wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

XIV Posiedzenie Krajowej Rady PZD

Strona główna

XIV posiedzenie Krajowej Rady PZD


1. Informacja
W dniu 17 lutego 2010 r. w Warszawie odbyło się XIV posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki - Prezes Związku. W posiedzeniu udział wzięli ponadto Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej Olga Ochrymiuk oraz prezesi OZ PZD nie będący członkami KR PZD.

Porządek obrad
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
4. Wystąpienie Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego.
5. Sprawozdanie z działalności KR PZD w 2009 r.
6. Sprawozdanie finansowe KR PZD za 2009 r.
7. Opinia Komisji Finansów i Budżetu KR PZD do sprawozdania finansowego.
8. Ocena wykonania planu pracy KR na 2009 r. i sprawozdania finansowego za 2009 r. dokonana przez Krajową Komisję Rewizyjną. Wnioski.
9. Plan pracy KR PZD na 2010 r.
10. Preliminarz finansowy KR PZD na 2010 r.
11. Opinia Krajowej Komisji Rewizyjnej do preliminarza finansowego KR PZD na 2010 r.
12. Sytuacja Związku.
13. Stanowisko Związku w sprawie wyborów samorządowych.
14. Przygotowanie do okręgowych zjazdów.
15. Dyskusja.
16. Zatwierdzenie uchwał Prezydium KR PZD.
17. Sprawy organizacyjne.
18. Podjęcie uchwał.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

W skład Komisji Uchwał i Wniosków Krajowa Rada wybrała:
1. Wincenty Kulik   (Sudecki) Przewodniczący Komisji
2. Wiesław Sawicki  (Podlaski)
3. Tadeusz Jarzębak  (Szczecin)
4. Teresa Karpeta   (Mazowiecki)
5. Czesław Smoczyński (Gdańsk)
6. Józef Brzozowski  (Śląski)
7. Janusz Moszkowski (Wrocław)

Prezes E. Kondracki w wygłoszonym referacie odniósł się do poszczególnych tematów posiedzenia, szczególnie do sytuacji Związku oraz roli i postawy Związku w wyborach prezydenckich i samorządowych. Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej M. Fojt przedstawiła ocenę Komisji do sprawozdania z działalności KR w 2009 r. i sprawozdania finansowego KR za 2009 r. Ocena sporządzona została na podstawie kontroli przeprowadzonej w KR przez 7 – mio osobowy zespół kontrolny Krajowej Komisji Rewizyjnej. Krajowa Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o zatwierdzenie przez KR sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2007 r. Pozytywną opinię do sprawozdania finansowego przedstawił także Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu KR PZD Marian Pasiński – Skarbnik KR PZD.
W dyskusji głos zabrali przedstawiciele OZ: Małopolskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, w Poznaniu, Sudeckiego, w Szczecinie i Śląskiego.

2. Wystąpienie Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego podczas XIV posiedzenia Krajowej Rady PZD w dniu 17 lutego 2010 r.

Szanowni Zebrani!
Odbywamy dzisiaj pierwsze zebranie Krajowej Rady w 2010 roku. Mamy więc za sobą kolejny rok pracy i warto go dzisiaj w kilku zdaniach podsumować. Na pewno był to czas wypełniony walką i zmaganiami o prawa i interesy działkowców oraz naszych ogrodów. Można wręcz powiedzieć, że mijający rok należał do najtrudniejszych w całym okresie funkcjonowania Związku. Wynika to nie tylko z ilości problemów, ale zwłaszcza ich trudności i stopnia skomplikowania.
Poprzedni rok rozpoczął się od  batalii o zmianę krzywdzących przepisów tzw. specustawy drogowej, która pozbawiała działkowców prawa do odszkodowania i działek zastępczych w razie likwidacji ogrodów na cele drogowe. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich struktur PZD, na czele z Krajową Radą, przekonaliśmy parlamentarzystów do przyjęcia naszej propozycji zmiany niekorzystnych przepisów i przywrócenia podstawowych praw działkowców.
Niemal w tym samym czasie zwalczaliśmy próbę wprowadzenia szkodliwych przepisów w Prawie budowlanym, które miały nałożyć na działkowców niezrozumiałe obowiązki i ograniczyć możliwość stawiania altan na działkach. Także w tej sytuacji reakcja Związku była błyskawiczna i skuteczna. W rezultacie naszej interwencji Senat przegłosował odpowiednią poprawkę, która zachowała korzystne dla działkowców przepisy.
Jednocześnie odnieśliśmy inne zwycięstwo. Po wieloletnich zmaganiach Naczelny Sąd Administracyjny podzielił nasze argumenty i uznał, że ogrody nie muszą wnosić wysokich sum za własną wodę pobieraną ze studni głębinowych. Tym samym sumy już wpłacone z tego tytułu są zwracane i służą ogrodom do realizacji celów remontowych i inwestycyjnych. Było to możliwe tylko dzięki Związkowi, który potrafił umiejętnie przekonać sąd do zastosowania odpowiedniego zapisu ustawy o ROD. Tym samym po raz kolejny okazało się, że silny i zwarty Związek oraz dobra ustawa uwzględniająca interesy działkowców są najważniejszymi gwarantami dalszego istnienia i rozwoju polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego.
Może właśnie dlatego w mijającym roku znowu przyszło nam odpierać zmasowaną próbę ustawowego zniszczenia tych dwóch filarów naszego ruchu. Pamiętamy bowiem jak grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła do Sejmu projekt ustawy o ogrodach działkowych. Zakładała uwłaszczenie działkowców i stworzenie tzw. wspólnot ogrodowych w miejsce ROD, lecz w rzeczywistości posłowie PiS usiłowali po raz kolejny uchylić powszechnie popieraną ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych oraz zlikwidować ogólnopolski samorząd działkowców wraz z nacjonalizacją społecznego majątku.
Działkowcy dostrzegli te zamiary i rozpoczęli masową akcję protestacyjną, zwieńczoną I Kongresem PZD, który odbył się pod hasłami „Nasza ustawa – tradycja i przyszłość ogrodów” oraz „Związek to my - milion polskich działkowców”. Kongres okazał się ogromnym sukcesem. Uczestniczyło w nim niemal 2600 delegatów, reprezentujących milionową rzeszę działkowców, a także blisko 300 gości reprezentujących Sejm, Senat, rząd, związki zawodowe, samorządowców i media. Kongres przyjął wiele dokumentów dotyczących przyszłości ogrodów i rozwiązywania nurtujących Związek problemów. Pokazał też siłę i jedność Związku oraz walnie przyczynił się do tego, że już dwa dni po obradach Kongresu Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu szkodliwy projekt ustawy autorstwa PiS o ogrodach działkowych.
Dlatego też pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w to ogromne zwycięstwo i obronili ogrody działkowe w Polsce. Po raz kolejny chciałbym złożyć wyrazy uznania setkom tysięcy oddanych działaczy społecznych oraz działkowcom za walkę za nasze wspólne wartości i ideały ucieleśnione w naszych ogrodach. Te wszystkie zwycięstwa i sukcesy były możliwe tylko dzięki naszej determinacji, pracy oraz jedności w ramach wspólnego Związku. 

