wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Porozumienie z Policj▒

Strona g│ˇwna

Wiele problemˇw w codziennym ┐yciu dzia│kowym dostarczaj▒ w│amania i kradzie┐e. Z│oÂliwi powiedz▒, ┐e s▒ one nieodzownym klimatem ogrodˇw. Sposobˇw rozwi▒zania tych problemˇw jest wiele.My ze swej strony stawiamy na profesjonalizm. Kto, jak nie policja dysponuje do tego dzia│ania bardziej stosownymi silami i Ârodkami.


W celu uwypuklenia i przybli┐enia tych problemˇw, Kolegium Prezesˇw Gdy˝skich Ogrodˇw Dzia│kowych w dniu 9 grudnia 2010 roku podpisa│o porozumienie, z Komend▒ Miejsk▒ Policji w Gdyni. Celem porozumienia jest, zapewnienie bezpiecze˝stwa osobom uprawiaj▒cym ogrˇdki dzia│kowe, znajduj▒ce siŕ w granicach administracyjnych gminy Gdynia. Porozumienie ma u│atwiŠ, miŕdzy innymi kontakt prezesˇw ogrodˇw z po szczegˇlnymi komendantami dzielnicowymi policji w mieÂcie.

Ogrody dzia│kowe zostan▒ wyposa┐one przez Komendŕ Miasta w odpowiednie materia│y, ktˇre bŕd▒ podpowiada│y jak przeciw dzia│aŠ i ustrzec siŕ ewentualnych zagro┐e˝. Wiedza ta bŕdzie te┐ przekazywana na po szczegˇlne ogrody w postaci szkole˝. Wspˇlne dzia│ania zarz▒dˇw z komendami dzielnicowymi mog▒ okazaŠ siŕ kluczem do rozwi▒zania uci▒┐liwych problemˇw.


Leonard Niewi˝ski

 

« Powrˇt