wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Likwidacje ROD w 2009 roku

Strona główna

LIKWIDACJE ROD w 2009r.

         W minionym roku Polski Związek Działkowców zajmował się również likwidacjami ogrodów, co jest związane z przyśpieszeniem przez państwo realizacji inwestycji drogowych i komunalnych, oraz realizacją obiektów na Mistrzostwa Euro 2012.

         Obecnie blisko 90% ogrodów znajduje się w miastach, a duża ich część w centrach tych miast. W czasie, gdy były zakładane, tereny te leżały najczęściej na peryferiach w miejscach, które nikomu do niczego nie były potrzebne, a najczęściej nikt się nimi nie interesował. Rozwój miast spowodował, że dawne peryferie są dzisiaj zurbanizowane i zabudowane. Dla dostosowania infrastruktury do potrzeb mieszkańców i sprawnego funkcjonowania organizmu, jakim jest miasto niezbędna staje się rozbudowa ciągów komunikacyjnych i innych urządzeń urbanistycznych, Nie oznacza to, że każda propozycja celu, na jaki ma być zlikwidowany ogród może zostać przez PZD zaakceptowana. Związek jest przeciwny, aby poświęcać ogrody działkowe na cele komercyjne, jednak w przypadku realizacji celów publicznych Związek ściśle współpracuje z władzami samorządowymi miast, jako gospodarzami odpowiedzialnymi za losy mieszkańców. Współpraca ta do tej pory skutkuje przede wszystkim tym, że PZD nie blokuje inwestycji miejskich, a działkowcy otrzymują zagwarantowane ustawowo odszkodowania. Likwidacja ogrodu jest zawsze sprawą kontrowersyjną, ścierają się interesy działkowców, których wieloletni dorobek zostanie zniszczony, z interesami mieszkańców. Podkreślić należy, iż w procesie likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych zawsze należy pogodzić interesy gospodarcze i społeczne. Miasto ma służyć mieszkańcom, i jeżeli dobro ogółu mieszkańców miasta zależne jest od zlikwidowania pod cel publiczny ogrodu działkowego, Polski Związek Działkowców, rozumiejąc sens i cel takiej operacji godzi się, aby poświęcić ogród, pod warunkiem otrzymaniu odszkodowania przez działkowców i przydzielenia działki na odtworzonym terenie. Polski Związek Działkowców za niezbędny uznaje więc rozwój miast, rozumiejąc iż rozwój ten, w niektórych, niezbędnych przypadkach musi się odbywać na terenach zajmowanych przez ogrody działkowe. Obowiązkiem Związku w takich przypadkach jest przestrzeganie i egzekwowanie wszystkich postanowień ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. w zakresie likwidacji ogrodów działkowych. W związku z koniecznością likwidacji ROD na cele publiczne, Związek wymagał i nadal będzie egzekwował od podmiotu, na rzecz którego następuje likwidacja, spełnienia ustawowych warunków likwidacji: zapewnienia działkowcom odszkodowań za majątek stanowiący ich własność, wypłacenia odszkodowania Polskiemu Związkowi Działkowców za należącą do niego infrastrukturę, oraz zapewnienia terenu zastępczego i odtworzenia ogrodu. W tym względzie Związek nie dopuszcza samowoli i wyklucza odstępstwa od ustawy. Polski Związek Działkowców musi być wiarygodnym partnerem, w stosunku do miast i innych podmiotów, z którymi współpracuje w zakresie likwidacji, aby realizować zapisy ustawy i egzekwować należne działkowcom prawa. W konsekwencji przesłanką do wydania przez PZD nieruchomości zajmowanej przez zlikwidowany ogród, jest spełnienie wszystkich ustawowych warunków likwidacji ROD. Polityka w zakresie likwidacji ROD jest ściśle związana z polityką Związku w sprawie rozwoju miast, wyrażoną w stanowisku Krajowej Rady PZD z dnia 23 listopada 2006 r.

         Omawiając likwidacje ogrodów nie sposób nie wspomnieć o polityce Związku w stosunku do gruntów nieużytkowanych przez ogrody. Tereny te Związek zwraca właścicielom, aby w ten sposób nie blokować możliwości ich dalszego zagospodarowania i wykorzystania z korzyścią dla mieszkańców.

         W opisanym wyżej kierunku podążała polityka Polskiego Związku Działkowców w sprawie likwidacji ogrodów w 2009r. Z posiadanych przez nas danych wynika, iż w tym okresie zlikwidowanych częściowo zostało 38 ogrodów działkowych. Łączna powierzchnia zlikwidowanych ogrodów wyniosła w 2009r. nieco ponad 50 ha, na tym ternie znajdowało się 670 działek rodzinnych. Działkowcy mieli możliwość otrzymać działki zamienne w odtwarzanych ROD, lub innych dotychczas istniejących ogrodach.

         Najwięcej likwidacji w 2009r. przeprowadzono na terenie Okręgowych Zarządów: Sudeckiego (7), Śląskiego (6), w Gdańsku (3), w Legnicy (3), w Kaliszu (2), w Szczecinie (2), Podlaskiego (2), Podkarpackiego (2) i Toruńsko Włocławskiego (2). W 2009r. żadnej likwidacji nie przeprowadzono na terenie Okręgowego Zarządu Małopolskiego, Mazowieckiego, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, Pile, Koszalinie i w Częstochowie.

         W celu realizacji inwestycji drogowych –przekazano 30 % zlikwidowanej powierzchni. W związku z budową obiektów komunalnych przekazano 26% zlikwidowanej w 2009r. powierzchni ogrodów działkowych. Pozostałe tereny, stanowiące ok. 43% zlikwidowanej powierzchni, stanowiły grunty należące do PZD, na których nie był realizowany cel wynikający z ustawy o ROD. W takim przypadku Związek uznał te tereny za zbędne i przeprowadził procedurę w celu zwrotu tych gruntów na rzecz właściciela.   Zatem grunty wróciły do gminy lub Skarbu Państwa, którzy dalej mogli podjać działania w celu ich dowolnego zagospodarowania z uwzględnieniem własnych potrzeb społecznych i gospodarczych.

 

                                                                                                          M.B.

           

 

 

 

 

« Powrót