej ocenie osobą niewiarygodną, stronniczą i pozbawioną obiektywizmu, nie powinna wypowiadać się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Partia o nazwie Prawo i Sprawiedliwość przez lata nauczyła działkowców podejrzliwości, co do tak zwanych ich dobrych intencji, które jak w ostatnim projekcie o ogrodach działkowych z 2009 roku okazały się pustymi i nic nieznaczącymi sloganami, do tego ciągle zmierzającymi do likwidacji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Zwracamy się do Pana Marszałka Sejmu RP o ustanowienie takiej reprezentacji, która bezstronnie i obiektywnie wypełni powierzone zadanie. Nasze stanowisko kierujemy także do:
- Wicemarszałka Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej,
- Wicemarszałka Sejmu RP Stefana Niesiołowskiego,
- Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha,
- Senatora Mieczysława Augustyna,
- Posłów na Sejm RP Stanisława Kalemby i Stanisława Steca oraz przesyłamy do wiadomości:
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,
- Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt,
- Przewodniczącego Krajowej Komisji Rozjemczej PZD Olgi Ochrymiuk

Z poważaniem

Z upoważnienia członków Okręgowych Komisji PZD

Przewodniczący Okręgowej
Komisji Rozjemczej PZD
 
Jarogniew Skrzypczak

Przewodniczący Okręgowej
Komisji Rewizyjnej PZD
  
Brunon Semrau

Piła, dnia 22 grudnia 2010 roku

 

List otwarty Prezydium Krajowej Rady PZD

 

Warszawa, dnia 30 grudnia 2010r.

 

Polski Związek Działkowców
Krajowa Rada

            Szanowny Pan
                                                    Grzegorz Schetyna
  Marszałek Sejmu RP


Zwracamy się do Pana w sprawie reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (sygn. akt 8/10 i P 32/10). W tych sprawach Komisja Ustawodawcza przyjęła swoje stanowisko oraz rekomendowała na przedstawiciela Sejmu Posła Stanisława Piętę. Swoją kandydaturę - jako drugiego przedstawiciela - zgłosił również w ostatniej chwili poseł Andrzej Dera. Mimo wątpliwości oraz zastrzeżeń zgłaszanych do takiej formuły reprezentacji Sejmu, Komisja Ustawodawcza ostatecznie zgodziła się rekomendować także Posła Derę - niewątpliwie na skutek jego usilnych zabiegów o możliwość wystąpienia przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Panie Marszałku,

Działając w imieniu milionowego środowiska polskich działkowców prosimy o nie wyrażanie zgody na udział Posła Andrzeja Dery jako reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dotychczasowa postawa oraz wyjątkowo negatywny stosunek Pana Posła Dery wobec ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych rodzi uzasadnioną obawę, że wykorzysta on status przedstawiciela Sejmu do całkowitego zdyskredytowania tej ustawy, w której obronie opowiedziało się ponad 620 tysięcy działkowców. Wszak w 2008 roku Poseł Dera miał możliwość występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i wówczas - zamiast bronić przepisów przyjętych przez Sejm - prezentował wyłącznie subiektywne oceny świadczące na niekorzyść nie tylko zaskarżonych przepisów, ale również całej ustawy. W ten sposób rażąco wykroczył poza zakres swojego umocowania, zastępując wręcz wnioskodawcę, który skierował skargę do Trybunału Konstytucyjnego. To wydarzenie zbulwersowało działkowców, którzy spodziewali się rzetelnego i obiektywnego przedstawiciela Sejmu, który uwzględniłby także merytoryczne argumenty przemawiające na korzyść przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dzięki której niemal milion najuboższych rodzin korzysta z prawie pięciu tysięcy ogrodów. Tymczasem Poseł Dera - działając w imieniu Sejmu -urządził sobie przed Trybunałem bezceremonialną tyradę, niesprawiedliwie oczerniającą ustawę, którą w sposób demokratyczny przyjął najwyższy organ ustawodawczy Rzeczpospolitej Polskiej.
Niedopuszczalne jest, aby poseł reprezentujący Sejm kierował się osobistymi animozjami oraz partykularnymi intencjami politycznymi. Nie jest bowiem dziełem przypadku, że już trzy miesiące po swoim niesławnym wystąpieniu przed Trybunałem, Poseł Dera urządził huczną konferencję prasową, na której obwieścił wszem i wobec, że złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy o ogrodach działkowych, zakładający uchylenie ustawy o ROD, odsprzedaż działek oraz likwidację rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców wraz z nacjonalizacją społecznego majątku działkowego. Z uwagi na powszechny opór polskich działkowców wobec tak rewolucyjnych pomysłów Posła Dery, Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu jego szkodliwy projekt. Od tamtej pory Pan Poseł systematycznie przypomina działkowcom, że wróci do swoich pomysłów w stosownym czasie.
Obecną bezprecedensową inicjatywę Posła Dery, który wskutek swoich nacisków zdołał uzyskać rekomendację Komisji Ustawodawczej, należy postrzegać jako element jego niezrozumiałej krucjaty przeciwko ustawie, która cieszy się ogólnym poparciem polskich działkowców. Dotychczasowe wystąpienia Pana Posła uzasadniają przekonanie, że - wbrew oficjalnej opinii Sejmu - będzie dążył do dyskredytowania całej ustawy o ROD celem uzyskania takiego wyroku Trybunału, aby następnie wykorzystać go do ponownego forsowania swojego projektu, który - po masowym proteście działkowców i miażdżącej krytyce ekspertów - został odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu. Dopuszczenie Posła Dery do udziału w przedmiotowym postępowaniu grozi więc uczynieniem politycznego wiecu z rozprawy przed Trybunałem i naraża Sejm na utratę wiarygodności jako organu, żądającego uchylenia przepisów, które sam uchwalił.


Panie Marszałku,

Polscy działkowcy nie żądają szczególnego traktowania. Prosimy jedynie o wyznaczenie posła, dającego rękojmię obiektywnego przedstawiania argumentów przed Trybunałem. Pan Poseł Dera niejednokrotnie udowodnił, że nie potrafi być w tej sprawie bezstronny. Stąd też jest on niezwykle źle odbierany w środowisku działkowym, gdyż dał się poznać jako osoba, która - zamiast bronić podstawowych praw działkowców - dąży usilnie do ich pozbawienia. Dlatego rekomendacja Komisji
Ustawodawczej wywołała w społeczności działkowej ogromne niezadowolenie oraz żywiołową reakcję. Coraz więcej działkowców występuje o odmowę wyznaczania Posła Dery jako przedstawiciela Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Listy pisane do Pana Marszałka to tylko jeden ze sposobów, w jaki na tę sytuację reagują działkowcy, którzy również podczas licznych zebrań i szkoleń wypowiadają się z dezaprobatą w sprawie wyznaczenia posła Dery. Ta rekomendacja wywołuje zatem rosnące niezadowolenie, które będzie wyrażane zwłaszcza wobec organów Sejmu.
Prezydium Krajowej Rady PZD całkowicie podziela powyższe poglądy. Z przykrością należy stwierdzić, że Poseł Dera zasłużył sobie na tak surową ocenę, która wynika z jego wyjątkowo nieprzychylnej postawy wobec działkowców, ogrodów i Związku. Dlatego zwracamy się do pana Marszałka z prośbą o podjęcie decyzji, która nie uwzględni rekomendacji Komisji Ustawodawczej w zakresie udziału Posła Andrzeja Dery jako reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Pragniemy nadmienić, że Związek nie został dopuszczony do udziału w przedmiotowym postępowaniu, wobec czego polscy działkowcy liczą na reprezentację ze strony takiego posła, który zaprezentuje również liczne argumenty przemawiające za konstytucyjnością ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Liczymy, że w tej sprawie Pan Marszałek uzna racje naszego środowiska.

Prezydium Krajowej Rady PZD:


Eugeniusz Kondracki - prezes PZD (Warszawa)
Stanisław Chodak - wiceprezes PZD (Lublin)
Wincenty Kulik - wiceprezes PZD (Wałbrzych)
Antoni Kostrzewa - wiceprezes PZD (Warszawa)
Marian Pasiński - skarbnik KR PZD (Zielona Góra)
Tadeusz Jarzębak - członek Prezydium KR PZD (Szczecin)
Sylwester Chęciński - członek Prezydium KR PZD (Poznań)
Jerzy Leśniak - członek Prezydium KR PZD (Katowice)
Olga Ochrymiuk - przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej (Białystok)
Maria Fojt - przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej ((Piła)

PZD
Okręgowy Zarząd
Poznań

Protest
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu w sprawie powołania posła Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o stwierdzenie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych


Prezydium OZ PZD stwierdza, że akceptacja przez Komisję Ustawodawczą Sejmu RP samoistnego zgłoszenia się posła Andrzeja Dery do reprezentowania wspólnie z innym posłem PiS Stanisławem Piętą Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest przejawem złej woli Komisji wobec środowiska działkowców. Poseł Dera powołał się na znajomość omawianej materii i autorstwo „sławetnego' projektu ustawy zgłoszonej do Sejmu RP w 2009r. o ogrodach działkowych, który miał położyć kres ogrodnictwu działkowemu w Polsce i który słusznie został odrzucony 16 lipca 2009r. przez Sejm RP. Jaką więc znajomość materii ma poseł Dera? Czy zamierza nadal wcielać w życie pomysły rozbijania ruchu ogrodnictwa działkowego?
Poznaliśmy posła Derę podczas reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w 2008r., kiedy to atakował przepisy ustawy określając się tym samym jako jej zagorzały przeciwnik. Czy więc taki poseł ma prawo reprezentować Sejm RP przed Trybunałem? Czy w gronie posłów nie udaje się znaleźć osoby, która zechciałaby obiektywnie wyrażać przed Trybunałem Konstytucyjnym stanowisko Sejmu RP? Czy nie można powołać do reprezentowania przed Trybunałem posła, który czynnie przyczynił się do uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w 2005r?
Wyrażamy nadzieję, że Sejm RP nie uwzględni wniosku Komisji Ustawodawczej i nie powierzy zaszczytu i obowiązku reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym zdeklarowanemu przeciwnikowi istniejącego systemu ogrodnictwa działkowego, który go zwyczajnie nie rozumie. Prosimy Pana Marszałka Sejmu o wnikliwe rozpatrzenie zasadności rozstrzygnięć, które od samego początku oburzają środowisko działkowców i nie dają gwarancji zachowania obiektywizmu przy rozpatrywaniu sprawy.

OZ w Poznaniu

Poznań, dnia 20 grudnia 2010r.
 

 

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy
„Azalia” w Widziszewie

 

Marszałek Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Grzegorz Schetyna


STANOWISKO
Zarządu ROD „Azalia' w Widziszewie w sprawie wyznaczenia Posła reprezentującego Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym


Zarząd ROD „Azalia' w Widziszewie stanowczo protestuje przeciwko wyznaczeniu do reprezentowaniu Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym posła PiS Andrzeja Dery i uprzejmie prosi Pana Marszałka o wyznaczenie innego Posła na reprezentanta Sejmu.
Poseł Andrzej Dera już raz reprezentował Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym i miast przyjętych przez demokratycznie wybrany sejm uregulowań zapisanych w ustawie sejmowej bronić, zajmował zupełnie odwrotne stanowisko, atakując ustawę sejmową. Naszym zdaniem jest nieobiektywny a nawet niekompetentny.
Uważamy że poseł, każdy poseł, reprezentując sejm na zewnątrz powinien ustaw sejmowych bronić a co najmniej być bezstronnym. Ten poseł dał się poznać zupełnie z innej strony i nie gwarantuje uczciwego i sprawiedliwego reprezentowania sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Stąd nasz stanowczy protest i gorący apel do Pana Marszałka by nie brał tej kandydatury pod uwagę wyznaczając reprezentanta Sejmu.
Panie Marszałku. Pan Poseł Dera postrzegany jest jako zdecydowany przeciwnik ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce i zagorzały przeciwnik istniejącej i obowiązującej ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku. My działkowcy ze swej ustawy, która obowiązuje w obecnym kształcie już ponad 5 lat jesteśmy w pełni zadowoleni. Spełnia ona nasze oczekiwania i nie widzimy potrzeby manipulowania jej zapisami albo podważania jej jako całości.


Za Zarząd Prezes Zarządu M. Kalemba

 

Widziszewo, dnia 27 grudnia 2010 r.

 

PZD
OZ Świętokrzyski

            

Sz. P.
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach na swym posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2010 roku zapoznało się ze treścią opinii Nr 476 Komisji Ustawodawczej z dnia 1 grudnia 2010 roku dla Marszałka Sejmu w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego oraz ze stenogramem z posiedzenia powyższej Komisji.
Wyrażamy daleko idący niepokój a w konsekwencji sprzeciw wobec wyznaczenia posłów Prawa i Sprawiedliwości - Andrzeja Derę i Stanisława Piętę na reprezentantów Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP obowiązującej Ustawy o ROD z 8 lipca 2010 roku.
Pan Poseł Andrzej Dera z własnej inicjatywy postanowił zgłosić swoją osobę jako dodatkowego reprezentanta Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. W naszej ocenie powstała sytuacja jest nie do zaakceptowania. Pan Poseł jest wszak autorem projektu odrzuconej przez Sejm w dniu 16.07.2009 roku ustawy o ogródkach działkowych z 2008 r.
W proponowanym wówczas projekcie, dążył on forsowanymi zapisami do likwidacji Polskiego Związku Działkowców. W naszej opinii, popartej głosem środowiska Działkowców z terenu województwa Świętokrzyskiego, taka reprezentacja w żaden sposób nie posiada cech obiektywizmu a co więcej, nacechowana będzie subiektywnym i zdecydowanie negatywnym nastawieniem do PZD i obowiązującej idei ogrodnictwa działkowego w naszym kraju, która opiera się na zapisach zakwestionowanego aktu normatywnego.
Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się do Pana Marszałka o wyznaczenie innego składu poselskiego w przedmiotowej sprawie. Pokładamy nadzieję, że osoby mające reprezentować Sejm Rzeczypospolitej zostaną przez Pana wybrane z zachowaniem pełnej troski o jak najlepsze zaprezentowanie i obronę interesów ponad 965 tysięcy użytkowników działek i ich rodzin.

Prezydium
Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego
PZD w Kielcach

Kielce, dnia 16 grudnia 2010r.

 

 

ROD w Kamieniu Pomorskim                                             

                                                        Pan Grzegorz SCHETYNA
                                                        Marszałek Sejmu RP
                                                        WARSZAWA
  

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Kamieniu Pomorskim zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wyznaczenie reprezentantów Sejmu RP takich, którzy będą bezstronni w sprawie obrony Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Pan poseł Andrzej Dera, który sam wyraził chęć reprezentowania Sejmu RP w/w sprawie wcześniej zajmował negatywne stanowisko o w/w Ustawie. W świetle jego wcześniejszych wypowiedzi można sądzić, że zamiast bronić Ustawy sejmowej stanie się jej oskarżycielem. Taki poseł nie powinien być reprezentantem Sejmu RP.

Zarząd ROD

Kamień Pomorski, dnia 27 grudnia 2010

 

Kamień Pomorski

                                                          Pan Grzegorz SCHETYNA
                                                          Marszałek Sejmu RP
                                                          WARSZAWA
  

Komisja Rewizyjna i Rozjemcza Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Kamieniu Pomorskim zwraca się z prośbą do Pana Marszałka o odrzucenie kandydatury Pana Posła Andrzeja Dery, który chce być reprezentantem Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym orzekającym w sprawie Ustawy o ROD.
Wcześniejsze publiczne wystąpienia Pana Posła Dery nie dają gwarancji, że będzie on bezstronny w sprawie w/w Ustawy.
W Sejmie RP jest dużo posłów, którzy wykażą rozsądek i bezstronność a także rozumieją uczucia normalnych działkowców nie uwikłanych w politykę, a którym niektórzy posłowie obiecują gruszki na wierzbie a nie faktycznego rozwiązania problemu.

Przew. Komisji Rewizyjnej ROD                Przewodniczący Komisji
Rozjemczej ROD

Eugenia Smażona                                Józef Malinowski

 

Kamień Pomorski, dnia 27 grudnia 2010

 

 

Jerzy Mańczak                                           
Kamień Pomorski

                               

   

   PAN Grzegorz SCHETYNA
                                     Marszałek Sejmu RP
                                     WARSZAWA

Jestem działkowcem od 34 lat, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, że będę musiał prosić najwyższe władze Rzeczpospolitej Polskiej o obronę Rodzinnych Ogrodów Działkowych w których zrzeszonych jest ponad milion rodzin. Panie Marszałku proszę o spowodowanie aby reprezentantem Sejmu RP a zarazem wszystkich działkowców był poseł, który zagwarantuje faktyczną obronę zaskarżonej Ustawy, a nie chęć udowodnienia swoich wcześniejszych inicjatyw w przedmiotowej sprawie.
Aktualnie są jeszcze w Sejmie posłowie, którzy pracowali nad obowiązującą Ustawą i to oni powinni jej bronić przed Trybunałem Konstytucyjnym.

                                 

 Z poważaniem Jerzy Mańczak

 

Kamień Pomorski, dnia 27 grudnia 2010r.

 

Tadeusz Werkowski      
Kamień Pomorski
                               

Pan Grzegorz SCHETYNA
                                Marszałek Sejmu RP
                                WARSZAWA

 Zwracam się z prośbą do Pana Marszałka o wyznaczenie do obrony przed Trybunałem Konstytucyjnym posłów, którzy jak mówi logika będą bronić tego co Sejm uchwalił, a nie jeszcze krytykować obowiązującą Ustawę. Najlepszymi reprezentantami Sejmu w tej kwestii powinni być posłowie, którzy pracowali nad jej uchwaleniem a tacy na pewno są w składzie obecnego Sejmu.
Mamienie ludzi o jakimś uwłaszczeniu działek to czysta demagogia. Dopóki działkowicze są zorganizowani to ogrody działkowe służą temu po co zostały powołane i służą ludziom już ponad 100 lat. Inaczej na ich terenach zapanuje chaos, którego nikt nie będzie w stanie opanować, gdyż każdy poczuje się jak w słynnej bajce: 'wolość Tomku w swoim domku'
Proszę Pana Marszałka o szczególną rozwagę przy wyznaczeniu Posłów do tej sprawy.

                                 Z poważaniem

Tadesz Werkowski


Kamień Pomorski, dnia 27 grudnia 2010r.

 

ROD „Słoneczne Wzgórze”                                                        
Wałbrzych

                                                                            Szanowny Pan
                                                                                         Grzegorz Schetyna
                                                                                    Marszałek  Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku.
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczne Wzgórze” w Wałbrzychu po zapoznaniu się z stenogramem z posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu z dnia 1 grudnia 2010r Biuletyn Nr:4437/N/1 są głęboko zaniepokojeni i zwracają się  do Pana Marszałka z ogromną prośbą o zaniechanie desygnowania Posłów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości od reprezentowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Sejmu RP w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych sygn. Akt K 8/10 i P 32/10. Posłowie tej  partii, a szczególnie Pan Poseł Andrzej Dera, są zagorzałymi przeciwnikami ogrodów rodzinnych i Polskiego Związku Działkowców. Poseł Andrzej Dera, w przeszłości dał się poznać jako Poseł nieobiektywny, kiedy to reprezentował Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym w 2008r, atakują przepisy aktualnie obowiązującej ustawy.  To Pan Poseł Andrzej Dera –zapadł głęboko w umysłach działkowców, firmując nierealne pomysły powszechnego uwłaszczenia i popierając wszelkie inicjatywy zmierzające do likwidacji Polskiego Związku Działkowców, a tym samym ponad stuletniego ruchu działkowego. Nie zgadzamy się, by w tak istotnych dla społeczności działkowców sprawach, reprezentowali Wysoką Izbę Posłowie z jednej opcji politycznej, którzy nie dają żadnej gwarancji dochowania obiektywizmu w sprawach będących przedmiotem wniosków. Dlatego też, apelujemy do Pana Marszałka o delegowanie przed Trybunał Konstytucyjny Posła,  który rzeczywiście wykaże się  neutralnością i będzie godnie  reprezentował Wysoką Izbę i działkowców naszego ogrodu i całego kraju, a także bronił zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005r, która  dobrze służy ogrodom i działkowcom.

Nasze  wystąpienie do Pana Marszałka, pozwalamy sobie przekazać również do :
- Wicemarszałka Sejmu PR Ewy Kierzkowskiej,
- Wicemarszałka  Sejmu RP Stefana Niesiołowskiego,
- Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha
   oraz do wiadomości Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.
                                                                      

Za  ROD „Słoneczne Wzgórze”

Stanisława Józefowska                Antoni Falkowski
    Sekretarz Zarządu                  Wiceprezes Zarządu


Wałbrzych, dnia 22 grudnia 2010r.

 

 

 

PZD
ROD „GWDA”
Piła

Marszałek Sejmu RP 
Grzegorz Schetyna
Warszawa
 

 

Szanowny Panie Marszałku!
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego wraz z Komisjami Statutowymi „Gwda' w Pile zwracają się do Pana Marszałka z prośbą o nie wyznaczanie posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżonej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku.
Powyżsi posłowie, a zwłaszcza Andrzej Dera reprezentują polityczne ugrupowanie jawnie wrogie wobec polskich działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.
Wielokrotne publiczne wystąpienia posła Andrzeja Dery jednoznacznie wskazują, że nie będzie on bezstronnym reprezentantem, bowiem jest zagorzałym przeciwnikiem obecnego unormowania prawnego.
Jego postawa wobec działkowców i naszych praw nabytych budzi w nas niepokój, jeśli się weźmie pod uwagę choćby wypowiedzi w czasie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w grudniu 2008 roku. Wówczas jawnie negował zasadność istnienia naszej ustawy i zawartych w niej norm prawnych. Wykazał się przy tym kompletną nieznajomością jej podstawowych zapisów.
Uważamy ponadto, że skoro naszą Ustawę o ROD uchwaliły różne siły polityczne to nie właściwym jest ustalenie by jej „bronili' tylko przedstawiciele jednej partii o przewrotnej nazwie Prawo i Sprawiedliwość (tylko, dla kogo ta sprawiedliwość?).
Biorąc powyższe pod uwagę prosimy jak na wstępie.
Nasze stanowisko kierujemy także do Wicemarszałków Sejmu RP oraz przekazujemy do wiadomości Prezesa PZD i Prezesa OZ PZD w Pile.

z poważaniem,

Zarząd ROD

Piła, dnia 20 grudnia 2010r.

 

PZD
Komisja Rewizyjna
ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego
Gdynia

 

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

 

Szanowny Panie Marszałku!

Z ogromnym zdziwieniem i niedowierzaniem powziąłem wiadomość, że Sejmowa Komisja Ustawodawcza zarekomendowała Panu Marszałkowi kandydatury reprezentantów Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w osobach posła Stanisława Pięty i posła Andrzeja Dery zgłaszającego się na „ochotnika' w sprawach oznaczonych sygn. akt TK-K 8/10 i P 32/10.
Po zapoznaniu się ze stenogramem posiedzenia tejże Komisji z dnia 1 grudnia 2010 roku, poziom mojej intelektualnej odporności uległ niebezpiecznemu obniżeniu.
Wydawało mi się, że nauczka, którą otrzymali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza „wybitny znawca problematyki działkowej' poseł Andrzej Dera autor odrzuconego w dniu 16 lipca 2009 roku przez Sejm RP niekonstytucyjnego projektu ustawy o ogrodach działkowych, czegoś nauczyła. Okazuje się jednak, że rekomendowani posłowie w odniesieniu do obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku i naszego Związku z uporem damnat ąuad non intełligunt (potępiają to, czego nie rozumieją). Z rozmów z działkowcami, nie tylko mojego ogrodu wynika, że odnoszą się oni z dezaprobatą do tak proponowanej reprezentacji Sejmu RP. Dotychczasowe działania partii i Klubu Parlamentarnego PiS w odniesieniu do naszego Związku i dobrej ustawy spowodowały, że utracili nasze zaufanie i wiarygodność.
Nie zgadzam się, jako Obywatel i członek Polskiego Związku Działkowców, by również w moim imieniu posłowie tej partii byli przedstawicielami Sejmu w tej tak istotnej sprawie, jaką jest istnienie PZD i Ogrodów.
Zapewniam, że działkowcy nadal będą stosować zasadę wypowiedzianą przez Owidiusza gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo (kropla drąży skalę nie silą, lecz ciągłym padaniem) w domaganiu się zmiany przedstawicieli Sejmu RP. Zabieram głos nie dlatego, że oczekują tego ode mnie członkowie PZD i statutowe organy mojego Ogrodu, Okręgu czy Związku. Zabieram głos, bo nakazuje mi to moje sumienie i społecznie wykonywany mandat. Zabieram głos, bo taka reprezentacja Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym niczego dobrego nie wróży dla naszej działkowej społeczności. Niniejszy list przekazuję także do:
-Wicemarszałków Sejmu RP: Ewy Kierzkowskiej, Stefana Niesiołowskiego i Jerzego Wenderlicha,
-Posłów na Sejm RP: Jana Kulasa, Sławomira Neumanna, Stanisława Kalemby i Wiesława Szczepańskiego
oraz do wiadomości:
-Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,
-Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego
w Gdyni

Bogusław Dąbrowski

 

Gdynia, dnia 4 stycznia 2011r.

 

PZD
ROD im. 40-lecia WP
Piła

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa
 


Szanowny Panie Marszałku!
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „40 lecia WP' w Pile zwraca się z prośbą o nie wskazywanie posła Andrzeja Dery, jako reprezentanta Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ponoć niezgodności z Konstytucją RP naszej dobrej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku.
Obecnie obowiązujący akt prawny stanowi dla milionowej rzeszy członków Polskiego Związku Działkowców ważne unormowanie i jest powszechnie akceptowany i uznany za optymalny.
Wypowiedzi posła Andrzeja Dery zwłaszcza w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Ustawodawczej w dniu 1 grudnia 2010 roku, nie dają żadnej gwarancji jego bezstronności, bowiem dla posła ważniejsze są prawa byłych właścicieli gruntów niż działkowcy i ich nabyte prawa.
Swoim wystąpieniem udowodnił ponad wszelką wątpliwość, jaki jest jego rzeczywisty stosunek do polskich Obywateli, których jedyną winą jest to, że chcieli być członkami PZD użytkującymi od dziesięcioleci działki w swoich ogrodach.
Udowodnił, że my działkowcy powinniśmy potulnie usunąć się z naszych działek i broń Boże nie żądać żadnych odszkodowań, gdy nowi właściciele się tylko pojawią.
  Poseł Andrzej Dera jest także autorem niesławnego projektu o ogrodach działkowych, który w 2009 roku wolą większości parlamentarnej znalazł się we właściwym miejscu i odszedł w prawny niebyt. Nasza polska społeczność działkowa zasługuje na godne reprezentowanie swoich nabytych praw przez takich posłów, którzy będą gwarantować obiektywizm w sprawach oznaczonych sygn. akt TK - K 8/10 i P 32/10.
  Nasze wystąpienie kierujemy również do Wicemarszałków Sejmu RP oraz przekazujemy do wiadomości Prezesa PZD .

 

Z wyrazami szacunku
 Prezes Zarządu ROD

Piła, dnia 20 grudnia 2010r.

 

Jolanta Kowalska

Wałbrzych

 

Pan
Grzegorz Schetyna

Marszałek Sejmu RP

Z publikacji medialnych dowiedziałam się, że dwaj posłowie PJS, mianowicie Pan Andrzej Dera i Pan Stanisław Pieta jako reprezentanci Sejmu RP będą bronić naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wiadomość ta bardzo mnie zdziwiła i zaniepokoiła. Jak sięgnę pamięcią- wstecz, to przecież nie tak dawno, mianowicie półtora roku temu poseł Pan Andrzej Dera będąc autorem projektu ustawy o ogródkach działkowych hucznie i z aplauzem przekonywał wszystkich działkowców o dobrodziejstwach zawartych w powyższym projekcie. Będąc gorącym przeciwnikiem ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz naszej organizacji, jaką jest Polski Związek Działkowców próbował zniszczyć cały ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce który rozwijał się od ponad wieku. W m-cu lipcu ubiegłego roku Sejm RP w pierwszym czytaniu głosami PO, SLD i PSL odrzucił powyższy projekt uznając go jako kolejny bubel legislacyjny. Fakt ten jednoznacznie i niezaprzeczalnie świadczy o braku podstawowej wiedzy Pana A. Dery o funkcjonowaniu zarówno naszej ustawy, jak i organizacji. Dlatego niezrozumiałym jest dla mnie fakt, że w dniu 1 grudnia 2010r. Komisja Ustawodawcza Sejmu RP wyraziła zgodę na w/w kandydaturę Pana Dery, który zgłosił się na „ochotnika' z powodu rzekomej znajomości materii dot. działkowców i ogrodów. Pachnie mi to niebotyczną hipokryzją i absurdem.
Z kolei Poseł Stanisław Pieta będąc w szeregach tej samej partii politycznej reprezentuje takie samo stanowisko jak Poseł Dera w sprawie ogrodów działkowych. Generalnie stanowisko PJS -u wobec działkowców, ogrodów działkowych i organizacji, jaka jest Polski Związek Działkowców jest niezmienne od wielu lat. Co jakiś czas media informują o projektach coraz to nowych ustaw o ogrodach działkowych autorstwa PIS w których to zamieszczane są niedorzeczne i śmieszne rozwiązania dla działkowców. W mojej ocenie wyznaczenie obydwu posłów PIS - Pana A. Dery i Pana S. Pięty do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie przedmiotowego wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest świadomym działaniem pozbawiającym uczestnictwa przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentantów Sejmu RP z innych partii politycznych.

Panie Marszałku !

Doskonale Pan wie, że w skład naszego Sejmu RP wchodzą posłowie kilku partii politycznych. Dlaczego więc, nasi wrogowie są wyznaczeni do obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ? Przecież jest to fakt niezaprzeczalny i oczywisty że Pan Dera i Pan Pięta, a szczególnie Pan Dera przed Trybunałem Konstytucyjnym poprą wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie ogrodów działkowych. Dlatego apeluje do Pana Marszałka o ponowne przemyślenie tej sprawy i wyznaczenie posłów którzy będą godnie, rzetelnie i bezstronnie reprezentować Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie.

Z poważeniem,
                                                                        Jolanta Kowalska

Wałbrzych, dnia 20 grudnia 2010r.

 

Roman Krempski

Marszałek Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Grzegorz Schetyna


Szanowny Panie Marszałku
Zwracam się do Pana Marszałka Sejmu z prośbą o nie wyznaczanie na reprezentantów Sejmu w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym sygn. akt K 8/10 i P 32/10 posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery. W lipcu 2009 r. Sejm RP odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy PiS autorstwa Pana posła Andrzeja Dery przewidującej likwidację naszego Związku . Maja obawa wynika z faktu że zaproponowanie reprezentacji Sejmu dwóch posłów z tej samej partii politycznej i zdecydowanych przeciwników ustawy o ROD nie będzie obiektywnie reprezentowana przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zwracani się z prośbą do Pana Marszałka Sejmu RP o wyznaczenie Posła, który wykaże się bezstronnością przed Trybunałem Konstytucyjnym a zarazem broniący stanowiska Sejmu RP.

Z poważaniem
Działkowiec z ROD
„Górki Ustowskie'
w Szczecinie

Roman Krempski

Szczecin,dnia 21 grudnia 2010 r.

 

OZ w Szczecinie


Pan
Grzegorz Schetyna

Marszałek Sejmu RP

Warszawa
 

Zaskarżenie ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego mocno poruszyło środowisko działkowe. Zdajemy sobie sprawę, iż Trybunał Konstytucyjny będzie w niedługim czasie rozpatrywał wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego.
Wyznaczeni posłowie będą reprezentować Sejm przed Trybunałem konstytucyjnym w przedmiotowej sprawie.
Zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o nieuwzględnienie wniosku (Sejmowej Komisji Ustawodawczej, aby jednym z reprezentantów Sejmu był poseł Pan Andrzej Dera.
Pan poseł Andrzej Dera sam wyraził swój akces do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem. Jednak
jako „działkowiec' dał wiele dowodów na to, iż jest przeciwnikiem ustawy, chociaż trudno znaleźć uzasadnienie skąd bierze się ta zawziętość do jej zwalczania, dlatego nie gwarantuje bezstronności, obiektywności i Rzetelności w prezentowaniu stanowiska Sejmu. Prosimy o wyznaczenie innych posłów o obiektywnym spojrzeniu na rzeczywistość.

Członkowie Zarządu Okręgowego PZD
w SzczecinieMaria Fojt
Rodzinny Ogród Działkowy
„Pod Lipami” w Pile


                                                                     Szanowny Pan
                                                                     Grzegorz Schetyna
                                                                     Marszałek Sejmu RP
                                                                     Warszawa


Szanowny Panie Marszałku!

Po zapoznaniu się z opinią Sejmowej Komisji Ustawodawczej, a w szczególności po przeczytaniu stenogramu z posiedzenia w dniu 1 grudnia 2010 roku podjęłam decyzję o zwróceniu się do Pana Marszałka z prośbą o nie delegowanie zaproponowanych posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery z Prawa i Sprawiedliwości do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach oznaczonych sygnaturami akt TK – K 8/10 i P 32/10.
Kieruję do Pana Marszałka moje zastrzeżenia wobec w/w parlamentarzystów, gdyż uważam, że działkowcy użytkujący działki w ogrodach działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców nie zasługują na taką nieobiektywną reprezentację Sejmu w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie ich najważniejszego aktu prawnego, jakim jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku.
Jestem użytkownikiem działki i członkiem Związku od 34 lat i uważam, że jeśli Pan Marszałek wskaże zaproponowanych parlamentarzystów przez Sejmową Komisję Ustawodawczą do reprezentowania Sejmu w TK w sprawie naszej ustawy, to w mojej ocenie wyglądać będzie to tak jakby do pilnowania stada owiec przed drapieżnikami zaangażowano wilki.
Uważam, że porównanie jest jak najbardziej trafne, jeśli weźmie się pod uwagę poniższe fakty:
- poseł Andrzej Dera będąc autorem niekonstytucyjnego projektu ustawy o ogrodach działkowych zaprezentował swój i jego partii rzeczywisty negatywny stosunek do mojego Związku, naszej działkowej społeczności i dobrej, powszechnie akceptowanej obecnie obowiązującej Ustawy o ROD.,
- wbrew lansowanej przez siebie bardzo dobrej znajomości problematyki dotyczącej mojego Związku i Ogrodów, poseł Andrzej Dera - członek Związku - wielokrotnie publicznie udowodnił o istnieniu poważnych luk w znajomości, postrzeganiu i stosowaniu przepisów związkowych.,
- obydwaj proponowani posłowie w dniu 16 lipca 2009 roku głosowali przeciwko odrzuceniu przez Sejm RP całego projektu ustawy o ogrodach działkowych wniesionego przez ich partię, co nie uchroniło jej przed odrzuceniem już w pierwszym czytaniu.,
- poseł Andrzej Dera już raz był przedstawicielem Sejmu w Trybunale Konstytucyjnym i zachował się w dniu 20 grudnia 2008 roku nie jak reprezentant Wysokiej Izby, lecz jak promotor wnioskodawcy, przynosząc Sejmowi wstyd swym postępowaniem i zachowaniem.,
- niezmienne od wielu lat negatywne stanowisko tych parlamentarzystów i ich partii, w mojej ocenie oraz działkowców z ogrodów zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców stanowi swoistą wprost obsesję, która nie pozwala na obiektywność i realistyczną ocenę funkcjonowania Ogrodów i Związku.,
- w wyniku prowadzonej od lat przez ich partię negacji istnienia społecznej organizacji pozarządowej, jaką jest Polski Związek Działkowców oraz uznanych przez działkowców form działalności ogrodów, utracili oni moje oraz ogromnej rzeszy działkowców zaufanie i wiarygodność.
W związku z powyższym kierując swój protest do Pana Marszałka, sprzeciwiam się, jako wieloletni działkowiec w desygnowaniu tych posłów lub innych z PiS na reprezentantów Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym. Uważam, że najbardziej rozsądnie było by powierzenie tego zaszczytu przez Pana Marszałka posłowi lub posłom z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej czy Platformy Obywatelskiej, bowiem gwarantować to będzie bezstronność, rzetelność i obiektywizm w obronie ustawy o ROD uchwalonej przez Wysoką Izbę w dniu 8 lipca 2005 roku.
Moje wystąpienie przesyłam również do:
- Wicemarszałków Sejmu RP: Ewy Kierzkowskiej, Stefana Niesiołowskiego i Jerzego Wenderlicha,
- Posłów na Sejm RP: Romualda Ajchlera, Stanisława Chmielewskiego, Stanisława Kalemby, Jakuba Rutnickiego, Stanisława Steca, Adama Szejnfelda i Piotra Waśko,
- Senatora Mieczysława Augustyna,
oraz do wiadomości:
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile Mariana Praczyka.

                                                  Z działkowym pozdrowieniem

                                         Członek Polskiego Związku Działkowców
                                         w ROD „Pod Lipami” w Pile
                                         Maria Fojt  

Piła, dnia 7 stycznia 2011r.

 

Bogusław Dąbrowski
ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego
Gdynia

                                                                                           Szanowny Pan
                                                               Grzegorz Schetyna
                                                                                   Marszałek Sejmu RP
                                                                                  Warszawa

Szanowny Panie Marszałku!
Do napisania tego listu sprowokowała mnie wyrażona opinia nr 476 oraz poznany ze stenogramu przebieg posiedzenia Sejmowej Komisji Ustawodawczej z dnia 1 grudnia 2010 roku, które spowodowały, że po przeczytaniu tychże informacji zawartych w biuletynie komisji a opublikowanych na stronie internetowej Sejmu, przysłowiowy szlag mnie trafia, gdy dowiaduję się, że oto dwóch posłów PiS ma być przedstawicielami Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach oznaczonych sygn. akt TK – K 8/10 i P 32/10.
Gdyby moja wiedza dotycząca poglądów ich partii była nijaka, to może bym tę informację jakoś zniósł lub przeszedł obok niej obojętnie. Tak niestety nie jest, bowiem moja wiedza w odniesieniu do wrogiego wręcz stosunku Prawa i Sprawiedliwości do mojego Związku, do rodzinnych ogrodów działkowych i ustawy normującej ich istnienie jest pełna.
Nijak nie mogę pojąć jak można zaproponować Marszałkowi Sejmu, by oto posłowie Stanisław Pięta i zwłaszcza nasz odwieczny pseudo przyjaciel poseł Andrzej Dera mieli by być przedstawicielami Wysokiej Izby broniącymi naszą ustawę! Ta propozycja zakrawa na ponury żart czy wręcz kpinę z milionowej rzeszy członków Polskiego Związku Działkowców.
Jak mogą podejmować się obrony naszej ustawy proponowani posłowie, skoro 16 lipca 2009 roku głosowali przeciwko odrzuceniu przez Sejm RP całego niekonstytucyjnego projektu ustawy o ogrodach działkowych opracowanego przez posła Andrzeja Derę i namaszczonego przez jego macierzystą partię?
Jak może bronić naszej ustawy poseł Andrzej Dera, skoro wielokrotnie publicznie deklarował swój i swojej partii negatywny, by nie rzec wrogi stosunek do mojego Związku i rodzinnych ogrodów działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców?
Nie możemy my działkowcy i Pan Marszałek również zgodzić się, by poseł Andrzej Dera jeszcze raz skompromitował Sejm RP, po tym jak już raz w grudniu 2008 roku przed Trybunałem Konstytucyjnym dał wyraz swojej niekompetencji, nieznajomości problemów ustawy i ruchu ogrodnictwa działkowego, a także wrogiego i obsesyjnego stosunku do ustawy, która wolą większości parlamentarnej została w 2005 roku uchwalona.
W mojej ocenie wiedza o wręcz wrogim stosunku tych posłów oraz Prawa i Sprawiedliwości do nas działkowców jest znana parlamentarzystom i Panu Marszałkowi.
Martwi mnie, że Sejmowa Komisja Ustawodawcza i Pan Marszałek zapomnieli, że wnioski byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skierowane do Trybunału Konstytucyjnego, kwestionujące konstytucyjność naszej ustawy naruszają zasadę pewności prawa, czyli bezpieczeństwa prawnego!
Zapomnieliście szanowni posłowie, że Obywatele a takimi bez wątpienia jesteśmy my działkowcy, muszą mieć prawo przewidywania konsekwencji swych zachowań i zdarzeń na gruncie obowiązującego prawa a odbieranie nam tego powoduje utratę zaufania do Państwa i prawa!

Szanowny Panie Marszałku!

Nie rozumiem, dlaczego normy prawne zapisane w Konstytucji RP potrafię zrozumieć ja, zwykły działkowiec, a nie potrafią tego przedstawiciele władzy publicznej?
Stąd też nie zgadzam się, jako jeden z suwerenów wybieralnych władz na takie traktowanie. Nie zgadzam się na tak zaproponowaną przez Sejmową Komisję Ustawodawczą reprezentację.
Wyrażam przekonanie, że również mój głos zostanie zauważony i Pan Marszałek nie ugnie się przed tym dyktatem i deleguje posła lub posłów z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej czy też Platformy Obywatelskiej, którzy godnie, rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie będą wypełniać zaszczytne zadanie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku, aktu prawnego uchwalonego wolą większości parlamentarnej.
Mój list, z pewnością pełen gorzkich słów i stwierdzeń przekazuję także do:
- Wicemarszałków Sejmu RP: Ewy Kierzkowskiej, Stefana Niesiołowskiego i Jerzego Wenderlicha,
- Przewodniczących Klubów Parlamentarnych: Platformy Obywatelskiej – Tomasza Tomczykiewicza, Polskiego Stronnictwa Ludowego – Stanisława Żelichowskiego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Grzegorza Napieralskiego,
- Posłów na Sejm RP: Jana Kulasa, Sławomira Neumanna, Stanisława Kalemby i Wiesława Szczepańskiego,
oraz do wiadomości:
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego.

                                        Z działkowym pozdrowieniem
                         Członek zwyczajny Polskiego Związku Działkowców
                                                                                     Bogusław Dąbrowski

Gdynia, dnia 8 stycznia 2011r.

PZD
Okręgowy Zarząd
Lublin

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa
 


Szanowny Panie Marszałku
Ostatnie lata dostarczyły nam polskim działkowcom wielu wyjątkowo przykrych przeżyć. Co kilka miesięcy mnożą się różne wystąpienia niektórych przedstawicieli parlamentu a także organów administracji państwa zmierzające do likwidacji polskiego ruchu działkowego.
Ostatnio mogliśmy zapoznać się z treścią protokołu Komisji Ustawodawczej Sejmu oceniającej wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego, w którym kwestionowana jest konstytucyjność ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Pomijając kwestię zasadności wniosku Komisji nasze wielkie zdziwienie i zaskoczenie wywołał fakt zgłoszenia się do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem posła Andrzeja Dery. We wniosku swoim poseł ten podał, iż jest najlepszym wśród parlamentarzystów znawcą problemów ogrodnictwa działkowego i że posiada doświadczenie o funkcjonowaniu struktur organizacyjnych ogrodów działkowych i że jest już przygotowany do wystąpienia przed Trybunałem.
Wniosek ten został zaakceptowany i przedłożony Panu Marszałkowi.

