wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w dniu 14 pa╝dziernika 2011 roku w Warszawie.

Strona g│ˇwna

                                                                 Warszawa, dnia 18.10.2011 r.
                                        
 

INFORMACJA
z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
 w dniu 14 pa╝dziernika 2011 roku w Warszawie.


Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw w dniu 14 pa╝dziernika 2011 roku odby│a w Warszawie kolejne, planowane posiedzenie w pe│nym sk│adzie.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD dokona│a omˇwienia:
-  wynikˇw przeprowadzonych kontroli,
- rozpozna│a odwo│anie Komisji Rewizyjnej ROD „Pod Grzybem” w Žwidnicy od Uchwa│y Okrŕgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie Zdrˇj,
- konspekt sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD za kadencjŕ 2007-2011 na IX Krajowy Zjazd Delegatˇw PZD,
- za│o┐enia do wytycznych do pracy Komisji Rewizyjnych PZD na 2012 rok, oraz tezy KKR do badania bilansˇw ROD i OZ PZD oraz poszczegˇlnych sprawozda˝ finansowych za 2011 rok i preliminarzy finansowych ROD i OZ PZD na 2012 rok,
-  za│o┐enia do Planu Pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD na 2012 rok,
- skargi wp│ywaj▒ce do Krajowej Komisji oraz pisma o przeprowadzenie kontroli w ROD.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD dokona│a oceny II Kongresu PZD i podjŕ│a Uchwa│ŕ Nr 6 /2011 w sprawie zada˝ dla pionu rewizyjnego Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw.
Ponadto cz│onkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD skierowali list do Pierwszego Prezesa S▒du Najwy┐szego prof. Stanis│awa D▒browskiego, w ktˇrym zwrˇcili siŕ z proÂb▒ o wycofanie z Trybuna│u Konstytucyjnego z│o┐onych wnioskˇw przez swego poprzednika.  Pod listem podpisali siŕ wszyscy cz│onkowie bior▒cy udzia│ w posiedzeniu.
Kolejne posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD postanowiono odbyŠ w pierwszej po│owie listopada 2011 roku, celem zatwierdzenia sprawozdania z dzia│alnoÂci Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w okresie mijaj▒cej kadencji.


                                                                Przewodnicz▒ca    
                                                Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
                                                                   Maria Fojt

 

 

« Powrˇt