Szanowni zebrani
Niezależnie od tych nadzwyczajnych, nieplanowanych zadań, które Związek musiał wykonać w obronie praw działkowców, realizowane były codzienne zadania statutowe i zapisane w planie pracy na 2009 r. Podczas XIII posiedzenia Krajowej Rady w listopadzie 2009 r. dokonaliśmy oceny za połowę kadencji, a więc przedstawiono także sprawozdanie z prac w roku 2009 r. Dzisiaj, zgodnie z obowiązkami wynikającymi ze statutu Związku, przedkładamy sprawozdanie z wykonania planu pracy, które zawiera skrótowe informacje w tematach już raz na poprzednim posiedzeniu przedstawionych.
W ubiegłym roku odbyło się 7 posiedzeń Krajowej Rady, na których podjęto łącznie 50 uchwał, 4 stanowiska, 2 apele i jedno oświadczenie. Prezydium KR obradowało 18 razy i podjęło 201 uchwał i 2 stanowiska. Tematyka posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium była bardzo szeroka, wynikała z planu pracy, a także z bieżących potrzeb i obejmowała gospodarkę gruntami, a w tym szczególnie sprawy stanu prawnego gruntów ROD, oświatę ogrodniczą, szkolenia, inwestycje, działalność socjalną, promocyjną i medialną, a także interwencje, kontrole i wdrażanie zaleceń pokontrolnych.
Dużą część stanowiły sprawy finansowe, zarówno w pracach Prezydium, jak i Krajowej Rady. Cały Związek, a w tym okręgowe zarządy i Krajowa Rada funkcjonują w oparciu o składkę członkowską, którą trzeba bardzo oszczędnie gospodarować na każdym szczeblu organizacyjnym Związku, aby można było realizować statutowe obowiązki. Ustalenie wysokości składki przez Krajową Radę poprzedzone jest analizą finansową funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych i szerokimi konsultacjami. Trzeba brać pod uwagę potrzeby, ale przecież także możliwości naszych członków, dlatego zawsze jest to kompromis.
Gospodarka finansowa Krajowej Rady jest pod czujnym okiem Krajowej Komisji Rewizyjnej. Krajowa Komisja Rewizyjna jest szczególnie aktywna w nadzorze Krajowej Rady, a w tym jej gospodarki finansowej, ale też okręgów i ogrodów i za to chcę całej Komisji serdecznie podziękować. Jest to praca potrzebna, pozytywna, a dodam, że skuteczna.

Niezwykle ważne, ale i trudne są sprawy odwołań od uchwał prezydium okręgowych zarządów oraz skargi działkowców. Przejawia się w nich wiele problemów, z którymi spotykają się struktury i działkowcy. Jest to też źródło wiedzy dla struktur terenowych i Krajowej Rady o życiu i potrzebach ogrodów. W 2009 r. do KR wpłynęło 850 skarg. Wiele okazało się bezzasadnych, ale powinien to być dla nas wszystkich sygnał, że jest jeszcze wiele do zrobienia.
Krajowa Rada stara się reagować na wszystkie skargi, bowiem należy to do jej obowiązków wobec działkowców. Taki obowiązek mają wszystkie struktury i dziwić może, że w ważnych sprawach Krajowa Rada musi nieraz kilkakrotnie monitować. Trzeba pamiętać, że nawet pojedyncze sprawy mogą rzutować na wizerunek Związku, jeśli nie są załatwiane w zgodzie z prawem i interesem działkowca.
Odwołania rozpatruje Prezydium Krajowej Rady, a ich rozpatrzenie poprzedza szczegółowe badanie przez prawników, komisję ds. odwołań, a ostatnio także przez Komisję Prawną Krajowej Rady. Jeśli Prezydium KR ingeruje w zaskarżoną uchwałę prezydium OZ, wówczas taka uchwała podlega zatwierdzeniu na posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady. Prezydium rozpatrzyło 50 odwołań – w 30 sprawach podzieliło pogląd okręgu i nie uwzględniło odwołania, 17 uchwał uchylono (w tym 10 przekazano do ponownego rozpatrzenia) i stwierdziło nieważność 3 uchwał.

Szczególną rolę w rozwiązywaniu problemów spełnia Krajowa Komisja Rozjemcza, która pracuje na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach zespołów orzekających, a także opiera swą pracę na funkcyjnych członkach Komisji. Doceniam znaczenie tej pracy dla funkcjonowania Związku i rozwiązywania problemów, a przede wszystkim dla występujących do Komisji członków Związku. Za tą niezwykle ważną pracę dziękuję wszystkim członkom Krajowej Komisji Rozjemczej.

Koleżanki i Koledzy
Zadania na bieżący rok przedstawiamy w planie pracy. Projekt planu pracy Krajowej Rady powstał przy współpracy z okręgowymi zarządami i jego założenia były konsultowane już od grudnia ub. roku. Nie wszystkie zgłaszane przez OZ tematy zostały w tym planie ujęte, bowiem często dotyczą one specyficznych spraw danego okręgu. Okręgi przedstawiły najważniejsze zadania, którymi będą się zajmować, ale ważne jest, aby plan pracy Krajowej Rady i plany okręgowych zarządów były ze sobą spójne. Jest to konieczne, gdyż wiele tematów można opracować, a wreszcie zakończyć konkretną uchwałą, tylko przy współpracy okręgowych zarządów. Szkoda jednak, że nie wszystkie okręgi czują potrzebę współpracy w tej sprawie z Krajową Radą – 8 OZ nie wypowiedziało się na temat planu Krajowej Rady, a jeszcze więcej nie przedstawiło, jakie specyficzne tematy dla danego okręgu będą przedmiotem prac w bieżącym roku. Przy tak pojętym współdziałaniu niewiele osiągniemy.

Jednym z najważniejszych zadań w bieżącym roku jest sprawa walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych. Do tego tematu Krajowa Rada przygotowuje cały Związek od kilku miesięcy i na poziomie krajowym zostało wszytko wykonane co było do wykonania. Uchwałami i wytycznymi Krajowej Rady i jej Prezydium uregulowane zostały wszystkie aspekty kampanii sprawozdawczo – wyborczej, które takiej regulacji wymagały. Krajowa Rada dostarczyła do wszystkich ogrodów gotowe druki niezbędne do przeprowadzenia walnego, także na własny koszt wydrukowała i dostarczyła do okręgów karty pocztowe zawiadomień o walnym w nakładzie dla wszystkich działkowców w Polsce. Wydany został także specjalny poradnik dot. przygotowania i przebiegu walnych zebrań, zawiera on także stanowiska Kongresu i uchwały, które powinny być prezentowane działkowcom podczas walnych zebrań.
Obecnie najwięcej pracy mają okręgi, które ustalają kalendarz walnych zebrań, aby zapewnić ich pełną obsługę. Przeprowadzono już narady z prezesami zarządów ROD, w większości okręgów odbyły się także szkolenia osób wchodzących w skład zespołów powołanych do obsługi walnych zebrań. Trzeba wyraźnie podkreślić, że szkolenia te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników, ponieważ były źródłem dodatkowej wiedzy i informacji dotyczących aktualnej problematyki i sytuacji Związku.
Chcemy, aby wszystkie walne zebrania odbyły się w statutowym terminie, były dobrze przygotowane i przeprowadzone i aby wypełniły swoje statutowe zadania. Szczególnie uczulamy na przestrzeganie prawa – ustawy o ROD, statutu PZD, regulaminu ROD, uchwał Krajowej Rady – i podejmowanie na walnych uchwał absolutnie zgodnych z prawem.
Nie możemy dostarczać pretekstów do atakowania Związku przez czynniki zewnętrzne, które w ten sposób chcą udowodnić, że ustawa o ROD jest zła i należy ją zmienić, że statut nie odpowiada potrzebom ogrodów i działkowców, że Związek, a więc wszystkie ogrody źle funkcjonują, że nieprzestrzegane są prawa działkowców i co tylko jeszcze można wymyśleć. Chodzi przecież o udowodnienie założonej tezy o konieczności zmiany ustawy o ROD i zmiany zasad funkcjonowania ogrodów. Nie dostarczajmy więc sami argumentów naszym przeciwnikom.
Na te problemy szczególnie uczulam okręgowe zarządy w okresie przygotowania walnych zebrań, przygotowania działaczy do obsługi i dalej okręgi w trakcie oceny wyników walnych zebrań. Okręgowe zarządy muszą potraktować problematykę walnych zebrań od początku do końca jako priorytetową i absolutnie reagować na wszystkie nieprawidłowo podjęte uchwały i wycofywać je z obrotu prawnego. W tej sprawie nie ma innej drogi.