Panie Marszałku
Ten Właśnie fakt został odebrany przez nas jako poniżenie miliona polskich działkowców. Nikt bowiem pośród parlamentarzystów nie wyrządził polskim działkowcom tyle krzywd i zła, co właśnie poseł Dera jako w nieodległej przeszłości współautor PiS-owskiego projektu ustawy o likwidacji ogrodów działkowych. Pamiętamy też wystąpienie posła Dery z przed kilku lat przed Trybunałem Konstytucyjnym, w którym wystąpił jako zdeklarowany przeciwnik polskiego ogrodnictwa działkowego.
Znamy też podobne jego wystąpienia na spotkaniach ze społeczeństwem w czasie, których rozsiewał kłamliwe i oszczercze informacje o Polskim Związku Działkowców podważając tym samym społeczny autorytet tej ponad stuletniej organizacji.
Uważamy, że człowiek ten nie może wiarygodnie reprezentować stanowiska Sejmu Rzeczpospolitej będąc zdecydowanym przeciwnikiem ogrodów działkowych i ustawy w oparciu o którą one funkcjonują.
Z tej przyczyny zwracamy się do Pana Marszałka o nie wyznaczanie posła Andrzeja Dery do reprezentowania przed Trybunałem Konstytucyjnym-Sejmu Rzeczpospolitej.

Z upoważnienia
plenarnego posiedzenia okręgu

Zarząd ROD

Lublin, dnia 17 grudnia 2010r.
 

 

Zdzisław Lemparty

Pas Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

9 grudnia 2008 r., obserwowałem obrady Trybunału Konstytucyjnego , który z wniosku Gminy Wrocław rozpatrywał zarzut niezgodności z Konstytucją art. 10 i art. 17 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentował Pan Poseł Andrzej Dera , Pan Poseł zamiast przekazywać wiarygodne informacje i w imieniu Sejmu RP bronić zasadności funkcjonowania kwestionowanych artykułów ustawy , występował jako oskarżyciel związku działkowców oraz obowiązującego prawa działkowego . Przekazywał Trybunałowi Konstytucyjnemu nieprawdziwe informacje min. dotyczące składki członkowskiej, nazywając ja haraczem płaconym w postaci dzierżawy .
Świadczy to o niewiedzy, bądź umyślnym świadomym fałszowaniem prawdy i jest to karygodne . jeżeli takie informacje przekazuje się Trybunałowi Konstytucyjnemu, świadomie wprowadzając ten organ w błąd. Mając te fakty na uwadze stwierdzam, że Pan Poseł Andrzej Dera nie jest godny dc reprezentowania Pana Marszalka przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Dlatego zwracam się z prośbą o wytypowanie Posła, który będzie się kierował bezstronnością i obiektywizmem.
 

Zdzisław Lemparty


Grudziądz, dnia 14 grudnia 2010r.


 

Prezydium OZ w Częstochowie
 

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku

 

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie obradujący w dniu 15.12.2010. roku wyrażają stanowczy protest przeciwko reprezentowaniu Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym przez posła klubu PiS Andrzeja Derę .
W środowisku działkowym Pan Poseł A. Dera postrzegany jest jako zdecydowany przeciwnik ruch ogrodnictwa działkowego działającego w poparciu o ustawę z dnia 8 lipca 2005 roku . W roku 2008 Pan Poseł A. Dera był już przedstawicielem Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym , który zamiast bronić stanowiska Sejmu - ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych sam był przeciwny tej ustawie ponieważ wcześniej był autorem własnej ustawy o ogrodach działkowych , która zakładała likwidacje ogrodów i jej prawnego reprezentanta jakim jest Polski Związek Działkowców . Projekt autorstwa Pana posła został przez Sejm RP odrzucony w pierwszym czytaniu.
Dlatego apelujemy do Pana Marszałka o delegowanie przed Trybunał Konstytucyjny posła , który będzie bronił opracowanych i przyjętych przez sejm RP rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych ( ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku ) , a tym samym wykażę się przynajmniej bezstronnością przed Trybunałem Konstytucyjnym broniąc stanowiska Sejmu.

Z wyrazami szacunku

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD
w Częstochowie
 

Częstochowa, dnia 15 grudnia 2010r.

 

Henryk Tomaszewski

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa
 

 


Szanowny Panie Marszałku,
Jako działkowiec od 1958 roku, dzisiaj Członek Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Obrońca' we Wrocławiu, z ogromnym smutkiem przyjmuję fakt dyskusji o niekompetencyjności Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Smutek mój potęgowany jest faktem, że ta bulwersująca dyskusja wywołana została wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego RP A więc przedstawiciela instytucji państwowej, której w moim pojęciu, autorytet -dotąd był niekwestionowany.
Jako człowiek ,który przeżył 79 lat i w życiu wiele widział i słyszał nic mogę pojąć w imię czego tak poważna instytucja jak Sąd Najwyższy podważa kompetencje Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP. Przecież Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych przeszła cały proces legislacyjny. Czy w świetle tego faktu, obywatele tego kraju mają rozumieć, że stanowione przez Parlament prawo z dnia na dzień może być deprecjonowane przez partie czy partyjki i ludzi, którzy pragną im się przypodobać. Sądzę, że tym sposobem rozumowania czym jest służba państwu daleko nic zajdziemy. To nie jest tylko mój punkt widzenia, obawy, że tak jest słyszę kilka razy dziennie i to z ust ludzi mądrych, wykształconych i z dużym bagażem doświadczenia życiowego.
Mój protest podyktowany jest tym, że ja i większość mego pokolenia w tym co się dzisiaj dzieje wokół ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Polskiego Związku Działkowców dostrzegamy jako element walki z emerytami, rencistami i młodymi rodzinami, bo przecież tacy ludzie są członkami Związku i posiadają działki w Rod/innych Ogrodach działających na mocy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. Ja rozumiem, bo dowód na to dał w 2009 r. PiS, że przeciwnikom ogrodnictwa działkowego chodzi o uchylenie ustawy i likwidację Polskiego Związku Działkowców jako głównych przeszkód do przejęcia terenów zajmowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe.
Jednakże pojąć nie mogę dlaczego w tę „awanturę' angażują się dotąd znani i szanowani politycy, którzy do Parlamentu z Księżyca nie spadli a zostali wybrani, między innymi przez działkowców, którzy im zaufali, j na których wsparcie liczą.
Panie Marszałku Sejmu RP, proszę wybaczyć, bo ja nie mogę pojąć czym podyktowany jest fakt, że Sejm PR przy rozpatrywaniu wniosku I-ego Prezesa SN przez TK RP ma reprezentować przedstawiciel PiS, Pan Poseł Dera.
Ta informacja w środowisku działkowców odebrana jest wysoce negatywnie, ponieważ znane jest moim zdaniem wręcz wrogie stanowisko Pana Dery w odniesieniu do naszej ustawy jak i PZD. W związku z powyższym gorąco proszę Pana Marszalka o rezygnację „z usług” Pana Posła Dery.
My działkowcy takiego „rzecznika i orędownika” sobie nie życzymy.

Z poważaniem,
Henryk Tomaszewski

Wrocław, dnia 11 stycznia 2011 r.

 

ROD „ENERGETYK”
Grudziądz


Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa


Szanowny Panie Marszałku!

Świąteczny nastrój okolicznościowego spotkania opłatkowego w ROD „ENERGETYK' w Grudziądzu zakłócony został informacją o możliwym desygnowaniu Posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery jako reprezentantów Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach o sygn. akt K 8/10 i P 32/10. Obaj Posłowie reprezentują jedną opcję polityczną - PiS, co nie jest adekwatne do pluralistycznego, jak by nie było, składu Sejmu.
Nadto poseł Andrzej Dera dał się poznać jako zdecydowany przeciwnik zarówno ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, jak i Polskiego Związku Działkowców. Dał temu wyraz występując jako reprezentant Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Gminy -Miasta Wrocław 9 grudnia 2009 r. W tej sprawie wykazał się nie tylko nieznajomością prawa związkowego, ale i daleko idącą arogancją przechodząc swego rodzaju metamorfozę - z reprezentanta Sejmu przekształcił się w przedstawiciela wnioskodawcy.
Poseł Andrzej Dera na Sesji Sejmu 16 lipca 2009 r. przedstawiał projekt autorstwa Klubu Parlamentarnego PiS, który to projekt praktycznie zmierzał do likwidacji społecznego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz Polskiego Związku Działkowców. O jego wartości świadczy fakt, że został zdecydowaną większością głosów odrzucony już po pierwszym czytaniu. Tym samym Izba Poselska dała wyraz utrzymania w niezmienionym kształcie aktualnie obowiązującej ustawy z 8 lipca 2005 r.
Biorąc powyższe pod uwagę zwracamy się z prośbą o uwzględnienie naszego stanowiska i desygnowanie do Trybunału Konstytucyjnego przedstawicieli Sejmu gwarantujących obiektywizm, a nie oficjalnie deklarowaną wrogość demonstrowaną przez Posła Andrzeja Dery.

Uczestnicy spotkania opłatkowego
ROD „ENERGETYK” w Grudziądzu

 

Grudziądz, dnia 17 grudnia 2010r.

 

PZD
OZ w Lublinie


Pan Grzegorz Schetyna
Marszalek Sejmu RP
Warszawa

 

Szanowny Panie Marszałku

Zwracamy się do Pana Marszałka z gorącą prośbą o nie wyznaczanie do udziału w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym jako przedstawiciela Sejmu Pana Posła Andrzeja Dery.
Wiadomym jest nam, iż zgłosił się on osobiście i został zaakceptowany przez Sejmową Komisję Ustawodawczą jako przedstawiciel polskiego Sejmu w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym rozstrzygającym wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego o uznanie za niekonstytucyjną ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prośba nasza wiąże się z powszechną wiedzą wśród polskich działkowców o wyjątkowej nieprzychylności czy wręcz wrogości tegoż posła do działkowców i Polskiego Związku Działkowców.
Już wielokrotnie poseł Andrzej Dera zademonstrował swój wrogi stosunek do ogrodnictwa działkowego zarówno przed Trybunałem Konstytucyjnym, a także jako współautor ustawy PiS-owskiej o uwłaszczenie działkowców, a praktycznie likwidacji polskich ogrodów działkowych czy też w toku wielu spotkań z wyborcami.
Wieść o możliwości wystąpienia przed Trybunałem Konstytucyjnym po raz wtóry Posła Andrzeja Dery stała się dla nas informacją wręcz tragiczną zarówno z wyżej podawanych przyczyn jak też z przekonania o braku z jego strony obiektywizmu, obywatelskiego poczucia sprawiedliwości czy po prostu zwykłej ludzkiej uczciwości wobec polskich działkowców.
Przekazując powyższą prośbę wyrażamy przekonanie o zrozumieniu naszych intencji i uwzględnieniu zaprezentowanej przez nas opinii.


Za uczestników szkolenia grupy
Samorządów ogrodowych woj. Lubelskiego

 

Lublin, dnia 17 grudnia 2010r.

 

Stanowisko
Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku
z dn. 17.12.2010 r.

W sprawie reprezentacji Sejmu RP w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie wniosków I Prezesa Sadu Najwyższego

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD w Białymstoku, po zapoznaniu się ze stenogramem posiedzenia Sejmowej Komisji Ustawodawczej obradującej w dniu 1.12.2010r. - w sprawie wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22.02.2010r. i 6.09.2010r. złożonych do Trybunału Konstytucyjnego, a dotyczących uchylenia Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 8.07.2005r. lub trzynastu artykułów tej ustawy i wyznaczenia zgłaszającego się ochotniczo do reprezentowania Sejmu RP posła Andrzeja Dery, jest nietrafnym rozwiązaniem.
Pan poseł Andrzej Dera od wielu lat dąży do zlikwidowania Polskiego Związku Działkowców i uchylenia Ustawy o ROD. Nie powinien więc być z tych względów reprezentantem Sejmu RP stającym w obronie ustawy o ROD i autorytetu Sejmu oraz posłów uchwalających Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Dobitnym przykładem potwierdzającym stronniczość Pana posła Andrzeja Dery jest jego wystąpienie w Trybunale Konstytucyjnym w dn. 9.12.2008r., kiedy to z reprezentanta Sejmu RP zmienił się w rzecznika Rady Miasta Wrocławia przy rozpatrywaniu wniosku tej Rady w TK.
Ponadto poseł Andrzej Dera był autorem projektu ustawy o ogrodach działkowych, której głównym założeniem była likwidacja Polskiego Związku Działkowców. Projekt ten w dn. 16.07.2009 został odrzucony przez Wysoką Izbę.
W tej sytuacji Okręgowy Zarząd Podlaski PZD stwierdza, że osoba posła Andrzeja Dery nie daje żadnych gwarancji na bezstronne i bezinteresowne reprezentowanie nie tylko Sejmu RP, ale również działkowców w Trybunale Konstytucyjnym.
W związku z powyższym, OZP PZD reprezentując ponad 22 tysiące podlaskich działkowców, zwraca się do Pana Marszałka o nie wyznaczanie posła Andrzeja Dery na reprezentanta Sejmu RP w Trybunale Konstytucyjnym w tej sprawie.


Okręgowy Zarząd Podlaski
PZD w Białymstoku

 

PZD
OZ w Zielonej Górze

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku!

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze, jako demokratycznie wybrany organ PZD, działający w imieniu/28 tysięcy działkowców z okręgu zielonogórskiego, zwraca się do Pana Marszałka z uprzejmą prośbą o spowodowanie wycofania pana posła Andrzeja Dery z reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku o stwierdzenia niekonstytucyjności art. 24 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
Zapis tego artykułu w dotychczasowym brzmieniu: „Zasadne roszczenia osoby trzeciej do nieruchomości zajętej przez rodzinny ogród działkowy podlegają zaspokojeniu wyłącznie przez wypłatę odszkodowania lub zapewnienie nieruchomości zamiennej' uważamy za sprawiedliwy i uwzględniający interesy każdej ze stron, dlatego z nadzieją przyjęliśmy fakt wyznaczenia przedstawicieli parlamentu do reprezentowania Sejmu przed TK.
Z najwyższym jednak zdumieniem przyjęliśmy zgodę Komisji Ustawodawczej na udział pana posła Andrzeja Dery w tym przedstawicielstwie. Uważamy, że wcale nie będzie on obrońcą Sejmu, gdyż Jego poglądy w tej sprawie są zbieżne z autorami wniosku o uznanie niekonstytucyjności art. 24 skierowanego do TK, co znajduje potwierdzenie w zapisie dyskusji na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej (stenogram z datą l grudnia 2010r.).
Pan poseł Andrzej Dera nie jest, naszym zdaniem, takim przedstawicielem Sejmu, który w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych gwarantowałby bezstronność i obiektywizm. W tym miejscu pragniemy przypomnieć, że właśnie pan poseł Andrzej Dera był inicjatorem i autorem takiego projektu zmian w ustawie o ROD, którego przyjęcie, gdyby nie zadecydowała mądrość większości parlamentarzystów, mogło doprowadzić do zupełnego zniszczenia ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Działania pana posła Andrzeja Dery wywołały w ubiegłym roku liczne protesty całego środowiska działkowców w kraju, czego rezultatem okazała się konieczność zwołania w Warszawie pierwszego Kongresu PZD - w obronie ustawy o ROD. W dyskusji podczas obrad Kongresu liczna grupa parlamentarzystów opowiedziała się przeciwko projektowi PiS i udzieliła poparcia Polskiemu Związkowi Działkowców.
Ze stenogramu posiedzenia Komisji Ustawodawczej wynika, że pan poseł Dera zgłosił się niejako „na ochotnika' do pomocy panu posłowi Stanisławowi Pięcie, któremu powierzono to zadanie. W naszym przekonaniu przyjęcie tej propozycji pana Andrzeja Dery stanie się przysłowiowym „wpuszczeniem wilka do owczarni'. Pan poseł Dera nie będzie bronił ustawy, bo się nie zgadza z jej zapisami od dawna. Nie będzie więc ani rzecznikiem Sejmu, ani tym bardziej, a może przede wszystkim działkowców. Pan poseł Andrzej Dera zwyczajnie nie rozumie tej prostej ludzkiej zasady, że w zapędach naprawiania ,,krzywd' byłych rzekomych właścicieli gruntów nie można niszczyć innych ludzi i ich własności. Mamy wiec dziwne przekonanie, że ta wyjątkowa gorliwość pana posła Dery może być chęcią swoistej rekompensaty za swoje nieudane, bo niemądre propozycje zmiany ustawy o ROD. Teraz, dopuszczony przed oblicze Trybunału Konstytucyjnego, będzie mógł się nareszcie walnie przyczynić do zniszczenia nielubianego środowiska działkowców, o co zabiega od dawna.
Nie mamy zaufania do pana posła Andrzeja Dery w żadnej sprawie dotyczącej ROD i nie mamy przekonania, że zachowa się on z należytym obiektywizmem i poczuciem sprawiedliwości, toteż raz jeszcze prosimy o uwolnienie go z obowiązków, jakich się podjął w tej kwestii.

Prezydium OZ PZD
w Zielonej Górze

Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r.
 

 

OZ w Gdańsku


                                                                                          Szanowny Pan
                                                                                          Grzegorz Schetyna
                                                                                          Marszałek Sejmu RP
                                                                                          Warszawa


Szanowny Panie Marszałku!

Społecznie wypełniający swój mandat członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców obradujący na statutowym posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2011 roku, z udziałem Posłów na Sejm RP: Janem Kulasem – członkiem PZD i Sławomirem Neumannem oraz z Przewodniczącymi Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej w Gdańsku, zwracają się do Pana Marszałka z apelem i prośbą o nie wyznaczanie posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery, jako reprezentantów Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach oznaczonych sygn. akt TK – K 8/10 i P 32/10.
Obaj posłowie proponowani przez Sejmową Komisję Ustawodawczą w dniu 16 lipca 2009 roku głosowali przeciwko odrzuceniu przez Sejm RP niesławnego i niekonstytucyjnego projektu ustawy wniesionego przez Prawo i Sprawiedliwość.
Społeczności działkowej powszechnie znane są poglądy tej partii, a zwłaszcza posła Andrzeja Dery na nasz obywatelki ruch i naszą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Poseł ten już raz w grudniu 2008 roku był niestety niechlubnym przedstawicielem Wysokiej Izby przed Trybunałem Konstytucyjnym i zamiast bronić aktu prawnego uchwalonego wolą większości parlamentarnej stał się w istocie reprezentantem wnioskodawcy oraz poglądów swej macierzystej partii dążącej do likwidacji Polskiego Związku Działkowców.
Stwierdzamy, że ponowne powierzenie zaszczytnej funkcji reprezentanta Sejmu RP przyniesie ujmę powadze Sejmu i tych posłów, którzy w 2005 roku głosowali za uchwaleniem naszej dobrej ustawy o ROD.
Działkowcy, nie tylko z naszego Okręgu wiedzą, że posłowie Stanisław Pięta i Andrzej Dera nie dają żadnej gwarancji bezstronności, rzetelności i obiektywizmu w wypełnianiu roli reprezentanta Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Działkowcy nie rozumieją, jak można proponować posłów z partii, która od lat jest wrogo nastawiona do ogrodów działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.
Dowody swej niezrozumiałej wprost niechęci wobec nas działkowców i naszego Związku wraz z jawnym, ciągłym postulowaniem zmiany obecnie obowiązującej ustawy o ROD posłowie PiS, a zwłaszcza poseł Andrzej Dera prezentowali wielokrotnie.
Na ironię losu zakrawa fakt proponowania posła Andrzeja Dery na reprezentanta Sejmu, gdy powszechnie wiadomym jest, iż był autorem niesławnego projektu ustawy o ogrodach działkowych w 2009 roku, który Wysoka Izba odrzuciła w całości już pierwszym czytaniu.

Szanowny Panie Marszałku!

Uważamy, że skoro Ustawę o ROD uchwaliły różne partie polityczne, to niewłaściwym i wielce niestosownym jest powierzenie „obrony” posłom z jednej partii o przewrotnej niestety nazwie Prawo i Sprawiedliwość, której stosunek do tej ustawy jest negatywny.
Konkludując, zatem wnosimy o wyznaczenie takiej reprezentacji Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym spośród posłów, którzy wykażą się neutralnością i obiektywizmem oraz dadzą gwarancję rzetelnej obrony Ustawy o ROD, aktu prawnego uchwalonego wolą parlamentarzystów. Uważamy, że najbardziej wiarygodnymi będą posłowie z Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Lewicy, którzy cieszą się naszym zaufaniem.
Nasz apel i prośbę wnosimy w imieniu 53 tysięcy członków PZD użytkujących od dziesięcioleci swe działki w 247 Rodzinnych Ogrodach Działkowych w naszym Okręgu Gdańskim, którzy dokładnie wiedzą jak wyglądałaby ta tzw. obrona ustawy w wykonaniu posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery, proponowanych przez Sejmową Komisję Ustawodawczą.
Niniejsze wystąpienie kierujemy również do:
- Wicemarszałków Sejmu RP: Ewy Kierzkowskiej, Stefana Niesiołowskiego i Jerzego Wenderlicha,
- Przewodniczących Klubów Parlamentarnych: PO – Tomasza Tomczykiewicza, PSL – Stanisława Żelichowskiego i SLD – Grzegorza Napieralskiego,
oraz przekazujemy do wiadomości Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego.

                 Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem
             Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku
            Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku

Prezes OZ PZD            Czesław Smoczyński
Wiceprezes OZ PZD      Jan Dawidowicz
Sekretarz OZ PZD        Waldemar Lewandowski
Skarbnik OZ PZD          Wojciech Pera

Członkowie:
Maria Domalewska
Stanisław Dominiak
Wiesław Dziwosz
Zdzisław Kamiński
Stanisław Kasperek
Henryk Kostro
Jan Kowalski.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD    

Bogusław Dąbrowski

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD    

Józef Pisarski

Poseł na Sejm RP               Jan Kulas

Poseł na Sejm RP               Sławomir Neumann
                                                                                            

 

Gdańsk, dnia 25.01.2011r.

ROD
Im. ”Przylesie” w Bydgoszczy

 

Pan
Marszałek Sejmu RP

Grzegorz Schetyna
 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przylesie' w Bydgoszczy z upoważnienia członków Polskiego Związku Działkowców użytkujących działki w naszym ogrodzie wyraża protest przeciwko reprezentowaniu Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym przez posła Stanisława Piętę i Andrzeja Derę w sprawie wniosków o sygn. akt TK - K 8/10 i P 32/10.
Nasi członkowie to w przeważającej liczbie emeryci i renciści, którzy własnym nakładem sił i finansów doprowadzili przekazane im ugory i nieużytki w kwitnącą oazę zieleni w mieście Bydgoszcz. Tylko osoby, które z własnego doświadczenia wiedzą, jak w rzeczywistości wygląda ogrodnictwo działkowe, powinny mieć prawo do wypowiadania się na ten temat przed organami władzy ustawodawczej i sądowniczej.
Dlatego też uważamy, że wytypowanie do obrony ustawy o ROD przed Trybunałem Konstytucyjnym dwóch posłów reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość, a więc ugrupowanie od lat walczące z działkowcami, jest niedopuszczalne.
W szczególności Pan poseł Andrzej Dera głęboko wrył się w pamięć działkowców, firmując swoim nazwiskiem nierealne pomysły powszechnego uwłaszczenia i popierając wszelkie inicjatywy zmierzające do likwidacji Polskiego Związku Działkowców. Doskonale pamiętamy, kto był autorem projektu ustawy o ogrodach działkowych potępionego przez I Kongres PZD, a następnie odrzuconego przez Sejm RP w lipcu 2009 roku.
Trudno oczekiwać, aby taka osoba wykazała się obiektywizmem w podejściu do powierzonego zadania.
Biorąc powyższe pod uwagę, prosimy Pana Marszałka o uwzględnienie naszych uwag pod adresem posła Andrzeja Dery i nie desygnowania tak kontrowersyjnego posła do reprezentowania Pana i Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Z głębokimi wyrazami uznania i szacunku
Zarząd ROD


Bydgoszcz, dnia 25 stycznia 2011 r.

 

Ryszard Grzelka

Pan Grzegorz SCHETYNA
Marszałek Sejmu RP
Warszawa


Szanowny Panie Marszałku!

Zwracam się do Pana Marszałka z gorącą prośbą o nie delegowanie do udziału w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym jako reprezentantów Wysokiej Izby Panów Posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery w sprawie o sygnaturze akt K8/10 i P32/10 wymienieni Posłowie reprezentują jedną opcję polityczną PiS , która od wielu lat nosi się z zamiarem zlikwidowania ogrodnictwa działkowego w Polsce i Polskiego Związku Działkowców -organizacji społecznej, pozarządowej i apolitycznej. Jak mogą podejmować się obrony ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku, aktu prawnego uchwalonego wolą większości Wysokiej Izby Posłowie PiS-u, która to partia przejawia wrogi i obsesyjny stosunek do ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Niedawno bo w lipcu 2009 roku Wysoka Izba w pierwszym czytaniu odrzuciła projekt ustawy o Ogrodach Działkowych autorstwa Klubu Parlamentarnego PiS, to właśnie Pan Poseł Andrzej Dera był głównym wnioskodawcą projektu ustawy.
W grudniu 2008 roku Pan Poseł Andrzej Dera - działkowicz na jednym z ogrodów w Ostrowie Wielkopolskim, członek Polskiego Związku Działkowców reprezentował Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Gminy Wrocław. Podczas rozprawy nie reprezentował Sejmu RP tylko Gminę Wrocław a w stosunku do naszej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Polskim Związku Działkowców zaprezentował nieprzyjazną i nieobiektywną opinię. Przynosząc Sejmowi RP wstyd swym postępowaniem i zachowaniem. Generalnie od wielu lat negatywne stanowisko oraz wrogi i obsesyjny stosunek tych parlamentarzystów i partii PiS, nie pozwalają na obiektywną i realna ocenę funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Polskiego Związku Działkowców Wielokrotne publiczne wystąpienia Posła Andrzeja Dery jednoznacznie wskazują, że nie będzie on bezstronnym reprezentantem, bowiem jest zagorzałym przeciwnikiem obecnej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Czy taki Poseł ma prawo reprezentować Wysoką Izbę przed Trybunałem Konstytucyjnym9 Nie zgadzam się, jako Obywatel RP i członek Polskiego Związku Działkowców na tak zaproponowaną przez Sejmową Komisję Ustawodawcza reprezentację Wysokiej Izby przed Trybunałem Konstytucyjnym, Mam nadzieję, że mój głos zostanie zauważony i Pan Marszałek deleguje Posła lub Posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej lub Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy godnie, rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie będą wypełniać zaszczytne zadanie obrony ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych uchwalonej przez Wysoka Izbę w dniu 8 lipca 2005 roku

Z działkowym pozdrowieniem Członek zwyczajny Polskiego Związku Działkowców Członek Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

Ryszard Grzelka


Wrocław, dnia 25 stycznia 2011 r.

 

ROD „Malwa”
Piła


Szanowny Pan
Marszałek Sejmu PR
Grzegorz Schetyna
Warszawa


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im, Malwa w Pile zwracają się z prośbą o nie wyznaczenie posłów Stanisława Pięty a szczególnie Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach oznaczonych sygnaturami akt TK -K 8/10 i 32/10 .
Powyżsi posłowie a zwłaszcza Pan Poseł Andrzej Dera reprezentują polityczne ugrupowanie pod nazwą PiS wrogie wobec polskich działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców .
Wielokrotne publiczne wystąpienia posła Andrzeja Dery jednoznacznie wskazują, że nie będzie on bezstronnym reprezentantem , bowiem jest zagorzałym przeciwnikiem obecnego stanu prawnego dotyczącego działkowców pomimo iż sam jest członkiem Polskiego Związku Działkowców .
Jesteśmy długoletnimi działkowcami ze stażem trzydziestoletnim i uważamy , że jeśli Pan Marszałek wskaże zaproponowanych parlamentarzystów przez Sejmową Komisję Ustawodawczą do reprezentowania Sejmu RP W Trybunale Konstytucyjnym w sprawie naszej ustawy , to w naszej ocenie wyglądać to będzie tak jakoby do pilnowania stada przed drapieżnikami zaangażowano wilka .
Uważamy , że porównanie jest jak najbardziej na czasie i tramę , jeśli weźmie się pod uwagę poniższe fakty:
-poseł Andrzej Dera będąc autorem w przeszłości niekonstytucyjnego projektu ustawy o ogrodach działkowych zaprezentował swój i partii rzeczywisty negatywny stosunek do naszego Związku , naszej działkowej społeczności i bardzo dobrej, przez wszystkich akceptowanej obecnie obowiązującej Ustawy o ROD .
-wbrew głoszonej przez siebie bardzo dobrej znajomości problematyki dotyczącej naszego Związku i Ogrodów , poseł Andrzej Dera - członek Związku - wielokrotnie i publicznie udowodnił o bardzo słabej znajomości zapisów Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. jak i Statutu PZD czy Regulaminu ROD.
-poseł Andrzej Dera był już raz przedstawicielem Sejmu RP w Trybunale Konstytucyjnym i zachował się w dniu 20 grudnia 2008 r. nie jak reprezentant Parlamentu , lecz jak promotor wnioskodawcy , przynosząc Wysokiej Izbie wstyd swym postępowaniem i zachowaniem
-niezmienne od wielu lat negatywne stanowisko tych parlamentarzystów i ich partii w naszej ocenie oraz w rozmowach z działkowcami stanowi swoistą obsesję , która Panu Andrzejowi Derze nie pozwala na obiektywność i realną ocenę funkcjonowania Ogrodów i Związku
-obydwaj proponowani posłowie w dniu 16 lipca 2009 r. głosowali przeciwko odrzuceniu przez Sejm RP całego projektu ustawy o ogrodach działkowych wniesionego przez ich partię, co nie uchroniło jej przed odrzuceniem w pierwszym czytaniu.
Reasumując prosimy Pana Marszałka, w dbałości o dobro milionowej rzeszy członków Polskiego Związku Działkowców podjął decyzję słuszną o powierzeniu reprezentowania Sejmu RP w tych sprawach , posłowi lub posłom z innych ugrupowań politycznych, którzy będą bardziej wiarygodni i obiektywni.

Nasze Pismo kierujemy do :
Wicemarszałków Sejmu RP
- Ewy Kierzkowskiej
- Stefana Niesiołowskiego
- Jerzego Wenderlicha

oraz do wiadomości;
- Prezes Krajowej Rady PZD Eugeniusz Kondracki
- Prezes OZ PZD w Pile Marian Praczyk
 

Podpisy członków Zarządu:
Prezes ROD        Ryszard Grzelak
Sekretarz          Włodzimierz Górzny
Skarbnik            Bożena Wawrzyniak

Członkowie: Andrzej Meliński, Ryszard Zagórski, Andrzej Kaniecki, Wacław Beliński


 
Piła, dnia 20 stycznia 2011 r.

 

SSI
OZ Podkarpacki

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa
 


Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej PZD z Okręgu Podkarpackiego, zebrani na Konferencji Szkoleniowej w Boguchwale w dniach 13-14 grudnia 2010 r. wyrażają swoje stanowisko na temat opinii nr 476 sejmowej Komisji Ustawodawczej z dnia 1.12.2010 r. w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego.
Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej PZD z oburzeniem przyjęli fakt, iż do obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały wytypowane osoby, które z racji swej przynależności partyjnej i reprezentowanych poglądów, są przeciwne istnieniu Polskiego Związku Działkowców.
Z zaskoczeniem i oburzeniem przyjęliśmy również fakt, że trzy artykuły naszej ustawy mogą być zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Naszym zdaniem art. 10, 18 i 24 są tak samo istotne, jak i pozostałe przepisy ustawy.
Dziś Polski Związek Działkowców zrzesza prawie milion działkowców. Wraz ze swymi rodzinami tworzymy ogromną grupę niezadowoloną z działań l Prezesa SN. Pomimo tego, że jesteśmy zmęczeni ciągłymi atakami na nasz Związek, nadal będziemy bronić się wszelkimi sposobami. Nasze Rodzinne Ogrody są dla nas najważniejsze !
Apelujemy do Pana Marszałka o zmianę decyzji w sprawie delegacji posłów broniących ustawy o ROD przed Trybunałem Konstytucyjnym.

    
Z poważaniem
Instruktorzy SS1 PZD
z Okręgu Podkarpackiego


Rzeszów, dnia 14 grudnia 2010r.


OZ Śląski 
                                                 Pan
                                                 Grzegorz Schetyna   
                                                 Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku!

Komisja Ustawodawcza na swoim posiedzeniu odbytym 1grudnia b.r. uchwaliła Opinię nr 476 w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 8/10) dotyczącego Ustawy o ROD, którą przekazała do Pana wiadomości oraz zatwierdziła skład osobowy przedstawicieli Sejmu RP na rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie. Nie wnikając w merytoryczną zasadność decyzji Komisji w sprawie wybranych osób, ani nie kwestionując w najmniejszym stopniu uprawnień Komisji w tym zakresie, pragniemy zapytać Pana Marszałka czy z powodów wyłącznie osobowych jest to decyzja optymalna. Komisja Ustawodawcza wytypowała p. posłów Stanisława Piętę oraz Andrzeja Derę do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Obaj p. posłowie są członkami partii, która w ubiegłym roku złożyła w Sejmie swój projekt ustawy o ogrodach działkowych, odrzucony przez Wysoką Izbę po pierwszym czytaniu. Ponadto p. poseł Andrzej Dera w pewnym sensie „wprosił się' do reprezentowania Sejmu, po rezygnacji p. posła E. Kłopotka. Poglądy p. posła A. Dery są nam znane, ponieważ ich nie ukrywa, czemu dawał wyraz w wystąpieniach publicznych i nie są przychylne naszemu środowisku. Ponadto p. poseł A. Dera wielokrotnie krytycznie wypowiadał się o obowiązującej Ustawie o ROD i jest zdecydowanym jej przeciwnikiem. Czy w tej sytuacji możemy liczyć na pełny obiektywizm i merytoryczną niezależność przedstawicieli Sejmu na rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym? My nie kwestionujemy uczciwości, ani wiedzy obu p. posłów, ale obawiamy się ich emocjonalnego zaangażowania. Jak Panu Marszałkowi wiadomo w obronie Ustawy o ROD zebraliśmy ponad 620 tys. podpisów i chcielibyśmy, aby osoby, które podpisy złożyły miały świadomość, że przedstawiciele Sejmu są po ich stronie. Dzielimy się z Panem tymi wątpliwościami, ponieważ wiemy, że z formalnego punktu widzenia nie mamy wpływu na decyzję Komisji Ustawodawczej, tym niemniej jesteśmy przekonani, że Pan Marszałek uwzględnia również w swojej działalności głos opinii publicznej i zachce obiektywnie rozważyć nasze racje. 

Z wyrazami szacunku
Członkowie Prezydium OZ Śląskiego PZD


Katowice, dnia 14 grudnia 2010r.

 

OZ Warmińsko–Mazurski
 


                                              Pan
                                              Grzegorz Schetyna     
                                              Marszałek  Sejmu RP
 

Szanowny Panie Marszałku,
Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie zwracają się do Pana z prośbą o nie wyznaczanie Posła Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym, który ma rozpatrywać zaskarżoną prze Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego naszą Ustawę o ROD jako niezgodną z Konstytucją RP.
Pan Poseł Dera dał się poznać szerokiej rzeszy rodzin działkowych jako złośliwy, zażarty wróg działkowców, ogrodów i Związku. Wykazywał to na przestrzeni ostatnich lat kilkakrotnie, a ostatnio jako autor tzw. ustawy uwłaszczeniowej proponowanej przez PiS, która zakładała likwidację Związku i nacjonalizację majątku. Ustawa ta w lipcu 2009 r. została odrzucona przez Sejm w pierwszym czytaniu. W swoich wielokrotnych wystąpieniach w różnego rodzaju mediach na te tematy dał się poznać, że w ogóle nie zna zasad i reguł funkcjonowania, roli i zadań dotyczących działkowców i ogrodów działkowych. Przemawia przez niego wrogość i nienawiść do naszego środowiska.
Uważamy, że byłby niegodnym i nie obiektywnym reprezentantem, a dla naszego środowiska niewiarygodnym jego przedstawicielem.
Jeszcze raz apelujemy do Pana jak na wstępie.

Olsztyn, dnia 17 grudnia 2010 r.

 

Polski Związek Działkowców
Komisja Rozjemcza
Rodzinny Ogród Działkowy
im . Malwa Piła

                                               Pan
                                               Marszałek Sejmu RP
                                               Grzegorz Schetyna
                                               Warszawa


Szanowny Panie Marszałku !

Członkowie Komisji Rozjemczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im . Malwa w Pile zwracają się do Pana Marszałka z prośbą o nie typowanie posłów Andrzeja Dery i Stanisława Pięty , do reprezentowania Wysokiej Izby przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie Wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o niezgodności zapisów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku .
Wypowiedzi Pana posła Andrzeja Dery podczas wielu wystąpień publicznych jak również podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Ustawodawczej w dniu 1 grudnia 2010 roku nie dają nam żadnych podstaw co do obiektywizmu i bezstronności .
Naszym zdaniem dla posła Andrzeja Dery i całego ugrupowania PiS ważniejsze są prawa byłych właścicieli gruntów , deweloperów niż samych działkowców z nabytymi przez nich prawami co gwarantuje obecnie obowiązująca ustawa .
Poseł Andrzej Dera swoim wystąpieniem udowodnił ponad wszelką wątpliwość rzeczywisty stosunek do obywateli, którzy są członkami Polskiego Związku Działkowców i od pokoleń użytkują działki w Pracowniczych Ogrodach Działkowych a obecnie w Rodzinnych Ogrodach Działkowych .
Jak wiemy poseł Andrzej Dera i Stanisław Pięta w dniu 16 lipca 2009 r głosowali przeciwko odrzuceniu przez Sejm RP projektu ustawy o ogrodach działkowych wniesionego przez partię PiS - bo jak mogło być inaczej ? Przedstawiony kolejny „ bubel prawny „ posłowie po pierwszym czytaniu odrzucili.
Szanowny Panie Marszałku uważamy , że nasza ponad milionowa organizacja zasługuje na godne reprezentowanie Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach oznaczonych Sygnaturą akt. TK-8/10 oraz P 32/10.

Przew. Komisji Rozjemczej ROD
Włodzimierz Michalski


Piła, dnia 17 stycznia 2011 r.

 

ROD  „Malwa'
Piła
 
                                                   Marszałek Sejmu RP
                                                   Grzegorz Schetyna
                                                   Warszawa

Szanowny Panie Marszałku !

Po zapoznaniu się z opinią Sejmowej Komisji Ustawodawczej , w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP a w szczególności po przeczytaniu stenogramu z posiedzenia w dniu 1 grudnia 2010 roku podjąłem decyzję o napisaniu do Pana Marszałka prośby o nie delegowanie zaproponowanych posłów Andrzeja Dery i Stanisława Pięty z Prawa i Sprawiedliwości do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach oznaczonych sygnaturami akt TK - K 8/10 i P 32/10.
Panie Marszałku proszę aby w tak ważnych i istotnych dla naszej działkowej społeczności sprawach reprezentowali Wysoką Izbę w/w posłowie z politycznego ugrupowania , które od wielu lat dąży różnymi metodami do podważenia zapisów Ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku .
Desygnowani przez Sejmową Komisję Ustawodawczą posłowie nie dają nam żadnej gwarancji zachowania obiektywizmu w przedmiotowej sprawie .Zwłaszcza poseł Andrzej Dera, który uznaje siebie za człowieka ponoć wszystko wiedzącego , na wszystkim się znającego , a w rzeczywistości jest inaczej co potwierdziło jego zachowanie i zasób wiedzy z dziedziny ogrodnictwa działkowego w dniu 20 grudnia 2008 roku przed Trybunałem Konstytucyjnym .
Jeśli do tego dodać kolejny niekonstytucyjny projekt ustawy o ogrodach działkowych , który decyzją Sejmu RP w dniu 16 lipca 2009 roku po pierwszym czytaniu został odrzucony - daje to kolejny obraz wizerunku Pana posła Andrzeja Dery .
Sumując proszę Pana Marszałka dla dobra milionowej rzeszy działkowców , ich rodzin oraz własnym o podjęcie decyzji o powierzeniu reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w tych sprawach posłowi lub posłom z innego ugrupowania politycznego , którzy będą wiarygodni i obiektywni .
Za zrozumienie serdecznie dziękuję.

Krajowy Instruktor Ogrodnictwa
Włodzimierz Górzny

Piła, dnia 18 stycznia 2011 r.  

 

Komisja Rewizyjna
ROD im. Malwa
Piła


                                                  Pan
                                                  Marszałek Sejmu RP
                                                  Grzegorz Schetyna
                                                  Warszawa
 


Szanowny Panie Marszałku !
Członkowie Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im . Malwa w Pile zwracamy się do Pana Marszałka z apelem a jednocześnie wnioskiem o nie wyznaczanie Panów posłów Andrzeja Dery i Stanisława Pięty do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie oznaczonej Sygnaturą akt TK - K 8/10 i P 32/10 a dotyczącej Wniosku Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego zapisów Ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych .
Wiemy z wielu publicznych wystąpień posła Andrzeja Dery , że nie jest w swoich wypowiedziach bezstronnym i obiektywnym reprezentantem , ale jest zagorzałym przeciwnikiem dalszego istnienia obowiązującej ustawy jak i dalszego funkcjonowania Związku i całych jego struktur .
Szczególnie postawa posła Andrzeja Dery wobec działkowców i naszej społecznej , pozarządowej organizacji powoduje nasze głębokie zaniepokojenie , jeśli weźmie się pod uwagę wypowiedzi w czasie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w grudniu 2008 roku . Już wtedy okazał się osobą niekompetentną, nie znającą obowiązujących aktów prawnych na mocy których istnieje i działa Polski Związek Działkowców .
Pan poseł Andrzej Dera w czasie obrad Sejmowej Komisji Ustawodawczej w dniu 1 grudnia 2010 roku pokazał swoją prawdziwą twarz i z góry negatywny stosunek do działkowców i Związku pomimo tego że sam jest członkiem Polskiego Związku Działkowców i działkowcem .
Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka o ustanowienie godnej reprezentacji, która bezstronnie , wiarygodnie i obiektywnie wypełni powierzone zadanie przez Wysoką Izbę .

Przew. Komisji Rewizyjnej ROD
Benedykt Buszka

Piła, dnia 19 stycznia 2011 r.


OZ w Pile

Stanowisko
Prezesów Zarządów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów
Działkowych w sprawie reprezentacji Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w związku z wnioskami
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego kwestionującego konstytucyjność Ustawy o ROD dnia 8 lipca 2005 roku.


