wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Obradowała Krajowa Rada

Strona główna


W dniu 28 października 2010 r. w Warszawie odbyło się XVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes Związku. Po analizie aktualnej sytuacji ogrodów i Związku uczestnicy posiedzenia wystąpili do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Prof. Stanisława Dąbrowskiego z apelem o rozważenie możliwości wycofania z Trybunału Konstytucyjnego wniosku dot. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych złożonego przez poprzedniego Prezesa SN Prof. Lecha Gardockiego.

Pod wystąpieniem podpisali się wszyscy uczestniczący w posiedzeniu. Krajowa Rada:
• po zapoznaniu się z działaniami struktur Związku w sprawie wyborów samorządowych, przyjęła Apel, w którym zwróciła się do działkowców o masowy udział w tych wyborach i aby nie głosowali na przeciwników ogrodów działkowych, ustawy o ROD i Związku;
• dokonała oceny wyników przeprowadzonych w br. przeglądów zagospodarowania ogrodów i działek oraz przeglądu ROD położonych w pasie nadmorskim. W obu sprawach Krajowa Rada przyjęła uchwały, w których nakreśliła kierunki działania struktur Związku i ich obowiązki dot. zagospodarowania i wykorzystywania ROD i działek;
• oceniła skuteczność działań podejmowanych przez Związek w usuwaniu skutków powodzi w rodzinnych ogrodach działkowych uznając w przyjętej na ten temat uchwale, że konieczne jest dalsze udzielanie niezbędnej pomocy finansowej ogrodom na odbudowę zniszczonej infrastruktury;
• przyjęła uchwałę w sprawie obchodów przez Związek przypadającej w 2011r. 30 rocznicy powstania Polskiego Związku Działkowców;
• uchwałą w sprawie oceny kampanii sprawozdawczo – wyborczej w ROD podsumowała przebieg i wyniki walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w bieżącym roku.

 

/treść listu do I Prezesa SN/

 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Prof. Stanisław Dąbrowski

 

Szanowny Panie Prezesie!

 Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, jako demokratycznie wybrany reprezentant przeszło 960 000 użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych, zwraca się do Pana Prezesa z prośbą o rozważenie wycofania z Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych.  
 
 Szanowny Panie Prezesie!
 
 Objęcie przez Pana stanowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zostało przyjęte wśród działkowców z nadzieją na zmianę sytuacji, w jakiej znalazły się wszystkie ogrody i działkowcy w związku z inicjatywą podjętą przez Pana poprzednika. Zaskarżenie przez prof. Lecha Gardockiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, aktu prawnego, w którego obronie polscy działkowcy zebrali ponad 620 000 podpisów, wywołało olbrzymie poruszenie i niepokój w ogrodach. Tysiące zbiorowych listów przeciwko zaskarżeniu ustawy, pod którymi podpisały się całe grupy użytkowników działek, są także jasnym sygnałem, w jaki sposób ocenili oni tą inicjatywę. Działkowcy, jako osoby najlepiej zorientowane w realiach, w jakich funkcjonują ogrody, wyrazili stanowczy sprzeciw wobec próby podważenia ustawy o ROD i zmiany zasad, na jakich funkcjonuje ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce. Stan ten nie powinien dziwić nikogo, kto zna bolączki, z jakimi borykają się działkowcy i ogrody na co dzień. Prawda jest taka, że od przeszło 20 lat działkowcy zmuszeni są bronić swych praw do działek oraz walczyć o zachowanie ogrodów w polskim krajobrazie. Ogrody działkowe, a dokładnie ich tereny zlokalizowane nierzadko w atrakcyjnych inwestycyjnie miejscach, są bowiem obiektem pożądania środowisk, dla których jedynym kryterium oceny jest zysk, przed którym ustąpić muszą takie wartości, jak ochrona socjalna najuboższych, ekologia i zrównoważony rozwój miast.
Jak dotychczas działkowcom udawało się wychodzić zwycięsko z walki o swe prawa. W największej mierze było to możliwe dzięki trzem czynnikom: gwarancjom dla prawa do działek i ochrony istnienia ogrodów zawartym w ustawie o ROD, posiadaniu silnego, ogólnopolskiego samorządu – Polskiego Związku Działkowców, oraz wytworzeniu poczucia wspólnoty wartości - fundamentalnego składnika każdego społeczeństwa obywatelskiego. Niestety, wniosek prof. Lecha Gardockiego sprawia, że wszystkie te wartości stają pod znakiem zapytania. Zaskarżenie ustawy o ROD, a więc zakwestionowanie tradycji przeszło 110 – letniego ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, powoduje, iż przyszłość ogrodów i naszej całej społeczności staje pod znakiem zapytania. Z przykrością stwierdzamy, iż zakres wniosku, jak i treść uzasadnienia wskazują, że Pański poprzednik na stanowisku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego podjął próbę oceny ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie znając realiów, w jakich funkcjonują ogrody, czego efektem były błędne wnioski. Co gorsza, okoliczności zaskarżenia ustawy powodują, iż działkowcy wprost zadają pytanie o rzeczywiste intencje wnioskodawcy. Nie rozumieją bowiem, dlaczego, wysunąwszy najcięższy wobec ustawy zarzut – niezgodności z Konstytucją – co powinno nastąpić po głębokiej i szczegółowej analizie, wnioskodawca po kilku miesiącach doszedł do wniosku, że zaskarżenia wymaga kolejne 8 przepisów z tej samej ustawy, a nawet wręcz cały akt prawny.

