wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Narada inspektorˇw ds. terenowo-prawnych

Strona g│ˇwna

 

W dniu 27 i 28 wrzeÂnia 2010 r. odby│a siŕ w Warszawie narada dla inspektorˇw ds. terenowo - prawnych.

Celem narady by│a ocena dotychczasowej pracy biur Okrŕgowych Zarz▒dˇw PZD na nowym programie Rejestr ROD, ktˇry funkcjonuje w Krajowej Radzie i w okrŕgach od marca b.r., jak rˇwnie┐ omˇwienie praktycznych problemˇw zwi▒zanych z wprowadzaniem danych organizacyjno-prawnych ROD do Rejestru ROD.

Podczas narady odby│y siŕ warsztaty techniczne w zakresie obs│ugi programu Rejestr ROD. Pracownicy okrŕgowych zarz▒dˇw PZD mogli osobiÂcie dokonaŠ czynnoÂci operacyjnych w programie w zakresie jego nowych funkcji.

W odniesieniu do Rejestru ROD omˇwiono dzia│ania prawne w zakresie wydawania wypisu z Rejestru ROD, obci▒┐ania, nabywania i zbywania gruntˇw ROD, a tak┐e regulacji ich stanu prawnego. Zwrˇcono uwagŕ na koniecznoŠ uzgodnienia danych organizacyjno-prawnych ROD z Rejestrem ROD, tak┐e w aspekcie sporz▒dzania bilansu Zwi▒zku na koniec roku kalendarzowego. Jak rˇwnie┐ przestawiono zadania struktur Zwi▒zku w zakresie studium i planˇw zagospodarowania przestrzennego oraz problem aktualnych roszcze˝ zg│aszanych przez osoby fizyczne i prawne do gruntˇw ROD.

MAK

 

« Powrˇt