Członkowie Polskiego Związku Działkowców pełniący w obecnej kadencji społeczne funkcje Prezesów Zarządów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie naszego Okręgu Pilskiego, uczestniczący w naradach szkoleniowych zwracają się do Pana Marszałka o wycofanie posła Andrzeja Dery z reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach oznaczonych sygnaturą akt TK - K 8/10 i P 32/10.
Nikt z działkowców, nie tylko, naszego Okręgu nie rozumie jak można tą zaszczytną funkcję powierzyć posłowi, którego poglądy są nadzwyczaj zbieżne z wnioskami byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowanymi do Trybunału Konstytucyjnego. Nikt z członków naszej działkowej społeczności nie może pojąć, jak można proponować Marszałkowi Sejmu RP, posła Andrzeja Derę, autora niekonstytucyjnego projektu ustawy o ogrodach działkowych odesłanego w dniu 16 lipca 2009 roku w prawny niebyt z woli większości parlamentarnej.
Nie możemy także zrozumieć jak można powierzyć godność reprezentanta Sejmu i Pana Marszałka posłowi, który już raz w dniu 9 grudnia 2008 roku zamiast bronić ustawy wykazał niespotykaną stronniczość i ze wszystkich swych sił wspomagał Radę Miasta
Wrocławia, która skierowała swój wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.
Nie zgadzamy się, jako działkowcy, członkowie polskiego społeczeństwa na takiego reprezentanta, który w sprawie Naszej Ustawy nie będzie gwarantować bezstronności i obiektywizmu.
Nie zgadzamy by poseł Andrzej Dera bronił Naszej Ustawy gdyż od początku jej istnienia nie zgadza się z ustanowionymi w niej normami prawnymi. Nie możemy się ponadto zgodzić na delegowanie tego posła bowiem nie daje żadnej gwarancji by stanąć w obronie Ustawy, autorytetu Sejmu i posłów, którzy ją uchwalili w dniu 8 lipca 2005 roku.
Członkowie Polskiego Związku Działkowców w stosunku do posła Andrzeja Dery i posłów PiS dawno utracili zaufanie i nie wierzymy by w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej nas działkowców, naszych Ogrodów, naszego Związku i naszej Ustawy o ROD zachowywał się bezstronnie i obiektywnie.
Powierzenie posłowi Andrzejowi Dera godności reprezentanta Sejmu RP będzie zgodne z przysłowiem, które mówi - „ Nie powierzaj kotu kluczy do gołębnika.'. Posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania członków Polskiego Związku Działkowców użytkujących od dziesięcioleci swoje działki w naszych Ogrodach, swymi poniższymi podpisami zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka o desygnowanie takich przedstawicieli Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym, którzy gwarantować będą bezstronność i obiektywizm, a nie powszechnie deklarowaną wrogość posła Andrzeja Dery.
Wyrażamy również przekonanie, że nasz głos będzie uwzględniony przez Pana Marszałka.
Niniejsze stanowisko przekazujemy także do:
- Wicemarszałków Sejmu RP: Ewy Kierzkowskiej, Stefana Niesiołowskiego i Jerzego Wenderlicha,
- Posłów na Sejm RP: Romualda Ajchlera, Stanisława Chmielewskiego, Stanisława Kalemby, Jakuba Rutnickiego, Stanisława Steca, Adama Szejnfelda i Piotra Waśko,
- Senatora Mieczysława Augustyna, oraz do wiadomości:
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego.

Z działkowym pozdrowieniem
Prezesi i Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD
                                                Miasta Chodzieży,Trzcianki oraz Wronek
                                                35 podpisów

Piła, dnia 18-20 stycznia 2011r.  

 


Ogrodowe Komisje Rewizyjne
ROD Grudziądza i okolic


                                                           Szanowny Pan
                                                           Grzegorz Schetyna
                                                           Marszałek Sejmu RP
                                                           Warszawa

 

 

Szanowny Panie Marszałku!

Uczestniczący w naradzie szkoleniowej Przewodniczący Ogrodowych Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Grudziądza i okolic z zażenowaniem przyjęli informację o możliwym desygnowaniu Posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery jako reprezentantów Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach o sygn. akt K 8/10 i P 32/10. Obaj Posłowie reprezentują jedną opcję polityczną - PiS, co nie gwarantuje jednoznacznego stanowiska zgodnego z pluralistycznym, jak by nie było, składem Sejmu.
Szczególnie Poseł Andrzej Dera dał się poznać jako zdecydowany przeciwnik zarówno ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, jak i Polskiego Związku Działkowców. Dał temu wyraz występując jako reprezentant Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 9 grudnia 2009 r. w sprawie z wniosku Gminy - Miasta Wrocław. W tej sprawie wykazał się nie tylko ignorancją wobec obowiązującego prawa związkowego, ale i daleko idącą arogancją - zamiast reprezentować Sejm przekształcił się w przedstawiciela wnioskodawcy, o czym świadczyło jego wystąpienie wobec Trybunału Konstytucyjnego. Naszym zdaniem była to kompromitacja przedstawiciela Sejmu.
Poseł Andrzej Dera na Sesji Sejmu 16 lipca 2009 r. przedstawiał projekt ustawy „o ogrodach działkowych autorstwa Klubu Parlamentarnego PiS, który to projekt praktycznie zmierzał do likwidacji społecznego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz Polskiego Związku Działkowców. O jego wartości świadczy fakt, że został zdecydowaną większością głosów odrzucony już po pierwszym czytaniu - kolejna kompromitacja. Tym samym Izba Poselska wyraziła wolę utrzymania w niezmienionym kształcie aktualnie obowiązującej ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
Czyżby Poseł Andrzej Dera zgłaszając się niejako „na ochotnika' jako reprezentant Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym wystawia się na kolejną kompromitację?
Mając na uwadze taką postawę Posła Andrzeja Dery zwracamy się z prośbą o uwzględnienie naszego stanowiska i desygnowanie do Trybunału Konstytucyjnego przedstawicieli Sejmu gwarantujących obiektywizm, a nie oficjalnie deklarowaną wrogość wobec Polskiego Związku Działkowców

                         Z wyrazami szacunku

                         Uczestnicy narady szkoleniowej 
                         Ogrodowych Komisji Rewizyjnych Grudziądza i okolic, 
                         zgodnie z załączoną Listą obecności/32 podpisy

Grudziądz, dnia 9 grudnia 2010r.

 

ROD im. St. Staszica
Czarnków

Do Marszałka Sejmu RP
Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Marszałku!
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Czarnkowie po zapoznaniu się z Komisji Ustawodawczej Sejmu z dnia 1 grudnia 2010 roku Biuletyn nr: 4437/VI są głęboko zaniepokojeni i zwracają się do Pana Marszałka z ogromną prośbą o zaniechanie desygnowania Posłów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości do reprezentowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Sejmu RP w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych sygn. akt K 8/10 i P 32/10. Posłowie tej partii a szczególnie Poseł Andrzej Dera, który na ochotnika zgłosił się do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym są zagorzałymi przeciwnikami ogrodów działkowych i PZD. Poseł Andrzej Dera członek PZD w przeszłości dał się poznać jako Poseł nieobiektywny i całkowicie nieznający „ materii' ruchu ogrodnictwa w Polsce i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w czasie reprezentowania Sejmu w 2008 roku przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku gminy Wrocław, czy też przygotowania projektu ustawy o „ogródkach działkowych', który to projekt został odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu. Jako Poseł Andrzej Dera jest sztandarowym przeciwnikiem ogrodów działkowych, które gdyby miał taką władzę już dawno by zlikwidował i daje temu wyraz w każdej wypowiedzi na temat ustawy o ROD w Sejmie i mediach.
Panie Marszałku!
Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka w imieniu 384 rodzin użytkujących działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Stanisława Staszica w Czarnkowie a mamy ogromną
nadzieje, iż jest to możliwe, o uzupełnienie składu reprezentacji Sejmu w sprawie naszej ustawy o ROD przed Trybunałem Konstytucyjnym o Posła który naprawdę zna materię rodzinnych ogrodów działkowych i będzie godnie reprezentował Sejm RP i działkowców naszego ogrodu i całego kraju, a także bronić zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku uchwalonej przez Wysoką Izbę tj. ustawy, która dobrze przez 5 lat służy ogrodom i działkowcom.

Za ROD im. Stanisława Staszica w Czarnkowie
Ryszard Kukawka

Czarnków, dnia 18 grudnia 2010r.

 

Czesław Skonecki
ROD im. A. Zawadzkiego
Gryfino

 

                                                        Pan
                                                        Grzegorz Schetyna
                                                        Marszałek Sejmu RP


Szanowny Panie Marszalku.
Z niepokojem obserwuję działanie I Prezesa Sądu Najwyższego, który zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego w całości zapisy Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Podczas obrad Komisji Ustawodawczej rozpatrującej tę sprawę, do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym, na ochotnika zgłosił się Poseł PiS Pan Andrzej Dera.
Wszyscy działkowcy naszego kraju znają postać Posła Andrzeja Dery i wiedzą, że jest on zagorzałym przeciwnikiem funkcjonowania PZD, oraz jego struktur.
Jest on współautorem odrzuconego przez Sejm RP poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych
należy przyjąć, że działanie jego będzie kontynuacją nicosiągniętego celu.

Szanowny Panie Marszałku
Jako długoletni działkowiec, zwracam się do Pana Marszałka z wielką prośbą nie wyznaczania Posła Andrzeja Dery, jako,, obrońcy' ustawy o R.O.D. w Trybunale Konstytucyjnym.
Dał on się poznać jako zwolennik złożonego wniosku do TK i z pewnością aktywność jego będzie, w zakresie jego podtrzymania.


Z wyrazami szacunku
Czesław Skonecki

Gryfino, dnia 17 grudnia 2010r.

 

Prezydium OZ w Gorzowie Wlkp.


Stanowisko
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. w sprawie reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (sygn. akt 8/10 i P 32/10)


Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Gorzowie Wlkp. po zapoznaniu się z listem otwartym Krajowej Rady PZD w Warszawie w sprawie reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (sygn. akt 8/10 i P 32/10) wyraża swoje zdziwienie i oburzenie na rekomendację posła Andrzeja Dery przez Komisję Ustawodawczą.
Nie może być przedstawicielem Sejmu RP Pan Poseł Andrzej Dera , który w 2008 r. przed Trybunałem Konstytucyjnym przedstawiał swoje indywidualne stanowisko w sprawie ogrodnictwa działkowego.
Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych uchwalił Sejm RP w lipcu 2005 r. Obecny przedstawiciel Sejmu był i jest zdecydowanym przeciwnikiem tej ustawy.
Zdaniem Prezydium OZ nie może reprezentować Sejmu poseł, któremu brakuje obiektywizmu i bezstronności.
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalona przez Sejm w 2005 r. gwarantuje działkowcom minimum praw nabytych i wypracowanych w ciągu ponad 100 - letniej tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce.


Prezydium OZ PZD

Gorzów Wlkp., dnia 27 stycznia 2011r.

 

OZ w Pile

Stanowisko
Prezesów Zarządów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów
Działkowych powiatu pilskiego i złotowskiego w sprawie reprezentacji Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w związku z wnioskami
byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego kwestionującego konstytucyjność Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku.


Prezesi Zarządów i Przewodniczący Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie powiatu pilskiego i złotowskiego w Okręgu Pilskim, uczestniczący w naradach szkoleniowych zwracają się do Pana Marszałka o nie wyznaczanie posła Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach oznaczonych sygnaturą akt TK - K 8/10 i P 32/10. Nie zgadzamy się, aby tak poważną sprawę dla działkowców i ogrodów powierzyć posłowi, który w swych poglądach związanych z obecnie obowiązującą Ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, jest zgodny z zarzutami sformułowanymi we wnioskach byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego.
Nie rozumiemy jak Sejmowa Komisja Ustawodawcza mogła dopuścić, by zaproponować Marszałkowi Sejmu RP, posła Andrzeja Derę, który znany jest naszej działkowej społeczności z przygotowania niekonstytucyjnego projektu ustawy o ogrodach działkowych, Projektu ustawy, który w dniu 16 lipca 2009 roku z woli większości parlamentarnej został odrzucony już w pierwszym czytaniu, uwzględniając tym samym tysiące protestów działkowców kierowanych do Sejmu.
Naszym zdaniem Pan Marszalek nie może, a nawet nie powinien powierzyć tej szczególnej godności reprezentanta Sejmu RP posłowi, który już raz w dniu 9 grudnia 2008 roku zamiast bronić ustawy wykazał niespotykaną stronniczość oraz kompletną nieznajomość prawa związkowego. Poseł ten swymi wypowiedziami z reprezentanta Sejmu RP przekształcił się w przedstawiciela Rady Miasta Wrocławia, która skierowała swój wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i wręcz lobbował za uznaniem ich zdania. Wykazał niezbicie, że jest zdecydowanym przeciwnikiem naszej Ustawy o ROD i Polskiego Związku Działkowców.
Nie zgadzamy się by nas działkowców, członków Związku reprezentował poseł Andrzej Dera, bowiem w sprawie Naszej Ustawy nie będzie gwarantować ani bezstronności ani obiektywizmu.
Członkowie Polskiego Związku Działkowców nie wierzą aby w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej nas działkowców, naszych Ogrodów, naszego Związku i Ustawy o ROD poseł Andrzej Dera lub inny poseł z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zachowywał się bezstronnie i obiektywnie.
Posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania członków Polskiego Związku Działkowców użytkujących od dziesięcioleci swoje działki w naszych Ogrodach, swymi poniższymi podpisami zwracamy się z apelem i prośbą do, Pana Marszałka o powierzenie reprezentowania Sejmu JRP przed Trybunałem Konstytucyjnym, takim parlamentarzystom, którzy zagwarantują bezstronność i obiektywizm, a nie jawnie okazywaną i deklarowaną wrogość posła Andrzeja Dery wobec nas działkowców. Uważamy, że skoro Ustawę o ROD uchwalili parlamentarzyści pochodzący z różnych partii politycznych, to niewłaściwym i nadzwyczaj niestosownym jest powierzenie „obrony' parlamentarzystom z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, których stosunek do naszej Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku jest zdecydowanie negatywny. Niniejsze stanowisko przekazujemy także do:
- Wicemarszałków Sejmu RP: Ewy Kierzkowskiej, Stefana Niesiołowskiego i Jerzego Wenderlicha,
- Posłów na Sejm RP: Romualda Ajchlera, Stanisława Chmielewskiego, Stanisława Kalemby, Jakuba Rutnickiego, Stanisława Steca, Adama Szejnfelda i Piotra Waśko,
- Senatora Mieczysława Augustyna, oraz do wiadomości:
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego.

Z działkowym pozdrowieniem
Prezesi i Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD
/ 56 podpisów/

Piła, dnia 24,26 stycznia 2011 r.

 

Ogrodowe Komisje Rewizyjne
OZ Sudeckiego

                                                        Grzegorz Schetyna
                                                        Marszałek Sejmu RP
                                                        Warszawa
 

 

My, niżej podpisani Członkowie Ogrodowych Komisji Rewizyjnych Okręgu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców protestujemy przeciwko udziałowi Pana Andrzeja Dery - Posła Prawa i Sprawiedliwości jako reprezentanta Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym na rozprawie z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skarżącego ustawę z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
W przeszłości Pan Poseł Andrzej Dera zapisał się jako aktywny propagator niekorzystnych dla działkowców zmian ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W marcu 2009r. na konferencji prasowej Poseł Dera obwieścił wszem i wobec, że PIS złożył do laski, marszałkowskiej projekt ustawy o ogródkach działkowych który zakładał uchylenie obecnie obowiązującej ustawy. Przyjęcie rozwiązań proponowanych w wymienionym projekcie doprowadziło by niechybnie do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych i całego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
W dniu 16 lipca 2009r. Sejm RP w pierwszym czytaniu odrzucił w/w projekt uznając go za niezgodny z Konstytucją RP.
Od tamtej pory Pan Poseł nie zmienił zadania na temat ustawy i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych,
W naszej ocenie Poseł A. Dera dążył będzie do zdyskredytowania ustawy o ROD celem uzyskania takiego wyroku Trybunału Konstytucyjnego który umożliwi realizację wcześniejszych projektów PIS.

Panie Marszałku!

Usilnie prosimy o wyznaczenie Posła który będzie obiektywnie i bezstronnie reprezentował Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie, a nie punkt widzenia Prawa i Sprawiedliwości na zmianę funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

/150 podpisów/

 
ROD im.  A. Zawadzkiego
Gryfino

                                                     Pan
                                                     Grzegorz Schetyna
                                                     Marszałek Sejmu RP


Szanowny Panie Marszałku
W związku z zaskarżeniem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych przez I Sędziego Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. A. Zawadzkiego w Gryfinie- PZD OZ w Szczecinie przedstawia swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Bardzo niepokojąca jest aktywność Posła PiS Pana Andrzeja Dery, który zgłosił się na ochotnika do reprezentowania Sejmu RP podczas rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Poseł Andrzej Dera znany jest w środowisku działkowców jako zwolennik likwidacji PZD i dąży do pozbawienia nas działkowców uprawnień jakie gwarantuje ustawa o ROD.
Był on współautorem odrzuconego przez Sejm RP poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych i znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi na ten temat.

Szanowny Panie Marszałku
W imieniu działkowców bardzo dużego ogrodu /ponad 1500 członków zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o uniemożliwienie Posłowi Andrzejowi Dera występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w procesie zaskarżenia ustawy o R.O.D, Prośbę naszą uważamy z uzasadnioną.

 

                                             Z wyrazami szacunku Prezes Zarządu
                                             Rodzinnego Ogrodu Działkowego
                                             im. A. Zawadzkiego w Gryfinie

                                             Czesław Skonecki


Gryfino, dnia 16 grudnia 2010r.


Kolegium Prezesów

ROD w Lesznie


                                                      Pan
                                                      Marszałek Sejmu RP
                                                      Grzegorz Schetyna


Szanowny Panie Marszałku !
My przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych miasta i powiatu Leszno zwracamy się tą drogą do Pana w sprawie, która właściwie bulwersuje nas od grudnia 2008 roku, kiedy to Trybunał Konstytucyjny RP rozpatrywał wniosek gminy Wrocław przeciwko ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 08 lipca 2005 roku. Zgodnie z procedurą przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentował Sejm RP w imieniu Marszałka Sejmu poseł Andrzej Dera. Z Informacji, która dotarła do nas po rozprawie i wydanym wyroku zorientowaliśmy się, że poseł Andrzej Dera w swoich wystąpieniach skupiał się na tym, aby nie bronić ustawy a raczej zrobić wszystko co mogłoby jej zaszkodzić. Znamiennym w tym wszystkim jest to, że Andrzej Dera jest formalnie działkowcem na ogrodzie w Ostrowie Wlkp. Obawiamy się także tego, iż decyzja Pana Marszałka o desygnowaniu posła Dery na rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym stworzy asumpt dla posła, aby wrócić do swojego projektu o uwłaszczeniu działkami, bo taki projekt w imieniu Prawa i Sprawiedliwości stworzył. Wtedy to działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców odrzucili go ponad 620 tysiącami podpisów, ponieważ treści tegoż projektu zmierzały nieuchronnie do likwidacji ogrodnictwa działkowego a w konsekwencji zniknięcia z firmamentu samodzielnej, samofinansującej się organizacji jaką jest Polski Związek Działkowców zrzeszający ponad milion członków. Rozbicie Polskiego Związku Działkowców to naszym zdaniem cel posła Andrzeja Dery i opcji politycznej, którą reprezentuje.
Jesteśmy temu przeciwni i dlatego prosimy Pana Marszałka o niewyrażanie zgody, aby przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentował Sejm a pośrednio Pana Marszałka. Uważamy, że wyznaczenie posła Andrzeja Dery i jak mniemamy jego wystąpienia przeciwko ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych będzie uwłaczać setkom tysięcy działkowców i jak sądzimy nie przyniesie splendoru Sejmowi RP.
To Pan Panie Marszałku jest decydentem w podejmowaniu decyzji, kto spośród członków polskiego parlamentu będzie reprezentował Go przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Sugestie Komisji Ustawodawczej są znaczącymi, ale nie ostatecznymi.
Tysięczne rzesze działkowców wspierają Pana, Panie Marszałku w tym względzie.
Jesteśmy przekonani, że Pan Marszałek swoją decyzją co do reprezentacji przed Trybunałem Konstytucyjnym uzna racje działkowców.
Pozostajemy w przekonaniu, że Pan Marszałek tak jak zawsze uszanuje racje większości.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności
32 przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych
miasta Leszno i powiatu leszczyńskiego

Leszno,  dnia 21 stycznia 2011 r.

OZ Toruńsko-Włocławski

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu toruńskiego obecni na spotkaniu w dniu 20.Ot.2011 r. w Toruniu wyrażają stanowczy protest przeciwko reprezentowaniu Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym przez panów Posłów Andrzeja Derę i Stanisława Pietę z Klubu Parlamentarnego PiS w sprawie rozpatrzenia zaskarżonych zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku.
Jednoznacznie stwierdzamy, że dotychczasowe stanowisko reprezentowane przez Klub Poselski PiS a szczególnie przez Posła Andrzeja Derę - dostatecznie jest skompromitowane nie tylko w środowisku działkowców ale równocześnie i prawników zajmujących się rozpatrywaną sprawą. Przypominamy, że poruszany problem ma już swoją historię, bo nie kto inny, jak pan Poseł Andrzej Dera był autorem projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z marca 2008 roku odrzuconego przez I Kongres Polskiego Związku Działkowców w dniu 14 lipca 2009 r. oraz przez Sejm RP w dniu 16 lipca 2009 roku. Naszym zdaniem nie powinien reprezentować Wysokiej Izby zdeklarowany przeciwnik Polskiego Związku Działkowców, jego struktur organizacyjnych i w ogóle ruchu działkowego w Polsce - ponieważ jest postrzegany jako nie znający zasad już ustanowionego poprzez Sejm prawa a ponadto zamiast starać się szukać konkretnych rozwiązań, staje się nieobiektywnym przedstawicielem Wysokiej Izby.
Zwracamy się zatem z prośbą do Pana Marszałka Sejmu RP o osobiste zajęcie się poruszanym problemem albowiem omawiana tematyka dotyczy wielomilionowej rzeszy polskich działkowców, którzy na co dzień korzystają wraz z rodzinami z dobrodziejstw uprawianych działek na podstawie funkcjonującej ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, dobrze służącej środowisku działkowców. Mamy prawo, jako związek, być wysłuchanym i dobrze zarządzanym przez najwyższe władze państwa polskiego, ponieważ funkcjonujemy na tym samym terenie odpowiedzialności prawnej.

Z poważaniem

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych
 rejonu toruńskiego

Toruń, dnia 21 stycznia 2011r.

 

ROD Franciszka Walczaka
w Gorzowie Wlkp.

                                                    Pan
                                                    Grzegorz Schetyna
                                                    Marszałek Sejmu RP

Z wielkim zdziwieniem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość, że reprezentantem Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym rozpatrującym zaskarżoną ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych będzie poseł PIS Andrzej Dera.
Taka decyzja Komisji Ustawodawczej jest zwyczajnym nieliczeniem się; mało - zwyczajnym lekceważeniem ponad milionowej rodziny działkowej - a to już panom posłom nie przystoi. Ten poseł w 2008 r. występując przed Trybunałem konstytucyjnym zamiast bronić ustawy chciał być jej grabarzem. Występując przed Trybunałem wygłosił oczerniające ustawę myśli - oczerniał ustawę przyjętą przez demokratyczny organ ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej.
Pan poseł Andrzej Dera kieruje się osobistymi animozjami, usiłuję rękoma posłów zniszczyć Polski Związek Działkowców i zlikwidować ponad stuletnie ogrodnictwo działkowe w Polsce. Zapomina, ze na betonie kwiaty nie rosną. Obecnie występuje z osobistą inicjatywą zdołał uzyskać rekomendację Komisji Ustawodawczej.
Obawiamy się Panie Marszałku, ze może nie tylko jednej partii czyli PIS-owi zależy na likwidacji
Dlatego wierząc w mądrość Pana Marszałka prosimy o podjęcie decyzji by poseł Andrzej Dera nie uczestniczył jako reprezentant Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżonej ustawy o ROD.
Panie Marszałku - pozostawienie Pana Dery jako reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz niedopuszczenie przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców do udziału w przedmiotowym postępowaniu będzie dowodem, ze i inne ugrupowania sejmowe dążą do likwidacji Związku.
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Fr. Walczaka w Gorzowie Wlkp. liczy na to, że pan Marszałek podejmie właściwe decyzje w tej sprawie.
 

Członkowie Zarządu ROD

Kolegium Prezesów
Powiatu kamiennogórskiego
i Komisja Rewizyjna ROD

                                                             Pan
                                                             Grzegorz Schetyna
                                                             Marszałek Sejmu RP

APEL

Panie Marszałku,
Prosimy w imię dobra działkowców:
Nie wyrażamy zgody, aby dwóch posłów reprezentujących partie PiS zajmowało się naszymi spawami, a szczególnie prosimy o wycofanie posła Andrzeja Dery. W pamięci mocno tkwi nam jego walka z działkowcami polegająca na forsowaniu projektów naszej ustawy w imieniu PiS, która została odrzucona przez Sejm w lipcu 2009 r. w związku z tym mamy pełne prawo myśleć, że i tym razem poseł Andrzej Dera będąc przedstawicielem Sejmu w TK, nie tylko nie będzie naszym rzecznikiem, a jedynie rzecznikiem PiS-u.

Kolegium Prezesów powiatu kamiennogórskiego
i Komisja Rew. ROD

 

Kamienna Góra, dnia 17 stycznia 2011 r.

 

Włodzimierz Kaucz
Działkowiec ROD „Obrońca'
we Wrocławiu

                                                  Marszałek Sejmu RF
                                                  Grzegorz Schetyna
                                                  Warszawa

Do wiadomości : Przewodniczący Klubów Parlamentarnych PO, PSI, SED

Jako mieszkaniec Wrocławia, a zarazem członek PZD o długim stażu ośmielam się zabrać głos w sprawie wniosku Sejmu RP do trybunału Konstytucyjnego o uchylenie lub zmianę treści dyspozycji 4 artykułów, obowiązującej od lipca 2005r. Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Czynie to dlatego, że Pan Marszałek był przez, wiele lat mieszkańcem Wrocławia, gdzie wcześniej pełnił wysokie stanowisko państwowe. Dlatego sądzę, że sprawy Wrocławia zapewne są Panu bliskie jak całego kraju. Przezywam głęboki) bezpardonowe ataki opozycji spod znaku PiS na rząd i partie sprawujące władzę w kraju. Destabilizuje to sytuację i spowolnienie planowanych reform w kraju. Dlatego też dziwi mnie sytuacja, gdy 1 grudnia 2010 r. na forum Komisji Ustawodawczej aktywni byli posłowie PiS-u. którzy przeforsowali, że na forum Trybunału Konstytucyjnego wystąpi dwóch, a niejeden poseł PiS-u tj. Stanisław Pieta i Andrzej Dera. Propozycje tę poparł poseł PO Andrzej Kozdroń, nie zabierając więcej głosu. Jedynie Poseł z PSI, Eugeniusz Kłopotek wykazał wyjątkową aktywność w obronie ustawy o ROD. Jednak wobec przytłaczającej krytyki jego stanowiska poddał się decyzjom posłów PiS-u. Jeżeli podobne sytuacje będą miały miejsce podczas podejmowania decyzji w innych sprawach państwowych miejsce to PO może utracie władzę w kraju. Taka pasywna postawa może zniechęcić wyborców do głosowania na PO. Byłoby to nieszczęsne dla wszystkich zdrowo myślących Polaków. A wybory do Sejmu i Senatu już blisko.
Przechodząc do końcowej oceny Sejmu poparcie zmian jedynie do 4-eh artykułów, na proponowanych 13-ście przez byłego 1 Prezesa SN. a nawet całej Ustawy, odbieram to jako pozytywną przesłankę. Jednak propozycja uchylenia art. 17 § 2 Ustawy o ROD. pomimo prawniczo - kunktorskiego uzasadnienia, iż chodzi o jasność tego przepisu tak naprawdę prowadzi do stopniowej likwidacji ogrodów działkowych zwłaszcza w dużych miastach. Problem ten załatwia się rekami posłów PiS-u. Partia ta od laty tj. od uchwalenia w 2005r. Ustawy o ROD walczyła z PZD w celu jej uchylenia. Jednak Sejm RP co należy podkreślić z uznaniem jeszcze w 2009r. odrzucił projekt PiS-u o uchylenie Ustawy o ROD w 1 czytaniu.
Panie Marszałku uchylenie art. 17 § 2 Ustawy to początek końca ogrodnictwa działkowego zwłaszcza w dużych miastach. Jeżeli PZD nie będzie miał veta przy przejmowaniu ogrodów na cele komercyjne to co powstrzyma władze do ich przejmowania. Nikt.
Przecież Pan wie. choćby na przykładzie Wrocławia, że wszelkie plany rozwojowe miasta odbyły się w części na gruntach ogrodów. Przykład węzeł komunikacyjny Bielany. obwodnica śródmiejska, około miejska będąca w końcowej fazie budowy, stadion na ..Euro 2012'. przebudowa dróg itp.
Już teraz na 157 ogrodów działkowych zlokalizowanych we Wrocławiu, w planach przestrzennego zagospodarowania przewiduje się likwidację prawie wszystkich. Planuje się pozostawienie 1 ogrodu „Frezja' i kilku z przeznaczeniem na parki. Jak to się ma do Uchwały Rady Europy obowiązującej kraje należące do Unii Europejskiej o zrównoważonym rozwoju. Dlaczego u nas w Polsce dużo spraw odbywa się inaczej jak gdzie indziej w Europie. Na ten problem zwróciło uwagę Międzynarodowe Biuro Ogrodów Działkowych w lecie 20()6r. przesyłając na ręce ówczesnego Marszałka Sejmu pisemne . krytyczne w treści Stanowisko. Kserokopie tego Stanowiska załączam do niniejszego pisma.
Na zakończenie jako Wasz wyborca proszę o zmianę reprezentantów Sejmu RP do wystąpienia przed Trybunałem Konstytucyjnym zwłaszcza Andrzeja Derę zdeklarowanego przeciwnika PZD. z czym nie kryl się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej. Uważam, że lepszym kandydatem mógłby zostać poseł PO lub najchętniej PSL jak np. poseł E. Kłopatek.

 

 

                                                     Pozostaje z poważaniem
                                                     Włodzimierz Kaucz

Wrocław, dnia 28 stycznia 2011 r.
 

Edward Skrzypniak 
Wrocław

 

Marszałek Sejmu RP

Pan Grzegorz Schetyna


Wyrażam swój zdecydowany protest przeciwko przyjętej przez Sejm RP opinii o nie¬zgodności z Konstytucją RP art. 10, art. 17 ust. 2, art. 18 i art., 24 ustawy z dnia 8.07.2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Przedmiotowa ustawa jest dobra ponieważ chroni najuboższe rodziny w kraju przed ich dalszym zubożeniom. Gwarantuje ona działkowcom własność nasadzeń i obiektów inwesty¬cyjnych znajdujących się na działkach a powstałych kosztem nakładów pracy i pieniędzy działkowców. Gwarantuje również otrzymanie nowego terenu na odtworzenie ogrodu w przypadku jego likwidacji, oraz odszkodowania dla działkowców za pozostawione na działce nasadzenia i inwestycje powstałe ich kosztem. Jest to ustawa demokratyczna i sprawiedliwa niepozwalająca na krzywdzenie słabszej części społeczeństwa.
Dla nas emerytów i rencistów, również bezrobotnych uprawianie ogrodu spełnia bardzo ważną rotę u schyłku naszego życia.
Dzięki uprawie działki:
-poprawiamy nasze skromne warunki życiowe,
-mamy czynny wypoczynek na łonie natury, gdyż na bardziej atrakcyjny rodzaj wypoczynku nas po prostu nie stać.
Dla mnie i dla wielu osób, którzy całe życic poświęcili temu krajowi w celu „budowy lepszego jutra' odebranie nam dzisiaj minimum naszej egzystencji w ostatnich latach naszego życia jest niegodziwe!
Obniżanie najuboższej warstwie społeczeństwa jej skromnego poziomu bytu po to aby ułatwić przejęcie naszych ogrodów na cele komercyjne i umożliwić dalsze bogacenie się ludzi już wystarczająco bogatych jest niesprawiedliwe, niemoralne i wysoce naganne.
Zwracam się do szanownego Pana Marszałka Sejmu jako do osoby o najwyższym autorytecie moralnym w naszej Ojczyźnie aby wziął w obronę najuboższą warstwę społeczeństwa tego kraju i odrzucił opinię Sejmu RP o niezgodności z Konstytucją w/w artykułów ustawy..
Wyrażam również sprzeciw przeciwko propozycji Komisji Ustawodawczej aby przed Trybunałem Konstytucyjnym  reprezentowali Sejm posłowie PiS Pan Andrzej Dera i Stanisław Pięta. Są to osoby budzące wątpliwość co do obiektywności zarówno w sprawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. jak i do Polskiego Związku Działkowców.
                                                    

                                               Z wyrazami najgłębszego szacunku, 
                                               E. Skrzypniak


Wrocław, dnia 20 stycznia 2011 r.

 

Zbigniew Kania

                                                         Marszałek Sejmu RP
                                                         Pan Grzegorz Schetyna


Szanowny Panie Marszałku
Zwracam się do Pana w sprawie bardzo ważnej dla mnie - jako działkowca z 36-letnim stażem - oraz bardzo ważnej dla wszystkich polskich działkowców i dla rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce. Moje wystąpienie dotyczy sprawy reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (sygnatura akt K 8/10 i P 32/10).
Nie mogę obojętnie przejść wobec bulwersującej nas - działkowców decyzji podjętej przez Sejmową Komisję Ustawodawczą, wyrażającej zgodę na rekomendowanie Posła Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu w naszej sprawie. Osoba Pana Posła Dery i jego bardzo negatywne, a nawet wręcz wrogie nastawienie do Polskiego Związku Działkowców, a tym samym do członków ogrodów, stawia całe nasze środowisko w sytuacji pozbawionej komfortu obiektywnego zaprezentowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
W wyniku bezzasadnego moim zdaniem zaskarżenia przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, członkowie Trybunału Konstytucyjnego podejmować mają decyzję w sprawie przyszłości polskich ogrodów, skupiających około milionową rzeszę działkowców. W tak bardzo istotnej dla nas sprawie Komisja Ustawodawcza wyznaczyła jako swojego reprezentanta Pana Posła A. Derę, oczywiście z jego własnej inicjatywy, który niestety jak już wcześniej udowodnił swoimi wystąpieniami, wystąpi w roli oskarżyciela wobec ustawy o ROD. Do roli obrońcy nie wyznaczono nikogo.

Panie Marszałku
Nie tylko ja, ale zdecydowana większość polskich działkowców odbiera tę decyzję jako działanie celowe. Mam obawy, że rękoma i twarzą posła PiS, próbuje się dopełnić dzieła zniszczenia Polskiego Związku Działkowców. Dziś dostrzegamy działania włączenia instytucji i urzędów państwowych do negatywnej wobec PZD kampanii (wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego - do TK, również działania NIK), także decyzja Komisji Ustawodawczej rekomendująca posła A. Derę do reprezentowania Sejmu odbierana jest przeze mnie jako działanie zamierzone.
Moim zdaniem, do reprezentowania Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, w sprawie dotyczącej użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych należy wyznaczyć przedstawicieli Sejmu RP, którzy w sposób wynikający ze znajomości problematyki i realiów w jakich funkcjonują w Polsce ogrody, w sposób obiektywny mogliby wypełnić powierzone im zadanie.
Dlatego Panie Marszałku proszę o rozważenie możliwości zmiany osoby do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wyznaczenie do tej roli osoby zdolnej do wykonania zadania w sposób rzetelny, bezstronny i bezinteresowny. Osoba Posła Andrzeja Dery tych wymogów nie gwarantuje.


                                                       Z wyrazami szacunku
                                                       Zbigniew Kania
                                                       ROD „Przy Zaporze'
                                                       w Tryszczynie

Bydgoszcz, dnia 31 stycznia 2011 r.

 


ROD im. 'DEMETER'
Łódź

                                                          Pan Grzegorz Schetyna
                                                          Marszałek Sejmu RP Warszawa
 


Działkowcy i Zarząd ROD „Demeter' w Łodzi stanowczo protestują przeciwko reprezentowaniu Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Panów Posłów Andrzeja Derę i Stanisława Piętę.
Wyrażamy obawę czy zaprezentowana reprezentacja Sejmu RP dwóch posłów z tej samej opcji politycznej, zdecydowanych przeciwników ustawy o ROD będzie obiektywna i bezstronna.
Pan Poseł Andrzej Dera jest zdecydowanym przeciwnikiem Polskiego Związku Działkowców, autorem szkodliwego dla ruchu działkowego projektu ustawy o ogródkach działkowych z marca 2008r. odrzuconego przez I Kongres PZD w dniu 15 lipca 2008r. i na szczęście dla działkowców przez Sejm RP w dniu 16.07.2009r.
Działkowcy i Zarząd ROD „Demeter' w Łodzi zwracają się do Pana Marszałka o ponowne przeanalizowanie składu reprezentacji Sejmu RP w Trybunale Konstytucyjnym i wyznaczenie Posłów, którzy wykażą się bezstronnością przed Trybunałem Konstytucyjnym broniąc ustawy ROD i stanowiska Sejmu RP.

                                                             Z wyrazami szacunku

                                                             Zarząd ROD


Łódź, dnia 19 stycznia 2011 r.

 

Kolegium Prezesów
Bydgoszcz – Wschód
 
 

                                                                     Grzegorz Schetyna 
                                                                    Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku!

Członkowie Kolegium Prezesów Bydgoszcz - Wschód reprezentujące 8 rodzinnych ogrodów działkowych po zapoznaniu się z stenogramem z posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu z dnia 1 grudnia 2010 roku są głęboko zaniepokojeni i zwracają się do Pana Marszałka z ogromną prośbą o zaniechanie desygnowania Posłów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości do reprezentowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Sejmu RP w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych sygn. akt K 8/10 i P 32/10.
Posłowie tej partii a szczególnie Poseł Andrzej Dera, który na ochotnika zgłosił się do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym są zagorzałymi przeciwnikami ogrodów działkowych i PZD.
Poseł Andrzej Dera członek PZD w przeszłości dał się poznać jako Poseł nieobiektywny i całkowicie nie znający „ materii' ruchu ogrodnictwa w Polsce i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w czasie reprezentowania Sejmu w 2008 roku przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku gminy Wrocław, czy też przygotowania projektu ustawy o „ogródkach działkowych', który to projekt został odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu. Poseł Andrzej Dera jest sztandarowym przeciwnikiem ogrodów działkowych, które gdyby miał taką władzę już dawno by zlikwidował i daje temu wyraz w każdej wypowiedzi na temat ustawy o ROD w Sejmie i mediach.
Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka a mamy ogromną nadzieje, iż jest to możliwe, o uzupełnienie składu reprezentacji Sejmu w sprawie naszej ustawy o ROD przed Trybunałem Konstytucyjnym o Posła który naprawdę zna materię rodzinnych ogrodów działkowych i będzie godnie reprezentował Sejm RP i działkowców naszych ogrodów i całego kraju, a także bronił zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, która dobrze przez 5 lat służy ogrodom i działkowcom.
                                                                                                      

Kolegium Prezesów

Bydgoszcz-Wschód

Bydgoszcz, dnia 28 stycznia 2011 r.

 

Smolis Józef
Wrocław

Marszałek Sejmu RP
Pan Grzegorz Schetyna

Panie Marszałku, zwracam się do Pana jako działkowiec rodzinnego ogrodu działkowego „Poświętne” we Wrocławiu, bardo mocno zaniepokojony i zbulwersowany, Pana decyzją o skierowaniu w imieniu Sejmu RP do Trybunału Konstytucyjnego art. 17 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jako niezgodnego z przepisami Konstytucji RPD. Panie Marszałku przyjęta przez Pana stanowisko doprowadzi w krótkim czasie do likwidacji ogrodów działkowych szczególnie w dużych miastach, takich jak Wrocław, gdzie w przestrzennym planie zagospodarowania miasta, uchwalonym w roku 2009 nie ma miejsca na ogrody a tereny zajęte przez ogrody przeznaczone są na inne cele.
Dla przykładu Mój ogród przeznaczony jest pod budownictwo i komercję. Panie Marszałku, większość użytkowników działek to emeryci i renciści, dla których działka to jedyne miejsce wypoczynku i uzupełnienie domowej kuchni. Ogrody działkowe to również dla mieszkańców osiedli jedyna oaza zieleni, tak jak w przypadku naszego ogrodu dla mieszkańców osiedla Poświętne.
Panie Marszałku jako sympatyk Partii PO, Pańską decyzją czuję się zawiedziony . Na I Kongresie PZD w lipcu 2009 roku, przedstawiciele Sejmu i Senatu obiecywali, że nic o Was bez Was. Uwierzyliśmy w to zapewnienie, gdy 16 lipca 2009 r. Sejm w pierwszym czytaniu  odrzucił projekt ustawy o ogrodach proponowany przez partię PiS. Ja i wielu moich znajomych oraz cała rzesz działkowców w kraju w wyborach parlamentarnych w 2007 roku zagłosowała na PO. Wszyscy myśleliśmy, że wreszcie skończy się walka o ogrody i będzie zielone światło dla ich rozwoju. Niestety my działkowcy nie mamy szczęścia dla spokojnej pracy na swoich działkach.
Panie Marszałku, wierze, że przemyśli Pan jeszcze raz Swoja decyzję i art. 17 ust 2 ustawy o ROD wycofa z Trybunału Konstytucyjnego, a ja i moi znajomi będą nadal fanami Partii PO.
Panie Marszałku mam jeszcze nadzieję prośbę,  aby Komisja Ustawodawcza Sejmu do obrony ustawy o ROD przed Trybunałem Konstytucyjnym wytypowała innego Posła np. z PSL-u.
Ponownie Posłowie z PiS Andrzej Dera i Stanisław Pięta nie będą bronić stanowiska działkowców i ich Ustawy.

        Z wyrazami szacunku
        Smiles Józef

Wrocław, dnia  1 lutego 2011 r.

ROD „Podmiejski”
Koluszki


Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa
 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Podmiejski' w Kaletniku wraz z działkowcami. Wyraża stanowczy protest przeciwko reprezentowaniu Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Pana Andrzeja Derę Posła Klubu Parlamentowego PIS.
Pan Poseł Andrzej Dera na łamach pisma 'Gazety Prawnej' w dniu 22 września 2010 roku popierał wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Trudno nam zrozumieć, dlaczego Pan Poseł Andrzej Dera--działkowiec z Wielkopolski nie zna stanowisk samorządowców gmin i powiatów z terenu swojego okręgu wyborczego w sprawie roli i funkcjonowania ogrodów i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku.
Pan Poseł jest przekonany, że działkowcy to osoby , które nie znają swoich praw, nie znają Konstytucji RP i ustawy o ROD z 2005 roku i postanowił decydować w sprawach ogrodów działkowych za działkowców i za właścicieli gruntów pod ogrodami.
Pan Poseł Andrzej Dera postrzegany jest jako zdecydowany przeciwnik Polskiego Związku Działkowców, autor szkodliwego dla ruchu działkowego projektu ustawy o ogrodach działkowych z marca 2008 roku odrzuconego przez I Kongres Polskiego Związku Działkowców w dniu 14.07.2009 roku i przez Sejm RP w dniu 16 lipca 2009roku.
Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka Sejmu RP o wyznaczenie Posła, który wykaże się bezstronnością przed Trybunatem Konstytucyjnym, broniąc stanowiska Sejmu RP.

