wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Zbiór przepisów związkowych

Strona główna


Krajowa Rada opracowała i przekazała do wszystkich zarządów rodzinnych ogrodów działkowych „Zbiór przepisów związkowych”. Po raz pierwszy od powstania PZD zgrupowano w jednym miejscu najistotniejsze dla funkcjonowania Związku stanowiska oraz uchwały Krajowej Rady i Prezydium KR PZD od 1982 r. do końca 2010 r. dotyczące funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych jako podstawowej jednostki organizacyjnej PZD.
Zbiór przepisów związkowych będzie bardzo pomocny w codziennej pracy struktur ogrodowych, ale także będą mogli skorzystać z niego zainteresowani działkowcy, którym zarząd ROD winien udostępnić do wglądu to wydawnictwo.


Krajowa Rada przyjęła także następujące zasady aktualizacji Zbioru – co dwa lata będzie wydawany Zbiór według stanu prawnego na dzień wydania, natomiast w pozostałych latach wydawany będzie suplement zawierający przepisy uchwalone po wydaniu Zbioru.
Zbiór został podzielony na tematyczne rozdziały, które zawierają:

Rozdział I

Stanowiska i rezolucje dotyczące polityki Związku
W tym rozdziale zamieszczone zostały m. in. Stanowisko VIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z 9.12.2007 r. w sprawie zamieszkiwania i zameldowania na działkach ROD oraz przydziału działek na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo dla mieszkańców innych regionów kraju. Stanowisko Zjazdu, oparte o obowiązujące prawo, wyznaczyło politykę Związku.  Politykę Związku określa także Stanowisko Krajowej Rady z 23.11.2006 r. w sprawie rozwoju miast. W tym Stanowisku określone zostały priorytety w działaniu wszystkich struktur Związku dotyczące likwidacji ROD. Związek opowiedział się za rozwojem miast, szczególnie ich infrastruktury służącej wszystkim mieszkańcom i na te cele jest społeczne przyzwolenie na likwidację ogrodów. Jednocześnie Związek sprzeciwił się likwidacji ROD na cele komercyjne.
Ten rozdział zawiera także 6 stanowisk I Kongresu PZD mających fundamentalne znaczenie dla działkowców, ogrodów, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i dla przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Rozdział II

Uchwały dotyczące symboli i agend PZD
Zamieszczone zostały uchwały dot. Godła Związku, sztandarów i flagi związkowej, ustanowienia święta działkowców oraz odznaczeń związkowych.

Rozdział III

Uchwały organizacyjne ROD
Zamieszczone zostały uchwały systemowe dot. m. in. udzielania zarządom ROD zgody na działania przekraczające zakres zwykłego zarządu, w sprawie łączenia i podziału ROD, adresów korespondencyjnych zarządów ROD, wprowadzenia wytycznych ochrony przeciwpożarowej dla jednostek organizacyjnych PZD.

Rozdział IV

Uchwały dotyczące warunków pracy na rzecz ROD
Są w nim uchwały regulujące funkcjonowanie biur w ROD i zasady wynagradzania i osób zatrudnionych w ROD, a także przyznawania świadczeń i nagród. W tym rozdziale zamieszczona została w pełnym i oryginalnym brzmieniu instrukcja kancelaryjna dla ogrodu działkowego.

Rozdział V

Uchwały dotyczące członkostwa w Związku
W nim uchwały regulujące wszystkie sprawy dot. przyjęcia w poczet członków PZD i przydzielenia działki w użytkowanie, począwszy od wzoru deklaracji członkowskiej, poprzez zasady ustalania wpisowego i jego przeznaczenia, w sprawie opłaty inwestycyjnej, szkolenia nowych członków PZD, zaopatrywania w miesięcznik „działkowiec”. Rozdział zawiera także uchwałę Prezydium KR w sprawie przydziału działek, która określa cały tok postępowania i kryteria dotyczące przydziału działek w ROD.

