wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Z prac Krajowej Komisji Rozjemczej PZD

Strona główna

W dniach 3 i 4 listopada 2010 roku odbyła się kolejna w tym roku narada szkoleniowa i posiedzenie orzecznicze Krajowej Komisji Rozjemczej PZD pod przewodnictwem Pani Olgi Ochrymiuk. Naradę zaszczycił swoja obecnością Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W krótkim wystąpieniu Prezes PZD zapoznał członków KKR z aktualną sytuacją PZD zaistniałą po złożeniu przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP, początkowo fundamentalnych zapisów ustawy o ROD, a następnie całości ustawy o ROD.

Kwestionując zasadność przedmiotowego wniosku, Prezes PZD stwierdził, że wniosek ów  jest zagrożeniem istnienia ogrodów i przyszłości działkowców i że w związku z zaistniałą sytuacją, najważniejszym zadaniem wszystkich członków PZD, w tym członków organów samorządu PZD,  jest obrona ustawy o ROD. Poinformował jednocześnie o pracach Krajowej Rady PZD, między innymi, z uwagi na przedmiotowe podważenie zapisów ustawy o ROD oraz w przygotowaniu obchodów 30-lecia PZD, które odbędą się w 2011r.

W dyskusji, członkowie KKR wskazywali, że wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest kolejnym atakiem na ustawę o ROD i próbą odebrania działkowcom ich własności i nabytych praw oraz, że celem  jest likwidacja ogrodów działkowych, likwidacja PZD i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, a w następstwie przejęcie gruntów działkowych na cele komercyjne. 


Przewodnicząca KKR Pani Olga Ochrymiuk poinformowała zebranych o ilości złożonych podań o wniesienie skargi w trybie nadzwyczajnym, o ilości wniesionych przez Przewodniczącą KKR skarg nadzwyczajnych do rozpoznania przez Krajową Komisję Rozjemczą oraz o ilości odmów wniesienia skargi. Wskazała, że ilość wniesionych podań o wszczęcie postępowania w trybie nadzwyczajnym wzrosła w stosunku do ilości wniesionych podań w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wskazując na konkretne sprawy poinformowała, że większość podań uznała za nieuzasadnione i odmówiła wniesienia skargi, z uwagi na nie spełnienie warunków określonych w § 162 ust.1 statutu PZD tj. nie wykazania przez stronę skarżącą rażącego naruszenia norm prawa obowiązującego w PZD, o czym szczegółowo informowała strony w uzasadnieniu odmowy wniesienia każdej skargi.


Następnie Przewodnicząca KKR, w oparciu o konkretne przykłady, omówiła zasady postępowania w trybie rozjemczym, zwracając szczególną uwagę na prawidłowość redagowania orzeczeń w postępowaniu rozjemczym oraz wydawania postanowień w sytuacji złożenia wniosku o wyłączenie członka zespołu orzekającego, o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, o odroczenie rozpoznania sprawy, o umorzenie postępowania rozjemczego itd. 


Przechodząc do rozpoznawania skarg wniesionych do Krajowej Komisji Rozjemczej w trybie nadzwyczajnym przez Przewodniczącą Krajowej Komisji Rozjemczej oraz przez Prezesa PZD, Krajowa Komisja Rozjemcza powołała pięcioosobowe zespoły orzekające, które rozpoznały 7 skarg (2 skargi wniesione przez Prezesa PZD i 5 skarg wniesionych przez Przewodniczącą KKR) i wydały 7 orzeczeń, sentencją których było uchylenie ostatecznych orzeczeń Okręgowych Komisji Rozjemczych, w tym: 3 orzeczenia uchylające i umarzające postępowanie rozjemcze z uwagi na niewłaściwość postępowania, zaś w pozostałych 4 sprawach uchylenie ostatecznych orzeczeń OKR ze względu na naruszenie w postępowaniu rozjemczym obowiązujących w PZD przepisów proceduralnych i materialnych. 


Po zakończeniu postępowania orzeczniczego, Przewodnicząca KKR  poinformowała o planowanym szkoleniu przewodniczących Okręgowych Komisji Rozjemczych i zwróciła się do członków KKR o przygotowanie tematyki szkoleniowej, z szczególnym uwzględnieniem  problemów powstających w toku postępowaniu rozjemczego.


Następnie, Krajowa Komisja Rozjemcza wystosowała apel do Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego o wycofanie wniosku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP, wskazując, że wniosek ów stwarza zagrożenie istnienia ogrodów działkowych i likwidację PZD, a przede wszystkim, ma na celu pozbawienie ponad milionową rzeszę polskich rodzin ustawy skutecznie broniącej ich nabyte prawa użytkowania działki i prawa własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, sfinansowanych przez użytkownika działki.       
                
     
 

                                              Sekretarz
                           Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
                                                             Zofia Maria Mróz

« Powrót