wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Listy do Ministra Infrastruktury

Strona główna

                                                                           Białystok dn. 8.02.2010r.

                                                                 Pan   Cezary Grabarczyk
                                                                 Minister Infrastruktury

Szanowny Panie Ministrze !

 Zarząd naszego ogrodu posiadając mandat 599 działkowców, oświadcza, że mamy już dość różnych inicjatyw pojawiających się na najwyższych szczytach władzy dotyczących ogrodnictwa działkowego, Polskiego Związku Działkowców i ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Rozważania te dotyczą naszego być albo nie być.
 Dyskusje toczą się na temat jakie ma być ogrodnictwo działkowe w Polsce i czy w ogóle ma być. Czy te oazy tak potrzebnej zieleni przenieść poza granice miast ? Czy działkowcy przeszkadzają w rozwoju miast, czy pomagają tworząc miejsca do wypoczynku dla bardzo licznej grupy mieszkańców miast ? Pozostawić ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w obecnym kształcie, znowelizować czy wyeliminować z obrotu prawnego ? A co zrobić z ludźmi użytkującymi działki, w większości emerytami ? Wyprowadzić tych ludzi w starszym wieku, nieraz poruszających się z wyraźnym trudem za miasta, nad rzeki i jeziora, jak niektórzy sugerują, czy pozostawić w blokowiskach, przy blokach, a najlepiej w ich mieszkaniach, niech nikomu nie przeszkadzają i niech wyglądają przez okna z której strony przyjdzie śmierć ? Dać im odszkodowania za poniesione nakłady na działkach, czy ten niewielki majątek, nieraz jedyny dorobek całego życia zabrać, tak jak miało to być według propozycji posła PO Leszka Cieślika ?
 Jak Pan widzi dylematy są. Jak je rozwiązać: z pożytkiem dla klasy posiadaczy czy działkowców ?

Panie Ministrze !
 Od dwudziestu lat, od nowej demokracji (w odróżnieniu od ludowej), grunty, na których zlokalizowane są ogrody działkowe, doprowadzone przez działkowców do kwitnącego stanu, nabrały dużej wartości. I od tego zaczęły czy kłopoty z różnymi biznesmenami, lobbystami, przedsiębiorcami, partiami politycznymi, posłami i rządami dążącymi do pozyskania terenów na cele komercyjne. Pieniądz, mamona stały się świętością, a Człowiek zszedł na drugi plan. Ginie na horyzoncie Człowiek – Działkowiec. Czy dopuści Pan do tego, aby zginął całkowicie jako niepotrzebny element dzisiejszej rzeczywistości ?
 W lipcu ubiegłego roku podczas obrad I Kongresu PZD i podczas debaty sejmowej w dn. 16.07.2009r. posłowie PO wypowiadali się jednoznacznie przeciwko projektowi ustawy PIS. I publicznie zapowiadali, że żadnych zmian ustawy o ROD nie będzie bez konsultacji z Polskim Związkiem Działkowców. Lecz już wtedy krążyły pogłoski o powołaniu w łonie PO, Klubu, Rządu, Partii komisji do prac analitycznych zmierzających do nowelizacji.
 Obecnie potwierdził Pan Minister, że takie prace są prowadzone. A gdzie są konsultacje z PZD publicznie obiecywane ? Czy należy traktować te wypowiedzi jak nic nie znaczące słowa rzucane na wiatr i nam na pocieszenie ? Rzeczywiście na pocieszenie, gdyż pisze Pan, że ewentualne propozycje zmian „staną się przedmiotem konsultacji z zainteresowanymi partnerami społecznymi, w tym także z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców”.
 Tym zdaniem dał nam Pan do zrozumienia, że Polski Związek Działkowców z pięcioma tysiącami ogrodów i milionem członków, będzie traktowany tak jak kanapowa organizacja nie posiadająca żadnych umocowań do reprezentowania polskich działkowców. Jest to stanowisko krzywdzące  polskich działkowców i lekceważące nasze środowisko.
 Podjęcie niezwłocznie konsultacji z PZD doprowadzić bowiem może do stwierdzenia, że żadne zmiany nie są potrzebne, że ustawa o ROD jest ponadczasowa, wszak oparta jest na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu kilku pokoleń działkowców działających w różnych systemach politycznych.
 W świetle powyższego pismo Pana Ministra wywołało zrozumiałe oburzenie również w naszym ogrodzie. Objawia się to nie tylko zgorzknieniem, ale też podkreślaniem siły kartki wyborczej, o czym dobitnie przekonała się partia „Prawo i Sprawiedliwość” podczas poprzednich wyborów.
 Myślimy jednak, że w sprawach ogrodnictwa działkowego i prowadzenia ROD będzie traktował Pan nas jako poważnego partnera dobrze znającego zarówno środowisko jak i problemy, z którymi mamy do czynienia.

  Wiceprezes Zarządu           Wiceprezes Zarządu            Prezes Zarządu

  Ryszard Wiszowaty               Mamert Czech               Wiesław Sawicki

 

 

 


                                                                                            

 

Okręgowy Zarząd Śląski PZD
Polski Związek Działkowców                                  Katowice, dnia 02.02.2010r.
Okręgowy Zarząd Śląski


                                                                            Szanowny Pan
                                                                            Cezary Grabarczyk
                                                                            Minister Infrastruktury

 


 W nawiązaniu do pisma z dnia 18.01.2010r. od Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wzmożonego nadzoru nad działalnością Polskiego Związku Działkowców zwracamy się z prośbą o przemyślenie decyzji, które Pan podejmie i skonsultowanie ich z naszym środowiskiem.
Wyrażamy stanowczy protest przeciwko zarzutom wysuniętym pod adresem organów PZD oraz formie w jakiej się to odbywa. Dyskusja toczy się bez uprzedniej konsultacji z Zarządami ogrodów, bez możliwości wyjaśnienia ataków kierowanych w naszą stronę. Związek nasz działa w oparciu o Statut PZD i Regulamin ROD, które zostały zbadane i zaakceptowane przez sąd powszechny, tym bardziej nie rozumiemy zasadności skarg, na które powołuje się Pan dr Kochanowski. Uważamy, że jest to kolejna bezzasadna próba walki z Polskim Związkiem Działkowców.
Oczekujemy, że Pan Minister podejmie próbę obiektywnego spojrzenia na problemy naszego środowiska z przekonaniem, że ogrody w Polsce spełniają swoje zadania, a ruch ogrodnictwa działkowego jest społecznie potrzebny.

W imieniu 100-tysięcznej organizacji Okręgu Śląskiego PZD


Jerzy Leśniak
Prezes OZ Śląskiego PZD

 

 


                                                                  Tarnowskie Góry, 27.01.2010r.
Delegatura Rejonowa
w Tarnowskich Górach


       Szanowny Pan
       Cezary Grabarczyk
       Minister Infrastruktury
       ul. Chałubińskiego 4/6
       00-928 Warszawa


 
Szanowny Panie Ministrze, zwracamy się do Pana z nadzieją na zrozumienie i rozwagę, a także prośbą o obronę działkowców wobec nieustających ataków na Polski Związek Działkowców.
Konkretnie chodzi nam o stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących wprowadzenia zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, z uwagi na zapisy Regulaminu ROD i Statutu PZD dotyczące „drugiego terminu odbywania walnych zebrań i prawomocności podejmowanych uchwał , które zdaniem Pana Rzecznika prowadzą do „nieprawidłowości i nadużyć …  przez małą grupę członków”.
Niezrozumiałym dla nas jest stanowisko Pana Rzecznika, gdyż zanim zarejestrowano Związek Sąd Powszechny  badał zgodność z prawem zapisów Statutu i nie dopatrzono się w nich uchybień.

Szanowny Panie Ministrze, wymóg odbycia zebrania w drugim terminie jest konieczny z uwagi na notoryczną nieobecność na zebraniach osób, które na co dzień nie interesują się życiem społeczności ogrodowej. W stosunku do Zarządów i Związku mają tyko roszczenia, a sami nie robią nic, aby życie tej społeczności ułatwić.
Niemożność odbywania zebrań w drugim terminie spowoduje całkowity bezład i anarchię, gdyż podjęcie jakichkolwiek decyzji będzie niemożliwe, z powodu niskiej frekwencji.
Związek jest organizacją  utrzymującą  się wyłącznie ze składek i wpłat działkowców, w związku z czym działalność Zarządów polega na gospodarnym i kolegialnym gospodarowaniem tymi funduszami.
Wszystkie istotne dla funkcjonowania Ogrodu decyzje podejmowane są na walnych zebraniach, na tychże zebraniach członkowie są informowani również o wykonaniu wytyczonych przez działkowców zadań. Działamy w myśl zasady „nic o nas bez nas”.
Czy zatem lekceważenie tej zasady przez grupę działkowców, nie zainteresowanych jej funkcjonowaniem, wewnętrznym życiem, może przekreślić, to co w dobrej wierze stworzyli aktywni działacze, dla których liczyło się dobro ogółu działkowców oraz  możliwość demokratycznego funkcjonowania?  Gdzie wszyscy współdecydujemy o naszym być albo nie być.  Nie będzie dobrze działała żadna komórka społeczna, w której zamiast współpracy będą swary.
Czy grupa tzw. rozżalonych, czytaj raczej nie zainteresowanych może zniszczyć dorobek pokoleń,?
Według naszej oceny, o to właśnie chodzi w wypowiedzi Pana Rzecznika, który zamiast bronić atakuje. Może czasem warto byłoby sprawdzić, czy zarzuty są prawdziwe i czy osoby, które tylko potrafią krytykować coś zrobiły, by sytuację znormalizować?
Panie Ministrze działkowcy to w większości ludzie prości, niezbyt zamożni. Dla nich ogródek działkowy to niejednokrotnie ratowanie domowego budżetu.
Niejednokrotnie dla większości z nich jest to jedyne miejsce wypoczynku i rekreacji – czy chciałby Pan ich tego pozbawić?
 Wierzymy zatem w rozsądek i mądrość Pana Ministra, i jeszcze raz bardzo prosimy aby Pan Minister wziął nas w obronę, żeby pozwolono nam spokojnie działać i tworzyć oazy zieleni w miejskim krajobrazie, co szczególnie tu na Śląsku jest tak bardzo potrzebne.


      Prezesi zebrani na naradzie
         Delegatury w Tarnowskich Górach

 

 

 

 

 

 

PZD OZ ŚL.                                                     Ruda Śląska 2.02.2010r.
Delegatura Rejonowa
w Rudzie Śląskiej

                                                                     Szanowny Pan
                                                                     Cezary Grabarczyk
                                                                     Minister Infrastruktury

 Delegatura Rejonowa Okręgowego Zarządu Śląskiego w Rudzie Śląskiej
w imieniu wszystkich działkowców oraz działaczy społecznych zgłasza protest przeciwko ponownemu atakowi na Polski Związek Działkowców.
Kwestionowanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich zapisów regulujących działalność Polskiego Związku Działkowców - Statutu PZD i Regulaminu ROD dla członków PZD, działaczy społecznych oznacza podjęcie kolejnego pretekstu do wysunięcia szeregu zarzutów pod adresem PZD, które nie  mają nic wspólnego z ideą ogrodnictwa działkowego i interesem działkowców.  Działkowcy bowiem w przyjętych rozwiązaniach statutowych nie widzą żadnego zagrożenia i uważają Regulamin ROD i Statut PZD za prawo obowiązujące w PZD. Rzecznik Praw Obywatelskich powołuje się  na liczne niesprawdzone skargi na działalność PZD  dotyczące zastrzeżeń co do zasadności i słuszności odbywania w drugim terminie walnych zebrań ROD- przepis ten wynika ze statutu PZD, a zatem każdy członek PZD ma wiedzę na temat sposobu podejmowania uchwał i konsekwencji nieobecności na walnych zebraniach. Zgodnie z jego w/w  wystąpieniem spowodowanie nadzoru nad PZD będzie punktem wyjścia do wszczęcia działań w celu odpowiedniej zmiany ustawy o ROD. Wysuwany przez Rzecznika Praw Obywatelskich  zarzut jakoby odbywanie walnych zebrań w drugim terminie stanowi źródło wielu nadużyć i nieprawidłowości, jest bezzasadny i trudno nie zauważyć jaki jest cel tego wystąpienia do Ministerstwa Infrastruktury. Zapisy
w drugim terminie walnych zebrań obowiązują od zarania ruchu działkowego
i wynikają one ze statutu PZD od 1981 roku. Kwestionowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich zarzut stosowany jest także w innych organizacjach takich jak Polski Czerwony Krzyż i trudno będzie zakwestionować działalność tak zasłużonej organizacji.
Przedstawiając powyższe zastrzeżenia, podnosimy ponadto, że przewidziane, radykalne zmiany całego systemu organizacyjnego i prawnego w zakresie ogrodnictwa działkowego nie są dyskutowane z działkowcami. Zmiany są planowane wbrew woli samych zainteresowanych, czyli użytkowników działek. O zmianach, działkowcy i zrzeszająca ich organizacja, czyli PZD informowani są jedynie przez media w formie z natury rzeczy niepełnej, co również narusza konstytucyjne prawa obywateli w demokratycznym państwie oraz jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego i zasadą sprawiedliwości społecznej.