Koleżanki i Koledzy
Podczas walnych zebrań wybrani zostaną delegaci na okręgowe zjazdy, ale zgodnie ze statutem, mogą też odbywać się rejonowe konferencje przedzjazdowe poprzedzające okręgowy zjazd i te konferencje będą wybierały delegatów na zjazd okręgowy. Celem takiej regulacji w statucie PZD było umożliwienie szczególnie dużym okręgom przeprowadzenie okręgowego zjazdu. Rejonowe konferencję miały umożliwić jak największej ilości delegatów z ROD zaprezentowania na odpowiednim forum swych ocen i propozycji. Sens organizowania takich konferencji jest tam, gdzie od lat utrwaliły się pewne struktury regionalne. Takimi strukturami, mającymi swoje odniesienie w statucie, ale także w terenie są delegatury. Nie oznacza to równocześnie, że w każdej, nawet tej najmniejszej ma odbyć się konferencja, można dla tego celu łączyć pobliskie delegatury, ale z natury w takich okręgach ma sens organizowanie konferencji przedzjazdowych. Natomiast można się dziwić, że konferencje poprzedzające okręgowy zjazd organizuje okręg, który nie ma wykształconych struktur terenowych, utrwalonego podziału na rejony wewnątrz okręgu. Trzeba się zastanowić, czemu mają służyć w takim przypadku rejonowe konferencje przedzjazdowe, w których według wyliczeń okręgu weźmie udział 25 delegatów? Jakie to jest forum, jaka ranga takiej konferencji? Przestrzegam przed takim pojmowaniem demokracji związkowej. Możliwości, jakie daje w tej sprawie statut, nie mogą służyć do manipulacji, ani do ułatwiania sobie życia kosztem interesu działkowców, ogrodów i reputacji Związku.

Koleżanki i Koledzy,
 Mimo ogromnego znaczenia i sukcesu Kongresu, nasze środowisko jest nadal nękane kolejnymi inicjatywami oraz działaniami, które niewątpliwie zmierzają do zmiany ustawy o ROD i zmarginalizowania roli Związku. Od wielu miesięcy trwa już kontrola NIK prowadzona nominalnie wobec gmin, a faktycznie skierowana na działalność naszych struktur. Najlepiej o tym świadczy pismo otrzymane od Izby, w którym zwrócono się o przekazanie wielu informacji dotyczących w istocie sposobu funkcjonowania organów PZD. Większość z postawionych pytań nie miała bowiem związku z oficjalnym przedmiotem kontroli. I choć Krajowa Rada – przy udziale okręgów - opracowała obszerną i merytoryczną odpowiedź, to wcale w niej nie kryliśmy, że jesteśmy świadomi co do prawdziwego obszaru zainteresowań i poszukiwań inspektorów z NIK. Trudno bowiem nie odnieść wrażenia, że prowadzona kontrola ma przede wszystkim dostarczyć argumentów za gruntowną nowelizacją ustawy o ROD. Wskazuje na to nie tylko jej przebieg, ale również geneza tej kontroli, o którą tak bardzo zabiegali posłowie PiS, na czele z posłem Czartoryskim. Przygotowywany raport NIK pokaże, na ile nasze przypuszczenia są zasadne.
 Przy okazji kontroli NIK na terenie całego kraju trwały inspekcje budownictwa na działkach ze strony nadzoru budowlanego. Ta aktywizacja jest potrzebna i pozytywna, gdyż służy przywróceniu ładu i porządku budowlanego na działkach. Od dawna bowiem Związek walczy z przypadkami samowoli, lecz z uwagi na brak odpowiednich instrumentów prawnych nie jest w stanie zwalczyć każdy taki przypadek. Z tego względu struktury PZD poszukiwały pomocy ze strony nadzoru budowlanego. Niestety, wielokrotnie te prośby pozostawały bez odpowiedzi. Dobrze więc, że teraz problem ten jest dostrzegany i organy publiczne próbują go rozwiązać. Szkoda jednak, że następuje to tak późno i jest często wykorzystywane przeciwko Związkowi. Media bowiem podchwyciły ten temat i ukazują kwestię samowoli i zamieszkiwania głównie jako problem Związku. Ostatnio nawet w prasie, telewizji i innych środkach masowego przekazu próbuje się przedstawiać zamieszkujących jako ofiary działań organów PZD, które starają się jedynie przywrócić stan zgodny z prawem. Większa aktywność nadzoru budowlanego jest więc potrzebna, ale pod warunkiem, że inspekcje te będą służyć prawu i porządkowi, a nie – atakowania społecznych działaczy próbujących zwalczać samowole i bezprawie środkami statutowymi.
 Ataki te mają jasny cel. Chodzi o gruntowną zmianę ustawy o ROD i zminimalizowanie znaczenia Związku. Powyższe działania zmierzają dokładnie w tym kierunku. Podczas ostatniego zebrania Krajowej Rady informowałem Państwa o sygnałach dotyczących prac nad poważną zmianą ustawy o ROD. Zaraz potem wystąpiliśmy do Ministra Infrastruktury i Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej z zapytaniem, czy prowadzą jakiekolwiek prace w tym zakresie. Do dnia dzisiejszego Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej nie zajął żadnego stanowiska w tej sprawie, natomiast Minister Infrastruktury przygotował swoją odpowiedź. Wynika z niej, że w ramach resortu prowadzone są tzw. „prace analityczne”, czyli pozyskiwanie informacji o funkcjonowaniu ogrodów, które mają przesądzić, czy resort podejmie decyzję o wszczęciu procesu zmiany ustawy o ROD. Oczywiście przekazaliśmy Ministrowi nasze stanowiska w tym zakresie, a zwłaszcza odnieśliśmy się do ewentualnych konsultacji, w których PZD ma uczestniczyć jako jeden z kilku partnerów społecznych. Uznaliśmy mianowicie, że oprócz PZD nie ma innych partnerów, więc wszelkie konsultacje i dyskusje powinny być prowadzone ze Związkiem jako prawnym reprezentantem polskich działkowców. Z tego też względu przyjęliśmy złożoną przez Ministra propozycję spotkania, ale jednak uznaliśmy, że powinno się ono odbyć przy szerszym udziale przedstawicieli wszystkich okręgów. Na razie nie mamy reakcji resortu w tej sprawie. Otrzymaliśmy za to w poprzednim tygodniu prośbę Ministerstwa o udzielenie przez struktury PZD odpowiedzi na szereg pytań zawartych w specjalnie do tego przygotowanej ankiecie. Pytania te dotyczą przede wszystkim sposobu funkcjonowania zapisów ustawy o ROD. Jest to zatem kolejne badanie – na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy - dotyczące realizacji przez Związek powyższej ustawy oraz jego sprawności w zarządzaniu ogrodami. Niemniej jednak przekazaliśmy tą ankietę okręgom, aby wspólnie udzielić Ministrowi pełnej i wyczerpujące odpowiedzi na postawione pytania.
Jak zatem widać, Związek jest pod ciągłą presją, o czym najlepiej świadczy ostatnia inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich, który 18 stycznia publicznie zwrócił się do Ministra Infrastruktury w sprawie nadzoru nad działalnością Polskiego Związku Działkowców. Okazuje się bowiem, że ani Minister, ani Prezydent Warszawy nie uznają się za kompetentnych do sprawowania takiego nadzoru. Zostało to natychmiast wykorzystane przeciwko Związkowi, którego media – a zwłaszcza „Rzeczpospolita” – przedstawiła jako organizację poza wszelkim nadzorem. Pokłosiem tego mają być rzekome nieprawidłowości w ogrodach, które mają wynikać z odbywania walnych zebrań w drugim terminie. Nie chcę tu odpierać tych śmiesznych zarzutów, bo Krajowa Rada zdążyła już to zrobić w swoim piśmie do Rzecznika, jak i w artykule polemicznym przekazanym do redakcji „Rzeczpospolitej”. Pragnę jednak zwrócić uwagę na zastosowaną metodę. Publikuje się niesprawdzone zarzuty kilkunastu skarżących i na tej podstawie tworzy się obraz powszechnych nadużyć w ogrodach i Związku. Atakuje się nas za rzekomy brak nadzoru, podczas gdy wynika on z Prawa o stowarzyszeniach, a do niedawna był zapisany – z naszej inicjatywy - w ustawie o ROD. Pod koniec 2008 roku przepis ten został jednak uchylony, bez konsultacji z PZD. Może więc jednak Rzecznik sprawdzi, kto usunął ten zapis i czemu to miało służyć. Bo z dzisiejszej perspektywy wygląda to na celowy zabieg, który miał stworzyć pretekst do dyskredytowania Związku i usunięcia rzekomej „luki”, czyli zmiany ustawy. Retoryczne jest pytanie o to, czy taka zmiana dotyczyłaby tylko kwestii nadzoru, czy też – przy okazji – nie dokonano by także „poprawek” zapisów, które dzisiaj stanowią najważniejsze gwarancje dla praw działkowców oraz ogrodów. Stąd z dezaprobatą należy się odnieść do apelu Rzecznika do Ministra Infrastruktury o wszczęcie działań w celu odpowiedniej zmiany ustawy o ROD.  Nie możemy bowiem zapominać, że dzisiaj jedyną alternatywą zarówno dla ogrodów, jak i Związku pozostaje właśnie ustawa o ROD w obecnym kształcie. W tej sprawie nie może być żadnych wątpliwości. Wszak takie stanowisko zajął Zjazd, Kongres, a przede wszystkim prawie 620 tys. działkowców. Jest to potężny głos, który nakłada na każdy organ PZD bezwzględny obowiązek walki o nienaruszalność ustawy. Nie sposób ignorować zdania samych działkowców, nie można lekceważyć ich woli. Próbują to dzisiaj czynić różne środowiska, stawiając Związek razem w szeregu z fikcyjnymi organizacjami bez żadnego zaplecza i poparcia. Musimy zatem być konsekwentni i zjednoczyć się wokół wspólnego celu – obrony zapisów ustawy o ROD.
 
