wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

INFORMACJA

Strona g│ˇwna

Informacja

W dniach 17-18 kwietnia 2010 r. maj▒ odbyŠ siŕ uroczystoÂci ┐a│obne zwi▒zane z katastrof▒ samolotu prezydenckiego pod Smole˝skiem.
W zwi▒zku z powy┐szym Prezes Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw zwrˇci│ siŕ do wszystkich Prezydiˇw okrŕgowych zarz▒dˇw PZD z proÂb▒ o wyra┐anie zgody na wnioski zarz▒dˇw ROD o przesuniŕcie terminˇw walnych zebra˝, zaplanowanych w tych dniach, ktˇre zgodnie ze statutem PZD powinny odbyŠ siŕ do 30 kwietnia br.
Termin ten jednak nie powinien byŠ wyznaczony na pˇ╝niejszy ni┐ I po│owa maja br. z uwagi na koniecznoŠ przyjŕcia przez okrŕgowe zarz▒dy rocznych zbiorczych sprawozda˝ finansowych ROD za 2009 r., a tak┐e na ustawowy obowi▒zek Krajowej Rady PZD przyjŕcia zbiorczego sprawozdania Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw za 2009 r. do ko˝ca czerwca 2010 r.

P.M

« Powrˇt