Prezes ROD
Jerzy Jaksoń

Koluszki, dnia 18 stycznia 2011 r.

PZD
ROD „Bartoszewo'
Tanowo
 

Pan
Grzegorz Napieralski
Przewodniczący Klubu Poselskiego SLD
Warszawa
 


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bartoszewo'' k. Szczecina zwraca się do Pana z poniższą prośbą:
Środowiska prawicowe od szeregu lat podejmują działania mające na celu likwidację .ostatniego reliktu socjalizmu' tj. Polskiego Związku Działkowców a w konsekwencji likwidację Ogrodów Rodzinnych Ostatnie takie dwie poważne próby to zakończona na jesieni ubiegłego roku kontrola NIK oraz skierowanie przez i Prezesa Sądu Najwyższego Ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego. Że były to działania koordynowane i polityczne świadczą dwie sprawy- zbiegły się one w czasie a I Prezes SN skierował sprawę na kilka dni przed zakończeniem swojej kadencji.
Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że przedstawicielem Sejmu w czasie posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie ma być poseł PiS. Wspomagany będzie przez drugiego posła PiS, Andrzeja Derę, który zgłosił się do tego zadania na ochotnika. Problem w tym, że chęć współpracy posła Dery wynika z pobudek osobistych. Był on w przeszłości członkiem PZD i użytkownikiem działki. Z powodu jej zaniedbywania został ze Związku wydalony a teraz chce się za to „odwdzięczyć'. Znając przychylność Sojuszu Lewicy Demokratycznej do działalności PZD uprzejmie prosimy Pana Przewodniczącego o wzmocnienie delegacji Sejmu na posiedzeniu Trybunału posłami Sojuszu tak aby prezentowane tam opinie Sejmu i Komisji Sejmowych nie miały tylko negatywnego dla działalności PZD i Ogrodów Rodzinnych prawicowego zabarwienia PiS.
 

Zarząd ROD

Bartoszewo, dnia 21 stycznia 2011 r.

 

ROD
im. kwitnących Jabłoni
Koszalin

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

Panie Marszałku spełniając wolę Prezydium Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kwitnących Jabłoni w Koszalinie w którego obrębie jest 54 ha gruntów w tym 963 działkowców składamy na Pana ręce prośbę o nie wyrażanie zgody na udział posła Pana Andrzeja Dery i posła Stanisława Pięty jako reprezentantów Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia przepisów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Posłowie w/w w swoich wypowiedziach i publikacjach wyrażają lekceważenie i butną postawę w stosunku do działkowców i tym samym utracili nasze zaufanie i sanie godni aby w tak ważnych kwestiach reprezentować Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Dlatego w pełni popieramy stanowisko Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Warszawie, które reprezentuje wspólny interes nas działkowców.
Dla nas działkowców policzkiem jest lekceważenie i nie dopuszczenie przedstawicieli Związku do udziału w postępowaniu.
Niestety powyższy fakt ma miejsce dlatego też w przedmiotowym postępowaniu winni wziąć udział posłowie cieszący się z naszej strony znajomością spraw Związku zaufaniem i szacunkiem.
Działkowcy liczą że Pan Marszałek uzna nasze racje i argumentu i tym samym reprezentantem Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym będą osoby godne naszego zaufania.


Koszalin, dnia 27 stycznia 2011 r.

 

ROD 'Radość Życia' we Wrocławiu

 Pan   
Grzegorz SCHETYNA
Marszałek Sejmu 

    SPRZECIW

Zarząd ogrodu działkowego ROD „Radość Życia' we Wrocławiu wyraża swój sprzeciw wobec próby zmiany zapisów w ustawie o rodzin¬nych ogrodach działkowych w art. 10,17ust.2, 18 i 24 wyrażonej w opinii sejmowej komisji przygotowującej materiały do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Jesteśmy przekonani , iż wszystkie proponowane zmiany mają jeden cel, likwidację ogrodów działkowych ,o czym przekonuje nas fakt braku na planach wieloletnich rozwoju Miasta , ogrodów działkowych . Widocznie nic to dla Władz Państwowych , że Francuzi ch alą się swoimi ogrodami jako miejsca zieleni dla aglomeracji miejskiej ; zieleń to miejsce odpoczynku dla ludzi zmęczonych najczęściej starszych na emeryturach ; my to zrobimy inaczej, po prostu je zabetonujemy i postawimy w tym miejscu kilka supermarketów na które jak zwykle czeka kapitał zagraniczny.

Panie Marszałku
Z wielkim zdziwieniem i oburzeniem przyjęliśmy wiadomość , że reprezentan¬tami sejmowymi w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym będą posłowie pp Andrzej Dera i Stanisław Pięta, gdyż obaj Panowie dali się poznać wcześniej jako zdecydowani przeciwnicy ustawy oraz ogrodów działkowych, czyli znowu zatrudnimy wilka do pilnowania stada owiec. Metody te są nam znane raczej z okresu poprzedniego .

Panie Marszałku
Prosimy o zrozumienie naszego środowiska Judzi starszych, emerytów których nie stać na wczasy w Turcji do których namawiano nas ; my musimy zado¬wolić się odpoczynkiem na naszych działkach , a musi Pan również wiedzieć, żenię bez znaczenia jest uprawianie działki dla poprawy naszej sytuacji materialnej.
Wierzymy , że mądrość i rozwaga zwyciężą w tej sprawie i wnioski o zmianę ustawy zostaną odrzucone i , że Sejm wcześniej wskaże nowych przedstawicieli do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
  

Prezes Ogrodu
Julian Krawczyk


Lech Urbański
Bydgoszcz

Marszałek Sejmu RP
Grzegorz Schetyna


Szanowny Panie Marszalku
W związku z rekomendowaniem przez komisję Ustawodawczą Sejmu RP Posła Andrzeja Derę do reprezentowania Sejmu w sprawie zaskarżonych artykułów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005, jako wieloletni członek PZD i działacz w jego strukturach nie mogę zgodzić się, aby w tak ważnej sprawie występował w imieniu Sejmu, a pośrednio w imieniu moim i działkowców Poseł Andrzej Mikołaj Dera.
Mam wiele obaw co do obiektywizmu Pana Posła Dery, który wielokrotnie występował i występuje publicznie, nie kryjąc swojego wrogiego stosunku do Związku.
Już fakt zgłoszenia się na ochotnika do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym jest niepokojący, to zachowanie Pana Posła Dery budzi wątpliwości co do szczerości intencji, tym bardziej, że znana jest jego wcześniejsza, wyraźnie manifestującą niechęć do Związku, którego jestem członkiem.
Jako wnioskodawca Ustawy o rozwiązaniu PZD, opowiedział się jednoznacznie za likwidacją mojego związku, a ja się z tym nie zgadzam.

Panie Marszałku
byłbym spokojniejszy, gdyby Pan Marszałek zechciał wpłynąć na komisję ustawodawczą, która desygnowała Pana Posła Derę do reprezentowania Sejmu, aby zmieniła swoją decyzję i wydelegowała innego posła, który swoim autorytetem oraz wiedzą w tak delikatnej materii da gwarancje nam działkowcom, że będzie występował przed Trybunałem Konstytucyjnym bez niechęci do naszego środowiska i będzie kierował się wyłącznie prawem.
Szanowny Panie Marszałku
jeszcze raz usilnie proszę o to, aby nie dopuścić do tego, by Pan Poseł Andrzej Mikołaj Dera reprezentował Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie być, nie być mojego Związku.


Z poważaniem

Członek Ogrodu „ Pod Kasztanami'
w Żurczynie

Członek Prezydium OZ Bydgoszcz
Lech Urbański

Kolegium Prezesów
Wodzisław Śląski

                                                            Szanowny Pan
                                                            Grzegorz Schetyna
                                                            Marszałek Sejmu
                                                            Rzeczypospolitej Polskiej
                                                            Warszawa

Panie Marszałku !
Kolegium Prezesów Polskiego Związku Działkowców środowiska Wodzisław Śląski, województwo śląskie, z niepokojem i obawą przyjęło wiadomość o wyznaczeniu przez Sejm RP Posła Andrzeja Dery do Trybunału Konstytucyjnego w celu stwierdzenia zgodności Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z Konstytucją RP. Pan Poseł Andrzej Dera „działkowiec” z Ostrowa Wielkopolskiego, który nie był i nie będzie osobą obiektywną, ma reprezentować nasz Związek - nas działkowców. Pan Poseł nie broni nas, a jedynie przedstawia swoje wizje polityczne - likwidację Związku, likwidację ogrodów. „Ostatni taki ptak co robi w swoje gniazdo'.
Żądamy zmiany posła reprezentującego naszą Ustawę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Może Państwu zależy na wywołaniu wojny z milionową grupą społeczeństwa? Prosimy również o dopuszczenie do rozmów przedstawicieli Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. W kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej mówiono „nic o Was bez nas' czy „nic nie będziemy robić przeciwko społeczeństwu' - wszystko to sprowadza się do pustych sloganów. Panie Marszałku !
Nie chcemy być traktowani w sposób szczególny, chcemy jedynie aby nasz tak ciężko wypracowany dorobek nie został zniweczony. Działki to jedyna radość nas ludzi starszych, miejsce wypoczynku i integracji społeczeństwa. Są to działki wielopokoleniowe, przekazywane w rodzinach.
Prosimy Pana Marszałka o wyznaczenie takiego posła, który będzie bronił naszych racji przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz o dopuszczenie przedstawicieli naszego Związku do udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem
Za Kolegium Prezesów
Janusz Jelonek – Przewodniczący


Wodzisław Śląski, dnia 01.02.2011 r.

 

PZD
OZ Śląski
Delegatura Rejonowa

Trybunał Konstytucyjny RP
Warszawa


STANOWISKO
w sprawie Wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego Ustawy o ROD z 08.07.2005r.


Po zapoznaniu się z treścią materiałów publikowanych w Internecie na stronie 'Komisje Sejmowe', a dotyczących przedstawicieli Sejmu, którzy mają wystąpić przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005, jesteśmy zaniepokojeni o przyszłość ROD w Polsce, w tym szczególnie o los działkowców i dorobek ogrodnictwa działkowego.
Nasze obawy wynikają z następujących faktów:
•przed Trybunałem Konstytucyjnym w cytowanej sprawie Sejm reprezentować mają dwaj posłowie PiS-u.
•obaj posłowie byli współautorami projektu ustawy o ogrodach działkowych, który w2009r. został odrzucony przez Wysoką Izbę w pierwszym czytaniu jako niekonstytucyjny
•obaj posłowie od lat podejmują działania przeciw PZD i zarządom ROD opierając się na jednostkowych i niesprawdzonych skargach oraz nadając sprawom rozgłos medialny w formie 'afery'.
Zastanawia nas sytuacja, w której spośród posłów różnych opcji politycznych Komisja Sejmowa wytypowała tylko posłów PiS-u (p. Andrzej Dera zgłosił się dodatkowo, sam) a Pan Marszałek Sejmu to zaakceptował. Szanowni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, czy taka sytuacja jest dziełem przypadku?
Nam pozostaje wiara, że Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w badaniu konstytucyjności zapisów ustawy o ROD wezmą pod uwagę wszystkie aspekty prawne jak również społeczne, bo takie są podstawy działalności ROD.

Tychy, dnia 1 lutego 2011 r.

 

PZD
OZ w Bydgoszczy

Marszałek Sejmu RP
Pan Grzegorz Schetyna


dotyczy sprawy reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (sygnatura akt K 8/10 i P 32/10).

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu bydgoskiego, uczestnicy narady zorganizowanej przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy, działając w imieniu własnym i członków reprezentowanych przez siebie ogrodów, zwracają się do Pana Marszałka
o nie wyrażanie zgody na udział Posła Andrzeja Dery jako reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (sygnatura akt. K 8/10 i P 32/10).
Niezadowolenie nasze i niepokój wynika z decyzji Komisji Ustawodawczej, wyrażającej zgodę na rekomendowanie w naszej sprawie Posła Andrzeja Dery, niejednokrotnie prezentującego swój nieprzychylny stosunek wobec ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, vide - złożony w Sejmie projekt ustawy o ogrodach działkowych zakładający między innymi likwidację samorządu działkowców oraz przewidujący całkowite uchylenie przedmiotowej ustawy, projektu odrzuconego w lipcu 2009 roku przez Sejm w pierwszym czytaniu.
Z punktu widzenia członków rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce uważamy, że nie niedopuszczalnym, a wręcz wywołującym poczucie ignorancji wobec milionowej społeczności ogrodowej jest wyznaczanie przez parlament jako swojego reprezentanta przed Trybunałem Konstytucyjnym -posła, który swoimi wypowiedziami i działaniami daje oczywiste świadectwo braku obiektywizmu w sprawie do której Sejm przewrotnie udziela mu rekomendacji. Trudnym do zrozumienia jest sposób uzyskania rekomendacji Sejmu przez Posła A. Derę z własnej inicjatywy, w sposób demaskujący jego intencje zdyskredytowania całej ustawy, z czym się nie kryje
Zdaniem naszym, do reprezentowania Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, w sprawie dotyczącej użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych, należy wyznaczyć przedstawicieli Sejmu RP, którzy w sposób wynikający ze znajomości problematyki i realiów w jakich funkcjonują w Polsce ogrody, w sposób obiektywny mogliby wypełnić powierzone im zadanie.
Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych zorganizowanych w okręgu bydgoskim Polskiego Związku Działkowców zwracają się do Pana Marszałka z prośbą o podjęcie decyzji, która nie uwzględni rekomendacji Komisji Ustawodawczej w zakresie udziału Posła Andrzeja Dery jako reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Bardzo liczymy na poważne potraktowanie naszych racji oraz na zrozumienie zasadności przedstawionych zastrzeżeń wobec kontrowersyjnej i jednoznacznie negatywnej postaci w przedmiocie naszego wystąpienia.

Z wyrazami szacunku:
Prezes OZ PZD w Bydgoszczy
Barbara Kokot

Bydgoszcz, dnia 10 lutego 2011 r.

 

Barbara Korolczuk
Wrocław
 
 

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

 

Szanowny Panie Marszałku, jestem bardzo zaniepokojona Pana stanowiskiem odnośnie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Od Jat, wraz z moją rodziną, uprawiam działkę i nie wyobrażam sobie innego sposobu na odpoczynek po pracy, na moje zaplecze socjalne. To stąd mam zawsze świeże owoce i warzywa, tu moje dzieci, a wcześniej rodzice ,spędzają wolny czas. Tutaj spotykamy się z przyjaciółmi, spędzamy urlopy i wakacje, bo nie zawsze mamy możliwość wyjazdu. Działka pozwoliła mojej mamie żyć mimo poważnej choroby, ponieważ miała po co żyć, czuła się potrzebna, z drugiej strony przebywanie na powietrzu dobrze jej służyło. I taka jest sytuacja większości rodzin działkowych. Tymczasem Pan popiera działania zmierzającego zabrania nam tego co wypracowały pokolenia.
Panie Marszałku liczę na to, że po wnikliwym zapoznaniu się z działalnością ogrodów w kraju ,poprzez pryzmat zwykłego działkowca, zrozumie Pan czym jest dla nas działka. My nie chcemy żadnych zmian. Ustawa broni nas przed wszystkimi ,którzy za nic mają dobro zwykłego człowieka bo dla nich liczy się tylko kasa. Pan A. Dera, który ma reprezentować Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym, wielokrotnie udowadniał, że jest naszym wrogiem a nie sojusznikiem. Pytam Pana zatem, czy taka osoba może obiektywnie zajmować stanowisko w sprawie działek. Tym bardziej ,że poseł ten był współtwórcą projektu PiS dotyczącego zmiany Ustawy o ROD. Czy w Sejmie nie ma innych posłów, którzy mogliby reprezentować Sejm.? Czy wg Pana Marszałka jedyną godną tego osobą jest poseł A. Dera?
Zawsze sądziłam , że posłowie PO są godni zaufania, można wierzyć w deklaracje składane wyborcom , chciałabym aby nadal tak było. Dlatego myślę , że wskazane byłoby aby przemyślał Pan jeszcze raz swoją rekomendację dla wspomnianego posła, oraz zweryfikował stanowisko wnioskowanych do Trybunału paragrafów Ustawy o ROD.
Panie Marszałku, jestem działkowcem, ale przede wszystkim obywatelem Polskim. Mnie, moją rodzinę, krewnych i znajomych broni Konstytucja RP,.Ta sama, która dotyczy Pana, a może się mylę? Oczekuję jako obywatel naszego, wspólnego przecież kraju, że zajmie Pan odpowiedzialne stanowisko w tej sprawie.

Wrocław, dnia 17 lutego 2011 r.

 

ROD „Wirnik”
Warszawa

Marszałek Sejmu RP
Pan Grzegorz SCHETYNA


Szanowny Panie Marszałku
Środowisko Działkowców z niepokojem obserwuje toczące się wokół Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych gry i zabawy polityków. Służą one wyłącznie utrzymywaniu niepokoju społecznego wśród niezamożnej, najstarszej i najbardziej dotkniętej życiowo grupy osób. Jesteśmy zdegustowani stanowiskiem Komisji Ustawodawczej wyznaczającej na reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie niezgodności z Konstytucją artykułów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Pana Posła Andrzeja Derę.
Nie uspokaja nas fakt, iż Panowie Posłowie Stanisław Pięta i Andrzej Dera reprezentować będą przyjęte przez Komisję Ustawodawczą stanowisko Sejmu .Środowisko nasze nie ma zaufania do Pana Posła Andrzeja Dery i oczekuje wpływu Pana Marszałka na taki dobór przedstawicieli Sejmu, którzy nie będą szkodzili Ustawie ,a co najmniej zajmować będą stanowisko neutralne . Mamy świadomość, że utrzymanie przedstawiciela Sejmu z poglądami Pana Posła Andrzeja Dery nie przysłuży się sprawie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a wprost przeciwnie ją pogrzebie.

Panie Marszałku
Zważywszy na fakt, iż ta grupa społeczna - w zasadniczej większości emerytów i rencistów -nie dysponująca wystarczającymi środkami na utrzymanie określonego standardu życia , dla których działka pozostaje nieraz jedynym sensem życia, nie może być traktowana jako ludzie drugiej kategorii , mający służyć jedynie jako źródło do zaspakajania bieżących potrzeb Państwa i politycznych interesów.
Zwracamy się do Pana Marszałka z apelem o uwzględnienie prezentowanego stanowiska . Obrona Ustawy o rodzinnych ogrodach przed Trybunałem Konstytucyjnym postrzegana będzie przez środowisko Działkowców jako ocena pracy Sejmu i Rządu nad budową społeczeństwa demokratycznego /obywatelskiego/.

Z wyrazami szacunku
Zarząd ROD „Wirnik”

Warszawa, dnia 5 lutego 2011 r.

Grażyna Watras
Wrocław

Grzegorz Schetyna

Marszałek Sejmu RP
 

Szanowny Panie Marszałku

Jestem działkowcem od 2000 roku. Działkę odziedziczyłam po rodzicach, którzy użytkowali ją od 1965 roku. Pamiętam ile pracy i wysiłku włożyli, aby doprowadzić ją do stanu używalności. Ja przyszłam na gotowe. Cieszyłam się przyrodą, spokojem, który jednak na przestrzeni ostatnich kilku lat został zakłócony. Ciągle ktoś występuje z nowymi propozycjami zmian ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych choć została ona w 2005 roku uchwalona przez Sejm RP. Czy wtedy w Sejmie zasiadali ludzie niekompetentni, nie znający prawa. Dlaczego teraz podważane są niektóre artykuły ustawy, a nawet cała ustawa i to przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego? Dlaczego Trybunał Konstytucyjny musi zajmować się sprawami działkowców?
Panie Marszałku proszę ponownie przeanalizować stanowisko w sprawie zgłaszanych do Trybunału Konstytucyjnego artykułów 10, 17,18,24 jako niezgodnych z Konstytucją RP. Wydana przez Pana opinia jest krzywdząca dla mnie i wszystkich działkowców, często ludzi starszych, dla których działka jest miejscem wypoczynku, relaksu i kontaktu z innymi ludźmi i przyrodą.
Pod koniec 2010 roku znowu zostałam zaskoczona propozycją Pana Marszałka, aby posłowie Andrzej Dera i Stanisław Pięta reprezentowali Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym podczas rozpatrywania Wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Szczególnie Pana posła Andrzeja Derę postrzegam jako zdecydowanego przeciwnika działkowców i ogrodnictwa działkowego. Dowiódł tego w 2008 roku, kiedy to wystąpił z własną ustawą o ogrodach działkowych zakładającą likwidację ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców. Czy w Sejmie RP nie ma posłów obiektywnych, którzy dadzą gwarancję rzetelnej opinii o ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych?
Panie Marszałku ~ są w Sejmie jeszcze posłowie, którzy pracowali nad obowiązującą ustawą. Czy mógłby Pan spowodować, aby przykładowo Oni lub ewentualnie inni bezstronni posłowie bronili jej przed Trybunałem Konstytucyjnym?

Wrocław, dnia 4 lutego 2011 r.


ROD Relax 27
Poznań

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu
 


Stanowisko
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Relax 27
w Poznaniu


Panie Marszałku

W związku z uzyskaniem wiadomości, ze w dniu 1 grudnia 2001 Or obradowała Komisja Ustawodawcza Sejmu nad wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z konstytucją, postanowiła aby Sejm R.P. reprezentowali Posłowie PiS-u, Poseł Stanisław Pięta oraz Poseł Andrzej Dera, który sam zgłosił się aby reprezentować Sejm R.P.

Składamy stanowczy protest ,aby tacy Posłowie reprezentowali Sejm i mieliby reprezentować go broniąc ustawy sejmowej, a są jej przeciwnikami. Pan poseł Dera już raz w imieniu PiS- u składał propozycje zmian Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Sejmie ,których Sejm nie przyjął.

Panie Marszałku
Naszym zdaniem poseł, który od zawsze okazuje wrogość do Polskiego Związku Działkowców i jego Ustawy , nie może reprezentować Sejmu R.P. przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Panie Marszałku
Zwracamy się z ogromną prośbą , aby zgodnie z Swymi konstytucyjnymi kompetencjami wyznaczył Pan Marszałek Posłów bezstronnych ,którzy będą godnie reprezentowali Pana i Sejm Rzeczy Pospolitej

Z poważaniem,
W imieniu Zarząd ROD
Prezes Z. Brzozowski

Poznań, dnia 7 lutego 2011 r. 

 

PZD
ROD im. K. Marcinkowskiego
Poznań


                                                            Szanowny Pan
                                                            Marszałek Sejmu RP
                                                            Grzegorz Schetyna 
                                                            Warszawa


   APEL

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (rok założenia 1907) zwraca się do Pana Marszałka tą drogą, aby był Pan uprzejmie rozważyć naszą sugestię o nie desygnowaniu Posła Andrzeja Dery do reprezentowania Pana Marszałka przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie zgodności Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku z Konstytucją RP.
Nasza prośba ma swoje uzasadnienie i oparte jest na naszych odczuciach, przy wystąpieniu P. Posła przed Trybunałem Konstytucyjnym w listopadzie 2008 roku, a także Jego propozycje wprowadzenia nowej ustawy dotyczącej ROD poprzez uwłaszczenie działkowiczów. W wystąpieniu Posła Dery bulwersowały nas jako działkowców z wieloletnim stażem nieudane propozycje dla wąskiej tylko grupy osób, dlatego też prosimy Pana Marszałka o wzięcie pod uwagę naszej prośby.

Z wyrazami szacunku,
Prezes Zarządu ROD
Krystyna Stachowiak

Poznań, dnia 10 lutego 2011 r.

Prezesi ROD
Rejonu wałbrzyskiego
OZ Sudeckiego


Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa


My, niżej podpisani Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu wałbrzyskiego okręgu sudeckiego zgromadzeni na zebraniu w dniu 10 lutego 2011 roku apelujemy do Pana Marszałka Sejmu RP o nie wyznaczanie na reprezentanta Sejmu RP Pana Andrzeja Dery - Posła Prawa i Sprawiedliwości przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skarżącego naszą Ustawę z dnia 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Poseł A. Dera od wielu lat forsuje zmianę ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, co doprowadziło by do pogorszenia sytuacji prawnej działkowców oraz w wielu przypadkach likwidacji ogrodów działkowych. W dniu 15 lipca 2008 roku projekt ustawy o ogródkach działkowych promowany przez Posła Derę został odrzucony przez 1 Kongres Polskiego Związku Działkowców a następnie dzień później przez Sejm RP. Posłowie większością głosów odrzucili w/w projekt uznając go za niekonstytucyjny.
Pan Andrzej Dera postrzegany jest jako zdecydowany i zagorzały przeciwnik naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i organizacji, jaką jest Polski Związek Działkowców. Niejednokrotnie daje temu wyraz w swoich publicznych i medialnych wystąpieniach. Dlatego budzi nasze uzasadnione obawy co do obiektywnej i bezstronnej reprezentacji Sejmu RP na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym.


Panie Marszałku !
Usilnie prosimy o ponowne przeanalizowanie tej sprawy i podjęcie właściwej decyzji o wyborze przedstawiciela Sejmu RP, który w sposób wynikający ze znajomości problematyki ogrodów działkowych obiektywnie i bezstronnie
wypełni powierzone zadanie.

Szczawno Zdrój, dnia 10 lutego 2011 r.

 

ROD „Wytchnienie”
Wrocław

                                                      Marszałek Sejmu RP
                                                      Pan Grzegorz Schetyna
                                                      Warszawa


PROSZĘ DORĘCZYĆ DO RAK WŁASNYCH PANA MARSZALKA SEJMU RP

Szanowny Panie Marszałku.

Bardzo zaskoczyło nas opinia nr 476 Komisji Ustawodawczej Sejmu RP. Dotyczy ona wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych za niezgodną z Konstytucją RP Równie zaskakujący był fakt zarekomendowania przez Pana tej opinii Trybunałowi Konstytucyjnemu Nie rozumiemy także dlaczego chyba najbardziej zajadły przeciwnik PZD , poseł PiS pan Andrzej Dera został oddelegowany jako reprezentant Sejmu przed Trybunał Konstytucyjny w sprawie ustawy o ROD. Stanowczo się temu sprzeciwiamy i prosimy o wysłanie na miejsce posła Dery kogoś obiektywnego
Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest bardzo szkodliwy społecznie. Działkowcy mają wszystko stracić ? Tegoroczna powódź i tak bardzo wiele im zabrała, A w przeciwieństwie do zarobków ciągle rosną ceny Podwyżka podatków wpędza ludzi w jeszcze większą biedę Działka jest miejscem gdzie można odreagować troski dnia codziennego. Można na niej wyhodować wiele warzyw i owoców i dzięki temu nie głodować. Poradzić sobie samemu. Państwo powinno popierać obywateli , którzy mimo biedy sami sobie radzą , a nie bezczynnie liczą na pomoc Państwa.
Działka też leczy , bo praca na niej znacząco poprawia stan zdrowia jej użytkowników. Osoby regularnie przebywające na niej są zdrowsze. Jest to alternatywa dla osób % które miesiącami, a nawet latami czekają na wizyty u lekarzy specjalistów. Jest to ukojenie dla osób , które nie stać na bardzo drogie leki Działka to promowanie zdrowego i ekologicznego życia Większość działkowców nie ma pieniędzy na wyjazdy do kurortu lub sanatorium. Tę funkcję spełnia dla nich działka
Jeśli ogrody działkowe zostaną zlikwidowane ( a do tego mają doprowadzić proponowane zmiany ) nastąpi znaczący wzrost biedy , społecznego niezadowolenia i zachorowalności na choroby cywilizacyjne. Elektoratu od tego nie przybędzie. Przeciwnie.
Wszyscy działkowcy są zdania , że atak na PZD poprzez próbę unieważnienia ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych ma podstawy polityczne i finansowe oraz uderza w podstawowe prawa obywatelskie.
Art. 71 p. I Konstytucji RP mówi że : „ państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej , zwłaszcza wielodzietne i niepełne , mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych' Do czego ma zatem prowadzić odebranie działkowcom ( w większości ludziom bardzo biednym ), ich skromnego dobytku ? Na pewno nie pomocy ich rodzinom i do poprawy ich sytuacji materialnej Art,74 p. 1 Konstytucji RP mówi, że w władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom' Czy niszczenie ogrodów działkowych - zielonych płuc miast ma do tego prowadzić ? Czy mamy przekazać naszym dzieciom pełną smogu betonową dżunglę ? Oczywiście ludzie bogaci nie muszą i nie będą musieli mieszkać w zanieczyszczonym mieście , tylko poza nim. A co z resztą obywateli ? Punkt 2 wyżej wymienionego artykułu mówi, że „ochrona środowiska jest OBOWIĄZKIEM władz publicznych'. Czy zniszczenie ogrodów działkowych ma zmierzać do wypełnienia tego obowiązku9 W całej Europie ogrody działkowe są chronione i popierane , bo ich walory ekologiczne i społeczne są rozumiane. Tylko w Polsce próbuje sieje tępić. Dlaczego9 Art. 68 p. 1 mówi że „ każdy ma prawo do ochrony zdrowia'. Działkowcy , chcą być zdrowi Jak każdy, a władze publiczne są zobowiązane do „ zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska' ( art„68 p,4 Konstytucji RP) A zatem powinny chronić ogrody działkowe. Niedawno Uniwersytet z Zurichu przeprowadził badanie pod nazwą „Barometr demokracji7: Sprawdzono stopień realizowania przez państwa zasad wolności, równości i kontroli. Polska znalazła się na 28 miejscu , mając za sobą tylko RPA i Kostarykę. To niestety prawda. Poprzez próbę pozbawienia działkowców ich majątku i praw przedkłada się interesy deweloperów ponad interes obywateli. 1 tu próbuje się łamać zasadę równości. Poprzez atak na PZD próbuje się łamać zasadę wolności, wolności zrzeszania się
jako jeden z wielu przykładów jak ludzie żyją w naszym kraju przesyłam Panu artykuł gazety M Nie ' pt „ Niejadki M. Rzeczywistość w naszym kraju to nie sondaże i wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego.
Liczymy na pełne i oficjalne poparcie z Pana strony w myśl art. 74 p. 4 Konstytucji RP ( „władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska ).

Z poważaniem,
Zarząd ROD

Wrocław, dnia 28 stycznia 2011 r.

 

ROD ‘Czeczotka’
Ostrołęka


„ Niemoralność często bywa matką norm '
T. Breza - „Urząd'


                                             Szanowny Pan Grzegorz
                                             Schetyna Marszałek Sejmu RP
                                             Warszawa


Szanowny Panie Marszałku!!!
Korzystając ze swoich konstytucyjnych uprawnień zwracamy się do Pana Marszałka z wnioskiem o odrzucenie kandydatur posłów -wolontariuszy pp. Stanisława Pięty i Andrzeja Dery, którzy po posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Sejmu w dniu 10.12.20lOr. - ochotniczo chcą reprezentować Sejm RP i działkowców polskich zrzeszonych w PZD w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach K/10 i P/32/10.
Zgłoszenie obu posłów można i trzeba potraktować jako kolejny przejaw ich, a szczególnie posła Dery, politycznego harcownictwa i zacietrzewienia w utarczkach z ruchem działkowym, a szczególnie z władzami Związku.
Jako uczestnicy odbywających się wiosną 2009 roku spotkań z posłem Derą, ówcześnie rekomendującym swój, autorski projekt ustawy likwidującej Polski Związek Działkowców i nacjonalizującej majątek działkowców, uważamy że wyznaczanie go do zaszczytnej roli obrońcy PZD i działkowców zakrawałoby na kpinę ze zdrowego rozumu. Byłoby to jak wsadzanie lisa do kurnika w charakterze rzecznika kur. To, co dotychczas z pozycji zdecydowanie wrogich PZD i działkowcom czynił poseł A. Dera, dyskwalifikuje go w naszych oczach jako kandydata na naszego reprezentanta. Nie chcemy go za żadne pieniądze, za żadne judaszowe srebrniki.
Chcemy też powiedzieć, że czujemy się zawiedzeni postawą Sejmu, a szczególnie Komisji Ustawodawczej. W trakcie obrad I Kongresu PZD, 14.07.2009r. padały ze strony obecnych na sali parlamentarzystów, także członków Komisji Ustawodawczej, gromkie zapewnienia o postrzeganiu potrzeby szerokiej konsultacji z PZD i działkowcami tego, co będzie ich dotyczyć. Nic o Was bez Was - głosili. I co? I nic. Wszystko jest po staremu, władza wie lepiej. Ignorowanie społeczeństwa ma głębokie umocowanie bez względu na aktualny układ sił rządzących. .
Uważamy, że reprezentantami spraw działkowców nie powinni i nie mogą być posłowie, którzy byli i są sędziami, w swojej poniekąd sprawie.
Oczekujemy na Pańską pisemną odpowiedź.


Z wyrazami szacunku w imieniu 2016 działkowców ROD „Czeczotka'
członkowie Zarządu ROD

Ostrołęka, dnia 20 stycznia 2011 r.


 

Okręgowa Komisja Rozjemczej
w Szczawnie Zdroju


APEL

Okręgowa Komisja Rozjemcza PZD w Szczawnie Zdroju prosi Pana Marszałka o wyłączenie Posła Andrzeja DERY z reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym „gdzie będzie rozpatrywany wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2010r. i rozszerzonego wniosku z dnia 6 września 2010r. o orzeczenie o niezgodności całej ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o ROD /sygn.akt:K8/10/.

W naszej opinii jak również opinii działkowców - Poseł Andrzej DERA dał się poznać jako Poseł ,który był i jest przeciwnikiem dotychczasowego porządku prawnego, regulującego funkcjonowanie ogrodów działkowych w Polsce - prawa ustanowionego przez Wysoki Sejm RP,
Taka postawa Posła A.DERY wywołuje uzasadnione wątpliwości co do bezstronnego pełnienia roli obrońcy. a raczej są przesłanki, że będzie głównym oskarżycielem przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zwracamy się do Pana MARSZAŁKA z prośbą o wyznaczenie innego Posła- najlepiej z koalicji rządzącej, który będzie gwarantem rzetelnego, bezstronnego i obiektywnego interpretowania ustanowionego prawa przez Wysoki Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 

 

Z wyrazami szacunku,
Członkowie Okręgowej Komisji Rozjemczej
 


Szczawno Zdrój, dnia 7 lutego 2011 r.

ROD w Poznaniu

Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

Uczestnicy szkolenia aktywu działkowców w Poznaniu /Jeżyce, Nowe Miasto, Grunwald, Stare Miasto, Wilda, Pobiedzisk, Buk, Imielna, powiat kościański, gostyński, śremski, Czerwonak, Tarnowo Podgórze, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Stęszew, Murowana Goślina/ przygotowującego się do przeprowadzenia Walnych Zebrań Sprawozdawczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych - Polskiego Związku Działkowców w 2011r w Okręgu Poznańskim, protestują przeciw akceptacji Komisji Ustawodawczej Sejmu RP, samoistnego zgłoszenia się Posła Andrzeja Dery z PiS do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym, wspólnie z innym Posłem PiS Stanisławem Piętą w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych na wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego. Powyższa akceptacja jest przejawem złej woli Komisji wobec środowiska polskich działkowców, liczącego ponad milion obywateli, z rodzinami jest nas kilka milionów. Poseł Andrzej Dera powołał się na znajomość omawianej materii współautorstwa projektu ustawy PiS , zgłoszonej do Sejmu RP w 2009r o ogrodach działkowych, który miał położyć kres ogrodnictwu działkowemu w Polsce. Projekt ustawy został w pierwszym czytaniu odrzucony przez Sejm RP 16 lipca 2009r. Pytamy jaką znajomość materii ma Poseł Andrzej Dera ? Czy zamierza wcielić w życie pomysły rozbicia ruchu ogrodnictwa działkowego mające w Polsce ponad 100 lat historii, podobnie zresztą jak w innych krajach Unii Europejskiej. Wyrażamy nadzieję, że Sejm RP nie uwzględni wniosku Komisji Ustawodawczej i nie powierzy zaszczytu i obowiązku reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym zdeklarowanemu przeciwnikowi istniejącego porządku prawnego, regulującego istnienie ogrodnictwa działkowego w Polsce !

Prosimy Pana Marszałka Sejmu RP o wnikliwe rozpatrzenie naszego protestu i powołanie do reprezentacji Sejmu RP, Posła dającego minimum gwarancji bezstronności w rozstrzyganiu wniesionej sprawy przez I Prezesa Sądu Najwyższego.

Pozdrawiając Pana Marszałka liczymy na pisemną informację o sposobie rozpatrzenia naszego protestu, na adres Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu ul Langiewicza 23 , 61-502 Poznań.


Łącznie 422 działowców

ROD A.Mickiewicza w Radomsku

 

STANOWISKO

przedstawicieli organów statutowych
Polskiego Związku Działkowców działających w ROD im. A. Mickiewicza w Radomsku z dnia 15 lutego 2011 roku
w sprawie zaproponowanych przez Komisję Ustawodawczą Sejmu posłów do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych.


Członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. A. Mickiewicza w Radomsku i komisji statutowych, po zapoznaniu się z protokółem z obrad Komisji Ustawodawczej Sejmu RP z dnia 1 grudnia 2010r. wyrażają stanowczy sprzeciw wobec wyznaczenia Panów posłów Andrzeja Dery i Stanisława Pięty jako reprezentantów Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Naszym zdaniem posłowie ci, a szczególnie Pan poseł Dera nie gwarantują bezstronności i obiektywizmu w powyższej sprawie.
W związku z tym, zwracamy się do Pana Marszałka Sejmu RP o podjęcie decyzji odrzucającej kandydatury wyznaczone przez Komisję Ustawodawczą i oddelegowanie posłów gwarantujących bezstronność i niebędących zdeklarowanymi przeciwnikami PZD.

Marian Grabowski – Prezes Zarządu ROD

Elżbieta Garbiec – Sekretarz Zarządu ROD

Grażyna Lisiewska – Skarbnik Zarządu ROD

Zofia Dehring – Członek Zarządu ROD

Alicja Szlugaj – Przew. Komisji Rew.

Władysław Michałek – Przew. Komisji Rozjem.

Radomsko, dnia 15 lutego 2011 r.

 

Działkowcy z rejonu świdnickiego
OZ Sudeckiego

Pan
Grzegorz Schetyna
 Marszałek Sejmu RP
 


Działacze Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu świdnickiego okręgu sudeckiego protestują przeciwko wyznaczeniu dwóch posłów z Klubu Prawa i Sprawiedliwości tj. Pana Stanisława Piety i Pana Andrzeja Dery jako reprezentantów Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym o zbadanie zgodności z Konstytucją zapisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.
Wyrażamy głębokie obawy co do bezstronności wspomnianych posłów i ich znajomości materii dot. funkcjonowania ogrodów działkowych.
Pragniemy podkreślić, że w przeszłości przedstawiciele tej partii politycznej wielokrotnie postulowali potrzebę zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz prezentowali negatywne stanowisko wobec naszego Związku.
Szczególnie oburzającym i zupełnie nie do przyjęcia jest dla nas wybór Pana Posła Dery jako reprezentanta Sejmu RP w powyższej sprawie. Poseł Dera zgłaszając swoją kandydaturę Komisji Ustawodawczej Sejmu RP uzasadnił ją rzekomą znajomością problemów związanych z funkcjonowaniem ogrodów. W naszej ocenie w swoich działaniach na rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym nie będzie bronił ustawy sejmowej a realizował założenia swojej partii politycznej, której jest członkiem.

W związku z tym, prosimy Pana Marszałka o odrzucenie kandydatur Pana Stanisława Pięty i Pana Andrzeja Dery i wyznaczenie osób które zagwarantują obronę naszej ustawy.


Świdnica, dnia 14 lutego 2011 r.

 

Uczestnicy szkolenia aktywu działkowców
OZ w Poznaniu


Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
WARSZAWA


                                              PROTEST


Uczestnicy szkolenia aktywu działkowców, w dniach 11,12,17,18,19.02.2011 z ogrodów: w Szamotułach, Obornikach Wlkp., Lesznie, Rawiczu, Międzychodzie, Wolsztyna, Buku, Nowego Tomyśla, Grodziska Wlkp. Rokietnicy, Suchego Lasu, Swarzędza, Kosrzynia Wlkp., Środy Wlkp., Skoki, Gnieźnie i Wrześni przygotowującego się do przeprowadzenia Walnych Zebrań Sprawozdawczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych - Polskiego Związku Działkowców w 2011 r. w Okręgu Poznańskim, protestują przeciw akceptacji Komisji Ustawodawczej Sejmu RP, samoistnego zgłoszenia się Posła Andrzeja Dery z PiS do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym, wspólnie z innym Posłem PiS Stanisławem Piętą w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych na wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego. Powyższa akceptacja jest przejawem złej woli Komisji wobec środowiska polskich działkowców, liczącego ponad milion obywateli, z rodzinami jest nas kilka milionów. Poseł Andrzej Dera powołał się na znajomość omawianej materii współautorstwa projektu ustawy PiS , zgłoszonej do Sejmu RP w 2009r o ogrodach działkowych, który miał położyć kres ogrodnictwu działkowemu w Polsce. Projekt ustawy został w pierwszym czytaniu odrzucony przez Sejm RP 16 lipca 2009r. Pytamy jaką znajomość materii ma Poseł Andrzej Dera ? Czy zamierza wcielić w życie pomysły rozbicia ruchu ogrodnictwa działkowego mające w Polsce ponad 100 lat historii, podobnie zresztą jak w innych krajach Unii Europejskiej. Wyrażamy nadzieję, że Sejm RP nie uwzględni wniosku Komisji Ustawodawczej i nie powierzy zaszczytu i obowiązku reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym zdeklarowanemu przeciwnikowi istniejącego porządku prawnego, regulującego istnienie ogrodnictwa działkowego w Polsce !

Prosimy Pana Marszałka Sejmu RP o wnikliwe rozpatrzenie naszego protestu i powołanie do reprezentacji Sejmu RP, Posła dającego minimum gwarancji bezstronności w rozstrzyganiu wniesionej sprawy przez I Prezesa Sądu Najwyższego.

Pozdrawiając Pana Marszałka liczymy na pisemną informację o sposobie rozpatrzenia naszego protestu, na adres Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu ul Langiewicza 23 , 61-502 Poznań.

 

480 podpisów uczestników szkoleń 

 

ROD „Pod Świerkiem”
w Stroniu Śląskim

Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu R.P.


Szanowny Panie Marszałku

Działkowcy R.O.D. 'Pod Świerkiem' w Stroniu Śląskim zebrani na Walnym Zebra¬niu R. O.D.26.02.20lir,zwracają się do Pana Marszałka z serdeczną prośbą o wzię¬cie pod uwagę stosunku p. posła Dery do P.Z.D. i działkowców. Poseł który jest nieprzejednanym przeciwnikiem praw i uprawnień działkowców zagwarantowanych Ustawą o R.O.D., czemu dał wyraz w projekcie P.I.S. a także podczas wystąpienia przed T.K. w dniu20.12.2008r- w naszym przekonaniu nie gwarantuje rzetelnego referowania stanu rzeczy ,tym bardziej że obaj referenci pochodzą z jednej opcji politycznej, która nie może się mienić gwarantem nabytych praw działkowców.
Mając powyższe na uwadze, prosimy aby Pan Marszałek spowodował że przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach:K8/10 i P32/10 Sejm będą reprezentować posłowie gwarantujący obiektywne przedstawienie sprawy i faktów.
Licząc na przychylność Pana Marszałka w powyższej sprawie, ośmielamy się zauważyć, mamy taką nadzieje, że konkluzje jakie wypływają z uwag końcowych stanowiska skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiotowej sprawie nie są stanowiskiem Pana Marszałka, ani większości posłów.