Szanowny Panie Prezesie! 
 
 Rodzinne ogrody działkowe są dobrem, z którego korzysta milion polskich rodzin. Lata praktyki wskazują, iż obecne rozwiązania prawne regulujące tą ważną dziedzinę życia społecznego są właściwe. Najbardziej miarodajnym recenzentem ustawy jest społeczność, na której życie ona wpływa. Uważamy, że 620 000 podpisów na listach poparcia, a także setki tysięcy kolejnych głosów stojące za zbiorowymi listami, są najlepszym dowodem pozytywnej oceny, jaką uzyskała ustawa o ROD. Dlatego jeszcze raz, w imieniu społeczności polskich działkowców, zwracamy się do Pana z gorącym apelem o rozważenie, czy stawiająca pod znakiem zapytania bezpieczeństwo prawne miliona rodzin polskich działkowców decyzja prof. Lecha Gardockiego podjęta tuż przed zakończeniem jego kadencji, była słuszna i zasługuje na kontynuację.


Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców


 

APEL
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie udziału Związku w wyborach samorządowych


W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, Krajowa Rada PZD zwraca się do wszystkich działkowców oraz ich rodzin o udział w tym ważnym wydarzeniu. Wybierzemy bowiem władze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego – od gmin poprzez powiaty na województwach kończąc – gdzie zapadają najistotniejsze decyzje dotyczące społeczności lokalnych. Przede wszystkim na szczeblu samorządowym rozstrzyga się wiele decydujących kwestii odnoszących się do rodzinnych ogrodów działkowych. Sprawy planowania przestrzennego, inwestycji komunalnych i rozwiązywania lokalnych problemów społecznych rzutują na funkcjonowanie ROD jako urządzeń użyteczności publicznej służących mieszkańcom i całym społecznościom. Dlatego konieczna jest aktywna postawa działkowców w wyborach, których wynik zaważy na stosunku przyszłych władz lokalnych wobec blisko miliona polskich rodzin korzystających z prawie pięciu tysięcy ROD.