 

     Zgromadzeni działkowcy na naradzie
Delegatury w Rudzie Śląskiej.

 

 

 

 


Polski Związek Działkowców                                          dnia 27.01.2010r.
Okręgowy Zarząd Śląski
Delegatura Rejonowa w Chorzowie

 

                                                                           Szanowny Pan
                                                                           Cezary Grabarczyk
                                                                           Minister Infrastruktury
       

W związku z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 stycznia 2010 r. skierowanym do Pana w sprawie Statutu Polskiego Związku Działkowców i regulaminu Rodzinnych Ogrodów Działkowych,  Delegatura Rejonowa OZ Śl. PZD w Chorzowie pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie
i zarazem oburzenie, że tego rodzaju wystąpienie miało miejsce bez konsultacji z przedstawicielami polskich działkowców. Powoływanie się Pana dr Janusza Kochanowskiego na liczne skargi odnośnie działalności PZD, które rzekomo dotyczą nieprawidłowości i nadużyć, wynikających z podejmowania uchwał
w drugich terminach walnych zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, należy uznać za bezzasadne.
Uważamy, że stawiane przez Rzecznika Praw Obywatelskich  oskarżenia są niesłuszne, gdyż nigdy nie spotkaliśmy się z takimi zarzutami ze strony działkowców, a ewentualne skargi dotyczą zwykłych uchybień, które na bieżąco wyjaśniamy. Odbywanie walnych zebrań w  drugim terminie wynika z małej frekwencji, a problem ten dotyka całego społeczeństwa i wielu organizacji stosuje tę możliwość.
Walne zebrania mogą odbywać się w drugim terminie, o ile o zebraniu powiadomiono członków i pouczono ich, że uchwały zawarte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Przepis ten wynika ze statutu PZD, a zatem każdy członek PZD ma wiedzę na temat sposobu podejmowania uchwał i konsekwencji nieobecności na walnych zebraniach.
 Należy zwrócić również uwagę, że kwestionowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepis jest częścią składową Statutu PZD oraz Regulaminu ROD, który został całościowo zbadany i zaakceptowany przez sąd powszechny w ramach procedury rejestracji Polskiego Związku Działkowców. Niezrozumiałe jest stawianie zarzutów wobec postanowień, co do których nawet sąd nie miał żadnych zastrzeżeń. Należałoby bowiem wziąć pod uwagę obowiązującą zasadę, że z decyzjami sądu się nie dyskutuje. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich jest niczym innym jak kolejnym etapem walki
z Polskim Związkiem Działkowców oraz samymi użytkownikami działek rodzinnych. Wniosek ten wynika bowiem jednoznacznie z faktu, iż w/w kwestionuje jedynie regulacje obowiązujące w Związku. Zachowanie konsekwencji działania wymagałoby niezwłocznego wystąpienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich z zarzutami wobec innych organizacji, gdzie takowe rozwiązania również funkcjonują. Atakowana jest w ten sposób organizacja, która działa w interesie użytkowników działek rodzinnych, dla których  właśnie działka stwarza możliwość uzyskania niewielkim kosztem owoców i warzyw  oraz stanowi nieraz jedyną możliwość wypoczynku
i rekreacji.
Delegatura Rejonowa OZ ŚL PZD w Chorzowie z żalem stwierdza, że  bez uprzedniego zbadania sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował niesłusznie oskarżający nas tekst. Mamy nadzieję, że Pan dr Janusz Kochanowski jako reprezentujący interes obywateli – działkowców zmieni  swoje stanowisko w tej sprawie, a nasza organizacja będzie traktowana zarówno przez Pana jak i Rzecznika Praw Obywatelskich jako partner w walce o dobro społeczeństwa.


         Z wyrazami szacunku
                                            Prezesi ROD Chorzowa i działkowcy zgromadzeni
                                                          na naradzie w Delegaturze

 

 

 

 

 


POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘGOWY ZARZĄD W LUBLINIE
PEŁNOMOCNIK W ZAMOŚCIU
22-400 Zamość.
uL Bazyliańska 3 tel. (0-64) 639-29-54

                                                          Pan Cezary Grabarczyk
                                                          Minister Infrastruktury
                                                          ul. Chałubińskiego 4/6
                                                          00-928 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze!

My samorządy ogrodów działkowych Zamościa, Biłgoraja, Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego przesyłając Panu nasze stanowisko pragniemy w tej formie zaprotestować p-ko podejmowaniu kolejnych ataków na nasz Związek zmierzających do likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Aktualnie tym złowrogim zamiarom dał wyraz Pan Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Pana Ministra. Różne w nieodległej przeszłości argumenty przeciwko naszemu Związkowi wytaczało środowisko działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Rozsądek, któremu dał wyraz Parlament w uchwale z 16 lipca 2009r. odrzucając niecny projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa parlamentarz} stów PiS - zwyciężył. Uważaliśmy, że z tą chwilą znowu podejmiemy w naszych ogrodach tak powszechnie społecznie akceptowaną działalność. Niestety płonne okazały się nadzieje. Tym razem zademonstrował to Rzecznik Praw Obywatelskich w sposób nie tylko zaskakujący, ale i niezrozumiały. Zakwestionował zapis naszego statutu o tzw. drugim terminie zebrań.
Zapis, który od zarania istnienia naszej organizacji funkcjonował i nadal znalazł się w statucie zatwierdzonym przez Sąd Rejestrowy w Warszawie. Dziw bierze, że nigdy ten zapis statutu nie był kwestionowany przez członków naszego Związku. Zatem mało wiarygodnym jest dla nas fakt by z tego rodzaju zastrzeżeniami do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłosił się ktokolwiek z naszych środowisk działkowych. Dlatego upatrujemy autorstwa wystąpienia w tej sprawie spoza członków Polskiego Związku Działkowców. W tej też sytuacji nie trudno rozszyfrować intencję malkontentów.
Pragniemy przy tej okazji zadać pytanie, dlaczego Pan Rzecznik podjął tą sprawę i nadał jej przymiot kryminogennego zapisu w statucie. Przecież identyczne rozwiązania prawne występują we wszystkich znanych nam organizacjach społecznych i nie jest to kwestionowane przez kogokolwiek w tym również i Pana Rzecznika. Dlaczego zatem tylko w Polskim Związku Działkowców jest on kryminogenny i prowadzi do nadużyć w naszych ogrodach. Nam to ubliża.


Średnio roczne dochody w naszych ogrodach to kwota ok. 5 tysięcy złotych. W siedemdziesięciu procentach przeznaczamy ją na opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz śmieci czy drobne remonty. Pozostałe środki to koszty organizacyjno - szkoleniowe. W tych warunkach, gdy każdy grosz ceni się na wagę złota to nawet trudno wyobrazić sobie możliwość dopuszczenia się nadużyć.
Wystąpienie do Pana Ministra przekazujemy też Panu Rzecznikowi i wydaje się nam, że z dużym zażenowaniem odczyta go.

      Z wyrazami szacunku!
       Za zgromadzonych na zebraniu
     
        Wiceprezes
        Janina Dziechciaruk

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy „PSZCZÓŁKA”
22-550 Werbkowice
Prezes Leon Stec
Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy „Semafor”
22-500 Hrubieszów

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy „im. 400- lecia Miasta Biłgoraja
23-400 Biłgoraj
Prezes Józef Szajewski

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy „Rubież”
22-500 Hrubieszów

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy „Transportowiec”
22-500 Hrubieszów

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy „Promyk”
22-400 Zamość
Prezes mgr Henryk Jaśkowski

 

 

 

 

 


                                                                    Sosnowiec dnia 01.02.2010


PZD OZ ŚL Katowice
Delegatura Rejonowa
Sosnowiec
                                                 Szanowny Pan 
                                                 Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury 
                                                 ul. Chałubińskiego 4/6 
                                                 00-828 Warszawa

Członkowie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD stanowiący Delegaturę Rejonową w Sosnowcu reprezentujący 20 tysięcy Działkowców oraz działaczy związkowych zrzeszonych w PZD z terenu miast Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, Zawiercia i Jaworzna po zapoznaniu się z treścią pisma Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Szanownego Pana Ministra, a podanego do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej RPO, wyrażają konsternację i zdziwienie, że tego rodzaju tekst może stanowić podstawę do dalszych działań podejmowanych zarówno przez Biuro RPO jak i organ administracji państwowej jakim Jest Ministerstwo Infrastruktury.
 Kwestionowanie podstawowych zapisów w dokumentach prawnych, regulujących działalność Polskiego Związku Działkowców tj. Statutu PZD i Regulaminu ROD w oparciu o jednostkowe skargi bez wyjaśnienia przyczyn tych skarg, wskazuje na to że podjęte działania są sprzeczne z rolą przypisaną Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
 Przeprowadzane walne zebrania w „drugim terminie” odbywają się nie tylko w PZD, lecz również w wielu innych organizacjach. Nie ma siły by zmusić działkowca do przymusowego udziału w walnym zebraniu. Wybory do Sejmu, czy samorządów nie wymagają frekwencji ponad 50 % i są ważne. Czy tam też należy dopatrywać się nadużyć.
Podkreślamy że każdy działkowiec danego ogrodu powiadamiany jest o mającym się odbyć walnym zebraniu z wyprzedzeniem czasowym, ma czas zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi. Nie ma żadnych ograniczeń w uczestnictwie w walnym zebraniu. Walne zebrania odbywają się co roku - są stałym elementem funkcjonowania ROD. Udział w walnym zebraniu stanowi prawo każdego działkowca z którego powinien korzystać. Brak zainteresowania w udziale w walnym zebraniu nie zmieni nawet „nadzór” struktur państwowych.
 Nasuwa się pytanie czy nadzorem nie należy objąć także społeczeństwa bo nie korzysta ze swoich praw wyborczych. Nasuwa się następne pytanie - jak instytucja, której celem jest ochrona praw obywatelskich sugeruje rozwiązania, które tej idei zaprzeczają.

Stwierdzamy, że list Pana Rzecznika jest kolejną formą ataku na Polski Związek Działkowców, jego struktury i wielotysięczną rzeszę zwykłych działkowców, którzy nie mają nic wspólnego z polityką. Działkowcy uczestniczący w walnych zebraniach podejmując uchwały umożliwiają normalne funkcjonowanie ogrodów.
Rozumiemy co znaczy słowo demokracja i powinno dotyczyć tych którzy rzekomo zostali pokrzywdzeni. Należy najpierw sprawdzić czy stawiane zarzuty są zasadne i zgodne z odczuciami ogółu.
Oczekujemy, że Pan Minister podejmie próbę obiektywnego spojrzenia na problemy ogrodnictwa działkowego w naszym Kraju.


