wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja z przebiegu posiedzenia Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD

Strona główna

INFORMACJA

z przebiegu posiedzenia Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowc
 


           W dniu 9 kwietnia br. w Lodzi odbyło się XII nadzwyczajne posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD z udziałem członków okręgowych komisji statutowych: rewizyjnej i rozjemczej. Prezesa Związku reprezentowała pani Marlena Pakuła - pracownik Wydziału Prezydialnego KR PZD. Obradom przewodniczyła Izabela Ożegalska - Prezes Okręgu.
Tematyka posiedzenia poświęcona była omówieniu aktualnej sytuacji Związku w świetle ostatnich wydarzeń, a zwłaszcza wystąpienia Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Drugim tematem była ocena bieżącej kampanii walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych, stopnia zaawansowania i ewentualnych problemów związanych z jej przebiegiem.
        W swoim wystąpieniu Prezes Izabela Ożegalska zwróciła uwagę, ze mimo zwycięstwa w walce o odrzucenie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości atak na Związek trwa nadal, zastosowano tylko nowy tryb postępowania. Otóż rewolucyjne metody PiS zastąpiono zmasowanym atakiem instytucji państwowych wymierzonym w fundamentalne podstawy ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Świadczą o tym kontrole m. in. Najwyższej Izby Kontroli, aktywność wzmógł nadzór budowlany. Do insynuacji wobec Polskiego Związku Działkowców przyłączył się także Rzecznik Praw Obywatelskich. Kolejne z podjętych działań, które ma ostatecznie doprowadzić do uchylenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i zupełnego marginalizowania Związku, to wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego sześciu zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezes Okręgu podkreśliła, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zgodny z intencją wnioskodawcy będzie realną groźbą końca Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy nie mając własnego samorządu i żadnej ochrony prawnej, ani też prawa do gruntów nie będą stanowili żadnej siły7. Wówczas łatwo ich będzie usunąć z zajmowanych terenów, a grunty dotychczasowych rodzinnych ogrodów działkowych staną się przedmiotem rynkowego obrotu. W ten sposób działkowcy zostaną wywłaszczeni ze swoich działek.
        Podczas posiedzenia oceniono także dotychczasowy przebieg kampanii walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych. Na podstawie informacji złożonych przez osoby obsługujące walne zebrania stwierdzono, że przeprowadzenie kampanii w statutowym terminie jest zagrożone. Niepokojące jest planowanie zebrań bez wskazania ważnych powodów oraz zgody Prezydium OZŁ w miesiącu maju br. Tylko jeden zarząd ROD wystąpił ze stosownym wnioskiem. Na 31 marca 2010 roku odbyte zebrania stanowią niewiele ponad 10%. W przepisowym terminie złożono zaledwie kilka materiałów, wśród których występują niewłaściwie sporządzone sprawozdania finansowe oraz niezgodne z przepisami związkowymi uchwały.
        Marlena Pakuła przekazała, że w związku z zaistniałą sytuacją KR PZD wystosowała do parlamentarzystów pismo z prośbą o zainteresowanie się sprawa wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Obok przyjętego stanowiska
wystosowano apel do działkowców i struktur Związku o wypowiedzenie się w najistotniejszej dla przyszłości ogrodnictwa działkowego sprawie. Prezydium KR PZD podjęło ponadto uchwały dotyczące kryteriów przydziału działek w rodzinnych ogrodach działkowych. budownictwa ponadnormatywnego, zamieszkiwania i zameldowania na działkach w ROD. a także przeprowadzenia przeglądów zagospodarowania i funkcjonowania ROD oraz zagospodarowania i wykorzystywania działek w ROD.
Reprezentująca Prezesa Związku przekazała również, że KR PZD dokonała interpretacji Statutu PZD. w której stwierdziła, że odwołany członek organu Związku nie może sprawować funkcji przewodniczącego walnego zebrania od momentu odwołania do końca następnej kadencji. Uznano, że rola i odpowiedzialność przewodniczącego walnego zebrania w ROD, które jest najwyższym organem statutowym w ogrodzie, jest tak ważna, że nie może pełnić tej funkcji osoba, która została odwołana za niewypełnienie obowiązków lub działanie na szkodę Związku.
         Po dyskusji, w której głos zabrało 12 osób i stwierdzeniu przez prowadzącą obrady prawomocności obrad przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Henryk Jastrzębski przedstawił projekty 3 uchwał i 1 stanowiska.
Członkowie OZŁ PZD w podjętej jednomyślnie uchwale określili działania Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD i jego Prezydium oraz struktur ogrodowych w obronie ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Zarządy ROD zobowiązano do zapoznania działkowców podczas walnych zebrań z aktualną sytuacją Związku. Istotne jest, aby reakcja działkowców na istniejące zagrożenia była wyrażona w formie oficjalnej. Natomiast w tych ogrodach, w których odbyły się walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze zobowiązano zarządy ROD do zorganizowania zebrań informacyjnych, połączonych ze zbieraniem podpisów poparcia dla obecnie obowiązującej ustawy. O sytuacji zarządy ROD winny informować także za pośrednictwem informacji na tablicach ogłoszeniowych. Zwrócono się także do wszystkich działkowców i organów PZD w ROD o wyrażenie swojego zdania i zajęcia stanowiska w sprawie zagrożeń dla ustawy o ROD. Podjęto uchwałę w sprawie oceny bieżącej kampanii walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych. Zarządy ROD zobowiązano przede wszystkim do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych w terminie do 30 kwietnia br. W przeciwnym razie zarządy ROD winny złożyć do Prezydium OZŁ uzasadniony wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zebrania w terminie późniejszym.
Zgodnie z obowiązkami wynikającymi ze Statutu PZD zatwierdzono uchwały Prezydium OZŁ PZD.
Okręgowy Zarząd Łódzki PZD podejmując stanowisko w sprawie zagrożeń dla ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych wyraził głęboki niepokój i rozczarowanie kolejnymi decyzjami organów władzy państwowej dotyczącymi funkcjonowania Związku. Po raz kolejny zaapelowano o pozostawienie w spokoju sprawdzonej i dobrze funkcjonującej ustawy o ROD oraz uszanowanie woli środowiska działkowców wyrażonej blisko 620 tysiącami podpisów poparcia.

Izabela Ożegalska Prezes OZŁ PZD

Łódź, dnia 12 kwietnia 2010 roku

« Powrót