Szanowni Zebrani,
 Bieżący rok zdominowany zostanie ważnymi wydarzeniami politycznymi. Odbędą się wybory prezydenckie oraz wybory samorządowe, podczas których zostaną wyłonieni radni oraz burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast. W obliczu tych wydarzeń Związek powinien określić swoją postawę i przyjąć odpowiednią linię postępowania. Musimy przy tym uwzględnić uchwały Kongresu odnośnie zaangażowania publicznego PZD, ale również należy bazować na naszych doświadczeniach, a także skutkach, jakie kolejne wybory przynosiły ogrodom. Udzielając poparcia konkretnym ugrupowaniom zawsze kierowaliśmy się zasadą, że muszą one uwzględniać w swoich programach i celach interesy oraz prawa działkowców. Dzisiaj powinniśmy skonkretyzować tę zasadę.
Przede wszystkim należy zalecić, aby struktury Związku i sami działkowcy aktywnie uczestniczyli w nadchodzących wyborach, zarówno poprzez głosowania, jak i wystawianie własnych kandydatów. Nie powinniśmy bowiem pozostawać na uboczu w imię błędnie rozumianej apolityczności, nasza organizacja ma obowiązek brać czynny udział w życiu publicznym i demokratycznymi metodami wpływać na rzeczywistość polityczną dla dobra ogrodów, działkowców oraz społeczności lokalnych. Oznacza to również konieczność udzielenia poparcia ugrupowaniom i komitetom, które dotychczas się sprawdzały, zawsze stając po stronie działkowców i ich Związku. Trzeba przede wszystkim odnieść powyższe kryterium do indywidualnych osób, które kandydują na radnego, burmistrza, wójta lub prezydenta. Zakres naszego poparcia powinien być szeroki, ale musi to być poparcie świadome, czyli podyktowane rozsądną oceną dotychczasowej współpracy z danym kandydatem. Kierujmy się faktami, niech lekko rzucane obietnice nie przysłonią nam prawdziwego oblicza osoby, która zabiega o nasze poparcie. Należy sprawiedliwie rozliczać polityków z ich obietnic i programów. Oceniajmy kandydatów po ich dokonaniach, bo zbyt często zapowiedzi przedwyborcze rozmijają się z rzeczywistością powyborczą. Szukajmy więc ludzi, którzy nas nie zawiedli w przeszłości i którzy nie tylko dobrze znają, ale rozumieją nasze problemy. Ostatnie trudne lata dobrze nam uwidoczniły na kogo mogliśmy liczyć w walce o prawa działkowców. W ciężkich chwilach poparcia nam nie odmawiał SLD, PSL, wielu polityków PO oraz grupa posłów niezrzeszonych. Nie powinniśmy się więc kierować wyłącznie barwami politycznymi, ale dokonywać świadomego wyboru ludzi chcących pracować na rzecz dobra ogółu.

Koleżanki i Koledzy
Przed nami pracowity rok, a z łączenia zdarzeń i faktów wynika, że nie będzie on łatwiejszy od 2009 r., a może i trudniejszy. Batalia o ogrody nie skończyła się wraz z odrzuceniem w ub. r. przez Sejm projektu PiS – tak na prawdę ona się dopiero zaczęła, tylko teraz toczy się innymi drogami, inne metody są stosowane. Jak zwykle bardzo dużo będzie zależało od nas – od wszystkich struktur i od działkowców, bo batalia w tej chwili toczy się o wizerunek ogrodów i Związku w społeczeństwie. Tutaj mamy dużo do powiedzenia i pokazania, bowiem własną pracą możemy nadal zyskiwać poparcie społeczeństwa dla idei ruchu ogrodnictwa działkowego.
Kierunki naszego działania wyznaczyły ustawa o ROD, statut i Kongres - nie zmarnujmy tej szansy, bo drugiej możemy już nie mieć.

3. Materiały przedłożone Krajowej Radzie.

Zagadnienia i problemy występujące na terenie okręgów,
których rozwiązanie ma znaczenie dla funkcjonowania ogrodów działkowych

Podczas prac nad projektem planu pracy Krajowej Rady na 2010 r. Prezes Związku wystąpił do okręgowych zarządów o przedstawienie, poza propozycjami tematów dla KR i Prezydium KR, także specyficznych tematów dla danego regionu. Chodziło o to, aby Krajowa Rada miała wiedzę na temat problemów występujących nieraz w pojedynczych przypadkach i mogła w odpowiedni sposób reagować.
Pomimo monitu, na wystąpienie Prezesa Związku nie udzieliły odpowiedzi OZ Łódzki, Małopolski, i w Zielonej Górze. OZ w Gorzowie Wlkp. stwierdził, że nie ma żadnych spraw specyficznych dla swojego rejonu.

Z przedstawionych przez okręgowe zarządy materiałów wynika, że za najważniejsze tematy dotyczące występujących na terenie OZ problemów uznają:
1. Wypracowanie skutecznych mechanizmów zapobiegania zamieszkiwaniu na działkach (Bydgoszcz, Gdańsk, Poznań, Słupsk, Szczecin)
2. Przeciwdziałanie meldowaniu na działkach w ROD (Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin)
3. Przeciwdziałanie przydziałom działek osobom z odległych regionów kraju (Gdańsk)
4. Eliminacja istniejących i przeciwdziałanie powstawaniu ponadnormatywnych altan (Gdańsk, Lublin, Podlaski, Słupsk, Szczecin, Warmińsko-Mazurski)
5. Normalizacja i zacieśnianie współpracy z samorządem terytorialnym (Gdańsk)
6. Zagospodarowanie wolnych działek (Legnica, Sudecki)
7. Wykorzystanie środków Funduszu Rozwoju ROD w ramach działalności na rzecz niepełnosprawnych członków Związku (Legnica)
8. Zwrot niezagospodarowanych na potrzeby ROD terenów (Piła)
9. Rozwiązanie problemu stowarzyszeń w ROD (Podkarpacki, Szczecin, Warmińsko-Mazurski)
10. Rozwiązanie problemu z ROD, które nie spełniają wymogów ustawowych, statutowych i regulaminowych (Poznań)
11. Zbiorniki na nieczystości ciekłe na działkach w miastach (Poznań, Szczecin)
12. Poprawa funkcjonowania delegatur rejonowych (Śląski)

Wiele odpowiedzi wyczerpująco przedstawiało problematykę i zadania okręgowych zarządów w bieżącym roku, które z racji swej wagi są przedmiotem pracy całego Związku, jak np. uregulowanie stanu prawnego gruntów ROD, zapisy ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, przegląd zagospodarowania ROD i działek, pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje w ROD, w tym środków unijnych.

