wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Szkolenia i narady w Okręgowym Zarządzie Mazowieckim

Strona główna

        Szkolenia i narady w Okręgowym Zarządzie Mazowieckim

 


Narady z prezesami ROD

W miesiącach grudniu, styczniu i lutym br. Okręgowy Zarząd Mazowiecki przeprowadził 10 narad z prezesami ogrodów mazowieckich, których celem było przygotowanie zarządów do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ogrodach w 2010 r. ale również wskazanie jak ogromny wpływ na przebieg walnych zebrań ma prawidłowe ich przygotowanie i przebieg. W tym celu prezesi ogrodów zostali wyposażeni w materiały, które dla nich przygotowała Krajowa Rada PZD np. poradnik zawierający uchwały i wytyczne, ale również porady praktyczne oraz Biuletyn Informacyjny nr 16.
 Łącznie szkoleniami objęto496 prezesów ROD, z tego 338 osób z terenu Warszawy i okolic oraz 158 osoby z delegatur i biur zamiejscowych z Radomia, Płocka, Siedlec, Ciechanowa i Ostrołęki. Celem narad było nie tylko przekazanie wiedzy na temat prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych w nadchodzącej kadencji. Uczestnicy narad otrzymali również szerokie informacje na temat aktualnej sytuacji Związku, podsumowano przebieg i znaczenie I Kongresu PZD jaki odbył się w 2009r.W ramach narad podjęto również problem stanu prawnego gruntów ROD: konieczność kompletowania dokumentacji powstania ogrodów, wpisu prawa PZD do ksiąg wieczystych, ale również problematykę i procedury odnoszące się do planów zagospodarowania przestrzennego i ujawniania w nich ogrodów. Poruszony został również temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ogrodach. Temat bezpieczeństwa to nie tylko zapewnienie ochrony mienia, ale również współpraca z policją, zabezpieczenie obiektów i infrastruktury ogrodowej pod względem technicznym czy przeciwpożarowym.  To tylko część zagadnień, jakie poruszane były podczas narad. Frekwencja na naradach sięgała 97%, co świadczy o głębokim zainteresowaniu zarządów ROD zagadnieniami i problematyką przedstawianą podczas narad. Potwierdzeniem tego stwierdzenia była również ożywiona dyskusja na przedstawione tematy.


Narada z obsługującymi walne zebrania sprawozdawczo wyborcze w ROD


Wzorem lat ubiegłych Prezydium OZM przydzieliło opiekunów poszczególnym ogrodom. Będą oni pomagać zarządom ROD w przygotowaniu walnych zebrań sprawozdawczo -wyborczych i wezmą w nich udział, aby służyć radą i pomocą oraz czuwać będą nad ich właściwym przebiegiem. Zespół ten składa się z 89 osób z grona członków: Okręgowego Zarządu Mazowieckiego, Okręgowych Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej, ale również Okręgowej Służby Instruktorskiej, prezesów wybranych ROD i pracowników biura OZM. W celu kompleksowego przygotowania obsługujących do stawienia czoła wszystkim problemom i tematom, jakie będą lub mogą być poruszane podczas walnych zebrań, Okręgowy Zarząd zorganizował w dniach 1 i 2 lutego br. naradę szkoleniową dla tych osób. Tematy poruszane na naradzie obejmowały: aktualną sytuację Związku, organizację kampanii sprawozdawczo wyborczej, przestrzeganie statutu i regulaminu podczas kampanii, proces decyzyjny i wykonawczy w inwestycji i remontów w ROD, stan prawny gruntów, blok finansowy, współpracę z samorządami oraz wiele innych tematów istotnych dla Związku i ogrodów. Uczestnikom narady przekazał życzenia owocnych obrad Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Z uwagi na powagę poruszanych zagadnień prelegentami byli Prezes OZM, Skarbnik OZM, dyrektor Biura OZM, główna księgowa OZM. W naradzie uczestniczyli również prawnicy z Krajowej Rady PZD. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu uczestnicy szkolenia mogli w sposób praktyczny rozwiązać problemy i wyjaśnić wątpliwości, z jakimi spotykają się podczas obsługi walnych zebrań.
Warto podkreślić, że z wyjątkowym zainteresowaniem uczestników spotkał się temat działań, jakie podejmowane są w stosunku do Związku przez NIK, Ministerstwo Infrastruktury, a w ostatnim okresie przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Uczestnicy z dezaprobatą odnieśli się do działań Rzecznika, który ich zdaniem powinien w sposób szczególny stawać w obronie prawa, a nie wdawać się w rozgrywki polityczne. Dlatego wszyscy uczestniczący przyjęli stanowisko w tej sprawie, przedstawiając w nim swoje odczucia i ocenę działań podejmowanych przez Rzecznika ale również przez Rząd i niektórych parlamentarzystów.

Narada szkoleniowo – instruktarzowa dla Księgowych ROD

Okręgowy Zarząd zakończył również serię szkoleń dla księgowych i przewodniczących komisji rewizyjnych w 507 ogrodach. Organizatorami tych szkoleń był Okręgowy Zarząd i Okręgowa Komisja Rewizyjna. Uczestnicy narady otrzymali pakiet dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawozdania finansowego za 2009r. i preliminarza na 2010r. Forma tych szkoleń miała charakter instruktarzowy, ale również w tym przypadku przedstawiony został temat aktualnej sytuacji Związku.


                                                                                        GF

 

 

 

 

 

 

« Powrót