wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Obradowa│a Krajowa Rada PZD

Strona g│ˇwna

Obradowa│a Krajowa Rada PZD


W dniu 2 wrzeÂnia 2011 r. w Warszawie odby│o siŕ XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, ktˇremu przewodniczy│ Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Krajowa Rada przyjŕ│a projekty 8 stanowisk, apelu oraz przes│ania i postanowi│a przed│o┐yŠ je do rozpatrzenia II Kongresowi PZD. JednoczeÂnie Krajowa Rada upowa┐ni│a zespo│y redakcyjne do dalszej pracy nad dokumentami kongresowymi, a ze wzglŕdu na to, ┐e obradowa│a w okresie gdy odbywaj▒ siŕ okrŕgowe zjazdy delegatˇw, na ktˇrych padaj▒ rˇ┐ne postulaty pod adresem Kongresu, upowa┐ni│a Prezydium KR do przedstawienia na Kongresie innych problemˇw w formie stanowisk lub rezolucji, ktˇre mog▒ byŠ zg│oszone na zjazdach okrŕgowych lub zdefiniowane w trakcie przygotowa˝ do Kongresu. Krajowa Rada dokona│a oceny planˇw inwestycji i remontˇw w okrŕgach na 2011 r. W podjŕtej w tej sprawie uchwale stwierdzi│a, ┐e iloŠ zada˝ inwestycyjno - remontowych w ROD oraz ich zakres jest niewystarczaj▒cy w stosunku do potrzeb, gdy┐ s▒ ROD, ktˇre b▒d╝ nie posiadaj▒ podstawowej infrastruktury, b▒d╝ w wyniku d│ugotrwa│ej eksploatacji uleg│a ona zniszczeniu. Krajowa Rada uzna│a tak┐e za konieczne zwiŕkszenie zaanga┐owania inspektorˇw ds. inwestycji w organizowaniu, prowadzeniu i nadzorze nad inwestycjami w ROD.
Krajowa Rada nada│a sztandar ROD im. Bogdana Andrzejewskiego w Nysie oraz zatwierdzi│a uchwa│y Prezydium KR PZD, ktˇre tego wymaga│y zgodnie z postanowieniami statutu PZD.

MP

« Powrˇt