wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

List Otwarty Okregowego Zarządu Śląskiego PZD do Posłów na Sejm RP.

Strona główna

LIST OTWARTY OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
DO POSŁÓW NA SEJM RP

 

       Na Górnym Śląsku pierwsze ogrody działkowe powstały w roku 1905 — w środowiskach podobnych do krajów silnie uprzemysłowionych, jakimi były okręgi przemysłowe Anglii, Francji, Belgii i Niemiec, a wzory ich opierały się też na wzorach zaczerpniętych z tych krajów.
W okresie powojennym, kopalnie i huty przydzieliły swym robotnikom i urzędnikom rozlegle pola na założenie ogródków. Jednak większość z nich nie była zorganizowana i nie posiadała wcale charakteru typowych ogrodów działkowych. Były to poletka ogrodnicze oto¬czone prowizorycznym płotem z wybrakowanego drzewa kopalnianego, lub skleconego ze starych lin i z wycofanych z użytku podkładów kole¬jowych. Ogrody te w całej pełni udowodniły swą użyteczność społeczną i gospodarczą, zaopatrując dział¬kowców i ich rodziny w świeże warzywa i owoce.
W 1950 roku na terenie GOP-u istniało 54 tysiące działek, które zajmowały 2 795 ha powierzchni o przeciętnym obszarze jednej działki 450 m 2 .
Pierwsze prace modernizacyjne powstały żywiołowo, podyktowane potrzebami życiowymi. Objęły one w kolejnych latach wszystkie ogrody w okręgu śląskim.  Następne lata to czasy doskonalenia powziętych uprzednio zadań, usprawniania gospodarki upraw i pracy administracyjnej. Dokonano wielkiego skoku w kierunku prężnej, wszechstronnie zorientowanej i nowoczesnej organizacji, którą widać było w województwie i w całym kraju.
       W 1980r. ówczesna Krajowa Rada Pracowniczych Ogrodów Działkowych usamodzielniła się i doprowadziła 6 maja 1981 r. do uchwalenia przez Sejm nowej ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych. Było to możliwe dzięki powstaniu w Polsce potężnego ruchu społeczno-zawodowego „Solidarność", ale także dzięki zachowanym tradycjom i determinacji szerokiego aktywu ogrodów działkowych zorganizowanego w struktury ogrodowe, wojewódzkie i krajowe.
    Obecnie ustawa z dnia 8 lipca 2005r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, jest podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz zasady zrzeszania się działkowców w Polskim Związku Działkowców. Do jej opracowania wykorzystane zostały długoletnie doświadczenia polskiego ogrodnictwa działkowego, oraz sprawdzone w praktycznym działaniu zapisy poprzednich ustaw. Ustawa ta określiła ogrody działkowe jako tereny zielone, zapewniające rodzinom wypoczynek, a także możliwości upraw ogrodniczych na własne potrzeby.
Ustawa ta przyjęta została przez działkowców z radością, ale chyba jeszcze bardziej z ulgą, że dorobek pokoleń działkowców nie zostanie zmarnowany. Szczególne znaczenie ustawy polega na tym, że utrzymała ona bardzo wysoką rangę ogrodów działkowych nadaną im już w dekrecie i poprzedniej ustawie, stwierdzając, że „Rodzinne Ogrody Działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej". W tym krótkim zapisie potwierdzono, prawo istnienia i rozwoju ogrodów działkowych, ich rolę i znaczenie dla działkowych rodzin, oraz całego społeczeństwa. Większość naszych ogrodów powstała na terenach zdegradowanych, nieużytkach, wysypiskach, hałdach pokopalnianych.
     Obecnie najliczniejszą grupę wśród działkowców okręgu śląskiego stanowią emeryci i renciści. Dla większości z nich działki są źródłem pozyskania tanich warzyw i owoców. Są miejscem odpoczynku i oazą spokoju, dają ich dzieciom i wnukom warunki do bezpiecznej i zdrowej zabawy. Mają kontakt z innymi działkowcami i mają szansę uczestniczenia w imprezach kulturalnych w ogrodach, które nie obciążają ich skromnego budżetu domowego. Działka to ich hobby, rekompensuje im małe powierzchnie mieszkaniowe, jest miejscem w które zainwestowali oszczędności, jest cząstką życia ich samych i ich rodzin. Tak więc ogrody działkowe w Polsce w pełni wypełniają funkcje społeczne, w tym socjalne, rekreacyjne, integracyjne i ekologiczne. Ogromne znaczenie ma wizerunek Rodzinnych Ogrodów Działkowych, jako porządnie zagospodarowanych terenów zielonych służących działkowcom i mieszkańcom miast, a także widoczna sprawność organizacyjna w zarządzaniu terenami.
      Przeszłość i tradycja w dużym stopniu wpływają na postrzeganie roli ogrodów działkowych w dzisiejszej rzeczywistości. Nie ignorujemy wyzwań współczesności, zwłaszcza, że otoczenie nie zawsze jest nam przyjazne. Nastąpił bezprecedensowy atak na nasz Związek, którego główną przyczyną, pomimo politycznej otoczki, są aspekty ekonomiczne. Smutne jest to, że posunięto się w tej nieczystej grze, do metod żywcem przejętych z innej epoki, a mianowicie do próby osłabienia, czy wręcz rozbicia organizacji, z wykorzystaniem najniższych instynktów społecznych.
