wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Ministerstwo Žrodowiska odpowiada na proÂbŕ Zwi▒zku w sprawie pomocy dla ogrodˇw powodziowych

Strona g│ˇwna

W dniu 12 lipca 2010 r., Krajowa Rada PZD otrzyma│a odpowied╝ Ministra  Žrodowiska na pismo z dnia 2 czerwca 2010 r., w ktˇrym Zwi▒zek zwrˇci│ siŕ z proÂb▒ o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinnym ogrodom dzia│kowym, ktˇre ucierpia│y na skutek tegorocznej powodzi.


Z pisma wynika, i┐ Narodowy Fundusz realizuje priorytetowy program „Przeciwdzia│anie zagro┐eniom Ârodowiska z likwidacj▒ ich skutkˇw”, ktˇry obejmuje tak┐e finansowanie usuwania skutkˇw powodzi.
Ogrody, ktˇre dozna│y start w wyniku powodzi, tak┐e mog▒ uzyskaŠ pomoc finansow▒. W tym celu, niezbŕdne jest z│o┐enie odpowiedniego wniosku, wraz z kompletem dokumentacji do w│aÂciwych terenowo wojewˇdzkich funduszy ochrony Ârodowiska i gospodarki wodnej, ktˇre na tej podstawie podejm▒ decyzjŕ o dofinansowaniu realizowanego zadania.


Zasady programu oraz wzory wnioskˇw  udostŕpnione s▒ zarˇwno na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Žrodowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl, jak i na stronach internetowych poszczegˇlnych wojewˇdzkich FOŽiGW.

AR

« Powrˇt