wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Nawa│nica w Szczecinku

Strona g│ˇwna

Nawa│nica w Szczecinku

W dniu 7 sierpnia 2010 r. miasto Szczecinek w woj. zachodniopomorskim nawiedzi│a nawa│nica, ktˇra podtopi│a prawie ca│e miasto.Nie oszczŕdzi│a tak┐e rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych funkcjonuj▒cych na terenie miasta.

Pod wod▒ znalaz│y siŕ ROD Sienkiewicza, Zjednoczenie i S│onecznik. ú▒czna powierzchnia zalanych ogrodˇw wynosi 6,9 ha i dotyczy 176 rodzinnych dzia│ek.


Obecnie trwa usuwanie skutkˇw powodzi poprzez wypompowywanie wody oraz osuszanie terenˇw zalanych ogrodˇw.


W dniu 12 sierpnia br. odbŕdzie siŕ posiedzenie Prezydium OZ PZD w Koszalinie, ktˇre dokona oceny strat i przeznaczy Ârodki finansowe na pomoc dla ogrodˇw powodziowych z terenu okrŕgu.


JednoczeÂnie okrŕgowy zarz▒d w Koszalinie zobowi▒za│ prezesˇw poszkodowanych ogrodˇw do wyst▒pienia do jednostek samorz▒du terytorialnego, o objŕcie zalanych ROD dzia│aniami maj▒cymi na celu przywrˇcenie ich prawid│owego stanu sanitarnego.

« Powrˇt