Niektóre okręgi przedstawiały problemy bardzo specjalistyczne, np:
• OZ w Bydgoszczy – konieczność wykonania (zgodnie z decyzją administracyjną) kanalizacji w ogrodach usytuowanych w Myślęcinku,
• OZ w Elblągu – sprawa melioracji na terenach Żuław (ogrody położone poniżej poziomu morza), także ten OZ sygnalizuje problem, który może dotyczyć w przyszłości innych regionów kraju, a dotyczy prób naliczania ogrodom opłat za wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych należących do ROD.
• Tylko OZ Podlaski, jako temat specyficzny dla swego regionu, przedstawił pozyskiwanie terenów pod nowe ogrody.
• OZ w Szczecinie zgłosił temat koniczności dostosowania się do miejscowych przepisów w strefie zalewowej – w Świnoujściu na terenie ROD położonych na terenach zalewowych altany muszą być usytuowane 1,8 m nad poziomem gruntu (na palach), a także ekologicznych zagrożeń w ogrodach rejonu nadmorskiego z uwagi na bardzo duże ilości osób przebywających na działkach w okresie letnim.
• W planach OZ Warmińsko Mazurskiego znajdują się otwarte szkolenia (cykliczne, raz w miesiącu) z zakresu ogrodnictwa dla mieszkańców Olsztyna i praktyczne pokazy dla mieszkańców wszystkich miast okręgu.

W projekcie planu pracy Krajowej Rady na 2010 r. uwzględniono wiele propozycji nadesłanych przez okręgowe zarządy. Powyższe tematy, przedstawiane jako specyficzne przez poszczególne okręgi, mogą wystąpić na terenie innych OZ, a w niektórych przypadkach są to bardzo interesujące propozycje działań na rzecz działkowców i społeczności lokalnych. Dlatego z tematami i problemami poszczególnych okręgów należy zapoznać szersze grono, bowiem wówczas można poszukiwać właściwych rozwiązań opartych na dotychczasowych doświadczeniach innych okręgów, lub wspólnie rozwiązać dane zagadnienie na szczeblu krajowym.

4. Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady PZD

SPRAWOZDANIE
z działalności Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców w roku 2009

W dniu 26 listopada 2009 r. na XIII posiedzeniu Krajowej Rady PZD przyjęta została ocena działalności KR PZD za okres połowy kadencji, w której przedstawiono bardzo szczegółowo działalność do listopada 2009 r. Niniejsze sprawozdanie sporządzono w formie uwzględniającej powyższe, ale odnosi się do wykonania planu pracy na 2009 r.

1. Posiedzenia KR PZD.
W 2009 r. zgodnie z planem pracy miały odbyć się cztery  posiedzenia Krajowej Rady PZD. Jednak z uwagi na zagrożenia dla Związku i konieczność podjęcia wielu działań i decyzji odbyło się 7 posiedzeń KR PZD, w tym trzy nadzwyczajne.
 VI posiedzenie KR PZD odbyło się 26 lutego, którego tematyka obejmowała m.in. sprawozdanie z działalności KR PZD w 2008 r., sprawozdanie finansowe, plan pracy na 2009 r., a ponadto szeroko omawiane były aktualne problemy ogrodów działkowych i Związku. Na posiedzeniu przyjęto dwanaście uchwał i trzy stanowiska: w sprawie potrzeby nowelizacji ustawowych zapisów regulujących przejmowanie terenów rodzinnych ogrodów działkowych na potrzeby inwestycji drogowych, w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. i w sprawie zmian do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane. Wystosowano także list do Prezesa TK w sprawie uzasadnienia wyroku TK z dnia 9 grudnia 2008 r. i Oświadczenie w sprawie publikacji w tygodniku „Wprost” z dnia 1 lutego 2009 r.
Nadzwyczajne VII posiedzenie KR PZD odbyło się 7 kwietnia. Obradowało ono w związku ze złożeniem do Laski Marszałkowskiej przez Posła Andrzeja Derę w imieniu Posłów PiS projektu ustawy o ogrodach działkowych. Na posiedzeniu przyjęto uchwałę i Stanowisko w sprawie projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych.
Kolejne nadzwyczajne VIII posiedzenie odbyło się 30 kwietnia, a jego podstawowym tematem była aktualna sytuacja Związku w odniesieniu do zagrożeń wynikających z projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych. Było to bardzo istotne zebranie, gdyż to na nim zapadła decyzja o organizacji I Kongresu Polskiego Związku Działkowców w dniu 14 lipca 2009 r., a także przyjęto Apel w sprawie obrony działkowców, ogrodów, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i Związku.
W dniu 18 maja odbyło się następne, IX nadzwyczajne posiedzenie KR PZD, na którym został powołany Komitet Organizacyjny I Kongresu PZD i ustalono zasady odbywania przedkongresowych konferencji. Znowelizowano także uchwałę dotyczącą nadawania sztandarów w PZD.
X posiedzenie KR PZD odbyło się w dniu 18 czerwca, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe PZD za 2008 r., przedstawiono również przebieg i wyniki przedkongresowych konferencji okręgowych i rejonowych.
Kolejne, XI posiedzenie odbyło się 30 czerwca, było ono połączone z zebraniem Komitetu Organizacyjnego I Kongresu PZD i dotyczyło przede wszystkim tematyki kongresowej.
Dnia 24 września odbyło się XII posiedzenie KR PZD, które było pierwszym po I Kongresie PZD, więc poświęcone było m.in. omówieniu wyników Kongresu, ale także Krajowych i Okręgowych Dni Działkowca.
Ostatnie XIII posiedzenie KR PZD odbyło się 26 listopada. Przyjęto na nim jedenaście uchwał, najważniejsze dotyczyły ustalenia składki członkowskiej na rok 2010, powołania Funduszu Obrony ROD, wprowadzenia wytycznych do kampanii sprawozdawczo wyborczej w roku 2010 i powoływania przez OZ zespołów do obsługi walnych zebrań w ROD.
Ponadto KR podczas posiedzeń w 2009 r. nadawała sztandary dla jednostek organizacyjnych Związku, rejestrowała regulaminy OZ oraz zgodnie z § 151 ust. 3 zatwierdzała uchwały Prezydium KR, które tego wymagały.
Krajowa Rada PZD podjęła w 2009 r. 50 uchwał i 4 stanowiska, 2 apele i jedno oświadczenie.

2. Prezydium Krajowej Rady PZD.
W 2009 r. odbyło się 18 posiedzeń Prezydium KR PZD, plan pracy zakładał 15. Podczas posiedzeń Prezydium KR PZD zapadło obok decyzji wynikających ze statutowych obowiązków, wiele ważnych, wiążących decyzji, które następnie zostały wdrożone w całym Związku i przyniosły wiele pozytywnych efektów.
W szczególności zgodnie z planem pracy:
- przyjęto projekt planu pracy, preliminarza finansowego,
- przyjęto sprawozdania finansowe KR PZD, zbiorcze OZ i ROD oraz  sprawozdanie finansowe PZD,
- dokonało oceny kwalifikacji i pracy inspektorów ds. inwestycji i instruktorów ds. ogrodniczych zatrudnionych w biurach OZ,
- dokonywało oceny aktualnej sytuacji PZD,
- podejmowało decyzje w zakresie organizacji Krajowych Dni Działkowca,
- rozstrzygnęło konkursy „ROD Roku 2009” i „Wzorowa Działka Roku 2009”.
- dokonało oceny przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD                         - przyjęto uchwały w sprawie wytycznych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD,
- uchwaliło wytyczne w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w ROD w 2010 r.
- przyjęto założenia do planu pracy KR PZD na 2010 r.
Prezydium działało również na polu ujednolicania prawa związkowego i dostosowywania go do zmieniających się okoliczności, co wiązało się z koniecznością uszczegółowienia, zmiany, bądź tworzenia nowych aktów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ogrodów, okręgowych zarządów i Krajowej Rady PZD:
- podjęto uchwałę w sprawie świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu działania w organach ROD – zmieniony przepis ustanawia dla wszystkich jednakowy pułap w wysokości 35% środków pochodzących ze składki przynależnej ROD, które można przeznaczyć na świadczenia,
- przyjęto uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD,                - przyjęło uchwałę w sprawie  funkcjonowania biur oraz zasad zatrudniania i wynagradzania w rodzinnych ogrodach działkowych,
- wprowadzono zasady regulujące korzystanie z energii elektrycznej w ROD,  
Prezydium KR PZD:
- rozpatrywało wnioski o przyznanie dotacji i pożyczek dla ROD, podejmowało decyzje w sprawach likwidacji ROD, zatwierdzało sprawozdania i preliminarze finansowe OZ. Rozpatrywane były również odwołania złożone do Prezydium KR PZD od uchwał prezydiów okręgowych zarządów.
Przed każdym posiedzeniem KR PZD Prezydium omawiało i przyjmowało materiały, które następnie przedkładane były na posiedzeniach KR PZD.
Prezydium wykonało plan pracy w zakresie spraw finansowych, merytorycznych, prawnych, stanu prawnego  gruntów i ogrodniczych.
Prezydium KR PZD podjęło łącznie 201 uchwał i 2 stanowiska.

