wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Narada prezesˇw i dyrektorˇw biur OZ PZD

Strona g│ˇwna


Narada prezesˇw i dyrektorˇw biur OZ PZD


W dniu 18 sierpnia 2010 r. w Warszawie odby│a siŕ narada, w ktˇrej udzia│ wziŕli prezesi i dyrektorzy biur okrŕgowych zarz▒dˇw PZD. Naradŕ prowadzi│ Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. Tematyka narady obejmowa│a:


• sytuacjŕ w zwi▒zku z wnioskami do Trybuna│u Konstytucyjnego I Prezesa S▒du Najwy┐szego i WSA w Bia│ymstoku, aktywnoŠ struktur Zwi▒zku w obronie ustawy i zadania dla organˇw Zwi▒zku w tej sprawie,
• wspˇ│pracŕ z Ministerstwem Infrastruktury, wyniki dotychczasowych rozmˇw z resortem, zamierzenia na najbli┐szy okres czasu oraz zagadnienia, ktˇre winny byŠ wspˇlnie rozwi▒zywane,
• wybory samorz▒dowe, postawa Zwi▒zku, dzia│ania struktur Zwi▒zku w terenie,
• powˇd╝ w ogrodach, informacja o dotychczasowych dzia│aniach w celu usuwania skutkˇw powodzi, system przyznawania dotacji przez Prezydium KR PZD dla ROD poszkodowanych przez powˇd╝ z Funduszu „Powˇd╝ 2010”,
• wdra┐anie programu komputerowego Rejestru ROD. Dotychczasowe dzia│ania OZ, uchybienia i nieprawid│owoÂci przy wprowadzaniu danych,
• Krajowe Dni Dzia│kowca, stan przygotowa˝, sprawy organizacyjne,
• Stan prac nad programem finansowo-ksiŕgowym dla ROD,

Uczestnicy narady zostali poinformowani o:
 decyzji Prezydium KR PZD z dnia 17 sierpnia 2010 r. o przerwaniu wspˇ│pracy z Instytutem Warzywnictwa w Skierniewicach dot. udzia│u cz│onkˇw Zwi▒zku w organizowanych przez ten Instytut szkoleniach z powodu niedotrzymania ustalonego czasu trwania szkolenia oraz jego programu,
 kolejnej decyzji G│ˇwnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazuj▒cej Okrŕgowemu Zarz▒dowi PZD udostŕpnienie danych osobowych dzia│kowcˇw wystŕpuj▒cemu przeciw nim deweloperowi. Decyzja zosta│a zaskar┐ona przez Zwi▒zek do s▒du.

MP

« Powrˇt