wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Informacja OZ w Czŕstochowie w sprawie prelekcji "Kleszcze niebezpiecznie blisko"

Strona g│ˇwna

Informacja
OZ PZD w Czŕstochowie odnoÂnie szkolenia - prelekcji dr J. Nowak na temat: „Kleszcze niebezpiecznie blisko'

Dnia 20.05 2011 r. w biurze Okrŕgowego Zarz▒du PZD w Czŕstochowie odby│a siŕ narada Instruktorˇw Krajowych i Okrŕgowych Spo│ecznej S│u┐by Instruktorskiej z obszaru jej dzia│ania. Zagadnienia poruszane na naradzie uzgodnione by│y z Powiatow▒ Stacj▒ Sanitarno-Epidemiologiczn▒. Celem narady by│o przeprowadzenie szkolenia na temat: JKleszcze niebezpiecznie blisko' W szkoleniu uczestniczyli instruktorzy SSI z terenu Czŕstochowy i Rŕdzin. W trakcie szkolenia-prelekcji instruktorzy zapoznani zostali z nastŕpuj▒c▒ problematyk▒:
1. Budowa i fizjologiczne funkcje kleszcza, sposoby ┐ywienia siŕ, drogi zaka┐e˝.
2. Choroby przenoszone przez kleszcze:
- bolerioza,
- odkleszczowe zapalenie mˇzgu,
3. Zapobieganie chorobom rozprzestrzenianym przez kleszcze.
Podczas prelekcji instruktorzy mieli mo┐liwoŠ zapoznania siŕ z filmem na temat chorˇb przenoszonych przez kleszcze oraz ich objawami. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przekaza│a na rzecz rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych Czŕstochowy i okolic, ulotki informuj▒ce o odkleszczowym zapaleniu mˇzgu, ktˇre systematycznie rozprowadzane s▒ na wszystkich naszych ogrodach. Trafiaj▒ one do ka┐dego cz│onka ROD. Na tablicach og│osze˝ ka┐dego ogrodu, zamieszczono ulotki i plakaty przekazane nam przez Powiatow▒ Stacjŕ Sanitarno-Epidemiologiczn▒ w Czŕstochowie.
Ponadto w siedziach zarz▒dˇw prezentowane s▒ na powy┐szy temat specjalnie przygotowane plakaty.

Opracowa│: Adam Wiŕc│awik

Czŕstochowa: 02.06.2011 r.

Wiŕcej na temat na www.kleszczeinfo.pl oraz tutaj

 

« Powrˇt