Na całym Związku oraz jego członkach spoczywa odpowiedzialność za pomyślność naszych ogrodów. Jako obywatele mamy obowiązek wziąć udział w wyborach i oddać swój głos, natomiast jako działkowcy powinniśmy poprzeć kandydatów gwarantujących zrównoważony rozwój miast i gmin, uwzględniający potrzebę istnienia rodzinnych ogrodów działkowych. W wyborach startują różne ugrupowania polityczne oraz komitety lokalne i często trudno ocenić, kogo poprzeć. Dlatego też przy udzielaniu poparcia należy przede wszystkim brać pod uwagę dotychczasowe stanowisko kandydata wobec ROD, szczególnie w praktycznym działaniu, a także postawę do ruchu ogrodnictwa działkowego, do ustawy o ROD i Związku wyrażoną w programie wyborczym. Wspierajmy ugrupowania i komitety wyborcze dostrzegające w swoich programach interesy oraz prawa działkowców. Głosujmy na ludzi sprawdzonych, którzy potrafią wykazać się pracą i dokonaniami na rzecz działkowców i ich ogrodów. Wybierajmy kandydatów, którzy nas nie zawiedli w przeszłości i którzy nie tylko dobrze znają, ale rozumieją nasze problemy.


W tych wyborach na listach wyborczych różnych ugrupowań i komitetów lokalnych jest wielu kandydatów rekomendowanych przez struktury Związku, a zwłaszcza przez same rodzinne ogrody działkowe. Są to osoby sprawdzone, które swoim dotychczasowym działaniem wykazały, że potrafią skutecznie reprezentować środowisko działkowe. Należy popierać tych kandydatów nie tylko dlatego, że są działkowcami, ale dlatego, że znają naszą problematykę, sytuację i wiedzą, co należy zrobić, żeby w ramach modernizujących się miast ogrody się rozwijały i służyły społecznościom lokalnym oraz rodzinom działkowym.


Jesteśmy wielką organizacją społeczną zrzeszającą blisko milion rodzin. Mamy swoje tradycje, dorobek, sukcesy oraz wiele problemów, z którymi się zmagamy w codziennej pracy. Na przestrzeni ponad 110 lat dobrze służymy społeczeństwu polskiemu oraz miastom. Dlatego polscy działkowcy nie mogą być postrzegani jedynie w kategoriach bezwolnego elektoratu, o którym wielu polityków sobie przypomina jedynie przed kolejnymi wyborami. Należy zatem poprzeć ludzi, którzy będą pracować dla ogrodów i działkowców, a nie tylko wykorzystywać Związek i jego członków dla swoich partykularnych interesów. Konieczna jest większa aktywność i świadomość obywatelska, aby nasze środowisko było doceniane i traktowane jako partner, który działa na rzecz społeczności lokalnych i z tego względu oczekuje słusznej pomocy i wsparcia od samorządów. Należy więc zwiększać nasz udział w życiu publicznym z pożytkiem dla miast, społeczeństwa i ogrodnictwa działkowego. Wybory samorządowe to szczególna okazja, żeby tego dokonać. Dlatego popierajmy naszych przyjaciół, abyśmy mogli wspólnie służyć naszym społecznościom oraz rodzinnym ogrodom działkowym.
 
Szanowni Działkowcy!
Weźcie udział w wyborach samorządowych. Nie głosujcie na przeciwników ogrodów działkowych, ustawy o ROD i Związku.
Niech nasz udział w wyborach, nasza postawa i stanowisko będą próbą przed wyborami parlamentarnymi.

Krajowa Rada PZD kieruje do wszystkich ugrupowań politycznych i komitetów wyborczych niniejszy dokument, który zawiera poglądy Związku dotyczące roli PZD w wyborach samorządowych. Jednocześnie Związek deklaruje szeroką współpracę ze wszystkimi komitetami wyborczymi i kandydatami, którzy przewidują w swoich programach potrzebę rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych zgodnie z zasadami wyrażonymi w ustawie o ROD. Każdy kandydat rekomendowany uchwałą odpowiednich organów PZD jest uprawniony do wykorzystania w swoich materiałach wyborczych godła i nazwy Polskiego Związku Działkowców na czas trwania kampanii wyborczej.

       Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

           

Warszawa, dnia 28 października 2010 roku

« Powrót