wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

List Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu do Ministra Infrastruktury w sprawie utrzymywania przez Ministerstwo Infrastruktury kontaktów z tzw. zespołem stowarzyszeń działkowych.

Strona główna

Poznań, dnia 25 sierpnia 2011 r.

OZ PZD w Poznaniu
 


                                                             Minister Infrastruktury
                                                             Pan Cezary Grabarczyk
                                                             Ul. Wspólna 2/4
                                                             00-926 Warszawa

 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu po uzyskaniu informacji wyraża zdziwienie i ubolewanie nad faktem, że uczestnikiem i koordynatorem Zespołu Stowarzyszeń Działkowych przy Ministrze Infrastruktury pracującym przy ustawie o gospodarce nieruchomościami jest skazany wyrokiem Sądu i notorycznie naruszający przepisy prawa Ireneusz Jarząbek ze Swarzędza koło Poznania.


Z pozyskanej informacji mailowej wynika, że I. Jarząbek otrzymał pismo Pana Dyrektora Departamentu Ministerstwa Infrastruktury Jana Kucickiego z którego wynika, że Ireneusz Jarząbek jest koordynatorem „Zespołu Stowarzyszeń Działkowych" mających wpływ na opracowywanie projektu Ustawy o gospodarce nieruchomościami.


W uchwalonej już przez Sejm zmianie Ustawy zaproponowanej przez Ministra Infrastruktury w art. 2 pkt 1 ppkt c wymienia się „Polski Związek Działkowców". Nie możemy zrozumieć dlaczego w pracach nad zmianą tej ustawy, która dotyczyła działkowców nie uczestniczył żaden z przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców , jak również Ministerstwo nie wystąpiło z propozycją o konsultacje w tym zakresie do PZD.
Przyjęto natomiast do współpracy i oparto się na opinii I. Jarząbka, który został wydalony z PZD za naruszanie obowiązującego prawa i nadal bezprawnie użytkuje grunt na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kwitnąca Dolina" w Swarzędzu, w sposób określony w statucie PZD jako rażące naruszenie prawa.


Chcąc przybliżyć Panu Ministrowi partnera, z którym Pan Minister współpracuje, Zarząd ROD „Kwitnąca Dolina" w Swarzędzu przekazał poniższe fakty opisujące sylwetkę i działalność Pana I. Jarząbka w latach 2006-2011.


„W roku 1999 I. Jarząbek otrzymał działkę nr 172 do użytkowania, po rezygnacji poprzednika Piotra Koralewskiego. Poprzednikowi nie uregulował w całości uzgodnionej kwoty za nasadzenie i wybudowaną altanę (Zarząd ROD dysponuje dowodem w tej sprawie). Po otrzymaniu przydziału działki przystąpił do wybudowania na działce budynku piętrowego w obrysie o pow. 58,46 m2'z dojazdem wykonanym w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu, bez wymaganej zgody walnego zebrania i zmiany planu zagospodarowania ogrodu. W budynku na stałe zamieszkała pięcioosobowa rodzina I. Jarząbka. Po zamieszkaniu I. Jarząbek
uaktywnił swoją działalność proponując doprowadzenie wody z wodociągu do ogrodu. Swoim aktywnym postępowaniem doprowadził do podjęcia uchwały o rozpoczęciu prac do doprowadzenia wody pitnej. Z tego tytułu uzyskał poparcie społeczności ogrodowej i w roku 2006 objął funkcję członka Zarządu ROD a następnie został wybrany prezesem zarządu. Po rozpoznaniu kosztów jakie musiałby pokryć każdy z działkowców przy budowie wodociągu w początkowej fazie zrezygnował z tego zamiaru. Ponownie uaktywnił swoją działalność, kiedy na sąsiadującym parkingu z ogrodem, firmy budowlane parkowały swój sprzęt i potrzebowały więcej miejsca . Wszedł w kontakt z tymi firmami i za bezpłatne korzystanie z parkingu ogrodowego udostępniono mu sprzęt do wybudowania rurociągu wodnego do własnej działki. Wybudował rurociąg o długości 900 mb/ zał. 1/. Inwestycję tę prowadził w początkowym okresie bez wymaganej zgody OZ PZD w Poznaniu . Aby uregulować należności za materiały i częściowo pracujące maszyny pobrał i wypłacił z konta ponad 30.000 zł, które nie były przeznaczone na wodociąg. W wyniku tego powstał na koniec roku na koncie ogrodu niedobór. Nie było czym zapłacić za zużytą energię elektryczną przez działkowców. Sposób prowadzenia inwestycji został skontrolowany przez organ kontrolny Związku (Okręgową Komisję Rewizyjną), która wykazała szereg nieprawidłowości i złożyła wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności statutowej Pana I. Jarząbka. Prezydium OZ PZD w Poznaniu w oparciu o wniosek organu kontrolnego odwołało I. Jarząbka z funkcji prezesa i członka Zarządu ROD. /zał. 2 Uchwała /. Po odwołaniu I. Jarząbek chciał nadal pełnić swoją funkcję i odmówił przekazania zarządowi komisarycznemu dokumentacji i mienia ogrodu. Było to kolejne rażące naruszenie przepisów związkowych, które spowodowało podjęcie uchwały o pozbawieniu go członkostwa PZD i prawa użytkowania działki. W uchwale pozbawiającej go członkostwa PZD wzięto pod uwagę także popełnioną samowolę budowlaną i zamieszkiwanie na działce. Pan Jarząbek nie tylko nie podporządkował się kolejnym prawomocnym uchwałom, ale usiłował założyć i zarejestrować na terenie ogrodu stowarzyszenie, mające na celu przejecie kontroli nad ogrodem. Rozpatrując wniosek o rejestrację stowarzyszenia sądy odmawiały jego rejestracji.