                                                                             Z wyrazami szacunku
                                           Członkowie Delegatury Rejonowej PZD w Sosnowcu


do wiadomości otrzymują:
1. Krajowa Rada PZD
2. Okręgowy Zarząd Śląski Katowice

 

 

 

                                                                             Żory, dnia 3 lutego 2010 r.

 


                                                             Szanowny Pan
                                                             Cezary Grabarczyk
                                                             Minister Infrastruktury
                                                             ul. Chałubińskiego 4/6
                                                             00-928 Warszawa

 

                                            STANOWISKO
                                 ŻORSKIEGO KOLEGIUM PREZESÓW

W sprawie pisma Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego z    dnia 18 stycznia 2010 r. odnośnie PZD (Polskiego Związku Działkowców) do Ministra Infrastruktury

 

Szanowny Panie Ministrze, Żorskie Kolegium Prezesów zapoznało się z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 stycznia bieżącego roku w sprawie objęcia nadzoru działań podejmowanych przez Polski Związek Działkowców.

           Rzecznik Praw Obywatelskich w swym piśmie zarzuca bezpodstawnie Polskiemu Związkowi Działkowców wiele nieprawidłowości i nadużyć. Dziwi nas że Rzecznik, który powinien bronić przestrzegających prawa broni nieliczną grupkę pieniaczy. W Artykule 208 Konstytucji, w ust. 1 pisze międzyinnymi że Rzecznik Praw Obywatelskich winien stać na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych. Takim aktem normatywnym w Polskim Związku Działkowców jest Regulamin ROD i Statut PZD zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Rzecznik w swym piśmie pisze między innymi: „Zdaniem skarżących powyższe postanowienie regulaminu jest źródłem wielu nieprawidłowości i nadużyć, w tym pozwala na podejmowanie zobowiązań finansowych przez ogród działkowy przez małą grupę członków.”
W § 79 ust. 2 statutu PZD jest zapisane że walne Zebranie może odbyć się w drugim terminie o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano możliwość odbycia w drugim terminie, dodatkowo § 78 określa jak należy zwołać walne zebranie aby było ważne. Skoro wszyscy członkowie Związku z danego ogrodu są prawidłowo powiadomieni o zebraniu, a część z nich nie chce w nim uczestniczyć to oznacza że jest im obojętne jakie uchwały zostaną podjęte i nie mają podstaw by się skarżyć że ktoś za nich decyduje.

Z należnym szacunkiem
Prezesi Rodzinnych Ogrodów działkowych w Żorach:
Lucyna Cyrek /-/                              Andrzej Włuka /-/
Jadwiga Haentze /-/                          Raźniak Waldemar /-/
Anna Hałucha /-/                              Wiesław Cibor /-/
Halina Wojnarska /-/                        Zdzisław Mientkiewicz /-/
Wiesław Wilga /-/                            Henryk Olfans /-/
Wiktor Kania /-/                              Bronisław Woszczyński /-/
Wiktor Wrzos /-/

Do wiadomości:
- Adresat
- Krajowa Rada PZD
- Okręgowy Zarząd Śląski PZD
- Delegatura PZD w Rybniku 

 

Polski związek Działkowców                                       Nowa Sól  02.02. 2010 r.
Rodzinny Ogród Działkowy
 „Dozamet”
   w  Nowej soli

                                                                 Szanowny Pan
                                                                 Minister Infrastruktury

Zarząd ROD „Dozamet”w Nowej Soli (577) działek z niepokojem przyjął wiadomość o kolejnej próbie organów Państwa w sprawie ustawy i przepisów o ogrodach działkowych, dotyczących sposobu odbywania walnych zebrań szczególnie w drugim terminie. Jest to pozorny pretekst ludzi molkontentów, których  i wśród działkowców nie brakuje, a którzy i w rzeczywistości  z reguły w zebraniach nie uczestniczą. Podnoszenie w/w tematów odbieramy nie jako próbę pomocy organów Państwa Działkowcom, lecz jako kolejną próbę naruszenia praw działkowców, wywalczonych przez Polski Związek Działkowców i jego członków.
Polski Związek działkowców jest organizacją samorządową i dobrze służy swym członkom i ogrodom. Istniejąca ustawa i przepisy w pełni pozwalają dobrze zarządzać działkami w terenie. Jako jedni z wielu społecznych działaczy ogrodów czujemy się dotknięci faktem ciągłego nękania wprowadzenia nowych przepisów godzących w interes działkowców i ich związek.
Dlatego prosimy aby wszelkie zmiany w przepisach ogrodowych były konsultowane z Polskim Związkiem Działkowców i Działkowcami.
Z poważaniem
Prezes ROD „Dozamet”
w Nowej soli

 

 

 

 

Jastrzębie Zdrój dnia 2.02.2010 r

        
                                                                    Szanowny Pan
                                                                    Cezary Grabarczyk
                                                                    Minister Infrastruktury


 Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego IRYS w Jastrzębiu Zdroju  zgłaszają swój kolejny protest przeciwko  atakom na Polski Związek Działkowców i Ustawę o Rodzinnych Ogrodach . W piśmie do Pana Ministra które  skierował Rzecznik Praw Obywatelskich powołuje się  na liczne niesprawdzone skargi na działalność PZD  dotyczące zastrzeżeń co do zasadności  odbywania  Walnych Zebrań w  drugim terminie.  Każdy członek PZD jest świadomy  swojej nieobecności na Walnym Zebraniu , a zapis o odbyciu Walnego Zebrania w drugim terminie  posiada wiele innych organizacji co z  kolei Pan Rzecznik Praw Obywatelskich nie kwestionuje .Nie chcemy się rozpisywać nad słusznością naszego oburzenia , dlatego że jesteśmy przekonani iż jest to kolejny apel polityczny o likwidację  Polskiego Związku Działkowców .
Z poważaniem
Jan Jaworek
                                                  
 
                    


Białystok, dnia 02.02.2010r.

                                                                   Pan Cezary Grabarczyk
                                                                   Minister Infrastruktury
                                                                   ul. Chałubińskiego 4/6
                                                                   00-928 Warszawa

   Szanowny Panie ministrze,

 Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAKS” w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2010r. ze zdziwieniem i niepokojem przyjął informację, że toczą się prace nad zmianą naszej ustawy o ROD. Zapowiedzi wielu polityków Platformy Obywatelskiej przed I Kongresem PZD oraz po jego zakończeniu deklarowały, że wszystkie proponowane zmiany będą konsultowane ze środowiskiem działkowców. Dotychczasowe próby ustawodawcze podejmowane przez posłów PiS oraz PO nie powiodły się. Dlatego zwracamy się do Pana z prośbą o poważne traktowanie działkowców, a nie jako dodatek do „zainteresowanych partnerów społecznych”. Nikt tej grupie osób nie zabrania powołania nowej organizacji spełniających ich cele i oczekiwania. Łatwiej jest przejąć istniejącą organizację i jej majątek niż zbudować od podstaw nową.

     Z wyrazami szacunku
                                              PREZES
                                           Andrzej Bojko

 

 

 

 

 

 

 

 


POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Rodzinny Ogród Działkowy „Roża" w Zabrzu
                                                                                   Zabrze, 3.02.2010r.


                                                       Do Ministra Infrastruktury.

                                                       Szanowny Pan Cezary Grabarczyk

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Róża” w Zabrzu, składa na Pana Ministra ręce protest przeciwko atakowi Rzecznika Praw Obywatelskich na Polaki Związek Działkowców.
Dotychczas uważaliśmy, że RPO zajmuje się obroną praw obywateli a zarazem i
działkowców. Historia polskiego ogrodnictwa działkowego sięga ponad 100 lat,
a Pan Rzecznik pisząc do Pana Ministra list opublikowany w internecie i prasie (Rzeczpospolita) winien był się z tym faktem zapoznać.
Walne zebrania odbywające się w „drugim terminie” są stosowane również w  innych organizacjach i stowarzyszeniach i są zgodne z przyjętymi zasadami w tych organizacjach. Te zasady od wielu lat są ogólnie przyjęte przez członków naszego Związku. Jeżeli ktoś nie uczestniczy w walnym zebraniu to jest to wyłącznie jego sprawa, jego świadomy wybór.
W PZD jest przeważająca liczba ludzi w podeszłym wieku, często schorowanych i z różnych względów nie uczestniczących w walnych zebraniach, lecz w pełni popierających decyzje podejmowane w formie uchwał przez uczestników walnego zebrania.
Wyborów do Sejmu, Senatu i samorządów nikt nie kwestionuje chociaż odbywają się przy niskiej frekwencji.
Nasi działkowcy liczą na Pana przychylność i zrozumienie, że dotychczasowe rozwiązania prawne zapisane w ustawie o ROD, Statucie PZD i Regulaminie ROD są wystarczająco dobre i Szanowny Pan Minister je popiera uznając je za wystarczające dla dalszego funkcjonowania ogrodów i Polskiego Związku Działkowców.


Z wyrazami szacunku

 

Za Zarząd ROD „Róża” w Zabrzu
Prezes ROD
Edmund Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                 Zabrze, 3.2.2010 r.
Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy
 „Nasza Palma”
Zabrze

                                                          Szanowny Pan
                                                          Cezary Grabarczyk
                                                          Minister Infrastruktury


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Nasza Palma” w Zabrzu w imieniu
619działkowców i ich rodzin, zgłasza protest przeciwko ponownemu atakowi
na Polski Związek Działkowców. Od wielu lat ciągłe ataki na PZD jego
struktury, działaczy społecznych są zapowiedzią zmian nie
zawsze korzystnych dla działkowców. Działkowcy bowiem w przyjętych rozwiązaniach statutowych nie widzą żadnych zagrożeń i uważają Regulamin ROD i Statut PZD za dobre rozwiązania prawne w PZD.
Powtarzające się ataki na PZD mają na celu przejęcie terenów zajętych pod
ogrody działkowe, likwidację Związku oraz unicestwienie samodzielności i
samorządności naszego ruchu, czego przykładem jest kolejny misternie
przygotowany atak opublikowany w Rzeczpospolitej z dnia 27 stycznia br,
W tym wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich publikowane są
niesprawdzone skargi na działalność PZD, dotyczące zasad odbywania walnych
zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. D1a członków naszego ogrodu
oznacza to podjęcie kolejnej próby stawiania niesprawdzonych zarzutów i
szkalowanie naszego Związku. Wysuwany przez Rzecznika Praw
Obywatelskich zarzut jakoby odbywanie walnych zebrań w drugim terminie
stanowi możliwość do popełniania nadużyć i nieprawidłowości, jest bezzasadny
i nietrudno zauważyć jaki to ma cel. Kwestionowany przez Rzecznika zapis
regulaminu ROD jest stosowany w wielu innych organizacjach /przykład: PCK/ My działkowcy ROD „Nasza Palma" z Zabrza mamy nadzieję że nasz list zostanie doceniony przez Szanownego Pana Ministra, a Pańskie działania w tym temacie pozwolą nam i naszym rodzinom w spokoju uprawiać nasze działki.


Z wyrazami uszanowania,

Za Zarząd ROD „Nasza Palma"
Prezes Józef Gołąb

 

 

 

 

 

 

 


                                                                              Zabrze, 4.02.2010 r.

