wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Statut PZD

Strona g│ˇwna » Prawo w PZD » Statut PZD

Statut PZD (pe│ny tekst)

PZD dzia│a na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatˇw.
Statut okreÂla w szczegˇlnoÂci:

 1) teren dzia│ania i siedzibŕ PZD;
 2) sposˇb reprezentowania PZD;
 3) prawa i obowi▒zki cz│onkˇw;
 4) sposˇb nabywania i utraty cz│onkostwa w PZD oraz przyczyny utraty cz│onkostwa;
 5) zasady i tryb przydzia│u dzia│ek w rodzinnych ogrodach dzia│kowych;
 6) organy PZD, ich kompetencje, tryb powo│ywania i odwo│ywania;
 7) zakres korzystania przez jednostki organizacyjne PZD z jego osobowoÂci prawnej, sposˇb i zakres ich reprezentacji oraz zakres zdolnoÂci do czynnoÂci s▒dowych;
 8) zadania rodzinnego ogrodu dzia│kowego i sposˇb ich realizacji;
 9) fundusze i maj▒tek PZD; sposˇb tworzenia funduszy oraz nabywania i zbywania maj▒tku;
 10) warunki wa┐noÂci uchwa│ podejmowanych przez organy PZD;
 11) sposˇb ustanowienia sk│adek cz│onkowskich oraz wpisowego na rzecz PZD;
 12) zasady uchwalania i dokonywania zmian statutu;
 13) zasady postŕpowania wewn▒trzorganizacyjnego;
 14) sankcje dyscyplinarne za naruszenie obowi▒zkˇw statutowych;
 15) sposˇb uchwalania regulaminu okreÂlaj▒cego zasady u┐ytkowania dzia│ek w rodzinnych ogrodach dzia│kowych oraz dokonywania w nim zmian.

« Powrˇt