wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego II Kongresu PZD.

Strona główna

Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego II Kongresu PZD.

16 sierpnia b.r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego II Kongresu  PZD.


Zorganizowanie oraz sprawne przeprowadzenie II Kongresu PZD zwołanego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców na dzień  22 września b.r. wymaga podjęcia szeregu działań przygotowawczych zarówno w samej Krajowej Radzie, jak i w okręgach. Stąd organizując Kongres podjęto decyzję o powołaniu Komitetu, złożonego z przedstawicieli wszystkich okręgów PZD, którego zadaniem jest przygotowanie i koordynacja organizacji Kongresu. Otwierając posiedzenie Komitetu, Prezes PZD Eugeniusz Kondracki zwrócił uwagę na konieczność ścisłego powiązania tych działań zarówno na szczeblu centralnym, jak i w regionach. W swoim wystąpieniu omówił przygotowania, jakie zostały poczynione przez Krajową Radę zarówno w kwestiach organizacyjno – logistycznych, jak i merytorycznych, w tym przedstawił projekt regulaminu obrad.
Po wystąpieniu Prezesa PZD, każdy z przedstawicieli okręgów dokonał prezentacji przygotowań do uroczystości w swoim rejonie. Z wystąpień wynikało, iż przygotowanie okręgów do uroczystości przebiega bardzo dobrze. W większości z nich dokonano już wyboru reprezentantów działkowców na Kongres oraz zabezpieczono kwestie logistyczne związane z przybyciem do Warszawy ok. 4000 uczestników Kongresu. Ponadto przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami władz samorządowych miast i województw, a także parlamentarzystów na temat ich udziału w Kongresie w charakterze gości. Z już zadeklarowanych  przyjazdów wynika, iż grono oficjalnych gości będzie jeszcze liczniejsze niż podczas I Kongresu PZD w 2009 r. W swoich wystąpieniach przedstawiciele okręgów podkreślali również uznanie, z jakim idea Kongresu spotkała się w samym środowisku działkowców. W powszechnym odbiorze Kongres jest najlepszą formą reakcji na zagrożenia, jakie stoją obecnie przed ruchem ogrodnictwa działkowego w Polsce w związku z zaskarżeniem ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto, zdaniem działkowców, wydarzenie to daje nadzieję, iż problem należytego zabezpieczenia prawnego istnienia ogrodów i interesów działkowców znajdzie odzwierciedlenie w programach ugrupowań politycznych podczas wyborów parlamentarnych w październiku 2011 r., a co za tym idzie - pozwoli im podjąć przy urnach świadomą decyzję zgodną z ich interesami.

med.

« Powrót