wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Biuletyn Informacyjny nr 08 jest ju┐ dostŕpny.

Strona g│ˇwna

Biuletyn Informacyjny nr 08 jest ju┐ dostŕpny.

ZamieÂciliÂmy w nim listy do Marsza│ka Sejmu w zwi▒zku ze stanowiskiem Marsza│ka w sprawie wyst▒pienia Pierwszego Prezesa Sadu Najwy┐szego do Trybuna│u Konstytucyjnego oraz w sprawie reprezentacji Sejmu przed trybuna│em.
Zamieszczone stanowiska w obronie ustawy o ROD przyjmowane by│y na Walnych Zebraniach odbywaj▒cych siŕ w ogrodach dzia│kowych i wyra┐aj▒ one wolŕ cz│onkˇw Rodzinnych Ogrodˇw Dzia│kowych. Ponadto w publikacji  zosta│y opublikowane apele oraz stanowiska z Okrŕgowych Zarz▒dˇw oraz Okrŕgowych Komisji i Delegatur.
Obrazuj▒ stosunek polskich dzia│kowcˇw na prˇbŕ ingerencji i zmiany prawa, ktˇre do tej pory z powodzeniem dzia│a│o, stanowi▒c istotn▒ opokŕ oraz zapewniaj▒c poczucie bezpiecze˝stwa dla prawie milionowej rodziny dzia│kowcˇw. Wyra┐aj▒ sprzeciw przeciwko ustanowieniu reprezentacji Sejmu przed Trybuna│em Konstytucyjnym przez pos│ˇw PiS, ktˇrzy nie kryj▒ swojej negatywnej postawy wobec ustawy o ROD oraz samego Zwi▒zku. Biuletyny zosta│ przes│any do Okrŕgowych Zarz▒dˇw i jest dostŕpny dla Pa˝stwa w Zarz▒dach ROD.

Poni┐ej zamieszczamy pliki pdf. do pobrania.

med

 

Biuletyn Informacyjny nr 08 - pliki PDF do pobrania

« Powrˇt