Polski Związek Działkowców
 Rodzinny Ogród Działkowy
„Kolejarz" w Zabrzu

                                                                   Szanowny Pan
                                                  Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktur


Po zapoznaniu się z treścią pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, Zarząd ROD „Kolejarz" w Zabrzu jest zdumiony wykładnią RPO odnośnie przepisów dotyczących odbywania walnych zebrań w Polskim Związku Działkowców. Zapis o drugim terminie jest stosowany również w innych związkach i stowarzyszeniach i do tej pory nikt tego zapisu nie kwestionował. PZD jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym i gdyby były jakiekolwiek zażalenia do przepisów zawartych w Statucie PZD, na pewno me dokonano by rejestracji. Podjęcie tego tematu pozwała się domyślać, że po odrzuceniu w Sejmie projektu PiS o zmianie ustawy o ROD, znowu zależy komuś żeby zniszczyć ruch działkowy, istniejący w Polsce ponad 100 lat. Zwłaszcza na Śląsku, gdzie już w XIX w. właściciele hut i kopalń udostępniali swoim pracownikom ziemię, aby po ciężkiej pracy pracownik wraz z rodziną mógł zregenerować siły i korzystać z warzyw i owoców własnoręcznie uprawianych. Wiele z tych ogrodów przetrwało zawieruchy wojenne, ekspansywny rozwój przemysłu ciężkiego i do dziś stanowi zielone płuca śląskich zdegradowanych ekologicznie miast.
Podważanie prawomocnej ustawy o ROD, uchwalonej przecież przez Sejm RP jest sprawą zdumiewającą. Aby zdyskredytować PZD, pokazuje się ludzi którzy łamią prawo, są często skłóceni z sąsiadami i nie uczestniczą w społecznym życiu ogrodu. Najpierw należy przyjrzeć się tym rzekomym skargom czy są zasadne, a potem wyrokować o rzekomo złych przepisach, czy złym Związku. Stoimy na stanowisku, że Pan Minister jest właściwą osobą sprawującą nadzór nad działalnością PZD, a Ustawa o ROD, Statut PZD i Regulamin  ROD niech pozostaną bez zmian.
Zarząd ROD „Kolejarz" w Zabrzu protestuje przeciwko takiemu postrzeganiu ruchu działkowego jaki widzi RPO i przypomina znane słowa z piosenki Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach ..."


Z wyrazami szacunku
w imieniu Zarządu ROD „Kolejarz" w Zabrzu

Prezes ROD Bogumiła Dziużycka

 

 

 

 

 

 


                                                                                     Zabrze, 3.02.2010 r.

 

 


Delegatura Rejonowa 
Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Zabrzu
Rodzinny Ogród Działkowy im. St. Webera w Zabrzu

 

                                                               Szanowny Pan
                                                               Cezary Grabarczyk 
                                                               Minister Infrastruktury

 

Szanowny Panie Ministrze, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Webera w Zabrzu, wraz z rodzinami, protestujemy przeciwko ponownemu atakowi na Polski Związek Działkowców, czym jest pismo Pana Jana Kochanowskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 stycznia 2010 roku dotyczące projektu zmian ustawy o ROD, skierowane pod Pana Ministra adresem.
Zapisy Regulaminu ROD i Statutu PZD, dotyczące drugiego terminu odbywania walnych zebrań i prawomocności podejmowanych uchwał, które zdaniem Pana Rzecznika prowadzą do „nikąd", a zwłaszcza do nadużyć i nieprawidłowości, obowiązują w Związku od wielu lat i spełniają swoje zadanie. Nie widzimy innego rozwiązania niż dotychczasowy zapis w Regulaminie ROD. Szkalowanie Związku przez małą grupę malkontentów, nie świadczy o prawdziwości przedstawionych zarzutów.
Mamy nadzieję że nasze wyjaśnienia pozwolą Szanownemu Panu Ministrowi na pełne zrozumienie naszych intencji stawianych w obronie dotychczasowych zapisów Ustawy, Regulaminu ROD i Statutu PZD. Chcemy dalej pracować na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce dla dobra całego społeczeństwa.


Z wyrazami szacunku
W imieniu działkowców
ROD „Webera” w Zabrzu
Prezes ROD- Szymon Marczewski

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Białystok, dn. 31 stycznia 2010 r.


Feliks Karpiński
ROD 27-go lipca
Białystok
 
                                                               Sz. P. Cezary Grabarczyk
                                                               Minister Infrastruktury  
                                                               00-926 Warszawa

 

 

Szanowny Panie Ministrze,


W nawiązaniu do docierających do Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców informacji, pozwalam sobie wyrazić swój protest dotyczący planowanych zmian w ustawie z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Informacja na temat prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury prac nad nowelizacją tej ustawy dotarła do Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców od europejskich związków działkowców, które założyły że PZD jest pełnoprawnym uczestnikiem prac prowadzonych w resorcie.
Protest swój wyrażam zarówno w imieniu własnym jak i całej społeczności Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Jego zasadność opieram na oficjalnych deklaracjach posłów m.in. Platformy Obywatelskiej o włączeniu działkowców w procesy decyzyjne ( umożliwienie im uczestnictwa w pracach nad zmianami w ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, (debata sejmowa z lipca 2009 r., kongres PZD z lipca 2009 r.). Jestem przekonany, że konsultacje nad tak poważnymi zmianami w ustawie są niezbędne już na etapie wstępnych rozważań i że włączenie społeczności, której zmiana ma dotyczyć do dyskusji zyska Ministerstwu Infrastruktury nie tylko uznanie, ale także w znacznym stopniu przyspieszy i ułatwi pracę.
Społeczność działkowców liczy sobie prawie milion osób zgromadzonych w blisko pięciu tysiącach rodzinnych ogrodów działkowych. Marginalizowanie reprezentującego ją Polskiego Związku Działkowców nie leży w interesie Ministerstwa. Jest nieuzasadnione, a wręcz krzywdzące wobec dobrze zorganizowanej i bardzo aktywnej organizacji. Społeczności działkowców funkcjonują bez problemu na terenie całej Europy, jednak Polski Związek Działkowców boryka się z problemami takimi jak nominalna kontrola NIK w gminach w zakresie zapewnienia warunków do prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, czy bezpodstawne oskarżenia na temat uchylania się PZD od nadzoru.
 Uważam, że obecnie obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zabezpiecza interesy zarówno Ministerstwa Infrastruktury, jak i społeczności działkowców.

      Z wyrazami szacunku
      Feliks Karpiński

 

Do wiadomości;    1) Krajowa Rada PZD Warszawa     2) OZP Białystok

 

 

 


                                                                              Zabrze dnia 3.02.2010 r.


Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd Śląski
Delegatura Rejonowa w Zabrzu
 

 

                                                                      Szanowny Pan
                                                                      Cezary Grabarczyk
                                                                      Minister Infrastruktury

Kierownictwo Delegatury Rejonowej OZ ŚL PZD w Zabrzu, w związku z pismem z dnia 18 stycznia 2010r. Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Szanownego Pana Ministra, odnośnie zapisu § 79 Statutu PZD, protestuje w jednostronnym traktowaniu tego problemu jakim go przedstawił RPO Protestujemy, gdyż zapis ten istnieje od 62 lat (tzn. 37 lat w PRL i 25 lat w RP) i nikomu nie przeszkadzał, a wręcz przeciwnie uznawany był za nowatorski i dobrze przemyślany również w innych organizacjach.
Działkowcy przed walnymi zebraniami jak pamiętam (a działkę uprawiam już ponad 30 lat ) zawsze byli indywidualnie powiadamiani pisemnie o terminie walnego zebrania w ogrodzie. Tylko „dobrą wolą” bez przymusu, jest uczestnictwo działkowca członka PZD w walnym zebraniu. Jeżeli nie uczestniczy w zebraniu, to nie może mieć pretensji że ktoś za niego podejmuje decyzje i uchwały dotyczące wyłącznie kompetencji określonych Statutem PZD dla walnego zebrania członków.
Panie Ministrze, społeczności działkowej należy pomagać, gdyż to ona w miastach i miasteczkach, a nawet wioskach zagospodarowuje nieużytki, tereny zdegradowane rolniczo, wysypiska, hałdy i tworzy z tego okazałe oazy zieleni. Całe społeczeństwo korzysta z tych ogrodów traktując je jako parki i miejsca spacerów, a szkoły i przedszkola jako miejsca pierwszej edukacji przyrodniczej. Prosimy w imieniu 7,5 tysięcznej społeczności zabrzańskich działkowców, o szczere przeanalizowanie swoich zamiarów w stosunku do PZD i wyrażamy nadzieję że będzie ona dla nas pozytywna. Ustawa o ROD, Statut PZD, oraz Regulamin ROD dobrze służą nam działkowcom, a samorządy miast i gmin oceniają ich zapisy pozytywnie, gdyż nie wstrzymują rozwoju miast i inwestycji prowadzonych i planowanych w miastach.


Przesyłamy uszanowania
W imieniu działkowców zabrzańskich. Przewodniczący Delegatury Rejonowej
Czesław Tolarczyk

 

 

 

 

Cieszyn dnia 05.02.2010r.
                                                                        Pan  Minister Infrastruktury
                                                                        Cezary Grabarczyk
                                                                        ul. Chałubińskiego 4/6
                                                                        00-928 Warszawa

 


Szanowny Panie Ministrze.


Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Cieszyna na spotkaniu w dniu 5 lutego  między innymi omawiali pismo skierowane do Pana od Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie jako to określił w piśmie- skargi na działalność Polskiego Związku Działkowców w szczególności na postanowienie statutu i regulaminu PZD, który umożliwia ,aby walne zgromadzenie członków ogrodu odbywało się w drugim terminie , pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków ogrodu. Dalej Pan Rzecznik pisze , że zdaniem skarżących może to być źródłem wielu nieprawidłowości i nadużyć.
Szanowny Panie Ministrze. Pan Rzecznik Praw Obywatelskich myli pewne pojęcia dotyczące praw członków ogrodu. Przecież członkami ogrodu są również i członkowie zarządu ogrodu ,którzy te projekty uchwał przygotowują na Walne zebranie. Walne zebranie jest po to aby wspólnie wypracować ,uchwalić również i wysokość opłat obowiązujące wszystkich działkowców. Każdy członek związku ma prawo brać udział w walnym zebraniu gdzie walne zebranie jest najwyższą władzą w ogrodzie. I właśnie uważamy ,że drugi termin podany w zawiadomieniu jest bardzo trafiony nikt nie może powiedzieć, że o czymś nie wiedział. Gdyby tego zapisu nie było to powstałby paraliż finansowy na ogrodach. To nie jest tak ,że jesienią zamykamy ogród i nic nas nie interesuje do wiosny. Przecież musimy być wypłacalni za prąd,gaz.wodę,kanalizację,wywóz nieczystości stałych,płynnych.
Szanowny Panie Ministrze.
Na każdym ogrodzie jest pewna grupa malkontentów ,którym nie podoba się nawet to ,że w ogrodzie jest zarząd ,który tymi sprawami kieruje .Właśnie ci malkontenci nie przychodzą na walne zebrania mamy takich działkowców ,którzy od kilkunastu lat nie byli obecni w walnym zebraniu.
Drugi zarzut jaki kieruje Pan Rzecznik Praw Obywatelskich to „brak nadzoru nad PZD”. Panie Ministrze w każdej chwili można przyjść na dany ogród i sprawdzić działalność zarządu pod względem finansowym ,gospodarczym ,budowlanym. I takie kontrole są przeprowadzane i bardzo dobrze bo cały czas zarządy ogrodów są oskarżane przez tych właśnie malkontentów o niegospodarności na ogrodach. W tym roku czeka nas kampania wyborcza na ogrodach niestety już wiemy, że będzie kłopot wybrać chętnych do pracy w zarządach ,    komisjach rewizyjnych i rozjemczych. Przeważnie jest tak ,że do krytykowania jest dużo więcej działkowców niż do pracy w zarządach i komisjach. A to dlatego że zarządy i komisje pracują w czynie społecznym – za darmo.
                                                                        Z wyrazami szacunku
                     Prezesi z 10  Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Cieszyna
Do wiadomości:
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców
Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach
                                                                       

 

Białystok, dn. 5 lutego 2010r.

