wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Wniosek działkowców ROD im. M. Kopernika w Białystoku

Strona główna

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY im. M. Kopernika
15-213 Białystok


        Białystok 2010.04.24

    


       Trybunał Konstytucyjny
       Warszawa

 

Wniosek
o nie kwestionowanie zapisów Ustawy o ROD z 8.07.2005. r.

 

Działkowcy - członkowie Polskiego Związku Działkowców uczestniczący w Walnym Zebraniu  Sprawozdawczo- Wyborczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Kopernika w Białymstoku dowiedzieli się z Biuletynu Informacyjnego PZD, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pan Lech Gardocki złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności a Konstytucją RP pięciu artykułów Ustawy o rod.
Wiadomość ta działkowców zaskoczyła i zdziwiła.
Po czterech latach poprawnego działania rodzinnych ogrodów działkowych pod rządami Ustawy o rod z 8.07.2005 r. i systematycznego rozwoju ogrodnictwa działkowego w Kraju działkowcy dowiadują się, że Pan Prezes Sądu Najwyższego występuje z wnioskiem o zakwestionowanie części zapisów tej Ustawy, gdyż albo rzeczywiście ma wątpliwości co do ich zasadności albo wpisuje się w tok zdarzeń z ostatniego okresu zmierzający do doprowadzenia do likwidacji Polskiego Związku Działkowców.
Działkowcy w Polsce wyrazili swój pogląd w tej sprawie parę lat temu, kiedy złożyli ponad 620.000 podpisów w obronie tej Ustawy i są przekonani o zgodności zapisów Ustawy z Konstytucją  RP.
Wniosek ten dotyczy:
 1/ zapisu w Art. 15 ust. 2: „Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią Jego własność” ; Kwestionowanie tego zapisu godzi w prawa słusznie nabyte przez prawie milion polskich rodzin, gdyż stanowi próbę odebrania ich własności.
2/ zapisu w Art. 14 ust. 1 : „PZD ustanawia w drodze uchwały na rzecz swojego członka bezpłatne i bezterminowe prawo użytkowania działki i pobierania a niej pożytków”; Kwestionowanie tego zapisu godzi w członków Związku, gdyż w ich konkretny tytuł prawny do zajmowanych działek
3/ zapisu w Art. 31 ust. i i 2 : „Przydział działek w rod należy do PZD. Zasady przydziału  w rod określa „Statut” ; Kwestionowanie tego rozwiązania neguje niezależność i samodzielność środowiska działkowego;
4/ zapisu w Art. 31 ust. 4 : „W razie wygaśnięcia prawa użytkowania działki na skutek śmierci członka, przy przydziale użytkowanej przez niego działki pierwszeństwo mają Jego osoby bliskie użytkujące z nim wspólnie działkę...”; Jest to rozwiązanie trafne i życiowe, gdyż uwzględnia element świadczenia socjalnego dla rodziny /bliskich/ zmarłego działkowca; 5/ zapisu w Art. 10 przewidującego możliwość nieodpłatnego nabywania przez samorząd działkowców prawa do terenów publicznych przeznaczonych pod ogrody działkowe i
 6 / zapisu w Art. 30 przewidującego powiązania prawa do działki z członkowstwem w samorządzie działkowców - Polskim Związku Działkowców.

Działkowcy uczestniczący dnia 24 kwietnia 2010 r. w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M, Kopernika w Białymstoku uważają, że Ustawa o rod z 8.07.2005 r. Jest dobrym aktem prawnym, skutecznie zapewniającym działalność rodzinnych ogrodów działkowych i dalszy rozwój ruchu działkowego w Polsce, dlatego też wnioskują o nie kwestionowanie zapisów tej Ustawy.

        
        Z  pozdrowieniami

 
Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków
Walnego Zebrania
Sprawozdawczo- Wyborczego
/-/ Michał Juzwowicz

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Mieczysław Matejczyk

 
Do wiadomości:
- Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Warszawa
- Marszałek Sejmu BP, Warszawa
- Rada Krajowa PZD, Warszawa
- Zarząd Okręgu. Podlaskiego PZD, Białystok

« Powrót