       Ogrody działkowe były i są potrzebne, w Polsce i w Europie. Podstawy prawne funkcjonowania narodowych związków działkowców w postaci ustawy i innych przepisów dotyczących ogrodów działkowych, są gwarantem dla przyszłości ogrodów, ich rozwoju i istnienia. Związek jak dotychczas jest postrzegany przez działkowców, jako własna i przyjazna  organizacja chroniąca prawa wszystkich działkowców i ich rodzin. Otwartość rodzin działkowych na mieszkańców miast i osiedli poprzez różne formy działania ma już wspaniałą historię i tradycję. W środowisku na stałe weszły do programu takie formy współpracy jak: ogrody otwarte dla społeczeństwa, współpraca z domami dziecka, szkołami, przedszkolami, placówkami opieki społecznej, imprezy masowe, doroczne dni działkowca i inne imprezy masowe. Na ogrodach dokonuje się wymiana pokoleń, przychodzą ludzie młodsi, zaangażowani zawodowo, traktujący działkę jako miejsce wypoczynku po ciężkiej pracy. Polska nie stanie się z dnia na dzień krajem powszechnej szczęśliwości, gdzie każdy będzie miał dom z ogrodem, więc ogród działkowy jest naturalną odskocznią od codzienności dla wielu ludzi którzy nie chcą przeznaczać swojego wolnego czasu tylko na oglądanie telewizji. Potwierdzeniem tej tezy jest zresztą fakt funkcjonowania ogrodów w krajach znacznie od Polski bogatszych. Związek opracował i przyjął do stosowania ważny dokument: „Polityka Polskiego Związku Działkowców w sprawie rozwoju miast” sygnalizując, że dąży w ten sposób do mądrych rozwiązań kompromisowych. Ważnym jest, że dokument ten funkcjonuje, co w naszym regionie widoczne jest szczególnie przy budowie dróg i autostrad, które powstają na terenach do niedawna zajmowanych przez ogrody działkowe, przy czym proces ich przejmowania do tej pory przebiegał wręcz modelowo. Potwierdza to tezę, sprzeczną z opinią niektórych polityków–lobbystów, że współpraca Związku z organami administracji państwowej i samorządowej na szczeblu decyzyjnym układa się dobrze.
     Jesteśmy Związkiem potrzebnym milionom obywateli. Związkiem samodzielnym i samorządnym – organizacją masową o jawności życia opartej na demokratycznych podstawach.
     Nasi działkowcy pytają, czy w Polsce istnieje demokracja?
     Czy aby na pewno wartości demokracji  są  respektowane w naszym kraju?
     W prasie ukazują się sponsorowane artykuły szkalujące Związek. Zmierza się do przeciwstawienia Związkowi własnych członków - działkowców. Ma to służyć jako kolejny argument do zmiany ustawy o ROD i likwidacji Związku. Zmiany proponowane przez przeciwników Związku nie mają w żadnym przypadku na względzie interesu działkowca. Nasi działkowcy  mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem tylko Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów i gwarantem spokojnego użytkowania działek.
  Nieprzychylni nam po¬litycy i ich działacze terenowi, cechujący się brakiem tolerancji, zawziętością, interpretujący wszelkie zacho¬wania otoczenia jako wrogie, dążą do zachwiania właś¬ciwej oceny rzeczywistości i to pod hasłami demokracji i troski o ludzi. Jesteśmy solą w oku tych. którym przyświeca cel rozbicia zżytej i zgranej społeczności działkowców, sprzedania terenów ROD pod kolejny wielki sklep i uzyskania przy tej okazji niezłego zarobku
Zwracamy się z apelem do wszystkich parlamentarzystów – nie likwidujcie ogrodów, nie likwidujcie organizacji której kolejne pokolenia śląskich robotników, nauczycieli, lekarzy, adwokatów, czy urzędników mozoliły się by coraz silniej i mocniej rozkwitały te oazy zieleni, oazy spokoju i owocnej pracy. Dzięki takiej właśnie postawie młode pokolenia mogły się nauczyć, jak pożyteczne są konsekwentne starania poparte wiedzą i ochotą działania. Zyski były i są wielowymiarowe, wielostronne i długoletnie; dlatego świadomość takich rezultatów kierowała wszystkimi znanymi z imienia i nazwiska, oraz bezimiennymi działaczami, którzy poświęcili dla tej idei swój wolny czas, zdrowie i siły. Korzystamy z ich dorobku do dzisiaj, a naszym obowiązkiem jest dopilnować, by to piękne przesłanie nie zginęło, nie zgasło, nie zatraciło się w coraz to nowej zagmatwanej rzeczywistości.
Pamiętajcie o ogrodach.

W imieniu członków Okręgowego Zarządu Śląskiego, obradującego na X Posiedzeniu OZ Śl. w dniu 25 lutego 2010 roku.

 

         Przewodniczący                                                            Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków                                                        Prezes OZ Śl.

 


        Józef Brzozowski                                                                 Jerzy Leśniak

« Powrót