wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Badanie stanu prawnego gruntów ROD opracowane na podstawie dzanych OZ PZD wedlug stanu na 1 grudnia 2009r.

Strona główna

Badanie stanu prawnego gruntów ROD opracowane na podstawie danych OZ PZD, według stanu na dzień 1 grudnia 2009 roku.

 Jednym z najważniejszych zadań jest dokonywanie okresowych badań dotyczących sytuacji prawnej gruntów ROD, bowiem od uregulowania stanu prawnego uzależnione jest ich dalsze funkcjonowanie i bezpieczeństwo. Przedmiotowe badania przeprowadzane są przez Okręgowe Zarządy PZD, zgodnie z postanowieniami Decyzji Prezydium KR PZD z dnia 12 czerwca2008r., w sprawie przeprowadzenia przez okręgowe zarządy szczególnych badań dotyczących sytuacji prawnej gruntów ROD.
Podstawą do uznania, iż ROD ma uregulowaną sytuację prawną jest:
-posiadanie pełnej dokumentacji prawnej odnoszącej się do utworzenia ROD,
-posiadanie przez ogród użytkowania wieczystego lub użytkowania oraz ujawnienie tego prawa w księdze wieczystej,
-ujęcie terenu ROD w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- brak roszczeń do gruntów ROD.
       Niespełnienie choćby jednego z wymienionych kryteriów, powoduje że ogród kwalifikuje się jako posiadający nieuregulowany stan prawny.
Według danych przekazanych przez Okręgowe Zarządy badaniem stanu prawnego na dzień 1 grudnia 2009r., objęto 4942 rodzinne ogrody działkowe o łącznej powierzchni 43 467,95 ha, na których znajduje się 967 137 działek, co stanowi 99,89 % powierzchni stanu posiadania PZD.  
        Na podstawie badania stanu prawnego gruntów ROD, ustalono, iż na dzień
1 grudnia 2009r., uregulowany stan prawny posiada ogółem 2 339 rodzinnych ogrodów działkowych o powierzchni 23 145,73 ha, które obejmują 505 492
działek rodzinnych, co stanowi 53 % powierzchni rodzinnych ogrodów działkowych ogółem. Oznacza to, iż każdy z tych ogrodów spełnia łącznie wszystkie ww. kryteria.
Nieuregulowany stan prawny posiada 2 603 rodzinnych ogrodów działkowych o powierzchni 20 322,21 ha. W ogrodach tych znajduje się 461 645 rodzinnych działek. Ogród jest zakwalifikowany jako nie posiadający uregulowanego stanu prawnego, gdy nie spełnia choćby jednego z wyżej wymienionych kryteriów. 
       Poszczególne kryteria mające wpływ na sytuację prawną gruntów ROD przedstawiają się następująco:
 1. stan dokumentacji formalno – prawnej - na przedmiotową dokumentację składają się decyzje administracyjne, akty notarialne, protokoły zdawczo – odbiorcze, wypisy z ewidencji gruntów oraz odpisy z ksiąg wieczystych. Aktualnie w stosunku do 9 307,25 ha rodzinnych ogrodów działkowych Związek nie dysponuje dokumentacją prawną. Najtrudniejszą sytuację ma OZ Śląski, gdzie 80 % powierzchni ogrodów nie posiada dokumentacji prawnej. Natomiast najlepsza sytuacja panuje w Okręgowych Zarządach w Elblągu, Gorzowie Wlkp., Koszalinie, Legnicy, Pile  - 100% ogrodów posiada pełną dokumentację formalno - prawną.
 2. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - formułują one przeznaczenie terenu oraz sposoby ich zagospodarowania a także określają zasady i reguły kształtowania polityki przestrzennej w jednostkach samorządu terytorialnego. Aktualnie powierzchnia 26 643,86 ha rodzinnych ogrodów działkowych ujętych jest w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co stanowi 61 % powierzchni rodzinnych ogrodów działkowych ogółem. Istnieją Okręgowe Zarządy, w których ponad 90% ogrodów działkowych jest ujęta w miejscowych planach jak np.: Kalisz, Legnica, Piła, Elbląg i Podlaski. Natomiast w takich OZ jak Szczecin, Gdańsk, Małopolski, Mazowiecki i Gorzów Wlkp., dla ponad 60% powierzchni ogrodów brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź ogrody nie zostały w nich ujęte.
  3. posiadanie przez ogród użytkowania wieczystego lub użytkowania, ujawnionego w księdze wieczystej - stanowi ono najlepszą gwarancję dla Związku i działkowców, potwierdza prawo PZD do gruntu, daje także możliwość skutecznej obrony praw działkowców. Zgodnie z danymi prawo użytkowania i użytkowania wieczystego PZD jest ujawnione w stosunku do 30 222,47 ha, co stanowi około 70% powierzchni ROD. Najlepszą sytuację pod tym względem mają Okręgowe Zarządy w Elblągu, Gorzowie Wlkp., Koszalinie, Legnicy, Pile, Sudecki  i Zielonej Górze. Najgorsza sytuacja panuje w Okręgowym Zarządzie Małopolskim, Łódzkim, Mazowieckim i  Śląskim, gdyż na tych terenach mniej niż 40% ogrodów posiada prawo użytkowania wieczystego lub użytkowania ujawnione w księdze wieczystej.
  4. brak roszczeń - jedynie w 5 Okręgowych Zarządach (Elbląg, Gorzów Wlkp., Koszalin, Słupsk i Zielona Góra) tereny należące do PZD nie są objęte roszczeniami. Aktualnie w stosunku do 1 383,66 ha rodzinnych ogrodów działkowych zgłoszone są roszczenia osób fizycznych i prawnych. Najtrudniejszą sytuację mają Okręgi: Mazowiecki, Małopolski i Podkarpacki.
Z powyższych danych wynika, iż najkorzystniejszą sytuację w zakresie uregulowanego stanu prawnego gruntów mają Okręgowe Zarządy: Legnica, Elbląg, Piła i Podkarpacki, gdzie Związek posiada do ponad 90% powierzchni ROD uregulowaną sytuację prawną gruntów. W dalszej kolejności znajdują się Okręgowe Zarządy: w Zielonej Górze, w Słupsku, Sudecki, w Częstochowie, Podlaski i w Koszalinie. W tych Okręgowych Zarządach główny wpływ na sytuację prawną gruntów ROD ma brak wpisania ogrodów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz nie ujawnianie prawa użytkowania PZD w księgach wieczystych. Natomiast najmniej korzystna sytuacja jest w OZ: w Mazowieckim, Łódzkim, Śląskim, Małopolskim, w Szczecinie i w Gdańsku, gdzie uregulowany stan prawny gruntów posiada mniej niż 35% powierzchni rodzinnych ogrodów działkowych.  W tych przypadkach wpływ na przedmiotową sytuację mają wszystkie czynniki a więc brak pełnej dokumentacji prawnej, zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zapisy w księgach wieczystych oraz roszczenia do gruntów ROD. 
W celu poprawy sytuacji związanej z regulacją stanów prawnych gruntów ROD, Okręgowe Zarządy winny przede wszystkim aktywnie uczestniczyć w przygotowywaniu i zmianach wprowadzanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które stanowią zabezpieczenie dla dalszego funkcjonowania ogrodów oraz podejmować skuteczne działania, celem kompletowania dokumentacji prawnej ogrodów a w następstwie ujawniania ich w księgach wieczystych.

Sporządził:
Wydział Gospodarki Gruntami Krajowej Rady PZD
Opracowała:
Agnieszka Rudawska

« Powrót