wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Biuletyn Informacyjny Nr 14/2010

Strona główna


Do zarządów ROD wysłany został ostatni w 2010 roku Biuletyn Informacyjny numer 14/2010. Polecamy uważną lekturę tego numeru, gdyż zawiera on materiały i opracowania mające istotne znaczenie dla istnienia i przyszłości ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.
Biuletyn otwiera Stanowisko Krajowej Rady PZD w sprawie raportu NIK. Temu tematowi było poświęcone w głównej mierze XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD w dniu 2 grudnia 2010 r. W rozdziale II dotyczącym tego posiedzenia jest w całości opublikowana Analiza „Informacji o wynikach kontroli zapewnienia warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych” opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli, którą opracował zespół prawników Krajowej Rady. Rozdział ten zawiera ponadto streszczenie raportu NIK, wystąpienia przedstawicieli OZ, na terenie których przeprowadzano kontrolę, podjęte przez KR uchwały oraz listy i stanowiska w sprawie kontroli NIK.


Rozdział pierwszy poświęcony został XVIII posiedzeniu KR PZD i zamieszczono w nim:
• informację z przeprowadzonych przeglądów zagospodarowania i funkcjonowania ROD oraz zagospodarowania i wykorzystywania działek w ROD;
• informację z przeglądów ROD w pasie nadmorskim;
• Apel Krajowej Rady w sprawie udziału Związku w wyborach samorządowych,
• Podjęte podczas posiedzenia uchwały.


Trzeci rozdział dotyczy wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD. Zamieszczona została Analiza rozszerzenia zakresu wniosku I Prezesa SN sporządzona przez zespół  prawników KR PZD. Ta sprawa była przedmiotem obrad sejmowej Komisji Ustawodawczej, dlatego został zamieszczony stenogram z posiedzenia tej komisji i przyjęta na tym posiedzeniu Opinia. Na zakończenie rozdziału zamieszczone zostały pierwsze reakcje działkowców na wiadomość o tym, że Poseł Dera zgłosił się, by reprezentować Sejm przed Trybunałem w sprawie ustawy o ROD. Komisja Ustawodawcza przyjęła i zaakceptowała to zgłoszenie i będzie rekomendować Marszałkowi Sejmu aby wyznaczył do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem posłów Piętę i Derę (obaj PiS).
Osobny rozdział stanowią Wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2011 r.. Tradycyjnie do tego numeru dołączona będzie (po 1 sztuce dla każdego ROD) wkładka zawierająca druki niezbędne do prawidłowego zwołania i przeprowadzenia walnego zebrania w ROD.


W Biuletynie są tradycyjne rozdziały: Z prac Prezydium KR PZD, z prac Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej, a także przypomnienia organizacyjne, porady prawne, informacje.
Prawdziwą gratką dla działkowców jest rozdział poświęcony bioróżnorodności, gdzie wystarczy przytoczyć tytuły podrozdziałów, aby każdego zainteresowała ta tematyka: Misja. Bioróżnorodność 2010; Zagrożenia wynikające z zastosowani GMO i ich wpływ na różnorodność biologiczną (chodzi o żywność modyfikowaną genetycznie); Znaczenie i wartość odżywcza jabłek starych odmian; Seminarium na temat rolnictwa ekologicznego.


Biuletyn jest dostępny dla wszystkich działkowców w zarządach ROD i na naszej stronie internetowej, na której właśnie jesteś. Zachęcamy do lektury.

MP

« Powrót