Z poważaniem,
z upoważnienia Działkowców R.O.D. 'Pod Świerkiem '
Zarząd ROD

Strony Śląskie, dnia 26 lutego 2011 r.

 

Prezesie ROD rejonu dzierżoniowskiego i ząbkowskiego
OZ Sudecki


 
Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych rejonu dzierżoniowskiego okręgu sudeckiego zgromadzeni w dniu 11 lutego 2011 roku na zebraniu szkoleniowym wyrażają głębokie zaniepokojenie sytuacją działkowców i Polskiego Związku Działkowców wynikającą z wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.
W dniu 1 grudnia 2010 roku Komisja Ustawodawcza podjęła decyzję o' wyborze dwóch posłów tj. Pana Stanisława Piętę i Pana Andrzeja Derę do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym, który będzie rozpatrywał zgodność naszej ustawy o ogrodach działkowych z ustawą zasadniczą.
Powyższa decyzja jest zupełnie niezrozumiała dla całego środowiska działkowców. Obydwaj parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości a szczególnie Pan Poseł Dera dali się poznać jako przeciwnicy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz Związku. W naszej ocenie reprezentując Sejm RP nie będą oni w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym bronić zapisów naszej ustawy która jest dla nas najważniejszym aktem prawnym.
Prosimy o przemyślenie tej decyzji. Chcielibyśmy, aby w Trybunale Konstytucyjnym reprezentowali działkowców tacy parlamentarzyści którzy znają naszą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, jej znaczenie dla działkowców oraz uczestniczą w życiu ogrodów i Związku.

Dzierżoniów, dnia 11 lutego 2011 r.

 

ROD im. Franciszka Walczaka
w Gorzowie Wlkp.


Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

 

Stanowisko
Członków Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Fr. Walczaka w Gorzowie Wlkp. uczestniczących w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 24 lutego 2011 r.

Panie Marszałku
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Fr. Walczaka w Gorzowie Wlkp. będący członkami Polskiego Związku Działkowców uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec wszelkiego rodzaju manipulacji w stosunku do Polskiego Związku Działkowców a tym samym wobec Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Takim działaniem było skierowanie przez byłego 1 Prezesa Sądu Najwyższego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunały Konstytucyjnego celem uznania jej niekonstytucyjności. Biorąc pod uwagę, że Pan I Prezes nie miał nic do stracenia, zrobił to na odchodne wobec całej ustawy.
Kuriozalna sytuacja zaistniała dopiero na posiedzeniu komisji Ustawodawczej naszego Sejmu, gdzie Pan poseł Andrzej Dera wyprosił u członków Komisji prawo wystąpienia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pan Poseł Dera już raz występował przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie wygłosił mowę niesprawiedliwie oczerniająca ustawę, którą w sposób demokratyczny przyjął najwyższy organ ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej. Ma za nic fakt, że prawie milion rodzin gospodaruje na działkach, ma świeże, zdrowe warzywa i owoce, a także miejsce do wypoczynku. W obecnym okresie gwałtownego wzrostu cen artykułów spożywczych będzie się również zmieniać funkcja ogrodów z wypoczynkowej na produkcyjną. Mamy dość stresów wywołanych groźbami, że będą nas likwidować, a tego bardzo pragnie poseł Andrzej Dera. Zwracamy się z apelem do Pana Marszałka o podjęcie skutecznych działań by poseł Andrzej Dera nie miał możliwości przyłożenia swojej ręki do dzieła zniszczenia ogrodów.
Zwracamy się z apelem by przed Trybunałem Konstytucyjnym występowali przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców - reprezentujący prawie milionową rodzinę działkową.
Zwracamy się apelem by wreszcie dano nam spokój, oraz pozwolono w spokoju i bez polityki uprawiać nasze działki. Chyba wszystkim wiadomo, że działki to bezwydatkowe dla miasta parki, to duże fabryki produkujące tlen, to ostoja ptactwa. Czy warto to wszystko zniszczyć. Wszystkim wiadomo, że na betonie kwiaty nie kwitną, a na kamieniu trawa nie rośnie.

Panie Marszałku - której partii oprócz tej reprezentowanej przez posła Andrzeja Derę również zależy na likwidacji PZD. Bardzo byśmy chcieli wiedzieć a nie domyślać się.
Panie Marszałku - wierzymy w Pańską mądrość, w Pańskie poczucie sprawiedliwości i w to, że pochyli się Pan nad żywotnymi sprawami nas działkowców oraz podejmie Pan właściwe decyzje.
 


Z wyrazami szacunku:
Zarząd ROD
                      
Prezes Zarządu ROD
 Alfred Wójtowicz    

Przew. Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Tadeusz Kaźmierczak
 
Przew. Komisji Uchwał i Wniosków
Małgorzata Borowiak

/ 47 podpisów działkowców ROD /

 

Gorzów Wlkp., dnia 24 lutego 2011 r.

 

ROD im. J. Sierakowskiego
w Łodzi

Do Marszałka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej
Pana Grzegorza Schetyny
 

STANOWISKO

przedstawicieli Zarządu ROD im. J. Sierakowskiego w Łodzi w sprawie zaproponowanych przez Komisję Ustawodawczą Sejmu do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
z dnia 12 lutego 2011 roku


Członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. J. Sierakowskiego w Łodzi i komisji statutowych na zebraniu w dniu 12 lutego 2011 roku zapoznało się z protokółem z obrad Komisji Ustawodawczej Sejmu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Wyrażamy sprzeciw wobec wyznaczenia Panów posłów Andrzeja Dery i Stanisława Pięty jako reprezentantów Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Stanowisko Pana posła Andrzeja Dery znane jest działkowcom, który jest autorem projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który to projekt potępiony został przez I Kongres Polskiego Związku Działkowców i odrzucony przez Sejm RP . Pan poseł Stanisław Pięta reprezentuje to samo ugrupowanie polityczne. Panowie nie dają gwarancji że będą bronić naszej ustawy.
Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka Sejmu RP o podjęcie decyzji odrzucającej obie kandydatury zaproponowane przez Komisję Ustawodawczą i oddelegowanie osób, które  reprezentując Sejm RP dadzą gwarancję rzetelnej obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, mając na uwadze milionową rzeszę działkowców.
 

Zarząd ROD Polski Związek Działkowców
Okręgowa Komisja Rewizyjna w Poznaniu


Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
w Warszawie


Szanowny Panie Marszałku!

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu, społecznie wykonujący swoje obowiązki wobec członków i Związku zwracają się do Pana Marszałka z apelem i prośba o nie desygnowanie posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, do reprezentowania Sejmu RP w Trybunale Konstytucyjnym w sprawach oznaczonych sygnaturą akt TK - K 8/10 i P 32/10. Uzasadniony nasz niepokój wynika z poglądów ich macierzystej partii, a zwłaszcza Posła Andrzeja Dery na ciągłe zmierzanie do destabilizacji ruchu ogrodnictwa działkowego.
Trwające od wielu lat podważanie zasadności istnienia dobrej i akceptowanej przez środowisko polskich działkowców Ustawy o ROD z 2005 roku przez PiS nie daje żadnej gwarancji bezstronności.
Składanie w Sejmie projektów ustaw dotyczących naszej działalności i ogrodów zrzeszonych w naszym Związku a zmierzających do likwidacji samorządu działkowców oraz zakładające uchylenie obecnej Ustawy pozwala nam postrzegać zaproponowanych Panu Marszałkowi posłów, jako osoby całkowicie nieobiektywno w sprawach będących przedmiotem wniosków. Pragniemy przypomnieć, że:
- zwłaszcza Poseł Andrzej Dera był w 2009 roku autorem niekonstytucyjnego projektu ustawy o ogrodach działkowych, który wolą zdecydowanej większości parlamentarnej został już w pierwszym czytaniu odrzucony.,
- obydwaj posłowie w trakcie głosowania w dniu 16 lipca 2009 roku głosowali przeciwko odrzuceniu tego projektu.,
- w trakcie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w grudniu 2008 roku reprezentant Sejmu RP poseł Andrzej Dera ujawnił swój prawdziwy stosunek do Ustawy o ROD. Wówczas to zamiast bronić uchwalonej przez Sejm RP Ustawy okazał się nadzwyczaj żarliwym jej krytykiem, udowadniając racje wnioskodawcy Rady Miasta Wrocławia.
I teraz oto dowiadujemy się, że Sejmowa Komisja Ustawodawcza w dniu 1 grudnia 2010 roku postanowiła zaproponować Panu Marszałkowi, by pseudo obrońcami naszej Ustawy o ROD byli posłowie PiS.
Nie rozumiemy, dlaczego reprezentantami Sejmu byli posłowie z opozycji parlamentarnej, z partii jawnie wyrażającej swój negatywny stosunek do działkowców i naszego Związku.
Wiemy, aż nadto dobrze, że niemożliwym jest by wrogowie Polskiego Związku Działkowców i polskiego ogrodnictwa działkowego byli obiektywnymi w formułowaniu uzasadnień broniących Ustawę o ROD.
Panowie Posłowie zrobią dokładnie odwrotnie i wykorzystają fakt być reprezentantami Sejmu RP do popierania wniosków byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego w 2010 roku.
W ocenie działkowców żaden poseł z Prawa i Sprawiedliwości nie daje gwarancji bezstronności i obiektywizmu w sprawach dotyczących naszych działek, naszych Ogrodów, naszego Związku i naszej Ustawy o ROD. Uważamy, że najbardziej wiarygodnymi reprezentantami Sejmu RP i Pana Marszałka będą posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej czy Lewicy, bowiem te ugrupowania jak dotychczas cieszą się zaufaniem polskich działkowców.
Posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania pionu rewizyjnego naszego Okręgu Poznańskiego zwracamy się o przychylenie się do naszej prośby i apelu o nie powierzanie zaszczytnej funkcji reprezentanta Sejmu RP obydwu posłom, bowiem nasze środowisko nie darzy ich żadnym zaufaniem. Stanowisko nasze przekazujemy także do:
Wicemarszałków Sejmu RP: Ewy Kierzkowskiej, Stefana Niesiołowskiego i Jerzego Wenderlicha,
Przewodniczących i Klubów Parlamentarnych PO, PSL i SLD oraz do wiadomości:
Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,
Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt,
Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu Zdzisława Śliwy.

Z poważaniem
Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Poznaniu

 

Poznań, dnia 2 marca 2011 r.

 

Ksawery Golubski 
KOSZALIN

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


Szanowny Panie Marszałku jestem działkowcem od 42 lat Jestem zbulwersowany tym, że wyraża Pan zgodę na udział Posła Andrzeja Dery jako reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Pan Poseł Andrzej Dera znany jest wśród Polskich Działkowców z tego, że będzie dążył do całkowitego obalenia naszej ustawy. Pan Poseł Andrzej Dera ma w tym swój osobisty prywatny interes.
Niedopuszczalne jest, aby Poseł reprezentujący Sejm kierował się osobistymi animozjami oraz partykularnymi intencjami politycznymi i osobistymi.


Koszalin, dnia 03.03.2011

 

ROD „STOKROTKA”
ŚWIEBODZICE
 


PAN
GRZEGORZ SCHETYNA
MARSZAŁAK SEJMU R.P.
WARSZAWA

 

DZIAŁKOWCY RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „STOKROTKA' w ŚWIEBODZICACH ZWRACAJĄ SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ DO PANA MARSZAŁKA O NIEDESYGNOWANIE POSŁÓW KLUBU PARLAMENTARNEGO PRAWA i SPRAWIEDLIWOŚCI DO REPREZENTOWANIA PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SPRAWIE USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH.( SYGN.AKT. K 8/10 i P 32/10 ) POSŁOWIE TEJ PARTII A SZCZEGÓLNIE POSEŁ ANDRZEJ DERA SĄ PRZECIWNIKAMI RUCHU DZIAŁKOWEGO W POLSCE. W IMIENIU 780 RODZIN KTÓRE UŻYTKUJĄ DZIAŁKI W R.O.D „STOKROTKA ' W ŚWIEBODZICACH PROSIMY PANA MARSZAŁKA O WYZNACZENIE INNYCH POSŁÓW KTÓRZY BĘDĄ GODNIE REPREZENTOWALI SEJM R.P ORAZ DZIAŁKOWCÓW, A TAKŻE BRONILI USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH Z DN.08.LIPCA 2005 r. W IMIENIU DZIAŁKOWCÓWNASZEGO OGRODU ZARZĄD R.O.D „STOKROTKA '.

ZARZĄD ROD

 

OZ w Pile

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa


Szanowny Panie Marszałku!

Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców oraz Okręgowych Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej w Pile zebrani na kolejnym, statutowym zebraniu Okręgowego Zarządu w dniu 7 marca 2011 roku w imieniu 14,5 tysiąca rodzin działkowych użytkujących od dziesięcioleci działki w 84 ogrodach położonych w północnej Wielkopolsce przedstawiają Panu Marszałkowi nasze stanowisko w sprawie reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją całej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni Pana decyzją w tej sprawie, gdyż wyznaczona została po raz pierwszy dwuosobowa reprezentacja Sejmu w osobach posłów Andrzeja Dery i Stanisława Pięty, z tego samego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość.
Pozwalamy sobie przypomnieć Panu Marszałkowi, że właśnie to ten Klub w dniu 23 czerwca 2008 roku złożył w Sejmie projekt ustawy o ogrodach autorstwa posła Andrzeja Dery. Projekt był wielkim zagrożeniem dla ogrodów, bowiem proponował likwidację Związku i nacjonalizację jego majątku, wywłaszczenie działkowców z ich prywatnego majątku, oraz otwierał drogę do wyrzucenia działkowców z ich działek. W tej sprawie w wyniku protestów tysięcy działkowców w 2009 roku pierwszy raz w historii ruchu ogrodnictwa działkowego, który w Polsce istnieje już 114 lat, został zwołany I Kongres Polskiego Związku Działkowców. Kongres był wielką manifestacją działkowców przeciwko kolejnej próbie zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nasze oburzenie związane z wniesieniem tego projektu przez PiS, wspierali słowami poparcia czołowi politycy naszego Państwa biorący udział w Kongresie. Ten patologiczny dla działkowców projekt Sejm RP odrzucił już w pierwszym czytaniu, ku zadowoleniu działkowców. Dzisiaj nasi członkowie i działacze samorządów ogrodów po tej kontrowersyjnej decyzji Pana Marszałka w sprawie wyznaczenia reprezentacji Parlamentu w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie naszej ustawy, pytają czy Platforma Obywatelska w tej kadencji Sejmu przejęła pomysły Prawa i Sprawiedliwości na likwidacje ogrodów i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce?
Wyznaczenie posła Andrzeja Dery - znanego nam jednoznacznego wroga naszego Związku i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych upoważnia nas abyśmy o tym, co myślą działkowcy i my działacze samorządów ROD Panu Marszałkowi napisali.


Panie Marszałku!

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku jest dla nas działkowców, ogrodów i Związku najważniejszym aktem prawnym, który od chwili jej uchwalenia przez Sejm bardzo dobrze sprawdza się w codziennym życiu. Prosimy, więc Pana Marszałka o wskazanie innego Posła, który będzie obiektywnie i bez nienawiści do Związku reprezentował Sejm RP w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie naszej ustawy.
Działkowcy liczą na pozytywną decyzję Pana Marszałka.

Z wyrazami szacunku

Uczestnicy zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Pile

41 podpisów w tym Poseł na Sejm RP Stanisław Kalemba

Piła, dnia 7 marca 2011 r.

 

OZ Podkarpacki
w Rzeszowie 
 

Pan
Grzegorz Schetyna 
Marszałek Sejmu RP
 


Apel
Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie


Panie Marszałku!

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie zebrani na posiedzeniu w dniu 8 marca 2011 r. apelują o wzięcie pod uwagę wystąpień całej rzeszy oburzonych działkowców i dokonanie zmiany posłów reprezentujących Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie rozpatrzenia zgodności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP.
Apelujemy o wyznaczenie posła (lub posłów) dającego gwarancję w pełni obiektywnego przedstawienia argumentów w obronie ustawy o ROD przed Trybunałem. Z przykrością stwierdzamy, że pan poseł Andrzej Dera nie spełnia tych warunków. Pan Dera jest zdecydowanym przeciwnikiem ogrodnictwa działkowego i niezależnej, samorządnej organizacji społecznej, jaką jest Polski Związek Działkowców. Prawo i Sprawiedliwość, której członkiem jest pan poseł, przez lata nauczyła działkowców dużej dozy ostrożności co do obietnic tzw. „powszechnego uwłaszczenia działkowców', które w końcowym efekcie okazały się pustymi sloganami, zmierzającymi do likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Blisko milionowe środowisko polskich działkowców zasługuje na godne reprezentowanie swoich praw gwarantowanych ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Dlatego też apelujemy do Pana Marszałka o wyznaczenie do obrony ustawy o ROD przed Trybunałem Konstytucyjnym przedstawiciela Sejmu, znającego problematykę polskich ogrodów działkowych, nie zobowiązanego do reprezentowania linii wyznaczonej przez swoje partyjne kierownictwo.

Z wyrazami szacunku
/21 podpisów/

Rzeszów, dnia 8 marca 2011 r.

 

OZ w Elblągu


Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


Szanowny Panie Marszałku

Członkowie Prezydium OZ PZD obradujący w dniu 1 marca 2011 r przy udziale Przewodniczących Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej zwracają się do Pana Marszałka w imieniu społeczności działkowej naszego okręgu, skupiającej ponad 10 tysięcy członków, z apelem i wnioskiem o nie wyznaczanie posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2011 r.

Niezadowolenie nasze i niepokój wynika z faktu, iż wyznaczeni posłowie wywodzą się w ugrupowania politycznego, które dąży do likwidacji ogrodnictwa działkowego i PZD. W szczególności Pan Poseł Andrzej Dera dał się poznać naszej społeczności jako zdecydowany przeciwnik ogrodnictwa działkowego. Był między innymi autorem kilku projektów ustaw o ogrodach działkowych, zakładające między innymi likwidację samorządu działkowców i nacjonalizację jego majątku. Dlatego też mamy prawo postrzegać reprezentantów wywodzących się z P i S jako osoby nieobiektywne w sprawie będącej przedmiotem rozpatrywania wniosku.

Dlatego apelujemy do Pana Marszałka o delegowanie przed Trybunał Konstytucyjny posła, który będzie bronił opracowanych i przyjętych przez Sejm RP rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych z dnia 8 lipca 2005 r, a tym samym wykaże się przynajmniej w przedmiocie sprawy.


Z wyrazami szacunku

Zarząd OZ
Przew. Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Elbląg, dnia 1 marca 2011 roku 
 

ROD „Pokój”
Wrocław


Do Pana Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny i Marszalków ugrupowań SLD i PSL


Panie Marszałku i Panowie Marszałkowie Klubów SLD i PSL, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „POKÓJ' Komisja Rewizyjną Komisja Rozjemcza oraz gospodarze zwracają się do Panów z prośbą o wycofanie z Komisji Sejmowej Posła Andrzeja Derę i Posła Stanisława Piętę i nie wyznaczanie tych Posłów do reprezentowania Sejmu, w Trybunale Konstytucyjnym RP w sprawie ustawy o ROD, w zawiązku z domniemaną niezgodnością art., 10; art. 17 ust. 2; art. 18 i art. 24 ustawy o ROD z Konstytucją RP Swoją prośbę motywujemy brakiem konsultacji sprawy ze środowiskiem działkowym PZD. Dlaczego na posiedzenia Komisji Sejmowej nie został zaproszony nikt z Polskiego Związku Działkowców, a z „fachowców' wzięto Pana Posła Andrzeja Derę z PiS, który akurat w tej kwestii nie jest autorytetem. Mimo, iż kiedyś był działkowcem, wykazuje zupełny brak obiektywnej wiedzy na temat obecnej ustawy o ROD, a Poseł PiS Stanisław Pięta jest stronniczy i jest zajadłym wrogiem nas działkowców Jesteśmy obywatelami RP i członkami PZD więc oczekiwaliśmy, że Pan jako Marszałek Sejmu stanie w obronie naszej ustawy o ROD, ale się przeliczyliśmy. Projekt ustawy autorstwa Posła Andrzeja Dery w dn. 16 lipca 2009 r. został odrzucony w pierwszym czytaniu głosami PO, SLD, PSL. Poglądy i uczestnictwo posła A. Dery są dobrze nam znane kiedy to w dn. 9 grudnia 2008 r. reprezentował Sejm RP w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Rady Miejskiej Wrocławia o niekonstytucyjność ar, 10 i 17 ust. 3 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 8 lipca 2005 r. i tu pokazał swój negatywny stosunek i arogancję do PZD. Wreszcie opinia nr 476 z dn. 1 grudnia 2010 r. z Komisji Ustawodawczej Sejmu, gdzie Panowie Posłowie Andrzej Dera i Stanisław Pięta z PiS dali popis zniszczenia Polskiego Związku Działkowców, na oczach innych Posłów. Panie Marszałku i Panowie Marszałkowie Klubów SLD i PSL „ Larum gdzie byliście, gdzie wasz honor, co uchwalicie to dwu takich każe wam głosować od nowa, czy to mądre'. Panowie Marszałkowie taka opinia godzi w interesy maluczkich, choć stanowiących znaczną część polskiego społeczeństwa. Was Panowie stać na wszystko! Panowie jesteście ludźmi wiary! Czyż, musicie być niesprawiedliwi wobec tych maluczkich, acz wielkich duchem., działkowiczów. Panie Marszałku i wy Panowie Marszałkowie Klubów SLD i PSL, już tylko dla samej historii Polskich Ogrodów Działkowych, nieco innej, której może nie znacie, tradycja ogrodów istnieje już prawie 400 lat. tj. od 7 listopada 1575 r,. zdejmijcie czapki.

Z wyrazami poważania
Zarząd ROD

Wrocław, dnia 7 marca 2011r.

 

OZ w Elblągu

Marszałek Sejmu RP
Pan Grzegorz Schetyna

 

Szanowny Panie Marszałku.
Prezesi Zarządów ROD z terenu miasta Elblągu obradujący w dniu 7 marca 2011 r po zapoznaniu się z aktualną sytuacją Związku oraz udziału reprezentantów Komisji Sejmowej przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącej rozpatrywania wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie niekonstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 08 lipca 2005 r protestują i nie zgadzają się z wyznaczeniem Posła Pana Andrzeja Dery ( P i S) i Posła Pana Stanisława Pięta (P i S) do składu tejże komisji.
Znając postępowanie Posła Andrzeja Dery, który nie był nigdy zwolennikiem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i dał się poznać przy rozpatrywaniu wniosku Urzędu Miasta Wrocławia przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia paragrafów tejże ustawy. Ponadto Pan Andrzej Dera niejednokrotnie udowodnił, że nie potrafi być w sprawie działkowców i Związku obiektywny. Zebrani Prezesi ROD uczestniczący w dzisiejszym zebraniu stwierdzają że wyżej wymienieni Posłowie ze względów stronniczości nie powinni brać udziału w Komisji Sejmowej w sprawach Polskiego Związku Działkowców.
Rekomendacja Komisji Ustawodawczej wywołała wśród działkowców z naszego okręgu ogromne zaniepokojenie i oburzenie.
Ponadto Pan Poseł Andrzej Dera w ostatnim okresie był autorem projektu ustawy o ogrodach działkowych w Polsce - popieranej przez ugrupowanie polityczne P i S. Ustawa ta została odrzucona w pierwszym czytaniu przez Komisję Sejmową. Na przestrzeni czasu wystąpienia Pana Dery świadczą o tym, że PZD i ogrody działkowe nie leżą w jego interesie. Z powyższych względu Posłowie Pan Dera i Pan Pięta nie powinni być reprezentantami Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Szanowny Panie Marszałku Sejmu RP
Zwracamy się do Pana Marszałka o zweryfikowanie składu przedstawicielstwa Sejmu
przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach tak ważnych dla PZD.
Liczymy na to, że Pan przychyli się do naszej prośby i podzieli nasze obawy.
Prezesi reprezentujący społeczność działkową z naszego okręgu wierzą w rozsądek Pana Marszałka, że nasza prośba zostanie załatwiona pozytywnie.

Okręgowy Zarząd
Bolesław Mikołajczyk

Przew. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Jerzy Snopek


Elbląg, dnia 7 marca 2011 r. 

 

OZ Śląski


Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

 

Szanowny Panie Marszałku!
Komisja Ustawodawcza na swoim posiedzeniu odbytym 1-grudnia b.r. uchwaliła Opinię nr.476 w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 8/10) dotyczącego Ustawy o ROD, którą przekazała do Pana wiadomości oraz zatwierdziła skład osobowy przedstawicieli Sejmu RP na rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie. Nie wnikając w merytoryczną zasadność decyzji Komisji w sprawie wybranych osób, ani nie kwestionując w najmniejszym stopniu uprawnień Komisji w tym zakresie, pragniemy zapytać Pana Marszałka czy z powodów wyłącznie osobowych jest to decyzja optymalna. Komisja Ustawodawcza wytypowała p. posłów Stanisława Piętę oraz Andrzeja Mikołaja Derę do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Obaj p. posłowie są członkami partii, która w ubiegłym roku złożyła w Sejmie swój projekt ustawy o ogrodach działkowych, odrzucony przez Wysoką Izbę po pierwszym czytaniu. Ponadto p. poseł Andrzej Dera w pewnym sensie „wprosił się' do reprezentowania Sejmu, po rezygnacji p. posła E. Kłopotka. Poglądy p. posła A. Dery są nam znane, ponieważ ich nie ukrywa, czemu dawał wyraz w wystąpieniach publicznych i nie są przychylne naszemu środowisku. Ponadto p. poseł A. Dera wielokrotnie krytycznie wypowiadał się o obowiązującej Ustawie o ROD i jest zdecydowanym jej przeciwnikiem. Czy w tej sytuacji możemy liczyć na pełny obiektywizm i merytoryczną niezależność przedstawicieli Sejmu na rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym? My nie kwestionujemy uczciwości, ani wiedzy obu p. posłów, ale obawiamy się ich emocjonalnego zaangażowania. Jak Panu Marszałkowi wiadomo w obronie Ustawy o ROD zebraliśmy ponad 620 tys. podpisów i chcielibyśmy, aby osoby, które podpisy złożyły miały świadomość, że przedstawiciele Sejmu są po ich stronie. Nie ukrywamy, że obecną sytuacją jesteśmy w najwyższym stopniu zaniepokojeni i zbulwersowani zaś decyzja Komisji Ustawodawczej zaakceptowana przez Pana Marszałka, zwłaszcza w kwestii osoby p. posła A. Dery jest dla nas wręcz upokarzająca. Okazuje się, że można bezkarnie obrażać organizację i ludzi, którzy z oddaniem pracują na rzecz dobra wspólnego, a potem reprezentować to środowisko (pośrednio) w Trybunale Konstytucyjnym. Wierzymy, że decyzje, które zapadły mogą być zmienione w duchu wzajemnego zrozumienia. Wierzymy również, że Pan Marszałek rozważy w spokoju zasygnalizowany w naszym wystąpieniu problem i skoryguje decyzję.

Z wyrazami szacunku
Członkowie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD

 

ROD
im. „Nad Białką”
Częstochowa
 
 

Szanowny Pan
Marszałek Sejmu RP
Grzegorz Schetyna


Szanowny Panie Marszałku
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Nad Białką' w Częstochowie zwraca się do Pana Marszałka z prośbą o zmianę reprezentanta Sejmu RP w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Działkowcy oraz Pan Panie Marszałku dobrze wiedzą, że tylko poseł , który jest przekonany do obrony stanowiska sejmu - ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych może skutecznie stanąć przed tym trudnym zadaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Poseł Dera już wiele razy wykazał się wielką niechęcią nie tylko do działkowców i Polskiego Związku Działkowców , ale i ich ustawy , której zadaniem jest właśnie obrona własności członków Związku i istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Wszyscy dokładnie wiemy , że poseł Dera nigdy nie był życzliwy ruchowi ogrodnictwa działkowego mimo , że sam jest działkowcem i wstępując do Związku zobowiązał się do przestrzegania obowiązującego prawa i działania na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego . Obrona ustawy w jego wykonaniu naszym skromnym zdaniem z góry jest skazana na niepowodzenie. Ponadto podjęta przez Pana decyzja dotycząca reprezentacji Sejmu naszym zdaniem daje nie tylko nam działkowcom , ale również całemu społeczeństwu czytelny sygnał o zasadach działania państwa prawa na rzecz lokalnej społeczności , którą tworzą również działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców.
Jesteśmy przekonani, że obrona interesów miliona polskich rodzin skupionych w Polskim Związku Działkowców powinna być przez Pana Panie Marszałku poddana konsultacji z samymi zainteresowanymi, gdyż dotyczy żywotnych interesów około czterech milionów mieszkańców Polski.

Z wyrazami szacunku,

Prezes ROD
Adam Więcławik
 

Częstochowa, dnia 2 marca 2011 r.

Uczestnicy narady szkoleniowej
Prze. Ogrodowych Komisji Rozjemczych
OZ Podkarpackiego

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


Rezolucja
uczestników narady szkoleniowej Przewodniczących ogrodowych Komisji Rozjemczych Okręgu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie

Szanowny Panie Marszałku !

Przewodniczący ogrodowych Komisji Rozjemczych Okręgu Podkarpackiego PZD zgromadzeni na naradzie szkoleniowej w Rzeszowie w dniu 10 marca 2011 r. składają protest w sprawie wyznaczenie posłów reprezentujących Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie rozpatrzenia zgodności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP.
Dotychczasowe stanowisko prezentowane przez panów posłów Andrzeja Derę i Stanisława Piętę z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości jest doskonale znane środowisku polskich działkowców. Naszym zdaniem, czystą hipokryzją jest fakt, że Wysoką Izbę reprezentować będą przeciwnicy Polskiego Związku Działkowców i całego ruchu ogrodnictwa działkowego. Zwłaszcza pan poseł Andrzej Dera, uważający się za wybitnego znawcę problematyki rodzinnych ogrodów działkowych, nie daje żadnej gwarancji bezstronności i obiektywizmu. Jego wypowiedzi dowodzą, że nie zna podstawowych unormowań prawnych zawartych w ustawie o ROD, Statucie PZD i Regulaminie ROD. Możemy się zatem poważnie obawiać, jaki będzie efekt „obrony' naszej ustawy przez taką reprezentację Sejmu.
Wskazane byłoby, aby przepisów ustawy przed Trybunałem bronili posłowie neutralni, bezstronni i obiektywni, a zwłaszcza tacy, którzy doskonale znają ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych i specyfikę polskiego ogrodnictwa działkowego.
Prosimy Pana Marszałka, aby podjął decyzję o zmianie posłów reprezentujących Sejm RP przed Trybunałem w sprawie tak istotnej dla członków naszego Związku i dalszego istnienia ogrodów działkowych w Polsce.

Z wyrazami szacunku i poważania
Uczestnicy narady szkoleniowej
/42 podpisy/

Rzeszów, dnia 10 marca 2011 r.

ROD im. Barbarka
Polkowice


STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. Barbarka w Polkowicach z dnia 5 marca 2011 r.


Stanowisko nasze kierujemy do Marszałka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny oraz posłanek i posłów na Sejm RP.
My niżej podpisani uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego zmacamy się do reprezentantów obywateli Naszego Państwa, w sprawie wykluczenia Posła Pana Andrzeja Dery, który z własnej inicjatywy ma być przedstawicielem Sejmu RP „broniącym' zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005r. przed Trybunałem Konstytucyjnym RP.
Zapisy całej ustawy zostały zaskarżone przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, jako niezgodne z Konstytucją RP.
Do obrony ustawy o ROD, która zabezpiecza spokój i egzystencje miliona polskich rodzin, Komisja Ustawodawcza deleguje Posła Pana Andrzeja Derę, który nie rozumie idei ruchu ogrodnictwa działkowego, jego społecznych aspektów, z góry skazuje ją na porażkę.
Prosimy o delegowanie Posłów, którzy w 2005r rozumiejąc potrzeby społeczne poparli w Sejmie tą Ustawę. Przecież są oni Posłami na Sejm obecnej kadencji i powinni mieć prawo bronić stanowiska Sejmu.
Przed Trybunałem Konstytucyjnym powinni stanąć obrońcy Ustawy i jej przeciwnicy, a nie tylko zwalczający jej zapisy.

Do wiadomości:
Marszałek Sejmu RP,
Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej,
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość,
Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
Klub Parlamentarny Polska jest niezależna,
Klub Poselski Socjaldemokracji Polskiej,
Demokratyczne Koło Poselskie Stronnictwa Demokratycznego,
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców.
oryginał: a/a

/45 podpisów/
Przew. Komisji Uchwał i Wniosków
Przew. Walnego Zebrania

 

OZ w Elblągu                                                          
                                                             Szanowny Pan
                                                             Grzegorz Schetyna
                                                             Marszałek Sejmu RP
                                                             w Warszawie

Szanowny Panie Marszałku!

Przekazujemy na Pana ręce stanowisko uczestników posiedzenia Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu, które odbyło się w dniu 10 marca 2011 roku
Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu, społecznie wykonujący swoje obowiązki wobec Związku i jego członków zwracają się do Pana Marszałka z apelem i prośbą o nie wyznaczanie posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery na reprezentantów Sejmu RP w Trybunale Konstytucyjnym w sprawach oznaczonych sygnaturą akt TK - K 8/10 i P 32/10. Zdajemy sobie sprawę, że każdy z posłów może zostać wybranym do reprezentowania Sejmu w różnych istotnych zagadnieniach, w tym również w Trybunale Konstytucyjnym. Jednak jednocześnie doświadczenia lat ubiegłych jednoznacznie wskazują że posłowie mimo iż reprezentować powinni stanowisko całego Sejmu prezentują poglądy swojego Klubu Parlamentarnego Obaj posłowie są członkami Prawa i Sprawiedliwości. Od wielu lat partia ta podważała istnienie Ustawy o ROD z 2005 roku. Kierowała do Sejmu projekty ustaw, które otwarcie zmierzały do zniszczenia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Do likwidacji Polskiego Związku Działkowców i przejęcia jego majątku. Domagała się nie zmian w obowiązującej ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, lecz jej całkowitego uchylenia. Bardzo aktywnym w tych działaniach był poseł Andrzej Dera.
W trakcie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w grudniu 2008 roku reprezentant Sejmu RP poseł Andrzej Dera swoim zachowaniem okazał publicznie jawną niechęć do Ustawy o ROD. Nawet wnioskodawca - przedstawiciele Rady Miasta Wrocławia byli zaskoczeni, że poseł Andrzej Dera zamiast bronić Ustawy uchwalonej przez Sejm RP stał się zwyczajnie jej krytykiem, udowadniając zasadność wniosku złożonego przez wnioskodawcę. Doskonale pamiętamy, że to poseł Andrzej Dera / prawnik z wykształcenia / był autorem jak się okazało niekonstytucyjnego projektu ustawy o ogrodach działkowych, który wolą zdecydowanej większości parlamentarnej został już w pierwszym czytaniu odrzucony i przeszedł w niebyt prawny. Trudno zrozumieć powierzenie funkcję reprezentantów Wysokiej Izby tym posłom, skoro obydwaj w trakcie głosowania w dniu 16 lipca 2009 roku głosowali przeciwko odrzuceniu tego projektu ustawy.
Sejmowa Komisja Ustawodawcza w dniu 1 grudnia 2010 roku postanowiła zaproponować Panu Marszałkowi, by obrońcami naszej Ustawy o ROD byli posłowie PiS.
Każdy z nas doskonale wie, że zwyczajnie niemożliwym jest by oponenci Polskiego Związku Działkowców i polskiego ogrodnictwa działkowego byli obiektywnymi w formułowaniu uzasadnień broniących zapisów w Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Przytoczone powyżej fakty upoważniają do przekonania by uznać zaproponowanych posłów, jako osoby nie dające wymaganego obiektywizmu w sprawach będących przedmiotem wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Istnieją uzasadnione obawy, iż Panowie Posłowie wykorzystają fakt bycia reprezentantami Sejmu RP do poparcia wniosków skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego w 2010 roku przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego.
Posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania działkowców Okręgu Elbląskiego apelujemy do Pana Marszałka o nie powierzanie zaszczytnej funkcji reprezentanta Sejmu RP obu posłom z Prawa i Sprawiedliwości. W naszej ocenie godniejszymi reprezentantami Sejmu RP i Pana Marszałka będą posłowie z Klubów Poselskich Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Te ugrupowania cieszą się zdecydowanie większym zaufaniem polskich działkowców. Dają zdecydowanie większą gwarancję zachowania obiektywizmu jako reprezentanci Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym a pośrednio także reprezentanci środowiska działkowców.

Z upoważnienia uczestników posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu
 

Z działkowym pozdrowieniem
Prezes OZ w Elblągu
Przew. Okręgowej Komisji Rew.

Elbląg, dnia 10 marca 2011 r.

 

KRAJOWA KOMISJA ROZJEMCZA
PZD


                                                        Marszałek Sejmu RP
                                                        Grzegorz Schetyna
                                                        WARSZAWA


Szanowny Panie Marszałku!

My, członkowie Krajowej Komisji Rozjemczej oraz przedstawiciele Okręgowych Komisji Rozjemczych Polskiego Związku Działkowców, społecznie działających organów rozjemczych Polskiego Związku Działkowców, uczestnicy narady szkoleniowej w dniach 22-23.02.2011 r. w Warszawie, zwracamy się do Pana Marszałka z apelem w sprawie zmiany składu osobowego reprezentującego Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie sygn. akt K 8/10 i P 32/10.
Zgodnie z kodeksem postępowania sądowego wyłączony powinien być sędzia, który z różnych przyczyn może budzić wątpliwości, co do bezstronności. Zasada ta odnosi się również do osób reprezentujących strony przed Trybunałem Konstytucyjnym. Panowie Posłowie Andrzej Dera oraz Stanisław Pięta będą reprezentowali Sejm - organ, który w 2005r. uchwalił ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych dobrze funkcjonującą oraz akceptowaną przez ponad milionową rzeszę działkowców.
Pan Poseł Andrzej Dera postrzegany jest jako zdecydowany przeciwnik Polskiego Związku Działkowców, autor szkodliwego dla ruchu działkowego projektu ustawy „o ogródkach działkowych' z marca 2008 r. odrzuconego przez I Kongres Polskiego Związku Działkowców w dniu 15 lipca 2009 r. i przez Sejm RP w dniu 16 lipca 2009 r. Nadto Pan Poseł Andrzej Dera reprezentował Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 20 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku Rady Gminy Wrocław o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 10 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Pan Poseł zamiast bronić stanowiska Sejmu RP w przedmiotowej sprawie w rezultacie stał się rzecznikiem wnioskodawcy.
Naszym zdaniem poseł Andrzej Dera, jako osoba niewiarygodna, stronnicza i pozbawiona obiektywizmu, nie powinien wypowiadać się przed Trybunałem Konstytucyjnym jako reprezentant Sejmu RP w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Budzącym wątpliwości jest również to, aby Przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych występowali wyłącznie przedstawiciele jednej Partii - Prawa i Sprawiedliwości, partii, która przez cały czas prezentuje wrogie stanowisko w stosunku do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz PZD.
Czy w tych okolicznościach nie byłoby zasadnym desygnowanie posłów z innych opcji politycznych, potrafiących w sposób obiektywny, bezstronny i rzetelny ocenić funkcjonowanie ustawy o ROD i Polskiego Związku Działkowców?
Szanowny Panie Marszałku!
Z uwagi na powyższe zwracamy się do Pana Marszałka z apelem o desygnowanie innych posłów, którzy godnie reprezentować będą Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym o stwierdzenie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku.


1.Ochrymiuk Olga
2.Maliszewski Zbigniew
3.Mróz Zofia Maria
4.Kaczmarzyk Jan
5.Klimaszewski Robert
6.Manko Tadeusz
7.Marczewski Szymon
8.Paderewska Zofia
9.Pietszak Józef
10.Pisarski Józef
11.Zemke Mieczysław
12.Czewik Dariusz
13.Rościszewska Barbara
14.Tokarski Władysław
15.Anulewicz Jerzy
16.Wyrostkiewicz Stanisław
17.Skrzypek Stanisław
18.Skórecki Marian
19.Żółtowska Anna
20.Szela Józef
21.Kaczko Michał
22.Cybichowski Janusz
23.Drabik Stanisław
24.Ambrosiewicz Marian
25.Matejko Lucjan
26.Brzeziński Aleksander
27.Kaucz Włodzimierz
28.Teluk Jerzy
29.Szulc Piotr
30.Krolzyk Zdzisława

Warszawa, dnia 22 lutego 2011 r.
 

Polski Związek Działkowców
ROD „WARTA' w Pajęcznie

                                             Pan Prof. Andrzej Rzepliński
                                             Prezes Trybunału Konstytucyjnego
                                             w Warszawie

 

STANOWISKO
Witam serdecznie Pana w imieniu ROD „WARTA' w Pajęcznie.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WARTA' w Pajęcznie wyraża swoje stanowisko w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym sygn. akt 8/10 i P 32/10. Stan prawny działkowców jest uregulowany ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 08.07.2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419). Postępowanie, które zawisło przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczyć ma naszej ustawy o ROD. Wyrażamy głęboką obawę, czy zaproponowana reprezentacja Sejmu zdecydowanych przeciwników ustawy o ROD, będzie obiektywna i bezstronna. Obawę naszą budzi fakt zgłoszenia się ochoczo Pana Posła Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wypowiedzi Posła Dery i zajęte stanowisko na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej w dniu 01.12.2011 r. są tego dowodem. Żywimy nadzieję, że Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego dostrzegą milionową rzeszę działkowców popierającą 620 tysiącami podpisów swoją ustawę - ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r. Drugim posłem reprezentującym Sejm RP jest Pan Stanisław Pięta, również członek PiS. Wygląda na to, że posłowie PiS zdecydowani przeciwnicy PZD i ustawy o ROD mają tylko monopol w jakim kształcie i na jakich zasadach ma funkcjonować PZD. Należy pamiętać, że w lipcu 2009 r. Sejm RP odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy PiS autorstwa Pana Posła Andrzeja Dery, przewidującej likwidację naszego Związku i nacjonalizację jego majątku. Uważamy, że Panowie Posłowie powinni wyłączyć się w tej sprawie z reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym. Działkowcy pajęczańscy liczą na bezstronność i obiektywizm Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pozostaje nam wiara, że Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w badaniu konstytucyjności zapisów ustawy o ROD wezmą pod uwagę wszystkie aspekty prawne jak również społeczne, bo takie są podstawy działalności ROD.

