wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja z narady zorganizowanej w dniach 29-30.11.2010r. przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD

Strona główna

                                                      Szanowny Pan
                                                      mgr inż. Eugeniusz Kondracki
                                                      Prezes PZD
                                                      Warszawa

                                                             
INFORMACJA
z narady zorganizowanej w dniach 29-30.11.2010r. przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD.


W dniach 29-30 listopada 2010 roku w Warszawie, odbyła się kolejna, planowa narada zorganizowana przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD z 26 Okręgów.


Gościem narady w dniu 29 listopada 2010 roku był Prezes Krajowej Rady PZD Eugeniusz Kondracki, który przybliżył uczestnikom aktualną sytuację działkowców, Ogrodów i Związku w świetle wystąpienia byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżającego całą Ustawę o ROD z 2005 roku uznając ją za niekonstytucyjną. Omówił także działalność podejmowaną w tym zakresie przez Prezydium i Krajową Radę PZD.  Dokonał również omówienia raportu NIK dotyczącego ogrodów i Związku oraz wynikających z niego wniosków dla wszystkich organów statutowych Polskiego Związku Działkowców.


Referowaniem poszczególnych bloków tematycznych zajmowali się pracownicy Biura Krajowej Rady PZD:
- Kierownik Wydziału Prezydialnego Marek Pytka szczegółowo omówił skargi wpływające do Krajowej Rady PZD zwracając uwagę, że gros z nich nigdy nie powinny trafić aż do jednostki krajowej, gdyby statutowe organy Ogrodów i Okręgów odpowiednio reagowały na nie i odpowiadały skarżącym się bez zbędnej zwłoki,
- Główna Księgowa KR PZD Mirosława Marks zapoznała uczestników narady z propozycjami składki członkowskiej na 2011 rok przedstawione przez Okręgowe Zarządy oraz omówiła alternatywne w tym zakresie analizy opracowane przez Krajową Radę PZD. Przedstawiła również założenia do komputerowego programu finansowo-księgowego dla ROD i podziękowała Okręgowym Komisjom Rewizyjnym PZD za przesłane oceny i propozycje w tym zakresie. Dokonała ponadto omówienia roli pionu rewizyjnego Związku w badaniu sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych PZD za 2010 rok, które będą dokonywane w pierwszych miesiącach 2011 roku.
- Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Mariola Kobylińska szczegółowo i przystępnie omówiła funkcjonowanie i wykorzystanie Funduszu Rozwoju i Funduszu Samopomocowego przez jednostki organizacyjne PZD. Przedstawiła zasady udzielania i rozliczania otrzymywanych dotacji i pożyczek oraz istotną rolę, jaką ma do spełnienia w tym zakresie pion rewizyjny Związku. Ponadto dokonała oceny wniosków z ROD w sprawie skutków powodzi w infrastrukturze ogrodów i udzielanych przez Prezydium Krajowej Rady PZD dotacji z konta „Powódź 2010” oraz poinformowała, że wydatkowanie środków z tego konta podlega szczegółowej kontroli sprawowanej przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD.
Dokonała ponadto omówienia funkcjonowania elektronicznego Rejestru ROD oraz realizację Uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD przez Okręgowe Zarządy PZD.


Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i kierownicy Zespołów Kontrolnych przekazali uczestnikom narady szczegółowe informacje z przeprowadzonych kontroli w ROD, OZ PZD i Okręgowych Komisjach Rewizyjnych PZD przedstawiając wnioski z nich wynikające. Wszystkie protokoły z kontroli wraz z wnioskami z nich wynikającymi Przewodnicząca kierowała do Prezesa Krajowej Rady PZD celem podjęcia określonych działań wynikających z przepisów związkowych.
Przewodnicząca odniosła się również do skarg i zażaleń wpływających od członków Związku do Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD stwierdzając, że postawa niektórych Zarządów ROD, Komisji Rewizyjnych ROD, Okręgowych Zarządów PZD i Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w wyjaśnianiu skarg winna ulec zdecydowanej poprawie, bowiem skutki zaniechania statutowych działań są szkodliwe dla Związku.


Omówiła problematykę związaną z badaniem sprawozdań finansowych ROD, OZ PZD i KR PZD za 2010 rok oraz preliminarzy na 2011 rok przez organy pionu rewizyjnego Związku. Zwróciła się do uczestników narady, aby otrzymane Wytyczne do pracy Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców na 2011 rok zostały w pełni zrealizowane.
Ponadto omówiła zadania Komisji Rewizyjnych ROD w przygotowaniu i przeprowadzaniu w przyszłym roku Walnych Zebrań Sprawozdawczych ROD. Przewodniczącym i przedstawicielom Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD przypomniała o obowiązkach związanych z przyszłorocznymi Okręgowymi Zjazdami Delegatów PZD. Odniosła się także do prowadzonych przez Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD szkoleń dla Komisji Rewizyjnych ROD po zakończonej w tym roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Ogrodach.


Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD dokonali również omówienia zadań Komisji Rewizyjnych PZD i wykonywania przez nie statutowej działalności w zgodności z przepisami obowiązującego prawa wewnątrzzwiązkowego.


Uczestnicy narady w merytorycznej dyskusji odnieśli się do następujących tematów:
- realnego zagrożenia likwidacji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce w wyniku złożonych w Trybunale Konstytucyjnym wniosków skierowanych przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
-  wniosków i ustaleń Najwyższej Izby Kontroli opublikowanych w „Informacji o wynikach kontroli zapewnienia warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych”,
- programu  działań pionu rewizyjnego w obronie ustawy, ogrodów, działkowców i Związku.

                                                      
                                                      Przewodniczący       
                                              Krajowej Komisji Rewizyjnej 
                                                        Maria Fojt

 


Warszawa, dnia 6 grudnia 2010r.

 

« Powrót