3. Specustawa drogowa.
Dnia 10 września 2008 weszła w życie nowela specustawy drogowej, mocą której uchwalono art. 11 j, który bezpośrednio dotyczył ogrodów i Związku. Polegało to na tym, że wyłączone zostało zastosowanie art. 17-22 ustawy o ROD. Zaistniała możliwość wywłaszczenia działkowców z majątku prywatnego bez prawa do odszkodowania z tego tytułu. Taki zapis w ustawie był nie tylko niekorzystny dla miliona polskich działkowców, ale przede wszystkim rażąco krzywdzący i niesprawiedliwy.
Krajowa Rada PZD wypracowała stanowisko w sprawie potrzeby nowelizacji ustawowych zapisów regulujących przyjmowanie terenów ROD na potrzeby inwestycji drogowych z dnia 26 lutego 2009 r. Do posłów, senatorów, Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz do Premiera RP i Ministra Infrastruktury kierowano szereg wystąpień, listów zarówno od KR PZD, jak i okręgowych zarządów, pojedynczych ROD i działkowców. Oczekiwany skutek, w postaci uchwalenia tej zmiany przez Sejm RP, miał miejsce 24 kwietnia 2009 r. Tym samym zostały przywrócone działkowcom gwarantowane ustawą o ROD prawa i przywileje.

4. Prawo budowlane.
Krajowa Rada PZD przyjęła stanowisko w sprawie zmian do ustawy o zmianie ustawy prawo budowlane z dnia 26 lutego 2009 r.
Efektem tego i bardzo wielu innych wystąpień było poparcie działkowców przez Senatorów, którzy 5 marca 2009 zagłosowali za przyjęciem poprawki do Prawa budowlanego, dzięki której nie wymaga zgłoszenia budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w ROD. Komisje sejmowe rozpatrujące tę poprawkę wnosiły, aby Sejm ją przyjął, co miało miejsce w dniu 23 kwietnia 2009 r. W efekcie przywrócono dotychczasowe zapisy w tej sprawie.

5. Projekt ustawy PiS o ogrodach działkowych.
W dniu 23 marca 2009 r., Poseł na Sejm RP Andrzej Dera, jako przedstawiciel posłów PiS złożył do Laski Marszałkowskiej projekt ustawy o ogrodach działkowych. Projekt ten stał się poważnym zagrożeniem dla istnienia i dalszego funkcjonowania ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, a także zakładał likwidację Związku.
Zarówno Krajowa Rada, jak również działacze związkowi i sami działkowcy podejmowali szereg działań zmierzających do utrzymania obowiązywania ustawy o ROD z 2005 r. Ogromne rzesze członków Związku występowały do Posłów, Senatorów, polityków informując o negatywnych skutkach, jakie może przynieść wejście w życie ustawy proponowanej przez PiS. KR PZD i Prezydium KR PZD podejmowały uchwały, stanowiska, w tej sprawie działkowcy kierowali pisma do osób, które mogły pomóc i okazywały Związkowi wsparcie w obronie ustawy o ROD.
Ulotkę porównawczą i poradnik wyjaśniający szczegółowo negatywne skutki projektu ustawy skierowano do działkowców, aby mogli zapoznać się z konsekwencjami wynikającymi z projektu.

6. Kongres.
Największym przedsięwzięciem w sprawie obrony ustawy była organizacja I Kongresu Polskiego Związku Działkowców. Miał on na celu przeciwstawienie się działaniom PiS mającym na celu uchylenie dotychczas obowiązującej ustawy o ROD, likwidację organizacji działkowców i nacjonalizację jej majątku.
W dniu 14 lipca 2009 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbył się I Kongres PZD, w którym uczestniczyło blisko 2600 uczestników ze wszystkich okręgów, a także przedstawiciele władz samorządowych, politycy i przedstawiciele mediów. Łącznie blisko 300 gości. Nigdy wcześniej reprezentacja polskich działkowców nie zebrała się w jednym miejscu tak licznie, aby przedstawić swoje stanowisko w sprawie dalszego istnienia ogrodów, Związku, ich przyszłości i rozwoju. Kongres odbył się pod hasłami „Nasza ustawa – tradycja i przyszłość ogrodów” oraz „Związek to my – milion polskich działkowców”. Kongres przyjął 6 stanowisk, rezolucję, przesłanie do Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej, rządów i parlamentów krajów członkowskich, a także wystąpienia do Prezydenta i RP  Premiera RP.
Niezaprzeczalnym faktem jest, że Kongres okazał się ogromnym sukcesem. Najważniejsze jednak jest to, że przyniósł oczekiwane skutki w postaci odrzucenia w pierwszym czytaniu projektu PiS na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 16 lipca  2009 r.

7. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli.
W ubiegłym roku niektóre gminy zostały objęte kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Kontrola ta dotyczyła działalności gmin w zakresie gospodarki gruntami ROD i realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ROD. Przy okazji kontroli gmin NIK występowała do organów PZD o przekazanie wielu bardzo szczegółowych informacji. Informacje te dotyczyły m.in. powierzchni ogrodów, danych o ich zakładaniu. Związek przedstawił Najwyższej Izbie Kontroli wszelkie żądane informacje zgodnie ze stanem faktycznym i swoją wiedzą.
Pod pozorem kontroli gmin faktycznie próbowano kontrolować Związek, czego najlepszym dowodem było ostatnie wystąpienie NIK z pytaniami do KR w grudniu 2009 r. KR PZD w dniu 7 stycznia 2010 r. odpowiedziała na pytania zawarte w tym piśmie, odnosząc się także do metod działania NIK i próby poddania kontroli statutowej działalności Związku.
Odpowiedź do NIK przesłano także do Ministra Infrastruktury i OZ oraz opublikowano w związkowych mediach.

8. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
PZD od długiego już czasu walczy z ponadnormatywnym budownictwem, a także zamieszkiwaniem na działkach, dążąc do ścisłego przestrzegania prawa. Naruszenia prawa związkowego wielokrotnie zgłaszane były do odpowiednich instytucji, jednak nie były podejmowane żadne działania. Dopiero w ubiegłym roku Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego na zlecenie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, do którego z prośbą zwróciła się NIK, rozpoczęli kontrolę wybranych działek – altan pod względem przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Najwięcej działek kontrolowanych jest we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu. Okazuje się, że na ogrodach jest wiele samowoli budowlanych, tzn. altan przekraczających dozwolone prawem budowlanym wymiary 25 lub 35 m kw.
Efektem nieprzestrzegania prawa jest dla działkowców konieczność dokonania rozbiórki ponadnormatywnej altany, bądź też dostosowania jej do wymaganych rozmiarów.

9. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził kontrole w Krajowej Radzie PZD i Okręgowym Zarządzie Mazowieckim. Kontrola dotyczyła przede wszystkim kwestii przestrzegania prawa obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.
Kontrole te zostały wszczęte w związku ze sprawą sądową, w której firma deweloperska żąda od Związku wydania gruntu zajętego przez jeden z warszawskich ogrodów. W trakcie tej sprawy deweloper postanowił również pozwać działkowców z tego ogrodu w celu ich wyeksmitowania z zajmowanych działek. Zażądał więc przed sądem, aby Związek przekazał mu nazwiska i adresy tych działkowców. Sąd uznał racje PZD, który stanowczo odmówił twierdząc, że spełnienie zgłoszonego żądania byłoby naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Deweloperowi się to nie spodobało, więc poskarżył się do GIODO, który przeprowadził skrupulatną kontrolę w Okręgowym Zarządzie Mazowieckim na okoliczność zabezpieczenia danych, których zażądał deweloper.

10. Stan prawny gruntów.
Krajowa Rada PZD bardzo dużo czasu poświęciła na ustalenia dotyczące aktualnego stanu prawnego gruntów, na których usytuowane są ROD. Podejmowano działania w celu zapoznania OZ z metodyką ustalania stanu prawnego gruntów i doprowadzania go do stanu poprawnego.
KR PZD wraz z okręgowymi zarządami przeprowadzała badania i weryfikację stanu prawnego ROD. Uznano to za  pilne ze względu na konieczność ustalenia liczby ROD, ich powierzchni i liczby działek, które mogłyby ewentualnie skorzystać z propozycji uwłaszczenia.
Podstawą do uznania, iż ROD ma uregulowaną sytuację prawną, jest posiadanie prawa użytkowania wieczystego na mocy aktu notarialnego, wpisu w księdze wieczystej, ujęcia w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego i brak roszczeń. Podobna sytuacja jest w przypadku prawa użytkowania zwykłego, w którym niezbędna jest pełna dokumentacja prawna utworzenia ogrodu, ujęcie w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego, wpis do księgi wieczystej i brak roszczeń. W związku z tym okręgowe zarządy przeprowadziły dokładne badania w odniesieniu do wszystkich ROD istniejących na terenie ich działania.
KR PZD prowadzi na mocy ustawy o ROD Rejestr ROD, który funkcjonuje w formie elektronicznej i stanowi prawne i obowiązujące źródło informacji dla wewnętrznych i zewnętrznych organów oraz jednostek administracyjnych.
Ważnym postępem w tym zakresie było zawarcie w dniu 3 listopada 2009 r. umowy na wykonanie programu komputerowego Rejestru ROD. Ten program ma na celu zastąpienie programu obsługującego rejestr, funkcjonującego od 1995 r., pracującego na systemie operacyjnym DOS, który nie spełnia wymagań funkcjonalności i aktualnych potrzeb Związku. Nowy system umożliwi stworzenie jednolitego dla całego kraju, przejrzystego rejestru, zawierającego bazę danych wszystkich ROD.

11. Fundusz Obrony Rodzinnych ogrodów działkowych.
 Krajowa Rada na XIII posiedzeniu w dniu 26 listopada 2009 r. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia w Polskim Związku Działkowców Funduszu Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Fundusz Obrony ROD przeznaczony jest m.in. na pokrycie stwierdzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi zobowiązań PZD z tytułu bezumownego korzystania z gruntów, na których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe oraz kosztów sądowych lub egzekucji w postępowaniach mających za przedmiot roszczenia z tego tytułu. Środki na Fundusz pobierane będą ze składki członkowskiej przynależnej jednostce krajowej i okręgom PZD, ale może być jeszcze zasilany z innych źródeł; dobrowolnych wpłat Krajowej Rady PZD, okręgowych zarządów PZD i zarządów rodzinnych ogrodów działkowych, dobrowolnych wpłat członków wspierających, dobrowolnych wpłat członków zwyczajnych oraz innych prawnie dopuszczalnych źródeł.

12. Zwolnienie z opłat za pobór wód podziemnych.
Długotrwała walka o zaniechanie pobierania opłat za wodę podziemną od działkowców ostatecznie zakończyła się zwycięsko dla Związku.
Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. W orzeczeniu stwierdził, iż w myśl art. 16 ustawy o ROD i art. 14 ustawy o POD opłaty za korzystanie ze środowiska są niczym innym jak podatkiem, z którego Polski Związek Działkowców jest zwolniony. Zatem poczynając od wejścia w życie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z dnia 16 maja 1981 r. w dalszym ciągu Polski Związek Działkowców, a co za tym idzie wszyscy jego członkowie są zwolnieni z opłat i podatków. Na podstawie tego wyroku większość urzędów marszałkowskich zwróciła ogrodom wniesione nienależnie opłaty.

13. Dotacje i pożyczki dla ROD.
Prezydium każdorazowo rozpatrywało wnioski składane przez ROD i opiniowane przez OZ o dotacje i pożyczki.
Dotacje i pożyczki funkcjonują w PZD, jako forma pomocy dla ogrodów, które podejmują działania w zakresie budowy, remontów, modernizacji na terenie ROD. Dotacje i pożyczki przydzielane są na podstawie wniosku Zarządu ROD pozytywnie zaopiniowanego przez Prezydium OZ
Krajowa Rada PZD w 2009 r. udzieliła dotacji 77 ROD na łączną kwotę 410900 zł. Dotacje przeznaczone były w szczególności na budowę i modernizację sieci energetycznej, budowę i remonty domów działkowca, budynków administracyjnych, czy usuwanie skutków powodzi.
Z Funduszu Samopomocowego, który utworzony jest z części składki członkowskiej przypadającej OZ i KR, Prezydium KR udzielało pożyczek dla ROD na inwestycje i remonty w ogrodach. W 2009 r. pożyczek udzielono 22 ogrodom na łączną kwotę 778 000 zł.

14. Likwidacje w 2009 r.
Prezydium KR PZD na posiedzeniach badało warunki i dokumentację złożoną dotyczącą likwidacji ROD w całości lub części.
W 2009 r. zlikwidowano częściowo 38 ogrodów działkowych, których łączna powierzchnia wynosiła nieco ponad 50 ha i obejmowała 670 działek. Działkowcy mieli możliwość otrzymania działek zamiennych w odtwarzanych ogrodach lub w już istniejących. Najwięcej likwidacji przeprowadzono w OZ Sudeckim – 7 , Śląskim – 6, w Gdańsku – 3, w Legnicy – 3.

15. Działalność prawna. Odwołania od uchwał. Skargi, wnioski i zażalenia.
Prawnicy KR wspomagają jednostki terenowe w prowadzonych przez nich postępowaniach i bieżących sprawach. Współpracują przy tworzeniu aktów prawa wewnętrznego, wytycznych, opinii prawnych, które ułatwiają i ujednolicają stosowanie prawa w całym PZD.
Prezydium  KR PZD rozpatrzyło w 2009 r. 50 odwołań od uchwał prezydiów OZ, w tym nie uwzględniło 30 odwołań, 17 uchwał zostało uchylonych, a sprawy w 10 przypadkach przekazano do ponownego rozpoznania, stwierdzono nieważność 3 uchwał. Jeśli chodzi o skargi i zażalenia to w 2009 r. wpłynęło do KR PZD 850 skarg. Rejestr skarg obejmuje w 2009 r. większą ich ilość o kilkanaście procent w porównaniu z latami ubiegłymi. Skargi i zażalenia najczęściej dotyczą trzech podstawowych kwestii tj.: spory sąsiedzkie, skargi na działania zarządów ROD i na działania okręgowych zarządów.
Skuteczność struktur Związku w rozwiązywaniu problemów w ogrodach jest bardzo ważna, dla działkowców, którzy kształtują dzięki temu swój stosunek do własnej organizacji, ale i dla wizerunku zewnętrznego PZD, dlatego też KR PZD zwracało się do OZ o zwiększenie staranności w rozwiązywaniu konfliktów i problemów w ROD i OZ.