Niniejsze stanowisko w naszym imieniu zostało przesłane Sędziom Trybunału Konstytucyjnego:


1.Prof.Małgorzata Pyziak – Szafnicka
2.Prof.Marek Zubik
3.Stanisław Rymar
5.Prof.Sławomira Wronkowska - Jaśkiewicz
6.Prof.Stanisław Biernat
7.Prof.Mirosław Granat
8.Prof.Teresa Liszcz
9.Prof.Zbigniew Cieślak
10.Marek Kotlinowski
11.Wojciech Hermeliński
12.Prof.Maria Gintowt - Jankowicz
13.Prof.Adam Jamróz
14.Prof.Ewa Łętowska OZŁ PZD w Łodzi

Z wyrazami szacunku,
Prezes Zarządu ROD „WARTA' w Pajęcznie. Piotr Walusiak

Pajęczno, dnia 16 marca 2011 r.

 

ROD „Jutrzenka”
Sulechów

Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

 

Stanowisko
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Jutrzenka' w Sulechowie

Szanowny Panie Marszałku!
Zarząd ROD „Jutrzenka' oraz zebrani na Walnym Zebraniu działkowcy w Sulechowie zwracają się do Pana Marszałka z prośbą o niewskazanie po¬sła PiS Andrzeja Dery jako reprezentanta Sejmu RP przed Trybunałem Kon¬stytucyjnym w sprawie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Poseł A. Dera, jak i pozostali Posłowie tej partii są zagorzałymi przeciwni¬kami ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców.
Wypowiedzi posła A. Dery w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Ustawo¬dawczej w dn. 1. grudnia 2010 r. nie dają żadnej gwarancji jego bezstronno¬ści. Dla Pana Posła ważniejsze są prawa byłych właścicieli niż działkowcy i ich nabyte prawa.
Dlatego też apelujemy do Pana Marszałka o delegowanie przed Trybunał Konstytucyjny posła, który będzie godnie reprezentował niemal milionową rzeszę działkowców, a także bronił zapisów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8. lipca 2005 r., która dobrze służy działkowcom.
 

z działkowym pozdrowieniem
Zarząd ROD „Jutrzenka' oraz uczestnicy Walnego Zebrania

 

Sulechów, dnia 26 marca 2011 r.

 

ROD „Wypoczynek”
Myszków
 


Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa
 


Szanowny Panie Marszałku
Zarząd i Komisje Statutowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Wypoczynek' w Myszkowie składają protest przeciwko reprezentowaniu Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym o sprawie oznaczonej Sygn. Akt TK-K 8/10 i P 32/10 przez posłów Andrzeja Derę i Stanisława Piętę. Obaj Panowie nie dają gwarancji bezstronności obiektywizmu w sprawie będącej przedmiotem wniosku. Pamiętamy szczególną wypowiedź Pana Posła Dery przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 20.12.2008 r. oraz jego autorski projekt ustawy o R.O.D skierowany przez Jego partię do Sejmu, który był tak nielogiczny, że już w pierwszym czytaniu został odrzucony głosami członków PO, PSL, Lewicy oraz wielu posłów niezależnych. Przez prawie 6 lat Posłowie Prawa i Sprawiedliwości dążą różnymi metodami do likwidacji Polskiego Związku Działkowców, który stoi na straży wszystkich działkowców a tym samym do rozbicia ponad milionowej rzeszy ruchu działkowego.
Ustawa o ROD z dnia 8 lipca 2005 r. zapewnia wszystkim działkowcom spokój i stabilność w korzystaniu z kawałka ziemi najgorszej klasy. Od lat jednak ciągle musimy zabiegać o to by ustawa nas, najbiedniejszą część społeczeństwa chroniła przed zakusami niektórych posłów stawiających sobie za cel wnoszenia poprawek szczególnie niekorzystnych dla działkowców.
Apelujemy do Pana Marszałka by w imię obrony miliona członków Związku podjął decyzję o delegowaniu przed Trybunał Konstytucyjny posła, znającego zagadnienia ogrodów, który w sposób obiektywny, rzetelny i bezstronny będzie reprezentował Sejm RP w zakresie dotyczącym zasadności ustawy z dnia 8 lipca 2005 z Konstytucją RP.

Zarząd ROD

Myszków, dnia 16 marca 2011 r.

 

ROD „Odlewnik” Blachownia

 

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


Szanowny Panie Marszałku!

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego PZD „ODLEWNIK' w Blachowni koło Częstochowy, składają protest przeciwko reprezentowaniu Sejmu RP przez Pana Andrzeja Derę przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku złożonego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Pragniemy przypomnieć że Sejm RP w 2009 roku odrzucił już w pierwszym czytaniu projekt ustawy PiS autorstwa posła Andrzeja Dery /PiS/domagającej się likwidacji Polskiego Związku Działkowców. Obawy nasze potwierdza fakt, że Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentować mają osoby - poseł Stanisław Piątek i Andrzej Dera którzy nie jeden raz dali się poznać jako przeciwnicy Ustawy o ROD. Wnioski kierowane do Trybunału Konstytucyjnego uderzają bezpośrednio w naszych działkowców, Ogrody jak i Związek. Dlaczego to próbuje się podważyć zatwierdzoną wcześniej Ustawę o ROD, która od 6 lat sprawdziła się w naszych ogrodach i samorządach terytorialnych. Jesteśmy już zmęczeni ciągłymi atakami na nasze ogrody i PZD, ogrody które powstały na nieużytkach pracą społeczną tysięcy działkowców. Co jest przyczyną chęci zniszczenia tego co służy ludziom, pełni funkcje społeczne, rekreacyjne, zdrowotne i ekologiczne. Mamy nadzieję, że doczekamy się czasów, kiedy to władza publiczna zacznie szanować poglądy tysięcy działkowców, kiedy to skończą się próby niszczenia społecznej organizacji pozarządowej.
Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „ ODLEWNIK' w Blachowni wierzą w Pana Marszałka bezstronność która pozwoli Panu zmienić decyzję o reprezentowaniu Sejmu prze Trybunałem Konstytucyjnym w naszej sprawie jak również uzupełni o osobę która będzie godnie reprezentowała Sejm RP i działkowców.

Z wyrazami szacunku
Uczestnicy Walnego Zebrania


Blachownia, dnia 25 marca 2011 r.

ROD „Rubież” w Hrubieszowie


Sz. P.
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


Szanowny Panie Marszałku!

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.„Rubież' wraz z Komisją Rewizyjną i Rozjemczą składają protest wobec wyznaczeniu posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dary do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie oznaczonej sygn. Akt TK-K 8/10 i P 32/10.
Wspomniane osoby są reprezentantami PIS-u i będą działać zgodnie z poglądami tej partii. Znane są nam fakty, że działanie PIS-u jest za likwidacją Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Posiadając takie poglądy posłowie nie będą godnie reprezentować Sejm i obiektywnie zajmować stanowisko w tej sprawie. Jesteśmy bardzo zdziwieni, że na tak liczne grono posłów nie wyznaczono osoby obiektywnej i wiarygodnej.
Budzi nasz niepokój, że działanie to jest celowe ze strony Platformy Obywatelskiej, aby poprzeć stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w tej kwestii i po cichu zniszczyć Polski Związek Działkowców. Zawsze liczyliśmy, że członkowie PO udzielają poparcia dla ludzi biednych i starych. W naszym Ogrodzie jest bardzo dużo osób w podeszłym wieku i utrzymuje się z marnych emerytur. Posiadanie własnego ogródka jest dla wielu działkowiczów możliwością wypoczynku i uzyskania produktów żywnościowych dla własnych potrzeb i rodziny. Stawianie możliwości wykupu gruntów na własność stanowi duży problem, ponieważ zdecydowana większość nie posiada na to żadnych środków pieniężnych. Działając przeciwko działko wieżom i ich rodzinom stawia znak zapytania kogo należy poprzeć w wyborach.
Prosimy bardzo i ponowne rozpatrzenie reprezentantów Sejmu przez innych posłów dających rękojmię obiektywizmu.

Prezes ROD Tadeusz Urbański


Hrubieszów, 30 marca 2011r.

 

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu hrubieszowskiego

Sz.P.
Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu RP

W dniu 24 marca 2011 roku na posiedzeniu Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu hrubieszowskiego podjęło jednogłośnie decyzję o złożeniu protestu do Marszałka Sejmu RP. Jesteśmy zaskoczeni tym, że na obrońców Polskiego Związku Działkowców przed Trybunałem Konstytucyjnym wyznaczono posłów PiS Stanisława Piety i Andrzeja Dary. Wymienione osoby niejednokrotnie wypowiadali się negatywnie przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców. Zarówno posłowie jak i partia PiS dążą do likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie dając w zamian nic. Wielokrotnie przedstawiano różne projekty zmiany ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jednak te działania zakończyły się niepowodzeniem. Nastawienie negatywne ze strony tych posłów nie gwarantuje obiektywizmu i właściwego zaangażowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w obronie Ogrodów. W Sejmie jest wiele uczciwych posłów, którym można zaufać i należy takich wyznaczyć do reprezentowania przed Trybunałem. Jesteśmy wyborcami i pragniemy, aby właściwi posłowie nas bronili.
Prosimy Pana Marszałka o ponowne rozpatrzenie tej sprawy i wyznaczenie  wiarygodnych posłów na reprezentowanie Sejmu przed Trybunałem.

Podpisane przez prezesów 10 ROD rejonu hrubieszowskiego.


Hrubieszów, dnia 24 marca 2011 r. 

 

ROD im. Stefana Czarnieckiego w Choszcznie

STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Czarnieckiego w Choszcznie

Działkowcy - członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Czarnieckiego w Choszcznie zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Działkowców w dniu 02.04.2011 r. wyrażają zdecydowany protest przeciw wszelkim manipulacjom, wszelkim próbom dyskredytowania a w końcowym efekcie likwidacji ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z, dnia 08.07.2005 r., co oznacza likwidację całego ruchu działkowego i naszych ogrodów.
Negowanie zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz kierowanie stosownych wniosków do Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie oznacza, że lobby polityki i biznesu mają za nic akty prawne - ustawy uchwalane przez najwyższy organ władzy w naszej ojczyźnie czyli Sejm RP. Dziś w/w osoby negują 6 artykułów ustawy, jutro będą negować 16, wkrótce zlikwidują całą ustawę a z nią wszystkie prawa działkowców i nasze ukochane działki, a na ich miejscu powstanie kolejne osiedle czy jakaś fabryka bez odszkodowań lub terenów zastępczych.
I Apelujemy do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o ponowne rozpatrzenie zasad-ności złożonego wniosku do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o bezstronne, rozsądne rozpatrzenie złożonych wniosków i ich odrzucenie dla dobra milionowej rzeszy działkowców.
Apelujemy do Marszałka Sejmu RP o wyznaczenie do obrony ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych przed Trybunałem Konstytucyjnym rozsądnych i bezstronnych posłów, kierujących się zasadami państwa prawa. Obecnie reprezentujący Sejm poseł Andrzej Dera to zdecydowany przeciwnik działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Piskiego Związku Działkowców nie zapewni on nam obrony naszych praw, naszych działek.
Jeszcze raz głośno i zdecydowanie NIE jakimkolwiek próbom likwidacji ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, mamy nadzieje, że żyjemy w państwie, które chroni prawa wszystkich obywateli a nie reprezentuje interesy różnych koterii.

Podpisali: Przewodniczący Walnego Zebrania
oraz Prezes ROD im. St. Czarnieckiego.

Choszczyn, 02 kwietnia 2011 r.

 

ROD „STOKROTKA' w Świdnicy


Marszałek Sejmu Pan Grzegorz Schetyna

APEL WALNEGO ZEBRANIA do Marszałka Sejmu

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka' w Świdnicy zgromadzeni na Konferencji sprawozdawczej w dniu 27.03.2011, po zapoznaniu się z Pana pismem wystosowanym do TK, w którym podważa w całości Ustawę o PZD z lipca 2005 r, niniejszym oświadczamy, że:
Nie godzimy się na to, aby władza Ustawodawcza traktowała ludzi mniej zamożnych, emerytów i rencistów, młode rodziny z dziećmi, którzy na własny koszt wytworzyli skromny dobytek, dla których działka jest miejscem rehabilitacji i rekreacji jak nic nie znaczący element społeczności. Pomoc od Państwa nam się należy za długoletnią pracę dla kraju. Przypominamy, że prawo i jego instytucje mają służyć społeczeństwu i każdemu obywatelowi, a nie biznesowi i mamonie.
Czysto polityczne cele, narażają działkowców na groźbę utraty dotychczas nabytych praw, zagwarantowanych w ustawie, i mamy moralne prawo występowania w obronie Związku i ogrodnictwa działkowego w Polsce. Nie godzimy się aby P. Dera reprezentował Sejm przed TK w obronie Ustawy (to ironia losu). Mamy dobrą Ustawę z 8 lipca 2005 r, która w sposób prawidłowy i zgodny z oczekiwaniem działkowców zapewnia funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Gwarantuje wolność zrzeszania każdemu, kto chce uczestniczyć w życiu działkowym. Ustawa ta była konsultowana z całym społeczeństwem działkowców i jest dobra, a prawa nabyte są chronione przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Nie oczekujemy żadnych nowych projektów, ani rozwiązań prawnych służących drobnej garstce sfrustrowanych działaczy (w tym posłów) i osób chcących się dorobić na emerytach, rencistach i biedniejszej części społeczeństwa.

Przewodniczący Walnego zebrania Marian Kuc
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Marian Kuc

Świdnica, dnia 27.03.2011  

 

ROD „Frezja” we Wrocławiu
 

STANOWISKO
Walnego Zebrania ROD „Frezja' we Wrocławiu
odbytego 2 kwietnia 2011 r.
w sprawie propozycji Komisji Ustawodawczej Sejmu RP
by przed Trybunałem Konstytucyjnym Sejm RP reprezentowali
posłowie PiS: Andrzej Dera i Stanisław Pięta.

Walne Zebranie ROD Frezja we Wrocławiu wyraża niepokój z powodu propozycji Komisji Ustawodawczej, by Sejm RP reprezentowali przed Trybunatem Konstytucyjnym RP posłowie Andrzej Dera i Stanisław Pięta z Prawa i Sprawiedliwości. Niepokoi też brak przedstawiciela Sejmu reprezentującego środowisko działkowców, gdy Trybunał Konstytucyjny badać będzie zgodność z Konstytucją zaskarżonych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego artykułów Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku.
Znany jest nam negatywny stosunek posłów Prawa i Sprawiedliwości do ruchu działkowego w Polsce. Mamy też w pamięci zaproponowany przez to środowisko projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który w rzeczywistości zmierzał do ich likwidacji. Dlatego też mamy wątpliwości czy posłowie Ci będą gwarantami obiektywnego zbadania sprawy.

/32 podpisy działkowców/

Sekretarz ROD Maria Ilczyszyn
V-ce prezes ROD Jan Majcher
Prezes ROD Bożena Cegielska
Przew. Komisji Rew. Wanda Zajkowska
Przew. Komisji Rozjem. Wanda Bilnik


Wrocław, dnia 2 kwietnia 2011 r.

 

ROD „Relax”
Łomża

                                                                            Pan
                                                                            Grzegorz Schetyna
                                                                            Marszałek Sejmu RP

                                           Apel
     Działkowców ROD im. „Relax' biorących udział w zebraniu      sprawozdawczym członków ROD „Relax” w dniu 02.04.201Ir.

Panie Marszalku!
Działkowcy uczestniczący w zebraniu sprawozdawczym, apelujemy do Pana Marszalka o zmianę reprezentanta Sejmu w Trybunale Konstytucyjnym posła Andrzeja Dery w sprawie niezgodności z Konstytucją RP artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005r. Pan Poseł Andrzej Dera swoimi wystąpieniami dal się poznać jako zdecydowany przeciwnik PZD i miliona rodzin uprawiających działki, zrzeszonych w PZD. Delegowanie Pana posła Andrzeja Derę do reprezentowania w Trybunale Konstytucyjnym w powyższej sprawie sugerowałoby arogancję Sejmu wobec miliona rodzin, członków PZD.
Panie Marszalku, w tej sytuacji apelujemy do Pana Marszalka o delegowanie posła, któiy zapewni bezstronność i obiektywizm w sprawie ogrodnictwa działkowego.

Przew. Komisji Uchwał i Wniosków
Przew. Walnego Zebrania

Do wiadomości:
1. OZ Podlaski PZD
2. Krajowa Rada PZD

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im.'POTOK' w Kudowie-Zdroju

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu R.P.
Warszawa


Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.'POTOK' w Kudowie-Zdroju zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 16.04.201 lr. w poczuciu odpowiedzialności za los i dalszy byt naszego Ogrodu i szerzej całej społeczności działkowej PZD, apelują i proszą Pana Marszałka o zaniechanie wszelkich działań zmierzających do likwidacji Polskiego Związku Działkowców poprzez próbę zmiany Ustawy z dnia 08.07.2005r.
Ustawa ta spełnia wszystkie wymogi prawne i jest gwarantem obrony interesów całej społeczności działkowej. Czy w naszym kraju musimy ciągle żyć w niepewności jutra co do dalszego funkcjonowania naszych ogrodów działkowych. Wielkim oburzeniem, jest dla nas i wszystkich działkowców wyznaczenie jako reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym Posła Andrzeja Dery, jako obrońcy naszej ustawy o Ogrodach Działkowych. Ten Pan jest głównym przeciwnikiem Ustawy o Ogrodach Działkowych co od lat prezentuje w swoich działaniach poselskich i politycznych Jak taki człowiek może być obrońcą naszej Ustawy ?
Mamy wielką nadzieję i wręcz pewność, że Pan Marszałek w dobrze pojętym interesie władzy i nas działkowców, powierzy nasze sprawy bardziej wiarygodnym Posłom.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków    
Przewodniczący Walnego Zebrania 
Prezes Zarządu

 

ROD im. Płk. Dąbka w Redzie

Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców


STANOWISKO
Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Płk. Dąbka w Redzie w dniu 30.04.2011 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Płk. Dąbka w Redzie obradujące w dniu 30 kwietnia 201 lr. zwraca się do wszystkich organów władzy publicznej w Polsce o traktowanie nas użytkowników działek, skupionych w Polskim Związku Działkowców z należytym szacunkiem, o respektowanie naszych praw.
Prosimy Marszałka Sejmu Pana Grzegorza Schetynę o zmianę posłów, którzy mają reprezentować Sejm w Trybunale Konstytucyjnym w związku z wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o uznanie ustawy o ROD za niezgodną z konstytucją. Wybrani posłowie byli i są przeciwni obowiązującej ustawie.
Posłów prosimy o nie zmienianie naszej ustawy, bo się sprawdziła i jest dobra dla milionowej rzeszy działkowiczów.
Przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego Pana Profesora Andrzeja Rzeplińskiego prosimy o odrzucenie w/w wniosku.

Nasze stanowisko kierujemy do:
1. Pana Prezydenta RP
2. Pana Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
3. Pana Marszałka Sejmu RP
4. Pana Prezesa PZD
5. Pana Prezesa OZ PZD w Gdańsku

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
 Jolanta Skólska       
 
Przewodniczący Walnego Zebrania
Leszek Chumek 

Prezes Zarządu ROD
Ryszard Rohraff 

ROD „Krokus” w Stroniach Śląskich

 

Marszałek Sejmu
Grzegorz Schetyna

Stanowisko
Działkowców uczestniczących w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD „KROKUS' w Stroniu Śląskim w dniu 16.04.2011 r.

Członkowie ROD „Krokus' w Stroniu Śl. uczestniczący w Zebraniu Sprawozdawczym wyrażają sprzeciw przeciw takiemu składowi posłów którzy mają reprezentować Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym w obronie Ustawy o ROD .
Dlaczego Panie Marszałku zgodził się Pan z propozycją Sejmowej Komisji Ustawodawczej aby reprezentantami Sejmu byli 2 posłowie PiS w tym znany wszystkim działkowcom poseł A. Dera. Przecież Pan doskonale wie jaki stosunek do ogrodów działkowych a zwłaszcza do Ustawy o ROD mają posłowie PiS a zwłaszcza poseł A. Dera. To właśnie poseł Dera chciał nas działkowców uszczęśliwić na siłę bez naszej zgody. To właśnie On był twórcą nowej ustawy która likwidowała ogrody działkowe i Związek. I właśnie ten poseł za Pana zgodą i z Pana poparciem jest reprezentantem Sejmu przed Trybunałem i ma bronić Ustawy którą zwalcza.
Zastanawia nas co Pan chce osiągnąć godząc się na posła Derę, bo na pewno nie poparcie działkowców w najbliższych wyborach. Mamy już dość obietnic przedwyborczych polityków i partii politycznych.
Jeśli coś dobrze funkcjonuje i przynosi radość ludziom starszym i biednym to znaczy że jest wbrew Konstytucji. Czy to że my działkowcy możemy pracować, wypoczywać i relaksować się na tym małym skrawku ziemi też jest wbrew Konstytucji.
Panie Marszałku w Kraju jest bardzo dużo pilnych spraw do załatwienia, zajmijcie się nimi a nas działkowców zostawcie w spokoju. My działkowcy mówimy jasno i zdecydowanie naszej Ustawy o ROD będziemy bronić.

/29 podpisów/

Stronie Śląskie, dnia 16 kwietnia 2011 r.

Polski Związek Działkowców
ZARZĄD ROD
im. Cyryla Ratajskiego
Poznań
 


Marszałek Sejmu RP
Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Warszawa

APEL

Uczestnicy Walnego Zebrania ROD im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu odbywającego się w dniu 6 kwietnia 2011 r. zwracają się z apelem do Pana Marszałka Sejmu o zmianę reprezentanta Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym posła Andrzeja Dery.
Przecież poseł Andrzej Dera forsował i firmował w ubiegłym roku projekt ustawy o ogrodach działkowych, który zakładał likwidację ogrodów i Związku. Nie będzie bronił uchwalonej przez Sejm ustawy, którą zwalcza a w konsekwencji bronić ruchu ogrodnictwa działkowego.

42 podpisy uczestników Walnego zebrania

Do wiadomości:
1. Krajowa Rada PZD
2. Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu

Z poważaniem
Prezes Zarządu ROD
Elżbieta Kempa

Poznań, dnia 12 kwietnia 2011 r.

 

ROD „Zjednoczenie”
w Słupsku

STANOWISKO
KONFERENCJI DELEGATÓW

ROD im. ZJEDNOCZENIE w Słupsku z dnia 09 kwietnia 2011.
w sprawie: podejmowanych działań przez naczelne władze naszego Państwa dotyczące uchylenia Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Delegaci obradujący na Konferencji ROD im. Zjednoczenie w Słupsku w dniu 9 kwietnia 2011r. , reprezentujący ponad 1250 działkowców, z oburzeniem przyjmują fakt kolejnego zamachu na mienie działkowe i wyrażają kategoryczny protest przeciwko różnym manipulacjom dotyczącym Ustawy Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Nie ma bowiem żadnych pozytywnych przesłanek w proponowanych zmianach czy założeniach prywatyzacyjnych. Ustawa z dn. 8 lipca 2005r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zatwierdzona przez Parlament i Prezydenta RP jest dokumentem akceptowanym przez działkowców. W pełni satysfakcjonuje i zabezpiecza nabyte przez lata prawa.
Proponowane przez kolejne lata i to na różne sposoby zmiany tej ustawy, świadczą  o lekceważącym stosunku do ustanawianego prawa i społeczeństwa.
Jest to nieuczciwa gra, godząca bezpośrednio w sferę ludzi przeważnie najuboższych. To wyrachowany cel zmierzający do poróżnienia działkowej społeczności a w następstwie likwidacji Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i likwidacji Polskiego Związku Działkowców. Nie godzi się, aby w państwie demokratycznym, wybrany przez naród świat polityki , tak obłudnie mamił społeczeństwo swoją pseudo troską o PZD i jej członków, nie bacząc na to , czy tego chcą , czy nie. Nie godzimy się na ingerencję w nasze sprawy i dlatego po raz kolejny występujemy w obronie słusznych zapisów naszej ustawy.
Projektodawcy proponowanych zmian być może nie zdają sprawy jak swoją postawą ranią wiele uczciwych ludzi, którzy działki uprawiają z pokolenia na pokolenie. Jak swoją często, ciężka pracą doprowadzili wiele nieużytków do pełnej kultury, zagospodarowanych terenów zieleni i miejsc wypoczynku. Uważamy, że świadomie pragną- zburzyć wypracowane przez wielolecia formy współpracy i stosunków międzyludzkich, aby w ten sposób osiągnąć zamierzony cel.
Ufamy jednak , że Trybunał Konstytucyjny orzekając w tej sprawie .uwzględni głos polskich rodzin i przyjmie argumentację Polskiego Związku Działkowców.

Przew. Komisji Uchwał i Wniosków
Przew. Konferencji Delegatów

Słupsk, dnia 9 kwietnia 2011r.

ROD „Jutrzenka”
Gostyń

Szanowny Pan
Prof. Marian Filar

Wiceprzewodniczący
Sejmowej Komisji Ustawodawczej


Szanowny Panie Wiceprzewodniczący.

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Jutrzenka' w Gostyniu uczestniczący w zebraniu sprawozdawczym zwracają się tą drogą do Pana prosząc o rozważenie i w miarę możliwości wsparcie myśli i działań w obronie ogrodów działkowych i naszego Związku. Dysponujemy wiedzą o tym , iż Komisja Ustawodawcza Sejmu RP rozpatruje sprawy związane z zaskarżeniem przez Pierwszego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, jako niezgodnej z Konstytucja RP. Zdajemy sobie sprawę, iż takie działanie miał prawo podjąć Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, szkoda tylko, że dopiero po 5 latach jej funkcjonowania. Natomiast z niezadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, iż przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentować mają Sejm RP wyznaczeni przez Komisję Ustawodawczą i desygnowani przez Marszałka Sejmu posłowie Stanisław Pięta i Andrzej Dera, Nurtuje nas pytanie, dlaczego ci dwaj posłowie reprezentujący w Komisji jedną opcję tzn. PiS mają występować w obronie ogrodnictwa działkowego , gdzie występują zbiorowości o różnych opcjach politycznych. Na dodatek jeden z posłów , a konkretnie Andrzej Dera od lat deklaruje się jako przeciwnik ogrodnictwa działkowego w dotychczasowej formie i Polskiego Związku Działkowców. Już raz ten Pan dostał odprawę w tej sprawie poprzez 620 tysięcy podpisów działkowców oraz decyzję Sejmu RP z dnia 16 lipca 2009 r.
Panie Profesorze, jeżeli to możliwe prosimy Pana , aby dokonano zmiany, by posłowie jednej opcji nie występowali w sprawie, która dotyczy ponad miliona polskich obywateli.

Z wyrazami szacunku
Uczestnicy zebrania /22 podpisy/

Gostyń, dnia 9 kwietnia 2011 r.

 

Rodzinny Ogród Działkowy
im.„Zacisze' w Dziwnówku


Marszałek Sejmu RP
Pan Grzegorz Schetyna

STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego R.O.D im. „Zacisze' w Dziwnówku z dnia 30.04.2011 r.
w sprawie opinii o Ustawie o R.O.D i Związku wyrażonej przez Marszałka Sejmu RP, Pana Grzegorza Schetyne, skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego RP.


Szanowny Panie Marszałku
My działkowcy, podczas obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Zacisze' w Dziwnówku, po zapoznaniu się z treścią Pana pisma w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Związku skierowanej w lutym 201 lr. do Trybunału Konstytucyjnego, wyrażamy swoje zaniepokojenie i chcemy zaprotestować tak wyrażoną opinią. Nie zgadzamy się, że Ustawa o R.O.D. narusza zapisy Konstytucji RP . Ustawa o R.O.D z dnia 08.07.2005r przyjęta przez Sejm RP naszym zdaniem gwarantuje rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce i jest zgodna z Konstytucją.
I Kongres PZD który odbył się w dniu 14.07.2009r. dał poparcie dla Ustawy o R.O.D oraz Związku i decyzję działkowców w tym zakresie należy uszanować.
Z treści Pana pisma wynika, że po ewentualnej derogacji przez Trybunał Konstytucyjny zaskarżona Ustawa o R.O.D.,, w znacznej mierze będzie mieć „kadłubowy' charakter, stanowiąc zaprzeczenie pierwotnej i zdaniem Sejmu naruszającej Konstytucję'.
Pana opinia krzywdzącą jest wszystkich działkowców i Związek, dlatego też zwracamy się do Pana z prośbą o zachowanie obecnie obowiązujących zapisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych .

Szanowny Panie Marszałku
W związku z zaskarżeniem Ustawy o R.O.D do Trybunału Konstytucyjnego RP zwracamy uwagę, że jednym z kandydatów reprezentujących Sejmu RP w tej sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym jest Poseł Andrzej Dera.
Osoba Posła Andrzeja Dery znana jest w środowisku działkowców jako przeciwnika obowiązującej Ustawy o R.O.D, oraz zwolennika likwidacji Związku.
Z pewnością udział Posła Andrzeja Dera w procesie przed Trybunałem Konstytucyjnym naruszy zasadę obiektywizmu, dlatego też zwracamy się z prośbą o wyznaczenie na jego miejsce innej osoby reprezentującej Parlament RP.

Zarząd ROD

Do wiadomości:  
1. Trybunał Konstytucyjny RP
2. I Sędzia S.N

Dziwnówek, dnia 30 kwietnia 2011 r.

 

ROD „Malina”
w Kłobucku

Do
Marszałka Sejmu RP
P. Schetyny

STANOWISKO
członków Rod im. Malina w Kłobucku na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdwczo-Wyborczym w dniu 02.04.2011.

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Malina w Kłobucku są zaniepokojeni kolejnymi zakusami na ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005r. Minął zaledwie 5-letni okres a już dąży się do zdekompletowania zapisów ustawy. Dotknie to działkowców i ich rodzin. Skutkować może brakiem możliwości wypoczynku i rekreacji oraz uprawy zdrowej żywności. W przypadku likwidacji ogrodu działkowiec pozbawiony jest obrony do swego mienia na działce, której jest użytkownikiem. Jest to realne zagrożenie.
Nasza społeczność działkowa sprzeciwia się wszelkim zakusom na ruch ogrodnictwa działkowego i zamach na ustawę ROD. Wnosimy do P. Marszałka Sejmu o wycofanie reprezentanta Sejmu P. Posła Derę w Trybunale Konstytucyjnym jako Rzecznika obrony Ustawy o ROD.

Z poważaniem 
Wszyscy Działkowcy ROD Malina w Kłobucku

Kłobuck, dnia 2 kwietnia 2011 r.

ROD „Stokrotka”
Sędziszów

Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku !

Komisja Ustawodawcza na swoim posiedzeniu odbytym 1 grudnia 2010 roku uchwaliła Opinię nr 476 w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego ( sygn. Akt K 8/10) dotyczącego Ustawy o ROD , którą przekazała do Pana wiadomości oraz zatwierdziłaś skład osobowy przedstawicieli Sejmu RP na rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie. Nie wnikając w merytoryczną zasadność decyzji Komisji w sprawie wybranych osób, ani nie kwestionując w najmniejszym stopniu uprawnień Komisji w tym zakresie, pragniemy zapytać Pana Marszałka czy z powodów wyłącznie osobowych jest to decyzja optymalna. Komisja Ustawodawcza wytypowała p. posłów Stanisława Piętę oraz Andrzeja Mikołaja Derę do reprezentowrania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Obaj Panowie posłowie są członkami partii , która w ubiegłym roku złożyła w Sejmie swój projekt ustawy o ogrodach działkowych, odrzucony przez Wysoką Izbę .po pierwszym czytaniu. Ponadto p. poseł Andrzej Dera w pewnym sensie „ wprosił „ si do reprezentowania Sejmu , po rezygnacji p.posła E.Kłopotka. Poglądy p.posła A. Dery są nam znane , ponieważ ich nie ukrywa, czemu dawał wyraz w wystąpieniach publicznych i nie są przychylne naszemu środowisku . PPoseł A. Dera wielokrotnie krytycznie wypowiadał się o obowiązującej Ustawie o ROD i jest zdecydowanym jej przeciwnikiem . Czy w tej sytuacji możemy liczyć na pełny obiektywizm i merytoryczną niezależność przedstawicieli Sejmu na rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym ?
My nie kwestionujemy uczciwości, ani wiedzy obu p. posłów, ale obawiamy się ich emocjonalnego zaangażowania.
Jak Panu Marszałkowi wiadomo w obronie Ustawy o ROD zebraliśmy ponad 620 tysięcy podpisów i chcielibyśmy, aby osoby, które podpisy złożyły miały świadomość , że przedstawiciele Sejmu są po ich stronie . Nie ukrywamy, że obecną sytuacją jesteśmy w najwyższym stopniu zaniepokojeni i zbulwersowani zaś decyzja Komisji Ustawodawczej zaakceptowana przez Pana Marszałka , zwłaszcza w kwestii osoby p. posła A. Dery jest dla nas wręcz upokarzająca. Okazuję się , że można bezkarnie obrażać organizację i ludzi , którzy z oddaniem pracują na rzecz dobra wspólnego , a potem reprezentować to środowisko (pośrednio ) w Trybunale Konstytucyjnym . Wierzymy , że decyzje , które zapadły mogą być zmienione w duchu wzajemnego zrozumienia. Wierzymy również, że Pan Marszałek rozważy w spokoju zasygnalizowany w naszym wystąpieniu problem i skoryguje decyzję .

Z poważaniem Zarząd ROD Stokrotka
w Sędziszowie.

Sędziszów, dnia 8 kwietnia 2011 r.

ROD „Zdrowie”
Czerwona Góra – Chęciny


Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

Działkowcy ROD „Zdrowie' Chęciny-Czerwona Góra zebrani na Walnym zebraniu sprawozdawczym zwracają się do Pana Marszałka z prośbą o nie wyznaczanie posła Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżonej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005r.
Dotychczasowe wystąpienia posła Andrzeja Dery wskazują, że nie będzie on bezstronnym reprezentantem , a jego postawa wobec działkowców i dotychczasowe wypowiedzi budzą w nas niepokój.
Wnosimy do Pana Marszałka o ustanowienie takiej reprezentacji Sejmu, która wykaże daleko posunięty obiektywizm w obronie Ustawy o ROD.

Z poważaniem, działkowcy ROD /13podpisów/

Chęciny, dnia 14 kwietnia 2011 r.

 

ROD „Malwa”
Tomaszów Maz.

Pan
Andrzej Rzepliński
Prezes Trybunału Konstytucyjnego


STANOWISKO
W sprawie zaskarżenia przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 08.07.2005r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Malwa' w Tomaszowie Maz. wyraża niepokój, dotyczący ostatniego ataku I Prezesa Sądu Najwyższego na Ustawę o ROD z 8.07.2005r.
Działania podjęte przez I Prezesa SN są skierowane przeciwko działkowcom ROD i Polskiemu Związkowi Działkowców Wystąpienie takie jest dla nas działkowców niezrozumiałe i krzywdzące. Ogrody wkomponowały się w urbanistykę miast i należy je chronić jako ekologiczne tereny zielone. Pozbawienie zamiłowania do uprawy działki i obcowania z naturą i przyrodą, byłoby niepowetowaną stratą dla działkowców. Nie zapominajmy, że działkowcy to w większości emeryci i renciści, ludzie bezrobotni, dla których pożytki z działki przyczyniają się do podreperowania budżetu rodzinnego a uprawa działki jest potrzebna w dobie obecnego kryzysu.
Poparcie aktualnej Ustawy o ROD z 08.07.2005r. zadeklarowało 620 tysięcy użytkowników działek. Dlaczego takie poparcie jest lekceważone i nie brane pod uwagę przez instytucje państwowe ? Przecież niektóre artykuły tej Ustawy były badane przez Trybunał Konstytucyjny.
Pan poseł Dera nie ma moralnego prawa decydowania o losie polskich działkowców. Pan ten już stworzył swoją Ustawę o ROD w 2008r. a którą odrzucił I Kongres Polskiego Związku Działkowców w dniu 14 lipca 2009r. Pan poseł Dera nigdy nie był życzliwy działkowcom i Polskiemu Związkowi Działkowców. Jest zwolennikiem likwidacji PZD a w swoich wystąpieniach potępia jego istnienie.
Panie Prezesie, kierujemy te słowa w nadziei, że znajdą one uznanie u Pana.

/24 podpisy działkowców/

Otrzymują:
1. Wicemarszałek Sejmu - Jerzy Wenderlich;
2. Klub Parlamentarny SLD - Artur Ostrowski;
3. Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego - Stanisław Biernat;
4. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego -Zbigniew Cieślak;
5. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego - Mirosław Granat;
6. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego - Teresa Liszcz;
7. PZD OZŁ w Łodzi;
8. KR PZD w Warszawie.


Tomaszów Maz., dnia 2 kwietnia 2011 r.

 

ROD „Nowe Rokicie”
Łódź

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej


My działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nowe Rokicie' w Łodzi, zgromadzeni na walnym zebraniu w dniu 10 kwietnia 2011 r., protestujemy przeciwko wyznaczeniu posła Andrzeja Dery jako przedstawiciela Sejmu podczas rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącej stwierdzenia niezgodności z konstytucją ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
Wyznaczenie do tej roli posła znanego z „wyjątkowej życzliwości' do ruchu działkowców, czemu dał szczególny wyraz jako sprawozdawca odrzuconego przez sejm w 2009 roku projektu uchylenia ustawy oraz wcześniejszych rozpraw przed Trybunałem budzi co najmniej zdziwienie.
Wnosimy o wyznaczenie przedstawiciela charakteryzującego się obiektywizmem.

Sekretarz Walnego Zebrania
Przewodniczący Walnego Zebrania

Łódź, dnia 10 kwietnia 2011 r.

ROD „Pienista 2”
Łódź

APEL
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Pienista' w Łodzi obradującego w dniu 9 kwietnia 2011 roku w sprawie reprezentacji Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Uczestnicy walnego zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pienista' w Łodzi wyrażają stanowczy sprzeciw wobec wyznaczenia przez Komisję Ustawodawczą panów posłów Stanisława Piętę i Andrzeja Derę do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w rozprawie o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Mamy głębokie obawy, że obaj posłowie, wywodzący się przecież z ugrupowania nieprzychylnemu naszemu Związkowi, nie tylko że nie dołożą starań, by skutecznie bronić ustawy, ale wręcz zaprezentują stanowisko, które będzie zgodne z intencjami wnioskodawcy i przyczynią się do zmiany obecnie obowiązujących przepisów. Zwłaszcza drugi z przedstawicieli Sejmu został przyjęty przez nas z rozczarowaniem i niedowierzaniem. Pan Andrzej Dera dał się w przeszłości poznać, jako przeciwnik Polskiego Związku Działkowców. Jego publicznie prezentowane wypowiedzi jasno pokazują, że jest on głównym orędownikiem zmiany aktualnej formy użytkowania działek, dążącym do zlikwidowania Związku. Głoszone przez Pana Derę uwłaszczenie działkowców jest jedynie pustym hasłem, które ma przysporzyć zwolenników reprezentowanemu przez posła ugrupowaniu.
Pamiętamy Pana Andrzeja Derę doskonale, jako głównego autora projektu ustawy o ogrodach działkowych, który został odrzucony przez Sejm już w pierwszym czytaniu, w lipcu 2009 roku. Efektem szkodliwej dla Związku działalności pana Dery jest zmieniony ponad dwa lata temu art. 10 ustawy o ROD, który zdjął z gmin obowiązek bezpłatnego przekazywania gruntów pod ogrody działkowe. Pan Andrzej Dera wówczas również reprezentował Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym i nie tylko, że nie bronił zaskarżonego przepisu, ale dostarczył argumentów na uznanie racji wnioskującej w tamtym wypadku Gminy Wrocław. Jego dobrowolne i ochotnicze zgłoszenie się do udziału w zbliżającej się rozprawie, o którym możemy dowiedzieć się ze stenogramu z posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu, naszym zdaniem jednoznacznie świadczy o intencjach pana Dery.
Uważamy, że zarówno pan Dera jak i pan Pięta nie będą kierować się obiektywizmem, a tym bardziej uwagami środowiska działkowców. Nie zgadzamy się, aby posłowie zaproponowani przez Komisję reprezentowali użytkowników działek - członków PZD w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Apelujemy do członków Komisji Ustawodawczej o zweryfikowanie swojej decyzji i wyznaczenie parlamentarzysty, który podczas rozprawy wykaże się zaangażowaniem i dobrą znajomością tematu. Posłem tym na pewno nie powinien być pan Andrzej Dera, który w udzielanych prasie wywiadach podkreśla konieczność zmiany ustawy, a tym samym prezentuje stanowisko sprzeczne z celem, do którego powołała go Komisja.

Przewodniczący Komisji                                   Przewodniczący Walnego
  Uchwał i Wniosków                                     Zebrania Sprawozdawczego


Łódź, dnia 9 kwietnia 2011 roku

 

ROD im. H. Rutkowskiego
Piotrków Trybunalskich

Marszałek Sejmu RP


Apel
w sprawie reprezentantów Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Członkowie ROD im. H. Rutkowskiego w Piotrkowie Tryb. obradujący w dniu 16.04.2011 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym wyrażają sprzeciw wobec wyznaczenia posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery jako reprezentantów Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Obaj posłowie reprezentują to samo ugrupowanie PiS, które w przeszłości dawało wielokrotnie wyrazy wrogości do PZD i Ustawy o ROD dążąc do jej zmiany. Duże wątpliwości zwłaszcza budzi postać posła A. Dery, którego spontaniczne zgłoszenie się do reprezentowania Sejmu przed TK może świadczyć o jego złych intencjach w stosunku do Ustawy o ROD. Pan Dera w grudniu 2008 r. był już reprezentantem Sejmu przed TK i nie potrafił stanąć w obronie kilku artykułów o ROD a wręcz przeciwnie ,stał się wówczas rzecznikiem oskarżyciela. Ponad to poseł Dera był głównym autorem ustawy o ogrodach działkowych odrzuconej przez Sejm RP jako niekonstytucyjnej. Uważamy iż osoba p. Dery zwłaszcza nie gwarantuje działkowcom obiektywnego reprezentowania głosu działkowców przed TK.
W związku z tym prosimy Marszałka Sejmu RP o odwołanie kandydatów zaproponowanych przez Komisję Ustawodawczą i oddelegowanie osób które były autorami aktualnej Ustawy o ROD.

Z poważaniem

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków

Przewodniczący Walnego Zebrania

 

Piotrków Tryb., dnia 16 kwietnia 2011 r.

ROD „Róża„
Łódź

                                                                Sz. P. Grzegorz Schetyna
                                                                Marszałek Sejmu R.P.

                                                                Warszawa


Szanowny Panie Marszałku !

Zarząd ROD „Róża „ w Łodzi z upoważnienia członków PZD,którzy użytkują działki w ogrodzie wyrażają stanowczy sprzeciw wobec wyznaczenia posła pana Andrzeja Dery jako reprezentanta Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucujnym,o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wypowiedzi posła A.Dery, zwłaszcza w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Ustawodawczej w dn.01.12.2010 nie dajążadnej gwarancji o jego beztronności. Uważa on, iż ważniejsze są prawa byłych właścicieli gruntów (którzy otrzymali za nie wysokie ekwiwalenty) niż działkowcy i ich nabyte prawa. Poseł A.Dera jest autorem niesławnego projektu ustawy o ogrodach działkowych, odrzuconego przez Sejm RP w lipcu 2009r. i potępionego przez ogromną liczbę działkowców
Poseł A.Dera w swoich wystąpieniach jest przeciwny obowiązującej ustawie o ROD , dlatego sądzimy ,że zamiaast bronić ustawy , stanie się jej oskarżycielem.
Zwracamy się z gorącą prośbą do Pana Marszałka o wyznaczenie posła? który będzie bronił naszej ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym.