                                                                      Pan   Cezary Grabarczyk
                                                                      Minister Infrastruktury

Szanowny Panie Ministrze !

Przesyłam Panu Ministrowi do wiadomości Stanowisko Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Przewodniczących Ogrodowych Komisji Rewizyjnych i obsługujących Walne Zebrania – reprezentujących ponad 14 tys. działkowców z 63 ogrodów rejonu białostockiego z następujących miast i miejscowości: Białystok, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Mońki, Sokółka, Czarna Białostocka, Dąbrowa Białostocka, Wasilków, Siemiatycze, Gródek, Michałowo, Zabłudów, Łapy, Brańsk, Zalesiany i Kleosin, a dotyczące wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z dn. 18.01.2010r. do Pana Ministra z prośbą o nowelizację ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z powodu braku nadzoru nad Polskim Związkiem Działkowców i odbywaniem Walnych Zebrań w tzw. drugim terminie, przez co rzekomo zagrożona jest demokracja w PZD i prowadzi to do wielu nieprawidłowości i nadużyć.
Panie Ministrze ! Jest to bardzo poważne oskarżenie naszego Związku, lecz bez żadnych dowodów popierających taką tezę. Informuję, że RPO takim postępowaniem odebrał nam prawo do złożenia wyjaśnień i nie wystąpił do PZD o zweryfikowanie tych skarg i innych zastrzeżeń, podejrzeń i oskarżeń.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o spowodowanie złożenia przez RPO dowodów na poparcie swoich oskarżeń. W przeciwnym wypadku będą to tylko insynuacje i pomówienia nie mające żadnego znaczenia.
Panie Ministrze ! Myślę, że otrzyma Pan jeszcze wiele protestów w tej sprawie, gdyż podlascy działkowcy są zbulwersowani kłamliwym wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich do Pana Ministra i zaniepokojeni trwającymi, jak sam Pan pisze, pracami analitycznymi dot. ustawy o ROD, wbrew wcześniejszym wypowiedziom posłów Platformy Obywatelskiej, że nie zostaną podjęte żadne prace nad zmianą ustawy o ROD bez konsultacji z PZD.
Działkowcy podlascy również nie akceptują przyrównania naszej milionowej organizacji do nic nie znaczących „kanapowych” partnerów w zakresie ogrodnictwa działkowego.

W załączeniu:
Stanowisko z dn. 4.02.2010r.

Do wiadomości:
KR PZD

 


Bytom dn. 08.02.2010 r.


                                                                          Szanowny Pan
                                                                          Cezary Grabarczyk

                                                                          Minister Infrastruktury                                                                           ul. Chałubińskiego 4/6                                                                           00-928 Warszawa
 

Stanowisko Prezesów „Ziemi Bytomskiej” i  Delegatury Rejonowej w Bytomiu w sprawia kolejnej ingerencji w statut i regulamin PZD bez konsultacji z działkowcami i Związkiem na temat pisma RPO do Ministra Infrastruktury zamieszczonego w Internecie.


W imieniu Prezesów i działkowców Delegatury Rejonowej, Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Bytomiu wyrażamy zdziwienie i konsternację z faktu kolejnej ingerencji w sprawdzone i działające dobrze nasze rozwiązania regulaminowo-statutowe, bez konsultacji tych wątpliwości ze Związkiem. Pisze Pan Rzecznik Praw Obywatelskich, że podejmuje te działania na skutek skarg wpływających do Jego Biura. Przecież w tej kwestii uzyskał by Pan Rzecznik wyczerpujące wyjaśnienia od Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, gdyby się oczywiście do niej zwrócił. Kwestionowanie zapisu o „drugim terminie” jest delikatnie mówiąc nieuzasadnione, wszak każdy działkowiec jest po pierwsze o tym poinformowany w zawiadomieniach o odbyciu Walnego Zebrania. Po drugie to działkowiec decyduje o tym czy będzie w zebraniu uczestniczył, jeżeli ma poczucie własnej odpowiedzialności - to oczywiście tak. Więc pytamy jakie to nieprawidłowości ma Pan Rzecznik na myśli, przecież nie tylko PZD stosuje ten zapis i jest on prawnie akceptowany.
Obecność na Walnym Zebraniu członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego nie jest obowiązkowa, lecz jest powinnością działkowca, dającą mu możliwość decydowania o losach ogrodu /w tym również o finansach/. Czy to są niedemokratyczne działania, przecież to działkowiec sam decyduje w swoich i ogrodu sprawach.
Odbieramy treść tego listu jako kolejny atak na Związek, na jego struktury, samodzielność i niezawisłość. My Prezesi ogrodów działkowych na Śląsku, a konkretnie z Bytomia w pełni uznajemy potrzebę prawnego nadzoru administracyjnego, bo chcemy być partnerem dla władzy a nie Jej wrogiem czemu niejednokrotnie daliśmy już wyraz.
Wierzymy że Pan Minister spojrzy obiektywnie na środowisko polskich działkowców, ich problemy, a także pomoże im je rozwiązać.

Prezesi Bytomskich Ogrodów Działkowych

 

 


                                                                           Rumia, dnia 31 stycznia 2010
Polski Związek Działkowców
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„JANOWO"
Rumia, ul. Kazimierska
 

                                Pan Cezary  Grabarczyk Minister Infrastruktury
                                            ul. Chałubińskiego 4/6
                                            00-928 Warszawa
 

Szanowny Panie Ministrze,

 My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Janowo” w Rumi zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym, z niepokojem przyjmujemy docierające do nas, informacje o  podejmowanych próbach zmiany ustawy o r.o.d  z 8 lipca 2005 r., która jest w pełni przez nas akceptowana, o czym świadczy ponad 640 podpisów w jej obronie.
Nieprzychylne nam grupy i środowiska dążą do pozbawienia nas tego, co budowały pokolenia polskich działkowców, zagospodarowujących tereny bardzo często zaniedbane, czyniąc z nich oazy zieleni, miejsca upraw warzyw i owoców oraz wypoczynku dla całych rodzin.
 Niepokoi nas, że grupy te dążą do uruchomienia działań aparatu Państwa przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców, ponadmilionowej organizacji społecznej.
Zwracamy się z apelem o niepodejmowanie jakichkolwiek działań przeciwko naszej ustawie
i naszemu Związkowi, abyśmy wreszcie w spokoju mogli gospodarzyć na naszych działkach
korzystając z uprawnień jakie dała ta ustawa i cieszyć się z osiągnięć i historii ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Apelujemy o pozostawienie ogrodów samym działkowcom i ich organizacji - Polskiemu Związkowi Działkowców.
Liczymy, że Pan Minister i podległy Mu resort stanie w obronie działkowców i naszej ustawy i nie dopuści do oddania ziemi, którą użytkujemy, bogatym, kosztem, często najuboższych.

    Z poważaniem
 
Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków
/-/  Helena Zawaluk

Przewodniczący
Walnego Zebrania
 /-/ Zygmunt Szczepanik

Prezes ROD „Janowo”
/-/ Mieczyslaw Kamiński

do wiadomości:
Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku
Krajowa Rada PZD w Warszawie

 

 

 

 

 

 


                                                                           Białystok 2010.02.01

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. M. Kopernika w Białymstoku

       
       Pan Cezary Grabarczyk
       Minister Infrastruktury
 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Kopernika w Białymstoku uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się treścią pisma Pana Ministra Nr ML-6b-025-1/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. skierowanego do Pana Eugeniusza Kondrackiego Prezesa Krajowej Rady PZD postanowiono podzielić się z Panem uwagami w tej sprawie.
Wydawałoby się, że po I Kongresie Polskiego Związku Działkowców dnia 14 lipca 2009 r. będzie przynajmniej kilka lat spokoju.
Jednak jak się okazuje życie polityczne w Polsce jest pełne zawirowań. Mimo zapewnień podczas Kongresu przez wielu polityków, że są za stabilizacją i pozytywnym rozwojem ruchu działkowego w kraju, natychmiast po Kongresie w dniu obrad Sejmu RP /l6 lipca 2009 r./ Komitet Stały Rady Ministrów
".. przygotowuje i uzgadnia międzyresortowo  projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych.." oraz "..analizuje propozycję likwidacji Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizacji majątku tej organizacji.."
I wszystko to odbyło się bez wiedzy i konsultacji z przedstawicielami  Kierownictwa Polskiego Związku Działkowców.
Pan Minister przewiduje  wprawdzie w ostatnim fragmencie listu, że "..wszystkie propozycje dotyczące ewentualnej nowelizacji Ustawy z 8 lipca 2005 r. o rod staną się przedmiotem konsultacji z zainteresowanymi partnerami społecznymi, w tym także a przedstawicielami PZD.."
Jednak zastanawiające jest, że nie wcześniej, a dopiero przy ewentualnym przygotowywaniu nowelizacji Ustawy z 8 lipca 2005 r. i w pewnym stopniu z pomniejszeniem roli i znaczenia Polskiego Związku Działkowców. A może to tylko takie odnosi się wrażenie czytając końcowe sformułowania dotyczące tej kwestii. Ale przecież   rozważana jest likwidacja PZD, a nie likwidacja i innych "partnerów społecznych".

Prezes
ROD im. M. Kopernika
mgr Aleksander Pugacewicz

 

 

                                                                                  Chorzów 05.02.2010 r.


                Cezary Grabarczyk  Minister Infrastruktury
                 ul. Chałubińskiego 4/6
                 00-928 Warszawa

 

 W związku z pismem dr Janusz Kochanowskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do  Ministra wnoszącym prośbę o objęcie nadzorem działania  realizowane przez Polski Związek Działkowców, dotyczących realizacji zapisów Statutu PZD i Regulaminu ROD.
Chodzi o odbywanie Walnych Zebrań w drugim terminie. Przepis ten wynika z aktualnego stanu prawnego obowiązującego członków PZD (Statut PZD, Regulamin ROD). Nigdy nie spotkaliśmy się z zarzutami na w/w omawiany temat ze strony działkowców.  Odbywanie Walnych Zebrań w drugim terminie wynika z wielu przyczyn, a każdy członek PZD ma wiedzę na temat  sposobu podejmowania uchwał w ogrodzie i konsekwencji nieobecności na Walnym Zebraniu.
Oczekujemy, że uszanuje Pan Minister nasze stanowisko w tej sprawie.

Działkowcy z ROD:
„Strzelców Bytomskich”
„M.C.Skłodowskiej”
„J.Wieczorka”
„Kopalnia Polska”
„Zgoda”

                                                                  Sieradz, 08 luty 2010 r.

 

        Szanowny Pan Cezary Grabarczyk    

        Minister Infrastruktury


Uczestnicy rejonowej narady prezesów zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, odbytej w dniu 08 lutego 2010 r. w Sieradzu, reprezentujący 5233 działkowców i ich rodziny stanowczo przeciwstawiają się jakimkolwiek manipulacjom przy Ustawie z dnia 08 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych bez konsultacji i uzgodnień z PZD -samorządną i samodzielną masową organizacją społeczną, która skutecznie broni działkowców i ogrody działkowe. Popieramy obowiązującą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych i nie pozwolimy, aby bez naszej wiedzy zmieniono ustawę, która dobrze się sprawdza i służy działkowcom, ogrodom i całemu Związkowi.
Nie pozwolimy, aby ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce, oraz tradycje wielu pokoleń działkowców w imię komercyjnych interesów został zniszczony.
Czy w Polsce ma być inaczej, jak w innych krajach europejskich: Austrii, Niemczech, Francji, Anglii, Danii, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Szwajcarii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Słowacji i Czechach. Działanie państwa poprzez taką organizację jak nasza sprawdziło się we wszystkich tych krajach.
Zadajemy sobie pytanie, czy po raz kolejny Związek musi zbierać siły na obronę działek, ogrodów i służącej im organizacji. Ta walka trwa od 1989 roku.

