wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Wyci▒gi z innych Ustaw

Strona g│ˇwna » Prawo w PZD » Wyci▒gi z innych Ustaw

Zgodnie z Art. 25 obowiazuj▒cej Ustawy o rodzinnych ogrodach dzia│kowych - Polski Zwi▒zek Dzia│kowcˇw (PZD) jest ogˇlnopolsk▒, samodzieln▒ i samorz▒dn▒ organizacj▒ spo│eczn▒ powo│an▒ do reprezentowania i obrony praw i interesˇw swych cz│onkˇw wynikaj▒cych z u┐ytkowania dzia│ek w rodzinnych ogrodach dzia│kowych. 

PZD jest niezale┐ny w wykonywaniu swoich zada˝ i podlega tylko ustawom.

Poni┐ej prezentujemy wyci▒gi niektˇrych z nich:

Zasady dzia│ania, prowadzenia i utrzymania ogrodˇw dzia│kowych oraz zarz▒dzania nimi reguluj▒ rˇwnie┐:

  • Ustawa - Prawo ochrony Ârodowiska z 27 kwietnia 2001 r.
  • Ustawa o podziale zada˝ i kompetencji okreslonych w ustawach szczegˇlnych pomiŕdzy organy gminy a organy administracji rz▒dowej oraz o zmianie niektˇrych ustaw z 17 maja 1990 r.
  • Ustawa o utrzymaniu czystoÂci i porz▒dku w gminach z 13 wrzeÂnia 1996 r.
  • Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r.
  • Ustawa - Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r.
  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.
  • Ustawa - Prawo wodne z 18 lipca 2001 r.

Kwestie te reguluje tak┐e Statut Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw, Uchwa│y i wytyczne organˇw Zwi▒zku oraz Regulamin ROD.

 

« Powrˇt