wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowisko PZD do założeń do ustawy o energetyce jądrowej

Strona główna

Stanowisko PZD do założeń do ustawy o energetyce jądrowej

W dniu 9 września 201 Or. Prezydium KR PZD rozpatrywało przesłany do konsultacji PZD przez Ministra Gospodarki dokumentem pt. „Założenia do projektu ustawy o energetyce jądrowej". W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, iż z punktu widzenia PZD i działkowców zasadnicze znaczenie w przedłożonym dokumencie ma zapis odnoszący się do zasad likwidacji ROD. Mianowicie w pkt 7.5 dokumentu zamieszono zapis o treści: „ Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów ort. 17-22 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 419 zpóźn. zm.). "


Ewentualnie uchwalenie takiego zapisu oznaczałoby, iż działkowcy z ogrodów likwidowanych pod inwestycję związaną z energetyką jądrową byliby pozbawieni prawa do odszkodowania za swój majątek zainwestowany na działkach oraz prawa do działki zamiennej. Co istotne, zacytowane założenie jest rozwiązaniem identycznym do przepisu wprowadzonego w 2008r. do tzw. specustawy drogowej. Przepis ten jako niekonstytucyjny był obiektem krytyki ze strony PZD oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, w efekcie czego został zmieniony przez Sejm już w 2009r.


W zaistniałej sytuacji w przyjętym Stanowisku w sprawie założeń do projektu ustawy o energetyce jądrowej Prezydium KR PZD oceniło negatywnie zapis proponowany przez Ministerstwo Gospodarki. Jednocześnie Prezydium podniosło brak przesłanek do wprowadzania w proponowanej ustawie rozwiązań wyłączających stosowanie ustawy o ROD. Jako uzasadnienie wskazało, że skala inwestycji związanej z energetyką jądrową oraz okres jej planowania i realizacji powodują, że odtworzenie ogrodu nie stanowi faktycznie istotnej przeszkody dla jej przeprowadzenia. Ponadto zdaniem Prezydium KR PZD widoczna w ostatnim okresie tendencja projektodawców ustaw do wprowadzania szczególnych zasad prowadzenia inwestycji publicznych, tj. z wyłączeniem stosowania zapisów ustawy o ROD dotyczących likwidacji ogrodów, w szczególności zasady odtwarzania ROD, jest z punktu widzenia interesu społecznego zjawiskiem negatywnym. Tendencja ta skutkować bowiem może ograniczaniem powierzchni ROD, a co za tym idzie ograniczeniem dostępu do działek.

 

 

Stanowisko
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 9 września 2010r.
w sprawie założeń do projektu ustawy o energetyce jądrowej

W związku z przesłanym przez Ministra Gospodarki dokumentem pt. „Założenia do projektu ustawy o energetyce jądrowej” i wnioskiem o podjęcie przez PZD dyskusji na temat proponowanych rozwiązań, Prezydium KR PZD stwierdza, iż zawarte w w/w dokumencie propozycje ograniczenia stosowania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wydają się być bezzasadne.


Jak wynika z treści przekazanego do PZD dokumentu (pkt 7.5), autorzy proponują, aby w przypadku lokalizacji obiektu energetyki jądrowej na terenie zajmowanym przez ROD, wyłączeniu podlegały zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczące likwidacji ogrodów.  W założeniach zamieszczono bowiem zapis o treści: „Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów art. 17-22 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).”


Odnosząc się do przedmiotowej propozycji należy na wstępie zauważyć, iż zacytowane założenie jest rozwiązaniem analogicznym do zawartego w nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tzw. specustawy drogowej) wprowadzonego ustawą z dnia 25 lipca 2008r. (Dz.U nr 154, poz. 958). W zaistniałej sytuacji za zasadne należy uznać, że wszelkie uwagi dotyczące naruszenia konstytucyjnych praw PZD oraz jego członków, które wobec tego zapisu zgłaszał Związek, a potwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich, są aktualne również w przypadku założeń do projektu przedłożonych przez Ministra Gospodarki.


W związku z powyższym PZD, korzystając z zaproszenia do formułowania postulatów wobec założeń do projektu, zgłasza wniosek o wykreślenie proponowanego zapisu z ustawy. Jednocześnie Związek stwierdza, iż biorąc pod uwagę skalę inwestycji związanych z energetyką jądrową i czas jaki zajmuje przygotowanie i przeprowadzenie takiej inwestycji, zasadnym jest stwierdzenie, iż proponowanie wyłączenia stosowania ustawy o ROD w tym przypadku jest niesłuszne. Brak jest bowiem podstaw dla przyjęcia, że realizacja inwestycji w energetyce jądrowej musi pociągać za sobą odjęcie działkowcom i PZD prawa do uzyskania odszkodowania za własność oraz przeniesienia ogrodu na nieruchomość zamienną.

Oczywiście Prezydium KR PZD nie kwestionuje zasadności likwidacji ogrodu działkowego w celu przeprowadzenia tego rodzaju inwestycji, jednakże nie ma podstaw, aby odbywała się ona kosztem tak radykalnego ograniczenia działkowców w ich podstawowych prawach, jak to zawarto w założeniach przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki. Uważamy, że ogólne reguły likwidacji ogrodów zapisane w ustawie o ROD nie kolidują z możliwością sprawnego przeprowadzenia inwestycji, której realizacji ma służyć projektowana ustawa, a co za tym idzie wprowadzanie szczególnych rozwiązań w tym zakresie wydaje się być zbędne.

          WICEPREZES                                 PREZES

        Wincenty KULIK                   Eugeniusz KONDRACKI

« Powrót