Otrzymują:
• Parlamentarzyści województwa łódzkiego
• Krajowa Rada PZD w Warszawie
• OZŁ w Łodzi


      Podpisy złożyli uczestnicy narady

 

                                                                    Białystok dn. 8.02.2010r.

Polski Związek Działkowców
ROD”Sady Antoniukowskie”
Białystok

                                                                 Pan   Cezary Grabarczyk
                                                                 Minister Infrastruktury

Szanowny Panie Ministrze !
 Zarząd naszego ogrodu posiadając mandat 599 działkowców, oświadcza, że mamy już dość różnych inicjatyw pojawiających się na najwyższych szczytach władzy dotyczących ogrodnictwa działkowego, Polskiego Związku Działkowców i ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Rozważania te dotyczą naszego być albo nie być.
 Dyskusje toczą się na temat jakie ma być ogrodnictwo działkowe w Polsce i czy w ogóle ma być. Czy te oazy tak potrzebnej zieleni przenieść poza granice miast ? Czy działkowcy przeszkadzają w rozwoju miast, czy pomagają tworząc miejsca do wypoczynku dla bardzo licznej grupy mieszkańców miast ? Pozostawić ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w obecnym kształcie, znowelizować czy wyeliminować z obrotu prawnego ? A co zrobić z ludźmi użytkującymi działki, w większości emerytami ? Wyprowadzić tych ludzi w starszym wieku, nieraz poruszających się z wyraźnym trudem za miasta, nad rzeki i jeziora, jak niektórzy sugerują, czy pozostawić w blokowiskach, przy blokach, a najlepiej w ich mieszkaniach, niech nikomu nie przeszkadzają i niech wyglądają przez okna z której strony przyjdzie śmierć ? Dać im odszkodowania za poniesione nakłady na działkach, czy ten niewielki majątek, nieraz jedyny dorobek całego życia zabrać, tak jak miało to być według propozycji posła PO Leszka Cieślika ?
 Jak Pan widzi dylematy są. Jak je rozwiązać: z pożytkiem dla klasy posiadaczy czy działkowców ?

Panie Ministrze !
 Od dwudziestu lat, od nowej demokracji (w odróżnieniu od ludowej), grunty, na których zlokalizowane są ogrody działkowe, doprowadzone przez działkowców do kwitnącego stanu, nabrały dużej wartości. I od tego zaczęły czy kłopoty z różnymi biznesmenami, lobbystami, przedsiębiorcami, partiami politycznymi, posłami i rządami dążącymi do pozyskania terenów na cele komercyjne. Pieniądz, mamona stały się świętością, a Człowiek zszedł na drugi plan. Ginie na horyzoncie Człowiek – Działkowiec. Czy dopuści Pan do tego, aby zginął całkowicie jako niepotrzebny element dzisiejszej rzeczywistości ?
 W lipcu ubiegłego roku podczas obrad I Kongresu PZD i podczas debaty sejmowej w dn. 16.07.2009r. posłowie PO wypowiadali się jednoznacznie przeciwko projektowi ustawy PIS. I publicznie zapowiadali, że żadnych zmian ustawy o ROD nie będzie bez konsultacji z Polskim Związkiem Działkowców. Lecz już wtedy krążyły pogłoski o powołaniu w łonie PO, Klubu, Rządu, Partii komisji do prac analitycznych zmierzających do nowelizacji.
 Obecnie potwierdził Pan Minister, że takie prace są prowadzone. A gdzie są konsultacje z PZD publicznie obiecywane ? Czy należy traktować te wypowiedzi jak nic nie znaczące słowa rzucane na wiatr i nam na pocieszenie ? Rzeczywiście na pocieszenie, gdyż pisze Pan, że ewentualne propozycje zmian „staną się przedmiotem konsultacji z zainteresowanymi partnerami społecznymi, w tym także z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców”.
 Tym zdaniem dał nam Pan do zrozumienia, że Polski Związek Działkowców z pięcioma tysiącami ogrodów i milionem członków, będzie traktowany tak jak kanapowa organizacja nie posiadająca żadnych umocowań do reprezentowania polskich działkowców. Jest to stanowisko krzywdzące  polskich działkowców i lekceważące nasze środowisko.
 Podjęcie niezwłocznie konsultacji z PZD doprowadzić bowiem może do stwierdzenia, że żadne zmiany nie są potrzebne, że ustawa o ROD jest ponadczasowa, wszak oparta jest na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu kilku pokoleń działkowców działających w różnych systemach politycznych.
 W świetle powyższego pismo Pana Ministra wywołało zrozumiałe oburzenie również w naszym ogrodzie. Objawia się to nie tylko zgorzknieniem, ale też podkreślaniem siły kartki wyborczej, o czym dobitnie przekonała się partia „Prawo i Sprawiedliwość” podczas poprzednich wyborów.
 Myślimy jednak, że w sprawach ogrodnictwa działkowego i prowadzenia ROD będzie traktował Pan nas jako poważnego partnera dobrze znającego zarówno środowisko jak i problemy, z którymi mamy do czynienia.

  Wiceprezes Zarządu           Wiceprezes Zarządu            Prezes Zarządu

  Ryszard Wiszowaty               Mamert Czech               Wiesław Sawicki

                                                                                            

 

 

Olsztyn, dnia 28.01.2010 r.
                                                                          Pan
                                                                          Cezary Grabarczyk
                                                                          Minister Infrastruktury

 Szanowny Panie,

 Jako Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otrzymaliśmy Pana odpowiedź na wystąpienie Krajowej Rady PZD, które do Pana skierowano. Zapoznaliśmy się z jej treścią i przedyskutowaliśmy w szerokim gronie naszego Zarządu i niektórych Prezesów ROD.
Myśleliśmy, że po tylu latach walki w ostatnim okresie po odrzuceniu przez Sejm projektu ustawy PiS obiecującej uwłaszczenie działkowcom będziemy wykonywać właściwą pracę na rzecz działkowców i rozwoju ogrodów.
Uwieńczeniem tej wieloletniej walki w obronie ogrodów i ustawy o ROD był zwołany w Warszawie I Kongres PZD, w którym wzięło udział ok. 3 tys. działkowców z całej Polski. Wśród licznie zaproszonych gości większość polityków oraz przedstawicieli Rady Ministrów deklarowało poszanowanie woli i obronę naszej ustawy o ROD. Fakt zebrania 620 tys. podpisów w obronie ustawy świadczy również o spójności i jedności wśród działkowców.
Szanowny Panie Ministrze,
W ostatnim okresie znów coraz częściej pojawiają się sygnały o pracach nad zmianami naszej ustawy. Wynika to również z Pana odpowiedzi. Zaniepokojenie jednak nasze budzi fakt, że prace te będą konsultowane z partnerami społecznymi
i również z przedstawicielami PZD. Wydaje nam się, że Polski Związek Działkowców powinien być tu głównym partnerem i przedstawicielem w tych konsultacjach
i pracach. Bo przecież Związek od tylu lat prowadzi i dąży do rozwoju ROD.
Ma w tym bogate tradycje i wielkie doświadczenie i przecież działkowcy swoim poparciem upoważnili go do ich reprezentowania.
Bardzo cenimy sobie Pana zapewnienie, że deklarował Pan spotkanie
z przedstawicielami PZD i mamy przekonanie, że tak będzie. Bo tylko w ten sposób można wspólnie ustalić i właściwie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i rozwój ogrodnictwa działkowego dla dobra działkowców i zachowania ogrodów dla przyszłych pokoleń.       

Do wiadomości:
1. Adresat
2. Krajowa Rada PZD
3. a/a

 

Szczawno Zdrój, 22.02.2010r.

Szanowny Pan

Cezary Grabarczyk

 Minister Infrastruktuy


Nawiązując do Pana pisma skierowanego do Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusz Kondrackiego, w którym informuje Pan o pracach analitycznych prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury, a które w domyśle mają prowadzić do zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działowych, działkowcy okręgu sudeckiego zgromadzeni na spotkaniu w dniu 22 lutego 2010 r. wyrażają niniejszym pismem swój sprzeciw wobec powyższym zamierzeniom.
Oświadczamy, że mamy już dość różnych inicjatyw pojawiających się na najwyższych szczytach władzy dotyczących ogrodnictwa działkowego, PZD i ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Pragniemy podkreślić, że obecnie obowiązująca ustawa z dnia 8 lipca 2005r. skutecznie i w pełni zabezpiecza prawa działkowców, działkowcy nie oczekują zmiany swojej ustawy czemu dali wyraz w setkach pism i wystąpień oraz składając w całej Polsce ponad 620 tys. podpisów za utrzymaniem tej ustawy.
Panie Ministrze, nie do przyjęcia są argumenty z jakimi do Pana zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Janusz Kochanowski w piśmie z dnia 18 stycznia 2010 r. mające uzasadnić potrzebę zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Odbywanie części zebrań w drugim terminie zgodne jest ze statutem ,rozwiązanie takie broni wiele ogrodów przed zablokowaniem wszelkiej działalności ogrodów. Wszyscy członkowie ogrodów zawiadamiani są pisemnie o terminie i miejscu odbywania walnego zebrania sprawozdawczego bądź sprawozdawczo wyborczego i jeżeli członek ogrodu nie uczestniczy w zebraniu jest to jego świadoma decyzja. Jednocześnie jest świadom , że w takiej sytuacji inni za niego podejmować będą decyzje dotyczące ogrodu.
Ministrze, pismem tym chcemy Pana poinformować,  działkowcy , że są za pozostawieniem obecnej ustawy o rodzinnych ogrodach w niezmienionej obecnie treści.

 

Piotrków Trybunalski 22.02.2010 r.

Poseł na Sejm

Rzeczpospolitej Polskiej

Artur Ostrowski 

Sz.P

Izabela Ożegalska

Prezes OZŁ PZD

 

W związku z pismem Pani Prezes z dnia 12 lutego 2010 roku chciałbym Panią zapewnić o swoim poparciu dla funkcjonowania ogrodów działkowych na obecnych zasadach i w oparciu o obowiązującą ustawę. Ogrody działkowe to przecież nie tylko miejsce pracy, wypoczynku, spotkań rodzinnych ale które są również niejednokrotnie zielonymi płucami naszych miast.
Zapewniam, że będę występował przeciw próbom ingerencji w działalność samodzielnej organizacji społecznej jakąjest Polski Związek Działkowców.

Z poważaniem

Posel na Sejm

Artur Ostrowski

Zarząd ROD „ Natura”
Ul. Kaliska 89
63-400 Ostrów Wielkopolski
                                  Ostrów Wlkp. 06.03.2010r.


Pan Cezary Grabarczyk
Minister infrastruktury
Warszawa

W związku z przygotowaniami do kolejnego ataku na struktury PZD, 3raz dorobek wszystkich działkowców apelujemy i ich zaprzestanie .
Kolejny już raz określone struktury polityczne i ekonomiczne wyciągają ręce po " łakomy kąsek „ jakim jest majątek PZD oraz co za tym idzie ubogie kieszenie działkowców. Nadrzędnym celem ministerstwa być powinna być pomoc w promowaniu tego co przynosi wymierne korzyści ludziom w postaci zdrów ego i czystego środowiska ,a nie niszczenie tego co prawidłowo funkcjonuje od dziesiątek lat.
Przedstawianie kolejnych argumentów o słuszności naszych obaw co do losu ogrodów w Polsce uważamy za bezzasadne - przedstawialiśmy je wielokrotnie w poprzednich pismach kierowanych do polityków i Rządu RP. Liczymy jednak na rozsądek i zrozumienie w dalszych poczynaniach.

Z uszanowaniem Zarząd , Komisje Statutowe i działkowcy ROD ..Natura".


