wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Prezes PZD wystapi│ do parlamentarzystˇw i ugrupowa˝ politycznych

Strona g│ˇwna

Prezes PZD wyst▒pi│ do parlamentarzystˇw i ugrupowa˝ politycznych

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przekaza│ pos│om, klubom parlamentarnym i ugrupowaniom politycznym dwa wa┐ne dokumenty przyjŕte na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady PZD:
1) „Stanowisko w sprawie wyborˇw do Sejmu i Senatu w 2011 roku", w ktˇrym Krajowa Rada zwrˇci│a siŕ do wszystkich dzia│kowcˇw, ich rodzin oraz sympatykˇw ruchu ogrodnictwa dzia│kowego o udzia│ w wyborach parlamentarnych oraz g│osowanie na kandydatˇw, ktˇrzy daj▒ gwarancjŕ obrony podstawowych interesˇw dzia│kowcˇw i ich organizacji.
2) "Apel w sprawie uwzglŕdnienia kwestii ogrodˇw dzia│kowych w programach wyborczych w 2011 r", w ktˇrym Krajowa Rada zwrˇci│a siŕ do partii politycznych o wyra┐enie w swoich programach stosunku do ogrodnictwa dzia│kowego oraz przedstawienie wizji dalszego funkcjonowania ROD w kontekÂcie obecnych zagro┐e˝ dla miliona polskich dzia│kowych rodzin. Przekazuj▒c powy┐sze dokumenty, Prezes PZD wyrazi│ nadziejŕ, ┐e g│ˇwne
ugrupowania polityczne wyka┐▒ zainteresowanie problemami dzia│kowcˇw i pozytywnie zareaguj▒ na wystosowany Apel. Polscy dzia│kowcy oczekuj▒ bowiem w programach wyborczych poszczegˇlnych partii jasnych deklaracji, aby mogli wybraŠ do Parlamentu takich reprezentantˇw, ktˇrzy gwarantuj▒ obronŕ praw i dorobku Ârodowiska dzia│kowego.
Obydwa powy┐sze dokumenty zosta│y opublikowane w Biuletynie informacyjnym nr 7, na stronie internetowej
www.pzd.pl oraz zosta│y przekazane w formie plakatu do wszystkich ogrodˇw w Polsce.

TT

« Powrˇt