wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Przed wyborami

Strona g│ˇwna

Przed wyborami

 

W Âwietle zbli┐aj▒cych siŕ wyborˇw parlamentarnych i samorz▒dowych wzrasta zainteresowania spo│ecznoÂci▒ dzia│kowcˇw. U┐ytkownicy dzia│ek s▒  du┐ym elektoratem, ktˇry mo┐e odegraŠ znacz▒ca rolŕ w wyborach , tak┐e sami dzia│kowcy zaczŕli interesowaŠ siŕ bardziej polityk▒. Dzia│ania Rzecznika Praw Obywatelskich, prace w Ministerstwie Infrastruktury i zesz│oroczny projekt nowelizacji Ustawy o ROD z│o┐ony przez P i S spowodowa│y, ┐e dzia│kowcy uwa┐niej patrz▒ na kandydatˇw i pytaj▒ jakie s▒ ich pogl▒dy na temat rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych. Zainteresowanie takie wykaza│ prezes ROD w Kamieniu Pomorskim Pan Jerzy Ma˝czak. Zwrˇci│ siŕ on z pytaniem do Pana Konstantego OÂwiŕcimskiego Pos│a na Sejm RP jakie dzia│ania podejmuje PO i czy pojednuje nad nowelizacja Ustawy O Rodzinnych Ogrodach Dzia│kowych.
W odpowiedzi uzyska│ informacjŕ, ┐e w trakcie trwania IV kadencji Sejmu PO nie przygotowywa│a ┐adnych nowelizacji ustawy o ogrodach dzia│kowych.
Pan Pose│ podkreÂli│, ┐e takie prace nie mog▒ toczyŠ siŕ bez udzia│u zainteresowanych czyli dzia│kowcˇw.


AM

« Powrˇt