Rozdział VI

Uchwały dotyczące danych osobowych i rejestrów
Bardzo ważna jest uchwala Prezydium KR w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych w jednostka PZD. Ta uchwała jest realizacją obowiązków nałożonych na wszystkie podmioty przez ustawę o ochronie danych osobowych i do wytycznych obowiązujących w PZD każdy winien się ściśle stosować, gdyż Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma prawo przeprowadzania kontroli wykonania postanowień ustawy i może nakładać dotkliwe kary za nie przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. Ponadto są tam uchwały regulujące zasady prowadzenia rejestru członków Związku i rejestru członków organów PZD.

Rozdział VII

Uchwały dotyczące oświaty w ROD
W nim uchwała regulująca funkcjonowanie, zasilanie i wykorzystywanie Funduszu Oświatowego, a także w sprawie szkolenia kandydatów i regulujących całokształt spraw dotyczących funkcjonowania Społecznej Służby Instruktorskiej.

Rozdział VIII

Uchwały dotyczące zagospodarowania ROD i działek
Zawiera uchwały regulujące kompleksowo sprawy funkcjonowania ogrodów, a także najważniejsze sprawy w tym zakresie, m. in. w sprawie budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD, zamieszkiwania i zameldowania na działkach, lokalizacji i budowy zbiorników na nieczystości ciekłe w ogrodach podmiejskich, korzystania z energii elektrycznej.

Rozdział IX

Uchwały dotyczące interpretacji statutu PZD i regulaminu ROD
Interpretacje dot. m. in. zakazu pełnienia funkcji w organach Związku dla osób rażąco naruszających prawo, a także zakazu pełnienia funkcji przewodniczącego walnego zebrania dla osób odwołanych z organów Związku w czasie trwania zakazu wchodzenia w skład organów PZD.

Rozdział X

Uchwały finansowe
Zawiera m. in. uchwałę zobowiązującą wszystkie ROD do gromadzenia środków finansowych na rachunku bankowym danego ogrodu. Ponadto uchwały dotyczące funduszu statutowego, Funduszu Obrony ROD.

Rozdział XI

Uchwały dotyczące inwestycji i remontów
W tym rozdziale zamieszczone są wszystkie uchwały regulujące inwestycje i remonty w ROD oraz dotyczące Funduszu Rozwoju ROD, a także udzielania dotacji i pożyczek.

Rozdział XII

Uchwały dotyczące usuwania skutków powodzi w 2010 r.
Z uwagi na katastrofalną w skutkach powódź, która dotknęła setki rodzinnych ogrodów działkowych w 2010 r. opublikowane zostały wszystkie uchwały odnoszące się do tego zagadnienia. Są to uchwały określające m. in. uproszczone zasady udzielania dotacji i pożyczek dla ogrodów dotkniętych powodzią, a także upoważniające jednostki organizacyjne PZD do przekazywania środków z funduszy oświatowego i rozwoju na specjalne konto Powódź 2010.

Rozdział XIII

Uchwały dotyczące likwidacji ROD
Zawiera uchwały regulujące zasady i tryb likwidacji ROD oraz czasowego zajęcia terenu, w tym również szczegółową instrukcję dotyczącą tych zagadnień.

Rozdział XIV

Uchwały dotyczące spraw gruntowych i roszczeń
Zamieszczonych zostało 11 uchwał regulujących sprawy regulacji stanu prawnego gruntów ROD, ujawniania praw Związku do gruntów ROD w księgach wieczystych, zamieszczania ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz określające procedury i zadania struktur Związku w sprawie roszczeń do gruntów ROD.

Rozdział XV

Zmiany w statucie i regulaminie
Rozdział zawiera zmiany statutu PZD wprowadzone przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w 2007 r. i dwie zmiany regulaminu ROD, z 2009 r. i 2010 r.
Powyższe zmiany statutu i regulaminu wprowadzone zostały po wydrukowaniu i zaopatrzeniu działkowców i organy Związku w książkę Prawo w PZD.

Koszty wydania i dystrybucji do zarządów ROD i okręgowych zarządów pokryła Krajowa Rada PZD ze środków budżetowych.

MP

« Powrót