Eskalując swoje działanie z nieliczną grupką swoich zwolenników, podobnie jak on będących w konflikcie z obowiązującym prawem namawia działkowców do odmawiania wpłat na rzecz ogrodu, regulowania opłat za zużytą energię elektryczną, niszczy ogrodowe mienie, przecina kłódki, włamuje się do świetlicy skąd zabiera całą dokumentację ogrodową. Za zniszczone mienie jest skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu, /zał. 3/. W sprawie kradzieży dokumentacji zwrócono się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych /zał.4/. W miesiącu październiku 2009r. na alejce ogrodowej zostaje pobity przez I. Jarząbka Janusz Cybichowski - członek Zarządu Komisarycznego ROD. Stwierdzona została niezdolność do czynności powyżej 7 dni. W .listopadzie 2009 r. dokonuje napadu na urzędująca w świetlicy ogrodu sekretarz Zarządu - Emilię Nowacką, która została pobita, w wyniku czego spowodował niezdolność do czynności powyżej 7 dni. W tej sprawie toczą się rozprawy w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, w których jest osobą oskarżoną./zał. 5/".

Ireneusz Jarząbek nie jest już działkowcem a nadal bezprawnie użytkuje grunt na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kwitnąca Dolina" w Swarzędzu. Posiada ponadnormatywny budynek, który bez zezwolenia wybudował a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu wydał już prawomocny nakaz jego rozbiórki, /zał. 6/. Korzysta z energii elektrycznej, za którą nie reguluje należności.
Koordynowanie prac Zespołu Stowarzyszeń Działkowych przez I. Jarząbka w pracach Ministerstwa Infrastruktury nad zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami w części dotyczącej PZD w urąga wszelkim zasadom moralnym. Z tych względów wnosimy o odpowiedź, dlaczego doszło do takiej sytuacji i dlaczego nie poproszono przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców do udziału w pracach przy zmianie ustawy. Jest nam wiadomo, że odbyły się rozmowy wstępne PZD z Panem Ministrem O. Dziekońskim, które miały doprowadzić do powstania zespołu konsultacyjnego w rozwiązywaniu spraw ogrodnictwa działkowego. Nic nam nie wiadomo, żeby cokolwiek, poza słownymi deklaracjami, w tej sprawie zrobiono. W zamian uzyskujemy informację, że partnerem Pana Ministra w decydowaniu o polskim ogrodnictwie działkowym jest osoba skazana wyrokiem sądu oraz nagminnie naruszająca obowiązujące prawo, w tym szczególnie prawo budowlane, nadzór nad który podlega Panu Ministrowi. Liczymy na zweryfikowanie partnerów przy rozmowach o przyszłości ogrodnictwa działkowego, które dotyczy miliona polskich rodzin, a nie grupki osób wydalonych z naszej organizacji za naruszania obowiązującego prawa, które usiłują załatwiać swoje partykularne interesy.
Liczymy na odpowiedź Pana Ministra, nadal wierząc, że deklaracje przedstawicieli partii rządzącej - Platformy Obywatelskiej wyrażające wsparcie dla ogrodnictwa działkowego nie są tylko obietnicą wyborczą.

Zał.
Kopia planu doprowadzenia rurociągu wykonana przez I. Jarząbka
Kopia uchwały nr/l0/2009 o odwołaniu I. Jarząbka z członka zarządu ROD
Kopia wyroku Sądu Rejonowego z 16 listopada 2010r.
Kopia pisma zarządu ROD do GIODO
Kopia aktu oskarżenia I Jarząbka o pobicie i groźby karalne
Kopia decyzji PINB w spawie rozbiórki altany (domu) I. Jarząbka

WICEPREZES OZ PZD                                                   PREZES OZ PZD


Do wiadomości: 
Krajowa Rada PZD w Warszawie

« Powrót