Sekretarz                                      Wiceprezes                               Prezes

Krystyna Kopras                     Tomasz Grelak                           Józef Gromski

Do wiadomość:
OZ PZD Kalisz
KR PZD Warszawa

STANOWISKO
Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych zgromadzonych na naradzie związkowej PZD w dniu 9 marca 2010r.  w Delegaturze Rejonowej Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców w Płocku.


Panie Ministrze!

Już ponad 20 lat  Polski Związek Działkowców i Rodzinne. Ogrody Działkowe w Polsce, a przede wszystkim na Mazowszu, są atakowane przez niektórych parlamentarzysty RP i część administracji rządowej, pod pretekstem rzekomo złego funkcjonowania. Tu pragniemy nadmienić, że nasz Związek jest, organizacją społeczną, samorządową, samofinansującą się i działa już ponad 100 lat !
W dniu 8 lipca 2005 roku uchwalona przez Sejm RP kolejna Ustawa  o rodzinnych ogrodach działkowych w pełni potwierdza nasze działania i ich zgodność z Konstytucją RP.
Panie Ministrze! Jest to ustawa dobra i w pełni zabezpiecza potrzeby Działkowców, polskich działkowców i ich rodzin. Taki stan prawny potwierdzili parlamentarzyści RP w swoich wystąpieniach na  I  Kongresie Polskiego Związku Działkowców w dniu 14 lipca 2009r  w Warszawie i zapewnili władze nasza Związku i nas działkowców, że  w przypadku prób jakiejkolwiek nowelizacji w/w ustawy - będą, prowadzili konsultacje z przedstawicielami Związku w myśl zasady : 'Nic o Was - bez Waszego Udziału'.
A jednak stało się inaczej! Platforma Obywatelska, rządząca w tym kraju, bez wiedzy naszego Związku i bez konsultacji z nim prowadzi prace nad nowelizacją Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. Domniemany, że przygotowywana nowelizacja ustawy to działania polityczne, mające związek z wyborami do samorządów gminnych.
      Platforma Obywatelska chcąc dokonać zmian w konstytucyjnej ustawie  o rodzinnych  ogrodach działkowych wystąpiła z pytaniem do rządów: Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Holandii i Szwecji o regulacje prawne dotyczące ogrodów działkowych w ich krajach.  Pytamy dlaczego z takim samym pytaniem nie zwróciła się do rządów Niemiec, Francji czy Austrii, w których to państwach  akty prawne; są zbliżone  do realiów ponad miliona polskich Działkowców?! Czy to przypadek? Nie!


Szanowny Panie Ministrze !
My - Działkowcy posiadamy dobrą Ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Ona zabezpiecza nasze związkowe potrzeby. Świadczą o tym 620 tysięcy podpisów w jej obronie. Ustawa ta nie wymaga politycznej nowelizacji. Ustawa ta daje nam poczucie bezpieczeństwa  i pozwala spokojnie uprawiać nasze poletka działkowe.

Z wyrazami szacunku:

Prezesi Zarządów

Rodzinnych Ogrodów Działkowych:

w Plocku, Gostyninie, Sierpcu, Wyszogrodzie i Żurominie.

Polski Związek działkowców
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkoweg
             Tomaszów Maz.15.02.2010
                 „ Malwa”
97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Pan Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury Rządu
 Rzeczpospolitej Polskiej

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „MALWA" w Tomaszowie Maz. Przy ulicy Milenijnej, na żądanie działkowiczów wyraża kategoryczny sprzeciw wobec projektu zmiany ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005r. Działkowcy popierają w całej okazałości aktualna ustawę i opracowany na jej podstawie Statut PZD i Regulaminy ROD.
Dotychczasowe rozwiązania prawne w sposób właściwy regulują kwestie użytkowania ogrodów działkowych, co gwarantuje działkowcom poczucie stabilizacji i daje możliwość przekazania działki następcom.
Zmiana ustawy o R.O.D. będzie skierowana przeciwko działkowcom i Polskiemu Związkowi Działkowców. Odebrać to należy jako zagrożenie dla dalszego istnienia ruchu ogrodnictwa działkowego i PZD. Dlatego też w dniu 14 lipca 2009r. zwołany został I Kongres PZD, w którym wzięło udział 2600 działkowców z całej Polski. Jednogłośnie została wyrażona wola zachowania dotychczasowej ustawy o ROD, którą popierają niżej podpisani a wcześniej ustawę tą poparło 620 000 osób składając stosowne podpisy.
Aktualna ustawa o ROD zapewnia dobre funkcjonowanie ogrodów i właściwą współpracę z samorządami, gwarantuje działkowcom określone prawa i nakłada na nich obowiązki.


Nie ma potrzeby zmian!!!


PZD z jego strukturą organizacyjną poprzez Krajową Radę, Okręgowe Zarządy, Zarządy ROD, Komisje Rewizyjne i Rozjemcze wszystkich szczebli, poprzez statut i regulamin daje nam gwarancję działalności zgodnie z prawem.


Apelujemy o zaniechanie prób uchylenia ustawy o ROD. Działkowcy to kilkadziesiąt tysięcy głosów wyborczych o czym należy pamiętać na przyszłość!!!


Do wiadomości:
1. Rzecznik Praw Obywatelskich Janosz Kochanowski
2. Krajowa rada PZD
3.Okręgowy Zarząd PZD.
 

Polski Związek Działkowców                                Wrocław dnia 20.03.2010

ROD ' Obrońca' we Wrocławiu.

Pan 
Cezary Grabarczyk

Minister Infrastruktury
Ul. Chałubińskiego 4/6

 00-928 Warszawa

 


W związku z informacją Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu, przekazaną na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 20.03.2010, dotyczącą kolejnych prób zmiany Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, działkowcy z ROD „Obrońca' zwracają się do Pana Ministra o zaniechanie prac nad zmianą ustawy z dnia 8.07.2005r.
Uważamy, że aktualnie obowiązująca ustawa jest optymalna w zakresie prawnego funkcjonowania ogrodów działkowych, a wszelkie działania w kierunku jej podważenia - to „szukanie dziury w całym1'. Mamy świadomość, że tereny ogrodów działkowych znajdują się na obszarach administrowanych przez samorządy miast i stanowią „łakomy kąsek' do sprzedania i komercyjnego ich zagospodarowania. Jako tereny zielone powinny jednakże pozostać „płucami miasta', spełniającymi standardy ekologiczne, wzbogacającymi dzisiejsze zdegradowane środowisko naturalne. Do tego zostały powołane ustawą z 8.07.2005. Zgodnie z art. 5 ustawy o ROD, podlegają one ochronie przewidzianej w przepisach: o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie przyrody oraz o ochronie środowiska.
Użytkownikami działek są w większości emeryci i renciści, dla których jest to nie tylko miejsce rekreacji, ale też sposób na wspomożenie budżetów domowych w sytuacji ogólnie znanych skrajnie niskich dochodów tej grupy ludzi. Działania Rządu RP nie mogą iść w kierunkach forsowanych między innymi w projekcie PIS, który oddając działki pod władzę samorządu szybko doprowadziłby do wywłaszczenia działkowców, znacznego podniesienia kosztów użytkowania działki i skomplikowania przepisów obowiązujących działkowców. Zgodnie z aktualną ustawą art. 26, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego powinny chronić i wspierać funkcjonowanie ogrodów i Polskiego Związku Działkowców.
Jednocześnie uważamy, że PZD i jego ustawowe organy: walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna, komisja rozjemcza, właściwie reprezentują i chronią interesy działkowców. PZD jest organizacją społeczną- samodzielną i samorządną, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, spełniającą potrzeby działkowców. Oburzają nas próby jego rozwiązania. Nadzór nad jego działalnością sprawuje minister ds. środowiska, a jako organizacja społeczna podlega obowiązującym w RP ustawom oraz oddolnej kontroli członków poprzez jego organy statutowe.
Organizacja i zarządzanie ogrodami satysfakcjonuje działkowców oraz ogromną rzeszę osób oczekujących latami na przydział działki, wobec czego próby zmiany ustawy są dla nas krzywdzące, a dla zurbanizowanych aglomeracji miejskich - bezzasadne.
Prosimy o uwzględnienie naszego stanowiska podczas analizy problemu.


Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

Prezes ROD „ Obrońca”

Przewodniczący Walnego Zebrania

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego                      Gdynia 13.03.2010 r.
Im. Jana Kochanowskiego
ul. Narcyzowa 11
81-653 Gdynia

        Minister Infrastruktury
        Pan Cezary Grabarczyk
         Warszawa

  Szanowny Panie Ministrze,

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowca im. Jana Kochanowskiego zebrani w dniu 13.03.2010  roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym z niepokojem   przyjmujemy docierające do nas informacje o podejmowanych próbach zmiany naszej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku, która jest w pełni przez nas akceptowana.
Nieprzychylne nam grupy i środowiska dążą za wszelką cenę do pozbawienia nas tego co budowały i budują nadal pokolenia polskich działkowców, zagospodarowujących tereny bardzo często zaniedbane pod względem przyrodniczym i gospodarczym, czyniąc z nich oazy zieleni - miejsca uprawa warzyw i owoców, oraz zasłużonego w wieku poprodukcyjnym wypoczynku, często dla całych rodzin.
Niepokoi nas, że fobie nieprzychylnych nam osób dążą do uruchomienia działań Państwa przeciwko ponad milionowej masowej i społecznej organizacji: Polskiemu Związkowi Działkowców, którego jesteśmy członkami i który złożyli już ponad 640 tys. podpisów w obronie naszej ustawy z 8 lipca 2005 roku o ROD.
Zwracamy się z apelem o niedopuszczenie do podjęcia jakichkolwiek działań przeciwko naszej Ustawie, ogrodom, działkowcom i naszemu Związkowi, abyśmy wreszcie w spokoju mogli gospodarzyć i pracowali na naszych działkach . korzystając z uprawnień jakie dała nam ustawa o ROD i cieszyć się z osiągnięć i historii ogrodnictwa działkowego w Polsce, któremu nic już nie będzie zagrażać.
Apelujemy, zostawcie ogrody samym działkowcom i ich organizacji: Polskiemu Związkowi Działkowców, która sprawdziła się w swoich działaniach.
Liczymy, że Pan Minister i podległy Mu resort stanie w obronie działkowców i naszej ustawy i nie dopuści do oddania ziemi , którą wykorzystują ogrody bogatym kosztem potrzebujących.


Z wyrazami szacunku:

Przewodniczący                            Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków               Walnego Zebranie


    Prezes ROD
    Leonard Półgęsek


 

Polski Związek Działkowców                       Gdynia, dnia 20.03.2010 r
Rodzinny Ogród Działkowy
im. M. Reja w Gdyni


Minister Infrastruktury
Pan Cezary Grabarczyk
Warszawa

 

STANOWISKO

1386 użytkowników działek w ROD im M. Reja w Gdyni
Szanowny Panie Ministrze.


Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja w Gdyni zebrani w dniu 20.03.2010 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym z niepokojem przyjmujemy docierające do nas informacje o podejmowanych próbach zmiany naszej Ustawy
0 Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, która jest w pełni przez nas akceptowana. Niepokoi nas, że nieprzychylne nam grupy i środowiska dążą za wszelką cenę do pozbawienia nas tego co budowały i budują nadal pokolenia polskich działkowców, zagospodarowujących tereny bardzo często zaniedbane pod względem przyrodniczym i gospodarczym czyniąc z nich oazy zieleni - miejsca upraw warzyw i owoców oraz zasłużonego wypoczynku, często dla całych rodzin.
Niepokoi nas, że fobie nieprzychylnych nam osób dążą do uruchomienia działań państwa przeciwko ponad milionowej, masowej i społecznej organizacji - Polskiemu Związkowi Działkowców, którego jesteśmy członkami i którzy złożyli już ponad 620 tyś. podpisów w obronie naszej Ustawy z 8 lipca 2005 r. o ROD - dążą do jej zmiany. Niepokój budzą fakty, że do działań tych włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich - Pan dr Janusz Kochanowski oraz Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - osoby, którym dobro działkowców, ogrodów działkowych i ogrodnictwa działkowego winno leżeć na sercu i stanowić priorytet dla tworzenia warunków zapewnienia zdrowego środowiska dla nas i przyszłych pokoleń, w czym znaczącą rolę odgrywają ogrody działkowe, oazy zieleni, spokoju, produkcji zdrowej żywności i wypoczynku na łonie zagrożonej przyrody.
Zwracamy się z apelem o niedopuszczenie do podjęcia działań przeciwko naszej Ustawie, ogrodom, działkowcom i naszemu Związkowi, abyśmy wreszcie w spokoju mogli gospodarzyć i pracować na naszych działkach, korzystając z uprawnień jakie daje nam Ustawa o ROD i cieszyć się z osiągnięć i historii ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Apelujemy, zostawcie ogrody samym działkowcom i ich organizacji Polskiemu Związkowi Działkowców, która sprawdziła się w swoich działaniach. Liczymy, że Pan Minister i podległy Mu resort staną w obronie działkowców i naszej Ustawy i nie dopuści do oddania ziemi, którą wykorzystują ogrody-bogatym.


Z wyrazami szacunku w imieniu działkowców ROD im. M. Reja w Gdyni:


Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
Przewodniczący Walnego Zebrania
Prezes ROD - Jan Dawiadowicz

wykonano w 4 egz.

egz. Nr 1 adresat
egz. Nr 2 ZO PZD Gdańsk
egz. Nr 3 Krajowa Rada PZD
egz. Nr 4 a/a

Rodzinne Ogrody Działkowe
im. F. Chopina w Nowe Soli

woj. LUBUSKIE

Nowa Sól, 26.03.2010


Pan Minister 
Cezary Grabarczyk

 Ministerstwo Infrastruktury

WARSZAWA


       Na zebraniu w dniu 26.03.2010 Zarząd R.O.D. uwzględniając życzeń działkowiczów postanowiono zaprotestować przeciwko atakom na Polski Związek Działkowiczów i Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. W piśmie, które skierował Rzecznik Praw Obywatelskich do Pana - powołuje się na liczne nie sprawdzone skargi na działalność PŻD, dotyczące zastrzeżeń co do zasadności odbywania Walnych Zebrań w drugim terminie.
        Każdy członek PZD jest świadomy swojej nieobecności na Walnym Zebraniu, a zapis odbycia zebrania w drugim terminie posiada wiele innych organizacji czego z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich nie kwestionuje. Nie chcemy się rozpisywać nad słusznością naszego oburzenia dla tego, że jesteśmy przekonani iż jest to kolejny atak polityczny w celu likwidacji Polskiego Związku Działkowców i naszej ustawy z dnia 8.07.2005 o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, która zapewnia spokojny tryb życia i czynny odpoczynek dla miliona działkowiczów oraz ich rodzin. Ustawa ta uzyskała poparcie przez 619 tysięcy podpisów z całego kraju.

Z poważaniem

Prezes - Stanisław Gratka

Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury


WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im.'WYPALANKI' PZD w CZĘSTOCHOWIE podjęte w dniu 27.03.2010r


       Uczestnicy Walnego Zebrania są zaniepokojeni działaniami jakie zostały podjęte w celu likwidacji PZD. Wyjątkowo ubolewamy nad informacją, że Pan Minister przyłączył się do nagonki na PZD jaką prowadzi Rzecznik Praw Obywatelskich.
        Apelujemy do Pana o pozostawienie obowiązującej ustawy o ROD w spokoju i zaprzestaniu wszelkich prac zmierzających do zmiany istniejącej ustawy. Niejednokrotnie ustawa o ROD dowiodła swojej racji bytu, sprawdzała się.
       Panie Ministrze zastanawiamy się czemu ma służyć ciągłe zamieszanie wokół ogrodów działkowych, jakie zaszły nowe okoliczności, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Pana o przygotowanie projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych.
Od dłuższego czasu musimy bronić swoich racji i odpierać ataki skierowane w PZD, jak dotąd nam się to udaje, gdyż przemawia za nami wiele łat tradycji i rzetelne zarządzanie. Ale jak długo - musimy udowadniać, że to co robimy jest dobre i potrzebne.
        My działkowcy odnosimy wrażenie, że obecnej władzy chodzi o zmarginalizowane roli Związku, przedstawienie go w fałszywym świetle, jako organizacji przestarzałej, w której ma miejsce szereg nadużyć i łamanie prawa. Udowodnieniu lego mają służyć liczne kontrole, których obiektem stał się Polski Związek Działkowców w ostatnim czasie. Czyżby zmiana ustawy miała służyć tylko i wyłącznie przejęciu terenów zajętych przez ogrody działkowe.
      Informujemy Pana Ministra, że Statut PZD i Regulamin ROD został zarejestrowany w KRS i zezwala na odbywanie walnych zebrań w drugim terminie przynajmniej pół godziny po pierwszym terminie.
        W każdym ogrodzie są malkontenci którzy nie przychodzą na walne zebrania i nie będą przychodzili chyba, że zostanie wprowadzona nie demokratyczna zasada nakładająca obowiązek obowiązkowego uczestnictwa.
Nasz ogród ma powierzchnię 28 ha i stanowi piękny kompleks zieleni, a utrzymanie takiego parku kosztowało by miasto kilka milionów złotych, a my działkowcy utrzymujemy go z własnych środków nie otrzymując nic w zamian, produkujemy olbrzymie ilości tlenu tak niezbędnego do życia. To my własnymi rękami z nieużytków, wysypisk śmieci, bagien zrobiliśmy piękne tereny rekreacyjne dla całych rodzin, ludzi biednych, rencistów, emerytów których to nie stać na inne wczasy niż te w ogrodzie.
         Dzięki istniejącej ustawie o ROD działki od wielu lat mają swój niepowtarzalny charakter i są utrzymywane na odpowiednim poziomie, który zachwyca wiele tysięcy ludzi.

Przewodniczący Uchwał i Wniosków - Ryszard Myszorek

Przewodniczacy Walnego Zebrania - Stanisław Wypych

Czestochowa, dn 27.03.2010 r

Władyslaw Stępień

Działkowiec

im. F. Chopina


Nowa Sól, 26.03.2010


Pan Minister 
Cezary Grabarczyk

Ministerstwo Infrastruktury

 WARSZAWA

 

     Jestem działkowcem od 40 lat w ogrodzie R.O.D. im. fr. Chopina w Nowej Soli, woj. Lubuskie. Z niepokojem przyjmują docierające do mnie informacje o podejmowanych próbach zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005r., która jest w pełni akceptowana o czym świadczy złożonych 619 tys. podpisów w jej obronie. Nieprzychylne grupy środowiska dążą do pozbawienia nas tego co budowały pokolenia polskich działkowców. Z terenów zaniedbanych i nieużytków zrobiono ogrody na których działkowcy ciężko pracują, by zjeść bez konserwantów tzw. „swoje warzywa", jak również odpoczywają wraz ze swoimi rodzinami.
      Zwracam się z apelem o niepodejmowanie jakichkolwiek działań przeciwko Naszej Ustawie i Naszemu Związkowi, Apeluję o pozostawienie ogrodów samym; działkowcom i ich organizacji czyli Polskiemu Związkowi Działkowców. Liczę, że Pan Minister i podległy Mu Resort stanie na wysokości zadania i stanie w obronie działkowców i Naszej l/stawy oraz, że nie dopuści do oddania ziemi, którą użytkują działkowcy kosztem często najuboższych i bezrobotnych rodzin.

Z poważaniem

Władysław Stępień

Polski Związek Działkowców                 Rzeszów, dnia 16 kwietnia 2010 r.

 Okręgowy Zarząd Podkarpacki w Rzeszowie

Szanowny Pan

Cezary Grabarczyk

Minister Infrastruktury

 
STANOWISKO
Okręgowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców w Rzeszowie w sprawie pisma z dnia 18 stycznia 2010 roku Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra
Infrastruktury
.


          Okręgowa Komisja Rozjemcza PZD w pełnym składzie(9 osób) na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2010 r. zapoznała się i przedyskutowała treść wymienionego pisma. Ze zdumieniem stwierdza, że są przedstawione absurdalne wnioski np. likwidacja drugiego terminu zebrań doprowadzi do paraliżu działalności związku. Temat dotyczący przepisów PZD wymaga szerszego przedstawienia, ale ze względu na zaistniałą sytuację stało się to bezprzedmiotowe. Autor pisma z dnia 18-01-2010r. Pan Janusz Kochanowski zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. OKR w Rzeszowie uważa, że pismo z dnia 18 stycznia br. i przedstawione w nim wnioski do Ministerstwa Infrastruktury należy odłożyć do czasu wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.


Zastępca Przewodniczącego                                           Przewodniczący

Okręgowej Komisji Rozjemczej                           Okregowej Komisji Rozjemczej

          w Rzeszowie                                                        w Rzeszowie

   Władysław Rembisz                                                         Józef Szela

Rzeszów 13 kwietnia 2010r.

Polskie Związek Działkowców                        Szczecin, 17 kwietnia 2010r.
R.O.D. im. „Skowrona” w Szczecinie


Pan Cezary Grabarczyk                                                                               Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Skowrona” w Szczecinie w imieniu 187 działkowców i ich rodzin zgłasza protest przeciwko ponownemu atakowi na Polski Związek Działkowców. Zapisy Regulaminu ROD i Statutu PZD dotyczące drugiego terminu odbywania walnych zebrań, prawomocności podejmowanych uchwał, które zdaniem Pana Rzecznika prowadza do „nikąd”,  w Związku od wielu lat spełniają swoje zadanie.
Działkowcy bowiem w przyjętych rozwiązaniach statutowych nie widzą żadnych zagrożeń i uważają Regulamin ROD i statut PZD za dobre rozwiązania prawne w PZD. Wierzymy, że Pan Minister spojrzy obiektywnie na środowisko Polskich Działkowców, ich problemy, a także pomoże im je rozwiązać.


                             Zarząd ROD im. „Skowrona”

Polski Związek Działkowców
ROD „Jar”
Dzierżoniów

                                                                 Szanowny Pan
                                                                 Cezary Grabarczyk
                                                                 Minister Infrastruktury

Delegaci zebrani w dniu 10-04-2010 roku na Konferencji Ogrodowej Delegatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego "JAR" w Dzierżoniowie po zapoznaniu się z treścią pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 stycznia 2010 roku i informacją Pana przekazaną do Prezesa Polskiego Związku Działkowców że w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są prace analityczne dotyczące ogrodnictwa działkowego są tymi pracami zdumieni i zaniepokojeni.
Delegaci domniemają że prace te mają doprowadzić do zmiany ustaw o rodzinnych ogrodach działkowych. Delegaci niniejszym pismem wyrażają swój sprzeciw wobec zmian w istniejącej ustawie.
Obecna ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku skutecznie i całkowicie zabezpiecza interesy działkowców.
Nasi dzierżoniowscy działkowcy liczą na Pana przychylność t zrozumienie że dotychczasowe rozwiązania prawne zawarte w Ustawie o ROD, statucie PZD i regulaminie ROD są wystarczająco dobre. Pozwalają na dalszy rozwój i funkcjonowanie ogrodów i Polskiego Związku Działkowców.

Oczekujemy że uszanuje Pan Minister nasze stanowisko w tej sprawie.
Z wyrazami szacunku delegaci na Konferencji ROD "JAR" w Dzierżoniowie

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków                  Aleksander Pawlaczyk
Przewodniczący konferencji delegatów                         Leszek Zarówny

 

« Powrót