Z wyrazami szacunku Zarząd ROD „Róża „


Nasz list przekazujemy Wice Marszałkom Sejmu RP:

E. Kierzkowskiej, S. Niesiołowskiemu, J. Wenderlich.
Przewodniczący Klubów Parlamentarnych:
PSL- S. Żelichowski
SLD- G.Napieralski
Prezes PZD- E.Kondracki
Prezes OZŁ PZD- J.Orzegalska

Łódź, dnia 16 kwietnia 2011 r.

 

ROD „Pod Dębami”
Milicz

STANOWISKO

Zarządu i Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Dębami' w Miliczu, ul. Kombatantów


W związku z wnioskiem I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz faktu powołania Posłów RP do reprezentowania spraw zaskarżonych zapisów ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.
W imieniu Zarządu i zrzeszonych członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Dębami' w Miliczu, po zapoznaniu się z wnioskiem I Prezesa Sądu Najwyższego RP do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz taktu powołania Posłów PiS (Andrzeja Derę i Stanisława Piętę) oświadczamy, że jesteśmy zaniepokojeni i stanowczo sprzeciwiamy się tym inicjatywom. Nasza obawa wynika z faktu, że zaprezentowanie TYCH dwóch Panów -  ZDECYDOWANYCH przeciwników ustawy o ROD nie będzie obiektywne! Zarazem zwracamy się do Pana Marszałka Sejmu RP o wyznaczenie innych dokonując zmiam decyzji.
Ponownie apelujemy i zwracamy uwagę w sprawie zagrożenia dla wszystkich ogrodów w całej Polsce. My działkowcy, członkowie ROD „Pod Dębamr w Miliczu, wyrażamy ogromny niepokój po zlożmtu przez Prezesa Sądu Najwyższego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, o stwierdzeniu niezgodności najważniejszych zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Żądamy wycofania złożonego wniosku. Nie możemy pojąć i zrozumieć powodów, którymi kierowali się wnioskodawcy kwestionując poszczególne zapisy Ustawy. W naszej ocenie. My działkowcy, pytamy dlaczego prawo działające od 115 lat gwarantowało nam spokój w użytkowaniu TEGO NASZEGO KAWAŁKA ZIEMI, a obecnie teraz po 5 latach funkcjonowania Ustawy o ROD okazuje się, że jest to dokument nie odpowiadający Konstytucji RP. Działania te pozbawią nas działkowców m.in. otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa terenów pod nasze ogrody oraz pozbawią należytej ochrony prawnej, która obecnie nam przysługuje. Brak TYCH zapisów o własności nasadzeń i obiektów na działkach, godzi w prawa nabyte.
W przypadku ich usunięcia z ustawy o ROD, czego żąda wnioskujący, los ogrodów działkowych oraz indywidualne prawa działkowców będą poważnie zagrożone. Mamy głęboką nadzieję, że zechce Pan Prezes przyjąć nasze argumenty dotyczące szkodliwości złożonego wniosku i rozważy możliwość jego cofnięcia. Wierzymy w sprawiedliwe, logiczne myślenie oraz mądrość Trybunału Konstytucyjnego prosząc
0 odrzucenie wniosku i zamknięcie tej sprawy, na tyle skutecznie, by wszystkim nam społecznikom, niejednokrotnie ludziom schorowanym, emerytom i rencistom, nikomu znów nie przyszło do głowy, odbierać naszą pasję do przyrody, relaksu i wypoczynku na świeżym powietrzu. W dzisiejszych czasach - To stało się naszą dewizą życiową, to by mieć ten „SWÓJ* kawałek ziemi, gdzie cieszymy się z każdego udanego zbioru, gdzie nasze rodziny miło mogą spędzić czas nawet w centrum dużych miast. Podważenie tytułu prawnego do terenów zajmowanych dziś przez ogrody działkowe oraz majątku działkowców, stanowić będzie spełnienie postulatów zgłaszanych od lat przez środowiska dążące do usunięcia działkowców z zajmowanych gruntów.
Jak już wcześniej  wspomniano już ponad sto lat istnieją w Polsce ogrody działkowe i zawsze ich organizacja opierała się na takich zasadach jakie zapisano również w ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Nigdy nikomu te formuły funkcjonowania ogrodnictwa działkowego nie przeszkadzały i to bez względu na to kto naszym krajem rządził. Jednocześnie stwierdzamy, że dotychczasowe stanowisko reprezentowane przez Klub Poselski PiS, a w szczególności przez Posła Andrzeja Derę jest dostatecznie skompromitowane nie tylko w środowisku działkowców, ale również i prawników zajmujących się rozpatrywaną sprawą. Nie zgadzamy się by Wysoką Izbę w naszym imieniu reprezentował przeciwnik Polskiego Związku Działkowców. W chwili obecnej nie możemy liczyć, że wspomniani Posłowie będą bronić naszych słusznie nabytych praw- w tym przypadku zwracamy się z prośbą o zmianę decyzji i wyznaczenie innej osoby do reprezentowania w Sejmie naszych interesów nawet z innego ugrupowania politycznego.
Dziś ogrody pełnią ważną funkcję społeczną, rekreacyjną i integracyjną. Są miejscem działalności socjalnej i aktywnego wypoczynku dla szerokiej rzeszy działkowców i członków ich rodzin. Dlatego właśnie oczekujemy od Państwa wsparcia, tymczasem skierowany wniosek budzi ogromne zaniepokojenie, ponieważ przedstawione tam zarzuty nie znajdują uzasadnienia!, są bardzo niesprawiedliwe i prowadzą do zmian przepisów na niekorzyść NAS działkowców.
Takie działania zostały wytyczone przeciwko ludziom uprawiającym z zamiłowania swoje hobby. Działkowcy swoją pracą i wysiłkiem oraz własnym nakładem, bardzo często zagospodarowywali wieloletnie nieużytki, rekompensując w ten sposób brak terenów rekreacyjnych, braku miejsc ciszy i spokoju w miejscach zamieszkania oraz często braku własnego zaopatrzenia wynikłych z niewystarczających środków finansowych otrzymywanych na życie, a przez prowadzenie niewielkich upraw ogrodniczych na działkach uzupełniali swoje zaopatrzenie.
Odpowiedzialność za ogród i jego utrzymanie spoczywa na organach PZD. Wszystkie stawiane zarzuty pod   adresem   ustawy   o   ROD   są  bezpodstawne   i krzywdzące  NAS działkowców. O Rodzinnych Ogrodach Działkowych mówią, że jesteśmy „zielonymi płucami miast'. Służą najczęściej społeczności najuboższej, emerytom i rencistom. Dla NAS działkowców, w przeważającej większości osób starszych, o niskich dochodach działka jest jedynym wsparciem ekonomicznym i miejscem spokoju i odpoczynku. Jesteśmy przekonani, że zostaniemy wysłuchani, że nasz głos będzie przemyślany, a prawa nabyte Związku i działkowców zostaną zachowane.
My niżej podpisani, raz jeszcze wyrażamy zdecydowany protest przeciwko wniesionemu wnioskowi. Udzielamy jednoznacznego poparcia nienaruszalności obecnie obowiązującej ustawy z dnia 8 lipca 2005r.
0 ROD, która jest gwarantem istnienia ogrodów działkowych dla NAS, naszych dzieci, naszych wnuków i ich rodzin w przyszłości. Nie widzimy żadnego powodu ani potrzeby by ustawę w obecnym kształcie zmieniać.

Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Dębami' w Miliczu.

Milicz, dnia 29 kwietnia 2011 r.

 

ROD „Malina”
Kielce

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

Działkowcy Ogrodu Działkowego im. „Malina' w Kielcach, podobnie jak rzesze działkowców innych ogrodów w kraju, bardzo zaniepokoiła wiadomość o zaskarżeniu przez I-go Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która według wnioskodawcy jest niezgodna z Konstytucją. Jest to kolejny, tym razem formalny atak przeciwko ruchowi ogrodnictwa działkowego. Bulwersujące jest jeszcze i to, że nastąpił on ze strony osoby, która stała na czele Sądu Najwyższego.
Zaniepokojenie nasze, spowodowane tym hiobistycznym działaniem, jeszcze bardziej wzrosło po rozpatrzeniu przez Sejmową Komisję Ustawodawczą wniesionej skargi i desygnowaniu posłów Andrzeja Dery i Stanisława Pięty /obydwaj z P I S / do reprezentowania Sejmu R P przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie tejże skargi.
Obydwaj posłowie znani są działkowcom Jako zdecydowani przeciwnicy obecnej ustawy o R.O.D. Poseł Andrzej Dera m. innymi był współautorem projektu ustawy o ogrodach działkowych, który w lipcu 2009 r. Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu. Projekt ów był mocno szkodliwy dla ogrodnictwa działkowego.
My działkowcy zgromadzeni na naszym Walnym Zebraniu w Ogrodzie Działkowym „Malina' w dniu 16. 04. 2011 r. wyrażamy sprzeciw w desygnowaniu wyżej wymienionych posłów do reprezentowania Sejmu w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie wniesionej skargi. Nie wzbudzają oni bowiem zaufania do bezstronności w tak fundamentalnej dla działkowców sprawie.
Zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o wyznaczenie innych posłów do reprezentowania Sejmu w Trybunale, posłów o obiektywnym podejściu do zagadnienia.

Z upoważnienia 51 działkowców
będących na Walnym Zebraniu

prezes Zarządu ROD
Antoni Skibiński

Kiece, dnia 16 kwietnia 2011 r.

 

ROD „Zacisze I”
Kielce


Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku!
Rodzinne Ogrody Działkowe - to też Polska.
Uczestnicy Walnego Zebrania oraz Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną i Rozjemczą Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZACISZE I' w Kielcach składają protest przeciwko reprezentowaniu Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie oznaczonej sygn. akt TK - K 8/10 i P 32/10, przez Posła Andrzeja Derę oraz Posła Stanisława Piętę z partii PiS.
Posłowie tej partii, a szczególnie Pan Poseł Andrzej Dera, są zagorzałymi przeciwnikami ogrodów rodzinnych i Polskiego Związku Działkowców. Poseł Andrzej Dera, w przeszłości dał się poznać jako Poseł nieobiektywny, kiedy to reprezentował Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym w 2008 r., atakują przepisy aktualnie obowiązującej ustawy.
Nie zgadzamy się, by w tak istotnych dla społeczności działkowców sprawach, reprezentowali Wysoką Izbę Posłowie z jednej opcji politycznej, którzy nie dają żadnej gwarancji dochowania obiektywizmu w sprawach będących przedmiotem wniosków.
Dlatego też, apelujemy do Pana Marszałka o delegowanie przed Trybunał Konstytucyjny Posłów, którzy rzeczywiście wykażą się neutralnością i będą godnie reprezentować Wysoką Izbę i działkowców naszego ogrodu i całego kraju, a także bronili będą zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r., która dobrze służy ogrodom i działkowcom. Szanowny Panie Marszałku!
Apelujemy dc Pana o uwzględnienie naszych uwag pod adresem posła Stanisława Pifty, a w szczególności posła Andrzeja Dery i nie desygnowania tak kontrowersyjnych posłów do reprezentowania Pana i Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Z głębokimi wyrazami uznania i szacunku
W imieniu 424 użytkowników działek ROD „ZACISZE 1' w Kielcach

Przewodniczący Walnego Zebrania
Sekretarz Walnego Zebrania
Przewodniczący Zarządu ROD

Kielce, dnia 16 kwietnia 2011 r.

 

ROD „Nad Strumykiem”
Ostrowiec Św.


Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu R.P.
Warszawa 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Strumykiem' w Ostrowcu Św. obradujący na zebraniu sprawozdawczym w dniu 27.04.2011 zwracają się do Pana Marszałka z apelem i wnioskiem o nie wyznaczanie posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu R.P. przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżonej przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 08 lipa 2005 roku.
Nasza prośba wynika z faktu, iż zwłaszcza poseł Andrzej Dera nie daje żadnej gwarancji bezstronności w bronieniu naszej ustawy.
Z powszechnej opini naszego środowiska poseł Andrzej Dera jawi się jako zagorzały przeciwnik obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

/36 podpisów/

Działkowcy z ROD „Relax” w Połańcu

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


STANOWISKO

Działkowcy ROD „Relax' w Połańcu na Walnym Zebraniu w dniu 29.04.201 lr. zdecydowali o wystąpieniu w obronie Ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Szanowny Panie Marszałku
My, jako użytkownicy działek wyrażamy protest w sprawie jakichkolwiek zmian w Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, gdzie dotychczas wszystko było zgodne z Konstytucją RP, a teraz zaczęto manipulować tak, iż pewne zapisy są niezgodne z prawem i Konstytucją RP.
Z zażenowaniem przyjęliśmy informację o desygnowaniu Posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery jako reprezentantów Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, gdyż obaj Posłowie reprezentują jedną opcję polityczną - PiS, co nie gwarantuje jednoznacznego stanowiska. Poseł Andrzej Dera zamiast reprezentować Sejm przekształcił się w przedstawiciela wnioskodawcy, o czym świadczyło jego wystąpienie wobec Trybunału Konstytucyjnego.
Mając na uwadze taką postawę Posła Andrzeja Dery zwracamy się z prośbą o uwzględnienie naszego stanowiska i desygnowanie do Trybunału Konstytucyjnego przedstawicieli Sejmu gwarantujących obiektywizm, a nie oficjalnie deklarowaną wrogość wobec Polskiego Związku Działkowców.

Z poważaniem
Zarząd ROD

Połaniec, dnia 29 kwietnia 2011 r.

 

ROD im. Stefana Żeromskiego
Ostrowiec Św.

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszalek Sejmu RP
Warszawa

Szanowny Panie Marszalku!
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu są głęboko zaniepokojeni desygnowaniem Posłów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości do reprezentowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Sejmu RP 5w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych .Posłowie tej partii a szczególności Pan Poseł Andrzej Dera ,są zagorzałymi przeciwnikami ogrodów rodzinnych i Polskiego Związku Działkowców . Nie zgadzamy się aby w tak istotnych dla społeczności działkowców sprawach reprezentowali Wysoką Izbę Posłowie z jednej opcji politycznej, nie dający żadnej gwarancji dochowania obiektywizmu w sprawach będących przedmiotem wniosków.
Prosimy zatem Pana Marszałka o delegowanie przed Trybunał Konstytucyjny Posła, który rzeczywiście wykaże się neutralnością i będzie godnie reprezentował Wysoką Izbę i działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców .
Warto przypomnieć Panu Marszałkowi, że Polski Związek Działkowców posiada milion członków . milion rodzin a więc 3-4 miliony osób korzystających z 965 tys. działek. Jak mówią liczby jest to 8-10 % całego naszego społeczeństwa .
Pozostaje nam wierzyć , że nie dopuści Pan do tego aby milionowej rzeszy polskich działkowców stalą się krzywda w naszym kraju.


Z poważaniem - uczestnicy zebrania /29 podpisów/.

Ostrowiec Św., dnia 20 kwietnia 2011 r.

 

ROD „XX-lecia”
Tychy

Trybunał Konstytucyjny RP
Warszawa

Stanowisko


W sprawie Wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 08.07.2005 r.

My działkowcy ROD „XX-lecia' w Tychach zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym składamy podpisy w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 08.07.2005 r., a szczególnie o prawa nabyte, realizowane przez 50 lat w dobrej wierze i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Obawy o nasz majątek wynikają z treści stanowiska Sejmu dla Trybunału Konstytucyjnego w Sprawie w/w ustawy.
Oto cytat z wypowiedzi p. Marszałka Grzegorza Schetyny dla posłów :
- Jak bowiem wskazano w podsumowaniu stanowiska Sejmu z 08.12.2010 r. „ Wybór adekwatnej koncepcji legislacyjnej zmiany prawa, jak i konkretnych środków prawodawczych leży w kompetencji władzy ustawodawczej i reprezentowanych w jej ramach sił politycznych '.
We wcześniejszej treści nadmienia się, że Sejm nie ma obowiązku „konsultacji społecznych' itd.
Szanowni Sędziowie z powyższego wynika, że „siła polityczna59, której sejmowym przedstawicielem jest p. Marszałek desygnowała przed Trybunał Konstytucyjny dwóch posłów PiS-u, w tym p. Andrzej Dera, który od lat jawnie walczy z Polskim Związkiem Działkowców i z działkowcami oraz był współautorem niekonstytucyjnej ustawy o ogrodach działkowych, odrzuconej przez Sejm w pierwszym czytaniu.
Szanowni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, mamy nadzieję, że Wasza ocenia prawna nie stworzy możliwości do pozbawienia działkowców ich ponad 100-letniego dorobku.

Z poważaniem, działkowcy /43 podpisy/

Tychy, dnia 9 kwietnia 2011 r.


ROD „Prochownia”
Kielce

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku !
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prochownia' w Kielcach, zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, są głęboko zaniepokojeni poparciem wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, o niekonstytucyjności czterech zapisów ustawy o ROD z uzasadnieniem oraz zaskakującym co do intencji, wnioskiem końcowym. Cel działania I Prezesa SN i Marszałka Sejmu okazał się tożsamy, zmierzający do likwidacji ogrodnictwa działkowego w obecnym kształcie, odebrania majątku kilkuset tysiącom najuboższych, i oddanie terenów wąskiej grupie ludzi mających duże pieniądze. Jest to największa niesprawiedliwość i łamanie podstawowych zasad współżycia społecznego. Drugą sprawą budzącą nasz niepokój, jest desygnowanie przez Pana Marszałka do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w obronie ustawy o ROD, posłów PiS, pana Andrzeja Derę i pana Stanisława Piętę, największych przeciwników ustawy o ROD. To przecież poseł Dera był autorem i sprawozdawcą niekonstytucyjnego projektu ustawy o „ogródkach działkowych', odrzuconej przez Sejm 16 Iipca2009 roku, już w pierwszym czytaniu, a poseł Pięta wspomagał go w forsowaniu tych rozwiązań. Dlatego protestujemy wraz całą społecznością działkowców przeciwko nierównemu traktowaniu, różnicowaniu pozycji obywateli w stosunku do prawa i jawnej niesprawiedliwości.

Przewodniczący Komisji Uchwał
Przewodniczący Zebrania
Członkowie ROD „Prochownia' /33 podpisy/

Kielce, dnia 30 kwietnia 2011 r.

 

ROD „Nad Stawem”
Poznań

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

Do wiadomości:
Szanowny Pan
Andrzej Rzepliński
Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Szanowny Pan
Marian Filar
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Ustawodawczej Sejmu RP

Przez:
Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu
Radę Krajową PZD

Obecni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członkowie PZD , użytkownicy działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ NAD STAWEM ' przy ul. Bukowskiej 281 w Poznaniu z dużą dezaprobatą i jeszcze większym niepokojem przyjmujemy toczącą się od dłuższego czasu kampanię wymierzoną w rodzinne ogrody działkowe.
Po chwilowym uspokojeniu spowodowanym przyjęciem przez Sejm RP w dniu 8 lipca 2005 roku ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych , nową ofensywę w tej sprawie rozwinął z bliżej nam nieznanych, a wydaję się , że z czysto partykularnych powodów , pan poseł Andrzej Dera, który złożył do laski marszałkowskiej „ rewolucyjny projekt ' nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, prowadzący w rzeczywistości do ich likwidacji i zaprzepaszczenia ponad stu letniego dorobku ruchu działkowego w Polsce. Na szczęście dla zdecydowanej większości członków PZD Sejm RP w dniu 16 lipca 2009 roku zdecydowaną większością głosów, w pierwszym czytaniu odrzucił ten, naszym zdaniem absurdalny projekt.
Jednak raz wywołany „ demon ' nie pozostaje bierny i prawie natychmiast pojawia się wniosek Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie 14 artykułów przedmiotowej ustawy za niezgodne z Konstytucją RP. Uznanie tego wniosku skutkowałoby pozbawieniem dotychczasowych użytkowników działek prawa własności do tzw. „ naniesień ' oraz paraliż rodzinnych ogrodów działkowych, np. w kwestii prawomocności uchwał walnych zebrań w II terminie.
Nasuwa się pytanie, czy wniosek ten jest efektem pięcioletniej analizy w Sądzie Najwyższym obowiązującej ustawy, czy pochodną inicjatywy ustawodawczej pana posła Andrzeja Dery. Kolejność i umiejscowienie w czasie wyraźnie wskazuje na powiązanie i koordynację tych przedsięwzięć. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w odpowiedzi na wystąpienia szerokich gremiów użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych, na zamknięcie swej kadencji rozszerzył swój wniosek na całą ustawę.
I wreszcie aby „ przelać kielich rozczarowania i goryczy' członków PZD Sejm RP do obrony ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie prze Trybunałem Konstytucyjnym, a więc swego dorobku, wyznaczył posłów PIS, panów Andrzeja Derę i Stanisława Piętę, jakby zapominając o tym jak to pan poseł Andrzej Dera w roku 2008 w sprawie przed tymże trybunałem z powództwa gminy Wrocław odnośnie tej ustawy z przedstawiciela Sejmu RP stał się rzecznikiem powoda.
Mając powyższe na uwadze, uważamy że Polski Związek Działkowców powinien otrzymać również prawo do swego przedstawicielstwa w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, aby przedstawić Wysokiemu Trybunałowi stanowisko swych członków, a przynajmniej zdecydowanej ich większości, bowiem nieobecni nie mają głosu a niemi nie mają racji.
Liczymy na pomyślne dla rzesz działkowców rozstrzygnięcie tego problemu.

Prezes ROD
Przewodnicząca Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Poznań, dnia 9 kwietnia 2011 r.

 

ROD im. Armii Poznań
Poznań

APEL

Do Marszałka Sejmu
i Przewodniczącego Klubów Poselskich

Zgromadzeni członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Armii Poznań w Poznaniu na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 9 kwietnia 201 Ir wyrażamy stanowczy protest przeciwko reprezentowaniu Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Pana Andrzeja Derę Posła Klubu Parlamentarnego PiS.
Pan Poseł zamiast bronić stanowiska Sejmu RP w obronie Ustawy o ROD w rezultacie jest rzecznikiem likwidacji tej Ustawy.
Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka Sejmu RP o wyznaczenie Posła, który wykaże się bezstronnością przed Trybunałem Konstytucyjnym, broniąc stanowiska Sejmu RP.
W imieniu zgromadzonych działkowców:

Prezes
ROD im. Armii Poznań
Barbara Szewczyk

Przew. Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Do wiadomości:
1. Krajowa Rada PZD
2. Kluby Parlamentarne w Sejmie

Poznań, dnia 9 kwietnia 2011 r.

 

ROD im. ks. L. Przyłuskiego
Poznań

APEL!!!

Zebrani członkowie PZD na Walnym Zebraniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Im.ks.L.Przyłuskiego w Poznaniu w dniu 16.04.201 lr zwracają się z prośbą do Pana Marszałka o powierzenie reprezentowania 1 miliona członków PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym parlamentarzystom którzy są obiektywni i pełni zaufania wśród działkowców. Nie możemy wyrazić aprobaty do działań Pana posła Andrzeja Dery który dąży do likwidacji ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

W imieniu 99 członków naszego ROD:

Przew. Walnego Zebrania
Prezes ROD


Otrzymują:
1. Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu
2. Prezes Krajowej Rady PZD p. Eugeniusz Kondracki

Poznań, dnia 16 kwietnia 2011 r.

 

ROD „ Róża „
Łódź

Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu R.P.
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku !
Zarząd ROD „Róża „ w Łodzi z upoważnienia członków PZD, którzy użytkują działki w ogrodzie wyrażają stanowczy sprzeciw wobec wyznaczenia posła pana Andrzeja Dery jako reprezentanta Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wypowiedzi posła A. Dery, zwłaszcza w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Ustawodawczej w dn.01.12.2010 nie dają żadnej gwarancji o jego bezstronności. Uważa on, iż ważniejsze są prawa byłych właścicieli gruntów (którzy otrzymali za nie wysokie ekwiwalenty) niż działkowcy i ich nabyte prawa. Poseł A. Dera jest autorem niesławnego projektu ustawy o ogrodach działkowych, odrzuconego przez Sejm RP w lipcu 2009r„ i potępionego przez ogromną liczbę działkowców
Poseł A. Dera w swoich wystąpieniach jest przeciwny obowiązującej ustawie o ROD , dlatego sądzimy ,że zamiast bronić ustawy , stanie się jej oskarżycielem.
Zwracamy się z gorącą prośbą do Pana Marszałka o wyznaczenie posła, który będzie bronił naszej ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Z wyrazami szacunku
Zarząd ROD „Róża „

Nasz list przekazujemy:
-Wice Marszałkom Sejmu RP: E. Kierzkowskiej, S. Niesiołowskiemu, J. Wenderlich. -Przewodniczący Klubów Parlamentarnych: PSL-S. Żelichowski SLD- G. Napieralski
-Prezes PZD- E. Kondracki
-Prezes OZŁ PZD- J. Ożegalska

Łódź, dnia 16 kwietnia 2011 r.


 

ROD „Oskard – Camping”
Tychy

                                                              Trybunał Konstytucyjny RP
                                                                         Warszawa

Stanowisko
w sprawie Wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 08.07.2005 r.

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Oskard – Camping” w Tychach zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 02.04.2011 r. wyrażają swoje poparcie dla tysięcy działkowców występujących przeciw w/w wnioskowi oraz łączymy się z 620 tysiącami działkowców z całej Polski podpisanych już wcześniej w obronie Ustawy z 08.07.2005 r. Nasze zaniepokojenie wynika z podjętych już działań w Sejmie RP, a szczególnie:
- stanowisko Marszałka Sejmu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją w/w Ustawy,
- wyznaczenie reprezentantów Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w osobach 2 posłów Pis-u w tym p. posła Andrzeja Derę, który od lat prezentuje negatywny stosunek do ROD oraz był współautorem niekonstytucyjnej ustawy o ogrodach działkowych odrzuconej przez posłów Sejmu w pierwszym czytaniu w 2009 r.
Jako działkowcy, działamy w dobrej wierze oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Za własne pieniądze przekształciliśmy nieużytki w piękne ogrody oraz zapewniamy odpoczynek całym rodzinom nie korzystając z żadnych dopłat. Jako obywatele, pytamy czy my mamy być pozbawieni praw nabytych dla celów wiadomych tylko grupie posłów i polityków? Wierzymy, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podejmą sprawiedliwą ocenę w/w Ustawy a działkowcy w dalszym ciągu będą mogli pomnażać ponad 100-letni dorobek ogrodnictwa działkowego w Polsce.


                       52 podpisy uczestników Walnego Zebrania w dniu 02.04.2011r.

 

ROD „Czeremcha”
Ostrowiec Świętokrzyski

                                                                            Szanowny Pan 
                                                                            Grzegorz Schetyna
                                                                            Marszałek Sejmu RP

 

Szanowny Panie Marszałku!

Członkowie Zarządu oraz działkowicze ROD „Czeremcha” w Ostrowcu Św. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, odbytym w dniu 29.04.2011 r. zwracają się z prośbą o nie wyznaczanie posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Jak nam wiadomo posłowie Ci nie będą bronić Ustawy o ROD lecz dążyć do jej likwidacji.
Dlatego wierzymy i liczymy na to, że Pan Marszałek podejmie właściwe decyzje w tej sprawie.

                                                                    Zarząd ROD
                                             oraz uczestnicy zebranie (40 podpisów)

 

 

Ostrowiec Św. 30.04.2011 r.

 

ROD „Las Rzeczki”
Ostrowiec Świętokrzyski

                                                                Szanowny Pan
                                                                Grzegorz Schetyna
                                                                Marszałek Sejmu RP
                                                                Warszawa

 

Szanowny Panie Marszałku!

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Las Rzeczki” w Ostrowcu Św.
Zwracamy się z prośbą o odwołanie posła Dery z reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prawda jest taka, że pan poseł Dera dobrowolnie zadeklarował swoją pomoc koledze partyjnemu posłowi Pięcie, który uznał, że jest to zbyt zawiła spraw.
Pan poseł Dera nigdy nie był życzliwy działkowcom. Jest gorącym zwolennikiem jego likwidacji, zawsze w swych wystąpieniach był przeciwko jego istnieniu.
Panie Marszałku, uważamy, że taka osoba nie może reprezentować Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie będą ważyć się losy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Prośba nasza aby zapis ustawy bronił poseł neutralny i przedstawiciel Polskiego Związku Działkowców, a nigdy poseł Dera, który wywodzi się z ugrupowania będącego nieprzychylnie ustosunkowanego do Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Polskiego Związku Działkowców. Jest to zbyt wielka sprawa dla nas, dla miliona działkowców.


                                    Członkowie ROD „Las Rzeczki” w Ostrowcu Św.
                                                            (21 podpisów)

Ostrowiec Św., dnia 30.04.2011 r.


 
ROD „Tulipan”
Jędrzejów


Stanowisko Walnego Zebrania
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan” w Jędrzejowie
w sprawie wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
w kwestii stwierdzenia niekonstytucyjności wybranych zapisów
Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r. – względnie całej Ustawy.

Co mamy z transformacji ustrojowej dokonanej w ostatnim dwudziestoleciu? Poza wolnością nie mamy większych powodów do radości. Pragnęliśmy tej wolności, walczyliśmy o nią, czekaliśmy na nią z utęsknieniem. Wreszcie nadeszła. Jednak wolność nie przełożyła się na poprawę bytu emerytów i wielu innych grup społecznych.
Wierzyliśmy, że demokratyczne struktury państwa będą traktować wszystkich obywateli poważnie, głosy wszystkich będą słyszalne. Nic z naszych marzeń pozostało. Na nic zdały się jak dotąd głosy 620 tysięcznej społeczności polskich rodzinnych ogrodów działkowych. Nikt się z nami nie liczy, z tak potężną samorządną społeczną organizacją polskich działkowców.
Od dwudziestu lat nie mamy względnego spokoju. Trwa ciągła „wojna działkowa” z chwilowym „ zawieszeniem broni” w niektórych latach.
Lecz to, co się dzieję od chwili uchwalenia doskonałej Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r. budzi niepokój w nas wszystkich. Walka Pis-u o uchylenie tej ustawy poprzez projekty Lidii Staroń, posła Waldy Dzikowskiego, t. Markowskiego i wielu innych posłów, wnioski do Trybunału Konstytucyjnego byłego Rzecznika Praw Obywatelskich p. Janusza Kochanowskiego, a ostatnio Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego p. Lecha Gardockiego o zaskarżenie sześciu zapisów, a w konsekwencji całej Ustawy o ROD, jako niezgodnych z Konstytucją RP są bolesnym ciosem w bijące serce PZD i w serca działkowców. Nie dodaję to splendoru przepięknym polskim ogrodom wyróżniającym się na tle innych krajów Europy, lecz przeciwnie pomniejsza ich rangę.
Zamierzenia polityków niosą zagrożenie całkowitej zagłady ogrodnictwa działkowego, odsunięcia na margines życia problemu ludzi starszych, a tym samym pogorszenia bytu większości i tak już ubogich emerytów działkowców.
Odbija się to głośnym echem w krajach wspomagających rozwój ogrodów.
Nic nie skorzystaliśmy w większości z prywatyzacji majątku narodowego wypracowanego przez nas i naszych ojców. Ten mały skrawek ziemi „małej ojczyzny” przydałby się każdemu, należy się każdemu.
A tu o zgrozo nowy pomysł – znacjonalizowanie majątku polskiego działkowca i pozostawienie go z niczym. Coraz wyraźniej zaznacza się rozwarstwienie polskiego społeczeństwa na ludzi bogatych, bogacących się bardzo szybko i biednych, biedniejących jeszcze szybciej. Dużo do myślenia daje także fakt oddelegowania na reprezentantów Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym posłów: Stanisława Pięty i Andrzeja Dery – wielkich przeciwników działkowców jako obrońców Ustawy o ROD.
Pan poseł Andrzej Dera – człowiek wielce nieobiektywny, kierujący się osobistymi animozjami oraz partykularnymi intencjami politycznymi, miast bronić ustawy w 2009 r., świadczył na niekorzyść nie tylko zaskarżonych przepisów, ale również całej ustawy. Opowiadamy się za pozostawieniem Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r. w nienaruszonym kształcie i za dalszym funkcjonowaniem ROD „Tulipan” w Jędrzejowie w strukturach Polskiego Związku Działkowców – gwaranta naszych praw, naszego bytu.


                     Przewodniczący                       Przewodniczący
            Komisji Uchwał i Wniosków               Walnego Zebrania

 

                              Społeczność działkowa Ogrodu „Tulipan” w Jędrzejowie
                                                             (21 podpisów)


ROD „Magnolia”
Mikołów

                                                                  Marszałek Sejmu RP
                                                                  Pan Grzegorz Schetyna


                                          Stanowisko

W sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 08.07.2005r.

Działkowcy ROD „Magnolia” w Mikołowie zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 25.03.2011 r. po raz kolejny łączą się z głosami 620 tysięcy działkowców z całej Polski w obronie Ustawy Sejmowej z 08.07.2005 roku.
Równocześnie ubolewamy nad sposobem „wyboru” sejmowych przedstawicieli Sejmu do reprezentowania w/w Ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Panie Marszałku, podpisał Pan zgodę dla dwóch posłów Pis-u, w tym p. Andrzeja Dery, który od wielu lat jawnie występuje przeciw Polskiemu Związkowi Działkowców, był autorem niekonstytucyjnej Ustawy o Ogrodach Działkowych, którą ten sam Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu. Prosimy o zmianę tej decyzji, bo powierzanie tej funkcji Panu posłowie Derze, to tak jakby „wilkowi powierzyć opiekę nad owcami”.

                                                              Działkowcy ROD „Magnolia”
                                                                       (43 podpisy)

Mikołów, dn. 25.03.2011 r.

 

ROD im. „22 Lipca”
w Ostrowie Wielkopolskim
 

 

                                       Uchwała Nr 15/2011
Walnego zebrania sprawozdawczego członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. '22 LIPCA' w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 8 maja 2011 roku

w sprawie opowiedzenia się za dotychczasowym porządkiem prawnym regulującym funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce to jest występowanie w obronie ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku oraz
opowiedzeniem się przeciwko delegowania przez Marszałka Sejmu
Grzegorza Schetynę do Trybunału Konstytucyjnego posła Andrzeja
Derę do obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

W załączeniu protest Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 

                                        PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAL I WNIOSKÓW

                                                        PRZEWODNICZĄCY WALNEGOZEBRANIA
 


Ostrów Wielkopolski, dnia 8 maja 2011 roku

 

ROD im. „22 Lipca”
Ostrów Wielkopolski

                                                                           Szanowny Pan

                                                                           Grzegorz Schetyna

                                                                           Marszałek Sejmu RP


Szanowny Panie Marszałku
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 22 Lipca w Ostrowie Wielkopolskim zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Ogrodu w
dniu 8 maja 2011 roku są głęboko zaniepokojeni i zbulwersowani pracami prowadzonymi w Sejmie RP i w Trybunale Konstytucyjnym o stwierdzenie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych w wyniku wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W wyniku opinii nr 476 podjętej przez Komisję Ustawodawczą Sejmu reprezentantem Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym jest poseł Andrzej Dera, działkowiec naszego Ogrodu.
Pan poseł Andrzej Dera udzielając wywiadu, który ukazał się 18 kwietnia 2011 w dzienniku „Głos Wielkopolski', swoją wypowiedzią zdyskwalifikował się całkowicie z funkcji reprezentanta Sejmu RP w tej sprawie, gdyż jego wypowiedź na łamach wspomnianej gazety stawia pod dużym znakiem zapytania obiektywizm i bezstronność jego osoby podczas reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym. Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 22 Lipca w Ostrowie Wielkopolskim stanowczo sprzeciwiają się desygnowaniu Pana posła Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdyż jego wielokrotne publiczne wypowiedzi, w tym ostatnia wypowiedź dla „Głosu Wielkopolskiego', bulwersują i oburzają całe środowisko działkowców.
Pan poseł w przeszłości wielokrotnie występował przeciwko Związkowi, proponował likwidację Związku i uchwalenie nowej ustawy niekorzystnej dla działkowców.

Szanowny Panie Marszałku
Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 22 Lipca w Ostrowie Wielkopolskim proszą Pana Marszalka o wytypowanie innego przedstawiciela Sejmu, który rzetelnie i obiektywnie będzie występował przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie dobrze funkcjonującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy, która sprawdziła się w praktyce i całkowicie zabezpiecza interesy działkowców polskich.

            Prezes ROD                           Przewodniczący Walnego Zebrania

Ostrów Wlkp., dnia 8 maja 2011 r.

 


ROD im. Stanisława Staszica
w Słupsku

                                                                     Pan
                                                                     Grzegorz Schetyna
                                                                     Marszałek Sejmu RP


Szanowny Panie Marszałku!
W imieniu 57 działkowców naszego ogrodu, zgromadzonych na corocznym walnym zebraniu sprawozdawczym po raz kolejny jesteśmy zmuszeni do tego, aby zabrać głos w obronie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Szanowny Panie Marszałku prosimy o zainteresowaniem się, co to są ogrody działkowe jak powstawały, dzięki czyjej pracy i czyjego zaangażowania istnieją ,a przede wszystkim komu służą .

Szanowny Panie Marszałku swoim stanowiskiem potwierdził Pan, że nie jest zwolennikiem ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, a tym samym i
przyjacielem działkowców. Wyznaczenie przez Sejm jako obrońcy ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym największego wroga ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce Pana Posła Andrzeja Dery to skandal.

Pan Poseł A. Dera jako zagorzały wróg ogrodów potwierdził to w artykule opublikowanym w dniu 18 kwietnia 2011 w „Głosie Wielkopolskim', gdzie jako
poseł RP posunął się do publikowania fałszywych danych o funkcjonowaniu
ogrodów działkowych w Polsce.

Polscy działkowcy swoją działalnością nikomu nie szkodzą i nie naruszają niczyich interesów. Szanowny Panie Marszałku jest jeszcze czas, aby zmienić decyzje i wyznaczyć Posła, który będzie prezentował stanowisko godne obrońcy ustawy.

                              Przewodniczący                   Przewodniczący
                      Komisji Uchwał i Wniosków         Walnego Zebrania

 Słupsk, dnia 14 maja 2011 r.

 

ROD „Budowlani”
w Gorzowie Wlkp.

                                                      PAN PROFESOR
                                                      STANISŁAW DĄBROWSKI
                                                      PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
                                                      WARSZAWA

W związku z powierzeniem Panu stanowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w imieniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego BUDOWLANI w Gorzowie Wlkp. przekazujemy serdeczne gratulacje oraz życzenia osiągnięcia sukcesów zawodowych.
Jesteśmy przekonani, że pod Pana kierownictwem autorytet Sądu Najwyższego i jakość orzecznictwa znacznie wzrosną. Liczymy na zmianę decyzji Pana poprzednika o zaskarżeniu całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego. Byliśmy i  nadal jesteśmy tą decyzją zaskoczeni i wzburzeni także dlatego, że utraciliśmy gwarancję praw nabytych, określonych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Nasi działkowcy nie są ludźmi młodymi i przebojowymi i po  prostu nie mają już sił na ciągłą walkę o utrzymanie ogrodów, które dla wielu z nich stanowią jedyną formę aktywnego wypoczynku i podreperowania domowych budżetów.
Mamy głęboką nadzieję, że zechce Pan przyjąć nasze argumenty dotyczące szkodliwości wniosku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego i rozważyć możliwość jego cofnięcia.

                                                        Z wyrazami szacunku,
                                        Członkowie oraz Zarząd ROD BUDOWLANI
                                                         w Gorzowie Wlkp.

ROD „Nasza Wiosna”
Wrocław

                                           STANOWISKO
Walnego Zebrania członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nasza Wiosna' we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w związku z zaskarżeniem przez Pierwszego Sędziego SN do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych na jej niezgodność z Konstytucją RP

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nasza Wiosna” we Wrocławiu, zgromadzeni na Walnym Zebraniu w dniu 28 kwietnia 2011 roku wyrażają zdecydowany protest wobec zaskarżenia naszej ustawy na niezgodność z Konstytucją. Jesteśmy zbulwersowani działaniami niektórych polityków i urzędników najważniejszych urzędów w Polsce, którzy podjęli szeroko zakrojoną akcję zmierzającą do likwidacji Polskiego Związku Działkowców i ogrodnictwa działkowego w Polsce. Świadczyć o tym może przykładowo kontrola działalności gmin przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, która stwierdziła konieczność zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Opinia NIK została ostro skrytykowana przez sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego, ale nie zostały do niej wprowadzone zmiany. Również Marszałek Sejmu Pan Grzegorz Schetyna wyraził opinię z dnia 8.12.2010 r. popierającą zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Sędziego SN. Z takim stanowiskiem Pana Marszałka nie zgadzamy się. Uważamy, że wszystkie działania zmierzają do pozbawienia nas działkowców naszych aktualnych praw i mają jeden zasadniczy cel -odebranie nam terenów ogrodów działkowych i przekazanie ich pod wszelkiego rodzaju inwestycje, co spowoduje utratę m.in. prawa do własności nasadzeń i obiektów znajdujących się na działkach, prawa do wypłaty odszkodowań, prawa do decydowania zajmowanymi terenami, prawa do obrony i ochrony tych terenów, czy też prawa do terenów zamiennych w razie likwidacji ogrodu.
Domagamy się także odwołania posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery jako obrońców zaskarżonej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wymienieni posłowie udowodnili już wcześniej, że są przeciwnikami zaskarżonej ustawy.
Uważamy, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest bardzo dobrym aktem ustawodawczym i gwarantem istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Dlatego też prosimy o nie branie pod uwagę opinii Pierwszego Sędziego SN i Pana Marszałka Grzegorza Schetyny.

 

PRZEWODNICZĄCY                   PRZEWODNICZĄCY           PREZES ZARZĄDU
Komisji Uchwał i Wniosków          Walnego Zebrania           ROD „Nasza Wiosna”

 

ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego
w Kaliszu


                                                                     Pan
                                                                     Grzegorz Schetyna
                                                                     Marszałek Sejmu RP


                                        STANOWISKO
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO DZIAŁKOWCÓW RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO IM. 1000 LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W KALISZU W DNIU 15.05.2011 R.

