wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Studium uwarunkowa˝ i kerunkˇw zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice

Strona g│ˇwna

studium     uwarunkowa˝     i    kierunkˇw zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice

Krajowa Rada PZD informuje, i┐ w wyniku dzia│a˝ przedstawicieli PZD z w│adzami miasta zachowana zosta│a funkcja ogrodˇw w „Studium uwarunkowa˝ i kierunkˇw zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice".


Prezydent Miasta Katowice uwzglŕdniaj▒c wniesione przez organy Zwi▒zku uwagi, wprowadzi│ korekty do projektu studium maj▒ce na celu zachowanie istniej▒cych rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych.
Przyjŕte rozwi▒zania w projekcie studium maj▒ na celu zachowanie istniej▒cych ogrodˇw dzia│kowych, jak rˇwnie┐ mo┐liwoŠ ich uwzglŕdnienia w sporz▒dzanych projektach miejscowych planˇw zagospodarowania przestrzennego.


W trosce o funkcjonowanie i bezpiecze˝stwo rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych Prezydium Krajowej Rady PZD podjŕ│o w dniu 4 czerwca 2007 uchwa│ŕ nr 102/2007 w sprawie studium i planˇw zagospodarowania przestrzennego tworzonych przez gminy. Dlatego te┐ przyk│adem OZ Žl▒skiego PZD organy Zwi▒zku powinny uczestniczyŠ w przygotowaniu planˇw i walczyŠ o zachowanie w nich ogrodˇw.


Krajowa Rada PZD podkreÂla, i┐ decydowanie o przysz│oÂci ogrodˇw i umieszczanie ich w planach miejscowych zale┐y od wspˇ│pracy i zaanga┐owania OZ PZD, Zarz▒dˇw ROD, rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych z w│adzami miast.

  M.».

 

 

« Powrˇt