wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Sankcjonowanie bezprawia

Strona główna

Urząd Miasta Poznania
Wydział Spraw Obywatelskich
Pani Dyrektor
mgr Katarzyna Wilk
 
ul. Karola Libelta 16/20
61-706 Poznań

 

Szanowna Pani Dyrektor,

Dziękuję uprzejmie za pismo  SO.IV.2/51151-25/10 będące odpowiedzią na nasze wcześniejsze pismo z 22.12.2009r. dot. zameldowania osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Niestety treść tego pisma nas satysfakcjonuje jedynie w ostatniej jego części, w której informujecie nas Państwo , że nie będziecie już kierować do Związku kolejnych zapytań o potwierdzenie faktu stałego lub czasowego pobytu, ponieważ organy statutowe PZD nie będą takiego faktu potwierdzać.  Nie możemy jednak zgodzić się z tezą zawartą w piśmie, że zakaz zamieszkiwania na terenie ogrodu działkowego jest prawem PZD. Ustawa  o rodzinnych ogrodach działkowym jest bowiem w naszym mniemaniu aktem prawa ogólnego, do przestrzegania którego są zobowiązane wszelkie podmioty w państwie prawa, także organ właściwy w sprawach ewidencji ludności, czyli Prezydent Miasta Poznania.  Właśnie Prezydent Miasta Poznania sprawujący władzę  administracyjną na terenie Miasta, któremu podlegają  oddziały i wydziały Urzędu Miasta sprawujące w Jego imieniu władzę administracyjną odpowiada także za przestrzeganie prawa nie tylko wynikającego z obowiązku meldunkowego.  Po raz kolejny zwracamy Państwu uwagę, że funkcja zamieszkiwania na  terenie ogrodu działkowego  prawnie jest niedopuszczalna.  Jeśli jednak, z uporem godnym lepszej sprawy, będziecie Państwo nadawać numery porządkowe nieruchomościom na których położone są tereny ogrodów działkowych i tym samym czynić możliwym zameldowanie, łamiecie Państwo zakaz zamieszkiwania zapisany w prawie nie PZD , ale ustanowionym przez Sejm RP, do którego przestrzegania są zobligowani nie tylko działkowcy, ale i organy administracji.  

Od Prezydenta Miasta Poznania oczekujemy, że podległe mu wydziały będą ze sobą współdziałać w  zakresie wykonywania obowiązków zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli zatem podejmujecie Państwo decyzję o zameldowaniu rodziny na terenie ROD to dlaczego nie przekazujecie stosownego polecenia skontrolowania przez nadzór budowlany prawidłowości  zabudowy altany, która powstała bez pozwolenia na budowę, co wynika z prawa budowlanego. Czy meldując w altanie analizowano czy instalacja elektryczna, ewentualnie gazowa jest wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i nie zagraża życiu osobom tam zameldowanym? I kolejne pytanie dlaczego organ meldunkowy przed wydaniem decyzji nie przekazuje do zbadania wydziałowi ochrony środowiska  w jaki sposób odprowadzane są ścieki i wywożone odpady komunalne, czy altana jest wyposażona w bezodpływowe szambo (Regulamin ROD nie przewiduje w mieście istnienia szamb)? Brak koordynacji działań przez organy wykonawcze Prezydenta Miasta   rodzi sytuacje, w której w „majestacie prawa” łamie się obowiązujące prawo. Winą za wszelkie zaniedbania obciążony zostanie w konsekwencji Polski Związek Działkowców, który bez wsparcia organów administracji nie ma  możliwości skutecznego egzekwowania prawa. Gorzej, że działania organów administracji  (np. meldowanie i  mało skuteczne egzekwowanie decyzji rozbiórki samowoli budowlanych) dodatkowo wsparte tendencyjnymi artykułami prasowymi rodzą poczucie bezkarności i całkowitego lekceważenia obowiązującego prawa.  Polski Związek Działkowców będzie robił wszystko co w jego mocy by stać w obronie porządku prawnego i by nie dopuścić aby piękne ogrody działkowe o bogatej tradycji i ciągle potrzebne społeczności miast przekształcić w przysłowiowe slumsy, które będą siedliskiem bałaganu i miejscem wstydliwym także dla władz Miasta.

Z poważaniem                                            Prezes OZ PZD

                                                                    Zdzisław Śliwa

 

 

 

 

 

 

 

« Powrót