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 1000-Lecia Państwa Polskiego
w Kaliszu na Walnym Zebraniu w dniu 15.05.2011 r. przyjęli stanowisko, w którym
stanowczo protestują przeciw skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego Ustawy po 5 latach jej obowiązywania. Nie rozumiemy powodów, którymi kierował się
wnioskodawca stwierdzając niezgodność z Konstytucją Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych .Inicjatywa ta utwierdza nas w przekonaniu, że jest ona pretekstem do zniesienia przepisów, które skutecznie zabezpieczają nasze prawa. Czy ktoś przeanalizował jakie krzywdzące skutki przyniesie zmiana, bądź bezpowrotne usunięcie zapisów ustawy zaskarżonych przez I Prezesa Sądu Najwyższego. Uważamy, że Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych uchwalona w dniu 8 lipca 2005 r. przez demokratyczny Sejm RP w pełni zabezpiecza działkowcom możliwość uprawiania działek, daje gwarancje spokoju, stabilizacji, chroni działkowców przed nieprzemyślanymi decyzjami władz samorządowych, dążących w przyszłości dolikwidacji ROD. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany te będą skierowane przeciwko istnieniu PZD, mogą być w przyszłości przyczyną likwidacji blisko milionowej organizacji jaką jest PZD, a zarazem ogrodnictwa działkowego w Polsce które liczy ponad 100 lat. Od 20 lat zmagamy się z różnymi atakami na ogrody na nasze zagwarantowane Konstytucją prawa działkowców, na Polski Związek Działkowców, a w ostatnim czasie również na naszą Ustawę. Likwidacja ogrodów działkowych - bo do tego zmierza wniosek Prezesa Sądu Najwyższego - łączyć się będzie z pozbawieniem działkowców ciężko wypracowanego „ majątku „jaki wypracowali na swoich działkach, kosztem wielu wyrzeczeń związanych z nakładami finansowymi i ciężkiej pracy. Biorąc
pod uwagę fakt, że ustawa nasza została uchwalona przez Sejm w 2005 r, zaakceptowana przez Senat i podpisana przez Prezydenta RP, nie potrafimy zrozumieć, dlaczego dopiero po 5 latach Prezes Sadu Najwyższego nagle dostrzegł jej niezgodność z Konstytucją RP.
Pragniemy zauważyć, że jesteśmy jednym z wielu krajów Unii Europejskiej, gdzie ogrody były, są i na pewno przetrwają dla następnych pokoleń. Uczestnicy Walnego Zebrania ROD identyfikują się ze stanowiskiem Kongresu PZD, który odbył się w 2009 r. w obecności wielu parlamentarzystów i członków Rządu RP. Dziwnym jest też fakt, że w obronie ustawy zebraliśmy ponad 620 tysięcy podpisów, które nie są brane wcale pod uwagę. Składamy stanowczy protest aby tacy Posłowie PIS-u Stanisław Pięta a szczególnie Andrzej Dera którego dobrze znamy z naszego terenu reprezentowali Sejm i bronili naszej ustawy skoro sami są zdecydowanymi przeciwnikami tej ustawy. Naszym zdaniem Poseł Andrzej Dera, który od zawsze okazuje wrogość do Polskiego Związku Działkowców i jego Ustaw, nie może reprezentować Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym. Korzystając z prawa do protestu i wyrażenia swojej woli zwracamy się o uszanowanie naszych praw nabytych wynikających z dotychczas obowiązującej Ustawy. Pragniemy zauważyć też, że w przededniu zbliżających się wyborów do Sejmu RP prawie milionowa rzesza działkowców będzie mogła w sposób demokratyczny wyrazić swoje zdanie w głosowaniu do Sejmu i Senatu RP.
Panie Marszałku!
Prosimy, aby Pan ponownie przeanalizował swoje stanowisko w sprawie
zgłoszonych do Trybunału Konstytucyjnego artykułów 10,17,18,24 jako niezgodnych z Konstytucją RP. Wydana przez Pana opinia jest krzywdząca dla wszystkich nas działkowców. Apelujemy też do Pana Marszałka o delegowanie przed Trybunał konstytucyjny takich posłów, którzy będą bronić opracowanych i przyjętych przez Sejm RP rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych z dnia 08 lipca 2005r.

                                          Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Walnego Zebrania       Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

Kalisz, dnia 15 maja 2011 r.

 

ROD „Relaks”
Opatówek

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


Szanowny Panie Marszałku
Uczestnicy Konferencji Sprawozdawczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks' w Szałe k/Kalisza, dużego kompleksu działkowego, gdzie działki uprawia blisko 1200 rodzin działkowych z terenu Kalisza, zebrani w dniu 7 maja 2011 roku są głęboko zaniepokojeni i oburzeni pracami prowadzonymi w Trybunale Konstytucyjnym w wyniku wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.
Komisja Ustawodawcza Sejmu opinią nr 476 podjęła uchwałę, że Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym będzie reprezentował poseł Andrzej Dera, działkowiec Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 22 Lipca w Ostrowie Wielkopolskim.
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks' Szałe stanowczo sprzeciwiają się wytypowaniu Pana posła Andrzeja Dery do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdyż Pan poseł w przeszłości wielokrotnie występował przeciwko Związkowi, proponował likwidację Związku i uchwalenie nowej ustawy niekorzystnej dla działkowców. Ostatnia wypowiedź Pana posła Andrzeja Dery zawarta w wywiadzie dla dziennika „Głos Wielkopolski', który ukazał się 18 kwietnia 2011 roku całkowicie dyskwalifikuje go do reprezentowania Sejmu RP w tej sprawie, gdyż jego wypowiedź na łamach wspomnianej gazety stawia pod dużym znakiem zapytania obiektywizm i bezstronność jego osoby podczas reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Szanowny Panie Marszałku
Uczestnicy Konferencji Sprawozdawczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks' w Szałe k/Kalisza występują do Pana Marszałka o zmianę swojego stanowiska i wytypowanie innego posła do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym, osoby, która obiektywnie i rzetelnie będzie reprezentować Sejm RP w sprawie stwierdzenia zgodności z Konstytucją RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku, ustawy, która dobrze funkcjonuje i zabezpiecza interesy działkowców polskich.


                        Prezes ROD                        Przewodniczący
                                                       Konferencji Sprawozdawczej

Szałe, dnia 7 maja 2011 r.

ROD „Pokój” Wrocław


STANOWISKO Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Pokój” odbytego w dniu 30.04.2011 r. we Wrocławiu

Pan Prof. Stanisław Dąbrowski
I Prezes Sądu Najwyższego
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego
Warszawa

Szanowny Panie Prezesie, Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Działkowcy na Walnym Zebraniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „POKÓJ” we Wrocławiu, zwracają się do Panów z prośbą o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego wniosku Pana poprzednika w sprawie ustawy o ROD, w zawiązku z domniemaną niezgodnością art. 10; art. 17 ust. 2; art. 18 i art. 24 ustawy o ROD z Konstytucją KR Gdzie sens gdzie logika że najpierw poprzedni Trybunał Konstytucyjny zaaprobował naszą ustawę z dnia 8 lipca 2005 r., że jest zgodna z Konstytucją RP, a pod koniec swej kadencji już całą ustawę zakwestionował. Na to, co się dzieje w Polskim Prawie to dla nas jest to dalece niestosowne. A Pan jako wysoki TRYBUN powinien stanąć w naszej obronie, i naprawić błędy poprzednika.
Swoją prośbę motywujemy brakiem konsultacji sprawy ze środowiskiem działkowym PZD. Dlaczego na posiedzenia Komisji Sejmowej nie został zaproszony nikt z Polskiego Związku Działkowców, a z „fachowców' wzięto Pana Posła Andrzeja Derę z PiS, który akurat w tej kwestii nie jest autorytetem. Mimo, iż kiedyś był działkowcem, wykazuje zupełny brak obiektywnej wiedzy na temat obecnej ustawy o ROD, a Poseł PiS Stanisław Pięta jest stronniczy i jest zajadłym wrogiem nas działkowców. Projekt ustawy autorstwa Posła Andrzeja Dery w dn. 16 lipca 2009 r. został odrzucony w pierwszym czytaniu głosami PO, SLD, PSL. Poglądy i uczestnictwo posła A. Dery są dobrze nam znane, kiedy to w dn. 9 grudnia 2008 r. reprezentował Sejm RP w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Rady Miejskiej Wrocławia o niekonstytucyjność ar. 10 i 17 ust. 3 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 8 lipca 2005 r. i tu pokazał swój negatywny stosunek i arogancję do PZD. Wreszcie opinia nr 476 z dn. 1 grudnia 2010 r. z Komisji Ustawodawczej Sejmu, gdzie Panowie Posłowie Andrzej Dera i Stanisław Pięta z PiS dali popis zniszczenia Polskiego Związku Działkowców, na oczach innych Posłów.
Jesteśmy obywatelami RP i członkami PZD, więc oczekiwaliśmy, że Pan jako I Prezes Sądu Najwyższego i wy Panowie Sędziowie staniecie w obronie naszej ustawy o ROD. Działkowicze tak to widzą, gdzie wasz honor, „co uchwalicie to dwu takich każe wam głosować od nowa, czy to mądre”. Szanowny Panie Prezesie, Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego taka opinia godzi w interesy nas działko więzów, stanowiących znaczną część polskiego społeczeństwa. Was Panowie stać na wszystko! Panowie wybrano was po to abyście tym maluczkim pomagali, a nie niszczyli i tak ciężkie życie w starości, nie mówiąc juz o młodych, których nie stać na zagraniczne wojaże; nam zostały tylko te działki! Czyż, musicie być niesprawiedliwi wobec tych maluczkich, acz wielkich duchem, działkowiczów. Już tylko dla samej historii Polskich Ogrodów Działkowych, nieco innej, której może me znacie, tradycja ogrodów istnieje już prawie 400 lat, tj. od 7 listopada 1575 r. Z wyrazami poważania działkowicze. (49 podpisów)

Przewodniczący Komisji i Uchwał      Przewodniczący Walnego Zebrania

   
Wrocław 30.04.2011 r.

 

ROD „Samo Życie”

Szanowny Pan
GRZEGORZ SCHETYNA
Marszałek Sejmu RP

 

„Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu'

Szanowny Panie Marszałku,
Zarząd ROD „SAMO ŻYCIE' wraz z działkowcami na posiedzeniu Walnego Zebrania w dniu 13 kwietnia 2011 roku podjął decyzję o zwróceniu się z prośbą oraz złożenia protestu w obronie praw Polskiego Związku Działkowców i jego członków. W pełni popieramy działania Krajowej Rady oraz Prezesa Związku w obronie ogrodów i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
W miarę naszych możliwości, będziemy wraz z naszymi rodzinami stać na straży w obronie naszych praw i sprzeciwiamy się wszelkim próbom zawłaszczenia polskich ogrodów oraz rozwiązania Związku Działkowców. Warto w tym miejscu przytoczyć kilka cyfr, biorąc pod rozwagę, iż Polski Związek Działkowców liczy milion członków,  a wraz z rodzinami tworzy rzeszę około 3-4 milionów jest to 8-10 % naszego  społeczeństwa. Dlaczego jesteśmy traktowani jak margines społeczny? Czy to nie my jesteśmy suwerenami wszelkich wybieralnych władz. Dobrze by było, gdyby działkowców w naszej demokratycznej ojczyźnie traktować poważnie i z pewną dozą szacunku, przynajmniej w sprawach dotyczących nas, chociażby poprzez wyznaczenie do reprezentowania Sejmu RP, w Trybunale Konstytucyjnym, w sprawie wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, dotyczących Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku. Trudno nam jest zrozumieć i pojąć jak można było wyasygnować Pana posła Stanisława Pietę oraz naszego odwiecznego pseudo przyjaciela Pana posła Andrzeja Derę, by mieli być przedstawicielami Sejmu broniącymi naszej Ustawy - zakrawa to na ponury żart czy wręcz kpinę. To partia „PiS' już raz zaproponowała nam uwłaszczenie, a raczej wywłaszczenie nas z terenów działkowych, oraz likwidację Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Mamy obawę, iż posłowie z tej samej frakcji nadal będą drążyć ten temat, który był absurdalny - w konsekwencji przez posłów PO, PSL i SLD większością głosów odrzucony. Czy obecnie ma to być akt zemsty za porażkę z 16 lipca 2009 roku, pachnie nam to niebotyczną hipokryzją i absurdem.

Panie Marszałku,
nie musimy udowadniać, iż terenów, na których są usytuowane działki, nie podano nam na złotej tacy, nie wchodziliśmy na tereny gotowe i zagospodarowane, weszliśmy na hałdy gruzu, lejach po bombach, ugorach i nieużytkach nikomu niepotrzebne. Kosztowało to nas wiele wysiłku, wylanego potu i determinacji, a niejednokrotnie nakładów finansowych, aby przywrócić na tych terenach oazę zieleni i spokoju. Ogrody działkowe pełnią funkcje społeczne, socjalne, rekreacyjne, integracyjne i ekologiczne służąc nie tylko nam najuboższej warstwie społeczeństwa to jest rencistom i emerytom, ale również naszym rodzinom i okolicznym mieszkańcom.
Szanowny Panie Marszałku,
pozostaje nam tylko wiara, że nie dopuści Pan do tego aby tej milionowej rzeszy polskich wyborców stała się krzywda w naszej demokratycznej i praworządnej ojczyźnie. Dlatego apelujemy do Pana Marszałka o ponowne przemyślenie i wyznaczenie posłów, którzy będą godnie, rzetelnie i bezstronnie reprezentować Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w naszym priorytetowym interesie.

Z poważaniem
Społecznie działający Zarząd ROD „SAMO ŻYCIE”
(56 podpisów użytkowników działek ROD „Samo Życie”)


Wrocław, 14.04.2011 r.

 

PZD OZ w Kaliszu

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu reprezentujący kilkadziesiąt tysięcy rodzin działkowych z Wielkopolski południowo - wschodniej zwraca się ponownie do Pana Marszałka o wytypowanie innego posła, w miejsce Pana posła Andrzeja Dery, do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją ustawy z 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych w wyniku wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Pan poseł Andrzej Dera udzielając wywiadu, który ukazał się 18 kwietnia 2011r. w dzienniku „Głos Wielkopolski', swoją wypowiedzią zdyskwalifikował się całkowicie z funkcji reprezentanta Sejmu RP w tej sprawie, gdyż jego wypowiedź na łamach wspomnianej gazety stawia pod dużym znakiem zapytania obiektywizm jego osoby podczas reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Kłamstwa pod adresem Polskiego Związku Działkowców, które Pan poseł Dera wielokrotnie wypowiadał publicznie, bulwersują i oburzają całe środowisko działkowców. Pan poseł w przeszłości wielokrotnie występował przeciwko Związkowi, proponował likwidację Związku i uchwalenie nowej ustawy niekorzystnej dla działkowców.
Wyrażamy stanowczy protest, gdyż Stanowisko Sejmu RP, w wyniku opinii podjętej przez Komisję Ustawodawczą Sejmu RP nr 476, kierujące Pana posła Derę do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym, wywołuje wśród naszych działkowców głębokie zażenowanie i zaniepokojenie.

Szanowny Panie Marszałku
Ponownie prosimy o wytypowanie innego przedstawiciela Sejmu, który rzetelnie i obiektywnie będzie występował w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przed Trybunałem Konstytucyjnym, ustawy, która sprawdziła się w praktyce i całkowicie zabezpiecza interesy działkowców polskich.

Z działkowym pozdrowieniem

Prezes Jerzy Kubasiński
Sekretarz Jerzy Wdowczyk


Kalisz, dnia 28 kwietnia 2011 r

 

ROD „Wiarus – ZNP” Szczecin

Pan
Marszałek Sejmu RP
Grzegorz Schetyna

Szanowny Panie Marszałku

My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WIARUS -ZNP” przy ul. Modrej w Szczecinie, na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 9 kwietnia 2011r. podjęliśmy uchwałę: o odwołanie Posła Pana Andrzeja Dery z reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w związku z zaskarżeniem przez Prezesa Sądu Najwyższego -ustawy z dnia 8 lipca 2005r.o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Poseł Andrzej Dera znany jest naszej społeczności jako likwidator ogrodnictwa działkowego, poprzez złożenie do Laski Marszałkowskiej w dniu 23 marca 2009 r. „innowacyjnego' projektu o ogrodach działkowych. Projekt ten ukierunkowany był na uchylenie ustawy o ROD i likwidacji PZD, podporządkowanie ogrodów gminom, odpłatnego nabywania działek przez działkowców od gminy. Dlatego też, jako działkowcy, wyrażamy sprzeciw, aby Poseł Pan Andrzej Dera reprezentował nas przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tak ważnej dla nas sprawie. Chcemy, aby ustawa w dalszym ciągu gwarantowała nam bezpieczne użytkowanie gruntów w niezmienionej formie.
W dotychczasowej ustawie dostrzegamy troskę Państwa Polskiego, które w sposób trafny i jednocześnie sprawiedliwy rozwiązało legislacyjnie sprawę wypoczynku swoich obywateli w przeważającej liczbie emerytów i rencistów, którzy w jesieni swojego życia codziennie cieszą się z użytkowania kawałka ziemi. Dla wielu z nich, również i w naszym ROD, przebywanie na swoim to niekłamana radość i satysfakcja. Bo po prostu nie stać ich na inną formę wypoczynku. Chcemy, aby naszą opinię podzielał również typowany przez Komisję Ustawodawczą i zgłoszony do Pana Marszałka reprezentant Sejmu RP. Wierzymy, że zajęte stanowisko przez Pana Marszałka w sposób jednoznaczny położy kres wszelkim spekulacjom wokół ustawy i przyczyni się do dalszego istnienia ogrodów działkowych w Polsce.


Z wyrazami szacunku


Przewodniczący      Przewodniczący       Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej   Uchwał i Wniosków   Walnego Zebrania


Szczecin, 09.04.2011 r.

 

ROD im. Płk. Dąbka

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


STANOWISKO

Członkowie ROD im. Płk. Dąbka w Rumi, na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 02.04.2011 roku, zwracają się do Pana Marszałka Sejmu z prośbą o nie reprezentowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym interesów PZD przez Pana posła Andrzeja Derę. Pan poseł Andrzej Dera znany jest w środowisku Polskiego Związku Działkowców jako poseł nieprzychylny istnieniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych i PZD. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wyznaczenie innej osoby do reprezentowania w Sejmie naszych interesów z innego ugrupowania politycznego.


Z wyrazami szacunku i uznania,

Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
Prezes Zarządu
     


Rumia, 02 kwietnia 2011 roku

 


ROD „Świt” Grudziądz

Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


Szanowny Panie Marszałku

Dotyczy: sprawy reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia przepisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych (sygn. akt K 8/10 i P 32/10)

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Świt' w Grudziądzu na odbytym posiedzeniu w dniu 28.04.2011 r. działając w imieniu własnym i członków ogrodu zwracamy się do Pana Marszałka Sejmu RP o nie wyrażanie zgody na udział Pana Posła Andrzeja Dera jako reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia przepisów o Rodzinnych Ogrodach Działkowych sygn. Akt. K 8/10 i P32./10.
Wyrażamy wielkie niezadowolenie i wielki niepokój wynikający z decyzji Komisji Ustawodawczej, wyrażającej zgodę na rekomendowanie w naszej sprawie Pana Posła Andrzeja Dery, który jest osobą nieprzychylną w stosunku do obowiązującej obecnie ustawy o ROD. My jako przedstawiciele wielkiej rodziny działkowców uważamy, że niedopuszczalnym jest, a wręcz wywołującym poczucie ignorancji wobec milionowej społeczności ogrodowej.
Poseł Andrzej Dera opracował projekt ustawy o ROD, który został odrzucony większością głosów w Sejmie w 2010 r. Projekt ten był demaskujący osobę Pana Posła Andrzeja Dera, który jest nieobiektywny w sprawach wielkiej rodziny działkowej w Polsce.
Zdaniem naszym do reprezentowania Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie dotyczącej ustawy o ROD winien być wyznaczony przedstawiciel Sejmu RP, który w sposób wynikający ze znajomości problematyki i realiów w jakich funkcjonują w naszym kraju ogrody, w sposób obiektywny mógłby wypełnić powierzone mu zadanie.
Liczymy na poważne potraktowanie naszych racji oraz na zrozumienie zasadności przedstawionych zastrzeżeń wobec kontrowersyjnej i jednoznacznie negatywnej postaci w przedmiocie naszego wystąpienia.


Z wyrazami szacunku

Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Świt” w Grudziądzu
wraz z członkami Zarządu ROD

 

Grudziądz, dnia 29.04.2011 r.

 


ROD „Przyszłość” w Częstochowie


UCHWAŁA Nr 11/2011
Walnego zebrania sprawozdawczego członków ROD im.'Przyszłość' w Częstochowie Z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zaproponowanych przez Komisję Ustawodawczą Sejmu posłów do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o ROD.

Walne zebranie sprawozdawcze zwraca się do Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny z prośbą o zmianę reprezentanta Sejmu RP w sprawie ustawy o ROD przed Trybunałem Konstytucyjnym. Nasi działkowcy oraz Pan Panie Marszałku dobrze wiedzą że tylko poseł, który jest przekonany do obrony stanowiska sejmu- ustawy o rodzinnych ogrodac działkowych może skutecznie stanąć przed tym trudnym zadaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym. Poseł Dera już wiele razy wykazał się wielką niechęcią nie tylko do Działkowców i Polskiego Związku Działkowców ,ale i ich ustawy, której zadaniem jest właśnie obrona własności członków Związku i istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Wszyscy dokładnie wiemy, że poseł Dera nigdy nie był życzliwy ruchowi ogrodnictwa działkowego mimo, że sam jest działkowcem i wstępując do Związku zobowiązał się do przestrzegania obowiązującego prawa i działania na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego.
Obrona ustawy w jego wykonaniu naszym skromnym zdaniem z góry jest skazana na niepowodzenie. Ponadto podjęta przez Pana decyzja daje również całemu społeczeństwu czytelny sygnał o zasadach działania państwa prawa na rzecz lokalnej społeczności,którą tworzą również działkowcy zrzeszeni w PZD.
Jesteśmy przekonani, że obrona interesów miliona polskich rodzin skupionych w Polskim Związku Działkowców powinna być przez Pana Panie Marszałku poddana konsultacji z samymi zainteresowanymi, gdyż dotyczy żywotnych interesów około czterech milionów mieszkańców Polski.


Z wyrazami szacunku
Zarząd ROD
 

Częstochowa dnia 29 kwietnia 2011 r.

 

 

ROD „Rząsawa” w Częstochowie


Szanowny Pan Grzegorz Schetyna MARSZAŁEK SEJMU R.P.

STANOWISKO

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Dząsawa' w Częstochowie wyrażają swoje niezadowolenie i obawy wynikające s decyzji Pana Marszałka dot. desygnowania Posłów: Stanisława Pięty /PiS/ oraz Posła Andrzeja Derę /PiS/ do rezrezentowania Sejmu R.P. w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dotyczy wniosku złożonego przez I Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych artykułów Ustawy o Rodzinnych. Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.
Pamiętany deklaracje składane przez Prawo i Sprawiedliwość uwłaszczeniu R.O.D i 'świetlaną' przyszłość ich jako właścicieli działek. Pamiętamy również, że w 2008 r. Poseł A. Dera był już przedstawicielem Sejmu R.P. przed Trybunałem Konstytucyjny i zamiast bronić stanowiska Sejmu dot. Ustawy o ROD, która jest najważniejszym aktem prawnym dla blisko miliona działkowców - atakował przepisy Ustawy, jako jej zagorzały przeciwnik. Poseł Andrzej Dera był również autorem projektu innej ustawy, która 16.07.2009 r. została przez Sejm i odrzucona w pierwszym czytaniu.
Wierząc w bezstronność i obiektywizm Pana Marszałka domagamy się wyznaczenia innego składu poselskiego, reprezentującego Seja R.P przed Trybunałem Konstytucyjnym, o obiektywnym spojrzeniu na rzeczywistość a nie wyłącznie przedstawicieli jednej partii Prawa i Sprawiedliwość.

Przewodniczący Walnego Zebrania


Częstochowa, 16.04.2011 r.


 
 
ROD „Zielone Wzgórze” w Kościerzynie


Pan
Grzegorz Schetyna
MARSZAŁEK SEJMU RP

STANOWISKO DZIAŁKOWCÓW
Rodzinnego Ogrodu Działkowego ZIELONE WZGÓRZE' w Kościerzynie
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZIELONE WZGÓRZE' w Kościerzynie zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 17.04.201 lr. wyrażają stanowczy protest przeciwko wnioskowi I Prezesa Sądu Najwyższego domagającego się pozbawienia działkowców praw wynikających z Ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Jesteśmy zaskoczeni tym, że Pan Marszałek Sejmu R.P. wyznaczył Posła Pana Andrzeja Derę - członka Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym podczas rozpatrywania wniosku I Prezesa S.N. Pan Poseł Andrzej Dera już wiele razy pokazywał swój negatywny stosunek do Polskiego Związku Działkowców, był między innymi autorem projektu ustawy o ogrodach działkowych zgłaszanego przez Klub Parlamentarny PiS w lipcu 2009r., która to negowała istnienie obecnych struktur związkowych P.Z.D.
My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZIELONE WZGÓRZE' w Kościerzynie jesteśmy przekonani, że Poseł Pan Andrzej Dera występując przed Trybunałem Konstytucyjnym nie będzie obiektywny a wręcz będzie dążył do przyjęcia wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego.

Przewodniczący Walnego Zebrania – Kazimierz Szuta
Prezes Ogrodu – Brunon Raulin


Kościerzyna, dnia 18 maja 2011 r.
 

 

ROD „Częstochowianka” Częstochowa


Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP
                                                                          

Działkowcy z ROD' Częstochowianka w Częstochowie - członkowie Polskiego Związku Działkowców- zebrani na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 7 maja 2011 r. wyrażaja stanowczy protest przeciwko Wnioskowi Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. Uważamy , że ustawa która przeszła przez wszystkie szczeble legislacji jest ustawą, która w sposób rzetelny zabezpiecza prawa społeczności działkowców Wszelkie ataki na niekonstytucyjność tej ustawy uważamy za atak na nas - działkowców. Z wielkim ubolewaniem przyjmujemy fakt, iż Pan Marszałek Sejmu RP będący również reprezentantem działkowców - jako reprezentanta Sejmu w Trybunale Konstytucyjnym wyznaczył Pana Posła Andrzeja Dere , zdecydowanego przeciwnika Ustawy o ROD. Dla takich poczynań jesteśmy zmuszeni stanowczo zaprotestować i prosić Pana Marszałka o zrewidowanie swojego stanowiska względem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Za działkowiczów  ROD Częstochowianka

Przewodniczący Walnego Zebrania


Częstochowa, dnia 07 maja 2011 r.

 

 

ROD „Narcyz” w Zgierzu

Marszałek Sejmu RP
Grzegorz Schetyna

Stanowisko uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Narcyz' w Zgierzu z dnia 03.05.11 r. w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z lipca 2005 r.

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Narcyz' po zapoznaniu się z opinią Komisji Sejmu RP z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie niezgodności z Konstytucją RP przepisów Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r. tj. art.;10,18 i 24 rozdział 2 uważają iż obowiązująca Ustawa w pełni zabezpiecza działkowców.
1. Gwarantuje własność nasadzeń i wszystkich dóbr na działce.
2. Daje pełne prawo do odszkodowania przypadku likwidacji ogrodu lub jego części.
3. Chroni przed roszczeniami osób trzecich do gruntów.
Z wielkim oburzeniem i zażenowaniem przyjęliśmy Panie Marszałku, że na reprezentowanie Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wybrano pp. Anrzeja Derę i Stanisława Pięta posłów PIS, którzy wcześniej występowali za zlikwidowaniem Polskiego Związku Działkowców w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Każda zmiana obowiązującej Ustawy o ROD rodzi uzasadnione obawy, że doprowadzi do likwidacji ROD i przejęcie majątku PZD przez komercję ,a nas działkowców pozbawi 110-letniej tradycji.

Okręgowy Zarząd PZD w Łodzi
(33 podpisy uczestników zebrania)


Zgierz, dnia 03 maja 2011 r.

 


ROD „Relaks” w Dębicy Kaszubskiej


Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP

 

Szanowny Panie Marszałku !

Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Relaks z dużą przykrością wysłuchali kolejnej informacji o negatywnych działaniach wobec ogrodów działkowych i działkowców. Jesteśmy mieszkańcami małej miejscowości w której jest wysokie bezrobocie spowodowane upadkiem w latach dziewięćdziesiątych kluczowego zakładu pracy. Zmiana statusu prawnego naszego rodzinnego ogrodu działkowego spowoduje nieodwracalne skutki w postaci masowego porzucania działek z powodu braku możliwości ponoszenia dodatkowych opłat. Z szacunkiem odnosimy się do prawa i jego przestrzegania. Jesteśmy przekonani, że swoją działalnością nikomu nie szkodzimy i nie naruszamy niczyich interesów. Wiele mówi się o budowie Państwa Obywatelskiego my jesteśmy jego namiastką. Czy dla partykularnych interesów dobrze sytuowanych grup społecznych warto poświęcić dorobek wielu pokoleń działkowców? W swoim obszernym stanowisku do wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego proponuje Pan radykalne rozwiązania w postaci uchwalenia nowej ustawy możemy na podstawie komentarzy domyśleć się jakiej. Panie Marszałku jak to się stało, że do obrony ustawy w Trybunale Konstytucyjnym został wyznaczony Pan Poseł Dera zagorzały wróg ogrodnictwa działkowego w obecnej formie prawnej potwierdził to po raz kolejny swoją wypowiedzią w Głosie Wielkopolskim w dniu 18 kwietnia 2011 r. gdzie podał szereg fałszywych informacji zrobił to jako Poseł i działkowiec. Liczymy na to, że Pan Marszałek wykorzysta swoje kompetencje i możliwości i spowoduje zmianę Posła który ma reprezentować Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Przewodniczące Komisji Uchwał i Wniosków
Przewodniczący Walnego Zebrania

 

 

ROD „XXX-lecia PRL” w Kępicach


STANOWISKO
Walnego Zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.XXX-lecia PRL w Kępicach z dnia 8 maja 2011 r.
w sprawie: działań Sejmu związanych z wnioskiem I Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych artykułów ustawy o ROD.

Działkowcy zgromadzeni na corocznym walnym zebraniu z niepokojem wysłuchali kolejnej informacji o działaniach naczelnych organów Państwa związanych z podważeniem autorytetu Polskiego Związku Działkowców i potrzeby istnienia dla społeczeństwa rodzinnych ogrodów działkowych. Komisja Ustawodawcza Sejmu delegując do Trybunału jako swojego przedstawiciela Pana Posła Derę w sposób jednoznaczny potwierdziła, że nie zależy jej na faktycznej obronie ustawy uchwalonej w 2005 r. przez Sejm. Pan Poseł Dera już wielokrotnie prezentował swoje wrogie stanowisko wobec Związku i działkowców ostatnio w dniu 18 kwietnia 201 lr. w wywiadzie dla „Głosu Wielkopolskiego' potwierdził to podając fałszywe informacje o działalności ogrodów działkowych a jaka jest prawda to jako wieloletni działkowiec doskonale wie. Pytamy Pana Marszałka czy dla osiągnięcia wytyczonego celu jakim jest likwidacja ogrodów działkowych warto poświęcić autorytet Sejmu? Niestety analizując końcowe wnioski Pana Marszałka zawarte w stanowisku oceniającym wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego z przykrością stwierdzamy, że Pan Marszałek również popiera tych którzy chcą uchwalenia nowej ustawy której skutki nietrudno przewidzieć. Oczekujemy zmiany „obrońcy' naszej ustawy. Wypowiadamy się w tej sprawie gdyż rządzący muszą wiedzieć, że ich działania są właściwie oceniane przez tych których dotyczą. O jednym jesteśmy przekonani, że my swoją działalnością nie naruszamy praw i interesów innych. Szafując prawem właścicielskim próbuje się działkowcom Polskim przypisać zawładnięcie lub ograniczenie tego prawa.

PRZEWODNICZĄCY Walnego Zebrania


Kępice, dnia 08 maja 2011 r.

 

 

ROD „Jedność” Bydgoszcz

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu RP


Szanowny Panie Marszałku!


Działkowy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność' Bydgoszczy zebrani na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 29 kwietnia 2011 roku zwracają się do Pana Marszałka z prośbą o nie wyrażenie zgody, aby przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentowali Sejm RP w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych tylko Posłowie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie tej partii są przeciwnikami ogrodnictwa działkowego, a szczególnie Pan Poseł Andrzej Dera, który na ochotnika zgłosił się do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Panie Marszałku!
Działki dla nas to radość i miejsce wypoczynku. Nie chcemy, aby nasz tak ciężko wypracowany dorobek został zniweczony. Dlatego zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o ewentualne uzupełnienie składu reprezentacji Sejmu w sprawie naszej ustawy o takiego Posła, który będzie bronił zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca

Z wyrazami szacunku

Działkowcy ROD „Jedność'
 

Bydgoszcz, 29 kwietnia 2011 r.


 

ROD „Gajowice” we Wrocławiu

Szanowny Panie Marszałku
 
Gdy się pobiera wysoką gażę i ma dostatnie życie nie jest łatwo zrozumieć i wczuć się w sytuację ludzi, którzy wspomagają swoje bardzo skromne budżety domowe i cieszą się tanim, aktywnym wypoczynkiem, uprawiając działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Poza względami ekonomicznymi, istnieją jeszcze jakże ważne względy społeczne. Dlatego my - działkowcy zwracamy się z apelem i z gorącą prośbą do Pana Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o cofnięcie wystąpienia wniesionego do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko olbrzymiej rzeszy działkowców, głównie emerytów i rencistów. Stanowimy grupę społeczną, która zasługuje na życzliwość ze strony Państwa.

Komisja Rewizyjna
Komisja Rozjemcza 
Zarzad ROD


Wrocław, dnia 13 czerwca 2011 r.


 
 
Prezesi Zarządów ROD Ziemi Grudziądzkiej

Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Warszawa

SZANOWNY PANIE MARSZŁKU
My prezesi Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Ziemi Grudziądzkiej zgromadzeni na spotkaniu w dniu 15 czerwca 201 lr. stanowczo protestujemy przeciwko delegowaniu Pana Posła Andrzeja Dery do reprezentowania Pana Marszałka przed Trybunałem Konstytucyjnym podczas rozpatrywania wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Pan Poseł Dera jest zagorzałym przeciwnikiem Polskiego Związku Działkowców oraz autorem projektu ustawy o ogródkach działkowych zakładającej likwidację Polskiego Związku Działkowców, odrzuconego przez Sejm RP w dniu 16 lipca 2009 r.
Pan Poseł w 2008 r. reprezentował Marszałka Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym podczas rozpatrywania zgodności z konstytucją art. 10 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Atakował wówczas Polski Związek Działkowców oraz przekazywał nieprawdziwe informacje dotyczące prawa działkowego.
Panie Marszałku
Zwracamy się z prośbą o delegowanie do Trybunału Konstytucyjnego obiektywnego i bezstronnego Posła RP.

Z wyrazami szacunku
Prezesi Ogrodów Działkowych Ziemi Grudziądzkiej
(33 podpisy)
 


ROD „Lepsze Jutro” we Wrocławiu

Marszałek Sejmu RP
Pan Grzegorz Schetyna


Panie Marszałku, Walne Zebranie ROD „Lepsze Jutro' we Wrocławiu, w dniu 16.04.2011 roku przyjęło stanowisko w obronie Ogrodu przed kolejnymi próbami manipulacji przy Ustawie o ROD.
jesteśmy działkowcami w dużym Ogrodzie w mieście. Ogród jest zadbany, częściowo zelektryfikowany. Wśród nas są przedstawiciele wielu pokoleń, o rożnym statusie społecznym i światopoglądowym, a mimo to tworzymy wielką działkowa rodzinę. Pomagamy sobie w trudnych sytuacjach i cieszymy się z sukcesów sąsiadów. Nasze poczucie bezpieczeństwa zaburza obawa przed uszczęśliwiającymi nas na siłę wbrew naszej woli. Dlatego pytamy Pana, Panie Marszałku, czy w Sejmie jedyną godną osobą, reprezentującą Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym jest poseł Andrzej Dera, osoba, która nie kryje swojej niechęci do działkowców i naszego Prawa ? Poseł Dera już raz reprezentował Sejm przed Trybunałem i wykazał się brakiem znajomości zagadnienia, a mało tego okazał całkowitą indolencję w temacie prawa i Ustawy o ROD. Działki to nasze miejsce na ziemi, patetycznie mówiąc czasami nasze zdrowie i życie. Prawo działkowe broni nas i wspiera w trudnych momentach. Dzięki takiej ochronie czujemy się bezpiecznie i dlatego nie rozumiemy tej fanatycznej niechęci, wręcz wrogości w stosunku do działkowców w Polsce.
Panie Marszałku jesteśmy obywatelami tego kraju, wybieramy posłów do władz i stawiamy im określone wymagania. Oczekujemy więc od Sejmu, że będzie bronił praw swoich obywateli. Naszym skromnym zdaniem poseł Andrzej Dera nie spełnia naszych kryteriów i dlatego prosimy o ponowne rozpatrzenie sprawy i delegowanie do Trybunału Konstytucyjnego osoby, która godnie a przede wszystkim rzetelnie podejdzie do tematu ogrodów działkowych i działkowców w Polsce.

Prezes Zarządu


Wrocław, 16 kwietnia 2011 r.


 

ROD „Radość” w Łodzi


Szanowny Pan Marszałek
Sejmu RP Grzegorz Schetyna

Zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Ogrodu Działkowego „Radość" w Łodzi w 30.04.201lr. działkowcy wyrażają stanowczy protest przeciwko mianowaniu i reprezentowaniu Posłów Pana Andrzeja Dery i Pana Stanisława Piętę na naszych obrońców. Uważamy że w/w Posłowie nie spełniają naszych nadziei i gwarancji na godne i prawdziwe reprezentowanie naszego stanowiska i interesów przed Trybunałem Konstytucyjnym. Znamy wypowiedzi i pomysły Panów Posłów Andrzeja Dery i Stanisława Pięty, których działania mają na celu zlikwidować Polski Związek Działkowców. Dlatego ufamy i wierzymy Panu Marszałkowi Sejmu że odrzuci obie kandydatury zaproponowane przez Komisję Ustawodawczą i oddeleguje osoby, które będą naprawdę reprezentowały nasze cele i dobro.

W imieniu zgromadzonych działkowców

Przewodniczący Walnego Zebrania
Prezes Zarządu
      

Łódź dnia 07.06.2011r.

 


ROD „Pod Dębami” Milicz

STANOWISKO
Zarządu i Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Dębami" w Miliczu, ul. Kombatantów w związku z wnioskiem I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz faktu powołania Posłów RP do reprezentowania spraw zaskarżonych zapisów ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r
.

W imieniu Zarządu i zrzeszonych członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Dębami" w Miliczu, po zapoznaniu się z wnioskiem I Prezesa Sądu Najwyższego RP do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz faktu powołania Posłów PiS (Andrzeja Derę i Stanisława Piętę) oświadczamy, że jesteśmy zaniepokojeni i stanowczo sprzeciwiamy się tym inicjatywom. Nasza obawa wynika z faktu, że zaprezentowanie TYCH dwóch Panów - ZDECYDOWANYCH przeciwników ustawy o ROD nie będzie obiektywne! Zarazem zwracamy się do Pana Marszałka Sejmu RP o wyznaczenie innych dokonując zmianę decyzji.
Ponownie apelujemy i zwracamy uwagę w sprawie zagrożenia dla wszystkich ogrodów w całej Polsce. My działkowcy, członkowie ROD „Pod Dębami" w Miliczu, wyrażamy ogromny niepokój po złożeniu przez Prezesa Sądu Najwyższego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, o stwierdzeniu niezgodności najważniejszych zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Żądamy wycofania złożonego wniosku. Nie możemy pojąć i zrozumieć powodów, którymi kierowali się wnioskodawcy kwestionując poszczególne zapisy Ustawy. W naszej ocenie. My działkowcy, pytamy dlaczego prawo działające od 115 lat gwarantowało nam spokój w użytkowaniu TEGO NASZEGO KAWAŁKA ZIEMI, a obecnie teraz po 5 latach funkcjonowania Ustawy o ROD okazuje się, że jest to dokument nie odpowiadający Konstytucji RP. Działania te pozbawią nas działkowców m.in. otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa terenów pod nasze ogrody oraz pozbawią należytej ochrony prawnej, która obecnie nam przysługuje. Brak TYCH zapisów o własności nasadzeń i obiektów na działkach, godzi w prawa nabyte.
 
 
Milicz, dnia 29.04.2011 r.

 

 


STANOWISKO
Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Delegatów PZD Delegatury
Rejonowej w Tychach, odbytej w ROD „Paprotka” w dniu 30.06.2011 r.

Marszałek Sejmu RP
Pan Grzegorz Schetyna

Od kilkunastu lat trwa negatywna kampania przeciw sprawdzonym formom organizacyjnym działkowców w Polsce. Dzisiejsze Ogrody, to dawne nieużytki i różne tereny zdegradowane, które zostały przywrócone przyrodzie dzięki ciężkiej pracy całych pokoleń działkowców.
Nasze ogrody mają zróżnicowany okres istnienia - od 28-83 lat, ale łączy je wspólny rodowód, bo powstały na nieużytkach a ich zagospodarowaniem fizycznym i finansowym zajmowali się działkowcy. Panie Marszałku czyżby Posłowie nie znali prawdy o ROD?. Duża liczba obecnych posłów głosowała za ustawą z 2005r., a teraz kwestionuje jej konstytucyjność?
Podstępem, poprzez Trybunał Konstytucyjny chce się doprowadzić do rozbicia ruchu związkowego działkowców oraz likwidację idei ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Zwracamy się do P. Marszałka o zmianę reprezentantów Sejmu przed Trybunałem, gdyż Andrzej Dera i Stanisław Pięta nie są zainteresowani losem milionowej grupy działkowców, lecz likwidacją ogrodów i ruchu związkowego w Polsce.
Jesteśmy zgodni ze stanowiskiem Krajowej Rady PZD w obronie zapisów ustawy o ROD z 2005r. popieramy Pana Eugeniusza Kondrackiego w obronie naszej ustawy i ruchu ogrodnictwa działkowego .Oświadczamy nie chcemy uprawiać polityk, ale pozwólcie
nam w spokoju uprawiać działki.

Z wyrazami szacunku!

Delegaci Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej z Tychów, Mikołowa, Łazisk, Bierunia, Pszczyny, Chełmu Śl., Lędzin i K-ce-Kostuchna.


Prezes Okręgowego Zarządu Śl. 
Przewodniczący Konferencji

Tychy, 30.06.2011r.
 
 

 

Delegaci Konferencji Przedzjazdowej
Okręgu Śląskiego
Delegatury Rejonowej
w Rybniku

Do Marszałka Sejmu RP
Pan Grzegorz Schetyna

My, niżej podpisani Delegaci Konferencji Przedzjazdowej Okręgu Śląskiego Delegatury Rejonowej w Rybniku obradując w dniu 26.05.2011 r wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec faktu zaskarżenia w Trybunale Konstytucyjnym ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. na jej niezgodność z Konstytucją RP przez Pierwszego Sędziego SN i wnosimy o całkowite oddalenie tego zaskarżenia i o uznanie go za bezzasadne. Równocześnie apelujemy o zmianę posłów, którzy mają reprezentować Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie jw. - posłowie PiS, a szczególnie wyznaczeni posłowie w osobach panów Andrzeja Dery i Stanisława Pięty w naszym przekonaniu nie mogą pełnić takiej roli, oraz o nie uwzględnianie w toku całej sprawy opinii Marszałka Sejmu pana Grzegorza Schetyny wyrażonej w sprawie w/w zaskarżenia w dniu 8.12.2010 r. opinia ta jest niewłaściwa i docelowo godzi w podstawowe prawa wszystkich działkowców.


Z wyrazami szacunku
Delegaci Konferencji Przedzjazdowej
PZD Okręgu Śląskiego
(52 podpisy)


 

« Powrót