16. Współpraca KR z OZ i ROD.
Krajowa Rada PZD stara się w jak najszerszy i najbardziej profesjonalny sposób udzielać pomocy i rad okręgom i ogrodom, organizuje szkolenia, narady, ale także poprzez wydawanie opinii, interpretacji w zakresie stosowania w praktyce przepisów wewnętrznych i zewnętrznych.
Ważnym mechanizmem współpracy z okręgowymi zarządami jest udział pracowników biura KR PZD członków Prezydium KR posiedzeniach okręgowych zarządów oraz organizowanych w terenie naradach i szkoleniach. W 2009 r. pracownicy biura KR PZD i członkowie Prezydium KR obsłużyli łącznie 51 posiedzeń OZ i 24 przedkongresowe konferencje okręgowe i rejonowe.
Ponadto na miarę możliwość KR PZD przeprowadzane były kontrole w wybranych OZ. Kontrole te obejmowały szeroki zakres działalności danego okręgu, w tym działalność statutową, finansową, inwestycyjną szkoleniową lub wybrane dziedziny działania OZ. W 2009 roku przeprowadzono 6 kontroli w OZ.
W razie konieczności bezpośredniej interwencji przeprowadzano lustracji w ROD. W ubiegłym roku odbyły się 3 lustracje.

17. Komisje Krajowej Rady PZD.
Komisje Krajowej Rady powołane zostały na II posiedzeniu KR PZD w dniu 21 lutego 2008 r. Powołano osiem komisji, których składy liczą od 3 do 8 członków. Określone komisje KR, w zależności od aktywności i konieczności, odbywały swoje posiedzenia. W 2009 r. najaktywniej działała komisja finansów i budżetu, konkursowa oraz polityki społecznej, promocji i działalności medialnej.

18. Działalność informacyjna i medialna KR.
W 2009 r. Krajowa Rada wydała 16 Biuletynów Informacyjnych, w tym dwa Biuletyny Kongresowe przeznaczone dla wszystkich OZ i zarządów ROD. KR  wydała także 12 Informatorów Działkowca, przeznaczonych do wywieszania na tablicach ogrodowych, w których przedstawiane są najważniejsze informacje i wydarzenia z życia Związku. W ubiegłym roku wydano także Specjalne Informatory Działkowca,  które dotyczyły takich wydarzeń, jak projekt ustawy o ROD autorstwa PiS, stanu prawnego gruntów ROD, czy I Kongresu PZD.
Wydawano również plansze ogrodnicze dla ROD i terminarze ochrony roślin.
W zakresie działalność informacyjnej i medialnej KR PZD uaktywniła swoją stronę internetową, poprzez wprowadzenie specjalnego działu pt. aktualności, w którym zamieszczane są najważniejsze i najnowsze informacje, co cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Krajowa Rada zaprosiła do współpracy okręgowe zarządy, szczególnie w zakresie podejmowanych przez nich działań i dorobku. Ponadto trwają prace nad polepszeniem i rozbudowaniem strony pod względem wizualnym i merytorycznym.
Na miarę możliwości KR nawiązywana jest współpraca z mediami, szczególne znaczenie miało to przy okazji I Kongresu PZD.
KR PZD współpracuje również z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, klubami parlamentarnymi, a także samorządami terytorialnymi.

19. Działalność oświatowa.
Krajowa Rada dużą wagę przykłada także do szkolenia i informowania działaczy i pracowników jednostek terenowych w zakresie działalności Związku. W związku z tym organizuje szereg narad i spotkań szkoleniowo – instruktażowych, w których licznie biorą udział przedstawiciele OZ.
W dniach 28 i 29 stycznia 2009 r. w Warszawie odbyła się narada szkoleniowa głównych księgowych okręgowych zarządów PZD.
4 lutego 2009 r. odbyła się narada przedstawicieli OZ i zarządów ROD, która przyjęła stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji Związku.
30 kwietnia odbyła się narada aktywu, która debatowała nad poprawą trudnej sytuacji Związku, przyjęto na niej stanowisko w sprawie projektu PiS o ogrodach działkowych.
W dniach 18-19 marca skarbnicy okręgowych zarządów spotkali się na naradzie szkoleniowej, na której szczegółowo m.in. omawiano ich zadania i obowiązki.
W dniach 24–26 marca 2009 r. w Warszawie obradowała Konferencja Ogrodnicza PZD. Wzięli w niej udział instruktorzy OZ PZD, przewodniczący komisji ogrodniczych OZ, członkowie Kolegium redakcyjnego „działkowca”, przedstawiciele redakcji „działkowca”, przedstawiciele Krajowej Rady PZD. Celem konferencji było poszerzenie wiedzy ogrodniczej, wymiana doświadczeń z działalności służby instruktorskiej PZD a także nakreślenie najważniejszych zadań służb ogrodniczych PZD w II i III kwartale b.r.
21-22 października przeprowadzono naradę w sprawie ewidencji gruntów, zasad przyznawania i rozliczania dotacji i pożyczek,  z połączeniu  naradą dla inspektorów terenowo – prawnych.
13 listopada Prezesi OZ i Dyrektorzy Biur spotkali się na naradzie, na której obradowano nad sytuacja finansową Związku, propozycją wysokości składki członkowskiej, a także nad przygotowaniami do kampanii sprawozdawczo – wyborczej.
Krajowa Rada PZD w dniach 8-9 grudnia  2009 r. zorganizowała w Warszawie naradę etatowych instruktorów OZ i wiceprezesów OZ  odpowiedzialnych za sprawy ogrodnicze, a więc za  zagospodarowanie i modernizację ogrodów i działek oraz promowanie i upowszechnianie oświaty ogrodniczej.
Celem narady było przedstawienie i przedyskutowanie z uczestnikami wszystkich aktualnych problemów występujących w Związku, będących zakresie działania społecznych i etatowych służb ogrodniczych.
Odbyło się także jedenaście 3-dniowych rejonowych konferencji dla instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej, które organizowane były przez KR PZD z udziałem OZ, w dwóch sesjach wiosennej i jesiennej. Przeszkolono 550 instruktorów SSI.

20. Krajowe Dni Działkowca.
Zgodnie z wieloletnią tradycją w dniu 12 września odbyły się Krajowe Dni Działkowca z udziałem 400 zaproszonych działkowców reprezentujących  26 okręgów. Poprzedzone zostały  mszą św. w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela  w Warszawie. Obchody odbyły się w 80-letnim Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Rakowiec” w Warszawie. Przybyli goście, w tym m.in. przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewica Grzegorz Napieralski, Poseł Janusz Piechociński  (PSL), Przewodniczący OPZZ Jan Guz. W swoim wystąpieniu Prezes E. Kondracki przypomniał czym są Dni Działkowca,  a także dokonał podsumowania minionych wydarzeń, w tym powodów zwołania Kongresu i jego wyników. Wskazał również na znaczenie ogrodów dla społeczeństwa, a także na  wyznaczony w czasie Kongresu kierunek dalszego rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

21. Działalność międzynarodowa KR PZD.
W dniach 13-14 marca Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wziął udział w Posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu.
Następnie w dniach 7-9 września odbyło się Seminarium Biura Międzynarodowego w Gandawie. W Seminarium wzięła udział 5 osobowa delegacja z Polski.
W dniu poprzedzającym seminarium odbyło się posiedzenie Biura Międzynarodowego, w którym wziął udział Wiceprezes KR PZD W. Kulik.
Ponadto KR PZD przygotowała broszurę informacyjną w języku angielskim, niemieckim, francuskim i słowackim z XXXV Międzynarodowego Kongresu Ogrodów Działkowych i Rodzinnych, który odbył się w sierpniu 2008 r. w Krakowie.

22. Podsumowanie.
Krajowa Rada PZD wykonała większość planu pracy przyjętego na 2009 r. Niektóre zagadnienia są jeszcze w trakcie realizacji, bądź zostały przesunięte do realizacji w czasie, czego powodem był ogromny wkład pracy, czasu i wysiłku w zapewnienie dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych.

    KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
Warszawa, dnia 17 lutego 2010 r.

4. Uchwały i stanowiska

UCHWAŁA Nr  1/XIV/2010                       
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 lutego 2010 r.

« Powrót